Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ugunsdrošības prasības

Ugunsdrošības prasības
Tomass Lausmā, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Video: https://youtu.be/9e1hehXJOYc

2021.gada 1.aprīlis

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ugunsdrošības prasības

 1. 1. Ugunsdrošības prasības Tomass Lausmā, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības organizēšanas nodaļas priekšnieks, tālr.: 67075931, e-pasts: tomass.lausma@vugd.gov.lv 2021
 2. 2. 2 VUGD kompetence ĪSTENOT VALSTS POLITIKU ŠĀDĀS DARBĪBAS JOMĀS CIVILĀ AIZSARDZĪBA UGUNSDZĒSĪBA VIENOTAIS ĀRKĀRTAS PALĪDZĪBAS IZSAUKUMA NUMURS 112 UGUNSDROŠĪBA
 3. 3. Ugunsgrēku dinamika 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ugunsgrēki 12175 10311 9288 8714 9135 8988 6970 3
 4. 4. 4 26 34 26 33 42 198 248 254 227 247 49 30 33 39 17 17 28 22 53 27 14 5 19 25 34 77 22 14 16 4 381 367 368 393 371 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2016 2017 2018 2019 2020 VUGD ugunsdrošības pārbaudes būvobjektos ZRB RRP KRB VRB LRB UUP Kopā
 5. 5. 5 200 268 252 326 260 304 345 354 377 367 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2016 2017 2018 2019 2020 VUGD teritoriālo struktūrvienību Atzinumi par būvobjekta atbilstību ugunsdrošības prasībām Izsniegti pozitīvi VUGD teritoriālo struktūrvienību Atzinumi par būvobjekta atbilstību ugunsdrošības prasībām Izsniegti VUGD teritoriālo struktūrvienību Atzinumi par būvobjekta atbilstību ugunsdrošības prasībām
 6. 6. 6 Pārkāpumi un nepilnības būvobjektos ugunsdrošības jomā Evakuācijas ceļi; 3.70% Dūmu un karstuma izvades sistēmas; 2.40% Ugunsdrošības apzīmējumi; 8.50% Elektroinstalācija un zibensaizsardzība; 5.20% Iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgāde; 4.60% Ugunsaizsardzības sistēmas; 13% Ugunsdrošās būvkonstrukcijas; 24.10% Ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde; 3% Būvobjekta dokumentācija; 35.50% Evakuācijas ceļi Dūmu un karstuma izvades sistēmas Ugunsdrošības apzīmējumi Elektroinstalācija un zibensaizsardzība Iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgāde Ugunsaizsardzības sistēmas Ugunsdrošās būvkonstrukcijas Ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde Būvobjekta dokumentācija
 7. 7. Ugunsgrēki būvniecības laikā 7
 8. 8. Biežāk novērotie ugunsdrošības prasību pārkāpumi būvobjektos - būvobjekts nav nodrošināts ar ugunsgrēka izziņošanas ierīcēm; - būvlaukumos nav ierīkotas piebrauktuves un caurbrauktuves ugunsdzēsības transportlīdzekļiem; - ugunsdzēsības līdzekļu neesamība; - būvmateriālu uzglabāšanas laukumi izvietoti tuvāk par 6 m no būvējamā vai uzbūvētā objekta. 8
 9. 9. 9 Ugunsgrēki objektos 2020.gadā
 10. 10. 10 Iespējamie ugunsgrēku cēloņi daudzdzīvokļu ēkās 2020.gadā Ugunsgrēku iespējamie cēloņi Daudzdzīvokļu ēkās / dzīvokļos 2019.g. 2020.g. + - % Salīdzinot ar pagājušo gadu Apkure 55 56 1,82 Bērnu rotaļas ar uguni 6 11 83,33 Elektroierīces / iekārtas 258 241 -6,59 Iemesls tiek noskaidrots 0 0 0,00 Neuzmanīga apiešanās ar uguni 822 924 12,41 Tīša dedzināšana 158 73 -53,80 Citi iemesli 8 10 25,00 Kopā: 1307 1315 0,61 Bojā gājušie cilvēki objektos 2020.gadā
 11. 11. Atbildība par ugunsdrošību Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 9.pants nosaka atbildību par ugunsdrošību objektā (visās ēkās, būvēs un telpās). Par ugunsdrošību objektā ir atbildīgs ēkas, būves, to daļu vai zemesgabala īpašnieks (valdītājs) vai pārvaldnieks, ja tas paredzēts pārvaldīšanas līgumā, bet iznomātā (izīrētā) vai lietošanā nodotā ēkā, būvē, to daļās vai zemesgabalā par ugunsdrošību ir atbildīgs nomnieks (īrnieks) vai cits lietotājs, ja tas paredzēts līgumā. Vairākām personām iznomātā vai lietošanā nodotā ēkā, būvē, to daļās vai zemesgabalā par koplietošanas ugunsdrošības inženiertehnisko sistēmu un aprīkojuma ekspluatāciju atbilstoši ražotāja tehnisko noteikumu un ugunsdrošību regulējošu normatīvo aktu prasībām ir atbildīgs ēkas, būves, to daļu vai zemesgabala īpašnieks (valdītājs) vai pārvaldnieks, ja tas paredzēts pārvaldīšanas līgumā. 11
 12. 12. Par ugunsdrošību atbildīgo personu pienākumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 10.pants nosaka par ugunsdrošību objektā atbildīgo personu pienākumus Ēkas, būves, to daļu vai zemesgabala īpašniekam (valdītājam), pārvaldniekam, nomniekam vai citam lietotājam, kas saskaņā ar līgumu ir atbildīgs par ugunsdrošību objektā, ir šādi pienākumi: 1) nodrošināt normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību ievērošanu; 2) nodrošināt iespēju veikt valsts ugunsdrošības uzraudzību; 3) sniegt ar ugunsdrošības jautājumiem saistīto informāciju, ja amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi to pieprasa; 4) veikt ugunsaizsardzības sistēmu darbspējas pārbaudi, ja amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi to pieprasa; 5) ugunsgrēka gadījumā pildīt ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu amatpersonu norādījumus. 12
 13. 13. Ugunsdrošības noteikumi Ugunsdrošības prasības, kas fiziskajām un juridiskajām personām jāievēro, lai novērstu un sekmīgi dzēstu ugunsgrēkus, kā arī mazinātu to sekas neatkarīgi no objekta īpašuma formas un atrašanās vietas nosaka Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi’’. 13
 14. 14. 14 Raksturīgākie ugunsdrošības prasību pārkāpumi
 15. 15. 15 Raksturīgākie ugunsdrošības prasību pārkāpumi
 16. 16. Par elektroinstalācijas pārbaudēm Prasība par elektroinstalācijas pārbaudi nav jauna prasība. Ugunsdrošības noteikumos ir mainīts pārbaudes veikšanas biežums (no reizi 6 gados uz reizi 10 gados). Kopš 2017.gada 1.septembra stājās spēkā prasība vienlaicīgi ar elektroinstalācijas pretestības pārbaudēm veikt arī elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudi ar termokameru. 16
 17. 17. Par elektroinstalācijas pārbaudēm Elektroinstalācijas pārbaude ir jānodrošina visos objektos, tai skaitā, arī dzīvojamās mājas koplietošanas daļās, gan arī dzīvokļos. Elektroinstalācijas pārbaudi nodrošina: dzīvojamās mājas koplietošanas daļās - daudzdzīvokļu objekta atbildīgā persona jeb pārvaldnieks; dzīvokļos – dzīvokļa īpašnieks vai cits lietotājs, ja tas paredzēts līgumā, tādējādi dzīvokļa īpašnieks vai cits lietotājs pats var izvēlēties uzņēmumu vai personu, kas veic elektroinstalācijas pārbaudi dzīvoklī. 17
 18. 18. 18 Bojā gājušie dzīvojamās mājās
 19. 19. Par ugunsdzēsības aparātiem 19 Ugunsdrošības noteikumu 256. punkts kopsakarā ar 517. punktu nosaka, ka no 2020. gada 1. janvāra viendzīvokļa objektu nodrošina ar ugunsdzēsības aparātu, kura dzēstspēja ir vismaz 21A 113B.
 20. 20. Administratīvā atbildība Ugunsdrošības prasību mērķis nav iedzīvotāju sodīšana, bet gan drošas vides veidošana un uzturēšana. ! Ja gadījumā pārkāpums tiek konstatēts, tad par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu paredzēts naudas sods: fiziskajām personām no 30 līdz 280 euro, juridiskajām personām no 280 līdz 1400 euro, to nosaka Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 55. pants. 20
 21. 21. Informatīvie materiāli 21
 22. 22. • Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (redakcija ar Ministru kabineta 15.09.2020. noteikumu Nr.585 grozījumiem) un to piemērošana 22
 23. 23. 23 Pamata redakcija 01.09.2016.-18.09.2020. 2.2. būvobjekts – objekts vai teritorija, kurā notiek būvniecības process; Redakcija ar Ministru kabineta 15.09.2020. noteikumu Nr.585 grozījumiem 2.2. būvobjekts – objekts vai teritorija, kurā notiek būvniecības process būvdarbi;
 24. 24. 24 Pamata redakcija 01.09.2016.-18.09.2020. Redakcija ar Ministru kabineta 15.09.2020. noteikumu Nr.585 grozījumiem 6. Personu pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var izraisīt ugunsgrēku, kā arī, atrodoties būvē, nekavējoties evakuēties, atskanot ugunsgrēka trauksmes signālam vai pamanot ugunsgrēku. 6. Fizisko un juridisko personu pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos. 61. Atrodoties objektā, fiziskās personas pienākums, atskanot ugunsgrēka trauksmes signālam vai pamanot ugunsgrēku, ir nekavējoties evakuēties (izņemot gadījumu, ja nodarbinātajam noteikti pienākumi atbilstoši ugunsdrošības instrukcijai un tos attiecīgajā situācijā ir iespējams veikt).
 25. 25. 25 Pamata redakcija 01.09.2016.-18.09.2020. 30. Pie katras iebrauktuves teritorijā, kurā ir ugunsdzēsības ūdensņemšanas vieta, izvieto ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmu. Redakcija ar Ministru kabineta 15.09.2020. noteikumu Nr.585 grozījumiem 30. Pie katras ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai paredzētas iebrauktuves teritorijā, ja tās platība ir lielāka par 6400 m2 vai ja attālums no iebrauktuves līdz teritorijā esošajai ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietai pārsniedz 80 m, izvieto ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmu.
 26. 26. 26 Pamata redakcija 01.09.2016.-18.09.2020. 53. Būvobjektu nodrošina ar ugunsdzēsības aparātiem un inventāru (5. pielikums). Redakcija ar Ministru kabineta 15.09.2020. noteikumu Nr.585 grozījumiem 53. Būvobjektā katrā būves stāvā izvieto ugunsdzēsības aparātus atbilstoši šādiem kritērijiem: 53.1. ja stāva platība ir līdz 800 m2, nodrošina ugunsdzēsības aparātus ar minimālo kopējo dzēstspēju 68A 366B; 53.2. ja stāva platība pārsniedz 800 m2, katrus nākamos stāva platības 250 m2 nodrošina ar ugunsdzēsības aparātiem ar minimālo kopējo dzēstspēju 21A 113B; 53.3. attālums no jebkuras vietas būvobjektā līdz ugunsdzēsības aparātam nedrīkst pārsniegt 40 m; 53.4. ugunsbīstamo darbu vietas papildus nodrošina ar ugunsdzēsības aparātiem atbilstoši šo noteikumu 309. punktam.
 27. 27. 27 Pamata redakcija 01.09.2016.-18.09.2020. 83. Objekta bēniņos dūmvadu un sienu, kurā atrodas dūmvads, nobalsina vai nokrāso ar gaišu degtnespējīgu (ugunsreakcijas klase A1) krāsu. Redakcija ar Ministru kabineta 15.09.2020. noteikumu Nr.585 grozījumiem 83. Objekta bēniņos dūmvadu un sienu, kurā atrodas dūmvads, nobalsina vai nokrāso ar gaišu krāsu. Šī prasība neattiecas uz metāla dūmvadiem.
 28. 28. 28 Pamata redakcija 01.09.2016.-18.09.2020. 190. Ugunsdrošības instruktāžu veic: 190.1. izglītības iestādēs – ne retāk kā divas reizes gadā; 190.2. ārstniecības un aprūpes iestādēs – ne retāk kā četras reizes gadā; 190.3. citos objektos – ne retāk kā reizi gadā. Redakcija ar Ministru kabineta 15.09.2020. noteikumu Nr.585 grozījumiem 190. Ugunsdrošības instruktāžu veic: 190.1. izglītības, ārstniecības un aprūpes iestādēs - ne retāk kā reizi sešos mēnešos; 190.2. citos objektos - ne retāk kā reizi gadā.
 29. 29. 29 Pamata redakcija 01.09.2016.-18.09.2020. 221. Signālkrāsojuma gredzenus izvieto ik pēc 4 m atkarībā no cauruļvada posmu garuma, cauruļvada savienojumu vietās un abās pusēs pie vārstiem, aizbīdņiem, apkalpojamām iekārtām, sienām, pārsegumiem, kurus šķērso cauruļvadi, kā arī jebkurā citā vietā, kur marķējums ir nepieciešams. Cauruļvadus marķē ar plūsmas virziena norādi. Šā punkta prasības neattiecas uz publisku objektu, ja šie cauruļvadi šķērso objektu un uz tā nav noslēgarmatūras vai citu vadības mezglu. Redakcija ar Ministru kabineta 15.09.2020. noteikumu Nr.585 grozījumiem 221. Signālkrāsojuma gredzenus izvieto ik pēc 4 m atkarībā no cauruļvada posmu garuma, cauruļvada savienojumu vietās un abās pusēs pie vārstiem, aizbīdņiem, apkalpojamām iekārtām, sienām, pārsegumiem, kurus šķērso cauruļvadi, kā arī jebkurā citā vietā, kur marķējums ir nepieciešams. Cauruļvadus marķē ar plūsmas virziena norādi. Šā punkta prasības neattiecas uz publisku objektu, ja šie cauruļvadi šķērso objektu un uz tā nav noslēgarmatūras vai citu vadības mezglu.
 30. 30. 30 Redakcija ar Ministru kabineta 15.09.2020. noteikumu Nr.585 grozījumiem 249.3 Serveru telpas, elektrosadalnes un citas tehniskās telpas, kas paredzētas elektroiekārtu vai elektroierīču izvietošanai, var aprīkot ar ogļskābās gāzes (CO2) ugunsdzēsības aparātiem, nodrošinot dzēstspēju 8B uz telpas katru 1 m2.
 31. 31. 31 Pamata redakcija 01.09.2016.-18.09.2020. 268. Atbildīgā persona nodrošina ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa vizuālo apskati (novērtējumu) ne retāk kā reizi gadā, bet, ja ugunsdzēsības aparāts atrodas: Redakcija ar Ministru kabineta 15.09.2020. noteikumu Nr.585 grozījumiem 268. Atbildīgā persona nodrošina ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa vizuālo apskati (novērtējumu) ne retāk kā reizi gadā (izņemot gadījumu, ja ražotājs noteicis veikt ugunsdzēsības aparāta tehnisko apkopi ne retāk kā reizi gadā), bet, ja ugunsdzēsības aparāts atrodas:
 32. 32. 32 Redakcija ar Ministru kabineta 15.09.2020. noteikumu Nr.585 grozījumiem
 33. 33. 33 2021 Tomass Lausmā, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības organizēšanas nodaļas priekšnieks, tālr.: 67075931, e-pasts: tomass.lausma@vugd.gov.lv

×