Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

езнп загальне

Впровадження електронних засобів навчального призначення

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

езнп загальне

 1. 1. ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ НАВЧАЛЬНОГОЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯПРИЗНАЧЕННЯ (ЕЗНП)(ЕЗНП) ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ НАВЧАЛЬНОГОПРОГРАМНІ ЗАСОБИ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯПРИЗНАЧЕННЯ (ПЗНП)(ПЗНП) ПЕДАГОГІЧНІ ПРОГРАМНІПЕДАГОГІЧНІ ПРОГРАМНІ ЗАСОБИЗАСОБИ (ППЗ)(ППЗ) За матеріалами сайту: school171.edu.kh.ua/
 2. 2. Інформаційна технологія (ІТ) навчанняІнформаційна технологія (ІТ) навчання - це процес підготовки та передавання інформації учневі, засобом здійснення якого є комп’ютерна техніка та програмні засоби. ІТ навчання передбачаєІТ навчання передбачає використання поряд з комп’ютерною технікою спеціалізованих програмних засобів. Під програмним засобом навчального призначення розуміють програмний продукт, в якому відбивається певна предметна галузь, де в тій чи іншій мірі реалізується технологія її вивчення, забезпечуються умови для здійснення різних видів навчальної діяльності.
 3. 3. Використання ППЗ у навчальному процесі не суперечить дидактичним принципам, відомим у педагогічній діяльності. При цьому ефективність навчання учнів збільшується. Це обумовлено тим, що: всі учні можуть користуватися високоякісними матеріалами; кожний учень протягом усього навчання активно працює; темп вивчення матеріалу індивідуальний.
 4. 4. Нині кожний навчальний заклад має вирішитиНині кожний навчальний заклад має вирішити для себе питання використання інформаційнихдля себе питання використання інформаційних технологій у навчальному процесі:технологій у навчальному процесі: як найповніше використати можливості інформаційних та комунікаційних технологій для поліпшення навчального процесу; як підготувати учня до життя в інформаційному суспільстві, що постійно розвивається.
 5. 5. Педагогічні цілі використання ІТПедагогічні цілі використання ІТ полягають у наступному:полягають у наступному: 1.1. Розвиток особистостіРозвиток особистості формування інформаційної культури (так званої «комп’ютерної грамотності»); розвиток умінь експериментально- дослідницької діяльності; загальна інформаційна підготовка користувача; підготовка спеціаліста в певній предметній галузі.
 6. 6. Педагогічні цілі використання ІТПедагогічні цілі використання ІТ полягають у наступному:полягають у наступному: 2.2. ІІнтенсифікація навчально-виховного процесунтенсифікація навчально-виховного процесу активізація пізнавальної активності учнів; підвищення ефективності та якості навчання; поглиблення міжпредметних зв‘язків за рахунок поєднання інформаційної та предметної підготовки.
 7. 7. Методичні задачі,Методичні задачі, які розвякі розв’’язуються засобами ІТ:язуються засобами ІТ: Візуалізація знань. Моделювання об’єктів, процесів та явищ. Створення та використання інформаційних баз даних. Доступ до великого об’єму інформації, наданого в цікавій формі, завдяки використанню засобів мультимедіа. Формування умінь обробляти інформацію під час роботи з комп’ютерними каталогами та довідниками. Здійснення тренування та самопідготовки. Посилення мотивації навчання (ігри, засоби мультимедіа). Розвиток певного виду мислення (наприклад, наочно- образного). Формування культури навчальної діяльності. Вивільнення навчального часу.
 8. 8. 1. За функціональною ознакою, що визначає їх значення та місце в навчальному процесі. 2. За структурою. 3. За організацією тексту. 4. За характером інформації, що надається. 5. За формою викладу. Різновиди класифікаційРізновиди класифікацій програмного забезпеченняпрограмного забезпечення навчального призначення:навчального призначення:
 9. 9. 6. За цільовим призначенням. 7. За наявністю друкованого еквіваленту. 8. За природою основної інформації. 9. За технологією розповсюдження. 10. За характером взаємодії користувача та електронного видання. 11. За методичним призначенням. Різновиди класифікаційРізновиди класифікацій програмного забезпеченняпрограмного забезпечення навчального призначення:навчального призначення:
 10. 10. За функціональною ознакою,За функціональною ознакою, що визначає їх значення та місцещо визначає їх значення та місце в навчальному процесі:в навчальному процесі: програмно-методичні (навчальні плани та навчальні програми); навчально-методичні (методичні вказівки, керівництва, що містять матеріали з методики викладання навчальної дисципліни, опанування курсу, створення курсових та дипломних робіт); навчальні (підручники, навчальні посібники, тексти лекцій, конспекти лекцій); допоміжні (практикуми, збірники задач та вправ, хрестоматії, книги для читання); контролюючі (тестуючі програми, бази даних).
 11. 11. За структурою:За структурою: однотомне електронне видання - електронне видання, що випускається на одному носії; багатотомне електронне видання - електронне видання, що складається з двох або більше пронумерованих частин, кожна з яких подана на самостійному носії, та являє собою єдине ціле за змістом та оформленням; електронна серія - серійне електронне видання, що містить сукупність томів, об’єднаних загальним задумом, тематикою, цільовим призначенням та однотипним оформленням.
 12. 12. За організацією тексту:За організацією тексту: моновидання (містять один програмний продукт); Навчальні плани, навчальні програми, методичні вказівки та керівництва, завдання для практичних занять, випускають здебільшого у вигляді моновидань. збірники (містять декілька творів навчальної літератури). Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій можуть виходити тільки у вигляді моновидань, а практикуми, хрестоматії, книги для читання - у вигляді збірників.
 13. 13. За характером інформації,За характером інформації, що надається:що надається: навчальні плани, навчальні програм, методичні вказівки, методичні керівництва, завдання для практичних занять, підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, курси лекцій, практикуми, хрестоматії, книги для читання та ін.
 14. 14. За формою викладення:За формою викладення: програмовані навчальні видання; проблемні навчальні видання, що базуються на теорії проблемного навчання та спрямовано на розвиток логічного мислення; комбіновані, або універсальні навчальні видання, що містять окремі елементи перелічених вище видів програмних засобів.
 15. 15. ЗаЗа цільовим призначенням:цільовим призначенням: для школярів; для бакалаврів; для дипломованих спеціалістів; для магістрів; для дорослих.
 16. 16. За наявністю друкованого еквівалентуЗа наявністю друкованого еквіваленту електронний аналог друкованого навчального видання - електронний засіб навчального призначення; в основному відтворює відповідне друковане видання (розміщення тексту на сторінках, ілюстрації, посилання, примітки тощо); самостійний електронний засіб навчального призначення - електронне видання, що не має друкованих аналогів.
 17. 17. За природою основної інформації:За природою основної інформації: текстове (символьне) електронне видання (містить переважно текстову інформацію, подану у формі, що дозволяє посимвольну обробку); електронне видання, що містить переважно електронні зразки об’єктів, які розглядаються як цілісні графічні зображення, подані у формі, що дозволяє перегляд та друковане відтворення; звукове електронне видання (містить цифрове представлення звукової інформації у формі, що дозволяє її прослуховування, але не призначеної для друкованого відтворення); програмний продукт – самостійний електронний засіб, що являє собою публікацію тексту програми на мові програмування або готову до запуску (інсталяції) програму; мультимедійне електронне видання (інформація різної природи використовується рівноправно та взаємопов’язано для рішення визначених розробником задач, причому цей взаємозв’язок забезпечений відповідними програмними засобами).
 18. 18. За технологією розповсюдження:За технологією розповсюдження: локальний електронний засіб навчального призначення - електронне видання для локального використання, випускається у вигляді певної кількості ідентичних екземплярів (тиражу) на носіях; мережне електронне видання доступне потенційно необмеженому колу користувачів через телекомунікаційні мережі; електронне видання комбінованого розповсюдження може використовуватись як локально, так і під час роботи в мережі.
 19. 19. За характером взаємодії користувачаЗа характером взаємодії користувача та електронного видання:та електронного видання: електронні видання, параметри, зміст та спосіб взаємодії з якими визначені виробником і не можуть бути змінені користувачем; електронні видання, параметри, зміст та спосіб взаємодії з якими так чи інакше встановлюються користувачем у відповідності до його інтересів, рівня підготовки та ін. на основі інформації та за допомогою алгоритмів, визначених авторами.
 20. 20. За методичним призначенням:За методичним призначенням: електронні підручникиелектронні підручники призначені для самостійного вивчення теоретичного матеріалу курсу і побудований на гіпертекстовій основі, яка дозволяє працювати за індивідуальною освіньою траєкторією; електронні довідники (енциклопедії, інформаційно-електронні довідники (енциклопедії, інформаційно- пошукові системи, інформаційно-довідкові програмніпошукові системи, інформаційно-довідкові програмні засоби)засоби) являють собою електронний список термінів; кожна одиниця списку гіперактивна - її активізація дозволяє звернутися до гіперпосилання, щ містить тлумачення термину, переклад та граматичні характеристики слова, енциклопедичний опис та ін.; формують навички та уміння з систематизації інформації;
 21. 21. За методичним призначенням:За методичним призначенням: тестові оболонки, програми, призначенні длятестові оболонки, програми, призначенні для контролю (самоконтролю)контролю (самоконтролю) рівня оволодіння навчальним матеріалом; вони забезпечують, з одного боку, можливість самоконтролю для того, хто навчається, а з іншого – беруть на себе частину поточного або підсумкового контролю; програми-тренажери (репетитори), комппрограми-тренажери (репетитори), комп’’ютерніютерні задачникизадачники дозволяють відпрацювати прийоми розв’язання типових задач, що наочно пов’язують теоретичні знання з конкретними проблемами, на рішення яких вони можуть бути спрямовані; імітаційні програмні засобиімітаційні програмні засоби, що являють собою певний аспект реальності для вивчення її основних характеристик;
 22. 22. За методичним призначенням:За методичним призначенням: моделюючі програмні засобимоделюючі програмні засоби, які призначені для створення моделі об’єкта, явища, процесу або ситуації; комп’ютерні моделі можуть бути використані не тільки для демонстрації явищ, які важко відтворити в навчальній обстановці, але і для з’ясування (в діалоговому режимі) впливу тих чи інших параметрів на процеси та явища, що вивчаються; демонстраційні програмні засобидемонстраційні програмні засоби, які забезпечують наочне представлення навчального матеріалу; навчально-ігрові програмні засобинавчально-ігрові програмні засоби, призначені для “програвання” навчальних ситуацій (наприклад, із метою формування умінь приймати оптимальне рішення або відпрацювання оптимальної стратегії дій).
 23. 23. Структура ППЗ включає:Структура ППЗ включає: змістову частину; програмну частину; конструктор уроку; методичні рекомендації для викладача; методичні рекомендації для учня; настанову користувача для адміністратора локальної мережі комп’ютерного класу та/або системного адміністратора навчального закладу.
 24. 24. Вимоги до конструктора уроків:Вимоги до конструктора уроків: Конструктор уроку має забезпечити:Конструктор уроку має забезпечити: створення окремих екранів (кроків), створення нових уроків, додавання до уроку та видалення з уроку окремих екранів (кроків); імпорт та експорт до уроків базових елементів (тексту, малюнків, анімації, відео, звукового супроводу); додавання (створення) та видалення існуючих тестів і задач;
 25. 25. Вимоги до конструктора уроків:Вимоги до конструктора уроків: Конструктор уроку має забезпечити:Конструктор уроку має забезпечити: форматування текстової інформації: наявність зручних засобів для введення та форматування тексту (форматування шрифту: гарнітури, розміру, накреслення, верхні та нижні індекси, кольори тексту і фону, міжсимвольні відстані, модифікації), форматування абзаців, написання формул, робота зі стандартними графічними засобами, тощо;
 26. 26. Вимоги до конструктора уроків:Вимоги до конструктора уроків: Конструктор уроку має забезпечити:Конструктор уроку має забезпечити: форматування графічної інформації (зміна розмірів об’єкта, розташування на екрані та взаємного розташування кількох об’єктів, керування послідовністю відображення певного медіаоб’єкта); гнучкість маршрутів проходження навчального матеріалу та можливість призначення різних траєкторій навчання; функцію збереження створеного уроку при виході з конструктора.
 27. 27. Використання в навчальному процесіВикористання в навчальному процесі ЕЗНП сприяє:ЕЗНП сприяє: кращому засвоєнню програмового матеріалу за рахунок того, що матеріал стає більш захопливим, наочним, посилюється його інформативна ємність, з’являється можливість різнобічного розгляду явища, яке вивчається, розширюється арсенал прийомів викладу навчального матеріалу, економиться час на його виклад; реалізації можливостей інтелектуального управління перебігом навчального процесу, що дозволить створити умови для індивідуального та диференційованого навчання, вибору тим, хто навчається темпу та траєкторії вивчення матеріалу, розподілу завдань за рівнями складності; автоматизації контролю знань, умінь, навичок, що сприяє підвищенню об’єктивності контролю знань, посиленню мотивації навчання; організації самостійного вивчення навчального матеріалу, який дозволяє підвищити інтелектуальний рівень учнів.
 28. 28. Етапи конструювання урокуЕтапи конструювання уроку з використанням ЕЗНП:з використанням ЕЗНП: 1. Концептуальний (визначається дидактична мета уроку). Використання ЕЗНП може бути обумовлено: дефіцитом джерел навчального матеріалу; можливістю представлення в мультимедійній формі унікальних інформаційних матеріалів; необхідністю наочної візуалізації явищ, які вивчаються; необхідністю роботи з моделями; необхідністю формування умінь і навичок інформаційно- пошукової діяльності; необхідністю об’єктивого оцінювання знань та умінь у більш короткі терміни.
 29. 29. Етапи конструювання урокуЕтапи конструювання уроку з використанням ЕЗНП:з використанням ЕЗНП: 2. Технологічний проводиться відбір ЕЗНП за їх методичним призначенням (навчальні, інформаційно-пошукові, імітаційні, демонстраційні, моделюючі та ін.); обирається форма уроку (урок-презентація, урок- дослідження, віртуальна екскурсія, тематичний проект та ін.); прогнозується ефективність використання даного ЕЗНП; визначається методика проведення уроку; проектуються основні види діяльності з ЕЗНП на уроці.
 30. 30. Етапи конструювання урокуЕтапи конструювання уроку з використанням ЕЗНП:з використанням ЕЗНП: 3. Операціональний виділяються основні структурні елементи уроку; здійснюється вибір способів взаємодії у ланцюжку: вчитель – учень – ЕЗНП – навчальний матеріал; здійснюється поетапне планування уроку: визначаються його мета, форма організації діяльності учнів, функції вчителя та основні етапи його діяльності, форми контролю
 31. 31. Етапи конструювання урокуЕтапи конструювання уроку з використанням ЕЗНП:з використанням ЕЗНП: 4. Педагогічна реалізація 1 задача – визначення поточного психологічного стану та рівня знань учнів. 2 задача – управління пізнавальною діяльністю учнів (планування та реалізація оптимальної послідовності дій, яка забезпечує засвоєння знань за мінімальний час). 3 задача – на етапі використання ЕЗНП, учитель в основному забезпечує індивідуальний контроль за роботою учнів. 4 задача – оцінка поточних результатів та корекція навчання.
 32. 32. Вимоги до програмного забезпеченняВимоги до програмного забезпечення навчального призначеннянавчального призначення затверджено наказом МОН України від 15.05.06 р. № 369 “Про затвердження тимчасових вимог до педагогічних програмних засобів”
 33. 33. Вимоги до програмного забезпеченняВимоги до програмного забезпечення навчального призначеннянавчального призначення матеріали в ППЗ мають бути науково викладені, написані доступною мовою для розуміння учня відповідної вікової категорії, мати поступовий перехід від простого до складного та не бути орієнтованими лише на один із наявних підручників; за замістом матеріали в ППЗ повинні відповідати затвердженій програмі з відповідного предмету; ППЗ повинні відповідати науковим, педагогічним, методичним, технічним вимогам;
 34. 34. Вимоги до програмного забезпеченняВимоги до програмного забезпечення навчального призначеннянавчального призначення зручність інтерфейсу, швидкість засвоєння програми, легкість у користуванні, наявність систем підказок для роботи з програмою, технічної документації та методичних матеріалів із використання даного ППЗ у навчальному процесі; програмне забезпечення навчального призначення не повинно містити відволікаючих елементів; відповідність всім вимогам санітарно-гігієнічних та ергономічних норм роботи ППЗ для певної вікової категорії учнів;
 35. 35. Вимоги до програмного забезпеченняВимоги до програмного забезпечення навчального призначеннянавчального призначення неприпустима наявність неточностей та граматичних помилок; весь матеріал ППЗ має бути розподілений на певні порції (фрагменти) таким чином, щоб у роботі з програмою учень не ер втомлювався; тестуючи програми повинні мати кілька варіантів наповнення різної складності. Це дасть можливість учителю організувати індивідуальну та однакову за часом роботу учнів класу з програмою. Вибір потрібного варіанту учнем повинен контролюватися вчителем або програма повинна сама встановлювати потрібний рівень складності тесту для учня залежно від його відповідей на поставлені запитання;
 36. 36. Вимоги до програмного забезпеченняВимоги до програмного забезпечення навчального призначеннянавчального призначення ППЗ повинні відповідати принципу відкритої архітектури, це дає можливість учителю самостійно доповнювати та редагувати матеріали, а також використовувати їх у створенні власних навчальних розробок; ППЗ повинні містити в достатній кількості дидактичний матеріал. із якого вчитель може вибрати усе необхідне для уроку або для конкретного учня; структура ППЗ повинна містити не тільки інформаційне наповнення, а й вимагати від учня певної співпраці – опрацювання відповідей на поставлені запитання, виправлення помилок, запису слів, літер, вибору правильної стратегії поведінки тощо;
 37. 37. Вимоги до програмного забезпеченняВимоги до програмного забезпечення навчального призначеннянавчального призначення тестова програма повинна надавати вчителю протокол роботи кожного учня з виведенням на екран або принтер та вести базу даних відповідей. Режим формування програмою оцінки учня визначається вчителем; якщо оцінка не виставляється, то програма підводить підсумок роботи і повідомляє про кількість зроблених помилок, якщо виставляється оцінка, то робиться це за затвердженими критеріями, запропонованими вчителем; повинна забезпечуватися робота ППЗ з одного компакт- диску, як у мультимедійному і комп’ютерному класах, так і на домашньому комп’ютері; коректно працювати з іншим програмним забезпеченням;
 38. 38. Вимоги до програмного забезпеченняВимоги до програмного забезпечення навчального призначеннянавчального призначення ППЗ повинні містити своєму складі програму, що виконує всі необхідні дії щодо інсталяції на комп’ютері користувача, і бути орієнтовані на мінімальне втручання в цей процес; під час інсталяції програма не повинна вимагати для своєї роботи жодного програмного забезпечення, крім того, що встановлюється під час власної інсталяції і що міститься у стандартному постачанні операційної системи; ППЗ мають враховувати особливості різних операційних систем, які перераховані в настановах користувачу.
 39. 39. Питання для зПитання для з’’ясування особистогоясування особистого ставлення вчителя-предметника доставлення вчителя-предметника до програмного продуктупрограмного продукту 1.1. Оцініть простоту освоєння:Оцініть простоту освоєння: є важким для освоєння, необхідне спеціальне навчання; може бути освоєний самостійно, учневі потрібна допомога учителя; програмний продукт легкий для освоєння як учителем так і учнем.
 40. 40. Питання для зПитання для з’’ясування особистогоясування особистого ставлення вчителя-предметника доставлення вчителя-предметника до програмного продуктупрограмного продукту 2.2. До якого класу можна віднести цей продукт:До якого класу можна віднести цей продукт: енциклопедія, словник, довідник; електронний навчальний посібник; електронний навчально-методичний посібник (допомога вчителю); тестова система; тренажер та система контролю знань; адміністративна система; демонстраційно-ілюстративний матеріал; електронна книга; розвивальна гра.
 41. 41. Питання для зПитання для з’’ясування особистогоясування особистого ставлення вчителя-предметника доставлення вчителя-предметника до програмного продуктупрограмного продукту 3. Програмний продукт можна застосовувати3. Програмний продукт можна застосовувати на таких заняттях, як:на таких заняттях, як: урок-пояснення; урок-закріплення; тестування, контроль знань; самостійне вивчення матеріалу на уроці; самостійне вивчення матеріалу вдома; практикум, лабораторна робота; творча роботи при здійсненні проекту; факультатив, гурток; інше.
 42. 42. Питання для зПитання для з’’ясування особистогоясування особистого ставлення вчителя-предметника доставлення вчителя-предметника до програмного продуктупрограмного продукту 4. Програмний продукт розв4. Програмний продукт розв’’язує навчально-язує навчально- методичну задачу розвитку:методичну задачу розвитку: критичного мислення; навичок роботи з великими об’ємами інформації; навичок самостійної роботи з навчальним матеріалом; навичок роботи в команді; умінь поставити задачу та її розв’язати; навичок самоконтролю; мотивації до навчання; іншого.
 43. 43. Питання для зПитання для з’’ясування особистого ставленняясування особистого ставлення вчителя-предметника до програмного продуктувчителя-предметника до програмного продукту 5. Відповідність освітнім стандартам:5. Відповідність освітнім стандартам: виходить за межі програми і може використовуватись для поглибленого вивчення предмету; повністю відповідає державним освітнім стандартам; частково відповідає державним освітнім стандартам; не відповідає державним освітнім стандартам.
 44. 44. Якості ЕЗНПЯкості ЕЗНП останнього покоління :останнього покоління : висока ефективність при різних моделях використання: від індивідуального вивчення до групової роботи в межі шкільного комп’ютерного класу; насиченість високоякісним графічним матеріалом, який реалістично демонструє сутність явищ та об’єктів; інтерактивність, що сприяє залученню до активної участі у навчанні; диференціація користувачів; можливість створення та використання власних авторських навчальних модулів.
 45. 45. Моделі використання ЕЗНПМоделі використання ЕЗНП: проведення занять викладачем; навчання у групі з використанням мережі комп’ютерного класу; групове тестування знань з моніторингом результатів та автоматичним збиранням статистики; самостійна робота учня – вивчення, тренування, самоперевірка; створення авторських уроків з використанням готових мультимедійних об’єктів.

×