Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ghidul Cetateanului

542 views

Published on

Modele de acte pentru instanta de judecata

Published in: Law
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Ghidul Cetateanului

 1. 1. 1 Ghidul cetăţeanului (Procedura civilă) j u r i d i c
 2. 2. 2 Editura Cartier, SRL, str. București, nr. 68, Chișinău, MD2012. Tel./fax: 24 05 87, tel.: 24 01 95. E-mail: cartier@cartier.md Editura Codex 2000, SRL, Strada Toamnei, nr.24, sectorul 2, București. Tel/fax: 210 80 51. E-mail: codexcartier@gmail.com www.cartier.md Cărţile CARTIER pot fi procurate în toate librăriile bune din România și Republica Moldova. LIBRĂRIILE CARTIER Casa Cărţii, bd. Mircea cel Bătrân, nr. 9, Chișinău. Tel./fax: 34 64 61. Librăria din Centru, bd. Ștefan cel Mare, nr. 126, Chișinău. Tel./fax: 21 42 03. Librăria din Hol, str. București, nr. 68, Chișinău. Tel./fax: 24 10 00. Librăria Vărul Shakespeare, str. Șciusev, nr. 113, Chișinău. Tel./fax: 23 21 22. Colecţia Cartier juridic este coordonată de Oleg Efrim Editor: Gheorghe Erizanu Lector: Valentin Guţu Coperta: Vitalie Coroban Design/tehnoredactare: Marina Fusa Prepress: Editura Cartier Tipărită la Tipografia Centrală (nr. 7785) Mihai Poalelungi GHIDUL CETĂŢEANULUI (PROCEDURA CIVILĂ) Ediţia I, noiembrie 2008 © 2008, Mihai Poalelungi (coordonator) pentru prezenta ediţie. Această ediţie a apărut într-un tiraj de 1000 de exemplare. Toate drepturile rezervate. Cărţile Cartier sunt disponibile în limita stocului și a bunului de difuzare. Prezenta lucrare apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova, care nu subscrie și nu răspunde pentru conţinutul acestei publicaţii. Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii Poalelungi, Mihai Ghidul cetăţeanului (Procedura civilă) / Mihai Poalelungi; cop. Vitalie Coroban – Ch.: Cartier, 2008 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 364 p. – (Col. Cartier juridic). ISBN 978-9975-79-523-4 347.91 P 73
 3. 3. 3 Responsabil de ediţie: Mihai Poalelungi Colegiul redacţional: Președinte: Mihai Poalelungi Vicepreședinte al Curţii Supreme de Justiţie, Președinte al Colegiului civil și de contencios administrativ, doctor în drept Membri: Vasile Pascari ex-Vicepreședinte al Curţii Supreme de Justiţie, ex-Președinte al Colegiului civil și de contencios administrativ Vera Macinskaia Vicepreședinte al Colegiului civil și de contencios administrativ Dumitru Visternicean judecător la Curtea Supremă de Justiţie, Președinte al Colegiului de calificare și atestare a judecătorilor Nicolae Clima judecător la Curtea Supremă de Justiţie, Președintele Consiliului Superior al Magistraturii Anastasia Pascari judecător la Curtea Supremă de Justiţie Svetlana Novac judecător la Curtea Supremă de Justiţie Colaboratori: Ana Palade referent, Colegiul civil și de contencios administrativ
 4. 4. 4 C U P R I N S PREFAŢĂ ..................................................................................................................11 CUVÎNT-ÎNAINTE ............................................................................................... 13 CERERI DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ ........................................................... 15 • cerere de chemare în judecată (model orientativ general) ......................16 • cerere de chemare în judecată privind desfacerea căsătoriei .................18 • cerere de chemare în judecată privind desfacerea căsătoriei și împărţirea bunurilor proprietate comună în devălmășie .................. 20 • cerere de chemare în judecată privind desfacerea căsătoriei și determinarea domiciliului copilului minor (încredinţarea copilului minor spre creștere și educare) ................................................. 23 • cerere de chemare în judecată privind decăderea din drepturi părintești ....................................................................................................... 25 • cerere de chemare în judecată privind împărţirea bunurilor proprietate comună în devălmășie a soţilor după desfacerea căsătoriei ....................................................................................................... 27 • cerere de chemare în judecată privind încasarea sumei în temeiul contractului de împrumut pecuniar cu titlu oneros .............................. 30 • cerere de chemare în judecată privind încasarea sumei în temeiul contractului de împrumut pecuniar cu titlu gratuit .............................. 32 • cerere de chemare în judecată privind restituirea dublului arvunei .... 34 • cerere de chemare în judecată privind restituirea dublului arvunei în temeiul antecontractului ........................................................................ 36 • cerere de chemare în judecată privind restituirea avansului ................ 39 • cerere de chemare în judecată privind încasarea datoriei și clauzei penale ............................................................................................................ 41 • cerere de chemare în judecată privind compensarea valorii îmbunătăţirilor bunului în temeiul contractului de locaţiune ............. 44 • cerere de chemare în judecată privind evacuarea locatarului ............... 47 • cerere de chemare în judecată privind repararea prejudiciului cauzat cumpărătorului în cazul evicţiunii ............................................... 49 • cerere de chemare în judecată privind repararea prejudiciului material cauzat printr-un delict civil .........................................................52 • cerere de chemare în judecată privind repararea prejudiciului material cauzat de un izvor de pericol sporit .......................................... 54 • cerere de chemare în judecată privind repararea prejudiciului moral cauzat de un izvor de pericol sporit .............................................. 56 • cerere de chemare în judecată privind revendicarea bunului imobil .. 59 • cerere de chemare în judecată privind revendicarea bunului mobil .....61 • cerere de chemare în judecată, acţiunea oblică ....................................... 63
 5. 5. 5 • cerere de chemare în judecată privind contestarea actului administrativ (model orientativ general) ................................................. 65 • cerere de chemare în judecată privind contestarea actului administrativ (reîncadrarea în muncă) .................................................... 67 CERERI ÎN PROCEDURĂ SPECIALĂ .............................................................. 69 • cerere privind constatarea faptelor care au valoare juridică (model orientativ general)........................................................................... 70 • cerere privind constatarea faptului acceptării unei succesiuni și locul ei de deschidere .............................................................................. 72 • cerere privind constatarea paternităţi în cazul decesului pretinsului tată ..............................................................................................74 • cerere privind încuviinţarea adopţiei ........................................................76 • cerere privind declararea persoanei dispărută fără urmă ..................... 78 • cerere privind declararea persoanei decedată ......................................... 80 • cerere privind declararea incapacităţii persoanei ................................... 82 • cerere privind declararea capacităţii persoanei ...................................... 84 • cerere privind limitarea în capacitatea de exerciţiu ................................ 86 • cerere privind anularea limitării în capacitate de exerciţiu a persoanei fizice ......................................................................................... 88 • cerere privind reconstituirea procedurii judiciare pierdute .................. 90 CERERI PRIVIND ELIBERAREA ORDONANŢEI ........................................ 93 • cerere privind eliberarea ordonanţei judecătorești (model orientativ general) .......................................................................... 94 • cerere privind anularea ordonanţei judecătorești ................................... 96 • cerere privind expedierea ordonanţei judecătorești organului de executare ................................................................................ 98 CERERI PRIVIND EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR ...................................101 • cerere privind eliberarea mai multor titluri executorii ........................ 102 • cerere privind eliberarea duplicatului titlului executoriu .................... 103 • cerere privind contestarea rezultatelor licitaţiei .................................... 105 • cerere privind schimbarea modului și ordinii de executare ................ 107 • cerere privind întoarcerea executării silite ............................................ 109 • cerere privind contestarea actelor executorului judecătoresc ..............111 • cerere de chemare în judecată privind ridicarea sechestrului .............113 CERERI ÎN CADRUL EXAMINĂRII PRICINILOR CIVILE .......................115 • cerere privind examinarea pricinii în ședinţă secretă ..........................116 • cerere privind examinarea pricinii într-o limbă acceptabilă pentru majoritatea participanţilor la proces ...........................................117 • cerere privind conexarea revendicărilor conexe ....................................118 • cerere cu privire la primirea acţiunii reconvenţionale ..........................119 • cerere privind strămutarea pricinii ......................................................... 120
 6. 6. 6 • cerere privind recuzarea judecătorului, expertului, specialistului, interpretului și grefierului ........................................................................ 121 • cerere cu privire la oferirea posibilităţii de a lua cunoștinţă de materialele dosarului, de a face extrase și cópii de pe ele ............... 122 • cerere privind atragerea în proces în calitate de coparticipant .......... 123 • cerere cu privire la încuviinţarea intervenirii în proces în calitate de intervenient principal .......................................................................... 124 • cerere cu privire la încuviinţarea intervenirii în proces în calitate de intervenient accesoriu .......................................................................... 126 • cerere cu privire la permiterea înlocuirii părţii cu succesorul în drepturi .................................................................................................. 127 • cerere cu privire la intentarea acţiunii în apărarea drepturilor, libertăţilor și intereselor legitime ............................................................ 128 • cerere cu privire la intentarea acţiunii în apărarea drepturilor, libertăţilor și intereselor legitime ............................................................ 129 • cerere cu privire la intervenirea în proces pentru a depune concluzii ...................................................................................................... 130 • cerere cu privire la încuviinţarea intervenirii în proces a reprezentantului .......................................................................................131 • cerere cu privire la numirea din oficiu a reprezentantului ................. 132 • cerere privind scutirea integrală sau parţială de plata taxei de stat ..... 133 • cerere privind amânarea sau eșalonarea plăţii taxei de stat ................ 134 • cerere cu privire la restituirea taxei de stat ............................................ 135 • cerere privind compensarea cheltuielilor suportate în legătură cu prezentarea martorilor, experţilor, specialiștilor și interpreţilor ....... 136 • cerere privind introducerea sumelor pentru plata martorilor, experţilor, specialiștilor și interpreţilor ................................................. 138 • cerere privind despăgubirea pentru timpul de muncă pierdut ........... 139 • cerere privind compensarea cheltuielilor de asistenţă juridică .......... 140 • cerere privind încasarea în beneficiul pârâtului a cheltuielilor de judecată în cazul renunţării la acţiune a reclamantului ..................141 • cerere privind încasarea cheltuielilor de judecată în cazul renunţării la acţiune a reclamantului ..................................................... 142 • cerere privind repartizarea cheltuielilor de judecată în cazul încheieri tranzacţiei .................................................................................. 143 • cerere cu privire la schimbarea de către parte a domiciliului sau a sediului .............................................................................................. 144 • cerere privind prelungirea termenului de procedură ........................... 145 • cerere privind repunerea în termenul de procedură ............................ 146 • cerere privind administrarea înscrisurilor și probelor materiale la locul lor de păstrare sau aflare .............................................................147 • cerere privind asigurarea probelor ...........................................................149 • cerere privind citarea în judecată a martorului .....................................151
 7. 7. 7 • cerere privind admiterea probelor ...........................................................152 • cerere privind reclamarea înscrisurilor .................................................. 153 • cerere privind restituirea înscrisurilor ................................................... 154 • cerere privind urgentarea examinării probelor materiale perisabile ...155 • cerere privind distribuirea probelor materiale ...................................... 156 • cerere privind ordonarea expertizei ....................................................... 157 • cerere privind audierea expertului în instanţa de judecată ................. 158 • cerere privind ordonarea expertizei colegiale ....................................... 159 • cerere privind ordonarea expertizei complexe ...................................... 160 • cerere privind obiectarea împotriva raportului de expertiză ..............162 • cerere privind ordonarea expertizei suplimentare ............................... 164 • cerere privind ordonarea expertizei repetate ........................................ 166 • cerere privind reexaminarea încheierii în vederea anulării ori reducerii amenzii ................................................................................. 168 • cerere privind amânarea sau eșalonarea executării încheierii de aplicare a amenzii judiciare .................................................................170 • cerere cu privire la luarea măsurilor de asigurare a acţiunii ...............171 • cerere cu privire la repararea prejudiciului cauzat prin neexecutarea încheierii judecătorești de asigurare a acţiunii ..................................... 172 • cerere cu privire la substituirea unei forme de asigurare a acţiunii printr-o altă formă ......................................................................................174 • cerere cu privire la anularea măsurilor de asigurare a acţiunii ...........175 • cerere privind conexarea pretenţiilor ......................................................176 • cerere privind separarea pretenţiilor ...................................................... 177 • cerere privind schimbarea termenului de judecată ...............................178 • cerere cu privire la repararea prejudiciului cauzat în legătură cu amânarea procesului .............................................................................179 • cerere privind amânarea procesului în legătură cu necesitatea prezentării probelor în ședinţa de judecată ............................................181 • cerere privind examinarea pricinii în lipsa părţii și remiterea copiei de pe hotărâre ................................................................................. 182 • cerere privind renunţarea reclamantului la acţiune și încetarea procesului ................................................................................................... 183 • cerere privind recunoașterea (integrală sau parţială) de către pârât a pretenţiilor reclamantului ........................................................... 185 • cerere privind confirmarea tranzacţiei părţilor și încetarea procesului ................................................................................................... 187 • cerere privind declararea probelor ca fiind false .................................. 189 • cerere privind invitarea la proces a expertului .......................................191 • cerere privind invitarea în proces a specialistului ................................ 192 • cerere privind corectarea greșelilor din hotărâre ................................. 193 • cerere privind emiterea unei hotărâri suplimentare ............................ 194 • cerere privind explicarea hotărârii ......................................................... 195
 8. 8. 8 • cerere privind amânarea/eșalonarea executării hotărârii ................... 196 • cerere privind indexarea sumelor adjudecate ........................................ 198 • cerere privind dispunerea executării imediate a hotărârii .................. 199 • cerere privind suspendarea procesului ................................................... 201 • cerere privind reluarea procesului .......................................................... 202 • cerere privind încetarea procesului ........................................................204 • cerere privind scoaterea cererii de pe rol ............................................... 206 • cerere privind anularea încheierii de scoatere a cererii de pe rol ....... 207 • cerere privind examinarea observaţiilor asupra procesului-verbal ... 209 • cerere privind scoaterea cererii de pe rol în legătură cu constatarea unui litigiu de drept .........................................................210 • cerere privind eliberarea copiei de pe hotărârea judecătorească .........211 • cerere privind eliberarea repetată a copiei de pe hotărârea judecătorească ............................................................................................ 212 CERERI DE APEL .................................................................................................213 • cerere de apel (model orientativ general) ................................................214 • cerere de apel privind casarea hotărârii primei instanţe pentru neconstatarea și elucidarea deplină a circumstanţelor care au importanţă pentru soluţionarea pricinii ...................................217 • cerere de apel privind casarea hotărârii primei instanţe pentru nedovedirea circumstanţelor considerate ca fiind stabilite cu probe veridice și suficiente ................................................... 220 • cerere de apel privind casarea hotărârii pentru contradictorialitatea concluziilor primei instanţe faţă de circumstanţele pricinii ............... 223 • cerere de apel privind casarea hotărârii primei instanţe pentru neaplicarea legii care trebuia să fie aplicată ........................................... 226 • cerere de apel privind casarea hotărârii primei instanţe pentru aplicarea unei legi care nu trebuia aplicată ............................... 229 • cerere de apel privind casarea hotărârii primei instanţe pentru interpretarea eronată a legii ........................................................ 232 • cerere de apel privind casarea hotărârii primei instanţe pentru aplicarea eronată a analogiei legii sau analogiei dreptului ..... 235 • cerere de apel depusă după examinarea pricinii în instanţa de apel .. 238 CERERI ÎN CADRUL EXAMINĂRII APELULUI ......................................... 241 • cerere privind alăturarea la apel .............................................................. 242 • cerere privind încasarea dobânzii, ratei, unei compensaţii legale, veniturilor ajunse la termen, apărute după emiterea hotărârii în prima instanţă, încasarea unei compensaţii legale .......................... 243 • cerere privind retragerea apelului ........................................................... 245 • cerere privind renunţarea reclamantului la acţiune ............................. 247 • cerere privind confirmarea tranzacţiei părţilor ................................... 249
 9. 9. 9 CERERI DE RECURS .......................................................................................... 251 Recurs. Secţiunea I • cerere de recurs (recurs Secţiunea I) (model orientativ general) ........ 252 • cerere de recurs privind casarea hotărârii judecătorești (art. 400 al. (1) lit. a) CPC) ....................................................................... 254 • cerere de recurs privind casarea hotărârii judecătorești (art. 400 al. (1) lit. b) CPC) ....................................................................... 257 • cerere de recurs privind casarea hotărârii judecătorești (art. 400 al. (1) lit. c) CPC) ....................................................................... 260 • cerere de recurs privind casarea hotărârii judecătorești (art. 400 al. (1) lit. d), art. 400 al. (2) lit. a) CPC) .................................. 262 • cerere de recurs privind casarea hotărârii judecătorești (art. 400 al. (1) lit. d), art. 400 al. (2) lit. b) CPC) ..................................264 • cerere de recurs privind casarea hotărârii judecătorești (art. 400 al. (1) lit. d), art. 400 al. (2) lit. c) CPC) .................................. 267 • cerere de recurs privind casarea hotărârii judecătorești (art. 400 al. (1) lit. d), art. 400 al. (2) lit. d) CPC) .................................. 270 • cerere de recurs privind casarea hotărârii judecătorești (art. 400 al. (1) lit. d), art. 400 al. (3) lit. a) CPC) .................................. 273 • cerere de recurs privind casarea hotărârii judecătorești (art. 400 al. (1) lit. d), art. 400 al. (3) lit. b) CPC) .................................. 276 • cerere de recurs privind casarea hotărârii judecătorești (art. 400 al. (1) lit. d), art. 400 al. (3) lit. c) CPC) .................................. 278 • cerere de recurs privind casarea hotărârii judecătorești (art. 400 al. (1) lit. d), art. 400 al. (3) lit. e) CPC) .................................. 280 • cerere de recurs privind casarea hotărârii judecătorești (art. 400 al. (1) lit. d), art. 400 al. (3) lit. f) CPC) .................................. 282 • cerere de recurs privind casarea hotărârii judecătorești (art. 400 al. (1) lit. d), art. 400 al. (3) lit. g) CPC) .................................. 284 • cerere de recurs împotriva încheierii primei instanţe (model orientativ general) ........................................................................ 286 • cerere de recurs împotriva încheierilor emise de instanţa de apel (model orientativ general) ........................................................................ 288 • cerere de recurs depusă după examinarea pricinii în instanţa de recurs ...................................................................................................... 290 Recurs. Secţiunea a II-a • cerere de recurs (recurs Secţiunea a II-a) (model orientativ general) ...294 • cerere de recurs (art. 400 al. (2) lit. a) CPC) .......................................... 296 • cerere de recurs (art. 400 al. (2) lit. b) CPC) .......................................... 298 • cerere de recurs (art. 400 al. (2) lit. c) CPC) .......................................... 301 • cerere de recurs (art. 400 al. (2) lit. d) CPC) .......................................... 304 • referinţă la cererea de recurs (model orientativ general) ..................... 307
 10. 10. 10 CERERI ÎN CADRUL EXAMINĂRII RECURSULUI ................................... 309 • cerere privind alăturarea la recurs ...........................................................310 • cerere privind retragerea recursului ........................................................311 • cerere privind renunţarea reclamantului la acţiune în instanţa de recurs .......................................................................................................313 • cerere privind confirmarea tranzacţiei părţilor în instanţa de recurs .......................................................................................................315 • cerere privind suspendarea executării hotărârii (art. 435 al. (1) CPC) ...................................................................................317 • cerere privind suspendarea executării hotărârii (art. 435 al. (2) CPC) ..................................................................................319 • cerere privind suspendarea executării hotărârii (art. 435 al. (8) CPC) ..................................................................................321 CERERI DE REVIZUIRE .................................................................................... 323 • cerere de revizuire (model orientativ general) ...................................... 324 • cerere de revizuire (art. 449 lit. a) CPC) ................................................ 326 • cerere de revizuire (art. 449 lit. b) CPC) ................................................ 328 • cerere de revizuire (art. 449 lit. c) CPC) ..................................................331 • cerere de revizuire (art. 449 lit. d) CPC) ................................................ 334 • cerere de revizuire (art. 449 lit. e) CPC) ................................................ 337 • cerere de revizuire (art. 449 lit. f) CPC) ................................................. 339 • cerere de revizuire (art. 449 lit. g) CPC) ................................................ 341 • cerere de revizuire (art. 449 lit. h) CPC) ................................................ 343 CERERI ÎN CADRUL EXAMINĂRII REVIZUIRII ...................................... 345 • cerere privind suspendarea executării hotărârii cu depunerea cauţiunii (art. 451 al. (5) CPC) ................................................................346 • cerere privind suspendarea executării hotărârii fără depunerea cauţiunii (art. 451 al. (5) CPC) ................................................................348 • cerere privind suspendarea executării hotărârii (art. 451 al. (5) CPC) ....350 CERERI ÎN PROCEDURĂ CU ELEMENTE DE EXTRANIETATE ........... 353 • cerere privind recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești străine .................................................................................. 354 • cerere privind recunoașterea și executarea hotărârilor arbitrale străine .......................................................................................... 356 CERERI PRIVIND CONTESTAREA HOTĂRÂRILOR ARBITRALE ȘI ELIBERAREA TITLURILOR DE EXECUTARE SILITĂ A HOTĂRÂRILOR ARBITRALE ........................................................ 359 • cerere privind desfiinţarea hotărârilor arbitrale ................................... 360 • cerere privind eliberarea titlului de executare silită a hotărârilor arbitrale (art. 483 CPC) ............................................................................ 362
 11. 11. 11 P R E FA Ţ Ă Având în vedere faptul că Republica Moldova, de mai mult timp, se află într-o perioadă de tranziţie de la economia planificată a sistemului totalitar la economia de piaţă, situaţia dată a creat necesitatea adoptării unei noi legislaţii, care să corespundă totalmente exigenţelor de astăzi. Cu această ocazie, la 12 iunie 2003 au intrat în vigoare noile coduri: civil și de procedură civilă. La fel, în legătură cu adoptarea noilor coduri, precum și în vederea regle- mentării corecte a relaţiilor civile apărute în cadrul unei societăţi democratice și în vederea excluderii unor eventuale lacune, au fost adoptate mai multe legi și acte normative în acest sens. Adoptarea noilor coduri și a multor acte normative care vizează relaţiile ci- vile și reglementarea acestora a provocat mari dificultăţi cetăţenilor în apărarea drepturilor lor și a libertăţilor fundamentale. În vederea excluderii încălcării dreptului unui cetăţean la „accesul la justi- ţie”, consfinţit în Constituţia Republicii Moldova și apărat de Convenţia euro- peană a drepturilor omului și a libertăţilor fundamentale, precum și în vederea facilitării dreptului cetăţeanului de a adresa cereri instanței de judecată, jude- cătorii și colaboratorii Colegiului civil și de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie au selectat și au întocmit un șir de cereri-model în strictă corespundere cu legislaţia procesual-civilă. De menţionat că pentru cetăţenii care nu sunt juriști-profesioniști publi- carea unei astfel de lucrări, în care să fie incluse toate modelele de cereri, prin care aceștia să se adreseze instanţei de judecată, ar putea facilita întocmirea unor astfel de cereri. Pornind de la faptul că unui cetăţean îi este lezat un drept al său, cons- finţit în Constituţia Republicii Moldova și apărat de Convenţia europeană a drepturilor omului și libertăţilor fundamentale, el, cetăţeanul, având ca suport lucrarea „Ghidul cetăţeanului (Procedura civilă)”, poate să-și întocmească și să-și motiveze de unul singur cerinţele în vederea apărării dreptului încălcat, cu ulterioara sesizare a instanței de judecată. Considerăm lucrarea „Ghidul cetăţeanului” de o mare valoare juridică, aceasta cuprinzând un șir de cereri-model prin care cetăţeanul ar putea să în- tocmească o cerere, prin care să sesizeze instanţa de judecată în strictă confor- mitate cu legislaţia procesual-civilă în vigoare, de aceea o recomandăm judecă- torilor, avocaţilor, procurorilor, studenţilor de la facultățile de drept, juriștilor și publicului larg. În 2007, cu suportul Fundaţiei „Soros-Moldova”, a fost editată o „Culegere de practică judiciară a Colegiului civil și de contencios administrativ (2005- 2006)”, lucrare de mare importanţă în aplicarea legislaţiei civile în Republica Moldova.
 12. 12. 12 Din considerentele menţionate rugăm finanţarea editării lucrării „Ghidul cetăţeanului (Procedura civilă)”. Sperăm că și lucrarea în cauză va fi de folos cetăţeanului la întocmirea co- rectă și uniformă a cererilor de sesizare a unei instanţe de judecată în vederea apărării dreptului încălcat. Mihai Poalelungi Vicepreședinte al Curţii Supreme de Justiţie, Președinte al Colegiului civil și de contencios administrativ, doctor în drept
 13. 13. 13 C U VÂ N T- Î N A I N T E Fiind una dintre cele mai importante valori ale unei societăți civilizate, justiția în procedură civilă se înfăptuiește doar la solicitarea persoanelor care pretind că li s-a încălcat sau contestat un drept sau un interes legitim. Sporirea numărului de adresări către instanțele de judecată denotă indiscu- tabil că cetățenii Republicii Moldova cred în justiție și recurg la ea atunci când necesită ca drepturile lor să fie apărate. Astfel, se realizează accesul la justiție în condițiile legii, iar eficacitatea acestuia va depinde de temeinicia de fapt și de drept a solicitărilor justițiabililor în instanțele de judecată. Altfel spus, cu cât mai calitativ este întocmită o cerere adresată instanței de judecată, fie pentru a porni un proces civil, fie pentru a-l susține pe parcursul examinării acestuia, pe atât de justă și de promptă va fi atitudinea instanței materializată în diverse acte de dispoziție. De aceea, calitatea înaltă și caracterul legal al cererilor și demersurilor formulate de către cetățeni în cadrul proceselor civile vor facilita și munca deloc ușoară a judecătorilor. Legea procesuală pune la dispoziția titularilor de drepturi foarte multe mijloace procedurale în scopul unei apărări efective, persoanele putând să for- muleze, respectiv, diverse cereri către instanța de judecată. În acest sens sunt necesare cunoștințe elementare în materie de drept de care trebuie să dispună atât juriștii profesioniști, cât și persoanele fără o pregătire specială, dar cărora, în virtutea circumstanțelor, le revine calitatea de justițiabili. De aceea, un Ghid care ar călăuzi persoanele în labirintul justiției este ex- trem de necesar și util. În primul rând, pentru că, în Republica Moldova, în baza actualei legislații nu există nici o lucrare de acest gen, în al doilea rând, pentru că necesitățile sistemului judecătoresc evaluate la diferite niveluri sunt stringen- te. Popularizarea cunoștințelor juridice cu un pronunțat aspect practic va spori atât conștiința juridică, cât și calitatea înfăptuirii justiției în cauzele civile. Autorii prezentei lucrări nu au intenționat să desfășoare evoluția unor ca- zuri concrete, lucru care ar fi împovărat și derutat cetățenii, ci au recurs la modele orientative de cereri, în care nu se regăsesc motive de fapt nici măcar ca exemple. În acest fel oricine va putea folosi modelele de cereri publicate în acest Ghid, ajustându-le la diverse situații de fapt. Lucrarea în cauză întruchipează continuarea realizării unui șir de publicații ale Colegiului civil și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție a RM, care au ca scop corectarea unor erori, evitarea unor confuzii și uniformiza- rea practicii judiciare, pentru a asigura stabilitatea raporturilor juridice civile și a garanta respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. În acest sens, este apreciabilă intenția Curții Supreme de Justiție a Repu- blicii Moldova de a ajuta cetățenii simpli să ajungă în justiție și să foloseas-
 14. 14. 14 că cât mai eficient și cu bună-credință drepturile și obligațiile lor procesuale. De asemenea, juriștii profesioniși, a căror activitate este legată nemijlocit sau tangențial de instanțele de judecată, vor beneficia de un real suport în cadrul îndrumărilor de care au nevoie în procesul de examinare și soluționare a cere- rilor în instanța de judecată. În aceeași ordine de idei, „Ghidul cetățeanului (Procedura civilă)” este o sursă de informare pentru studenții, masteranzii și doctoranzii de la facultățile de drept din republică. Dr. Elena Belei, conf. universitar, Catedra de drept procesual-civil, USM Dr. Alexandru Munteanu, lector universitar, Catedra de drept procesual-civil, USM
 15. 15. 15 CERERI DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
 16. 16. 16 MODEL ORIENTATIV GENERAL Judecătoria (denumirea instanţei) (în cazul în care cererea de chemare în ju- decată este de competenţa judecătoriei) Curtea de Apel (denumirea instanţei) (în cazul în care cererea de chemare în ju- decată este de competenţa curţilor de apel) Reclamant (nume, prenume sau denumirea completă în cazul persoanei juridice) domiciliul (sediul) (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice – sediul lor, codul fiscal și codul bancar, numele și adresa reprezentantului) Pârât (nume, prenume sau denumirea completă în cazul persoanei juridice) domiciliul (sediul) (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice – sediul lor, codul fiscal și codul bancar, numele și adresa reprezentantului) CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ privind (obiectul acţiunii) În fapt, (se enunţă starea de fapt: se face o scurtă expunere a împrejurărilor de fapt care susţin pretenţia) (se indică obiectul acţiunii și valoarea lui) (se indică date despre respectarea procedurii de soluţionare prealabilă a litigiului pe cale extrajudiciară dacă pentru un astfel de litigiu îndeplinirea procedurii este prevăzută de lege sau de contractul părţilor) .
 17. 17. 17 În drept, conform art. … (se indică textele de lege materială pe care reclamantul le consideră aplicabile în cauza respectivă, temeiul juridic), precum și cele de drept procedural care justifică depunerea cererii de chemare în judecată, art. 166-167, Cod de procedură civilă) . c e r Admiterea acţiunii și . (se indică pretenţiile formulate) Acţiunea o întemeiez pe următoarele probe (se arată dovezile pe care se sprijină fiecare capăt de cerere: dacă reclamantul înţelege să facă dovada prin înscrisuri, acestea trebuie atașate în atâtea cópii câți pârâţi sunt, dacă indică proba cu martori, trebuie să arate numele, prenumele și domiciliul martorilor, date necesare citării lor în faţa instanţe) . Formulez următoarele demersuri . La cerere anexez: – copiile de pe cererea de chemare în judecată și de pe înscrisuri, certificate în modul stabilit, într-un număr egal cu numărul de pârâţi și un rând de cópii pentru instanţă; – dovadadeplatăataxeidestat(chitanţanr. dindatade în valoare de lei, – documentele care confirmă respectarea procedurii de soluţionare prealabi- lă a litigiului (dacă respectarea acestei proceduri este prevăzută de lege sau de contractul părţilor); – procura sau un alt document ce legalizează împuternicirile reprezentantului. Reclamant (nume, prenume sau denumirea) sau Reprezentantul reclamantului (nume, prenume sau denumirea) Data Semnătura
 18. 18. 18 Judecătoria (denumirea instanţei) Reclamant (nume, prenume) domiciliul (domiciliul sau reședinţa;) Pârât (nume, prenume sau denumirea) domiciliul (domiciliul sau reședinţa) CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ privind desfacerea căsătoriei În fapt, m-am căsătorit cu pârâtul (a) la data de , eveniment înregistrat și trecut în registrul actelor de stare civilă la nr. la de către Oficiul Stării Civile . Aceasta este mea căsătorie. (prima, a doua etc.) Din căsătoria noastră avem copii: , născut (numele) la , și , născut la . (numele) Viaţa mea în comun cu pârâtul(a) a eșuat. În anii de căsătorie în relaţiile noastre s-a creat o atmosferă insuportabilă, de neînţelege- re, deseori ne certăm. De aproximativ doi ani locuim separat. Incompatibilitatea caracterelor și viziunile contrare asupra modului și principiilor de convieţuire în contextul atmosferei create m-au condus la con- vingerea fermă privind imposibilitatea păstrării familiei noastre. Conform art. 2 din Codul familiei al Republicii Moldova, relaţiile familiale sunt guvernate inclusiv de principiile sprijinului reciproc moral și material, ale fidelității conjugale și soluţionării pe cale amiabilă a tuturor problemelor vieţii familiale, principii ce lipsesc cu desăvârșire în relaţia noastră. În această situaţie, consider inoportună menţinerea familiei, eșuând toate căile de împăcare, fapt pentru care și solicit instanţei de judecată desfacerea căsătoriei încheiate între noi. La încercările mele de a păstra familia avem doar rezultate negative, ceea ce atrage după sine imposibilitatea concilierii familiale. Din considerentele expuse consider că căsătoria noastră poate fi desfăcută fără acordarea unor termene de conciliere.
 19. 19. 19 În privinţa educării și întreţinerii copilului am ajuns la un consens. Litigii patrimoniale de asemenea nu avem, întrucât am încheiat în mod benevol un acord cu privire la partajul averii comune. Concomitent, rog ca cheltuielile de judecată să fie puse pe seama pârâtului. În drept, conform art. 2, 19-21, 33, 35, 37, Codul familiei, art. 166-167, Cod de procedură civilă, c e r Admiterea cererii de chemare în judecată. Desfacerea căsătoriei încheiate între și la , înregistrată și trecută în registrul actelor de stare civilă la nr. de către Oficiul Stării Civile . Încasarea în beneficiul meu din contul pârâtului a cheltuielilor de judecată pe care le voi suporta în acest proces. La cerere anexez: – copiile de pe cererea de chemare în judecată și de pe înscrisuri; – originalul certificatului de înregistrare a căsătoriei; – copiile certificatelor de naștere ale copiilor minori; – dovadadeplatăataxeidestat(chitanţanr. dindatade în valoare de lei, – procura sau un alt document ce legalizează împuternicirile reprezentantului. Reclamant (nume, prenume sau denumirea) sau Reprezentantul reclamantului (nume, prenume sau denumirea) Data Semnătura
 20. 20. 20 Judecătoria (denumirea instanţei) Reclamant (nume, prenume) domiciliul (domiciliul sau reședinţa;) Pârât (nume, prenume sau denumirea) domiciliul (domiciliul sau reședinţa) CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ privind desfacerea căsătoriei și împărţirea bunurilor proprietate comună în devălmășie În fapt, m-am căsătorit cu pârâtul (a) la data de , eveniment înregistrat și trecut în registrul actelor de stare civilă la nr. la de către Oficiul Stării Civile . Aceasta este mea căsătorie. (prima, a doua etc.) Din căsătoria noastră avem copii: , născut (numele) la , și , născut la . (numele) Viaţa mea în comun cu pârâtul(a) a eșuat. În anii de căsătorie în relaţiile noastre s-a creat o atmosferă insuportabilă, de neînţelege- re, deseori ne certăm. De aproximativ doi ani locuim separat. Incompatibilitatea caracterelor și viziunile contrare asupra modului și prin- cipiilor de convieţuire în comun în contextul atmosferei create m-au condus la convingerea fermă privind imposibilitatea păstrării familiei noastre. Conform art. 2 din Codul familiei al Republicii Moldova, relaţiile familiale sunt guvernate inclusiv de principiile sprijinului reciproc moral și material, ale fidelității conjugale și soluţionării pe cale amiabilă a tuturor problemelor vieţii familiale, principii ce lipsesc cu desăvârșire în relaţia noastră. În această situaţie, consider inoportună menţinerea familiei, eșuând toate căile de împăcare, fapt pentru care și solicit instanţei de judecată desfacerea căsătoriei încheiate între noi. La încercările mele de a păstra familia avem doar rezultate negative, ceea ce atrage după sine imposibilitatea concilierii familiale.
 21. 21. 21 Din considerentele expuse consider că căsătoria noastră poate fi desfăcută fără acordarea unor termene de conciliere. Litigii cu privire la educaţia în continuare a copiilor și la modul de între- vedere cu ei nu avem, între noi fiind încheiat un acord cu privire la stabilirea locului de trai al copiilor. Totodată, în timpul căsătoriei am dobândit bunuri proprietate comună în devălmășie, și anume (se indică toate bunurile care se solicită de a fi partajate, se indică estimativ costul acestora) . Ținând seama de principiul egalităţii cotelor-părţi în proprietatea comună în devălmășie, inserat în art. 26 din Codul familiei, rog împărţirea lor în mod egal, și anume: (se indică modalităţile și variantele de partajare pentru care a optat reclamantul) . În vederea probării faptului că bunurile au fost dobândite în timpul căsăto- riei și că ele ne aparţin cu drept de proprietate invoc următoarele dovezi (se indică dovezile, care pot fi contract de vânzare-cumpărare, donaţie, certificat eliberat de oficiul cadastral teritorial, acte de repartizare a terenului pentru construcţia imobilului etc., se poate face referire și la proba cu martori) . În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 2, 19-21, 25-26, 33, 35, 37, Codul familiei, art. 166, 167, Cod de procedură civilă. Urmare a celor menţionate, c e r Admiterea acţiunii. Desfacerea căsătoriei încheiate între și la , înregistrată și trecută în registrul actelor de stare civilă la nr. de către Oficiul Stării Civile . A împărţi bunurile proprietate comună în devălmășie ale subsemnatei(lui) și după cum urmează: Să mi se atribuie următoarele bunuri:
 22. 22. 22 – – – , în sumă totală de lei. Să i se atribuie pârâtului următoarele bunuri: – – – , în sumă totală de lei. Încasarea în beneficiul meu din contul pârâtului a cheltuielilor de judecată pe care le voi suporta în acest proces. La cerere anexez: – copiile de pe cererea de chemare în judecată și de pe înscrisuri; – copia certificatului de înregistrare a căsătoriei; – copiile certificatelor de naștere ale copiilor minori; – acte ce confirmă dreptul de proprietate al soţilor asupra bunurilor: con- tract de vânzare-cumpărare, donaţie, certificat eliberat de oficiul cadastral teritorial, acte de repartizare a terenului pentru construcţia imobilului etc. – dovadadeplatăataxeidestat(chitanţanr. dindatade în valoare de lei, – procura sau un alt document ce legalizează împuternicirile reprezentantului. Reclamant (nume, prenume sau denumirea) Semnătura sau Reprezentantul reclamantului (nume, prenume sau denumirea) Data Semnătura
 23. 23. 23 Judecătoria (denumirea instanţei) Reclamant (nume, prenume) domiciliul (domiciliul sau reședinţa;) Pârât (nume, prenume sau denumirea) domiciliul (domiciliul sau reședinţa) CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ privind desfacerea căsătoriei și determinarea domiciliului copilului minor (încredinţarea copilului minor spre creștere și educare) În fapt, m-am căsătorit cu pârâtul (a) la data de , eveniment înregistrat și trecut în registrul actelor de stare civilă la nr. la de către Oficiul Stării Civile . Aceasta este mea căsătorie. (prima, a doua etc.) Din căsătoria noastră avem copii: , născut (numele) la , și , născut la . (numele) Viaţa mea în comun cu pârâtul(a) a eșuat. În anii de căsătorie în relaţiile noastre s-a creat o atmosferă insuportabilă, de neînţelege- re, deseori ne certăm. De aproximativ doi ani locuim separat. Incompatibilitatea caracterelor și viziunile contrare asupra modului și principiilor de convieţuire în contextul atmosferei create m-au condus la con- vingerea fermă privind imposibilitatea păstrării familiei noastre. Conform art. 2 din Codul familiei al Republicii Moldova, relaţiile familiale sunt guvernate inclusiv de principiile sprijinului reciproc moral și material, ale fidelității conjugale și soluţionării pe cale amiabilă a tuturor problemelor vieţii familiale, principii ce lipsesc cu desăvârșire în relaţia noastră. În această situaţie, consider inoportună menţinerea familiei, eșuând toate căile de împăcare, fapt pentru care și solicit instanţei de judecată desfacerea căsătoriei încheiate între noi. La încercările mele de a păstra familia avem doar rezultate negative, ceea ce atrage după sine imposibilitatea concilierii familiale. Din considerentele expuse consider că căsătoria noastră poate fi desfăcută fără acordarea unor termene de conciliere.
 24. 24. 24 Litigii patrimoniale nu avem. Întrucât locuim separat și nu am ajuns la un acord comun în privința do- miciliului copiilor noștri, consider că este necesar de a determina domiciliul copiilor minori. Având în vedere că până în prezent pârâtul a manifestat un total dezinteres faţă de creșterea și educaţia copiilor, sarcina aceasta revenindu-mi în exclusivi- tate, consider că cel mai raţional ar fi să stabiliți domiciliul lor la mine. În plus, dispun de condiţii materiale suficiente (îndeletnicirile și regimul de lucru, condiţiile de trai etc.) pentru a le asigura un nivel de trai decent și adecvat, pentru sănătatea și dezvoltarea fizică, intelectuală și spirituală, educa- rea, învăţătura și pregătirea profesională a copiilor. Conform art. 2, 19-21, 33, 35, 37, 38, 54, 63, Codul familiei, art. 8 din Legea privind drepturile copilului și în conformitate cu art. 166, 167, Cod de proce- dură civilă, c e r Admiterea acţiunii. Desfacerea căsătoriei încheiate între și la data de , înregistrată și trecută în registrul actelor de stare civilă la nr. de către Oficiul Stării Civile . A transmite mie pentru educaţie și întreţinere a copiilor minorii: , născut la , și , născut la . Încasarea în beneficiul meu din contul pârâtului a cheltuielilor de judecată pe care le voi suporta în acest proces. La cerere anexez: – copiile de pe cererea de chemare în judecată și de pe înscrisuri; – copia certificatului de înregistrare a căsătoriei; – copiile certificatelor de naștere ale copiilor minori; – avizul(avizele) autorităţii tutelare după cercetarea domiciliului, privind atașamentul copilului faţă de fiecare părinte, calităţile morale ale părinţi- lor; posibilitatea fiecărui părinte de a crește și educa copilul etc.; – dovadadeplatăataxeidestat(chitanţanr. dindatade în valoare de lei, – procura sau un alt document ce legalizează împuternicirile reprezentantului. Reclamant (nume, prenume sau denumirea) Semnătura sau Reprezentantul reclamantului (nume, prenume sau denumirea) Data Semnătura
 25. 25. 25 Judecătoria (denumirea instanţei) Reclamant (nume, prenume) domiciliul (domiciliul sau reședinţa;) Pârât (nume, prenume sau denumirea) domiciliul (domiciliul sau reședinţa) Autoritatea tutelară Sediul CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ privind decăderea din drepturile părintești În fapt, m-am căsătorit cu pârâtul (a) la data de , eveniment înregistrat și trecut în registrul actelor de stare civilă la nr. la de către Oficiul Stării Civile . Din căsătoria noastră avem copii: , născut (numele) la , și , născut la . (numele) Prin hotărârea Judecătoriei din căsătoria noastră a fost desfăcută. În luna a anului , pârâtul a lăsat co- piii sub educaţia și întreţinerea mea, a plecat peste hotarele Republicii Moldova și nu a mai revenit. În toată această perioadă acesta nu a contribuit cu nimic la întreţinerea și educaţia copiilor. Conform art. 67 lit. a) din Codul familiei, părinţii pot fi decăzuţi din drep- turile părintești dacă se eschivează de la exercitarea obligaţiilor părintești, in- clusiv de la plata pensiei de întreţinere. În atare împrejurări, deoarece pârâtul s-a eschivat de la exercitarea obliga- ţiilor părintești, inclusiv de la plata pensiei de întreţinere, consider că urmează a fi decăzut din drepturile părintești în privinţa copiilor. Circumstanţele invocate se confirmă prin următoarele dovezi: (se indică dovezile) .
 26. 26. 26 În drept, conform art. 67-68, Codul familiei, art. 166, 167, Cod de proce- dură civilă, c e r Admiterea acţiunii. Decăderea din drepturile părintești a faţă de copii: (nume, prenume, ziua, luna, anul, locul nașterii) , născut la , și , născut la . Încasarea în beneficiul meu din contul pârâtului a cheltuielilor de judecată pe care le voi suporta în acest proces. La cerere anexez: – copiile de pe cererea de chemare în judecată și de pe înscrisuri; – copia certificatului de înregistrare a căsătoriei; – copiile certificatelor de naștere ale copiilor minori; – copia hotărârii judecătorești de desfacere a căsătoriei și certificatul de di- vorţ. – actul de cercetare în privinţa unuia sau a ambilor părinţi eliberat de auto- ritatea tutelară privind aspectele constatate și concluzia de decădere din drepturile părintești; – dovadadeplatăataxeidestat(chitanţanr. dindatade în valoare de lei); – procura sau un alt document ce legalizează împuternicirile reprezentantului. Reclamant (nume, prenume) sau Reprezentantul reclamantului (nume, prenume) Data Semnătura
 27. 27. 27 Judecătoria (denumirea instanţei) Reclamant (nume, prenume) domiciliul (domiciliul sau reședinţa) Pârât (nume, prenume sau denumirea) domiciliul (domiciliul sau reședinţa) CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ privind împărţirea bunurilor proprietate comună în devălmășie a soţilor după desfacerea căsătoriei În fapt, m-am căsătorit cu pârâtul (a) la data de , eveniment înregistrat și trecut în registrul actelor de stare civilă la nr. la de către Oficiul Stării Civile . Din căsătoria noastră avem copii: , născut (numele) la , și , născut la . (numele) Prin hotărârea Judecătoriei din căsătoria noastră a fost desfăcută. La momentul desfacerii căsătoriei nu am in- vocat pretenţii patrimoniale în speranţa soluţionării lor pe cale amiabilă, pe baza unui acord privind împărţirea bunurilor. Până în prezent, după mai multe discuţii purtate cu pârâtul(a) privind îm- părţirea bunurilor pe calea concilierii, nu s-a reușit atingerea unui compromis, motiv pentru care adresez prezenta cerere instanţei de judecată. Astfel, în timpul căsătoriei am dobândit bunuri proprietate comună în devălmășie, și anume (se indică toate bunurile care se solicită a fi partajate, se indică estimativ costul acestora) . Ținând seama de principiul egalităţii cotelor-părţi în proprietatea comună în devălmășie, inserat în art. 26 din Codul familiei, rog împărţirea lor în mod egal, și anume: (se indică modalităţile și variantele de partajare pentru care a optat reclamantul)
 28. 28. 28 . În vederea probării faptului că bunurile au fost dobândite în timpul căsăto- riei și că ele ne aparţin cu drept de proprietate invoc următoarele dovezi (se indică dovezile, care pot fi: contract de vânzare-cumpărare, donaţie, certificat eliberat de oficiul cadastral teritorial, acte de repartizare a terenului pentru construcţia imobilului etc., se poate face referire și la proba cu martori) . În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 2, 19-21, 25-26, Codul familiei, art. 371, art. 373, Cod civil, art. 166, 167, Cod de procedură civilă. Urmare a celor menţionate, c e r Admiterea acţiunii. A împărţi bunurile proprietate comună în devălmășie ale subsemnatei(lui) și după cum urmează: Să mi se atribuie următoarele bunuri: – – – , în sumă totală de lei. Să i se atribuie pârâtului următoarele bunuri: – – – , în sumă totală de lei. Încasarea în beneficiul meu din contul pârâtului a cheltuielilor de judecată pe care le voi suporta în acest proces. La cerere anexez: – copiile de pe cererea de chemare în judecată și de pe înscrisuri; – copia certificatului de înregistrare a căsătoriei; – copiile certificatelor de naștere ale copiilor minori; – copia hotărârii judecătorești de desfacere a căsătoriei și certificatul de di- vorţ;
 29. 29. 29 – acte ce confirmă dreptul de proprietate al soţilor asupra bunurilor: contract de vânzare-cumpărare, donaţie, certificat eliberat de oficiul cadastral teri- torial, acte de repartizare a terenului pentru construcţia imobilului etc.; – dovadadeplatăataxeidestat(chitanţanr. dindatade în valoare de lei); – procura sau un alt document ce legalizează împuternicirile reprezentantului. Reclamant (nume, prenume) sau Reprezentantul reclamantului (nume, prenume) Data Semnătura
 30. 30. 30 Judecătoria (denumirea instanţei) Reclamant (nume, prenume) domiciliul (domiciliul sau reședinţa) Pârât (nume, prenume sau denumirea) domiciliul (domiciliul sau reședinţa) CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ privind încasarea sumei în temeiul contractului de împrumut pecuniar cu titlu oneros În fapt, la data de , subsemnatul(a) , având calitatea de „împrumutător” și pârâtul(a), având calitatea de „împrumu- tat”, am încheiat un contract de împrumut pecuniar cu titlu oneros, având ca obiect transmiterea către ultimul a sumei de (lei, dolari, euro), pe un termen de ani. În contract a fost stipulată de asemenea plata unei dobânzi anuale în mărime de din suma împrumutată. Potrivit punctului al contractului vizat, pârâtul și-a asumat obligaţia fermă faţă de mine de a restitui banii la expirarea termenului stabilit. La scadenţă însă, pârâtul nu a executat obligaţia asumată, inclusiv nu a achitat dobânda anuală pentru toată această perioadă. Multiplele solicitări invocate pârâtului de a restitui în mod extrajudiciar sumele menţionate, inclusiv prin notificarea scrisă și remisă debitorului, nu s-au soldat cu succes. În temeiul art. 668, Cod civil, obligaţiile trebuie să fie executate în modul corespunzător și în termenul prevăzut de contractul încheiat. Totodată, conform art. 871 al. (1), Cod civil, împrumutatul trebuie să resti- tuie împrumutul în termenul și în modul stabilite de contract. În consecinţă, consider că pârâtul urmează a fi obligat pe cale judiciară la restituirea împrumutului, a dobânzii pentru folosirea împrumutului. La fel, întrucât pârâtul nu a achitat împrumutul în termenul stipulat, din contul acestuia urmează a se încasa și dobânda de întârziere pentru nerestitui- rea împrumutului în termen. Astfel, de la scadenţă a trecut o perioada de zile, timp pentru care urmează a se calcula dobânda de întârziere, care la caz constituie .
 31. 31. 31 În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 512 al. (1), 867 al. (1), 871 al. (1), art. 872 al. (1), Cod civil, art. 166, 167, Cod de procedură civilă. Urmare celor expuse, c e r Admiterea acţiunii. Încasarea din contul pârâtului , în beneficiul meu , a sumei împrumutului în mărime de , a dobânzii pentru folosirea împrumutului în sumă de și a dobânzii de întârziere pentru nerestituirea împrumutului în termen, care constituie , iar în total . Încasarea din contul pârâtului în beneficiul meu a tuturor cheltuielilor de judecată pe care le voi suporta în acest proces. Acţiunea o întemeiez pe următoarele dovezi: (se arată dovezile pe care se sprijină fiecare capăt de cerere: dacă reclamantul înţelege să facă dovada prin înscrisuri, acestea trebuie atașate în atâtea cópii câţi pârâţi sunt) . La cerere anexez: – copiile de pe cererea de chemare în judecată și de pe înscrisuri; – copia contractului de împrumut (a recipisei); – se indică alte probe ce confirmă încheierea contractului de împrumut. – dovadadeplatăataxeidestat(chitanţanr. dindatade în valoare de lei); – procura sau un alt document ce legalizează împuternicirile reprezentantului. Reclamant (nume, prenume) sau Reprezentantul reclamantului (nume, prenume) Data Semnătura
 32. 32. 32 Judecătoria (denumirea instanţei) Reclamant (nume, prenume) domiciliul (domiciliul sau reședinţa) Pârât (nume, prenume sau denumirea) domiciliul (domiciliul sau reședinţa) CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ privind încasarea sumei în temeiul contractului de împrumut pecuniar cu titlu gratuit În fapt, la data de , subsemnatul(a) , avândcalitateade„împrumutător”,șipârâtul(a) ,avândcalitatea de „împrumutat”, am încheiat un contract de împrumut pecuniar cu titlu gratu- it, având ca obiect transmiterea către ultimul a sumei de (lei, dolari, euro), pe un termen de ani. Potrivit punctului al contractului vizat, pârâtul și-a asumat obligaţia fermă faţă de mine de a restitui banii la expirarea termenului stabilit. La scadenţă însă, pârâtul nu a executat obligaţia ce îi incumbă. Multiplele solicitări invocate pârâtului de a restitui în mod extrajudiciar sumele menţionate, inclusiv prin notificarea scrisă și remisă debitorului, nu s-au soldat cu succes. În temeiul art. 668, Cod civil, obligaţiile trebuie să fie executate în modul corespunzător și în termenul prevăzut de contractul încheiat. Totodată, conform art. 871 al. (1), Cod civil, împrumutatul trebuie să resti- tuie împrumutul în termenul și în modul stabilite de contract. În consecinţă, consider că pârâtul urmează a fi obligat pe cale judiciară la restituirea împrumutului. La fel, întrucât pârâtul nu a achitat împrumutul în termenul stipulat, din contul acestuia urmează a se încasa și dobânda de întârziere pentru nerestitui- rea împrumutului în termen. Astfel, de la scadenţă a trecut o perioadă de zile, timp pentru care urmează a se calcula dobânda de întârziere, care la caz constituie . În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 512 al. (1), 867 al. (1), 871 al. (1), Cod civil, art. 166, 167, Cod de procedură civilă.
 33. 33. 33 Urmare celor expuse, c e r Admiterea acţiunii. Încasarea din contul pârâtului , în beneficiul meu , a sumei împrumutului în mărime de și a dobânzii de întârziere pentru nerestituirea împrumutului în termen care constituie , iar în total . Încasarea din contul pârâtului în beneficiul meu a tuturor cheltuielilor de judecată pe care le voi suporta în acest proces. Acţiunea o întemeiez pe următoarele dovezi: (se arată dovezile pe care se sprijină fiecare capăt de cerere: dacă reclamantul înţelege să facă dovada prin înscrisuri, acestea trebuie atașate în atâtea cópii câți pârâţi sunt) . La cerere anexez: – copiile de pe cererea de chemare în judecată și de pe înscrisuri; – copia contractului de împrumut (a recipisei); – se indică alte probe ce confirmă încheierea contractul de împrumut; – dovadadeplatăataxeidestat(chitanţanr. dindatade în valoare de lei); – procura sau un alt document ce legalizează împuternicirile reprezentantului. Reclamant (nume, prenume) sau Reprezentantul reclamantului (nume, prenume) Data Semnătura
 34. 34. 34 Judecătoria (denumirea instanţei) Reclamant (nume, prenume) domiciliul (domiciliul sau reședinţa;) Pârât (nume, prenume sau denumirea) domiciliul (domiciliul sau reședinţa) CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ privind restituirea dublului arvunei În fapt, la data am convenit cu pârâtul să fie încheiat un contract de vânzare-cumpărare a casei de locuit nr. din str. , care îi aparţine cu drept de proprietate pârâtului. (după caz se indică orice alt contract ce urma a fi încheiat) În confirmarea încheierii contractului i-am transmis pârâtului suma arvunei în mărime de (lei, dolari, euro). La momentul negocierii, am stabilit condiţia ca contractul de vânzare- cumpărare nominalizat să fie întocmit în termen de de la data întocmirii înţelegerii cu privire la arvună. La epuizarea termenului acordat, pârâtul a refuzat să încheie contractul de vânzare-cumpărare respectiv. Conform art. 633 al. (1), Cod civil, dacă pentru neexecutarea contractului răspunde partea care a primit arvuna, ea este obligată să plătească celeilalte părţi dublul arvunei. Astfel, ca mijloc de garantare a executării contractului, arvuna este menită să tempereze interesul fiecărei părţi contractante de a face tot posibilul pen- tru ca contractul garantat cu arvună să se execute, căci, în caz de neexecutare a contractului, partea vinovată va suporta consecinţele negative, manifestate prin plata dublului arvunei de către partea care a primit-o. Urmare celor menţionate, consider necesar să solicit pe cale judiciară înca- sarea de la pârât în beneficiul meu a dublului arvunei transmise lui la data de în sumă de , care constituie . În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 512 al. (1), art. 631 al. (1), art. 633 al. (1), Cod civil, art. 166, 167, Cod de procedură civilă. Urmare celor expuse,
 35. 35. 35 c e r Admiterea acţiunii. Încasarea din contul pârâtului , în beneficiul meu , a sumei de , care constituie mări- mea dublă a arvunei transmise în vederea garantării executării obligaţiei de a încheia contractul de vânzare-cumpărare a casei de locuit nr. din str. . Încasarea din contul pârâtului în beneficiul meu și a tuturor cheltuielilor de judecată pe care le voi suporta în acest proces. Acţiunea o întemeiez pe următoarele dovezi: (se arată dovezile pe care se sprijină fiecare capăt de cerere: dacă reclamantul înţelege să facă dovada prin înscrisuri, acestea trebuie atașate în atâtea cópii câți pârâţi sunt) . La cerere anexez: – copiile de pe cererea de chemare în judecată și de pe înscrisuri; – copia înţelegerii cu privire la arvună; – dovadadeplatăataxeidestat(chitanţanr. dindatade în valoare de lei); – procura sau un alt document ce legalizează împuternicirile reprezentantului. Reclamant (nume, prenume) sau Reprezentantul reclamantului (nume, prenume) Data Semnătura
 36. 36. 36 Judecătoria (denumirea instanţei) Reclamant (nume, prenume) domiciliul (domiciliul sau reședinţa) Pârât (nume, prenume sau denumirea) domiciliul (domiciliul sau reședinţa) CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ privind restituirea dublului arvunei în temeiul antecontractului În fapt, la data de , între subsemnatul(a) și a fost semnat și încheiat un antecontract de vânzare- cumpărare a bunului imobil, identificat cu nr. cadastral , constând din construcţie nefinalizată, cu suprafaţa totală de , amplasat în . Conform antecontractului încheiat, pârâtul s-a obligat să încheie cu sub- semnatul(a), în condiţiile stipulate, contractul de vânzare-cumpărare a bunu- lui sus-menţionat până la data de . Actul juridic vizat, în strictă corespundere cu dispoziţia art. 679, Cod civil al Republicii Moldova, a fost supus condiţiei de formă obligatorie contractului de vânzare-cumpărare convenit, prin autentificare notarială, realizată la Biroul Notarului . Potrivit punctului al antecontractului, preţul conven- ţiei finale a fost determinat de către părţi în valoare de lei, iar în vederea asigurării încheierii contractului și garantării executării lui, părţile prin punctul al antecontractului au stipulat instituirea arvunei în mărime de lei. Precum rezultă din recipisa emisă de pârât, se confirmă în mod incontes- tabil achitarea de către mine a sumei arvunei convenite, urmând astfel exe- cutarea obligaţiei principale la data de prin încheierea contractului de vânzare-cumpărare. La termenul convenit de către pârât mi-a fost prezentată o notificare prea- labilă, perfectată în scris, prin care acesta se degrevează de la obligaţiile asu- mate prin antecontractul din , refuzând astfel încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu motivaţia renunţării sale de a vinde bu- nul imobil menţionat.
 37. 37. 37 În conformitate cu punctul al antecontractului înche- iat, s-a stipulat în mod expres răspunderea contractuală în cazul neexecutării obligaţiilor juridice asumate sau în cazul executării necorespunzătoare a aces- tora, fiind prevăzut că în cazul în care pârâtul în mod unilateral refuză execu- tarea obligaţiilor contractuale – încheierea contractului de vânzare-cumpărare –, acesta este obligat să-mi restituie dublul arvunei primite. Reglementări normative similare contractului încheiat sunt reglementate și de dispoziţia art. 633, Cod civil al Republicii Moldova, conform căreia dacă pentru neexecutarea contractului răspunde partea care a primit arvuna, ea este obligată să plătească celeilalte părţi dublul arvunei. În virtutea, art. 572, Cod civil al Republicii Moldova, temeiul executării re- zidă în existenţa unei obligaţii, art. 514, Cod civil al Republicii Moldova, stipu- lând că obligaţiile se nasc din contract, inclusiv orice alt act sau fapt susceptibil de a le produce în condiţiile legii, obligaţiile urmând a fi executate în modul corespunzător, cu bună-credinţă, la locul și în momentul stabilit, reglementări similare fiind prescrise și de dispoziţiile art. 512 și 513, Cod civil al Republicii Moldova. În asemenea circumstanţe, pârâtul, pornind de la manifestarea unilaterală de a refuza semnarea și încheierea contractului de vânzare-cumpărare conve- nit prin antecontractul din , urmează a fi obligat să-mi restituie arvuna achitată ultimului, în cuantum dublu. În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 512, 66-668, 631, 633, Cod civil, art. 166, 167, Cod de procedură civilă. Urmare celor expuse, c e r Admiterea acţiunii. Încasarea din contul pârâtului , în beneficiul meu , a sumei de , care constituie mări- mea dublă a arvunei achitate în vederea garantării executării obligaţiei con- form antecontractului de vânzare-cumpărare a bunului imobil, identificat cu nr. cadastral , constând din construcţie nefinalizată, cu suprafaţa totală de , amplasat în . Încasarea din contul pârâtului în beneficiul meu și a tuturor cheltuielilor de judecată pe care le voi suporta în acest proces. Acţiunea o întemeiez pe următoarele dovezi: (se arată dovezile pe care se sprijină fiecare capăt de cerere: dacă reclamantul înţelege să facă dovada prin înscrisuri, acestea trebuie atașate în atâtea cópii câți pârâţi sunt) .
 38. 38. 38 La cerere anexez: – copiile de pe cererea de chemare în judecată și de pe înscrisuri; – copia antecontractului din ; – copia notificării; – copia notificării, alte probe; – dovadadeplatăataxeidestat(chitanţanr. dindatade în valoare de lei); – procura sau un alt document ce legalizează împuternicirile reprezentantului. Reclamant (nume, prenume) sau Reprezentantul reclamantului (nume, prenume) Data Semnătura
 39. 39. 39 Judecătoria (denumirea instanţei) Reclamant (nume, prenume) domiciliul (domiciliul sau reședinţa) Pârât (nume, prenume sau denumirea) domiciliul (domiciliul sau reședinţa) CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ privind restituirea avansului În fapt, la data de , între subsemnatul și a fost semnat și încheiat un acord de vânzare-cumpărare a bunului mobil-autoturism de model , identificat cu nr. de înmatriculare , nr. motorului , nr. caroseriei , prin care pârâtul s-a obligat să încheie cu subsemnatul, până la data de , contractul de vânzare-cumpărare a bunului sus-menţionat. Conform acordului, preţul contractului l-am stabilit în sumă de lei, iar în vederea asigurării din partea subsemnatului a obligaţiei de procurare a autoturismului, am achitat pârâtului un avans în mărime de lei, fapt confirmat prin recipisa de recepţionare a banilor perfectată în mod simplu la data de . Prin punctul al acordului, s-a stabilit că suma avansului se in- clude în preţul final al autoturismului și constituie parte integrantă a acestuia. La data convenită, pârâtul m-a anunţat că se degrevează de la obligaţii- le asumate prin acordul din , refuzând astfel încheierea tranzacţiei de vânzare-cumpărare a automobilului. La solicitarea subsemnatului(ei) privind restituirea avansului achitat în ve- derea procurării finale a autoturismului, ultimul a refuzat restituirea acestuia, invocând lipsa posibilităţii achitării. În virtutea art. 572, Cod civil al Republicii Moldova, temeiul executării re- zidă în existenţa unei obligaţii, art. 514, Cod civil al Republicii Moldova, stipu- lând că obligaţiile se nasc din contract, inclusiv orice alt act sau fapt susceptibil de a le produce în condiţiile legii, obligaţiile urmând a fi executate în modul corespunzător, cu bună-credinţă, la locul și în momentul stabilit, reglementări similare fiind prescrise și de dispoziţiile art. 512 și 513, Cod civil al Republicii Moldova.
 40. 40. 40 În asemenea circumstanţe, pârâtul, pornind de la manifestarea sa unilate- rală de a renunţa la semnarea și încheierea contractului de vânzare-cumpărare, convenit prin acordul din , urmează a fi obligat(ă) la res- tituirea avansului primit. În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 512, Cod civil al R. Moldova, art. 166, 167, Cod de procedură civilă al R. Moldova. Urmare celor expuse, c e r Admiterea acţiunii. Încasarea din contul pârâtului , în beneficiul meu , a sumei de , care constituie avansul achi- tat conform acordului din . Încasarea din contul pârâtului în beneficiul meu și a tuturor cheltuielilor de judecată pe care le voi suporta în acest proces. Acţiunea o întemeiez pe următoarele dovezi: (se arată dovezile pe care se sprijină fiecare capăt de cerere: dacă reclamantul înţelege să facă dovada prin înscrisuri, acestea trebuie atașate în atâtea cópii câți pârâţi sunt) . La cerere anexez: – copiile de pe cererea de chemare în judecată și de pe înscrisuri; – copia acordului din ; – copia recipisei de primire a sumei avansului; – dovadadeplatăataxeidestat(chitanţanr. dindatade în valoare de lei); – procura sau un alt document ce legalizează împuternicirile reprezentantului. Reclamant (nume, prenume) sau Reprezentantul reclamantului (nume, prenume) Data Semnătura
 41. 41. 41 Judecătoria (denumirea instanţei) Reclamant (nume, prenume) domiciliul (domiciliul sau reședinţa) Pârât (nume, prenume sau denumirea) domiciliul (domiciliul sau reședinţa) CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ privind încasarea datoriei și clauzei penale În fapt, la data de , între subsemnat, având calitatea de „vânzător”, și , având calitatea de „cumpărător”, am încheiat contractul nr. privind livrarea (furnizarea) de către vânzător în adresa cumpărătorului a unor produse cerealiere de pe cota mea de teren echivalent, proprietate privată, în asortimentul, cantitatea și calitatea convenite conform anexelor, parte integrantă la contract, cu termen de valabilitate până la . Potrivit punctului al contractului vizat, cumpărătorul și-a asu- mat obligaţia fermă faţă de vânzător de a efectua achitarea pentru produsele livrate la cota de 100 % în decurs de zile de la data livrării mărfii, iar în decurs de 48 de ore de la achitare să remită pe adresa destinataru- lui copia dispoziţiei de plată cu confirmarea bancară a decontărilor efectuate. Astfel, în vederea executării stricte a contractului, pornind de la sarcina de livrare solicitată de către pârât în baza , subsemnatul(a) am furnizat pe adresa destinatarului cerealele ce constituie obiectul contractual, în valoare de lei, marfă primită de către pârât precum rezultă din confirmarea sub semnătură remisă pe adresa subsemnatului. Ulterior, în data de , de către subsemnat și pârât, în mod repe- tat, a fost reîncheiat un alt contract de livrare cu nr. având același obiect – livrarea produselor cerealiere de către vânzător pe adresa cumpărătorului în asortimentul, calitatea și cantitatea convenite de către părţi conform anexelor, parte integrantă la contract, cu termen de valabilitate până la . De asemenea, în scopul executării stricte a clauzelor contractuale, pornind de la sarcina de livrare solicitată de către pârât în baza , sub- semnatul am furnizat pe adresa destinatarului cerealele ce constituie obiectul contractual, în valoare de lei, marfă primită de către pârât pre- cum rezultă din confirmarea sub semnătură remisă pe adresa subsemnatului.
 42. 42. 42 Precum rezultă din chitanţele de plată din , pârâtul a achi- tat subsemnatului parţial suma de lei, având obligaţii scadente restante faţă de reclamant în mărime totală de lei. În contextul declarat, în ceea ce privește contractele de livrare nr. din și nr. din mi-am onorat pe deplin obligaţiile contractuale, fapt confirmat prin actele sus-menţionate, iar pârâtul și-a onorat obligaţiile pecuniare doar parţial, creându-se la momentul actual o datorie debitorială restantă în valoare de lei, da- torie recunoscută de către pârât prin notificarea remisă pe adresa mea și prin extrasul verificării obligaţiilor reciproce. În virtutea art. 572, Cod civil al Republicii Moldova, temeiul executării re- zidă în existenţa unei obligaţii, art. 514, Cod civil al Republicii Moldova, stipu- lând că obligaţiile se nasc din contract, inclusiv orice alt act sau fapt susceptibil de a le produce în condiţiile legii, obligaţiile urmând a fi executate în modul corespunzător, cu bună-credinţă, la locul și în momentul stabilite, Reglementă- ri similare fiind prescrise și de dispoziţiile art. 512 și 513, Cod civil al Republicii Moldova. De asemenea, în conformitate cu punctul al contractului, de către părţi au fost stabilite sancţiuni pentru executarea necorespunzătoare sau neexecutarea obligaţiilor contractuale, fiind stipulat că în cazul reţinerii plăţilor pentru marfa livrată peste termenul convenţional stabilit, cumpărăto- rul se obligă să achite vânzătorului o penalitate în mărime de % pentru fiecare zi de întârziere, calculată din valoarea mărfii neachitate. Astfel, perioada reţinerii plăţilor privind contractele încheiate constituie zile și, deci, valoarea penalităţii constituie lei. Reclamaţia înaintată pârâtului în vederea restituirii în mod extrajudiciar a datoriei formate și a penalităţii calculate nu s-a soldat cu succes. În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 512-514, 572, 666-668, Cod civil, art. 166, 167, Cod de procedură civilă al R. Moldova. Urmare celor expuse, c e r Admiterea acţiunii. Încasarea din contul pârâtului în beneficiul sub- semnatului a sumei de , care consti- tuie datoria restantă formată în privința contractelor de livrare nr. din și nr. din . Încasarea din contul pârâtului în beneficiul subsem- natului a sumei de , care constituie clauzapenalăpentruîntârziereaplăţilorprivindcontracteledelivrarenr. din și nr. din .
 43. 43. 43 Încasarea din contul pârâtului în beneficiul meu și a tuturor cheltuielilor de judecată pe care le voi suporta în acest proces. Acţiunea o întemeiez pe următoarele dovezi: (se arată dovezile pe care se sprijină fiecare capăt de cerere: dacă reclamantul înţelege să facă dovada prin înscrisuri, acestea trebuie atașate în atâtea cópii câți pârâţi sunt) . La cerere anexez: – copiile de pe cererea de chemare în judecată și de pe înscrisuri; – copia contractelor din ; – copia notificării, alte probe; – dovadadeplatăataxeidestat(chitanţanr. dindatade în valoare de lei); – procura sau un alt document ce legalizează împuternicirile reprezentantului. Reclamant (nume, prenume) sau Reprezentantul reclamantului (nume, prenume) Data Semnătura
 44. 44. 44 Judecătoria (denumirea instanţei) Reclamant (nume, prenume) domiciliul (domiciliul sau reședinţa) Pârât (nume, prenume sau denumirea) domiciliul (domiciliul sau reședinţa) CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ privind compensarea valorii îmbunătăţirilor bunului în temeiul contractului de locaţiune În fapt, la data de , prin contractul încheiat între , în calitate de locator, și mine , în calitate de locatar, mi s-a transmis în locaţiune bunul imobil , identificat prin nr. cadastral , amplasat în . Potrivit punctului al contractului vizat, termenul lo- caţiunii l-a constituit perioada , chiria fiind stabilită în mărime de lei. Pornind de la considerentul că perioada locaţiunii depășește termenul de 3 ani, în corespundere cu dispoziţiile art. 876, Cod civil al Republicii Moldova, contractul a fost supus înregistrării cadastrale prin grevarea înscrisă în regi- strul bunurilor imobile. Totodată, în temeiul punctului al contractului de lo- caţiune, mi-am rezervat dreptul, cu acordul locatorului, de a efectua reparaţia capitală a bunului, în conformitate cu proiectul aprobat și existent la momentul semnării contractului. În perioada extinderii raporturilor de locaţiune, am efectuat reparaţia ca- pitală a construcţiei conform proiectului, în baza contractului de antrepriză din , semnat cu . Reparaţia a fost recep- ţionată de către locator în baza actului de transmitere-predare a lucrărilor, lu- crările în valoare de lei fiind achitate în totalitate în baza documentelor justificative. În temeiul punctului al contractului, locatorul s-a obligat ca la expirarea termenului convenţional să restituie locatarului contra- valoarea îmbunătăţirilor efectuate pentru reparaţia capitală a bunului imobil. La scadenţa fixată încetării locaţiunii, am eliberat necondiţionat bunul imobil închiriat, fără a face uz de retenţie a bunului, semnând actul de trans-
 45. 45. 45 mitere-predare, însă sub rezerva obligaţiei locatorului de a-mi restitui suma de lei, ce constituie contravaloarea îmbunătăţirilor aduse bunului. De altfel, suma îmbunătăţirilor a fost acceptată de către pârât, obligaţia asumată fiind confirmată prin actul semnat. La expirarea termenului convenit, locatorul nu și-a executat obligaţia pre- scrisă, astfel fiind încălcat grav contractul încheiat, iar solicitarea invocată pârâtului de a restitui suma îmbunătăţirilor prin notificarea scrisă nu a fost admisă. În temeiul art. 668, Cod civil al R. Moldova, obligaţiile trebuie să fie exe- cutate în modul corespunzător și în termenul stabilit prevăzut de contractul încheiat, iar în corespundere cu dispoziţia art. 512, Cod civil al R. Moldova, creditorul este în drept să pretindă de la debitor executarea unei prestaţii (de a da, a face sau a nu face), iar debitorul este ţinut să o execute. Totodată, conform art. 909, Cod civil al Republicii Moldova, la expirarea termenului contractului de locaţiune, locatarul are dreptul să separe îmbună- tăţirile, efectuate cu permisiunea locatorului, care pot fi separate fără a se dete- riora bunul, ori să ceară compensarea valorii lor de către locator dacă legea sau contractul nu prevede altfel. În asemenea circumstanţe, pârâtul se face obligat la achitarea către mine a contravalorii îmbunătăţirilor aduse bunului imobil închiriat, efectuată cu per- misiunea pârâtului și acceptată în echivalent financiar. În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 512, 668, 909 Cod civil, art. 166, 167, Cod de procedură civilă. Urmare celor expuse, c e r Admiterea acţiunii. Încasarea din contul pârâtului în beneficiul subsem- natului a sumei de , ce constituie contravaloarea îmbunătăţirilor aduse bunului imobil închiriat, efectuate cu permisiunea pârâtului. Încasarea din contul pârâtului în beneficiul meu și a tuturor cheltuielilor de judecată pe care le voi suporta în acest proces. Acţiunea o întemeiez pe următoarele dovezi: (se arată dovezile pe care se sprijină fiecare capăt de cerere: dacă reclamantul înţelege să facă dovada prin înscrisuri, acestea trebuie atașate în atâtea cópii câți pârâţi sunt, dacă indică proba cu martori, trebuie să arate numele, prenumele și domiciliul martorilor, date necesare citării lor în faţa instanţei) .
 46. 46. 46 La cerere anexez: – copiile de pe cererea de chemare în judecată și de pe înscrisuri; – copia contractului de locaţiune din ; – copia actului de transmitere-primire a bunului, care certifică caracteristi- cile bunului închiriat; – copia actului de inventariere a bunului, alte probe; – dovadadeplatăataxeidestat(chitanţanr. dindatade în valoare de lei); – procura sau un alt document ce legalizează împuternicirile reprezentantului. Reclamant (nume, prenume) sau Reprezentantul reclamantului (nume, prenume) Data Semnătura
 47. 47. 47 Judecătoria (denumirea instanţei) Reclamant (nume, prenume) domiciliul (domiciliul sau reședinţa) Pârât (nume, prenume sau denumirea) domiciliul (domiciliul sau reședinţa) CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ privind evacuarea locatarului În fapt, la data de , prin contractul încheiat între subsemnatul , în calitate de locator, și pârâtul , în calitate de locatar, i-a transmis ultimului în locaţiune bunul imobil , identificat prin nr. cadastral , amplasat în . Potrivit punctului al contractului vizat, termenul locaţiu- nii l-a constituit perioada , chiria fiind stabilită în mărime de lei. Pornind de la considerentul că perioada locaţiunii depășește termenul de 3 ani, în corespundere cu dispoziţiile art. 876, Cod civil al Republicii Moldova, contractul a fost supus înregistrării cadastrale prin grevarea înscrisă în regi- strul bunurilor imobile. Totodată, în temeiul punctului al contractului de locaţiune, pârâtul s-a obligat ca la expirarea termenului constituirii locaţiunii să elibereze necondiţionat bunul imobil deţinut în termen de zile. La scadenţa fixată, locatarul nu și-a executat obligaţia asumată, fapt prin care a fost încălcat grav contractul încheiat, iar solicitarea invocată pârâtului de a restitui bunul imobil prin notificarea scrisă remisă locatarului nu s-a soldat cu succes. În temeiul art. 668, Cod civil, obligaţiile trebuie să fie executate în modul corespunzător și în termenul stabilit prevăzut de contractul încheiat, iar în co- respundere cu dispoziţia art. 512, Cod civil, creditorul este în drept să pretindă de la debitor executarea unei prestaţii (de a da, a face sau a nu face), iar debito- rul este ţinut să o execute. Totodată, conform art. 903, Cod civil, locaţiunea încetează la expirarea ter- menului contractului, iar în temeiul art. 908, Cod civil al Republicii Moldova, după încetarea raporturilor contractuale, locatarul este obligat să restituie bu- nul închiriat, obligaţii imperative neexecutate până în prezent de către pârât.
 48. 48. 48 De asemenea, perioada ce depășește termenul locaţiunii, expirat la , până la momentul depunerii prezentei acţiuni constituie zile. Potrivit art. 910, Cod civil al Republicii Moldova, dacă după încetarea ra- porturilor contractuale locatarul nu restituie bunul închiriat, locatorul este în drept să ceară plata chiriei pentru toată durata întârzierii. În asemenea circumstanţe, pârâtul se face obligat la achitarea către mine și a plăţii de chirie pentru perioada folosirii bunului imobil închiriat după expirarea locaţiunii, până la momentul transmiterii depline și evacuării bunului închiriat. În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 512, 668, 903, 910, Cod civil, art. 5, 6, 28, 55, 166, 167, Cod de procedură civilă. Urmare celor expuse, c e r Admiterea acţiunii. A dispune evacuarea pârâtului din imobilul identifi- cat prin nr. cadastral , amplasat în , și restituirea bunului în proprietatea mea . A dispune încasarea din contul pârâtului(ei) în bene- ficiul meu a sumei de , ce constituie plata chiriei pentru folosirea bunului după încetarea raporturilor contractuale. Încasarea din contul pârâtului în beneficiul meu și a tuturor cheltuielilor de judecată pe care le voi suporta în acest proces. Acţiunea o întemeiez pe următoarele dovezi: (se arată dovezile pe care se sprijină fiecare capăt de cerere: dacă reclamantul înţelege să facă dovada prin înscrisuri, acestea trebuie atașate în atâtea cópii câți pârâţi sunt, dacă indică proba cu martori, trebuie să arate numele, prenumele și domiciliul martorilor, date necesare citării lor în faţa instanţe) . La cerere anexez: – copiile de pe cererea de chemare în judecată și de pe înscrisuri; – copia contractului de locaţiune din ; – copia notificării, alte probe; – dovadadeplatăataxeidestat(chitanţanr. dindatade în valoare de lei); – procura sau un alt document ce legalizează împuternicirile reprezentantului. Reclamant (nume, prenume) sau Reprezentantul reclamantului (nume, prenume) Data Semnătura
 49. 49. 49 Judecătoria (denumirea instanţei) Reclamant (nume, prenume) domiciliul (domiciliul sau reședinţa) Pârât (nume, prenume sau denumirea) domiciliul (domiciliul sau reședinţa) CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ privind repararea prejudiciului cauzat cumpărătorului în cazul evicţiunii În fapt, la data de , între mine, având calitatea de „cumpărător”, și , având calitatea de „vânzător”, a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a bunului imobil – apartament cu camere, identificat cu nr. cadastral , ampla- sat în , la preţul convenit de lei, achitaţi pe de- plin vânzătorului, până la semnarea și autentificarea notarială a contractului. La data de , conform art. 214, 290, 755, Cod civil, contractul de vânzare-cumpărare a fost supus înregistrării cadastrale, ceea ce, în corespundere cu dispoziţiile art. 321, Cod civil, care stipulează că în cazul bunurilor imobile dobândirea dreptului de proprietate se efectuează de la data înscrierii în registrul bunurilor imobile, semnifică nașterea dreptului de pro- prietate privată a subsemnatului asupra bunului imobil procurat, fiind protejat drept autentic proprietar în conformitate cu legislaţia în vigoare. Precum rezultă din punctul al contractului, vânzăto- rul m-a asigurat și a confirmat că bunul imobil tranzacţionat este liber de pre- tenţii, nu este vândut altor persoane, nu este gajat sau sechestrat și nu constituie obiectul vreunui litigiu. Astfel, din momentul procurării până la instalarea definitivă în aparta- ment, pentru o perioadă de luni, am efectuat reparaţia capitală a apartamentului, suma reparaţiei fiind de lei. Prin investiţiile efectuate în reparaţia apartamentului s-a îmbunătăţit con- siderabil valoarea acestuia, constituind suma de lei. Prin hotărârea Judecătoriei din , devenită definitivă prin decizia Curţii de Apel din și irevocabilă prin decizia Colegiului Curţii Supreme de Justiţie din , cetăţeanul a fost recu-
 50. 50. 50 noscut drept autentic proprietar al apartamentului procurat de către mine, do- bândit anterior semnării contractului menţionat, fiind astfel dispusă obligarea mea la înlăturarea obstacolelor create autenticului proprietar la folosirea pro- prietăţii sale și evacuarea mea din acest imobil. În temeiul art. 764, Cod civil al Republicii Moldova, vânzătorul este obli- gat să predea bunul fără vicii de natură juridică (liber de drepturile unui terţ asupra lui). Totodată, în temeiul art. 767, Cod civil al Republicii Moldova, în cazul evic- ţiunii cumpărătorului în baza drepturilor unui terţ asupra bunului care s-au constituit înainte de încheierea contractului de vânzare-cumpărare, vânzăto- rul repară prejudiciul cauzat cumpărătorului. În asemenea circumstanţe și ținând seama de evicţiunea prin contractul de vânzare-cumpărare din , pârâtul urmează a fi obligat să- mi restituie valoarea de lei, care constituie prejudiciile cauzate prin achitarea costului imobilului procurat în temeiul contractului de vânzare- cumpărare din și îmbunătăţirile aduse acestuia. În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 764-767, Cod civil, art. 5, 6, 28, 55, 166, 167, Cod de procedură civilă. Urmare celor expuse, c e r Admiterea acţiunii. Încasarea din contul pârâtului în beneficiul meu a sumei de , ce constituie costul aparta- mentului și prejudiciul cauzat prin evicţiunea cumpărătorului în contractul de vânzare-cumpărare a bunului imobil – apartament cu camere, identificat cu nr. cadastral , amplasat în . Încasarea din contul pârâtului în beneficiul meu și a tuturor cheltuielilor de judecată pe care le voi suporta în acest proces. Acţiunea o întemeiez pe următoarele dovezi: (se arată dovezile pe care se sprijină fiecare capăt de cerere: dacă reclamantul înţelege să facă dovada prin înscrisuri, acestea trebuie atașate în atâtea cópii câți pârâţi sunt, dacă indică proba cu martori, trebuie să arate numele, prenumele și domiciliul martorilor, date necesare citării lor în faţa instanţei) . La cerere anexez: – copiile de pe cererea de chemare în judecată și de pe înscrisuri; – copia contractului de vânzare-cumpărare din ; – copia extrasului din registrul bunurilor imobile;
 51. 51. 51 – copiile actelor judecătorești, alte probe; – dovadadeplatăataxeidestat(chitanţanr. dindatade în valoare de lei); – procura sau un alt document ce legalizează împuternicirile reprezentantului. Reclamant (nume, prenume) sau Reprezentantul reclamantului (nume, prenume) Data Semnătura
 52. 52. 52 Judecătoria (denumirea instanţei) Reclamant (nume, prenume) domiciliul (domiciliul sau reședinţa) Pârât (nume, prenume sau denumirea) domiciliul (domiciliul sau reședinţa) CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ privind repararea prejudiciului material cauzat printr-un delict civil În fapt, , locuiesc la etajul , bloc , în același imobil cu pârâtul , care locuiește la etajul superior, chiar deasupra apartamentului meu, amplasat în . La data de , pârâtul, uitând robinetul deschis în baia apartamentului său, a inundat atât apartamentul său, cât și apartamentul meu în întregime. Întrucât pârâtul a revenit în locuinţa sa, de altfel ca și mine, abia spre seară, fiind astfel în imposibilitate de a sesiza inundaţia, iar apa s-a scurs neîntrerupt în apartamentul meu pe parcursul întregii zile, faptul s-a soldat cu efecte de- vastatoare pentru apartamentul meu. Astfel, au fost umeziţi complet pereţii apartamentului, acesta necesitând zugrăvire în întregime și revopsire totală; s-au defectat, de asemenea, următoa- rele bunuri: , în total remedierile fiind estimate la lei. Faptele sus-menţionate au fost inspectate prin actul constatator nr. din , eliberat de . Potrivit art. 8, Cod civil al Republicii Moldova, drepturile și obligaţiile ci- vile apar inclusiv în urma cauzării de prejudicii unei persoane, iar conform art. 1398, Cod civil al Republicii Moldova, care reglementează temeiurile și condi- ţiile generale ale răspunderii delictuale, cel care acţionează faţă de altul în mod ilicit, cu vinovăţie este obligat să repare prejudiciul patrimonial. Având în vedere împrejurarea că, deși am adresat pârâtului până în prezent mai multe notificări privind restituirea pe cale amiabilă a contravalorii preju- diciului material cauzat, iar ultimul refuză restituirea acesteia, solicit instanţei de judecată constatarea culpei pârâtului privind cauzarea de prejudicii mie și restituirea pagubelor.
 53. 53. 53 În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 8, 1398, Cod civil, art. 166, 167, Cod de procedură civilă. Urmare celor expuse, c e r Admiterea acţiunii. Încasarea din contul pârâtului , în beneficiul meu , a prejudiciului material cauzat în sumă de lei. Încasarea din contul pârâtului în beneficiul meu și a tuturor cheltuielilor de judecată pe care le voi suporta în acest proces. Acţiunea o întemeiez pe următoarele dovezi: (se arată dovezile pe care se sprijină fiecare capăt de cerere: dacă reclamantul înţelege să facă dovada prin înscrisuri, acestea trebuie atașate în atâtea cópii câți pârâţi sunt, dacă indică proba cu martori, trebuie să arate numele, prenumele și domiciliul martorilor, date necesare citării lor în faţa instanţei) . La cerere anexez: – copiile de pe cererea de chemare în judecată și de pe înscrisuri; – copia actului constatator nr. din ; – alte probe ce atestă cuantumul prejudiciului material cauzat; – dovadadeplatăataxeidestat(chitanţanr. dindatade în valoare de lei); – procura sau un alt document ce legalizează împuternicirile reprezentantului. Reclamant (nume, prenume) sau Reprezentantul reclamantului (nume, prenume) Data Semnătura
 54. 54. 54 Judecătoria (denumirea instanţei) Reclamant (nume, prenume) domiciliul (domiciliul sau reședinţa) Pârât (nume, prenume sau denumirea) domiciliul (domiciliul sau reședinţa) CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ privind repararea prejudiciului material cauzat de un izvor de pericol sporit Înfapt,ladatade ,aproximativlaora ,deplasân- du-mă cu autoturismul, proprietate privată de model , cu numărul de înmatriculare , pe traseul , în direcţia , am fost implicat într-un accident rutier, prin tamponare frontală, cu un autoturism de model , cu nu- mărul de înmatriculare , în urma căruia mi-au fost pro- vocate leziuni corporale, constatate prin fișa medicală și certificatul medical emise în acest sens. Totodată, autoturismul meu a fost grav avariat, constând în defecţiunea totală a și parţială a . Conform înscrisurilor aferente constatării accidentului rutier, precum și de- ciziei de sancţionare cu privire la faptul invocat, se confirmă în mod incontesta- bil culpa șoferului autoturismului de model cu numărul de înmatriculare , ce aparţine cu drept de proprietate pârâtului(ei). În vederea reabilitării sănătăţii și a urmării unui tratament medical, am suportat cheltuieli în mărime de lei (se anexează bonurile de plată), iar pentru reparaţia autoturismului, conform facturii, am achitat suma de lei. În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 8, 1398, 1410, Cod civil, art. 166, 167, Cod de procedură civilă. Urmare celor expuse, c e r Admiterea acţiunii.
 55. 55. 55 Încasarea din contul pârâtului în beneficiul meu și a tuturor cheltuielilor de judecată pe care le voi suporta în acest proces. Acţiunea o întemeiez pe următoarele dovezi: (se arată dovezile pe care se sprijină fiecare capăt de cerere: dacă reclamantul înţelege să facă dovada prin înscrisuri, acestea trebuie atașate în atâtea cópii câți pârâţi sunt, dacă indică proba cu martori, trebuie să arate numele, prenumele și domiciliul martorilor, date necesare citării lor în faţa instanţei) . La cerere anexez: – copiile de pe cererea de chemare în judecată și de pe înscrisuri; – copia deciziei de sancţionare (a sentinţei de condamnare) ; – probe ce atestă cuantumul prejudiciului material cauzat; – dovadadeplatăataxeidestat(chitanţanr. dindatade în valoare de lei); – procura sau un alt document ce legalizează împuternicirile reprezentantului. Reclamant (nume, prenume) sau Reprezentantul reclamantului (nume, prenume) Data Semnătura
 56. 56. 56 Judecătoria (denumirea instanţei) Reclamant (nume, prenume) domiciliul (domiciliul sau reședinţa) Pârât (nume, prenume sau denumirea) domiciliul (domiciliul sau reședinţa) CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ privind repararea prejudiciului moral cauzat de un izvor de pericol sporit Înfapt,ladatade ,aproximativlaora ,deplasân- du-mă cu autoturismul, proprietate privată de model , cu numărul de înmatriculare , pe traseul , în direcţia , am fost implicat într-un accident rutier, prin tamponare frontală, cu un autoturism de model , cu nu- mărul de înmatriculare , în urma căruia mi-au fost pro- vocate leziuni corporale, constatate prin fișa medicală și certificatul medical emise în acest sens. Totodată, autoturismul meu a fost grav avariat, constând în defecţiunea totală a și parţială a . Conform înscrisurilor aferente constatării accidentului rutier, precum și de- ciziei de sancţionare cu privire la faptul invocat, se confirmă în mod incontes- tabil culpa șoferului autoturismului de model , cu numărul de înmatriculare , ce aparţine cu drept de proprietate pârâtului(ei). În vederea reabilitării sănătăţii și a urmării unui tratament medical, am suportat cheltuieli în mărime de lei (se anexează bonuri- le de plată), iar pentru reparaţia autoturismului, conform facturii, am achitat suma de lei. La momentul producerii accidentului, pârâtul avea încheiat un contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto cu Compania de Asigurări , care mi-a fost achitat. Totodată, pârâtul refuză să-mi reparare prejudiciul moral cauzat prin ac- ţiunile sale culpabile, care s-au manifestat prin stare de stres și frustrare ținând seama de împrejurările în care s-a produs accidentul rutier, precum și prin consecinţele afective. Or, prejudiciul afectiv constă în suferinţe psihice cauzate

×