Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
หน่วยการเรียนรู้ 
บูรณาการคละชั้น 
สำาหรับโรงเรียน 
ขนาดเล็ก 
หน่วยที่ 10 อาเซียน 
ศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 10 อาเซียนศึกษา 
หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
สำานั...
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 10 อาเซียนศึกษา 
หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
เป้าห...
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 10 อาเซียนศึกษา 
หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
กลุ่ม...
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 10 อาเซียนศึกษา 
หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
หน่วย...
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 10 อาเซียนศึกษา 
หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
1. บอ...
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 10 อาเซียนศึกษา 
หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
ครูแจ...
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 10 อาเซียนศึกษา 
หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
5. แห...
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 10 อาเซียนศึกษา 
หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
........
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 10 อาเซียนศึกษา 
หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
ใบงาน...
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 10 อาเซียนศึกษา 
หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
3…………...
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 10 อาเซียนศึกษา 
หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
ใบควา...
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 10 อาเซียนศึกษา 
หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
ตาราง...
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 10 อาเซียนศึกษา 
หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
มาตรฐ...
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 10 อาเซียนศึกษา 
หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
ปัญหา...
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 10 อาเซียนศึกษา 
หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
16
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการอาเซียนศึกษา หน่วยที่ 1 ป.1

6,201 views

Published on

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการคละชั้น
สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

Published in: Education
 • Login to see the comments

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการอาเซียนศึกษา หน่วยที่ 1 ป.1

 1. 1. หน่วยการเรียนรู้ บูรณาการคละชั้น สำาหรับโรงเรียน ขนาดเล็ก หน่วยที่ 10 อาเซียน ศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
 2. 2. หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 สำานักวิชาการและ มาตรฐานการศึกษา สำานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยการเรียนบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 อาเซียนศึกษา เวลา 20 ชั่วโมง ประกอบด้วยหน่วยย่อย จำานวน 4 หน่วย ดังนี้ 2 หน่วยย่อยที่ 1 ชื่อหน่วย รู้จักอาเซียน เวลา 2 ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 ชื่อหน่วย ประเทศในกลุ่มอาเซียน เวลา 10 ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 3 ชื่อหน่วย ประชาคมอาเซียน เวลา 7 ชั่วโมง
 3. 3. หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 เป้าหมายการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 อาเซียนศึกษา เวลา 20 ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3 ความรู้ - ที่ตั้ง ของกลุ่มประเทศอาเซียน ความเหมือน และความต่าง ด้านภาษา วัฒนธรรม และเชื้อ ชาติ - ความรู้เกี่ยวกับประเทศต่างๆในประชาคม อาเซียน - ความรู้เกี่ยวกับสมาคมประชาติแห่งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ภาระงาน / ชิ้นงาน 1. ทำาแผนที่กลุ่ม ประเทศอาเซียน 2. ระบายสี แผนที่ประเทศ ต่างๆในกลุ่ม อาเซียน 3. วาดรูปภาพ ประเทศในกลุ่ม อาเซียน ทักษะ / กระบวนการ/ สมรรถนะ สำาคัญ 1. ทักษะการ รวบรวมข้อมูล 2. ทักษะการสรุป ข้อมูล 3. ทักษะการเชื่อม หน่วยที่ 1 อาเซียนศึกษา คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ยอมรับความคิดเห็นของ
 4. 4. หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชื่อหน่วย อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 ชื่อหน่วย รู้จักอาเซียน เวลา 2 ชั่วโมง ประกอบด้วยแผนการเรียนรู้ จำานวน 2 แผน ดังนี้ เป้าหมายการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ชื่อหน่วย อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน เวลา 2 ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 4 แผนการเรียนรู้ที่ 1 ชื่อประเทศในประชาคมอาเซียน เวลา 1 ชั่วโมง แผนการเรียนรู้ที่ 2 ผู้คนในประเทศอาเซียน
 5. 5. หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 หน่วยย่อย ที่ 1 เรื่อง รู้จัก อาเซียน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ชื่อและที่ตั้งของประเทศใน กลุ่มอาเซียน (เวลา 2 ชั่วโมง) 1. มาตรฐานการเรียนรู้ ส 4.2 ตัวชี้วัด ป.1/1 ส 5.1 ตัวชี้วัด ป. 1/2 ท 1.1 ตัวชี้วัด ป.1/1 ศ 1.1 ตัวชี้วัด ป.1/2 ต 1.1 ตัวชี้วัด ป.1/4 2. จุดประสงค์การเรียนรู้ ความรู้ 5 ความรู้ - ชื่อประเทศต่าง ๆ ภาษาไทยและภาษา อังกฤษ - ความรู้เกี่ยวกับที่ตั้ง ของกลุ่มประเทศ อาเซียน ภาระงาน/ชิ้น งาน -ทำาแผนที่กลุ่ม ประเทศอาเซียน -อ่านชื่อประเทศ สมาชิกอาเซียน ทักษะ/ กระบวนการ/ สมรรถนะสำาคัญ 1. ทักษะการ รวบรวมข้อมูล 2. ทักษะการ สังเกต 3. ทักษะการเชื่อม โยง 4. ทักษะการฟัง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ยอมรับความคิดเห็น ของคนอื่น - กล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
 6. 6. หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 1. บอกชื่อประเทศต่างๆ ของกลุ่มอาเซียนได้ 2. บอกลักษณะประชากรประเทศอาเซียน ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสำาคัญ 1. จำาแนกลักษณะประชากรในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ 2. สื่อสารได้ คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความ เป็นสมาชิกอาเซียน 3. กิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมงที่ 1 รู้จักประเทศสมาชิกอาเซียน 1 ชั่วโมง กิจกรรมรวมชั้น ครูเปิดเพลง The Asean Way ให้นักเรียนฟัง แล้ว สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเพลง ดังนี้ - นักเรียนเคยได้ยินเพลงนี้หรือไม่ ชื่อเพลงอะไร - ครูอธิบายความหมายของเพลง กิจกรรมจับคู่ : จับคู่ข้ามชั้น ครูเล่าให้ฟังว่าประเทศสมาชิกของอาเซียนมี 10 ประเทศ ให้ นักเรียนจับคู่ชั้นเดียวกันหรือข้ามชั้นฟังชื่อประเทศสมาชิก กลุ่มละ 1 ชื่อ ครูอ่านรายชื่อสมาชิกของประเทศอาเซียน ดังนี้ 1. ประเทศบรูไน 2. ประเทศกัมพูชา หรือเขมร 3. ประเทศอินโดนีเซีย 4. ประเทศลาว 5. ประเทศมาเลเซีย 6. ประเทศเมียนมาร์ 7. ประเทศฟิลิปปินส์ 8. ประเทศสิงคโปร์ 9. ประเทศไทย 10. ประเทศเวียดนาม กิจกรรมกลุ่ม นักเรียนนั่งรวมกลุ่มและออกมานำาเสนอว่าประเทศใน กลุ่มอาเซียนที่เรารู้จักคือประเทศ..... กิจกรรมเดี่ยว 6
 7. 7. หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ครูแจกใบงาน ที่ 1 ให้นักเรียนเขียนชื่อประเทศ สมาชิกอาเซียนที่เรารู้จัก จะเป็น 1 หรือมากกว่า 1 ประเทศ กิจกรรมรวมชั้น/สรุปรวม ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ประเทศในกลุ่มอาเซียน มี10 ประเทศ โดยรวบรวมจากผลงานที่นักเรียนได้นำาเสนอ และ เรียงตามลำาดับพยัญชนะ ชั่วโมงที่ 2 ผู้คนในประเทศอาเซียน 1 ชั่วโมง กิจกรรมรวมชั้น ครูเปิดเพลง อาเซียนร่วมใจ (สามารถ download ได้จาก Youtube) ให้นักเรียนฟัง แล้วสนทนากับสมาชิกของ ประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ - ทบทวนว่าสมาชิก 10 ประเทศมีประเทศอะไร บ้าง - ให้นักเรียนดูแผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซียน กิจกรรมจับคู่ : จับคู่ข้ามชั้น - นักเรียนจับคู่ 2 คน จับฉลากมีชื่อประเทศ พร้อมเมืองหลวง ให้นักเรียนจับ และฝึกอ่าน กิจกรรมกลุ่ม นักเรียนนั่งรวมกลุ่มและออกมาอ่านประเทศในกลุ่ม อาเซียนที่เรารู้จัก พร้อมชี้ภาพการ์ตูนที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของ ประเทศสมาชิกอาเซียน กิจกรรมเดี่ยว ให้นักเรียนออกมาชี้ภาพการ์ตูนชาติต่าง ๆ ที่นักเรียน รู้จัก กิจกรรมรวมชั้น/สรุปรวม ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ประเทศในกลุ่มอาเซียน มี10 ประเทศ และแต่ละประเทศจะมีอาณาเขตติดต่อกันเช่น ประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่า ลาว กัมพูชา และ มาเลเซีย เป็นต้น 4. ชิ้นงาน / ภาระงาน - ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ตนเองรู้จัก - คนในแต่ละประเทศได้ 7
 8. 8. หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 5. แหล่งเรียนรู้/สื่อ - ห้องสมุด/ห้องอาเซียน - วีดีทัศน์ เพลง อาเซียนร่วมใจ - ใบงานที่ 1 แผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซียน 6. การวัดและประเมินผล วิธีวัด เครื่องมือ 1. สังเกตการทำางาน 2. ตรวจผลงาน 3. การตอบคำาถาม 8 1. แบบสังเกตการทำางาน 2. ใบงานที่ 1 เรื่องแผนที่ประเทศ ในกลุ่มอาเซียน 3. ใบงาน 7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผลการ สอน............................................................................... ................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... ........................................................................ ปัญหา/ อุปสรรค.......................................................................... .................................................
 9. 9. หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 .................................................................................... .............................................................................. .................................................................................... .............................................................................. ข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม................................................................................ ................................... .................................................................................... .............................................................................. .................................................................................... .............................................................................. (ลงชื่อ)................................ ........................ (............................................... ....) (ครูผู้สอน) ความคิดเห็นของผู้บริหาร .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................. (ลงชื่อ)................................ ..................................... (......................................... ...........) (ผู้บริหาร สถานศึกษา) 9
 10. 10. หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ใบงานที่ 1 ผู้คนในประเทศอาเซียน ภาพการ์ตูนหมายถึงประเทศใด 6 2 7 2 1………………………………………… 6………………………………………… 2………………………………………… 7………………………………………… 10 3 4 2 5 2 8 2 9 2 10 2 1 2
 11. 11. หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 3………………………………………… 8………………………………………… 4………………………………………… 9………………………………………… 5………………………………………… 10……………………………………… ใบความรู้ที่ 1 ที่ตั้งประเทศสมาชิกอาเซียน 1. ประเทศบรูไน ( Brunei Darussalam) 2. ประเทศกัมพูชา ( Cambodia) 3. ประเทศอินโดนีเซีย ( Indosia) 4. ประเทศลาว (Laos ) 5. ประเทศมาเลเซีย ( Malaysia) 6. ประเทศเมียนมาร์ ( Myanmar) 7. ประเทศฟิลิปปินส์ ( Philippines) 8. ประเทศสิงคโปร์ ( Singapore) 9. ประเทศไทย ( Thailand) 10. ประเทศเวียดนาม ( Vietnam) 11
 12. 12. หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ใบความรู้ที่ 2 ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ ชื่อหน่วยอาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 12 ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ 1. ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ชื่อทางการว่า เนการาบรูไน ดารุส ซาลาม (Negara Brunei Darussalam ) เมืองหลวง ชื่อ บันดาร์เสรีเบกาวัน 2. ประเทศกัมพูชา ชื่อทางการว่า ราชอาณาจักรกัมพูชา ( Kingdom of Cambodia) เมืองหลวงชื่อ พนมเปญ 3. ประเทศอินโดนีเซีย ชื่อทางการว่า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ( Republic of Indonesia ) เมืองหลวงชื่อ จาการ์ตา 4. ประเทศลาว มีชื่อว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ( Lao People’s Democratic republic ) เมืองหลวง ชื่อ เวียงจันทน์ 5. ประเทศมาเลเซีย ชื่อทางการว่า สหพันธรัฐมาเลเซีย (Federation of Malaysia ) เมืองหลวงชื่อ กัวลาลัมเปอร์ 6. ประเทศเมียนมาร์ ชื่อทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมีย นมาร์ ( Republic of the Union of Myanmar) เมืองหลวง ชื่อ นครเนปิดอร์ 7. ประเทศฟิลิปปินส์ ชื่อทางการว่า สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ( Republic of the Phillippines) เมืองหลวง ชื่อ กรุงมะนิลา 8. ประเทศสิงคโปร์ ชื่อทางการว่า สาธารณรัฐสิงคโปร์ ( Republic of Singapore ) เมืองหลวงชื่อ สิงคโปร์ 9. ประเทศไทย ชื่อทางการว่า ราชอาณาจักรไทย ( Kingdom of Thailand) เมืองหลวงชื่อ กรุงเทพ ฯ
 13. 13. หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ตารางแสดงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระ การเรียนรู้แกนกลาง สู่ การจัดทำาแผนการจัดการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 อาเซียน ศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เวลา 2 ชั่วโมง 13
 14. 14. หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง มาตรฐานการ เรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ แกนกลาง ส 4.2 เข้าใจ พัฒนาการของ มนุษยชาติจากอดีต จนถึงปัจจุบันในด้าน ความสัมพันธ์ และ การเปลี่ยนแปลงของ เหตุการณ์อย่างต่อ เนื่อง ตระหนักถึง ความสำาคัญ และ สามารถวิเคราะห์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น ตัวชี้วัด ป.1/1 บอก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในอดีตที่มีผลกระทบ ต่อตนเองในปัจจุบัน - เหตุการณ์ สำาคัญที่เกิด ขึ้นใน ครอบครัว ส 5.1 เข้าใจ ลักษณะของโลกทาง กายภาพ และความ สำาคัญของสรรพสิ่ง ซึ่งมีผลต่อกันและกัน ในระบบของ ธรรมชาติ ใช้แผนที่ และเครื่องมือทาง ภูมิศาสตร์ในการ ค้นหา วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิ สารสนเทศอย่างมี ประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด ป.1/2 ระบุ ความสัมพันธ์ของ ตำาแหน่ง ระยะ ทิศทางของสิ่งต่าง ๆ -ทิศหลัก ทิศเหนือ ใต้ ออก ตกและที่ตั้ง ของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ท 1.1 ใช้ กระบวนการอ่าน สร้างความรู้ และ ความคิดเพื่อนำาไป ใช้ตัดสินใจ แก้ ตัวชี้วัด ป. 1/2 บอก ความหมายของคำา และข้อความที่อ่าน 14
 15. 15. หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปัญหาในการดำาเนิน ชีวิต และมีนิสัยรัก การอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เวลา 2 ชั่วโมง 15 มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง มาตรฐานการ เรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ แกนกลาง ศ 1.1 สร้างสรรค์ งานทัศนศิลป์ตาม จินตนาการ และ ความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างาน ทัศนศิลป์ ถ่ายทอด ความรู้สึก ความคิด ต่องานศิลปะอย่าง อิสระ ชื่นชม และ ประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจำาวัน ตัวชี้วัด ป.1/4 การ สร้างงานทัศนศิลป์ โดยการทดลองโดย การใช้สีด้วยเทคนิค ง่าย ๆ - การวาดภาพระบาย สีด้วยการใช้สีนำ้า สี เทียนและสีธรรมชาติ ที่หาได้จากท้องถิ่น ต.1.1 เข้าใจและ ตีความเรื่องที่ฟังและ อ่านจากสื่อประเภท ต่าง ๆ และแสดง ความคิดเห็นอย่างมี เหตุผล ตัวชี้วัด ป.1 /2 ระบุ อักษรและเสียง อ่าน ออกเสียงและสะกด คำาง่าย ๆ ถูกต้องตาม หลักการอ่าน - ตัวอักษร เสียงตัว อักษรและสระและ การอ่านสะกดคำา -หลักการอ่านออก เสียง
 16. 16. หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 16

×