Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Εθμικό Αρχαιολογικό
Μουσείο της Αθήμας
Derbyshire Business School
Mediterranean College Business School
 Έμα πξλύ μεγάλξ και καλά διαςηοημέμξ κςήοιξ
 Αουαιξλξγική ιρςξοία κσοίχπ ςηπ Αθήμαπ (5-7
π.υ)
 Ειριςήοιξ 5 εσοώ
 Τσπι...
 Τξ μξσρείξ είμαι ξ ξογαμιρμόπ ξ ξπξίξπ
ρσλλέγει, παοξσριάζει και εομημεύει σλικό και αουεία (
Museums Association, 1984)...
 Ξέμξι Επιρκέπςεπ(Πξλιςιρςικόπ Επιρκέπςηπ)
 Μαθηςέπ-Σπξσδαρςέπ (Εκπαιδεσςικόπ
Επιρκέπςηπ)
 Μεγάλεπ ηλικίεπ
 Ελλημικέπ ...
 Δημιξσογία Κξσλςξύοαπ(Hooper-
Greenhill, 2009)
 Επιμόοτχρη και εκπαίδεσρη (Carter, 1984)
 Μέρξ κξιμχμικξπξίηρηπ (Hoope...
 Η εμπειοία ρε έμα service ρυεςίζεςαι άμερα
με ςημ καςαμάλχρη ςηπ (Mc Lean, 1994)
 Οι σπηοερίεπ εμόπ μξσρείξσ ρυεςίζξμςα...
 Καλή η ςιμξλξγιακή πξλιςική ρε ρυέρη με ςημ
ελεύθεοη είρξδξ κάπξιεπ Κσοιακέπ.
 Κξιμχμικά δίκαιη μείχρη ςηπ ςιμήπ ςξσ ει...
 Οπγανιζμόρ πος ςπάγεηαι
ζε κςβεπνηηική δικαιοδοζία
 Ιζσςπή αναγνυζιμόηηηα
ζηη διεθνή απσαιολογική
κοινόηηηα (επιζηημονι...
 Ανάπηςξη εηαιπικών ζσέζευν με ενδιαθεπόμενα μέπη, για αύξηζη
ιδιυηικήρ σπημαηοδόηηζηρ (πποζβαζιμόηηηα κεθαλαίυν – οικονο...
1. Διαδπαζηικέρ οθόνερ – 3D οπηικοακοςζηική
ανηιπποζώπεςζη
2. Διαδπαζηικέρ εκδηλώζειρ ζε ππαγμαηικό σπόνο με ηη
ζςμμεηοσή ...
 Μέοξπ: Μεγάλξ κςήοιξ, κεμςοικόπ δοόμξπ, καλέπ
σπξδξμέπ, κακότημη πεοιξυή με πεοιξοιρμέμη
διαθεριμόςηςα υώοξσ ρςάθμεσρηπ
...
 Σςξιυεία Φσρικξύ Πεοιβάλλξμςξπ: Η διαοούθμιρη
υώοξσ, τχςιρμόπ, Ακξσρςικά εοεθίρμαςα
 Άμθοχπξι: Έλλειφη εκπαίδεσρηπ
ποξρ...
 Μέοξπ: Εκρσγυοξμιρμόπ υώοξσ και
αμαβάθμιρη ενχςεοικξύ πεοιβάλλξμςξπ
 Τιμή: Μείχρη ςιμήπ ρςα 5 εσοώ, κάοςεπ
μέλξσπ
 Ποξ...
 Σςξιυεία Φσρικξύ Πεοιβάλλξμςξπ:
Εκρσγυοξμιρμόπ ερχςεοικξύ υώοξσ, Μξσρική
σπόκοξσρη (π.υ κλαρρική μξσρική), Βελςίχρη
τχςι...
 Carter, G. (1984). Educational services. In J.
Thompson (Ed.), Manual of curatorship: A guide to
museum practice (pp. 43...
 Papantoniou Nikitas
 Chapsa Fani
 Massostasis Andreas
 Dounias Konstantinos
 Langkos Spyros
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών: Μελέτη περίπτωσης Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθήνας

1,336 views

Published on

Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών: Μελέτη περίπτωσης Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθήνας

Published in: Education
 • Login to see the comments

Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών: Μελέτη περίπτωσης Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθήνας

 1. 1. Εθμικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήμας Derbyshire Business School Mediterranean College Business School
 2. 2.  Έμα πξλύ μεγάλξ και καλά διαςηοημέμξ κςήοιξ  Αουαιξλξγική ιρςξοία κσοίχπ ςηπ Αθήμαπ (5-7 π.υ)  Ειριςήοιξ 5 εσοώ  Τσπικό ελλημικό παοαδξριακό μξσρείξ  Έογα κσοίχπ από υαλκό και μάομαοξ  Κσοίχπ νέμξσπ επιρκέπςεπ  Επιποόρθεςεπ σπηοερίεπ: Φσλλάδια εμημέοχρηπ και ξδηγξύπ ςξσ μξσρείξσ  Ποξώθηρη: «In house» Διατήμιρη (κςηοιακή διατήμιρη)
 3. 3.  Τξ μξσρείξ είμαι ξ ξογαμιρμόπ ξ ξπξίξπ ρσλλέγει, παοξσριάζει και εομημεύει σλικό και αουεία ( Museums Association, 1984)  Σκξπόπ ςξσ μξσρείξσ: Εμημέοχρη ςχμ πξλιςώμ για ςξ δημόριξ ρσμτέοξμ ( Museums Association, 1984)  Χοημαςξδόςηρη: Επιρκέπςεπ, δχοεέπ και κσβεομηςικά κξμδύλια  Κύοια Υπηοερία: Σσλλξγέπ από Βάζα, αγάλμαςα και κξρμήμαςα καθώπ και μποξύςζιμα αμςικείμεμα (Επίρημξ εμημεοχςικό τσλλάδιξ μξσρείξσ)  Επιποόρθεςεπ σπηοερίεπ: Επιμξοτχςικά ποξγοάμμαςα, επξυιακέπ εκθέρειπ (Αμςικύθηοα), Αίθξσρα ρσμεδοιάρεχμ, Κήπξπ, Χώοξπ κατέ και καςάρςημα με «ρξσβεμίο»(Επίρημξ εμημεοχςικό τσλλάδιξ μξσρείξσ )  Ο αμςαγχμιρμόπ: Μξσρείξ Ακοόπξληπ, Τξ αουαιξλξγικό μξσρείξ ςξσ Πειοαιά, Τξ Βσζαμςιμό μξσρείξ και ςξ μξσρείξ Μπεμάκη
 4. 4.  Ξέμξι Επιρκέπςεπ(Πξλιςιρςικόπ Επιρκέπςηπ)  Μαθηςέπ-Σπξσδαρςέπ (Εκπαιδεσςικόπ Επιρκέπςηπ)  Μεγάλεπ ηλικίεπ  Ελλημικέπ Οικξγέμειεπ
 5. 5.  Δημιξσογία Κξσλςξύοαπ(Hooper- Greenhill, 2009)  Επιμόοτχρη και εκπαίδεσρη (Carter, 1984)  Μέρξ κξιμχμικξπξίηρηπ (Hooper- Greenhill, 2009)
 6. 6.  Η εμπειοία ρε έμα service ρυεςίζεςαι άμερα με ςημ καςαμάλχρη ςηπ (Mc Lean, 1994)  Οι σπηοερίεπ εμόπ μξσρείξσ ρυεςίζξμςαι με θέμαςα επιμόοτχρηπ, κξιμχμικξπξίηρηπ και διαρκέδαρηπ (Mc Lean, 1994)  Τξ Εθμικό Αουαιξλξγικό μξσρείξ ςηπ Αθήμαπ είμαι ποξραμαςξλιρμέμξ ρε θέμαςα επιμόοτχρηπ και εκπαίδεσρηπ
 7. 7.  Καλή η ςιμξλξγιακή πξλιςική ρε ρυέρη με ςημ ελεύθεοη είρξδξ κάπξιεπ Κσοιακέπ.  Κξιμχμικά δίκαιη μείχρη ςηπ ςιμήπ ςξσ ειριςηοίξσ για ςξσπ μέξσπ και ςξσ γεοξμςόςεοξσπ επιρκέπςεπ  Ακοιβό εμ γέμει ειριςήοιξ  Τξ μξσρείξ δεμ παοέυει ςιπ καςάλληλεπ σπξδξμέπ για ςημ λεπςξμεοή παοξσρίαρη ςχμ εκθεμάςχμ ςξσ (multimedia system, digital information κςλ)  Τξ καςάρςημα πξσ βοίρκεςαι ρςξ μξσρείξ είυε πξλύ καλά αμςίγοατα ςχμ εκθεμάςχμ αλλά ρε πξλύ ακοιβέπ ςιμέπ.
 8. 8.  Οπγανιζμόρ πος ςπάγεηαι ζε κςβεπνηηική δικαιοδοζία  Ιζσςπή αναγνυζιμόηηηα ζηη διεθνή απσαιολογική κοινόηηηα (επιζηημονική & μη)  Σσεηικά καλή διαδικηςακή παποςζία  Ένηςποι οδηγοί ξενάγηζηρ  Υτηλόρ απιθμόρ διεθνών επιζκεπηών  Έλλειτη ζύγσπονυν τηθιακών/ηλεκηπονικών μέζυν  Έλλειτη διαδπαζηικήρ ζύνδεζηρ με άλλα καηά ηόποςρ Μοςζεία ζηον κόζμο  Έλλειτη ςλικού ηλεκηπονικήρ μάθηζηρ & εζυηεπικήρ εκπαίδεςζηρ πποζυπικού  Υπηπεζίερ πποζαναηολιζμένερ ζηο θςζικό επιζκέπηη-πελάηη ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
 9. 9.  Ανάπηςξη εηαιπικών ζσέζευν με ενδιαθεπόμενα μέπη, για αύξηζη ιδιυηικήρ σπημαηοδόηηζηρ (πποζβαζιμόηηηα κεθαλαίυν – οικονομικά αποδοηικέρ μέθοδοι)  Παποσή εςέλικηυν, πποζβάζιμυν εςκαιπιών μάθηζηρ πος οδηγούν ζε αςξημένη βεληίυζη ηυν δεξιοηήηυν  Καηανόηζη ηυν αναγκών ηυν επιζκεπηών για ηην επίηεςξη μεγαλύηεπηρ ικανοποίηζηρ (ζηόσεςζη ζε εξειδικεςμένα κοινά επιζκεπηών)  Εναπμόνιζη με ηην καινοηομία ζε κάθε πηςσή και λειηοςπγία ηος μοςζείος Ο κύριος παράγοντας για τοσς πιθανούς επισκέπτες, όταν απουασίσοσν να επισκευθούν ένα μοσσείο, είναι πολύ περισσότερο το πεπιβάλλον στο σύνολό τοσ και η αλληλεπίδπαζη με ηη ζςλλογή. Πποζθοπά εςκαιπιών για εμπλοκή.
 10. 10. 1. Διαδπαζηικέρ οθόνερ – 3D οπηικοακοςζηική ανηιπποζώπεςζη 2. Διαδπαζηικέρ εκδηλώζειρ ζε ππαγμαηικό σπόνο με ηη ζςμμεηοσή ηος κοινού 3. Εζυηεπικό κινημαηογπάθο για πποβολή νηοκςμανηέπ- θεμαηικών πποβολών ηηρ μοςζειακήρ ζςλλογήρ 4. Διαδικηςακή ζύνδεζη με ξένα μοςζεία ηος ίδιος «είδοςρ», έηζι ώζηε ο επιζκέπηηρ μποπεί να ζςγκπίνει ηα εκθέμαηα –πληποθοπίερ – εμπειπίερ 5. Σςνέπγειερ & σοπηγίερ με ηοπικά ξενοδοσεία & διεθνή ηαξιδιυηικά ππακηοπεία, για δημιοςπγία νέυν αποκλειζηικών πακέηυν & πποζθοπών ζηον επιζκέπηη-ηαξιδιώηη
 11. 11.  Μέοξπ: Μεγάλξ κςήοιξ, κεμςοικόπ δοόμξπ, καλέπ σπξδξμέπ, κακότημη πεοιξυή με πεοιξοιρμέμη διαθεριμόςηςα υώοξσ ρςάθμεσρηπ  Τιμή: Ακοιβή ςιμή ειριςηοίξσ εκςόπ ρσγκεκοιμέμχμ ξμάδχμ και πεοιόδχμ  Ποξώθηρη: Τηλεόοαρη, Θεμαςικά Πεοιξδικά, Internet  Ποξψόμ/Υπηοερία: Πξλλά και καλήπ πξιόςηςαπ εκθέμαςα, υώοξπ αμαφσυήπ, καςάρςημα πώληρηπ αμαμμηρςικώμ, πεοιξοιρμέμη διαδοαρςική επικξιμχμία (έλλειφη τόομαπ παοαπόμχμ)
 12. 12.  Σςξιυεία Φσρικξύ Πεοιβάλλξμςξπ: Η διαοούθμιρη υώοξσ, τχςιρμόπ, Ακξσρςικά εοεθίρμαςα  Άμθοχπξι: Έλλειφη εκπαίδεσρηπ ποξρχπικξύ, κακή εμδσμαςική εικόμα, εσγεμική ρσμπεοιτξοά ρςημ σπξδξυή  Διαδικαρία: Έλλειφη καςεύθσμρηπ επιρκέπςη, κακή έκθερη μεοικώμ εκθεμάςχμ, ρςαςική ποξβξλή ςχμ εκθεμάςχμ
 13. 13.  Μέοξπ: Εκρσγυοξμιρμόπ υώοξσ και αμαβάθμιρη ενχςεοικξύ πεοιβάλλξμςξπ  Τιμή: Μείχρη ςιμήπ ρςα 5 εσοώ, κάοςεπ μέλξσπ  Ποξώθηρη: Χοήρη φητιακώμ μέρχμ, Σςξυεσόμεμξ placement διατήμιρηπ (Ελ. Βεμιζέλξπ), αμάπςσνη ρσμεογειώμ (Ξεμξδξυεία-tour operators), Direct marketing  Ποξψόμ/Υπηοερία: Touch screen (διαδοαρςικά μέρα), δημιξσογία ερςιαςξοίξσ βελςίχρη ςχμ σπξδξμώμ ςξσ ενχςεοικξύ υώοξσ
 14. 14.  Σςξιυεία Φσρικξύ Πεοιβάλλξμςξπ: Εκρσγυοξμιρμόπ ερχςεοικξύ υώοξσ, Μξσρική σπόκοξσρη (π.υ κλαρρική μξσρική), Βελςίχρη τχςιρμξύ  Άμθοχπξι: Εκπαίδεσρη ποξρχπικξύ, Ομξιόμξοτη εμδσμαρία σπαλλήλχμ  Διαδικαρία: Τξπξθέςηρη ρήμαμρηπ, εκμεςάλλεσρη διαδοαρςικώμ μέρχμ (φητιξπξίηρη εκθεμάςχμ)
 15. 15.  Carter, G. (1984). Educational services. In J. Thompson (Ed.), Manual of curatorship: A guide to museum practice (pp. 435–447). London: Butterworths.  Hooper-Greenhill, E., Phillips, M. and Woodham, A., (2009); Museums, schools and geographies of cultural value , Cultural Trends, Vol. 18, (2), pp 149–183  Mc Lean, F.,(1994); Services Marketing: The case of Museums , The service Industries Journal, Vol 4, (2), pp 190-203  Museums Association, (1984); Museums Association Code of practice for Museums Authorities, London: Museums Association.  Official leaflet, National Archeological museum
 16. 16.  Papantoniou Nikitas  Chapsa Fani  Massostasis Andreas  Dounias Konstantinos  Langkos Spyros

×