Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการอาเซียนศึกษา หน่วยที่ 1 ป.4

2,224 views

Published on

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการคละชั้น
สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการอาเซียนศึกษา หน่วยที่ 1 ป.4

 1. 1. 1 หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชื่อหน่วย อาเซียนศึกษา เวลา 20 ชั่วโมง ประกอบด้วยหน่วยย่อย จำานวน 4 หน่วย ดังนี้ หน่วยย่อยที่ 1 ชื่อหน่วย รู้จักอาเซียน เวลา 2 ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 ชื่อหน่วย ประเทศในกลุ่มอาเซียน เวลา 10 ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 3 ชื่อหน่วย สมาคมอาเซียน เวลา 7 ชั่วโมง เป้าหมายการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 อาเซียนศึกษา เวลา 20 ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ความรู้ - มีความรู้เกี่ยวกับที่ตั้ง ของกลุ่มประเทศ อาเซียน ความเหมือนและความต่าง ด้านภาษา วัฒนธรรม และเชื้อชาติ - มีความรู้เกี่ยวกับประเทศต่างๆในกลุ่ม อาเซียน - มีความรู้เกี่ยวกับสมาคมอาเซียน - มีความรู้ในการเตรียมตัวสู่อาเซียน
 2. 2. 2 หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ภาระงาน / ชิ้นงาน 1. แผนที่กลุ่ม ประเทศอาเซียน 2. แผนที่ ประเทศต่างๆใน กลุ่มอาเซียน 3. สมุดภาพ ประเทศในกลุ่ม ทักษะ / กระบวนการ/ สมรรถนะ สำาคัญ 1. มีทักษะพื้นฐาน เกี่ยวภาษา เทคโนโลยี 2. มีความพร้อมที่ จะยอมรับความ เปลี่ยนแปลง หน่วยที่ 1 อาเซียน ศึกษา คุณลักษณะอันพ3ึง. มีทักษะและมี ประสงค์ - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ยอมรับความคิดเห็นของ กลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน เวลา 2 ชั่วโมง ประกอบด้วยแผนการเรียนรู้ จำานวน 2 แผน ดังนี้ แผนการเรียนรู้ที่ 1 แผนที่ ที่ตั้งของกลุ่มประเทศอาเซียน เวลา 1 ชั่วโมง แผนการเรียนรู้ที่ 2 ความเหมือนและความต่างของ ประเทศ ในกลุ่มอาเซียน เวลา 1
 3. 3. 3 หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 เป้าหมายการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน เวลา 2 ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ความรู้ - มีความรู้เกี่ยวกับที่ตั้ง ของกลุ่มประเทศ อาเซียน - ความเหมือนและความต่าง ด้านภาษา วัฒนธรรม และเชื้อชาติ ภาระงาน/ชิ้น งาน - แผนที่กลุ่ม ประเทศอาเซียน ทักษะ/ กระบวนการ/ สมรรถนะสำาคัญ - มีทักษะพื้นฐาน เกี่ยวภาษา เทคโนโลยี - มีทักษะและมี ความคิด สร้างสรรค์ในการ หน่วยย่อย ที่ 1 เรื่อง รู้จัก อาเซียน
 4. 4. 4 หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม / คุณลักษณะที่พึง ประสงค์ - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ยอมรับความคิดเห็น แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ที่ตั้งของประเทศในกลุ่ม อาเซียน (เวลา 1 ชั่วโมง) 1. มาตรฐานการเรียนรู้ ส 4.2 ตัวชี้วัด ป.4/1 ส 5.1 ตัวชี้วัด ป.4/3 ศ 1.1 ตัวชี้วัด ป.4/5 2.ความรู้ 1. บอกที่ตั้งและชื่อประเทศต่างๆ ของกลุ่มอาเซียนได้ 2. บอกลักษณะพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของประเทศในกลุ่ม อาเซียนได้ ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสำาคัญ 1. วาดแผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซียน และระบายสีได้ คุณธรรม จริยธรรม /คุณลักษณะที่พึงประสงค์ - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความ เป็นสมาชิกอาเซียน 3. กิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมรวมชั้น ครูเปิด วีดีทัศน์ เพลง The Asean Way ให้นักเรียน ชม แล้วสนทนากับนักเรียน เกี่ยวกับชื่อเพลง และการรวมตัวของ ประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กิจกรรมจับคู่ : ชั้นเดียวกัน จับคู่ข้ามชั้น ครูให้นักเรียนดูภาพแผนที่ประเทศต่างๆ ในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ สนทนากับนักเรียนถึงที่ตั้งของกลุ่ม อาเซียน
 5. 5. 5 หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 กิจกรรมกลุ่ม ครูแจกใบความรู้ เรื่อง ประเทศในกลุ่มอาเซียน ให้ นักเรียนศึกษาลักษณะของประเทศ ชื่อเมืองหลวง อาณาเขต ขนาดของพื้นที่ กิจกรรมเดี่ยว ครูแจกใบงาน ที่ 1 แผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซียน ให้ นักเรียนปฏิบัติ และตรวจผลงาน โดยมีครูคอยให้คำาแนะนำา กิจกรรมรวมชั้น/สรุปรวม ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ประเทศในกลุ่มอาเซียน มี10 ประเทศ เรียงตามลำาดับพยัญชนะ มีเมืองชื่ออะไร และตั้งอยู่ บริเวณใด 4. ชิ้นงาน /ภาระงาน - แผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซียน 5. แหล่งเรียนรู้/สื่อ - ห้องสมุด/ห้องอาเซียน - วีดีทัศน์ เพลง The Asean Way - ใบงานที่ 1 แผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซียน 6. การวัดและประเมินผล วิธีวัด เครื่องมือ 1. สังเกตการทำางาน 2. ตรวจผลงาน 1. แบบสังเกตการทำางาน 2. ใบงานที่ 1 เรื่องแผนที่ประเทศ ในกลุ่มอาเซียน
 6. 6. 6 หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผลการ สอน............................................................................... ................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... ........................................................................ ปัญหา/ อุปสรรค.......................................................................... ................................................. .................................................................................... .............................................................................. .................................................................................... .............................................................................. ข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม................................................................................ ................................... .................................................................................... .............................................................................. .................................................................................... .............................................................................. (ลงชื่อ)........................................ ............................. (................................................ ....) (ครูผู้สอน)
 7. 7. 7 หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ความคิดเห็นของผู้บริหาร .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................. (ลงชื่อ)................................ ..................................... (......................................... ...........) (ผู้บริหาร สถานศึกษา) ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ประเทศในกลุ่ม อาเซียน
 8. 8. 8 หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ธงชาติ ประเทศ เมือง หลวง พื้นที่ ประชากร ความ หนา แน่น บรูไน บันดาร์เสรีเบ กาวัน 5,765 400,000 70 กัมพูชา พนมเปญ 181,03 5 14,805,0 00 82 อินโดนีเซี ย จาร์กาตา 1,904,5 69 240,271, 522 126 ลาว เวียงจันทร์ 236,80 0 6,320,00 0 27 มาเลเซีย กัวลาลัมเป อร์ 329,75 0 33,318,0 00 83 เมียนมาร์ เนปิดอ 678,00 0 51,020,0 00 74 ฟิลิปปินส์ มะนิลา 300,00 0 91,983,0 00 307 สิงคโปร์ สิงคโปร์ 665 4,987,60 0 7,023 ไทย กรุงเทพมห านคร 514,00 0 67,764,0 00 132 เวียดนาม ฮานอย 331,21 0 88,069,0 00 265 ใบงานที่ 1 แผนที่ประเทศในกลุ่ม อาเซียน
 9. 9. 9 หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 คำาชี้แจง นักเรียนวาดแผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซียน ลงชื่อ ประเทศ และระบายสีสวยงาม 1. ประเทศในกลุ่มอาเซียนมี..............ประเทศๆ อะไร บ้าง............................................................................... ................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... ........................................................................ 2. ประเทศที่ใหญ่
 10. 10. 10 หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ที่สุด............................................................................... ................................................................................... 3. ประเทศที่เล็ก ที่สุด............................................................................... ................................................................................... 4. ประเทศที่เป็น เกาะ.............................................................................. .................................................................................... 5. ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ ทะเล.............................................................................. .................................................................................... 6. ประเทศที่ตั้งบนภาคพื้น ทวีป............................................................................... ................................................................................... แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ความเหมือนและความต่าง ของประเทศในกลุ่มอาเซียน (เวลา 1 ชั่วโมง) 1. มาตรฐานการเรียนรู้ ส 4.2 ตัวชี้วัด ป.4/1 ส 5.1 ตัวชี้วัด ป.4/3 ศ 1.1 ตัวชี้วัด ป.4/5
 11. 11. 11 หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 2. จุดประสงค์การเรียนรู้ ความรู้ - ยกตัวอย่างความเหมือนและความต่างของประเทศใน กลุ่มอาเซียนได้ ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสำาคัญ - เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างทางด้าน ภาษา วัฒนธรรม และเชื้อชาติ ของกลุ่มประเทศอาเซียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ - ยอมรับความเหมือนและความต่างของประเทศในกลุ่ม อาเซียน 3. กิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมรวมชั้น ครูนำาภาพการแต่งกายของคนที่นับถือศาสนาอิสลาม และคนที่นับถือศาสนาพุทธ มาให้นักเรียนศึกษา ถึงความแตกต่าง ของการแต่งกาย นักเรียนร่วมกันอภิปราย กิจกรรมจับคู่ : ชั้นเดียวกัน จับคู่ข้ามชั้น ครูแจกใบความรู้ เรื่อง ความเหมือนและความต่างระหว่าง ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านให้นักเรียนศึกษา กิจกรรมกลุ่ม จากใบความรู้ ครูซักถามโดยนักเรียนร่วมแสดงความ คิดเห็น กิจกรรมเดี่ยว ครูแจกใบงานที่ 2 เรื่อง เปรียบเทียบความเหมือน และความต่างของสังคม นักเรียนบันทึกข้อมูล โดยมีครูคอยให้คำา แนะนำา กิจกรรมรวมชั้น/สรุปรวม ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ความเหมือนและความ ต่างของประชาชนประเทศในกลุ่มอาเซียน ดังนี้ - ด้านภาษา ประเทศในกลุ่มอาเซียน ส่วนใหญ่ใช้ ภาษาของตนเองเป็นหลัก ยกเว้น บรูไนที่ใช้ภาษามาเลย์ มีบาง ประเทศที่ใช้ ภาษาอังกฤษ จีน ทมิฬ มาเลย์ เป็นภาษารอง - ด้านสังคม และวัฒนธรรม ส่วนมากปฏิบัติตามหลัก
 12. 12. 12 หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ศาสนาที่ตนนับถือ (พุทธ-อิสลาม) ยกเว้น สิงคโปร์ที่มีแนวปฏิบัติตาม จีน และฟิลิปปินส์ที่มีแนวปฏิบัติตามตะวันตก 4. ชิ้นงาน / ภาระงาน - ใบงานที่ 2 เรื่อง ความเหมือนและความต่างของสังคม 5. แหล่งเรียนรู้/สื่อ - ห้องสมุด/ห้องอาเซียน - ใบความรู้ เรื่อง ความเหมือนและความต่างระหว่าง ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน - ภาพการแต่งกายของประเทศต่างๆ - ใบงานที่ 2 เรื่อง เปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง ของสังคม 6. การวัดและประเมินผล วิธีวัด เครื่องมือ 1. สังเกตการทำางาน 2. ตรวจผลงาน 1. แบบสังเกตการทำางาน 2. ใบงานที่ 2 เปรียบเทียบ ความเหมือนและความต่างของ สังคม 7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผลการ สอน............................................................................... ................................................... .................................................................................... ....................................................................................
 13. 13. 13 หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 .................................................................................... ........................................................................ ปัญหา/ อุปสรรค.......................................................................... ................................................. .................................................................................... .............................................................................. .................................................................................... .............................................................................. ข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม................................................................................ ................................... .................................................................................... .............................................................................. .................................................................................... .............................................................................. (ลงชื่อ)................................ ........................ (................................................ ...) (ค รูผู้สอน) ความคิดเห็นของผู้บริหาร .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................. (ลงชื่อ)................................ ..................................... (......................................... ...........)
 14. 14. 14 หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 (ผู้บริหาร สถานศึกษา) ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ความเหมือนและความต่างระหว่าง ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศ ศาสนา การปกครอง ภาษา ราชการ ประเพณี/ พิธีกรรม บรูไน อิสลาม ประชาธิปไตยอันมีพระ มหากษัตริย์ทรงเป็นพระ ประมุข มาเลย์/ อังกฤษ/ จีน ตามแบบ ศาสนา อิสลาม กัมพูชา พุทธ ประชาธิปไตยอันมีพระ มหากษัตริย์ทรงเป็นพระ ประมุข เขมร ตามแบบ ศาสนาพุทธ อินโดนีเ ซีย อิสลาม ประชาธิปไตยที่มี ประธานาธิบดีทรงเป็น พระประมุข อินโดนีเซี ย ตามแบบ ศาสนา อิสลาม ลาว พุทธ สังคมนิยม โดยพรรค คอมมิวนิสต์ เป็น พรรคการเมืองเดียว ลาว ตามแบบ ศาสนาพุทธ มาเลเซีย อิสลาม ประชาธิปไตยอันมีพระ มหากษัตริย์ทรงเป็นพระ ประมุข มาเลย์/ อังกฤษ/ จีน/ทมิฬ ตามแบบ ศาสนา อิสลาม เมีย นมาร์ พุทธ สังคมนิยม เผด็จการ ทหาร พม่า ตามแบบ ศาสนาพุทธ ฟิลิปปิน พุทธ ประชาธิปไตยที่มี ฟิลิปิโน/ ตามแบบ
 15. 15. 15 หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ส์ ประธานาธิบดีทรงเป็น พระประมุข อังกฤษ (กาตาล๊ อก เป็นภาษา ประจำา ชาติ) ตะวันตก สิงคโปร์ พุทธ ประชาธิปไตยที่มี ประธานาธิบดีทรงเป็น พระประมุข มาเลย์/ จีนกลาง/ ทมิฬ/ อังกฤษ ตามแบบ ชาวจีน ไทย พุทธ ประชาธิปไตยอันมีพระ มหากษัตริย์ทรงเป็นพระ ประมุข ไทย ตามแบบ ศาสนาพุทธ เวียดนาม พุทธ สังคมนิยม โดยพรรค คอมมิวนิสต์ เป็น พรรคการเมืองเดียว เวียดนาม/ อักษรโรมัน ตามแบบชาว จีน ใบงานที่ 2 เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของ สังคม คำาชี้แจง ให้นักเรียนเปรียบเทียบภาพสองภาพนี้แล้ว ให้บันทึกข้อมูลลงในตาราง ความเหมือน ความต่าง ........................................... ........................................ ........................................... ....................................... ........................................... ........................................... ........................................ ........................................... ........................................ ...........................................
 16. 16. 16 หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ........................................ ........................................... ....................................... ........................................... ........................................ ........................................... ....................................... ........................................... ........................................ ........................................... ........................................ ........................................... ....................................... ........................................... ........................................ ........................................ ........................................... ........................................ ........................................... ........................................ ........................................... ....................................... ........................................... ........................................ ........................................... ........................................ ........................................... ....................................... ........................................... ........................................ ตารางแสดงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการ เรียนรู้แกนกลาง สู่ การจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้
 17. 17. 17 หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เวลา 2 ชั่วโมง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง มาตรฐานการ เรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ แกนกลาง ส 4.2 เข้าใจ พัฒนาการของ มนุษยชาติจากอดีต จนถึงปัจจุบันในด้าน ความสัมพันธ์ และ การเปลี่ยนแปลงของ เหตุการณ์อย่างต่อ เนื่อง ตระหนักถึง ความสำาคัญ และ สามารถวิเคราะห์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น ตัวชี้วัด ป.4/1 อธิบายการตั้งหลัก แหล่งและพัฒนาการ ของมนุษย์ยุคก่อน ประวัติศาสตร์ และ ยุคประวัติศาสตร์โดย สังเขป พัฒนาการของมนุษย์ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และยุคประวัติศาสตร์ ในดินแดนไทยโดย สังเขป ส 5.1 เข้าใจ ลักษณะของโลกทาง ตัวชี้วัด ป.4/3 ใช้ แผนที่อธิบายความ - แผนที่แสดงความ สัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
 18. 18. 18 หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 กายภาพ และความ สำาคัญของสิ่งต่างๆ ที่ สำาคัญของสรรพสิ่ง มีอยู่ในจังหวัด ซึ่งมีผลต่อกันและกัน ในระบบของ ธรรมชาติ ใช้แผนที่ และเครื่องมือทาง ภูมิศาสตร์ในการ ค้นหา วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิ สารสนเทศอย่างมี ประสิทธิภาพ ที่อยู่ในจังหวัด - ลักษณะทาง กายภาพ(ภูมิลักษณ์ หรือภูมิประเทศและ ภูมิอากาศ)ที่มีผลต่อ สภาพสังคมของ จังหวัด ศ 1.1 สร้างสรรค์ งานทัศนศิลป์ตาม จินตนาการ และ ความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิ จารย์คุณค่างานทัศน ศิลป์ ถ่ายทอดความ รู้สึก ความคิดต่องาน ศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำาวัน ตัวชี้วัด ป.4/5 มี ทักษะพื้นฐานในการ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างสรรค์งานวาด ภาพระบายสี การใช้วัสดุอุปกรณ์ ในการวาดภาพ ระบายสี

×