Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Desenvolupament sostenible

1,802 views

Published on

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Desenvolupament sostenible

  1. 1. Enric, Lluis , Nacho.
  2. 2. Index• Que es?• Situació actual.• Inconvenients i millores• Com aconseguir-ho
  3. 3. Que es?Es un model de vida en el que podem tenir elque volem i en el que que podem viure cobrintles nessesitats i sense acabar amb els recursosnaturals.Es un model de vida feliç
  4. 4. Situació actual• Actualment existeix un model de vida sostenible, peró no es practica massa culpa de que l’esser humà vol tenir sempre més del que nessesita.
  5. 5. Inconvenients Millores No contaminaremNo podrem tenir tant, podrem seguirtantes coses visquent amb unacom ara, es bona condició detornaran moltes vida, hi haurà menyscoses més cares enfermetyatsi n’hi hauà relacionades amb lamenys, com el contaminació,paper o el podrem seguirplàstic, ja que ve visquent sensede el petroli provocar un canvi climàtic tan brusc…
  6. 6. Com aconseguir-ho• Es senzill:• Prescindir tot el que poguem del cotxe• Comprar cuan ho nessésitem• Substituir les energies per altres renovables• Reciclar tot el que es pugui• No acabar amb els recursos naturals

×