Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sociaal-cultureel werk in een oprukkende vrijetijdsindustrie

Op 20 juni 2011 organiseerde Socius de studiedag 'Organisatorische uitdagingen voor sociaal-culturele organisaties'. Dit is de presentatie van prof. Hans Mommaas van de Universiteit van Tilburg.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Sociaal-cultureel werk in een oprukkende vrijetijdsindustrie

 1. 1. Sociaal-­‐cultureel  werk  in   een  oprukkende   vrije4jdsindustrie   Hans  Mommaas   j.t.mommaas@uvt.nl   Vilvoorde,  20  juni  2011  
 2. 2. inhoud   •  wat  is  er  gaande  met  onze  vrije  <jd?   •  welke  kansen  en  uitdagingen  voeren   daaruit  voort  voor  het  SCvW?    
 3. 3. ontwikkelingen  vrije4jd:  "grote  wereld"   1.  voortgaande  mobilisering     fysiek  –  communica<ef  –  sociaaleconomisch     2.  voortgaande  media<sering  /  digitalisering   opkomst  sociale  media  –  verdich<ng  communica<e   3.  expansie  "vrije<jdindustrie"   economisering  van  de  vrije<jd   4.  opgeschaalde  concurren<e  om  aandacht   crea<ve  economy  /  experience  economy   5.  paradigmaverandering  in  vrije<jd   van  opvoeding  naar  ervaring  
 4. 4. ontwikkelingen  vrije4jd:  "kleine  wereld"  1.  toename  vrije<jdsaanbod   door  toename  mobiliteit  +  aanbod  2.  afnemende  /stagnerende  hoeveelheid  vrije<jd   door  toename  arbeidspar<cipa<e  3.  van  "par<cipa<e"  naar  "con-­‐/prosump<e"   van  publiek  naar  privaat  4.  van  aanbod  naar  vraag   van  sectoraal  naar  integraal  5.  vrije<jd  onder  druk    vluch<gheid  /  anonimiteit  /  ervaringsdruk  /  onoverzichtelijkheid  
 5. 5. consequen<es  •  van  culturele  schaarste  naar  overdaad  •  van  behoeSe  naar  leefs<jl  •  voortgaande  strategisering  van  het  alledaagse  •  toenemend  belang  sociale  en  culturele  dimensie   kwaliteit  van  leven,  balans  werk-­‐privé,  crea<viteit,   authen<citeit,  leren,  sociale  netwerken,  betrokkenheid  •  maar  ook:  conflicterende  werelden     beelden,  bindingen,  competen<es  
 6. 6. strategische  ervaringsdimensies   (Pine&Gilmore)  Source: B. Joseph Pine II and James H. Gilmore, The ExperienceEconomy: Work Is Theatre & Every Business a Stage,(Boston: Harvard Business School Press, 1999)
 7. 7. conflicterende  beelden....   (RIVM scenarios) grote wereld globalisering mondiale markt mondiale solidariteit efficiency solidariteit nemen geven veilige regio zorgzame regio regionalisering kleine wereld ….uiteenlopende  bindingen  
 8. 8. en de   lop   een penuit rty bu rge actieve volgzamen © PON 2010
 9. 9. uitdaging  (1)  •  toenemende  belang  sociale  en  culturele  dimensie   zelforganisa<e,  crea<viteit,  kwaliteit  van  leven,  betrokkenheid,   authen<citeit,  co-­‐crea<e,  sociale  innova<e,  permanent  leren  •  in  context  wisseling  van  plaZorms   van  par<jen,  vakverenigingen,  kerk,  wijk  (plaats,  collec<ef)  naar   markt,  mode,  media  (netwerk,  individueel)  •  resultaat:  brede  speurtocht  naar  hedendaagse  vormen   van  sociale  ac<vering          
 10. 10. contexten  van  spel  
 11. 11. kansen  voor  SCvW  •  kern:  bruggen  slaan  tussen  place  en  flow  •  op  systemisch  niveau:  vormgeven  aan  agenda  sociale   duurzaamheid    →  sociale  veerkracht  •  op  alledaags  niveau:  ac<vering  van  betrokkenheid,  via   contexten  van  spel,  met  inzet  hedendaagse  sociaal-­‐ culturele  repertoire  (co-­‐produc<e)  •  sluit  aan  bij  kerncompeten<e  sociaal  cultureel  werk  •  in  publiek-­‐private  context  (anima<e,  ac<veren)  

×