Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Numbers by singaraj

691 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Numbers by singaraj

 1. 1. RS BE UM N
 2. 2. NUMBERS REAL NUMBERS (R ) IMAGINARY NUMBERS (C) RATIONAL NUMBERS (Q) IRRATIONAL NUMBERS (QI) FRACTIONS (F) INTEGERS (I or Z) NEGATIVE INTEGERS (Z-) WHOLE NUMBERS (W) ZERO POSITIVE INTEGERS(Z+) NATURAL NUMBERS (N)
 3. 3. NUMBER SYSTEM NATURAL NUMBER WHOLE NUMBER INTEGER RATIONAL NUMBER
 4. 4. FRACTION 1 4 1 8 2 3 8
 5. 5. NUMBER SYSTEM -7 -6 -5 -4 -3 -2 -10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Q RATIONAL NUMBER Z INTEGER W WHOLE NUMBER N NATURAL NUMBER Q 0 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
 6. 6. ÀýÉ¡ðÎì ÌȢ£ðÎ Ó¨È 4 2 8 9 4 ´ýÚ¸û Àòиû 5 4 ´ýÚ¸û Àòиû áÚ¸û ¬Â¢Ãí¸û þ󧾡-«¦ÃÀ¢Â ±ñÓ¨È áÚ¸û ÀòЬ¢Ãõ ¬Â¢Ãõ 3 1 ¬Â¢Ãõ ÀòЬ¢Ãõ þÄðºí¸û 0 6 þÄðºõ ÀòÐ þÄðºõ §¸¡Ê ÀòÐ §¸¡Ê §¸¡Ê¸û Ñڬ¢Ãõ Á¢øÄ¢Âý ÀòÐ Á¢øÄ¢Âý ÑÚ Á¢øÄ¢Âý À¢øÄ¢Âý ÀòÐ À¢øÄ¢Âý ÑÚ À¢øÄ¢Âý 7 ¬Â¢Ãí¸û Á¢øÄ¢Âý¸û À¢øÄ¢Âý¸û
 7. 7. INDO – ARABIC NUMERALS 1 5 10 50 100 500 1000 ROMAN NUMERALS I V X L C D M
 8. 8. 4 5 6 7 8 9 10 1 1 5 1 1 1 I II II I 1 IV V 5 5 1 5 1 1 10 1 1 1 1 VI VI I VI I I IX X ROMAN NUMERALS INDO – ARABIC NUMERALS 1 2 3
 9. 9. 10 1 10 1 1 10 1 1 1 XI XI I XI I I 14 10 5 1 XI V 15 16 17 10 5 10 5 1 10 5 1 1 XV XV I XV I I 18 19 20 10 5 1 1 1 10 10 1 10 10 XV I I I X IX XX ROMAN NUMERALS INDO – ARABIC NUMERALS 11 12 13
 10. 10. NUMBER SYSTEM
 11. 11. À¢ýÉí¸û 1 8 1 4 3 2 8
 12. 12. À¢ýÉí¸û 1 4 1 8 2 3 8

×