Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
LOGO
“Модель Центру відкритої освіти в умовах
розвитку інформаційного суспільства”
Термін: (01.09.2014 р.- 01.06.2021 р.)
...
LOGO
БАЗА ЕКСПЕРИМЕНТУ:
 ІППО Київського університету
імені Бориса Грінченка
 СЗШ № 81
LOGO
Науковий керівник:
Морзе Н.В. – проректор з інформатизації
навчально-наукової та управлінської діяльності,
доктор пед...
LOGOАКТУАЛЬНІСТЬ
ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ
 відкрита освіта - ключова умова, яка визначає
конкурентну спроможніст...
LOGO
НИЗКА ПРОТИРІЧ МІЖ:
невизначеністю вмотивованої потреби,
бажання навчатися протягом усього життя
та необхідністю фор...
LOGO
ОСНОВНІ ІДЕЇ ЕКСПЕРИМЕНТУ:
1. Реалізація на практиці положень та ідей відкритої освіти при
опорі на накопичений досві...
LOGO
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ:
створення інноваційної моделі
Центру відкритої освіти та
її реалізація через окремі програми та
про...
LOGO
Об'єкт дослідження:
регіональна система відкритої освіти
Предмет дослідження:
організаційно-педагогічні умови, зміст,...
LOGO
ГІПОТЕЗА ДОСЛІДЖЕННЯ
якісне моделювання Центру ВО забезпечить
визначення та обґрунтування
 нормативно-правових, соц...
LOGO
ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
1. Обґрунтувати сукупність положень, що складають теоретико-
методологічні засади експерименталь...
LOGO
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ:
 теоретичні (логічний аналіз наукових
джерел, компаративний аналіз зарубіжного
та вітчизняного д...
LOGOТЕРМІНИ ТА ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДНО-
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ:
Етапи Зміст
Підготовчо-
організаційний
етап
визначення...
LOGOТЕРМІНИ ТА ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДНО-
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ:
Етапи Зміст
Формувально-
впроваджувальний
етап
- уточн...
LOGOТЕРМІНИ ТА ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДНО-
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ:
Етапи Зміст
Рефлексивно-
прогностичний
етап
- порівнян...
LOGO
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:
апробація та експериментальне підтвердження
ефективності моделі Центру відкритої освіти
створ...
LOGOРЕАЛІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ЗАБЕЗПЕЧИТЬ
 виокремлення проблем і перспектив розвитку відкритої
освіти у регіон...
LOGOСКЛАД НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ДОСЛІДНО-
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ:
1. Войцехівський М.Ф.– директор ІППО КУ імені
Бориса...
LOGO
 Опис наявного забезпечення дослідно-
експериментальної роботи: в ІППО створено
належні умови для проведення дослідн...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

презентація експерименту

 1. 1. LOGO “Модель Центру відкритої освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства” Термін: (01.09.2014 р.- 01.06.2021 р.) Тема експериментального дослідження: Науковий керівник: Морзе Н.В. проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України.
 2. 2. LOGO БАЗА ЕКСПЕРИМЕНТУ:  ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка  СЗШ № 81
 3. 3. LOGO Науковий керівник: Морзе Н.В. – проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності, доктор педагогічних наук, професор, член- кореспондент НАПН України Координатор проекту: Воротникова І.П. – доцент кафедри природничо- математичної освіти і технологій, с.н.с. НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій, кандидат педагогічних наук
 4. 4. LOGOАКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ  відкрита освіта - ключова умова, яка визначає конкурентну спроможність інноваційних освітніх систем  реалізація основних напрямків Проекту Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки:  модернізація структури, змісту й організації освіти на засадах компетентнісного підходу, переорієнтації на цілі сталого розвитку  забезпечення доступності та неперервності освіти упродовж життя  інформатизація освіти, удосконалення бібліотечно- інформаційного забезпечення освіти і науки  інтегрування національної системи освіти в європейський і світовий освітній простір
 5. 5. LOGO НИЗКА ПРОТИРІЧ МІЖ: невизначеністю вмотивованої потреби, бажання навчатися протягом усього життя та необхідністю формування ключових компетентностей людини з інноваційним типом мислення, культури та поведінки неузгодженістю номенклатури освітніх послуг, які надають освітнім установам регіону, та вимогами до якості отримання цих послуг споживачами та ринку праці потребою диверсифікації освітніх послуг та відсутністю механізмів їх надання
 6. 6. LOGO ОСНОВНІ ІДЕЇ ЕКСПЕРИМЕНТУ: 1. Реалізація на практиці положень та ідей відкритої освіти при опорі на накопичений досвід в країні та поза її межами 2. Створення умов рівного доступу до навчання упродовж життя усім охочим 3. Сутнісні характеристики моделі Центру відкритої освіти визначають принципи її проектування 4. Пріоритетна антропологічна (гуманістична) мета і цінність сучасної освіти – забезпечити становлення в кожній людині його суб'єктності як потреби і здатності до саморганізованої, саморегулятивної і самоконтрольованої поведінки 5. Індивідуальні освітні траєкторії тих, хто навчається 6. Проектно-діяльнісна кооперація Центру з іншими установами 7. Науково-методичний супровід експерименту
 7. 7. LOGO МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ: створення інноваційної моделі Центру відкритої освіти та її реалізація через окремі програми та проекти перспективного розвитку столичної освіти в напрямі забезпечення нової якості освітніх послуг в регіоні та за його межами
 8. 8. LOGO Об'єкт дослідження: регіональна система відкритої освіти Предмет дослідження: організаційно-педагогічні умови, зміст, технології становлення та розвитку Центру відкритої освіти через усе життя
 9. 9. LOGO ГІПОТЕЗА ДОСЛІДЖЕННЯ якісне моделювання Центру ВО забезпечить визначення та обґрунтування  нормативно-правових, соціально-педагогічних, психолого-педагогічних, науково-методичних, організаційно-управлінських умов його системного та ефективного розвитку  змісту, форм, методів відкритої освіти, які сприятимуть формуванню особистості, здатної до навчання упродовж життя
 10. 10. LOGO ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 1. Обґрунтувати сукупність положень, що складають теоретико- методологічні засади експериментального дослідження, тенденції розвитку регіональної системи неперервної освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства 2. Розробити концепцію розвитку регіонального Центру відкритої освіти 3. Проаналізувати сутність і зміст регіональних освітніх ресурсів, визначити їх класифікацію та можливості використання в розвитку Центру ВО 4. Розробити організаційно-педагогічну модель регіонального Центру відкритої освіти з урахуванням факторів (особливостей) регіональних освітніх ресурсів 5. Визначити соціально-педагогічні умови ефективної діяльності регіонального Центру ВО. 6. Визначити критерії й показники та розробити методику перевірки ефективності експериментальної моделі 7. Апробувати й експериментально перевірити ефективність моделі регіонального Центру відкритої освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства 8. Розробити навчально-методичне забезпечення інноваційного розвитку ВО в регіоні
 11. 11. LOGO МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ:  теоретичні (логічний аналіз наукових джерел, компаративний аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду з проблем дослідження, узагальнення, моделювання, прогнозування)  емпіричні (соціологічний і педагогічний моніторинг і діагностування, експертна оцінка), педагогічний експеримент (констатуючий і формувальний), статистичні (якісний і кількісний аналіз емпіричних матеріалів) тощо
 12. 12. LOGOТЕРМІНИ ТА ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДНО- ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ: Етапи Зміст Підготовчо- організаційний етап визначення та наукове обґрунтування теми, мети та завдань дослідно-експериментальної роботи -створення науково-методичної ради для проведення експерименту -складання програми і планування експериментальної роботи - підбиття підсумків підготовчого етапу вересень 2014- грудень 2014 Констатувально- моделювальний етап -відкрита експертиза освітнього простору регіону з метою виявлення проблемного поля щодо теми дослідження; - виявлення організаційно-педагогічних умов ефективності відкритої освіти в умовах інформаційного суспільства; - обґрунтування Концепції розвитку регіонального Центру відкритої освіти; - розроблення експериментальної моделі Центру ВО ; - підготовка педагогічних, наукових, громадських колективів до впровадження експериментальної моделі Центру ВО; - підведення підсумків другого етапу - виявлення організаційно-педагогічних умов ефективної організації Центру ВО січень 2015- грудень 2015
 13. 13. LOGOТЕРМІНИ ТА ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДНО- ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ: Етапи Зміст Формувально- впроваджувальний етап - уточнення методологічних і теоретичних основ дослідження - визначення критеріїв, показників і розроблення методики перевірки ефективності експериментальної моделі; - впровадження експериментальної моделі Центру ВО - експериментальна перевірка ефективності експериментальної моделі - виявлення, обґрунтування й експериментальна перевірка змісту, форм, методів роботи Центру ВО -підбиття підсумків експериментальної роботи на третьому етапі січень 2016 – грудень 2018р Узагальнено- корекційний етап - аналіз і порівняння результатів експериментальної роботи; - удосконалення експериментальної моделі на основі отриманих результатів; - апробація результатів експериментальної роботи через публікації та проведення регіонального науково- практичного семінару; - підбиття підсумків експериментальної роботи на цьому етапі січень 2019р. – грудень 2019р.
 14. 14. LOGOТЕРМІНИ ТА ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДНО- ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ: Етапи Зміст Рефлексивно- прогностичний етап - порівняння очікуваних і отриманих результатів експериментальної роботи; - удосконалення експериментальної моделі на основі отриманих результатів; - визначення стратегічних орієнтирів подальшого розвитку Центру ВО на засадах мережевої взаємодії; - розроблення методичних рекомендацій щодо розвитку відкритої освіти в регіоні та за його межами; - проведення всеукраїнської науково-практичної конференції; - підбиття підсумків експериментальної роботи на цьому етапі. січень 2020 – травень 2021року
 15. 15. LOGO ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ: апробація та експериментальне підтвердження ефективності моделі Центру відкритої освіти створення Центру відкритої освіти, зорієнтованого на:  урахування індивідуально-вікових особливостей тих, хто навчається упродовж усього життя, рівень розвитку їхніх інтересів та здібностей  формування інноваційного типу мислення, культури та поведінки кожного, хто навчається  забезпечення інформаційного, матеріально- технічного, технологічного та кадрового потенціалу дослідно-експериментальної роботи  вибір форм і методів організації відкритої освіти в регіоні
 16. 16. LOGOРЕАЛІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ЗАБЕЗПЕЧИТЬ  виокремлення проблем і перспектив розвитку відкритої освіти у регіоні та за його межами  визначення організаційно-педагогічних умов для ефективного функціонування регіонального Центру ВО.  удосконалення нормативно-правової бази організації регіонального Центру ВО  об'єднання ресурсів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, установ професійної освіти, підприємств та організацій для підвищення ефективності відкритої освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства  розширення можливостей у наданні якісних різноманітних освітніх послуг у рамках Центру ВО  забезпечення рівного доступу до повноцінної освіти різним категоріям населення регіону і країни в цілому
 17. 17. LOGOСКЛАД НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ДОСЛІДНО- ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ: 1. Войцехівський М.Ф.– директор ІППО КУ імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент 2. Ковальчук В.І. – заступник директора, кандидат педагогічних наук, доцент 3. Щекатунова Г.Д. – завідувач кафедри методики та психології початкової та дошкільної освіти ІППО КУ імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент. 4. Левицька Р.В. – тренер-консультант освітнього консалтингу «Компетенції 21 століття». 5. Зубар Т. В. – директор СЗШ № 81 6. Воротникова І.П. – доцент кафедри природничо- математичної освіти і технологій, кандидат педагогічних наук
 18. 18. LOGO  Опис наявного забезпечення дослідно- експериментальної роботи: в ІППО створено належні умови для проведення дослідно- експериментальної роботи: штат укомплектований кваліфікованими спеціалістами. Є сучасне методичне та технічне забезпечення  Опис необхідного забезпечення дослідно- експериментальної роботи: необхідно створити науково-методичну раду координації, проектування, внутрішньої експертизи дослідно- експериментальної роботи; творчі групи однодумців для реалізації програми дослідно- експериментальної роботи; постійно діючий науково-методичний семінар щодо підвищення рівня професійної інноваційної підготовки учасників експерименту

×