Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BYOD case Omnia (in Finnish)

2,158 views

Published on

OLO eli Omat Laitteet Opetuksessa. Case Omnia ja Espoon kaupunki. Adobe Connect -etäsessio Dynamo-hankkeessa 7.5.2014.

Published in: Education

BYOD case Omnia (in Finnish)

 1. 1. Dynamo-koulutus 7.5.2014
 Omat laitteet oppimisessa Esko  Lius   InnoOmnia,  Oppimisratkaisut
 2. 2. Käsitteitä BYOD  -­‐  Bring  Your  Own  Device CYOD  -­‐  Choose  Your  Own  Device MDM  -­‐  Mobile  Device  Management Pilvipalvelut
 3. 3. case: Omnia TAVOITE:     ! Omnia  tekee  ratkaisuja  ja  tukee  käytänteitä,   jotka  mahdollistavat  opiskelijoiden  omien   älypuhelinten  ja  tablettien  käytön  opiskelussa   (BYOD-­‐malli).
 4. 4. case: Omnia
 5. 5. case: Omnia Tavoitteena  syvällisempi  oppiminen,  joka   -­‐  tukee  oppimisprosessia   -­‐  luo  uutta  tietoa   -­‐  käyttää  uutta  tietoa   -­‐  antaa  tulevaisuuden  avaintaitoja   -­‐  ennakoi  tulevaa  ja  valtauttaa  oppijaa   ! Pedagogisena  lähtökohtana     1.  Uudenlainen  oppimiskumppanuus  opettajien  ja  opiskelijoiden  välillä     2.  Syvällinen  oppiminen  muuttaa  oppimisprosessia  enemmän  uuden   tiedon  luomiseen  ja  tiedon  tavoitteelliseen  käyttöön  -­‐  ei  vain  tiedon   kuluttamiseen   3.  Digitaaliset  menetelmät  mahdollistavat  vertaisoppimisen  ja   oppimisen  näkyväksi  tekemisen
 6. 6. case: Omnia TOIMINTAMALLI:     ! Mobiililaitteiden  hyödyntäminen  on   opetusmenetelmä  muiden  joukossa.   Opiskelijoilla  on  mahdollisuus  käyttää  
 omia  laitteitaan.     ! Minimivaatimus  laitteille:  
 kamera,  nettiselain  ja  sähköposti.  
 7. 7. case: Omnia OMAN  LAITTEEN  KÄYTÖN  ETUJA:     ! oppijalle  tuttu  laite:  käytettävyys,  kirjautumiset,  tiedostot  mukana   oppija  päivittää  laite-­‐  ja  tvt-­‐osaamistaan  omaehtoisemmin   tvt:n  hyödyntäminen  opetuksessa  kehittyy  ilman,  että  oppilaitokselta   vaaditaan  isoja  satsauksia:   vähemmän  hankittavia  laitteita   vähemmän  ylläpitoa     osa  järjestelmistä  korvautuu  ulkopuolisilla  pilvipalveluilla   atk-­‐luokkatilojen  tarve  vähenee
 8. 8. case: Omnia MOBIILIOPPIMISEN  MAHDOLLISUUKSIA:     ! kommunikoinnin  ja  työssäoppimisen  ohjauksen  väline  (esim.  Skype,   blogit,  LYNC  jne)   osaamisperustaisen  oppimisen  suunnittelu,  dokumentointi  ja   arviointi,  esim.  näyttöjen  ja  tutkintotilaisuuksien  materiaalina     opiskelijoiden  osallistaminen  henkilökohtaisen  oppimisympäristön   rakentamiseen   väylä  materiaaleihin   oppimateriaalin  tuottaminen  mobiilisti   portfoliot   monimediaisuus  oppimisen  apuna   “making  of”  -­‐dokumentit  (helppo  dokumentointi)   autenttinen  oppiminen
 9. 9. case: Omnia RATKAISTAVAA:     ! pedagogiset  tavoitteet,  mallit  ja  menetelmät   tasavertaisuus,  vrt.  ”omat  vai  koulun  luistimet?”   vastuut  laitteiden  käytöstä   luvat  ja  sopimukset   moninaiset  pilvipalvelut  ja  oppimisen  ympäristöt   ohjauksen  sirpaloituminen?   sovellusten  ja  ympäristöjen  hallinta?   lainalaitteiden  hallinnointi:  tyhjentäminen,  sovellukset,  lataaminen   kouluttajien  osaaminen:  koulutukset  ja  pedagoginen  ja  tekninen  tuki    
 10. 10. case: Omnia OMIEN  VIRTUAALIYMPÄRISTÖJEN  KÄYTÖN  etuja:     ! helppoa  tuottaa,  jakaa  ja  kuluttaa  mobiilia  oppimateriaalia   tallennustila  kasvaa   tiedon  saatavuus  helpottuu   joustava  integrointi  mobiililaitteisiin  ja  oppijan  omiin  käyttäjätileihin   ei  olla  sidottuja  koulun  verkkoon   ei  vaadi  koulun  ylläpitämää  palvelua   elinikäisen  oppimisen  portfolio  esim.  kyvyt.fi  
 11. 11. case: Omnia OMIEN  VIRTUAALIYMPÄRISTÖJEN  KÄYTÖN  hankaluuksia:     ! ei  muista  mitä  palvelua  on  käyttänyt   liikaa  virtuaaliprofiileja   ei  muista  salasanoja   tietoturva   oppimistehtävien  säilyminen   linkitys  ja  opettajan  ”salapoliisityö”   mitä  it-­‐palvelut  voi  tehdä  opiskelijoiden  omille  laitteille?   !
 12. 12. case: Omnia “Mitä  Omnian  ulkopuolisia  nettipalveluja  
 olet  käyttänyt  opiskelussasi?”     ! Opiskelijoista  168/202  vastasi  käyttävänsä  Facebookia  ja  134  WhatsAppia.  
 Näitä  käytettiin  lähinnä  keskusteltaessa  opintojen  sisältöön,  lukujärjestykseen   ym.  liittyvissä  asioissa.     ! Myös  videoiden  jako  (102)  ja  GoogleDokumentit  (80)  olivat  paljon  käytettyjä.   Melko  moni  ilmoitti  käyttävänsä  Skypeä  (59)  ja  siirtävänsä  tiedostoja   pilvipalveluiden  kautta  (55).     ! Omaa  mobiililaitetta  käytti  opiskeluun  sekä  kotona  että  koulussa  119.  Eri  syistä   mobiililaitetta  ei  opiskeluun  käytä  (35)  vastannutta.   ! —Omnia,  mobiilitorien  kyselyt  tammikuu  2014
 13. 13. case: Omnia
 14. 14. case: Espoon kaupunki Kaupunginvaltuuston  hyväksyntä   huhtikuussa  2014  esitykselle   BYOD-­‐mallin  tukemisesta     perusopetuksessa.
 15. 15. case: Espoon kaupunki • WLAN:  kattavuus,  kapasiteetti   • Vastuukysymykset   • Koulusta  välineet  niille  
 joilla  ei  ole  omia   ! http://www.espoo.fi/text/fi-­‐FI/Paivahoito_ja_koulutus/ Opetus_ja_varhaiskasvatuslautakunta_koko(47574)

×