Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu kontrole. Būvniecības dalībnieku atbildība. Normatīvi. Būvmateriāli.

Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu kontrole. Būvniecības dalībnieku atbildība. Normatīvi. Būvmateriāli. Sandris Celmiņš, Būvniecības valsts kontroles birojs

video: https://youtu.be/HaHyY3TGBww

2021.gada 25.marts

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu kontrole. Būvniecības dalībnieku atbildība. Normatīvi. Būvmateriāli.

 1. 1. Ēku energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu kontrole. Būvniecības dalībnieku atbildība. 1 Būvniecības kontroles departamenta Būvdarbu kontroles nodaļas būvinspektors Sandris Celmiņš
 2. 2. BŪVNIECĪBAS VALSTS KONTROLES BIROJS 2 4 VĒSTURE 2016. gadā birojs tika akreditēts kā Latvijā vienīgā būvekspertu sertificēšanas iestāde. 2018.gada decembrī birojs paplašināja reglamentēto akreditā- cijas sfēru. 2019. gada decembrī birojs akreditāciju būvekspertu sertificēšanai saņēma atkārtoti. BVKB ir valsts pārvaldes iestāde Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas pārraudzībā, kas sāka darboties 2014.gada 1. oktobrī ar mērķi nodrošināt kvalitāti un drošību būvniecības jomā Latvijā. Ar 2020. gada 1. janvāri BVKB papildus tika nodotas enerģētikas politikas administrēšanas funkcijas. 2017. gadā birojam tika piešķirtas būvvaldes funkcijas attiecībā uz Aizsardzības ministrijas būvēm un elektropārvades līnijām, kam noteikts nacionālo interešu objekta statuss. 2 1 5 3 2017. gada 1. janvārī BVKB no Ekonomikas ministrijas pārņēma Būvniecības informācijas sistēmu un kļuva par tās pārzini.
 3. 3. VĒRTĪBAS, MĒRĶI, VĪZIJA 3 Būvniecības valsts kontroles birojs ir inovatīva iestāde, kas nodrošina ilgtspējību enerģētikā un efektīvu būvniecības pārraudzību, veicinot sabiedrības uzticēšanos. VĪZIJA PRIORITĀTES Efektivitāte VĒRTĪBAS Profesionalitāte Atbildība Objektivitāte MĒRĶIS Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei nodrošināt kvalitāti un drošību būvniecības jomā, kā arī efektīvu enerģētikas politikas administrēšanu. 1. Nodrošināt nozari atbalstošus un preventīvus pasākumus, ievērojot sabiedrības intereses. 3.Attīstīt darbinieku profesionalitāti, atbildību un lojalitāti, veicinot sabiedrībā novērtēta darba devēja tēlu 2.Īstenot uz jaunajām tehnoloģijām balstītu un uz klientu vajadzībām orientētu pakalpojumu sniegšanu un attīstību, rūpējoties par iestādes pozitīvu tēlu un labu reputāciju.
 4. 4. PAMATDARBĪBAS JOMAS 4 Būvspeciālistu sertificēšana ekspertīzes jomā Būvdarbu kontrole un būvju pieņemšana ekspluatācijā Būvvaldes funkciju īstenošana Aizsardzības ministrijas un valsts nozīmes elektropārvaldes līniju būvniecības projektos Būvju ekspluatācijas kontrole Būvniecības un enerģētikas informācijas sistēmu uzturēšana Enerģētikas politikas administrēšana (energoefektivitāte, elektroenerģija, ogļūdeņraži, valsts naftas drošības rezerves, degvielas kvalitātes monitorings) Elektroenerģijas obligātā iepirkuma mehānisma kontrole
 5. 5. BŪVNIECĪBAS KONTROLES DEPARTAMENTS 5 Būvniecības kontroles departaments nodrošina būvdarbu valsts kontroli būvlaukumos un publisku ēku ekspluatācijas kontroli, kā arī veic atsevišķas būvvaldes funkciju militāriem objektiem un elektropārvaldes līnijām, kurām noteikts nacionālo interešu statuss. ● publisku ēku jauna būvniecība un pārbūve (3.grupa) ● būves, kuru būvniecībai piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra ● ja būvniecību ierosina pašvaldība un līgumcena ir 1,5 miljoni eiro vai lielāka BŪVDARBU KONTROLE UN PIEŅEMSANA EKSPLUATĀCIJĀ piemēram, skolas, biroji, tirdzniecības centri, teātri, koncertzāles, kultūras nami ● Aizsardzības ministrijas būvju būvniecība un ekspluatācijas uzraudzība ● elektropārvades līnijas, kurām ir nacionālo interešu objekta statuss BŪVVALDES FUNKCIJAS ● publiskas ēkas, kurās vienlaikus paredzēts uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem ● Aizsardzības ministrijas būves BŪVJU EKSPLUATĀCIJAS UZRAUDZĪBA piemēram, skolas, biroji, tirdzniecības centri, teātri, koncertzāles, kultūras nami ● Aizsardzības ministrijas būves ● elektropārvades līnijas, kurām ir nacionālo interešu objekta statuss
 6. 6. BŪVDARBU KONTROLE 6 BVKB nodrošina būvdarbu valsts kontroli un sekojošu ēku pieņemšanu ekspluatācijā: * kurā vairāk nekā 50 % kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai, un tajā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem. BVKB kontrolē, ka būvniecības dalībnieki, veicot būvdarbus, ievēro normatīvo aktu prasības, lai nodrošinātu būvju kvalitāti un drošību. jaunas publiskas ēkas* būvniecība un pārbūve būves, kuru paredzētajai būvniecībai nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums; jaunas būves vai esošas būves pārbūve, kuras ieceres iesniedzējs ir pašvaldība, ja publisku būvdarbu līguma līgumcena ir 1,5 miljoni eiro vai lielāka; Aizsardzības ministrijas, tās padotības iestādes vai Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām nepieciešamas būves būvniecība. Elektropārvades līnijas, kurām ir nacionālo interešu objekta statuss
 7. 7. 7 BŪVDARBU KONTROLES PROCESS PAMATMĒRĶIS: BŪVES MEHĀNISKĀ STIPRĪBA, STABILITĀTE UN LIETOŠANAS DROŠĪBA Veicot pārbaudes, piemēro «Konsultē vispirms» principu. 1) nodrošina uz riska vadības principiem balstītu objektu kontroli: Objekta riska vērtību nosaka Būvniecības informācijas sistēmā, ievadot informāciju par plānoto būvdarbu apjomu objektā vai ir paredzēta objekta ekspluatācija būvdarbu laikā. 2) veic pārbaudes klātienē un neklātienē: ● neklātienē BIS sistēmā pārbauda būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju aktu atbilstību; ● klātienē veic ēkas blīvuma, ventilācijas sistēmas plūsmas, elektroinstalācijas izolācijas pretestības, akustikas mērījumus u.c. Būvdarbu uzsākšanas atbilstība normatīvo aktu prasībām; Būvdarbu veikšanas atbilstība būvprojektam un normatīvo aktu prasībām; Būvizstrādājumu atbilstība; Vides aizsardzības prasību ievērošana būvlaukumā; Autoruzraudzības un būvuzraudzības veikšana.
 8. 8. 5 6 8 9 27 35 51 51 83 104 240 0 50 100 150 200 250 300 Galvenā būvdarbu veicēja noteikto pienākumu veikšana Darba aizsardzības prasību ievērošana būvlaukumā Būvizstrādājumu atbilstību apliecinošas dokumentācijas esamība būvlaukumā Vides aizsardzības prasību ievērošana būvlaukumā Autoruzraudzības veikšana Darbu veikšanas projekta saskaņošana un tā atbilstība būvlaukumam Darba operāciju vai darba procesu tehnoloģiskās kontroles un kvalitātes ievērošana (mērinstrumentu rezultāti arī iekļaujami kritērijā) Būvdarbu veikšanas atbilstība būvprojektam un būvatļaujas nosacījumiem Būvuzraudzības veikšana Atbildīgā būvdarbu vadītāja noteikto pienākumu veikšana Pārkāpumi un neatbilstības nav konstatētas BŪVDARBU KONTROLES ATZINUMOS KONSTATĒTAIS 8 Atzinumi par būves pārbaudi 2019. gadā: 503
 9. 9. 9 OBJEKTU PIEŅEMŠANAS EKSPLUATĀCIJĀ PROCESS Būvinspektors pārbauda izpilddokumentāciju un apseko būvi dabā (atbilstība būvprojektam, lietošanas drošība, vides pieejamība, mehāniskā stiprība un staibilitāte) Izdod aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā vai izdara atzīmi par būvdarbu pabeigšanu vienkāršotās būvniecības gadījumā. Būvniecības ierosinātājs sagatavo izpilddokumentāciju un ierosina objekta pieņemšanu ekspluatācijā (apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijia, paskaidorjuma raksta II daļa vai apliecinājuma kartes II daļa)
 10. 10. STATISTIKA: objektu pieņemšana ekspluatācijā un būvdarbu kontrole Rīgā, 01.10.2020. BŪVNIECĪBAS VALSTS KONTROLES BIROJA PREZENTĀCIJA 10 BŪVDARBU KONTROLE UN PIEŅEMŠANA EKSPLUATĀCIJĀ 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Objektu skaits, kuros nodrošināta būvdarbu kontrole Ekspluatācijā pieņemtie objekti 2019.I-VI 2020. I-VI 404 412 91 91 0 5 10 15 20 25 30 35 Koka konstrukcijām Tērauda konstrukcijām dzelzsbetona konstrukcijām 2019.I-VI 2020. I-VI 14 15 31 25 2 1 BŪVDARBU KONTROLĒ VEIKTO MĒRĪJUMU SKAITS
 11. 11. 11 Būvniecības kontrole (Būvniecības likuma 18.pants) BL 18.panta ceturtā daļā noteikts, ka veicot būvdarbu kontroli, būvinspektori atbilstoši to iestāžu kompetencei, kurās viņi nodarbināti: • 1) pārbauda būvdarbu uzsākšanas atbilstību normatīvo aktu prasībām; • 2) pārbauda būvdarbu veikšanas atbilstību būvprojektam un normatīvo aktu prasībām; • 3) pārliecinās par būvizstrādājumu atbilstību apliecinošas dokumentācijas esamību būvlaukumā un par konstatētajiem trūkumiem informē būvizstrādājumu tirgu uzraugošo iestādi; • 4) pārliecinās par vides aizsardzības prasību ievērošanu būvlaukumā un par konstatētajiem trūkumiem informē institūcijas, kuras veic vides valsts kontroli; • 5) pārliecinās, vai tiek veikta autoruzraudzība vai būvuzraudzība gadījumos, kad attiecīgās uzraudzības nepieciešamību nosaka normatīvie akti, un vai tiek ievērots būvuzraudzības plāns.
 12. 12. 12 Būvdarbu kontrole 19.08.2014. MK noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” (VBN) 138. Pēc būvdarbu uzsākšanas būvinspektors kontrolē būvniecības procesu, apsekojot būvdarbu veikšanas vietu atbilstoši būvuzraudzības plānam. 139. Veicot objekta pārbaudi, būvinspektors pārliecinās, ka: 139.1. būvdarbu veikšanai ir saņemta būvatļauja un pirms to uzsākšanas ir izpildīti būvatļaujas nosacījumi vai arī pirms būvdarbu veikšanas būvvaldē ir akceptēta apliecinājuma karte vai paskaidrojuma raksts un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pirms to uzsākšanas ir iesniegti un reģistrēti nepieciešamie dokumenti; 139.2. būvdarbi notiek, nepieļaujot atkāpes no būvatļaujas, akceptētās apliecinājuma kartes vai paskaidrojuma raksta nosacījumiem, kā arī ievērojot būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus; 139.3. būvlaukumā atrodas būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija, tai skaitā būvizstrādājumu atbilstību apliecinoši dokumenti, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dokumenti ir pieejami būvniecības informācijas sistēmā; 139.4. būvdarbi būvlaukumā notiek, ievērojot vides prasības; 139.5. tiek veikta autoruzraudzība vai būvuzraudzība, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti, tai skaitā tiek ievērots būvuzraudzības plāns; 139.6. būvdarbu veikšanai ir spēkā esoša obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas polise; 139.7. būvlaukumā atrodas atbildīgais būvdarbu vadītājs un veic tam noteiktos pienākumus.
 13. 13. 13 Atzinums par objekta pārbaudi (1) Par katru pārbaudi būvinspektors sagatavo atzinumu, kurā norāda būves pārbaudes pamatojumu un konstatētos pārkāpumus, dod norādījumus pārkāpumu novēršanai un norāda to izpildes termiņus (VBN 134.punkts) Atzinumu var nesagatavot, ja apsekošanas rezultātā tiek sagatavots cits dokuments, kurā tiek ietverti apsekošanas rezultāti (izziņa par būves neesību u. c.) (VBN 135.punkts) 13
 14. 14. 14 Atzinums par objekta pārbaudi (2) 14 Fiziska apsekošana; Attālinātā pārbaude Pirms būvatļaujas; Būvdarbu kontrole; Atliktie darbi Dokuments, kas paziņots, izmantojot iestādes pārziņā esošo speciālo tiešsaistes formu, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas Paziņošanas likuma 9.panta trešā daļa Būves pārbaudes pamatojums – piemēram: 1) plānotai pārbaudei – būvatļauja vai obligātais būvlaukuma apmeklējuma grafiks (būvinspektora darba grafiks); 2) Neplānotai pārbaudei – saņemtais iesniegums
 15. 15. 15 Atzinums par objekta pārbaudi (3) 15 Adresāts - norādam visus būvatļaujā reģistrētos būvniecības dalībniekus (būvniecības ierosinātājs, autoruzraugs, būvdarbu veicējs un būvuzraugs) Cita institūcija – piemēram: būvvalde, Valsts darba inspekcija, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, Valsts vides dienests, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vai Patērētāju tiesību aizsardzības centrs Ierobežotas pieejamības informācija Cita persona – piemēram: pilnvarotā pērsona, kas nav norādīta būvatļaujā Ierobežota ar likumu Komercnoslēpums Dienesta vajadzībām Ziemeļatlantijas līguma organizācija vai ES informācija Cits
 16. 16. 16 Atzinums par objekta pārbaudi (4) 16 01234567890 01234567891 Inženierbūve, 01234567891002, Jauna būvniecība, Automašīnu stāvlaukums Ēka, 01234567891001, Pārbūve, Tirdzniecības cents Ziņas par zemi - norādām to zemes gabalu, uz kura atrodās pārbaudītā būve Ziņas par būvi - norādām to būvi, kurā ir veikta pārbaude Pārbaudē piedalījās būvobjekta pārstāvis – norādām, kurš no būvniecības dalībniekiem vai to pārstāvjiem piedalījās būvobjekta pārbaudē vai atsevišķu būvdarbu veicējs Pārbaudē piedalījās citas institūcijas – piemēram sadarbības ietvaros: Valsts darba inspekcija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs vai būvvalde Iestādes darbinieki – piemēram: Būvniecības valsts kontroles birojā inspektors (piemērām būvvaldēs būvinspektora palīgs) vai vecākais eksperts
 17. 17. 17 Atzinums par objekta pārbaudi (5) 17 Kopvērtējums: 0 – Nav kontrolēts 1 – Pārkāpumi nav konstatēti 2 - Pārkāpumi ir konstatēti 3 – Būvdarbi apturēti visā objektā vai noteiktā daļā 0 1 2 3 ir pieejama informācija par normatīvo aktu, kurā ir noteikts vērtējamā kritērija pamatojums Būvdarbu kontroles pārbaudes vērtējumam ir noteikti pieci galvenie kritēriji atbilstoši Būvniecības likuma 18.panta ceturtajai daļai. Katram, no kuriem ir noteikti arī pārbaudes vērtējuma apakškritēriji. Attiecīgi apakškritērijiem ir detalizētāk noteiktas prasības, par kurām būvinspektoram ir jāizdara vērtējums. Būvinspektoram ir iespēja noteikt pašam pārbaudes apakškritēriju (pat vairākus) – izvēloties “Citi konstatētie pārkāpumi”. i
 18. 18. 18 Atzinums par objekta pārbaudi (6) 18 Piemēram: Faktu konstatācija: būvizstrādājumi (vieglbetona bloki, stiegrojums, siltumizolācija) būvlaukumā nav novietoti atbilstoši darbu veikšanas projekta būvdarbu ģenerālplānā paredzētajām to novietošanas vietās Pamatojums: darbu veikšanas projekta būvdarbu ģenerālplāna rasējuma lapa Nr.DVP-1 Fotofiksācija ar komentāriem: DVP rasējuma Stiegrojums novietots lapa Nr.DVP-1 pie iebrauktuves būvlaukumā
 19. 19. 19 Atzinums par objekta pārbaudi (7) 19 Piemēram: Faktu konstatācija: ēkas asīs A-B un 1-2 ir pabeigta ēkas pamatu izbūve, kā arī uzsākti pamatu hidroizolācijas ierīkošanas būvdarbi. Būvdarbu žurnāla sadaļā “Ikdienas darbi” ir veikts ieraksts, ka pamatu izbūves darbi ir pabeigti 10.12.2020., bet sadaļā “Pieņemšanas akti” nav izveidots segto darbu pieņemšanas akts Pamatojums: Netiek ievērots ĒBN 127., 127.1 un 128.punkts Fotofiksācija ar komentāriem: Izbūvētie pamati Dati no būvniecības lietasbūvdarbu žurnāla ēkas asīs A-B un 1-2 “Ikdienas darbi” un “Pieņemšanas akti”
 20. 20. 20 Atzinums par objekta pārbaudi (8) 20 Piemēram: Faktu konstatācija: būvlaukumā atrodas siltumizolācijas vate. Būvizstrādājuma atbilstību apliecinošo dokumentu (Ekspluatācijas īpašību deklarācija Nr.ABC-123) nav izsniedzis un parakstījis ražotājs, bet būvmateriālu tirgotājs Pamatojums: Netiek ievērots Ministru kabineta 25.03.2014. noteikumu Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” 30.2 4.7.apakšpunkts Fotofiksācija ar komentāriem: Būvlaukumā nokrauta Ekspluatācijas īpašību siltumizolācijas vate deklarācija Nr.ABC-123
 21. 21. 21 Atzinums par objekta pārbaudi (9) 21 Piemēram: Faktu konstatācija: būvlaukuma teritorijā esošajiem kokiem nav veikti koku stumbru aizsardzība, kā noteikts darbu organizēšanas projekta un darbu veikšanas projekta skaidrojošajā aprakstā. Saglabājamo koku stumbri jāiežogo ar vismaz 2 m augstiem un 25 mm bieziem dēļu vairogiem, lai būvniecības laikā kokiem netraumētu mizu Pamatojums: Netiek ievērots ĒBN 135.punkts, darbu organizēšanas projektā un darbu veikšanas projektā paredzētās prasības Fotofiksācija ar komentāriem: Koki nav iežogoti ar Darbu veikšanas projektā dēļu vairogiem paredzētais koku aizsardzības risinājums
 22. 22. 22 Atzinums par objekta pārbaudi (10) 22 Piemēram: Faktu konstatācija: atbilstoši VEDLUDB datiem būvuzraugs Artūrs Uzraugs 10.12.2020. ir atradies būvlaukumā, bet nav izdarījis ierakstu būvdarbu žurnālā Pamatojums: Netiek ievērots VBN 125.9.apakšpunkts Fotofiksācija ar komentāriem: Dati no VEDLUDB Dati no būvniecības lietas būvdarbu žurnāla “Būvuzraugu ieraksti”
 23. 23. 23 Atzinums par objekta pārbaudi (11) 23 Kopvērtējums rezultāts nedrīkst būt pretrunā ar secinājumu un norādījumu sadaļu 1 2 3 Kam norādījums vai informācija? Kurš atzinuma kritērijs? Normatīvo aktu pamatojums Principa “Konsultē vispirms” piemērošana • Pārkāpumi netika konstatēti • Novērst pārkāpumu • Iesniegt informāciju • Apturēt būvdarbus visā objektā • Atļaut atsākt būvdarbus visā objektā • Apturēt būvdarbus objekta daļā • Atļaut atsākt būvdarbus objekta daļā • Apturēt būves patvaļīgu ekspluatāciju • Atjaunot iepriekšējo stāvokli • Atļaut pārtraukt būvdarbus • Veikt būves konservāciju • Cits
 24. 24. 24 Civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas pārbaude • BL 13.panta (10) daļa. • Būvspeciālistiem ir pienākums apdrošināt savu profesionālo atbildību par būvniecības procesā to darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu citu būvniecības dalībnieku un trešo personu dzīvībai, veselībai vai mantai, kā arī videi. • BL 20.pants. Apdrošināšana būvniecībā • (1) Būvdarbu veicējam ir pienākums apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par tā darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai vai mantai nodarītajiem zaudējumiem. Ja būvdarbu veikšanai nepieciešama būvatļauja, būvdarbu veicēja civiltiesiskā atbildība apdrošināma uz visu būvdarbu veikšanas laiku. • (2) Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu noslēdz vai nu attiecībā uz visiem objektiem un katru gadu to atjauno, vai no jauna, vai arī attiecībā uz katru atsevišķo objektu. • (3) Trešās personas mantai nodarītie zaudējumi tiek novērtēti, ievērojot normatīvos aktus par apdrošināšanu. Apdrošināšanas atlīdzības apmērs tiek noteikts, pusēm vienojoties. • (4) Būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas esamību pārbauda būvatļaujas izdevējs.
 25. 25. 25 Civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas pārbaude Nr. Būvniecības dalībnieks Nosacījumi Polises darbības termiņš Līguma noslēgšanas datums 1. būvdarbu veicējs Nr.502 9.p Noslēdzot būvspeciālista apdrošināšanas līgumu par konkrētu objektu trešās grupas būvēm, minimālais atbildības limits ir: Nr.502 9.1.p būvdarbu un apvienoto būvdarbu un projektēšanas līgumu gadījumā – 10 % no konkrētā objekta kopējām būvizmaksām, bet ne mazāks par 150 000 euro; Nr.502 9.2.p būvdarbu vadītājiem, kas nav atbildīgie būvdarbu vadītāji konkrētajā objektā, – 10 % no veicamo būvdarbu izmaksām; Nr.502 9.3.p projektēšanai un ar to saistītajiem pakalpojumiem – 100 % no līguma summas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu, bet jaunbūvēm ne mazāks par 150 000 euro. Nr.502 12.p Videi nodarīto zaudējumu atbildības apakšlimits ir 25 % no kopējā atbildības limita. Nr.502 14.p Būvspeciālista pašrisks nedrīkst pārsniegt 20 % no atbildības limita. līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku Nr.502 5.p līgumu slēdz uz atzīmes izdarīšanas brīdi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai pirms ēkas vienkāršotās fasādes atjaunošanas apliecinājuma kartes iesniegšanas būvvaldē būvdarbu uzsākšanai. 2. atbildīgais būvdarbu vadītājs līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku Nr.502 5.p Pirms būvdarbu uzsākšanas objektā 3. atbildīgais būvuzraugs līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku Nr.502 5.p Pirms būvdarbu uzsākšanas objektā 4. autoruzraugs (grupas vadītājam) līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku Nr.502 5.p Pirms būvdarbu uzsākšanas objektā 5. būvprojekta vadītājs līgums jāuztur spēkā visu projektēšanas un būvdarbu laiku Nr.502 3.p Pirms būvprojekta izstrādāšanas
 26. 26. 26 Būvniecības dalībnieku un būvniecībā iesaistīto personu atbilstības būvatļaujai pārbaude Nr. Būvniecības dalībnieks Likumdošana Kritēriji 1 būvniecības ierosinātājs VBN 3.p Būvniecību var ierosināt: VBN 3.1.p zemes vai būves īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs (arī publiskas personas zemes vai būves tiesiskais valdītājs) vai lietotājs, kuram ar līgumu noteiktas tiesības būvēt; 3.2. pašvaldība, ja tā sakārto vai nojauc būvi, kas kļuvusi bīstama un rada apdraudējumu cilvēku drošībai, vai nojauc patvaļīgās būvniecības objektu; 3.3. enerģētikas un elektronisko sakaru reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos – energoapgādes komersants un elektronisko sakaru komersants. Parakstiesīgās personas. Pilnvaroto personu atbildības pilnvarojums 2 būvdarbu veicējs VBN 2.4. būvdarbu veicējs – būvkomersants, kurš veic būvdarbus, pamatojoties uz noslēgto līgumu ar būvniecības ierosinātāju, vai būvētājs VBN 2.8. būvētājs – fiziska persona – zemes vai būves īpašnieks Būvniecības likuma izpratnē, kas speciālajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos savām vajadzībām pats organizē būvdarbus, piedalās tajos un uzņemas būvdarbu vadītāja pienākumus; Atbilstība būvatļaujai Pilnvarojuma pārbaude 3 būvdarbu vadītājs VBN 2.3.p būvdarbu vadītājs – būvspeciālists, kuru ieceļ galvenais būvdarbu veicējs vai atsevišķo būvdarbu veicējs un kura pienākums ir nodrošināt būvdarbu kvalitatīvu izpildi atbilstoši būvprojektam, kā arī ievērot citus būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus un būvizstrādājumu izmantošanai noteiktās tehnoloģijas; Tiek veikta pārbaude vai 20.03.2018. MK noteikumu Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”
 27. 27. 27 Būvniecības dalībnieku un būvniecībā iesaistīto personu atbilstības būvatļaujai pārbaude Nr. Būvniecības dalībnieks Likumdošana Veicamās darbības 4 būvuzraudzības veicējs VBN 122.p To otrās grupas būvju būvuzraudzību, kuru būvniecība pilnībā vai daļēji tiek finansēta no publisko personu līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, kā arī trešās grupas būvju būvuzraudzību uz līguma pamata var veikt tikai būvkomersants, kurš reģistrēts būvkomersantu reģistrā un kuram ir tiesības piedāvāt pakalpojumus būvuzraudzības jomā, un kurš nodarbina atbilstošus būvspeciālistus, ja speciālajos būvnoteikumos nav noteikts citādi. Būvuzraudzības līguma pārbaude. Vai atbildīgais būvuzraugs ir būvuzraudzības uzņēmuma darbinieks 5 būvuzraugs VBN118. Būvuzraudzību šo noteikumu 120. punktā noteiktajos gadījumos ir tiesīgs veikt tikai no būvdarbu veicēja un būvprojekta izstrādātāja neatkarīgs būvkomersants vai būvspeciālists (būvuzraugs). Par būvuzraugu nevar būt persona, kurai ir darba attiecības ar būvkomersantu, kas veic piegādes uzraugāmajam objektam. 120. Būvuzraudzību veic, ja: 120.1. būvniecība pilnībā vai daļēji tiek finansēta no publisko personu līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem otrās un trešās grupas būvēm. Šī prasība attiecas arī uz pirmās grupas būvēm, ja to paredz normatīvie akti; 120.2. būve ir valsts aizsargājams kultūras piemineklis; 120.3. paredzēti trešās grupas būves būvdarbi; 120.4. otrās grupas publiskām ēkām un ražošanas būvēm, ja būves paredzētais lietojums, konstrukcijas vai būvdarbu izpildes paņēmieni būvvaldes vērtējumā ir saistīti ar paaugstinātu risku videi, cilvēku dzīvībai vai veselībai. Tiek veikta pārbaude vai 20.03.2018. MK noteikumu Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”
 28. 28. 28 Būvniecības dalībnieku un būvniecībā iesaistīto personu atbilstības būvatļaujai pārbaude Nr. Būvniecības dalībnieks Likumdošana Veicamās darbības 6 autoruzraugs VBN 2.1.p autoruzraudzība – kontrole, ko būvprojekta izstrādātājs veic pēc projektēšanas darbu pabeigšanas līdz būves nodošanai ekspluatācijā, lai nodrošinātu būves realizāciju atbilstoši būvprojektam; Tiek veikta pārbaude vai 20.03.2018. MK noteikumu Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” 7 darba aizsardzības koordinators VBN 94.p Būvniecības ierosinātāja pienākums ir norīkot darba aizsardzības koordinatoru būvdarbu izpildes sagatavošanas posmam, kā arī būvdarbu veikšanas posmam, ja būvdarbus veic vairāki būvdarbu veicēji. 25.02.2003. MK noteikumos Nr.92 „ Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 12.p Pasūtītājam ir pienākums pirms būvdarbu uzsākšanas nosūtīt Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu (pielikums) vienā no šādiem gadījumiem: Nr.92 12.1.p ja paredzētais būvdarbu ilgums pārsniedz 30 darbadienas un būvdarbos vienlaikus tiek nodarbināti vairāk nekā 20 nodarbinātie; Nr.92 12.2.p ja plānotais būvdarbu apjoms pārsniedz 500 cilvēkdienas (viena vai vairāku nodarbināto kopā nostrādātas darbadienas). Nr. 92 8.1.p Par projekta izpildes koordinatoru tiesīga būt persona, kas: Nr.92 8.1 1.p normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmusi būvprakses sertifikātu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā un atbilst vismaz vienai no šādām prasībām: Nr.92 8.1 1.1.p apguvusi pamatlīmeņa zināšanas darba aizsardzībā (teorijas sadaļu) un specializētās darba aizsardzības zināšanas būvniecībā; Nr.92 8.1 1.2.p ieguvusi pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzības jomā; Nr.92 8.1 2.p ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzības jomā.
 29. 29. 29 Būvniecības dalībnieku un būvniecībā iesaistīto personu atbilstības būvatļaujai pārbaude 2.3. Būvdarbu vadīšana5 20.03.2018. MK not 169 Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi (1.pielikums) 2.3.1. 12 Ēku būvdarbu vadīšanas darbības sfērā ietilpst visu būvdarbu vadīšana pirmās grupas ēkās un otrās grupas ēkās, tajā skaitā šo ēku ekspluatācijas nodrošināšanai nepieciešamo inženiertīklu būvdarbu vadīšana, kā arī žogu, mūru un atsevišķu labiekārtojuma elementu būvdarbu vadīšana, ja atsevišķu būvdarbu vadīšanai netiek piesaistīti būvspeciālisti citās darbības sfērās. ēku būvdarbu vadīšana1, 12 2.3.2. restaurācijas būvdarbu vadīšana 2.3.3. ceļu būvdarbu vadīšana 2.3.4. tiltu būvdarbu vadīšana 2.3.5. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas 2.3.6. siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana6 2.3.7. sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana7 2.3.8. pārvades gāzes un naftas apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana8 2.3.9. elektroietaišu izbūves darbu vadīšana9 2.3.10. elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana10 2.3.11. meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšana 2.3.12. hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana 2.3.13. dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu vadīšana 2.3.14. dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana 2.3.15. dzelzceļa kontakttīklu būvdarbu vadīšana 2.3.16. saldēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana11 2.3.17. ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana
 30. 30. 30 Būvniecības dalībnieku un būvniecībā iesaistīto personu atbilstības būvatļaujai pārbaude 2.4. Būvuzraudzība5 20.03.2018. MK not 169 Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi (1.pielikums) 2.4.1. 13 Ēku būvuzraudzības darbības sfērā ietilpst arī visu veidu būvdarbu uzraudzīšana pirmās grupas ēkās un otrās grupas ēkās, tajā skaitā šo ēku ekspluatācijas nodrošināšanai nepieciešamo inženiertīklu būvdarbu uzraudzīšana, kā arī žogu, mūru un atsevišķu labiekārtojuma elementu būvdarbu uzraudzīšana, ja atsevišķu būvdarbu būvuzraudzībai netiek piesaistīti būvspeciālisti, kuriem piešķirti sertifikāti citās darbības sfērās. ēku būvdarbu būvuzraudzība1, 13 2.4.2. restaurācijas būvdarbu būvuzraudzība 2.4.3. ceļu būvdarbu būvuzraudzība 2.4.4. tiltu būvdarbu būvuzraudzība 2.4.5. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas 2.4.6. siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība6 2.4.7. sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu būvuzraudzība7 2.4.8. pārvades gāzes un naftas apgādes sistēmu būvdarbu būvuzraudzība8 2.4.9. elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība9 2.4.10. elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraudzība6, 10 2.4.11. meliorācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība 2.4.12. hidrotehnisko būvju būvdarbu būvuzraudzība 2.4.13. dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu būvuzraudzība 2.4.14. dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība 2.4.15. dzelzceļa kontakttīklu būvdarbu būvuzraudzība 2.4.16. saldēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība11 2.4.17. ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu būvuzraudzība
 31. 31. 31 Darba aizsardzības prasību ievērošanas pārbaude Nr. Pārbaudes veids Likumdošana Kritērijs 1 vai tiek izmantoti atbilstoši kolektīvie un individuālie darba aizsardzības līdzekļi VBN 98.p.. Visiem būvniecības dalībniekiem, kas strādā vai atrodas būvlaukumā, ir saistoši atbildīgā būvdarbu vadītāja rīkojumi, ciktāl to nosaka noslēgtie līgumi un darba aizsardzības koordinatora norādījumi. Vizuāla kontrole un salīdzināšana ar darba aizsardzības plānā noteikto. 2 vai būvlaukumā redzamā vietā ir novietota informācija par iepriekšējā paziņojuma nosūtīšanu Valsts darba inspekcijai Nr.92 13.p Iepriekšējā paziņojumā par būvdarbu veikšanu sniegto informāciju pasūtītājs novieto būvlaukumā redzamā vietā un, ja nepieciešams, to regulāri atjauno. Informācija par iepriekšējā paziņojuma nosūtīšanu Valsts darba inspekcijai uzrādīts netika. 3 vai būvdarbi netiek veikti, radot paaugstinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai (piemēram, apbēršana, nokrišana u.c.) VBN 82.p. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvniecības dalībnieki veic darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumus un iekārto darbavietas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzības prasībām, veicot būvdarbus. No velves ēkas ieejā pastāv ķieģeļu izkrišanas risks. Virs ieejas ēka notiek būvdarbi. Nav izbūvēts pagaidu jumtiņš ēkas ieejai atbilstoši DOP. Nav norobežojošo margu atbilstoši darbu veikšanas projektā norādītam. Vienlaicīgi vienā darbu zonā notiek jumta montāžas darbi un logu demontāžas darbi 1 stāvā, kas ir neatbilstoši DOP un DVP Nedroša pārvietošanā pa 2 stāva pārsegumu. Zem plēves paslēpti ķieģeļi. Nav redzami tukšumi zem plēves. Plēve slidena. Nav ievērots 19.04.2016. MK noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 48.punkts. Būvobjekts nav nodrošināts ar ugunsgrēka izziņošanas ierīcēm un evakuācijas ceļiem nodarbināto evakuācijai. Evakuācijas ceļiem nav apgaismojums.
 32. 32. 32 Darba aizsardzības prasību ievērošanas pārbaude Nr. Pārbaudes veids Likumdošana Kritērijs 4 Darba aizsardzības plāns (MKN 92) 11. Pasūtītājs nodrošina, lai pirms būvdarbu uzsākšanas tiktu izstrādāts darba aizsardzības plāns saskaņā ar šo noteikumu IV nodaļu, ja: 11.1. būvlaukumā būvdarbus veic vairāki atsevišķu būvdarbu veicēji; 11.2. tiek veikts kāds no šo noteikumu 3.punktā minētajiem būvdarbiem; 11.3. saskaņā ar šo noteikumu 12.punktu ir nepieciešams nosūtīt iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu. 21.5. informācija par paredzētā būvlaukuma teritoriju: 21.5.1. iespējas piekļūt būvlaukumam un evakuācijas izejas; 21.5.2. pagaidu būvju un atsevišķu darba iecirkņu izvietojums; 21.5.3. būvmateriālu iekraušanas un izkraušanas laukumi, noliktavas; 21.5.4. transporta un gājēju ceļi; 21.5.5. piebrauktuves un caurbrauktuves ugunsdzēsības automašīnām; 5 Vai darba aizsardzības koordinators veic savus pienākumus (MKN 92) 16. Projekta izpildes koordinatoram ir šādi pienākumi: 16.1. koordinēt darba aizsardzības vispārīgo principu īstenošanu, lemjot par tehniskajiem vai organizatoriskajiem pasākumiem, plānojot dažādu būvdarbu veikšanu vienlaikus vai secīgi un aprēķinot to izpildei nepieciešamo laiku; 16.2. saskaņot un uzraudzīt darba aizsardzības plāna un darbu veikšanas projekta izpildi, lai nodrošinātu, ka galvenais būvdarbu veicējs, atsevišķu būvdarbu veicēji un pašnodarbinātie ievēro šo noteikumu 26.punktā noteiktās prasības un darba aizsardzības plāna izpildi; 16.3. veikt nepieciešamos grozījumus darba aizsardzības plānā un šo noteikumu 15.3.apakšpunktā minētajā dokumentācijā, ņemot vērā paveiktos darbus un pārmaiņas būvlaukumā un būvprojektā (ja tādas ir veiktas); 16.4. organizēt galvenā būvdarbu veicēja un atsevišķu būvdarbu veicēju (arī to atsevišķu būvdarbu veicēju, kas vienā un tajā pašā būvlaukumā strādā pēc kārtas) sadarbību, saskaņot viņu darbību, lai aizsargātu nodarbinātos un novērstu nelaimes gadījumus darbā un arodslimības, nodrošināt savstarpēju informācijas apmaiņu saskaņā ar Darba aizsardzības likuma prasībām un, ja nepieciešams, iesaistīt pašnodarbinātos; 16.5. saskaņot galvenā būvdarbu veicēja un atsevišķu būvdarbu veicēju paredzētos darba aizsardzības pasākumus un pārbaudīt to izpildi; 16.6. veikt nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu nepiederošu personu uzturēšanos būvlaukumā.
 33. 33. 33 Vides aizsardzības prasību ievērošana būvlaukumā BL 9. pants. Būtiskās būvei izvirzāmās prasības Būve projektējama, būvējama un ekspluatējama atbilstoši tās lietošanas veidam, turklāt tā, lai nodrošinātu tās atbilstību šādām būtiskām prasībām: 1) mehāniskā stiprība un stabilitāte; 2) ugunsdrošība; 3) vides aizsardzība un higiēna, tai skaitā nekaitīgums; 4) lietošanas drošība un vides pieejamība; 5) akustika (aizsardzība pret trokšņiem); 6) energoefektivitāte; 7) ilgtspējīga dabas resursu izmantošana.
 34. 34. 34 Vides aizsardzības prasību ievērošana būvlaukumā • Speciālie būvnoteikumi (Ēku būvnoteikumu 7.5.nodaļa, Autoceļu un ielu būvnoteikumu 3.5.4.nodaļa); • Valsts vides dienesta izdotie tehniskie noteikumi; • DOP un DVP; • Kvalitātes kontroles sistēma.
 35. 35. 35 Vides aizsardzības prasību ievērošana būvlaukumā Nr. Pārbaudes veids Likumdošana Veicamās darbības 1 vai derīgā augsnes kārta ir noņemta un nebojāta uzglabāta turpmākai izmantošanai (ĒBN) 137.p. Pirms zemes darbu uzsākšanas, kā arī veicot planēšanas darbus būvlaukumā, derīgo augsnes kārtu noņem un nebojātu uzglabā turpmākai izmantošanai. Augsnes kārta tiek bojāta (Nav noņemta pirms būvdarbu uzsākšanas). Pirms būvdarbu veikšanas augsnes kārta nav noņemta vai aizsargāta pret būvgružu nonākšanas tajā, atbilstoši DOP un DVP. 2 vai tiek ievērotas atkritumu apsaimniekošanas prasības (ĒBN) 136.p Būvniecībā radušos atkritumus apsaimnieko atbilstoši normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā. Būvgružu tiek nokrauti DVP neparedzētās vietās Būvgružu konteinera novietnes vieta atrodas atbilstoši DVP. Netika uzrādīts atkritumu apsaimniekošanas līgums (DOP paredzēti, būvgruži, bīstamie atkritumi un sadzīves atkritumi) 3 vai netiek pieļauta ūdens (arī attīrīta) novadīšana no būvlaukuma pašteces ceļā un nesagatavotās gultnēs (ĒBN) 139.p. Nav pieļaujama ūdens (arī attīrīta) novadīšana no būvlaukuma pašteces ceļā un nesagatavotās gultnēs. Ūdens atklātās novadīšanas veids un novadgrāvju sistēma jāparedz darbu veikšanas projektā. Betona vedēju mazgāšana notiek būvlaukuma teritorijā DVP norādītā vietā un veidā (ierīkota speciāla mazgātuve) Apmetumam izmantotā inventāra mazgāšana notiek tam speciāli paredzētā vietā (ar vairākām sekcijām, ar nostādināšanu). 4 vai tiek nodrošināta koku aizsardzība Darbu organizācijas projektā paredzētai, tehniskie noteikumi Pārbaudes laikā esošo koku aizsardzība tika nodrošināta daļēji.
 36. 36. 36 Darbu veikšanas projekta pārbaude Kas izstrādā darbu veikšanas projektu? ĒBN 114.p. Pirms attiecīgo būvdarbu uzsākšanas darbu veikšanas projektu, pamatojoties uz akceptēto būvniecības ieceres dokumentāciju, izstrādā galvenais būvdarbu veicējs, bet atsevišķiem un speciāliem darbu veidiem – atsevišķu būvdarbu veicēji. Izstrādājot darbu veikšanas projektu, ievēro darbu organizēšanas projektā vai darbu organizēšanas shēmā norādīto. Darbu veikšanas projekta detalizācijas pakāpi nosaka tā izstrādātājs atkarībā no veicamo darbu specifikas un apjoma. ĒBN 117.p Ja darbu veikšanas projektu izstrādā atsevišķu būvdarbu veicējs, minētais projekts saskaņojams ar galveno būvdarbu veicēju. Pamatojoties uz uzņēmuma vadītāja pilnvarojumu, darbu veikšanas projektu apstiprina atsevišķu būvdarbu veicēja atbildīgais būvspeciālists. Atjaunošanas, restaurācijas vai pārbūves darbu veikšanas projekts saskaņojams arī ar būvprojekta izstrādātāju un būvniecības ierosinātāju. ĒBN 112.p. Pirms būvdarbu uzsākšanas esošos apbūves apstākļos galvenais būvdarbu veicējs iezīmē un norobežo bīstamās zonas, nosprauž esošos pazemes inženiertīklus un citu būvju asis vai iezīmē to robežas, kā arī nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajām ēkām un infrastruktūras objektiem. Minētie pasākumi darbu veikšanas projektā saskaņojami ar skarto inženiertīklu un ēku īpašniekiem.
 37. 37. 37 Darbu veikšanas projekta pārbaude ĒBN 118.p Darbu veikšanas projektu pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, darbu veikšanas projektu pirms būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēto darbu uzsākšanas nodod atbildīgajam būvdarbu vadītājam. ĒBN 119.p Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, darbu veikšanas projekts ir pieejams būvlaukumā strādājošajiem būvspeciālistiem un kontroles institūcijām. ĒBN 123.p Autotransporta un pašgājēju mehānismu kustību būvlaukumā organizē saskaņā ar darbu veikšanas projektu, būvnormatīviem un ceļu satiksmes noteikumiem.
 38. 38. 38 Darbu veikšanas projekta pārbaude Nr. Darbība Pārbaudē konstatēts 1 vai būvdarbu veicējs ir izstrādājis DVP Būvlaukuma apmeklējuma laikā Darbu veikšanas projekts uzrādīts netika. BIS darbu veikšanas projekts nav pieejams. Būvlaukuma apmeklējuma laikā Darbu veikšanas projekts uzrādīts netika. BIS darbu veikšanas projekts nav pieejams. Nav ievērots 02.09.2014. MK noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 114.1 punkts. 2 vai DVP ir pieejams būvlaukumā Būvlaukuma apmeklējuma laikā Darbu veikšanas projekts uzrādīts netika. BIS darbu veikšanas projekts nav pieejams. Nav ievērots 02.09.2014. MK noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 118.punkts Darbu veikšanas projektu pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, darbu veikšanas projektu pirms būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēto darbu uzsākšanas nodod atbildīgajam būvdarbu vadītājam. 3 vai situācija būvlaukumā atbilst DVP Līdz atzinuma par būves sastādīšanas brīdim tika atsūtīti saskaņojumi ar būvprojekta izstrādātāju un pasūtītāju. Darbu veikšanas projektā un darbu organizēšanas projektā nav paredzēti evakuācijas ceļi no būvlaukuma. Nav instruēti ēkas lietotāji par drošu iziešanu un evakuāciju no būvlaukuma atbilstoši DOP un DVP. Tika uzrādīts aktuāls būvlaukuma iekārtojuma plāns, neatbilstošs DOP, kuru ir saskaņojuši būvdarbu veicējs, Pasūtītājs un būvuzraugs, bet kuru nav saskaņojis autoruzraugs. Nav ievērots 19.08.2014. MK noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 101.2.punktā noteiktais . 4 vai DVP ir saskaņots (ar pasūtītāju, ar galveno būvdarbu veicēju, ar būvprojekta izstrādātāju, ar ēkas lietotājiem) 1. Līdz atzinuma par būves sastādīšanas brīdim tika atsūtīti saskaņojumi ar būvprojekta izstrādātāju un pasūtītāju. 2. DVP nav saskaņots ar ēkas lietotājiem. 3. DVP projekts ir saskaņojuši būvdarbu veicējs, autoruzraugs, Pasūtītājs un būvuzraugs, bet nav saskaņojis būvprojekta izstrādātājs. Nav ievērots 02.09.2014. MK noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 117.punkts Atjaunošanas, restaurācijas vai pārbūves darbu veikšanas projekts saskaņojams arī ar būvprojekta izstrādātāju un būvniecības ierosinātāju 5 vai DVP ir paredzēta ēkas ekspluatācija būvdarbu laikā atbilstoši DOP 1. Darbu veikšanas projektā ir paredzēta ēkas ekspluatācija. Evakuācijas izejas ir aizslēgtas. Nav nodrošināta ēkas lietotāju evakuācija caur būvlaukumu, kā tas ir noteikts DOP. 2. Tika saņemts darba aizsardzības koordinatora priekšraksts. Nepieciešams nodrošināt nepieciešamos pasākumus darba zonas nodrošināšanai. 3. Ņemot vērā, ka ēkas lietotāji ikdienā iet caur būvlaukumu, nelietojot IAL, būvdarbu veicējs nav nodrošinājis drošu izkļūšanu ēkas lietotājiem no būvobjekta ikdienā un evakuācijas gadījumā.
 39. 39. 39 VEDLUDB • VEDLUDB ir informācijas sistēma izveidota atbilstoši likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktajam, lai apkopotu un uzturētu elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā iekļautos datus, kā arī izsniegtu tos likumā noteiktajām iestādēm to funkciju veikšanai. • VEDLUDB ir BIS sastāvdaļa. • VEDLUDB nodrošina GBV būvlaukumu reģistrēšanas iespējas, automātisku datu nodošanu no EDLUS sistēmām, to uzkrāšanu, pārbaudi, uzturēšanu. VEDLUDB nodrošina datu apskates iespējas GBV, apakšuzņēmējiem jeb darba devējiem un būvlaukumā nodarbinātajiem, kā arī pārskatu veidošanu un datu izsniegšanu attiecīgajām valsts pārvaldes iestādēm, to pienākumu izpildei.
 40. 40. 40 VEDLUDB VEDLUDB tiek apkopoti un uzturēti elektroniskās darba laika uzskaites sistēmās (EDLUS) iekļautie dati, lai vienkopus kontroles un uzraudzības funkciju īstenošanai būtu pieejama informācija par būvlaukumā nodarbināto personu nostrādātajām stundām jaunas trešās grupas būves būvlaukumā vai būvlaukumā, kurā tiek veikti būvdarbi, kuru izmaksas veido 350 000 euro (spēkā no 2020.gada 1.janvāra) vai vairāk. 09.01.2020. MK noteikumos Nr. 21 “Kārtība, kādā elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas dati sniedzami iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē, un prasības elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ārējai drošības pārbaudei un auditācijas pierakstiem” noteikti Galvenā būvdarbu veicēja pienākumi: - ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc būvdarbu uzsākšanas iesniegt iekļaušanai VEDLUDB informāciju par trešās grupas būves būvniecības uzsākšanu vai par tādu būvdarbu uzsākšanu, kuru izmaksas ir 350 000 euro vai vairāk un ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas iesniegt iekļaušanai VEDLUDB informāciju par būvdarbu pabeigšanu; - iesniegt iekļaušanai VEDLUDB informāciju (elektronisku datu formā) par noslēgto būvdarbu līgumu ar būvniecības ierosinātāju un, ja mainās līguma summa, šā līguma grozījumiem; - katru mēnesi līdz 15. datumam iesniegt iekļaušanai VEDLUDB informāciju (elektronisku datu formā) par visiem ar saviem apakšuzņēmējiem iepriekšējā mēnesī noslēgtajiem būvdarbu līgumiem, kuru līguma summa ir 15 000 euro vai vairāk, un, ja mainās līguma summa, šā līguma grozījumiem. - katru mēnesi līdz 15. datumam iesniegt iekļaušanai VEDLUDB EDLUS reģistrētos un uzkrātos datus par iepriekšējo mēnesi (strukturētā veidā informācijas tehnoloģiju sistēmu līmenī, izmantojot vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes tīmekļa pakalpes). Apakšuzņēmēja pienākums katru mēnesi līdz 15. datumam, autorizējoties VEDLUDB, iesniegt informāciju par visiem ar saviem apakšuzņēmējiem iepriekšējā mēnesī noslēgtajiem būvdarbu līgumiem, kuru līguma summa ir 15 000 euro vai vairāk, un, ja mainās līguma summa, šā līguma grozījumiem.
 41. 41. 41 VEDLUDB neatbilstības 1. Meklējot VEDLUDB datu bāzē pēc parametra "Bis lietas Nr.", konstatēju, ka VEDLUDB šāds objekts nav reģistrēts. 2. Meklējot VEDLUDB datu bāzē pēc parametra "Ģenerāļa reģistrācijas Nr.", konstatēju, ka VEDLUDB šāds objekts nav reģistrēts. 3. VEDLUDB datu bāzē zem SIA “Firmas nosaukums” nosaukuma ir pieejams tikai 1 objekts "Objekta nosaukums” par kuru nekādi dati nav iesniegti.
 42. 42. 42 Būvdarbu veikšanas atbilstība būvprojektam un normatīvo aktu prasībām Vai atbilst būves būvapjoms? Vai atbilst būves plānojums? Vai atbilst iebūvētie inženiertīkli? Vai atbilst būves arhitektoniskais risinājums? Vai atbilst būves nesošo konstrukciju izbūve? Vai atbilst būves novietojums?
 43. 43. 43 *VBN – Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”; *BL-Būvniecības likums Būvprojekta izmaiņu veidi Būvvaldē saskaņojamās būvprojekta izmaiņas BL 16.panta 2.2 daļa, BL 17.panta 2.1 daļa Būvprojekta izmaiņas, kuras tiek iesniegtas būvvaldē (būvprojektam, kuram ir veikta ekspertīze) VBN 60.punkts, VBN 69.punkts Būvprojekta izmaiņas, par kurām ir vienojušies būvniecības dalībnieki VBN 115.punkts
 44. 44. 44 Būvvaldē saskaņojamās būvprojekta izmaiņas BL 16.panta 2.2 daļa, BL 17.panta 2.1 daļa Kritēriji Laika posms Procedūra Izmaiņas attiecībā uz: 1) būves novietojumu; 2) būves būvapjomu; 3) būves fasādes risinājumu. Aizliegts izdarīt izmaiņas būves galvenajā lietošanas veidā! Izmaiņas būvprojektā izdara pēc būvatļaujas saņemšanas līdz būvdarbu uzsākšanai vai būvdarbu laikā (VBN 67.punkts) Persona, kurai ir izdota būvatļauja, iesniedz būvvaldei normatīvajos aktos noteiktos dokumentus, bet būvvalde vai cita institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izvērtē nepieciešamību grozīt būvatļaujas nosacījumus (BL 16.panta 2.3 daļa) Būvvaldei pieņem lēmumu 14 dienu laikā (BL 12.panta ceturtās daļas 2.1 punkts)
 45. 45. 45 Kritēriji Laika posms Procedūra Ja būvprojektam, kuram ir veikta ekspertīze, tiek mainīts: 1) būves arhitektoniskais risinājums; 2) būves, tās nesošo konstrukciju vai to daļu konstruktīvais risinājums attiecībā uz būves mehānisko stiprību, stabilitāti, ugunsdrošību vai lietošanas drošumu. Izmaiņas būvprojektā izdara pirms būvdarbu uzsākšanas vai būvdarbu laikā (VBN 60., 69.punkts) Pasūtītājam ir pienākums: 1) ja ir uzsākti būvdarbi, – pārtraukt būvdarbus būves daļā, kuru skar konstruktīvā risinājuma izmaiņas; 2) nodrošināt attiecīgo būvprojekta daļu izstrādi atbilstoši Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām; 3) nodrošināt attiecīgo būvprojekta daļu ekspertīzi; 4) pievienot BŪVNIECĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMĀ izmainītās būvprojekta daļas un būvekspertīzes atzinumu; / iesniegt būvprojekta izmaiņu dokumentāciju un ekspertīzes atzinumu būvvaldē divu nedēļu laikā pēc tā saņemšanas; 5) būvdarbus būves daļā, kuru skar konstruktīvā risinājuma izmaiņas, atsākt tikai pēc tam, kad ir saņemts pozitīvs būvekspertīzes atzinums un, ja to paredz speciālie būvnoteikumi, būvvaldē saskaņotas būvprojekta izmaiņas. (VBN 69.punkts) Būvprojekta izmaiņas, kuras tiek iesniegtas būvvaldē vai pievienotas BIS (VBN 60., 69.punkts)
 46. 46. 46 Būvprojekta izmaiņas, par kurām ir vienojušies būvniecības dalībnieki(VBN 115.punkts) Kritēriji Laika posms Procedūra Ja izmaiņas neskar būves: 1) vizuālo risinājumu; 2) būvapjomu; 3) novietojumu; 4) lietošanas veidu. Izmaiņas būvprojektā izdara būvdarbu gaitā (VBN 115.punkts) Būvprojekta izstrādātājs vai autoruzraugs pēc vienošanās ar pārējiem būvniecības dalībniekiem izdara būvprojekta izmaiņas. Ja būvprojekts papīra formātā, tad rakstiskas vienošanās. Būvdarbus atsākt tikai pēc tam, kad pēc vienošanās ar būvniecības dalībniekiem ir izstrādātas izmaiņas. Autoruzraugs izdara ierakstu autoruzraudzības žurnālā par veiktajām izmaiņām būvprojektā (līdz brīdim, kad būvdarbu žurnālā ieraksti tiek veikti būvniecības informācijas sistēmā – VBN 176.punkts). Ar ierakstu iepazīstas būvdarbu vadītājs un būvuzraugs (ja nav būvuzrauga, tad pasūtītājs). Būvniecības ierosinātājam jāveic rakstisks saskaņojums uz rasējuma lapām.
 47. 47. 47 Neatbilstības būvprojektam Nr. Darbība Pārbaudē konstatēts 1 vai atbilst būves novietojums Salīdzinot Kanalizācijas tīklu izpildmērījumu plānu, kurš ir pievienots segto darbu aktam Nr.AAV-UKT21 (02.12.2019.)un būvprojekta UKT 02 lapu, konstatēju, ka kanalizācijas izbūves būvapjoms ir neatbilstošs būvprojektā paredzētam. Netika uzradīti galveno būvasu nospraušanas akti pārbūvējamām ēkām. Galveno būvasu nospraušanas akti nav reģistrēti BIS. Nav ievērots 02.09.2014. MK noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 111.punkts- Galveno būvasu nospraušanas aktu būvniecības ierosinātājs septiņu dienu laikā pēc tā parakstīšanas iesniedz institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas. 2 vai atbilst būves būvapjoms Neatbilstoši būvprojektam izbūvēta zibensaizsardzība, apejot lieveni un neievērojot būvprojektā noteiktos attālumus no ēkas. Zibensaizsardzības zemējuma kontūra izpildmērījums, kas reģistrēts Rīgas pilsētas pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē uzrādīts netika. 3 vai atbilst būves nesošo konstrukciju/to daļu izbūve Pārbaudes laikā tika konstatētas plaisas fasādē. Tehniskās apsekošanas atzinumā šādu plaisu esība nav norādīta. Konstatētas plaisas fasādē. Iztrūkst ķieģeļi pārsedzes atbalstam. Tehniskās apsekošanas atzinumā šī vieta nav apsekota. Defektu akts par konstatētām neatbilstībam. Atšķirīga jumta mezgla konstrukcija (iztrūkst savilce). Tehniskās apsekošanas atzinumā šī vieta nav apsekota. 4 vai atbilst būves arhitektoniskais risinājums Pārbaudot fasādes siltināšanas darbu atbilstību būvprojektam, konstatēju, ka darbu veikšanas projektā nav siltumizolācijas sistēmas turētāja informācija par horizontālo virsmu siltināšanu no apakšas, kā arī par montāžas putu pielietojumu spraugu aizdarei starp akmens vates plāksnēm un akmens vates stiprinājumiem nišās. Pārbaudot logu atbilstību būvprojektam, konstatēju, ka logi ir samontēti bez būvprojektā paredzētās gaisa pieplūdes sistēmas. Izskatot logu EĪD konstatēju, ka iebūvētie logi neatbilst būvprojektā noteiktajām prasībām. Fasādes izskats neatbilstošs krāsu pasei. 5 vai atbilst būves plānojums Pārbaudes laikā konstatēju, ka 1. un 2.stāva gaitenī griestu augstums ir 2,1m. 30.06.2015. MK noteikumi Nr.331 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves"" 66.punkts nosaka, ka Gaiteņu griestu brīvo augstumu paredz atbilstoši ugunsdrošību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, bet ne mazāku par 2,2 m. Pārbaudes laikā konstatēju, ka telpā ir 001-42 ir izbūvēta papildus siena, kas nav norādīta 21.10.2020. Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietā.
 48. 48. 48 Atbildīgais būvdarbu vadītājs Vai būvdarbu vadītājs aizpilda būvdarbu žurnālu? Vai būvdarbu vadītājs ievēro VBN noteiktos pienākumus ?
 49. 49. 49 Būvdarbu vadītāja pienākumi (VBN 99. un 100.punkts) Galvenais pienākums -nodrošināt kvalitatīvu būvdarbu veikšanu atbilstoši būvprojektam un darbu veikšanas projektam, kā arī ievērojot citus būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus un būvizstrādājumu izmantošanai noteiktās tehnoloģijas. Tai skaitā: 1. kontrolēt būvlaukuma sagatavošanas darbus pirms būvdarbu uzsākšanas; 2. nepieļaut patvaļīgu būvniecību, kā arī objekta patvaļīgu ekspluatāciju; 3. atbilstoši plānotajiem darbiem atrasties būvlaukumā; 4. nodrošināt, ka būvdarbos tiek izmantoti tikai būvprojektam atbilstoši būvizstrādājumi, kuriem ir atbilstību apliecinoši dokumenti; 5. ievērot būvdarbu secību un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu organizēšanas projektam un darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, vides aizsardzību, darba aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošos normatīvos aktus; 6. organizēt būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanu, kā arī, ja nepieciešams, vizuāli fiksēt izpildītos segtos darbus pirms to aizsegšanas; 7. izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par veiktajiem būvdarbiem, iebūvētajiem būvizstrādājumiem un darbu kvalitāti; 8. kontrolēt būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi, attiecīgi to fiksējot žurnālā; 9. būvniecības informācijas sistēmā apstiprināt būves gatavību ekspluatācijai; 10. pēc būvuzrauga pieprasījuma sniegt detalizētu informāciju par būvdarbu sagatavošanās posmiem un izvēlētajām metodēm darbu izpildē; 11. nodrošināt, lai būvlaukumā netiktu ielaistas un neuzturētos nepiederošas personas; 12. informēt būvniecības ierosinātāju par objektiem, kuriem būvspeciālists ir piesaistīts
 50. 50. 50 *Galvenais būvdarbu veicējs nav tiesīgs nodot būvdarbu veicējam visu būvdarbu izpildi kopumā. Galvenais būvdarbu veicējs Vai ir piesaistīts atbilstošs atsevišķo būvdarbu veicējs ? Vai ir izveidota atbilstoša būvdarbu vadītāju grupa? Vai ir ieviesta un uzturēta elektroniskā darba laika uzskaite?
 51. 51. 51 Būvizstrādājumi (1) Būvizstrādājumus atļauts piedāvāt Latvijas tirgū, kā arī stacionāri iebūvēt būvēs, ✓ ja tie ir derīgi paredzētajam izmantojumam, ✓ nodrošina būvei izvirzīto būtisko prasību izpildi un ✓ atbilst būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām. (BL 10.panta pirmā daļa)
 52. 52. 52 Būvizstrādājumi (2) • Veicot būvdarbu kontroli, būvinspektori pārliecinās par būvizstrādājumu atbilstību apliecinošas dokumentācijas esamību būvlaukumā un par konstatētajiem trūkumiem informē būvizstrādājumu tirgu uzraugošo iestādi (BL 18.panta ceturtās daļas 3.punkts) • Patērētāju tiesību aizsardzības centrs veic būvizstrādājumu tirgus uzraudzību, pārbaudot būvizstrādājumu atbilstību normatīvajos aktos būvniecības jomā un tehniskajos noteikumos noteiktajām prasībām un ražotāja deklarētajām ekspluatācijas īpašībām (MK Nr.156) • Iebūvēto materiālu un konstrukciju ekspluatācijas īpašību deklarācijas ir pieejamas būvlaukumā tām amatpersonām, kurām ir tiesības kontrolēt būvdarbus. (VBN 84.punkts)
 53. 53. 53 Būvizstrādājumi (3) 53 Būvizstrādājumi Piemērojami Latvijas valsts standarti Produkta standartā noteikts atbilstību apliecinošs dokuments MK Nr. 156 IV1 nodaļa Piemērojamas Regulas 305/2011 prasības Ekspluatācijas īpašību deklarācija un CE zīme Regula 305/2011 MK Nr.156 Visi pārējie būvizstrādājumi Tehniskā pase, instrukcija vai cita rakstiska informācija MK Nr.156 IV2 nodaļa ikviens iestrādāšanai būvē paredzēts izstrādājums vai rūpnieciski izgatavota konstrukcija http://www.ptac.gov.lv/sites/default/files/ptac_prezentacija_normativo_aktu_prasibas_buvizstradajumiem_30.03.2017.pdf
 54. 54. 54 Būvizstrādājumi (4) Saņemot ekspluatācijas īpašību deklarāciju īpaša uzmanība jāpievērš: • vai būvizstrādājums ir identificējams; • kāds ir tā paredzētais izmantojums (ierobežojumi); • vai ir norādīts saskaņotais standarts (EN...) vai ETA; • vai ir norādīta paziņotā institūcija (NB), ja novērtēšanas sistēmas ir 1, 1+, 2+ vai 3 (4.sistēmā NB nav jāiesaista); • vai ir norādītas īpašības un vai tās atbilst projekta prasībām; • vai deklarāciju ir parakstījis ražotājs 54 http://www.ptac.gov.lv/sites/default/files/ptac_prezentacija_normativo_aktu_prasibas_buvizstradajumiem_30.03.2017.pdf 1.grupa Piemērojamas Regulas 305/2011 prasības
 55. 55. 55 Būvizstrādājumi (5) Attiecīgajā standartā noteiktais atbilstību apliecinošais dokuments – ražotāja izdota Atbilstības deklarācija. Atbilstības deklarācijā ir jābūt norādītai vismaz šādai informācijai: • ražotāja nosaukums un kontaktadrese; • būvizstrādājuma identifikācijas elements; • Latvijas valsts standarts, kuram būvizstrādājums atbilst; • garantētās tehniskās un fizikālās īpašības; • paredzētais izmantojums; • akreditētas institūcijas nosaukums; • ražotāja paraksts, izdošanas vieta un datums (MK Nr.156 IV1 daļas 30.2 4.1. apakšpunkts) 55 http://www.ptac.gov.lv/sites/default/files/ptac_prezentacija_normativo_aktu_prasibas_buvizstradajumiem_30.03.2017.pdf
 56. 56. 56 Būvizstrādājumi (6) 3.grupas būvizstrādājumiem jābūt nodrošinātiem ar produkta tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida dokumentu, kurā būtu norādīta vismaz šāda informācija: • ražotāja nosaukums un kontaktadrese ; • būvizstrādājuma identifikācijas elements; • tehniskie noteikumi, kuriem būvizstrādājums atbilst, ja tādi ir; • garantētās tehniskās un fizikālās īpašības; • paredzētais izmantojums (MK Nr.156 IV2 daļas 30.8.2. apakšpunkts) 56 http://www.ptac.gov.lv/sites/default/files/ptac_prezentacija_normativo_aktu_prasibas_buvizstradajumiem_30.03.2017.pdf 3.grupa - Visi pārējie būvizstrādājumi
 57. 57. 57 Autoruzraugs Vai autoruzraugs aizpilda būvdarbu žurnālu? Vai autoruzraugs ievēro VBN noteiktos pienākumus ?
 58. 58. 58 Autoruzraudzības veikšanas pārbaude (2) Autoruzrauga pienākumi ir noteikti Vispārīgo būvnoteikumu nodaļā X. Autoruzraudzība. Autoruzraudzības veikšanas pārbaudē tiek novērtēts vai autoruzraugs ievēro Vispārīgo būvnoteikumos noteiktos pienākumus: 1. apsekot objektu un apsekojuma rezultātus ierakstīt BIS sistēmas būvdarbu žurnālā vai autoruzraudzības žurnālā, kas reģistrēts Būvvaldē; 2. izskatīt būvdarbu veicēja iesniegtos risinājumus un informāciju par lietotajām konstrukcijām, iekārtām, materiāliem un sniegt atzinumus par to atbilstību būvprojektam; 58
 59. 59. 59 Autoruzraudzības veikšanas pārbaude (3) 3. ja nepieciešams, dot norādījumus būvdarbu vadītājam būvprojektā paredzēto risinājumu īstenošanai; 4. atbilstoši kompetencei kontrolēt BIS sistēmas būvdarbu žurnālā vai autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi; 5. iesniegt Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē un vietējā pašvaldībā pārskatu par veiktajiem darbiem valsts aizsargājamos kultūras pieminekļos un to aizsardzības zonā, ja tas ir pieprasīts; 59
 60. 60. 60 Autoruzraudzības veikšanas pārbaude (4) 6. iesniegt būvniecības ierosinātājam, būvvaldei vai BVKB motivētu informāciju, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas normatīvo aktu prasības; 7. ierasties būvlaukumā pēc būvniecības ierosinātāja, būvdarbu veicēja, būvuzrauga, būvinspektora vai citu būvvaldes amatpersonu uzaicinājuma. 60
 61. 61. 61 Būvuzraugs vai būvuzraugs ievēro būvuzraudzības plānu Vai būvuzraugs aizpilda būvdarbu žurnālu? vai būvuzraugs ievēro VBN noteiktos pienākumus
 62. 62. 62 Būvuzraudzības veikšanas pārbaude (1) Būvuzrauga pienākumi ir noteikti Vispārīgo būvnoteikumu nodaļā XI.Būvuzraudzība. Būvuzraudzības veikšanas pārbaudē tiek novērtēts vai būvuzraugs ievēro Vispārīgo būvnoteikumos noteiktos pienākumus: 1. pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt būvuzraudzības plānu un pievienot konkrētajai būvniecības lietai būvniecības informācijas sistēmā; 2. nepieļaut atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas; 62
 63. 63. 63 Būvuzraudzības veikšanas pārbaude (2) 3. iepazīties ar būvniecības ierosinātāja un būvdarbu veicēja, kā arī ar būvdarbu veicēja un atsevišķu būvdarbu veicēju (ja tādi ir iesaistīti būvdarbu veikšanā) līguma nosacījumiem attiecībā uz būvdarbu apjomu un izpildi; 4. pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir izpildīti būvdarbu sagatavošanas nosacījumi; 5. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem; 63
 64. 64. 64 Būvuzraudzības veikšanas pārbaude (3) 6. pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam; 7. pārbaudīt veikto būvdarbu apjomus; 8. pārbaudīt objektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvprojekta risinājumiem; 9. izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā, tai skaitā par objekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem, būvdarbu vadītāja prombūtni un par būvdarbu žurnālā izteikto iebildumu vai norādījumu izpildi; 64
 65. 65. 65 Būvuzraudzības veikšanas pārbaude (4) 10. vizuāli fiksēt (piemēram, fotogrāfijā) būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu pabeigšanu; 11. ierasties būvlaukumā pēc autoruzrauga, būvdarbu veicēja, būvinspektora vai citas būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma; 12. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā; tai skaitā kontrolēt darbu izpildes kvalitāti; 13. pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām; 14. kontrolēt būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi; 65
 66. 66. 66 Būvuzraudzības veikšanas pārbaude (5) 15. ziņot būvniecības ierosinātājam un atbildīgajām institūcijām par būvdarbu vadītāja prombūtni būvdarbu laikā, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta; 16. nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas, sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to būvniecības ierosinātājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju; 66
 67. 67. 67 Būvuzraudzības veikšanas pārbaude (6) 17. piedalīties būves pieņemšanā ekspluatācijā; 18. informēt attiecīgo būvvaldi vai biroju, ja objekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi; 125.20.1 informēt būvniecības ierosinātāju par objektiem, kuriem būvspeciālists ir piesaistīts; 19. parakstīt vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprināt apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai, ja objekts ir realizēts atbilstoši būvprojektam un ir izpildīti šo noteikumu 125.9. apakšpunktā noteiktajā kārtībā izteiktie būvuzrauga norādījumi. 67
 68. 68. Elektroniskais būvdarbu žurnāls BIS 2 68
 69. 69. Būvniecības valsts kontroles birojs Būvdarbu žurnāls atspoguļo: • būvdarbu gaitu objektā no būvdarbu uzsākšanas līdz būves vai tās daļas nodošanai ekspluatācijā; • informāciju par objektam piesaistītajiem būvspeciālistiem un atbildīgajām personām; • būvizstrādājumu atbilstību apliecinošiem dokumentiem; • informāciju par nozīmīgo konstrukciju, segto darbu, ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas un citiem nepieciešamajiem pieņemšanas aktiem (VBN 83. punkts) Būvdarbu žurnāls (1)
 70. 70. Būvniecības valsts kontroles birojs Pēc būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes katrai būvniecības lietai vai katrai būves kārtai aizpilda būvdarbu žurnālu (VBN 83. punkts). Būvdarbu žurnālu BIS aizpilda: • atbildīgais būvdarbu vadītājs; • atsevišķu būvdarbu veicēja norīkotais būvdarbu vadītājs; • institūcijas un personas, kas veic būvdarbu uzraudzību un kontroli (VBN 83.1 punkts). Būvdarbu žurnāls (2)
 71. 71. Būvniecības valsts kontroles birojs Pēc tam kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, BIS ir izdarījusi atzīmi par būvdarbu nosacījumu izpildi, būvdarbu veicējam un atbildīgajiem būvspeciālistiem BIS ir pieejams būvdarbu žurnāls un nepieciešamā būvniecības ieceres dokumentācija (ĒBN 103. punkts). Ja būvdarbu veicējs noslēdzis būvdarbu līgumus ar atsevišķu būvdarbu veicējiem, viņš BIS piešķir katram atsevišķu būvdarbu veicējam piekļuves tiesības būvdarbu žurnālam un nepieciešamajai būvniecības ieceres dokumentācijai (ĒBN 105.punkts). Ja būvkomersants, kas veiks objekta būvuzraudzību, noslēdzis būvuzraudzības līgumus ar citiem būvkomersantiem vai būvspeciālistiem par konkrētu darbu izpildi, viņš BIS piešķir attiecīgajiem būvspeciālistiem piekļuves tiesības konkrētajai būvniecības lietai (VBN 121.1punkts). Būvdarbu žurnāls (3)
 72. 72. Būvniecības valsts kontroles birojs Būvdarbu žurnāls (4) Galvenā būvdarbu veicēja ir pienākums nodrošināt, ka būvdarbu žurnālā ir informācija par visiem atsevišķu būvdarbu veicējiem, kas piesaistīti konkrētā objekta realizācijai (VBN 93.8.apakšpunkts) Atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir pienākums: • izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par veiktajiem būvdarbiem, iebūvētajiem būvizstrādājumiem un darbu kvalitāti (VBN 100.7.apakšpunkts); • kontrolēt būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi, attiecīgi to fiksējot žurnālā (VBN 100.8.apakšpunkts) Būvuzraugam ir pienākums: • izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā, tai skaitā par objekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem un būvdarbu vadītāja prombūtni (VBN 125.9.apakšpunkts); • kontrolēt būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi (VBN 125.14.apakšpunkts) Autoruzraugam ir pienākums: • apsekot objektu un apsekojuma rezultātus ierakstīt būvdarbu žurnālā (VBN 113.1.apakšpunkts); • atbilstoši kompetencei kontrolēt būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi (VBN 113.4.apakšpunkts)
 73. 73. Būvniecības valsts kontroles birojs Būvdarbu žurnāla saturs BIS: 1. Būvniecības ierosinātāja un galvenā būvdarbu veicēja noslēgtie līgumi; 2. Būvizstrādājumi un citi materiāli; 3. Ikdienas un speciālie būvdarbi; 4. Akti (segto darbu, nozīmīgo konstrukciju, ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu pieņemšanas akti un citi akti) 5. Avārijas un nelaimes gadījumi; 6. Saņemto materiālu un būvizstrādājumu testēšanas dati; 7. Būvdarbu kvalitātes pārbaudes dati (VBN 5.1 pielikums) Būvdarbu žurnāls (5)
 74. 74. Būvniecības valsts kontroles birojs Būvdarbu žurnāls (6) 1 - līguma numurs (pamatojuma dokuments pielikumā – aila “Datnes”); 2 - līguma termiņa sākuma datums un līguma termiņa beigu datums (pamatojuma dokuments pielikumā – aila “Datnes”); 3 - līguma priekšmets - specialitātes veids (sasaiste ar būvniecības ieceres dokumentācijas daļu. Piemēram – būvdarbi, autoruzraudzība, būvuzraudzība, būvekspertīze, inženierizpēte) un līguma summa; 4 – pasūtītājs (Būvniecības ierosinātāja un galvenā būvdarbu veicēja noslēgtie līguma izpildē iesaistītās personas - juridiskās personas (reģistrācijas numurs) vai fiziskās personas (personas kods, kvalifikācija (personām, kuras nav būvspeciālisti), sertifikāta numurs (būvspeciālistiem))); 5 – izpildītājs (Būvniecības ierosinātāja un galvenā būvdarbu veicēja noslēgtie līguma izpildē iesaistītās personas - juridiskās personas (reģistrācijas numurs) vai fiziskās personas (personas kods, kvalifikācija (personām, kuras nav būvspeciālisti), sertifikāta numurs (būvspeciālistiem))); 6 - līguma priekšmets - būvdarbu veids (sasaiste ar būvniecības ieceres dokumentācijas daļu. Piemēram – definējot darbu veidus, kā Ministru kabineta noteikumu Nr. 239 ”Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 1.pielikumā - pāļu darbi, ārējie apdares darbi, tehnoloģisko iekārtu montāža, u.c.); 7 – Būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma termiņa beigu datums (Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” 5.punkts un 22.punkts); 8 - pielikumi (pamatojuma dokumenti) (VBN 5.1pielikuma 1.punkts)
 75. 75. Būvniecības valsts kontroles birojs 1 – personas vārds un uzvārds (būvniecības informācijas sistēmā ir pieejams būvdarbu žurnāls un nepieciešamā būvniecības ieceres dokumentācija); 2 - objektam piesaistītā būvspeciālista sertifikāts (norāda būvprakses sertifikāta jomas numuru (arhitekta prakse, projektēšana, būvdarbu vadīšana, būvuzraudzība, būvekspertīze), ar kuru veic patstāvīgo praksi konkrētajā objektā); 3 - līguma numurs (Būvniecības ierosinātāja un galvenā būvdarbu veicēja noslēgtie līgumi. Būvdarbu žurnāla sadaļas “Būvdarbu līgumi” aila “Līguma numurs”); 4 – būvniecības ierosinātāja un galvenā būvdarbu veicēja noslēgtie līguma izpildē iesaistītās personas (juridiskās personas (reģistrācijas numurs). Būvdarbu žurnāla sadaļas “Būvdarbu līgumi” aila “Izpildītājs”); 5 – piesaistītā būvspeciālista un atbildīgās personas piekļuves tiesību loma (piemēram: galvenā būvdarbu veicēja atbildīgais būvdarbu vadītājs, galvenā būvdarbu veicēja būvdarbu vadītājs, atsevišķu būvdarbu veicēja būvdarbu vadītājs, būvuzraugs, autoruzraugs, darba aizsardzības koordinators, lietvedis, pārstāvēt personu kā ierosinātāju, u.c.); 6 – būvniecības informācijas sistēmā piešķirto piekļuves tiesības būvdarbu žurnālam sākuma datums (atbilstoši Būvniecības ierosinātāja un galvenā būvdarbu veicēja noslēgtajam līgumam. Būvspeciālistiem patstāvīgās prakses sākums konkrētajā objektā); 7 – būvniecības informācijas sistēmā piešķirto piekļuves tiesības būvdarbu žurnālam beigu datums (atbilstoši Būvniecības ierosinātāja un galvenā būvdarbu veicēja noslēgtajam līgumam. Būvspeciālistiem patstāvīgās prakses beigas konkrētajā objektā) (VBN 5.1pielikuma 1.punkts) Būvdarbu žurnāls (7)
 76. 76. Būvniecības valsts kontroles birojs 1 – būvizstrādājumu vai citu materiālu piegādes datums un laiks būvlaukumā; 2 - būvizstrādājumu vai citu materiālu veids (piemēram: būvniecības informācijas sistēmā ir iespēja izvēlētie definētos veidus); 3 - būvizstrādājuma ražotāja atbilstību apliecinošā dokumenta numurs (piemēram: Ekspluatācijas īpašību deklarācijas numurs - šis ir ekspluatācijas īpašību deklarācijas atsauces numurs, kas paredzēts Regulas (ES) Nr. 305/2011 9. panta 2. punktā. Numuru izvēlas ražotājs. Šis numurs var būt tāds pats kā izstrādājumu tipa unikālais identifikācijas kods); 4 – būvdarbu veicējs, kurš piegādātā būvizstrādājumu objektā (VBN 93.6.apakšpunktā noteikts, ka galvenā būvdarbu veicēja pienākums ir nodrošināt, ka būvdarbos tiek izmantoti tikai būvprojektam atbilstoši būvizstrādājumi, kuriem ir atbilstību apliecinošie dokumenti); 5 – būvē, kurā stacionāri iebūvēs būvizstrādājumu (BL 10.panta pirmajā daļa noteikts, ka būvizstrādājumus atļauts piedāvāt Latvijas tirgū, kā arī stacionāri iebūvēt būvēs, ja tie ir derīgi paredzētajam izmantojumam, nodrošina būvei izvirzīto būtisko prasību izpildi un atbilst būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām) (VBN 5.1pielikuma 2.punkts) Būvdarbu žurnāls (8)
 77. 77. Būvniecības valsts kontroles birojs Būvdarbu žurnāls (9) Būvizstrādājuma identifikācijas numurs un būvizstrādājumu vai citu materiālu ražotājs – piemēram būvizstrādājumam, kuram ir Ekspluatācijas īpašību deklarācija (Regula (ES) Nr. 574/2014 III pielikums) Atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir pienākums nodrošināt, ka būvdarbos tiek izmantoti tikai būvprojektam atbilstoši būvizstrādājumi, kuriem ir atbilstību apliecinoši dokumenti (VBN 100.4.apakšpunkts) Atbilstību apliecinošs vai cits kvalifikāciju apliecinošs dokuments un citi pielikumi (pamatojuma dokumenti) - būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju, tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida kvalitāti apliecinošus dokumentus, sistēmas iekārtu, ierīču tehniskās pases vai sistēmas ekspluatācijas dokumentāciju (instrukciju) vai citu tehnisko dokumentāciju, kas raksturo sistēmu un tās darbības parametrus.
 78. 78. Būvniecības valsts kontroles birojs 1 – būvdarbu veikšanas datums un laiks; 2 - būvdarbu veids (piemēram: būvniecības informācijas sistēmā ir iespēja izvēlētie definētos veidus - betona un saliekamā dzelzsbetona darbi , ārējie elektrības tīkli, u.c.); 3 - būvniecības ieceres dokumentācijas daļa (norāda būvprojekta rasējumu lapu numuru); 4 – būve, kurā veikti būvdarbi (norāda būvi, kurā veikti būvdarbi); 5 – atbildīgais būvdarbu veicējs (Atbildīgā būvdarbu veicēja būvdarbu vadītājs un atsevišķu būvdarbu veicēju būvdarbu vadītāji veic ierakstus būvdarbu žurnālā par saviem veiktajiem darbiem) (VBN 5.1pielikuma 3.punkts) Būvdarbu žurnāls (10)
 79. 79. Būvniecības valsts kontroles birojs Būvdarbu žurnāls (11) Atbildīgais būvdarbu vadītājs katru dienu pārbauda izpildītos darbus, ar parakstu apliecina darbu pieņemšanu vai izdara atzīmi par defektiem un sastāda defektu konstatēšanas un novēršanas aktu (VBN 5.pielikuma 8.4.punkts) Atbildīgais būvdarbu vadītājs Atsevišķu būvdarbu veicēju būvdarbu vadītājs Būvdarbu izpildē iesaistīto personu skaits Būvdarbu aprakstā rekomendējams norādīt, kurās būves daļā tiek veikti būvdarbi (būves asis, ēkas stāvi, telpa) Ierakstus būvdarbu žurnālā katru darba dienu veic būvdarbu vadītājs, un tiem jāraksturo faktiskā situācija būvlaukumā (ĒBN 121.punkts) Ierakstus būvdarbu žurnālā par saviem veiktajiem darbiem veic arī atsevišķu būvdarbu veicēju būvdarbu vadītāji (ĒBN 121.punkts)
 80. 80. Būvniecības valsts kontroles birojs 1 – speciālo būvdarbu veikšanas datums un laiks; 2 - speciālo būvdarbu veids (piemēram: būvniecības informācijas sistēmā ir iespēja izvēlētie definētos veidus – betonēšana, metināšana, bultskrūvju montāža, u.c.); 3 - būvniecības ieceres dokumentācijas daļa (norāda būvprojekta rasējumu lapu numuru); 4 – būve, kurā veikti speciālie būvdarbi (norāda būvi, kurā veikti būvdarbi); 5 – atbildīgais būvdarbu veicējs (Atbildīgā būvdarbu veicēja būvdarbu vadītājs un atsevišķu būvdarbu veicēju būvdarbu vadītāji veic ierakstus būvdarbu žurnālā par saviem veiktajiem darbiem) (VBN 5.1pielikuma 3.punkts) Būvdarbu žurnāls (12)
 81. 81. Būvniecības valsts kontroles birojs Būvdarbu žurnāls (13) Atsevišķu būvdarbu veicēju būvdarbu vadītājs Speciālo būvdarbu izpildē iesaistīto personu skaits Atbildīgais būvdarbu vadītājs Atbildīgais būvdarbu vadītājs katru dienu pārbauda izpildītos darbus, ar parakstu apliecina darbu pieņemšanu vai izdara atzīmi par defektiem un sastāda defektu konstatēšanas un novēršanas aktu (VBN 5.pielikuma 8.4.punkts) Ierakstus būvdarbu žurnālā par saviem veiktajiem darbiem veic arī atsevišķu būvdarbu veicēju būvdarbu vadītāji (ĒBN 121.punkts) Ierakstus būvdarbu žurnālā katru darba dienu veic būvdarbu vadītājs, un tiem jāraksturo faktiskā situācija būvlaukumā (ĒBN 121.punkts)
 82. 82. Būvniecības valsts kontroles birojs 1 – objekta pārbaudēs datums (VBN 125.9.apakšpunkts - izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā); 2 – objekta un būvdarbu pārbaude (VBN 125.5.apakšpunkts - pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem; VBN 125.6.apakšpunkts - pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam; VBN 125.7.apakšpunkts - pārbaudīt veikto būvdarbu apjomus; VBN 125.8.apakšpunkts - pārbaudīt objektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvprojekta risinājumiem); 3 - izteiktie iebildumi un norādījumi par objekta un būvdarbu pārbaudē konstatētajiem trūkumiem (VBN 125.9.apakšpunkts - izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā, tai skaitā par objekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem un būvdarbu vadītāja prombūtni); 4 –izteikto iebildumu un norādījumu izpildes termiņš (VBN 125.14.apakšpunkts - kontrolēt būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi); 5 – pamatojuma dokumenti (VBN 125.10.apakšpunkts - vizuāli fiksēt (piemēram, fotogrāfijā) būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu pabeigšanu); 6 – būvuzraugs, kas veica objekta un būvdarbu pārbaudi (VBN 121.punkts - ja būvuzraudzības līgumu slēdz ar juridisko personu, līgumā norāda konkrētās fiziskās personas, kuras veiks būvuzraudzību, kā arī norāda atbildīgo būvuzraugu); 7 – datums, kad izpildīti izteiktie iebildumi un norādījumi (ĒBN 121.punkts - būvuzrauga būvdarbu žurnālā izteiktie iebildumi vai norādījumi ir uzskatāmi par izpildītiem, ja būvuzraugs veicis attiecīgu atzīmi būvdarbu žurnālā); 8 – būvuzrauga piezīmes Būvdarbu žurnāls (14)
 83. 83. Būvniecības valsts kontroles birojs 1 – objekta apsekošanas datums (VBN 113.1.apakšpunkts - apsekot objektu); 2 – objekta apsekošana (VBN 113.1.apakšpunkts - apsekot objektu un apsekojuma rezultātus ierakstīt būvdarbu žurnālā); 3 - izteiktie iebildumi un norādījumi par objekta pārbaudē konstatētajiem trūkumiem (VBN 113.3.apakšpunkts - ja nepieciešams, dot norādījumus būvdarbu vadītājam būvprojektā paredzēto risinājumu īstenošanai); 4 –izteikto iebildumu un norādījumu izpildes termiņš (VBN 113.4.apakšpunkts - atbilstoši kompetencei kontrolēt būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi); 5 – pamatojuma dokumenti (VBN 115.punkts - izmaiņas būvprojektā būvdarbu gaitā var izdarīt būvprojekta izstrādātājs vai autoruzraugs pēc vienošanās ar pārējiem būvniecības dalībniekiem, ja plānotās izmaiņas saskaņā ar Būvniecības likuma 17. panta 2.1 daļu nav jāsaskaņo būvvaldē); 6 – autoruzraugs, kas veica objekta apsekošanu (VBN 107.punkts - autoruzraugs ir būvprojekta vadītājs un / vai būvprojekta daļu vadītāji); 7 – datums, kad izpildīti izteiktie iebildumi un norādījumi (ĒBN 121.punkts - autoruzrauga būvdarbu žurnālā izteiktie iebildumi vai norādījumi ir uzskatāmi par izpildītiem, ja autoruzraugs veicis attiecīgu atzīmi būvdarbu žurnālā; ĒBN 110.punkts - detalizētākus rasējumus var izstrādāt arī būvdarbu gaitā, un tie pievienojami būvniecības informācijas sistēmā un saskaņojami ar būvprojekta izstrādātāju un būvniecības ierosinātāju); 8 – autoruzrauga piezīmes Būvdarbu žurnāls (15)
 84. 84. Būvniecības valsts kontroles birojs 1 – akta numurs (akta numuru piešķir būvniecības informācijas sistēma. Akta numuram ir iespējams veikt korekcijas); 2 – akta sastādīšanas datums (piemēram: ĒBN 128.punktā noteikts, ka nav pieļaujama būvdarbu turpināšana, ja būvdarbu veicēja pārstāvji un būvuzraugs (ja būvniecībai tiek veikta būvuzraudzība) nav būvniecības informācijas sistēmā izveidojuši un apstiprinājuši vai parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu); 3 - akta veids (piemēram: atbilstoši ĒBN 127.punktam pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus, kā arī izbūvētās ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņem ekspluatācijā, sastādot pieņemšanas aktu. Būvniecības informācijas sistēmā ir iespējams izvēlēties definētos aktu veidus - segto darbu, nozīmīgo konstrukciju, ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu pieņemšanas aktus); 4 – konstrukcijas, darba vai inženiertehniskās sistēmas nosaukums (piemēram: atbilstoši ĒBN 11.pielikuma 2.punktam, 12.pielikuma 2.punktam un 13.pielikuma 2.punktam); 5 – pieņemšanai uzrādīto nozīmīgo konstrukciju uzskaitījums un īss raksturojums vai pieņemšanai uzrādīto darbu uzskaitījums un īss raksturojums vai pieņemšanai uzrādītā ugunsdrošībai nozīmīga inženiertehniskā sistēma (piemēram: atbilstoši ĒBN 11.pielikuma 4.punktam, 12.pielikuma 4.punktam un 13.pielikuma 5.punktam); (VBN 5.1 pielikuma 4.punkts) Būvdarbu žurnāls (16)
 85. 85. Būvniecības valsts kontroles birojs Būvdarbu žurnāls (17) Segto darbu pieņemšanas aktu veido BIS no būvdarbu žurnālā veiktajiem ierakstiem par izpildītajiem speciālajiem un ikdienas būvdarbiem un to apstiprina atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums) (ĒBN 127.1punkts) Atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir pienākums organizēt būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanu, kā arī, ja nepieciešams, vizuāli fiksēt izpildītos segtos darbus pirms to aizsegšanas (VBN 100.6.apakšpunkts)
 86. 86. Būvniecības valsts kontroles birojs Institūcijas un personas, kas veic būvniecības uzraudzību un kontroli, būvdarbu žurnālā iekļauj informāciju par būvdarbu apturēšanu vai atjaunošanu, norādījumus un informāciju par norādījumu izpildi un, ja nepieciešams, novērojumu aprakstu (VBN 83.2punkts). Būvdarbu žurnāls (18) Būvdarbu kontroli atbilstoši Būvniecības likumā noteiktajai kompetencei veic būvvaldes, institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, un biroja būvinspektori — attiecīgajās institūcijās nodarbinātas personas, kuras ir ieguvušas patstāvīgās prakses tiesības arhitektūras vai būvniecības jomā un reģistrētas būvinspektoru reģistrā (BL 18.panta pirmā daļa). Ja Valsts darba inspekcija, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, Valsts vides dienests vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atbilstoši kompetencei ir apturējis būvdarbus, minētās institūcijas triju darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža informē būvvaldi, būvniecības ierosinātāju un būvdarbu veicēju par būvdarbu apturēšanu vai atļauju atsākt būvdarbus (VBN 86.punkts)
 87. 87. 89 89 PALDIES!
 88. 88. Paldies par uzmanību! Vairāk informācijas www.bvkb.gov.lv Plāno – kontrolē – iedziļinies – rīkojies!

×