Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ספר וטהר לבנו השלם.

  • Login to see the comments

ספר וטהר לבנו השלם.

  1. 1. ‫בס"ד‬ ‫ספר‬ ‫לבנו‬ ‫וטהר‬ ‫וחיזוקים‬ ‫חידושים‬ ‫על‬‫התורה‬‫ומועדים‬ ‫יהודים‬ ‫רבבות‬ ‫לחזק‬ ‫חלק‬ ‫לקחת‬ ‫יזכה‬ ‫מי‬ "‫הספר‬ ‫"הדפסת‬ ‫מצות‬ ‫את‬ ‫עצמו‬ ‫על‬ ‫כשייקח‬ "‫ליבנו‬ ‫"וטהר‬ ‫העין‬ ‫את‬ ‫שימשוך‬ ‫רב‬ ‫בהידור‬ !!!‫זה‬ ‫בספר‬ ‫המיוחדות‬ ‫מעל‬ ‫חיזק‬ ‫כבר‬ ‫הוא‬ ,‫כספר‬ ‫שהודפס‬ ‫לפני‬ ‫שעוד‬10,000‫נפשות‬ ‫מכל‬!!!‫ממש‬ ‫העולם‬ !!!‫מעוון‬ ‫הציל‬ ‫ורבים‬ ‫שליט"א‬ ‫קנייבסקי‬ ‫חיים‬ ‫רבי‬ ‫מרן‬ ‫התורה‬ ‫שר‬ ‫בהסכמת‬ ‫עלונים‬ ‫ולקבלת‬ ,‫לתרומות‬ ‫להנצחות‬ ‫איימיל‬ ‫שלח‬ 106855@gmail.com 0527120333 ‫ריינר‬ ‫יוחנן‬
  2. 2. " ‫בס"ד‬‫ליבנו‬ ‫וטהר‬-‫בראשית‬ 1 ‫רש"י‬‫לא‬ ‫התורה‬ ‫מדוע‬ ,‫יצחק‬ ‫רבי‬ ‫שאלת‬ ‫את‬ ‫הביא‬ ‫החודש‬ ‫קידוש‬ ‫במצוות‬ ‫התחילה‬,‫ובעצם‬‫היא‬ ‫זו‬ ‫מצווה‬ ‫לספור‬‫היהודים‬‫שעלינו‬,‫השמש‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ולא‬,‫הירח‬ ‫פי‬ ‫על‬‫שנה‬ ‫ו‬,‫ישראל‬ ‫לעם‬ ‫הראשונה‬ ‫המצווה‬ ‫זאת‬‫ולכן‬‫הייתה‬ ‫התורה‬ ‫להתחיל‬ ‫אמורה‬??‫ממנה‬ ‫ומקשים‬‫יש‬‫החודש‬ ‫קידוש‬ ‫למצוות‬ ‫קודם‬ ‫שהרי‬ ‫דבריו‬ ‫על‬ ‫מתרצים‬ ‫אלא‬ ,‫ליהודים‬ ‫רק‬ ‫האסור‬ ‫הנשה‬ ‫גיד‬ ‫איסור‬ ‫את‬ ‫מצוות‬ ‫ואילו‬ ‫ישראל‬ ‫לעם‬ ‫הראשונה‬ ‫עשה‬ ‫מצוות‬ ‫שהכוונה‬ ‫א‬ ‫זה‬ ‫הנשה‬ ‫גיד‬‫לאכול‬ ‫שלא‬ ,‫לאו‬ ‫יסור‬,‫תעשה‬ ‫ואל‬ ‫בשב‬ ‫וזה‬ ‫נקט‬ ‫לא‬ ‫ולכן‬ ‫מעשית‬ ‫מצווה‬ ‫נקט‬ ‫שאם‬ ‫השאלה‬ ‫ונשאלת‬ ‫שלא‬ ‫מעשית‬ ‫יותר‬ ‫מצוה‬ ‫להביא‬ ‫עדיף‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ,‫לאו‬ ‫איסור‬ ??‫החודש‬ ‫את‬ ‫מקדשים‬ ‫בי"ד‬ ‫רק‬ ‫שהרי‬ ‫דין‬ ‫בבית‬ ‫תלויה‬ ‫רק‬ ‫ובכלל‬‫התעוררתי‬‫בשאלה‬‫מדהימה‬,‫למה‬‫אכן‬‫מצוות‬ ‫כמצוו‬ ‫לשמש‬ ‫זכתה‬ ‫החודש‬ ‫קידוש‬‫ת‬‫עשה‬‫עם‬‫של‬‫הראשונה‬ ?‫ישראל‬?‫עדיף‬ ‫לא‬ ‫למה‬‫שבת‬‫שניתנה‬ ‫גנוזה‬ ‫מתנה‬ ‫שהיא‬ ‫או‬ ‫לישראל‬‫תורה‬ ‫תלמוד‬‫בקידוש‬ ‫מיוחד‬ ‫מה‬ ,‫כולם‬ ‫שכנגד‬ ?‫החודש‬? ‫אלא‬‫ש‬ ,‫לחדש‬ ‫לי‬ ‫נראה‬‫בספר‬ ‫גם‬ ‫וכך‬ ‫העולם‬ ‫אומות‬ ‫כידוע‬ ‫החמה‬ ‫ימות‬ ,‫השמש‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫נמדדו‬ ‫השנים‬ ‫בראשית‬365‫יום‬ ‫של‬ ‫שנה‬ ‫בתיבה‬ ‫היה‬ ‫נח‬ ‫גם‬ ‫ולכן‬365,‫יום‬‫היהודים‬ ‫אבל‬ ‫שזה‬ ,‫הירח‬ ‫לפי‬ ‫סופרים‬29‫כפול‬ ‫יום‬ ‫וחצי‬12‫וזה‬,‫חודשים‬ ‫היא‬ ‫כלל‬ ‫שבדרך‬ ‫יהודית‬ ‫שנה‬354.‫יום‬ ‫וטמון‬‫לפי‬ ‫סופרים‬ ‫שהגויים‬ ,‫ועוצמתי‬ ‫אדיר‬ ‫רעיון‬ ‫בזה‬ ‫שזה‬ ‫השמש‬ ‫את‬ ‫הארץ‬ ‫כדור‬ ‫מקיף‬ ‫זמן‬ ‫כמה‬ ‫דהיינו‬ ,‫השמש‬ 365‫הארץ‬ ‫וכדור‬ ,‫המרכז‬ ‫היא‬ ‫שהשמש‬ ‫כביכול‬ ‫ויוצא‬ ,‫יום‬ ‫כאי‬ ‫שמקיפו‬‫היהודים‬ ‫אבל‬ ,‫אותו‬ ‫ומשמש‬ ‫לשמש‬ ‫טפל‬ ‫לו‬ ‫מקיף‬ ‫הירח‬ ‫זמן‬ ‫כמה‬ ‫סופרים‬ ‫בעצם‬ ‫הירח‬ ‫לפי‬ ‫שסופרים‬ ‫ואילו‬ ,‫המרכז‬ ‫הוא‬ ‫הארץ‬ ‫כדור‬ ‫שכביכול‬ ,‫הארץ‬ ‫כדור‬ ‫את‬ .‫סביבנו‬ ‫רוקד‬ ,‫אותנו‬ ‫ומקיף‬ ‫לנו‬ ‫טפל‬ ‫הירח‬ ‫וזה‬,‫זו‬ ‫ראשונה‬ ‫במצווה‬ ‫המסר‬ ‫עיקר‬"‫יהודים‬‫אנחנו‬‫מרכז‬ ‫העולם‬",‫אנחנו‬‫המרכז‬ ‫אלא‬ ,‫ובטלים‬ ‫טפלים‬ ‫לא‬". ‫ברגע‬‫אני‬,‫העולם‬‫נברא‬‫ובשבילי‬‫המרכז‬ ‫שהוא‬‫יודע‬ ‫שאדם‬ ‫שווה‬ ‫שלא‬ ‫הענק‬ ‫ביקום‬ ‫מזערי‬ ‫חרק‬ ‫איזה‬ ‫עוד‬ ‫לא‬ ‫עצמו‬ ‫את‬ ‫מעריך‬ ‫הוא‬ ‫אזי‬ ,‫המרכז‬ ‫אני‬ ‫אלא‬ ,‫התייחסות‬ .‫בהתאם‬ ‫ומשקיע‬ ‫וזה‬,‫הראשונה‬ ‫המצווה‬‫שגם‬‫אתה‬‫אישי‬ ‫באופן‬ ‫יהודי‬‫תדע‬ ‫שאתה‬‫חזק‬!!‫שווה‬ ‫אתה‬!!‫המרכז‬ ‫אתה‬!!‫ידי‬ ‫ועל‬‫מחשבה‬ ‫אותך‬ ‫צריכים‬ ‫כי‬ ,‫להשקיע‬ ‫תתחיל‬ ‫וחשיבות‬ ‫עוצמה‬ ‫של‬ ‫מרכזי‬ ‫חולייה‬ ‫אתה‬‫העולם‬ ‫נברא‬ ‫ובשבילי‬ ,‫ת‬. ‫ולכן‬‫ממש‬ ‫לא‬ ‫שהיא‬ ‫למרות‬ ,‫התורה‬ ‫תתחיל‬ ‫שבה‬ ‫זו‬ ‫מצווה‬ ‫דווקא‬ ‫יצחק‬ ‫רבי‬ ‫נקט‬‫לפרט‬ ‫מעשית‬ ‫הכי‬ ‫לא‬ ‫וגם‬ ,‫הראשונה‬ ‫ביותר‬ ‫עוצמתית‬ ‫מהותה‬ ‫כי‬ ‫אלא‬ ,‫ישראל‬ ‫שבעם‬ "‫העולם‬ ‫נברא‬ ‫"בשבילי‬ ‫הגמרא‬ ‫את‬ ‫לי‬ ‫מזכיר‬ ‫וזה‬(‫ע"א‬ ‫פה‬ ‫מציעא‬ ‫)בבא‬‫רבי‬ ‫בא‬ ‫שפעם‬ ‫של‬ ‫בנו‬ ‫אלעזר‬ ‫רבי‬ ‫הקדוש‬ ‫התנא‬ ‫של‬ ‫לעירו‬ ‫הקדוש‬‫התנא‬ .‫אמן‬ ‫עלינו‬ ‫יגן‬ ‫זכותם‬ ‫יוחאי‬ ‫בר‬ ‫שמעון‬ ‫רבי‬ ‫האלוקי‬ ‫ענו‬?‫אלעזר‬ ‫רבי‬ ‫ובנו‬ ‫שמעון‬ ‫לרבי‬ ‫ונכד‬ ‫בן‬ ‫יש‬ ‫האם‬ ‫רבי‬ ‫שאל‬ ‫מתעסק‬ ‫הוא‬ ‫ירחם‬ ‫השם‬ ‫אבל‬ ,‫אלעזר‬ ‫לרבי‬ ‫בן‬ ,‫יש‬ ,‫לו‬ .‫מאוד‬ ‫חמורות‬ ‫בעבירות‬ ‫עליו‬ ‫הניח‬ ‫ראשון‬ ‫ודבר‬ ,‫נכד‬ ‫אותו‬ ‫את‬ ‫לקח‬ ,‫רבי‬ ‫עשה‬ ‫מה‬ ‫ביותר‬ ‫גדולים‬ ‫רבנים‬ ‫של‬ ‫מזהב‬ ‫גלימה‬‫אנו‬ ‫מכאן‬ ‫)אגב‬ , ‫זה‬ ‫ואין‬ ‫מפוארים‬ ‫בגדים‬ ‫היו‬ ‫גדולים‬ ‫שלרבנים‬ ‫למדים‬ ‫לקרוב‬ ‫ונתן‬ ,‫גדול‬ ‫רב‬ ‫אתה‬ ‫מהיום‬ ‫לו‬ ‫ואמר‬ ,(‫גאווה‬ ‫חלילה‬ .‫למוטב‬ ‫ויחזירו‬ ‫תורה‬ ‫שילמדו‬ ‫איסי‬ ‫בן‬ ‫שמעון‬ ‫רבי‬ ‫משפחה‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬ ‫בבקשה‬ ,‫למלמד‬ ‫בכה‬ ‫יום‬ ‫כל‬ ,‫נכד‬ ‫אותו‬ ‫אבל‬ ,‫ללמוד‬‫רוצה‬ ‫לא‬,‫בישיבה‬ ‫לי‬ ‫קשה‬,‫לשכונה‬‫לחזור‬,‫לי‬‫נשבר‬ ,‫חכה‬ ‫קצת‬ ‫עוד‬ ‫אותו‬ ‫מרגיע‬ ‫היה‬ ‫והרב‬ ,‫עלי‬ ‫משתלט‬ ‫היצר‬ ‫כל‬ ‫בעקשנות‬ ‫הוא‬ ‫נרגע‬ ‫לא‬ ‫הנכד‬ ‫אבל‬ ,‫הימים‬ ‫עברו‬ ‫וככה‬ .‫לחברים‬ ‫לבית‬ ‫לשכונה‬ ,‫לבכות‬ ‫ממשיך‬ ‫יום‬ :‫לו‬ ‫אמר‬ ‫והוא‬ .‫כיון‬ ‫לשנות‬ ,‫המלמד‬ ‫הרב‬ ‫החליט‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ ‫לחזור‬ ‫רוצה‬ ,‫הביתה‬ ‫רוצה‬ ‫לבכות‬ ‫לך‬ ‫נמאס‬ ‫לא‬ ‫לי‬ ‫תגיד‬ ‫כ‬ ‫הרי‬ ,‫לשכונה‬‫של‬ ‫זהב‬ ‫בגד‬ ‫לך‬ ‫יש‬ ,‫עצום‬ ‫כבוד‬ ‫לך‬ ‫יש‬ ‫אן‬ ‫עם‬ ‫נו‬ ,‫רב‬ ‫בתואר‬ ‫אותך‬ ‫הכתיר‬ ‫הגדול‬ ‫ורבי‬ ,‫ישראל‬ ‫גדולי‬ ‫לשכונה‬ ‫ולחזור‬ ‫הכל‬ ‫לזרוק‬ ,‫כזה‬ ‫וכבוד‬ ‫תארים‬ ‫כאלו‬ ‫נשאר‬ ‫אני‬ ,‫סיימתי‬ ,‫די‬ ,‫זהוא‬ ,‫נשבע‬ ‫נכד‬ ‫ואותו‬ ?‫לחטאים‬ .‫לרחוב‬ ‫לחזור‬ ‫יותר‬ ‫ביקש‬ ‫ולא‬ ,‫לעולם‬ ‫בישיבה‬ ‫יוסי‬ ‫לרבי‬ ‫והפך‬ ‫בתורה‬ ‫גדל‬ ‫וככה‬,‫רשב"י‬ ‫בן‬ ‫אלעזר‬ ‫רבי‬ ‫בן‬ ‫עבר‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ ,‫למשפחתו‬ ‫הקדושים‬ ‫אבותיו‬ ‫עטרת‬ ‫והחזיר‬ ‫בלימוד‬ ‫קולו‬ ‫את‬ ‫רבי‬ ‫שמע‬ ,‫הקדוש‬ ‫רבי‬ ‫של‬ ‫בישיבה‬ ‫ללמוד‬ ‫אלעזר‬ ‫רבי‬ ‫של‬ ‫קולו‬ ‫את‬ ‫לו‬ ‫הזכיר‬ ‫זה‬ ‫כי‬ ‫רבי‬ ‫והתרגש‬ ‫רבי‬ ‫של‬ ‫בנו‬ ‫יוסי‬ ‫רבי‬ ‫זה‬ ,‫רבינו‬ ‫כן‬ ,‫אמרו‬ ,‫התורה‬ ‫בלימוד‬ .‫מאוד‬ ‫מאוד‬ ‫שמח‬ ‫ורבי‬ ,‫אלעזר‬ ‫כולו‬ ‫העולם‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לזכות‬ ‫שיכולים‬ ‫הקדוש‬ ‫והבן‬ ‫האלוקי‬ ‫המקובל‬ ‫של‬ ‫נכד‬ ,‫הרע‬ ‫יצר‬ ‫זה‬ ‫מה‬ ‫תראו‬ ‫כי‬ ,‫לבכות‬ ‫לי‬ ‫גורם‬ ‫וזה‬ ,‫נפש‬ ‫במסירות‬ ‫תורה‬ ‫ולמדו‬ ‫במערה‬ ‫שנים‬ ‫שסבלו‬ ‫הגדולים‬ ‫הצדיקים‬ ,‫בקדושתם‬‫אוי‬!!‫לנו‬‫קרה‬ ‫מה‬‫יכול‬ ‫איך‬ ,‫לבן‬ ,‫לנכד‬ ???‫איך‬ ???‫כזו‬ ‫נפילה‬ ‫להיות‬ ‫כן‬,‫אחד‬ ‫לאף‬ ‫ביטוח‬ ‫אין‬!!‫אחד‬ ‫לאף‬!!!‫כל‬ ‫להציל‬ ‫אפשר‬ ‫אבל‬ .‫טובה‬ ‫חלקה‬ ‫כל‬ ‫הורס‬ ‫עריות‬ ‫של‬ ‫הרע‬ ‫היצר‬ .‫אחד‬ ‫כל‬ ,‫אחד‬ ‫אותך‬ ‫ישגע‬ ‫היצר‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ,‫ממש‬ ‫הדור‬ ‫גדול‬ ,‫כן‬ ,‫זהב‬ ‫בגד‬ ,‫הגדול‬ ‫הרב‬ ,‫רבי‬ ,‫חדש‬ ‫אדם‬ ‫אתה‬ ‫שמהיום‬ ‫תחליט‬ ‫קודם‬ ,‫נכד‬ ‫כאותו‬ ,‫יותר‬ ‫חזק‬ ‫כבר‬ ‫שאתה‬ ‫שתרגיש‬ ‫תקופה‬ ‫אחרי‬ ‫ורק‬ ,‫לא‬ ‫עדיין‬ ,‫קצת‬ ‫עוד‬ ,‫עכשיו‬ ‫לא‬ ‫אותו‬ ‫תדחה‬ ‫אבל‬ ,‫לזבל‬ ‫תחזור‬ ‫הרע‬ ‫היצר‬ ‫את‬ ‫חזק‬ ‫תפיל‬ ‫אז‬ ,‫תורה‬ ‫וצבר‬ ‫לימוד‬ ‫ימי‬ ‫שצבר‬,‫קדוש‬ ‫אני‬ ‫תקופה‬ ‫כבר‬ ‫הנה‬ ,‫גדול‬ ‫רב‬ ‫באמת‬ ‫אני‬ ,‫זהוא‬ :‫לו‬ ‫ותגיד‬ , ,‫ישראל‬ ‫לגדולי‬ ‫גדלים‬ ‫באמת‬ ‫וככה‬ ,‫וקדוש‬ ‫צדיק‬ ,‫ואחר‬ ‫חדש‬ ‫אדם‬ ‫בן‬ ‫שאני‬ ‫מרגיש‬ ‫באמת‬ ‫אני‬ ,‫ולזבל‬ ‫לרחוב‬ ‫חוזר‬ ‫לא‬ ,‫די‬ ‫ולעבו‬ ‫יצרנו‬ ‫את‬ ‫לנצח‬ ,‫לנצח‬ ‫עלינו‬ ‫תגן‬ ‫זכותם‬ ,‫יוחאי‬ ‫בר‬ ‫שמעון‬ ‫רבי‬ ‫בן‬ ‫אלעזר‬ ‫רבי‬ ‫בן‬ ‫יוסי‬ ‫רבי‬ ‫כהתנא‬‫באמת‬ ‫בוראנו‬ ‫את‬ ‫ד‬ .‫וגשמיות‬ ‫ברוחניות‬ ‫שפע‬ ‫מתוך‬ ‫כל‬ ‫ורוב‬ ‫לבב‬ ‫וטוב‬ ‫שמחה‬ ‫מתוך‬ ‫ובישר‬
  3. 3. 2 ‫חנוך‬‫היה‬‫סבא‬‫רבה‬‫של‬‫הוא‬ ,‫נח‬‫נלקח‬‫בגיל‬‫צעיר‬‫בזמנם‬ ‫היו‬ ‫חייו‬ ‫שכל‬365‫כי‬ ‫רש"י‬ ‫ומבאר‬ ,‫שנה‬‫השם‬‫ידע‬‫שבדעתו‬ ,‫להתקלקל‬‫שיתקלקל‬ ‫קודם‬ ‫עוד‬ ‫אלוקים‬ ‫אותו‬ ‫לקח‬ ‫לכן‬ .‫מצדקותו‬ ‫ויסור‬ ‫ו‬‫נשאלת‬‫ממתי‬ ‫השאלה‬‫הקב"ה‬‫מתערב‬,‫בבחירה‬‫אם‬ ‫הרי‬ ‫אדם‬‫רוצה‬‫להתקלקל‬‫שיתקלקל‬‫רוצה‬ ‫שאדם‬ ‫בדרך‬ ‫הרי‬ , ‫לילך‬??‫אותו‬ ‫מוליכים‬ ‫וגם‬,‫הגמור‬‫ההיפך‬ ‫את‬ ‫ראינו‬ ‫זו‬‫בפרשה‬ ‫דווקא‬‫שהנה‬‫רש"י‬ " ‫הפסוק‬ ‫על‬‫בן‬‫חמש‬‫מאות‬‫שנה‬"‫כתב‬-‫א‬"‫ר‬‫יודן‬‫מה‬‫טעם‬ ‫כל‬‫הדורות‬‫הולידו‬‫לק‬'‫שנה‬‫וזה‬‫לחמש‬‫מאות‬??‫ותירץ‬, ‫ש‬‫אמר‬‫הקב‬"‫ה‬:‫אם‬‫רשעים‬‫הם‬‫ימותו‬‫במים‬‫ו‬‫ה‬‫צדיק‬ ,‫יצטער‬‫ואם‬‫צדיקים‬‫הם‬‫אטריח‬‫עליו‬‫לעשות‬‫תיבות‬ ‫הרבה‬‫לכן‬ !!‫כבש‬‫את‬‫מעיינו‬‫ולא‬‫הוליד‬‫עד‬‫חמש‬‫מאות‬ ‫שנה‬,‫כדי‬‫שלא‬‫יהא‬‫יפת‬‫הגדול‬‫שבבניו‬‫ראוי‬‫לעונשים‬‫לפני‬ ‫המבול‬‫נוח‬ ‫של‬ ‫טבעו‬ ‫שינה‬ ‫עולם‬ ‫שבורא‬ ‫מפורש‬ ‫לנו‬ ‫הרי‬ , ‫בבחירה‬ ‫להתערב‬ ‫לא‬ ‫בשביל‬ ‫דורו‬ ‫מבני‬ ‫מאוחר‬ ‫שיוליד‬ ‫חנוך‬ ‫אצל‬ ‫השתנה‬ ‫מה‬ ‫אז‬ ,‫בניו‬ ‫של‬ ‫החופשית‬‫עולם‬ ‫שבורא‬ ???‫התערב‬ ‫כן‬ ‫אלא‬‫ש‬ ‫נראה‬‫חנוך‬‫היה‬‫לו‬‫יצרים‬‫ורצה‬ ,‫איומים‬‫להתקלקל‬ ‫חייו‬ ‫בתחילת‬ ‫כבר‬‫רק‬ ,‫הוא‬‫על‬ ‫התגבר‬‫שם‬‫מסגרת‬‫ליצר‬ ‫הרע‬‫ואמר‬‫לו‬‫,בתקופה‬‫הזו‬‫בלבד‬‫אני‬‫צדיק‬365‫כנגד‬‫ימות‬ ‫שנה‬ ,‫החמה‬‫עבור‬‫כל‬‫יום‬‫עבור‬‫כל‬‫העולם‬,‫אז‬‫שם‬ ‫גם‬ ‫מסגרת‬‫ו‬‫גם‬‫תוכן‬‫עצום‬!!‫וכך‬‫הצליח‬‫להתגבר‬‫על‬‫היצר‬‫הרע‬. ‫וזה‬‫חנוך‬‫מלשון‬‫יש‬ ,‫חינוך‬‫יצרים‬‫שים‬ ‫תעצור‬ ,‫נכון‬‫מסגרת‬ ‫שבוע‬‫לא‬‫חוטא‬‫יום‬‫לשנת‬‫תעצים‬ ‫חיים‬‫את‬‫כן‬ ,‫הקבלה‬‫אני‬ ‫מתקן‬‫את‬‫כל‬‫ככה‬ ,‫העולם‬‫אתה‬‫תצליח‬‫להתגבר‬!!!! ‫ובעזרת‬‫השם‬‫חזק‬ ,‫שבוע‬,‫ונתחזק‬"‫חנוך‬"!!‫אנחנו‬ ‫גם‬‫נשים‬,‫מסגרת‬‫ו‬ ‫זה‬ ‫בכלי‬ ‫נשתמש‬ ‫אבל‬ ‫היצר‬ ‫את‬ ‫לנצח‬ ‫קשה‬ ‫נכון‬40 ‫לעוד‬ ‫תגיע‬ ‫וככה‬ ,‫יתברך‬ ‫לבורא‬ ‫מתקדש‬ ‫אני‬ ‫שבו‬ ‫המסגרת‬ ‫זה‬ ‫נחליט‬ ‫יום‬40‫ועוד‬40!!!‫החיים‬ ‫רוב‬ ,‫עשור‬ ‫שנתיים‬ ‫שנה‬ ,‫כי‬ ‫אנחנו‬‫באמת‬‫אוהבים‬‫אותך‬‫אבא‬‫יקר‬‫שבשמים‬,‫מלכינו‬ ‫אבינו‬ ‫ואנא‬‫עזור‬‫לנו‬‫במ‬ ‫לעמוד‬‫נתקדש‬ ‫למען‬ ,‫לכבודך‬ ‫שהצבנו‬ ‫סגרת‬ ."‫באמת‬ ‫לעובדך‬ ‫ליבנו‬ ‫"וטהר‬ ‫ובבקשה‬ ‫אליך‬ ‫רש"י‬‫הביא‬‫מדרש‬‫בראשית‬‫רבה‬‫ש‬‫למך‬‫נשיו‬ ‫ממנו‬ ‫פרשו‬, ‫לפי‬‫שנגזרה‬‫גזירה‬‫לכלות‬‫זרעו‬‫של‬‫קין‬‫לאחר‬‫שבעה‬‫דורות‬, ‫אמרו‬‫ל‬‫מה‬‫אנו‬‫נ‬‫ו‬‫ל‬‫י‬‫ד‬‫לבהלה‬,‫הרי‬‫מחר‬‫בא‬‫המבול‬‫ושוטף‬ !!‫כולנו‬ ‫את‬ ‫ו‬‫הנה‬,‫לתפארת‬ ‫ילדים‬ ‫להם‬ ‫היו‬ ‫זו‬ ‫משפחה‬‫עצום‬ ‫פלא‬ ‫ראו‬ ‫ש‬‫שמו‬ ‫אחד‬ ‫אח‬‫יבל‬‫בתים‬ ‫מקים‬ ‫שהיה‬‫מדרש‬ ‫מביא‬‫שרש"י‬ ‫אחיו‬ ‫וכן‬ ,‫זרה‬ ‫לעבודה‬‫יובל‬‫היה‬‫תופש‬‫כינור‬‫ועוגב‬‫לזמר‬ ‫לעבודת‬‫כוכבים‬,‫קיין‬ ‫תובל‬ ‫השנייה‬ ‫מהאישה‬ ‫נוסף‬ ‫ואח‬ , ‫קיין‬ ‫של‬ ‫מקצועו‬ ‫את‬ ‫ותיבל‬ ‫לרוצחים‬ ‫נשק‬ ‫כלי‬ ‫מכין‬ ‫שהיה‬ .‫אחיו‬ ‫את‬ ‫שרצח‬ ‫ומכל‬‫צומחת‬ ‫הללו‬ ‫התכשיטים‬‫נעמה‬!!‫אשת‬ ‫הייתה‬ ‫והיא‬ !!!‫המבול‬ ‫את‬ ‫שרדה‬ ‫קיין‬ ‫של‬ ‫מזרעו‬ ‫היחידה‬ ‫והיא‬ ,‫נח‬ ‫שזרעו‬‫גזירה‬ ‫נגזרה‬ ‫הרי‬ ‫הדבר‬ ‫יתכן‬ ‫היאך‬ ‫השאלה‬ ‫ונשאלת‬ ???‫במבול‬ ‫יתכלה‬ ‫קין‬ ‫של‬ ‫אלא‬‫הפסוקים‬ ‫המשך‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,‫לחדש‬ ‫נראה‬"‫וידע‬‫אדם‬" ‫רש"י‬ ‫כתב‬-‫בא‬‫לו‬‫למך‬‫אצל‬‫אדם‬‫הראשון‬‫וקבל‬‫על‬‫נשיו‬ ‫אמר‬‫להם‬‫וכי‬‫עליכם‬‫לדקדק‬‫על‬‫גזירתו‬‫של‬‫מקום‬‫אתם‬‫עשו‬ ‫מצותכם‬‫והוא‬‫יעשה‬‫את‬‫שלו‬‫אמרו‬‫לו‬‫קשוט‬‫עצמך‬‫תחלה‬ ‫והלא‬‫פרשת‬‫מאשתך‬‫זה‬‫מאה‬‫ושלשים‬‫שנה‬‫משנקנסה‬ ‫מיתה‬‫על‬‫ידך‬‫מיד‬‫וידע‬‫אדם‬‫יצאו‬ ‫שממנו‬ ‫שת‬ ‫נולד‬ ‫ומזה‬ , .‫ובניו‬ ‫נח‬ ‫ולכן‬‫העולם‬ ‫והמשך‬ ‫לקיום‬ ‫גרמו‬ ,‫למך‬ ‫משפחת‬ ‫והם‬ ‫היות‬ ‫נעמה‬ ‫ולכן‬ ,‫לעולם‬ ‫המשך‬ ‫יצא‬ ‫מהם‬ ‫גם‬ ‫מידה‬ ‫כנגד‬ ‫מיד‬ ‫לכן‬ ,‫זכתה‬ ‫היא‬ ‫ודווקא‬ ,‫נח‬ ‫אשת‬ ‫להיות‬ ‫זכתה‬‫א‬‫אשתו‬ ‫כי‬ . ,‫נח‬ ‫של‬ ‫כגופו‬ ‫והיא‬ ‫כגופו‬‫ב‬‫לעומת‬ ‫צדיקה‬ ‫הייתה‬ ‫היא‬ ‫כי‬ . ,‫בעולם‬ ‫ורשע‬ ‫רוע‬ ‫שהפיצו‬ ‫הרשעים‬ ‫אחיה‬ ‫כל‬.‫ג‬‫שהיא‬‫כשם‬ ‫י‬ ‫הלא‬ ‫את‬ ‫עשתה‬‫התעלתה‬ ‫משפחתה‬ ‫שמכל‬ ‫אמן‬,‫והתחזקה‬ ‫וניצלה‬ ‫קיין‬ ‫זרע‬ ‫של‬ ‫הגזירה‬ ‫מעל‬ ‫התעלה‬ ‫היא‬ ‫גם‬ ‫לכן‬ .‫מהמבול‬ ‫ללמדנו‬‫החברה‬ ??‫במשפחה‬ ‫עלי‬ ‫יגידו‬ ‫מה‬ ,‫אפשרי‬ ‫כבלתי‬ ‫נראה‬ ‫זה‬ ‫שלפעמים‬ ‫אפילו‬ ,‫ולהתעלות‬ ‫להתחזק‬ ‫חייב‬ ‫אחד‬ ‫שכל‬ , ‫טוב‬ ‫יותר‬ ‫להיות‬ ‫מסוגל‬ ‫שאני‬ ‫מאמין‬ ‫לא‬ ‫עצמי‬ ‫אני‬ ‫אפילו‬ !!!‫במשבר‬ ‫או‬ ‫בדיכאון‬ ‫שאני‬ ‫יחשבו‬ ‫בעבודה‬ !!‫עלי‬ ‫תצחק‬ ‫כנגד‬ ‫במידה‬ ‫בי‬ ‫ינהג‬ ‫עולם‬ ‫ובורא‬ !!!‫שבסדום‬ ‫הצדיק‬ ‫יהיה‬ ‫אני‬ ‫אם‬ ‫וגם‬ ‫ולהתעלות‬ ‫להתחזק‬ ‫חייב‬ ‫אני‬ ‫אבל‬ !!!‫מאחרים‬ ‫של‬ ‫באופן‬ ‫גם‬ ‫ונפלאות‬ ‫ניסים‬ ‫לי‬ ‫ויעשה‬ ‫וברחמים‬ ‫בחסד‬ ‫מידה‬‫הניסים‬ ‫שאכן‬ ‫לכם‬ ‫להבטיח‬ ‫יכול‬ ‫ואני‬ !!!‫ממש‬ ‫יאמן‬ ‫א‬ !!!!‫ונתחזק‬ ‫חזק‬ ‫חזק‬ ‫קדימה‬ ‫אז‬ ,‫כל‬ ‫לעיני‬ ‫בו‬ ‫ברורה‬ '‫ה‬ ‫ויד‬ ‫ניסית‬ ‫בדרך‬ ‫לטבע‬ ‫מעל‬ ‫באמת‬ ‫קורים‬ ‫והנפלאות‬ ‫כתוב‬‫במדרש‬'‫כט‬ ‫פרשה‬ ‫רבה‬ ‫בראשית‬‫סימון‬ '‫ר‬ ‫אמר‬‫שלש‬ ‫מציאות‬‫מצא‬‫הקדוש‬‫ברוך‬‫הוא‬,‫אברהם‬,‫ככתוב‬)‫נחמיה‬‫ט‬( "‫ומצאת‬‫את‬‫לבבו‬‫נאמן‬‫לפניך‬",‫דוד‬,‫כ‬‫כתיב‬)‫תהלים‬‫פט‬( "‫מצאתי‬‫דוד‬‫עבדי‬",‫ישראל‬,‫כ‬‫כתיב‬)‫הושע‬‫ט‬("‫כענבים‬ ‫במדבר‬‫מצאתי‬‫ישראל‬." ‫הקשו‬‫חבריו‬‫מ‬‫רבי‬‫סימון‬,‫רביעי‬ ‫יש‬ ‫הרי‬‫שכתוב‬"‫ונח‬‫מצא‬ ‫חן‬‫ענה‬ ??",‫להם‬‫הוא‬‫מצא‬‫אבל‬ !!‫הקדוש‬‫ברוך‬‫הוא‬‫לא‬ ‫מצא‬!!‫ולא‬ ‫מצא‬ ‫שנח‬ ‫הכוונה‬ ‫מה‬ ,‫ביאור‬ ‫צריכים‬ ‫והדברים‬ ??‫אותו‬ ‫מצא‬ ‫הקב"ה‬ ‫ונראה‬‫מכולם‬ ‫שונה‬ ‫נולד‬ ‫נוח‬ ,‫צדיק‬ ‫נולד‬ ‫נח‬ ‫שהרי‬‫וכפי‬ ‫שכתבו‬‫מחוברות‬ ‫היו‬ ‫האצבעות‬ ‫שלכולם‬ ‫התוספות‬ ‫בעלי‬ ‫ואילו‬‫נולד‬ ‫הוא‬‫בפיסוק‬‫אצבעות‬,‫וכן‬‫נולד‬‫מהול‬,‫וכתב‬ ‫אדם‬ ‫מתקופת‬ ‫שהקללה‬ ‫סימן‬ ‫להם‬ ‫היה‬ ‫שזה‬ ‫הרא"ש‬ ,‫תיפסק‬ ‫הראשון‬‫והיות‬‫הסימנים‬ ‫וכל‬ ‫צדיק‬ ‫נולד‬ ‫והוא‬ ‫לכן‬ ‫וצדיק‬ ‫כשונה‬ ‫אליו‬ ‫התייחסו‬ ‫כולם‬ ‫וכך‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫הראו‬ .‫אותו‬ ‫עולם‬ ‫בורא‬ ‫ולא‬ ‫עולם‬ ‫בורא‬ ‫את‬ ‫מצא‬ ‫הוא‬ ‫אבל‬‫בורא‬ ‫את‬ ‫חיפשו‬ ‫הם‬ ‫ודוד‬ ‫אברהם‬‫והתאמצו‬ ‫עולם‬ ‫מעל‬ ‫אברהם‬ ‫אחרים‬ ‫מעל‬ ‫עצמית‬ ‫בעבודה‬10‫ו‬ ,‫דורות‬‫דוד‬ ‫ההיגיון‬ ‫מעל‬‫ועם‬ ,‫התעלה‬ ‫זאת‬‫ובכל‬‫המשפחה‬ ‫חרפת‬‫שהיה‬ ‫למדבר‬ ‫לצאת‬ ‫החליט‬ ‫מחמישים‬ '‫א‬ ‫או‬ ‫מחמש‬ '‫שא‬ ‫ישראל‬ ‫וזה‬ !!‫עצמית‬ ‫השקעה‬ ‫זה‬ !!‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫של‬ ‫מוחץ‬ ‫רוב‬ ‫נגד‬ .‫בנח‬ ‫ולא‬ ,‫בהם‬ ‫ומצא‬ ‫מחפש‬ ‫עולם‬ ‫בורא‬ ‫ללמדנו‬‫לבד‬ ‫בנית‬ ‫שמים‬ ‫ויראת‬ ‫היהדות‬ ‫כל‬ ‫שאת‬ ‫אתה‬ ‫דווקא‬ ‫אלא‬ ,‫צדיקים‬ ‫שנולדו‬ ‫באלו‬ ‫תקנא‬ ‫שאל‬ ,!!‫עצמית‬ ‫בעבודה‬ !!!"‫ונדרש‬ ‫מבוקש‬ ‫אתה‬ ,‫יאוש‬ ‫"אל‬ ‫אז‬ !!‫זהב‬ ‫בכפית‬ ‫כביכול‬ ‫שנולדו‬ ‫מאלו‬ ‫יותר‬ ‫בך‬ ‫ויתגאה‬ ‫ימצא‬ ‫ברוך‬ ‫הקדוש‬ ‫אותך‬
  4. 4. " ‫בס"ד‬‫מהפרשה‬ ‫רעיון‬-‫בראשית‬ 1 ‫תחילת‬"‫ב‬ ‫מתחילה‬ ‫הקדושה‬ ‫התורה‬‫ברא‬ ‫בראשית‬ ‫אלוקים‬‫שהרי‬ ,‫ממש‬ ‫כפשוטו‬ ‫הפסוק‬ ‫שאין‬ ‫הדבר‬ ‫וברור‬ ," ,‫נברא‬ ‫ואינו‬ ‫הכל‬ ‫את‬ ‫ברא‬ ‫הקב"ה‬" ‫רש"י‬ ‫כתב‬ ‫כן‬ ‫ועל‬‫אין‬ ‫דרשוני‬ ‫אלא‬ ‫אומר‬ ‫הזה‬ ‫המקרא‬." ‫ונראה‬‫עליו‬ ‫שבראשית‬ ‫ידע‬ ‫יהודי‬ ‫שכל‬ ‫רצה‬ ‫שהקב"ה‬ , ‫להתחזק‬" ‫שכתוב‬ ‫כמו‬ ,'‫ה‬ ‫ביראת‬‫יראת‬ ‫חוכמה‬ ‫ראשית‬ ‫השם‬"‫אלוקים‬ ‫ברא‬ ‫"בראשית‬ ‫בפסוק‬ ‫נדרש‬ ‫זה‬ ‫ואולי‬ ," ‫לברוא‬ ‫כביכול‬ ‫עלינו‬ ‫התורה‬ ‫כל‬ ‫לפני‬ ‫ראשון‬ ‫דבר‬ ‫דהיינו‬ .‫בעצמנו‬ ‫אלוקים‬ ‫יראת‬ ‫ואולי‬‫להתייחס‬ ‫אדם‬ ‫יחשוב‬ ‫שבל‬ ,‫כאן‬ ‫מרומז‬ ‫עניין‬ ‫עוד‬ ‫וסיפורי‬ ‫היסטוריה‬ ‫כספר‬ ‫ושמות‬ ‫בראשית‬ ‫לספר‬‫ם‬ !!!‫חלילה‬‫לחזק‬ ‫זה‬ ‫ושמות‬ ‫בבראשית‬ ‫הנכתב‬ ‫כל‬ ‫אלא‬ ‫למצוות‬ ‫ניגש‬ ‫וככה‬ ,‫אלוקים‬ ‫וביראת‬ ‫באמונה‬ ‫אותנו‬ .‫כראוי‬ ‫שמים‬ ‫יראת‬ ‫מתוך‬ ‫התורה‬ ‫וכמ‬‫ו‬" ‫האזינו‬ ‫בפרשת‬ ‫שכתוב‬‫זכר‬‫ימות‬‫עולם‬,‫בינו‬‫שנות‬ ‫דר‬‫ודר‬,‫שאל‬‫אביך‬‫ויגדך‬‫זקניך‬‫ויאמרו‬‫לך‬". ‫שעלינו‬‫העולם‬ ‫בריאת‬ ‫סדר‬ ‫את‬ ‫העולם‬ ‫ימות‬ ‫את‬ ‫לדעת‬ ‫וסדר‬‫ולזכור‬ ‫להתבונן‬ ‫עלינו‬ ‫ואפילו‬ ‫הדורות‬ ‫והיסטוריית‬ ‫אותה‬, ‫אבל‬‫וגדולי‬ ‫אבותינו‬ ‫את‬ ‫לשאול‬ ‫עלינו‬ ‫חובה‬ ‫בזה‬ ‫גם‬ ‫תורנית‬ ‫בראייה‬ ‫העולם‬ ‫ימות‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫בכדי‬ ,‫ישראל‬ .'‫ה‬ ‫ואהבת‬ ,‫חטא‬ ‫ויראת‬ ‫שמים‬ ‫יראת‬ ‫בנו‬ ‫שתחזק‬ ‫אמר‬‫יצחק‬ ‫רבי‬:‫ישראל‬ ‫בה‬ ‫שנצטוו‬ ‫ראשונה‬ ‫מצוה‬ ‫שהיא‬ ‫לכם‬ ‫הזה‬ ‫מהחודש‬ ‫אלא‬ ‫התורה‬ ‫את‬ ‫להתחיל‬ ‫צריך‬ ‫היה‬ ‫לא‬,‫טעם‬ ‫ומה‬ ‫בבראשית‬ ‫פתח‬??‫מתרץ‬,‫רש"י‬‫משום‬(‫קי"א‬ ‫)תהלים‬"‫כח‬‫גוים‬ ‫נחלת‬ ‫להם‬ ‫לתת‬ ‫לעמו‬ ‫הגיד‬ ‫מעשיו‬",‫שאם‬‫העולם‬ ‫אומות‬ ‫יאמרו‬ ‫גוים‬ ‫שבעה‬ ‫ארצות‬ ‫שכבשתם‬ ‫אתם‬ ‫ליסטים‬ ‫לישראל‬!!!‫להם‬ ‫אומרים‬ ‫הם‬:‫היא‬ ‫הקב"ה‬ ‫של‬ ‫הארץ‬ ‫כל‬,‫לאשר‬ ‫ונתנה‬ ‫בראה‬ ‫הוא‬ ‫בעיניו‬ ‫ישר‬,‫להם‬ ‫נתנה‬ ‫ברצונו‬,‫מהם‬ ‫נטלה‬ ‫וברצונו‬,:‫לנו‬ ‫ונתנה‬-‫רש"י‬ ‫והנה‬‫בשירת‬‫כתוב‬ ‫האזינו‬"‫שנות‬ ‫בינו‬ ‫עולם‬ ‫ימות‬ ‫זכות‬ ‫ודור‬ ‫דור‬"‫העולם‬ ‫בבריאת‬ ‫ולהתבונן‬ ‫לזכור‬ ‫שעלינו‬ ‫דהיינו‬ , " ‫שנדע‬ ‫למטרה‬ ‫להגיע‬ ‫בכדי‬ ,‫הדורות‬ ‫מעשי‬ ‫כל‬ ‫ואת‬‫בהנחל‬ ,‫גוים‬ ‫עליון‬‫בהפרידו‬‫בני‬‫יצב‬ ,‫אדם‬‫גבלת‬,‫עמים‬‫למספר‬ ‫בני‬‫כי‬ ,‫ישראל‬‫חלק‬'‫ה‬‫עמו‬‫יעקב‬‫חבל‬‫נחלתו‬",‫וכמו‬‫שביאר‬ " ‫והקבלה‬ ‫הכתב‬ ‫בספר‬ ‫שם‬‫בהנחל‬‫עליון‬"‫לכל‬‫שר‬‫ושר‬‫ונחלה‬ ‫חלק‬ ‫נתן‬ ‫לאומה‬ ‫שינחיל‬‫לקח‬ ‫עולם‬ ‫ובורא‬ ,‫שלו‬‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫את‬‫לנחלה‬‫שלו‬ ‫ונתנה‬‫לישראל‬. ‫וא"כ‬" ‫ברורה‬ ‫חובה‬ ‫זה‬ ‫הרי‬ ,‫יצחק‬ ‫רבי‬ ‫שאלת‬ ‫מה‬‫זכור‬ ‫עולם‬ ‫ימות‬"? ‫והרמב"ן‬‫וטען‬ ‫עוד‬ ‫הקשה‬,‫שהרי‬‫נלמד‬ ‫מבראשית‬‫אמונה‬ ‫עולם‬ ‫בבורא‬‫יצחק‬ ‫רבי‬ ‫קושיית‬ ‫ומה‬ ,?? ‫ותירץ‬‫שהיות‬ ‫הרמב"ן‬‫ומעשה‬‫בראשית‬‫הוא‬‫סוד‬‫עמוק‬ ‫ו‬‫אינו‬‫מובן‬‫מן‬‫המקראות‬,‫ולא‬‫ייוודע‬‫על‬‫בוריו‬‫אלא‬‫מפי‬ ‫הקבלה‬‫עד‬‫משה‬‫רבינו‬‫מפי‬‫הגבורה‬,‫ויודעיו‬‫חייבים‬ ‫להסתיר‬‫אותו‬. ‫לכן‬‫יצחק‬ ‫רבי‬ ‫שאל‬‫בראשית‬ ‫מעשה‬ ‫מסיפור‬ ‫התועלת‬ ‫מה‬ ‫להתחיל‬ ‫עדיף‬ ‫כן‬ ‫שעל‬ ,‫ונסתר‬ ‫נעלם‬ ‫באופן‬ ‫שנכתב‬ ‫כפי‬ ‫מ‬‫לישראל‬ ‫הראשונה‬ ‫המצווה‬ ‫הזה‬ ‫החודש‬?? ‫ואם‬‫שלימוד‬ ‫אפשר‬ ‫כן‬‫בראשית‬‫אין‬ ‫בפסוקים‬ ‫הכתוב‬ ‫כפי‬ ‫את‬‫שחייבים‬ ‫הרמב"ן‬ ‫וכדברי‬ ,‫עולם‬ ‫ימות‬ ‫זכור‬ ‫קיום‬ ‫בזה‬ "‫לך‬ ‫ויאמרו‬ ‫וזקניך‬ ‫ויגדך‬ ‫אביך‬ ‫שאל‬‫ה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫שרק‬ ,"‫קבלה‬ ‫אתה‬ ‫אם‬ ‫רק‬ ‫וזה‬ ,‫לקבלו‬ ‫אפשר‬‫הנסתר‬ ‫ותורת‬ ‫קבלה‬‫ויודעי‬ .‫קבלה‬ ‫ללמוד‬ ‫וקדוש‬ ‫ראוי‬ ‫ועל‬‫עומק‬ ‫הבנת‬ ‫אי‬ ‫שלמרות‬ ‫ומתרץ‬ ‫יצחק‬ ‫רבי‬ ‫בא‬ ‫זה‬ ‫יש‬ ‫עדיין‬ ,‫הדברים‬‫בראשית‬ ‫בחומש‬‫את‬ ‫להשתיק‬ ‫תועלת‬ ‫הגויים‬‫ומי‬ ‫עולם‬ ‫בורא‬ ‫שיש‬ ‫לומדים‬ ‫הדברים‬ ‫מפשטות‬ ‫כי‬ , ‫על‬ ‫אהוב‬ ‫רצונו‬ ‫שעושה‬ ‫ומי‬ ,‫מפסיד‬ ‫שחטא‬.‫יתברך‬ ‫הבורא‬ ‫יש‬ ‫ואלי‬2" .‫א‬ ,‫חלקים‬‫עולם‬ ‫ימות‬ ‫זכור‬‫להבין‬ ‫אפשר‬ ‫שזה‬ " ‫יצחק‬ ‫רבי‬ ‫שענה‬ ‫כפי‬ ‫תועלת‬ ‫ולהביא‬ ‫בפשטות‬‫ויורחב‬ " .‫ב‬ ,‫הבא‬ ‫בדיבור‬‫וזקניך‬ ‫אביך‬ ‫שאל‬.‫הנסתר‬ ‫תורת‬ ‫שזה‬ " ‫בפשטות‬‫כנראה‬'‫ר‬‫החורבן‬ ‫לאחר‬ ‫חי‬ ‫יצחק‬,‫הוא‬ ‫המקור‬‫כי‬ ‫מ‬‫מדרש‬‫קדום‬ ‫תנחומא‬'‫יא‬ ‫אות‬ ‫בובר‬‫ששם‬" ‫מופיע‬‫אמר‬‫ר‬'‫יצחק‬'‫ועי‬ ‫ריש‬ ‫דעת‬ ‫בעניין‬ ‫שיש‬ ‫שם‬‫לאחר‬ ‫שחיו‬ ‫אמוראים‬‫שכולם‬ ‫השווה‬ ‫והצד‬ ,‫אחא‬ '‫ור‬ ‫לקיש‬ ‫החורבן‬,‫בכל‬ ,‫בגלות‬ ‫אלא‬ ‫באדמתם‬ ‫היו‬ ‫לא‬‫כבר‬ ‫ישראל‬‫כשעם‬ .‫לארצו‬ ‫יחזור‬ ‫ישראל‬ ‫שעם‬ ‫לזמן‬ ‫טובה‬ ‫זו‬ ‫שטענה‬ ‫טוען‬ ‫זאת‬ ‫ואם‬‫מקום‬ ‫אין‬ ‫בוודאי‬ ‫אזי‬ ,‫הגאולה‬ ‫זמן‬ ‫על‬ ‫מדבר‬ ‫הוא‬ ‫ברורה‬ ‫תהיה‬ ‫והאמת‬ ‫מלכותך‬ ‫כוח‬ ‫יכירו‬ ‫כולם‬ ‫כי‬ ‫לוויכוח‬ ,‫כל‬ ‫לעיני‬‫יציקו‬ ‫שהגויים‬ ‫הגלות‬ ‫זמן‬ ‫על‬ ‫מדבר‬ ‫הוא‬ ‫ואולי‬ ‫כשהייתם‬ ‫בעבר‬ ‫כי‬ ,‫מוסרי‬ ‫עם‬ ‫לא‬ ‫שאנחנו‬ ‫בטענה‬ ‫ליהודים‬ ‫מ‬ ‫אותה‬ ‫שדדתם‬ ‫בארצכם‬7‫להם‬ ‫נענה‬ ‫ואנחנו‬ !!!‫העמים‬ ‫מוסר‬ ‫כן‬ ‫שאנחנו‬.‫עולם‬ ‫בורא‬ ‫החלטת‬ ‫לפי‬ ‫והכל‬ ‫יים‬ ‫אבל‬‫שולטים‬ ‫שאנחנו‬ ‫זמן‬ ‫על‬ ‫שמדובר‬ ‫משמע‬ ‫רש"י‬ ‫מלשון‬ !!‫בארצנו‬‫ואולי‬‫בית‬ ‫לתקופת‬ ‫זו‬ ‫תשובה‬ ‫אמר‬ ‫יצחק‬ ‫רבי‬ ‫בכדי‬ ‫בבראשית‬ ‫התחילה‬ ‫שהתורה‬ ‫דהיינו‬ ,‫שני‬ ‫ובית‬ ‫ראשון‬ ‫בטענה‬ ‫ארצם‬ ‫על‬ ‫להגן‬ ‫יוכלו‬ ‫מקדש‬ ‫הבתי‬ ‫בזמן‬ ‫שהיהודים‬ ‫בימי‬ ‫משפט‬ ‫שהיה‬ ‫וכמו‬ ,‫מוסרית‬‫עם‬ ‫מוקדון‬ ‫אלכסנדר‬ .‫והעמים‬ ‫המצרים‬ ‫ו‬‫נשאלת‬‫הטענה‬ ‫את‬ ‫לגוים‬ ‫לטעון‬ ‫יעזור‬ ‫מה‬ ‫וכי‬ ,‫השאלה‬ ‫הזו‬‫בתורה‬ ‫מאמינים‬ ‫לא‬ ‫שהם‬ ‫נגדנו‬ ‫יטענו‬ ‫הגויים‬ ‫הרי‬ , ??‫שלנו‬ ‫אלא‬‫נראה‬‫שאולי‬!!‫היום‬ ‫עד‬ ‫אכן‬ ‫כי‬ ,‫טובה‬ ‫הטענה‬‫רוב‬ ‫באזורינו‬ ‫החיים‬ ‫הגויים‬‫והמוסלמים‬ ‫הנוצרים‬ ‫כמו‬‫דווקא‬ ‫בתנ"ך‬ ‫מאמינים‬ ‫כן‬. ‫שהרי‬‫בהיגיון‬‫שהוא‬ ‫לתנ"ך‬ ‫רע‬ ‫שם‬ ‫להוציא‬ ‫לגויים‬ ‫היה‬ ‫בתנ"ך‬ ‫שמסופר‬ ‫הניסים‬ ‫כל‬ ‫היו‬ ‫שלא‬ ‫ולטעון‬ ,‫שקר‬ ‫מכל‬‫הנבחר‬ ‫לעם‬ ‫הבורא‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נבחרו‬ ‫לא‬ ‫מעולם‬ ‫והיהודים‬ ‫היהודים‬ ‫את‬ ‫הציל‬ ‫לא‬ ‫עולם‬ ‫בורא‬ ‫ומעולם‬ !!‫העמים‬ ‫אלא‬ ‫בניסים‬ ‫ונהרגו‬ ‫שהוכו‬ ‫הגויים‬ ‫מידי‬ ‫גדולים‬ ‫בניסים‬
  5. 5. 2 ‫גס‬ ‫שקר‬ ‫הכל‬‫פת‬ ‫מה‬ ‫כי‬ ,‫ולהיות‬ ,'‫ב‬ ‫סוג‬ ‫להיות‬ ‫יסכימו‬ ‫אום‬ .‫היהודים‬ ‫מול‬ ‫המפסידנים‬ ‫ועינינו‬‫ש‬ ‫הרואות‬‫על‬"‫השואה‬"‫זמנינו‬ ‫בת‬‫ש‬‫רבות‬ ‫בעדויות‬ ‫מתועדת‬ ‫ובתמונות‬'‫וכו‬‫ו‬ ‫כבר‬ ,‫מכחישים‬ ‫גויים‬ ‫המון‬ ‫השואה‬ ‫אחרי‬ ‫מיד‬‫נמרצות‬ ‫מזעזעת‬ ‫בחוצפה‬‫ש‬‫לא‬‫שואה‬ ‫הייתה‬,‫ישראלית‬ ‫המצאה‬‫שזו‬ ‫וטוענים‬!! ‫אז‬‫ניסי‬ ‫על‬ ‫שכן‬ ‫כל‬‫להכחיש‬ ‫הגויים‬ ‫צריכים‬ ‫היו‬ ‫הניסים‬ ‫ושאר‬ ‫מצרים‬ ,‫מוזרות‬ ‫המצאות‬ ‫כספר‬‫לתנ"ך‬ ‫ולבוז‬ ‫ההיסטוריה‬ ‫במשך‬ ‫נמרצות‬‫ו‬‫הנה‬ ‫בתנ"ך‬ ‫האמינו‬ ‫הגויים‬ ‫מצרים‬ ‫יציאת‬ ‫שמאז‬ ‫רואות‬ ‫עינינו‬!!??‫ולמה‬ ‫וכי‬‫רק‬‫אמת‬ ‫שזה‬ ‫ונטען‬ ‫היהודים‬ ‫נגד‬ ‫היטלר‬ ‫של‬ ‫ספרו‬ ‫את‬ ‫ניקח‬ ‫אנחנו‬ ‫נדרוש‬ ‫אלא‬ !!‫לא‬ ‫ממש‬ ,‫לנו‬ ‫גם‬ ‫שיתאים‬ ‫בכדי‬ ‫הוספות‬ ‫עליו‬ ‫נוסיף‬ !!‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫נגד‬ ‫ברוע‬ ‫והמתועב‬ ‫השקרי‬ ‫ההסתה‬ ‫ספר‬ ‫את‬ ‫לשרוף‬ ‫והתשובה‬,‫זה‬ ‫כי‬-‫והנפלאות‬ ‫הניסים‬‫קר‬ ‫אכן‬‫ו‬‫ושוב‬ ‫שוב‬ ‫ו‬ ‫שנים‬ ‫ובמשך‬‫בגלוי‬‫ו‬ ‫שלם‬ ‫לעם‬,‫כל‬ ‫לעיני‬‫ו‬‫לכן‬‫לא‬‫שלא‬ ‫רק‬ ‫רע‬ ‫שם‬ ‫לתנ"ך‬ ‫הוציאו‬‫שקר‬ ‫שזה‬‫גס‬!!!‫אלא‬‫הם‬ ‫אדרבא‬ ‫רק‬ ,‫לדתם‬ ‫בסיס‬ ‫כספר‬ ‫אותו‬ ‫לקחו‬‫בספרי‬ ‫עליו‬ ‫שהוסיפו‬ ‫רח"ל‬ ‫וטומאה‬ ‫שקר‬,‫לצרכיהם‬ ‫אותו‬ ‫ושינו‬!!!‫אמת‬ ‫על‬ ‫כי‬ !!!‫רע‬ ‫שם‬ ‫להוציא‬ ‫יכלו‬ ‫לא‬ ‫כזו‬‫הם‬ ‫ולכן‬‫והוסיפו‬ ‫לקחו‬‫כי‬ ‫הנבחר‬ ‫העם‬ ‫הם‬ ‫והיהודים‬ ,‫אמתי‬ ‫שזה‬ ‫בבירור‬ ‫ידעו‬ ‫אצלם‬‫שלנו‬‫התורה‬ ‫אבל‬‫ושינו‬‫הוסיפו‬ ‫ולכן‬ ,‫אמת‬‫ושהתורה‬ .‫בסיס‬ ‫ספר‬ ‫ולכן‬‫בתורה‬ ‫הכתוב‬ ‫מכוח‬ ‫להם‬ ‫להוכיח‬ ‫יכול‬ ‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫יצחק‬ ‫רבי‬ ‫וכדברי‬ !!‫הקדושה‬‫שהביא‬‫רש"י‬‫וזה‬ !!!‫הקדוש‬ ‫בכלל‬"‫ודור‬ ‫דור‬ ‫שנות‬ ‫בינו‬"‫לחיזוק‬ ‫ונגיע‬‫שנתבונן‬,‫האמונה‬ ‫ההתבוננות‬ ‫מכוח‬. ‫ו‬‫אין‬‫לזמנינו‬ ‫הכוונה‬,‫למרות‬‫חיים‬ ‫ישראל‬ ‫מעם‬ ‫שחלק‬ ‫ישראל‬ ‫בארץ‬!!‫ש‬ ‫יתכן‬ ‫איך‬ ‫שהרי‬‫לזאת‬‫י‬‫קר‬‫א‬"‫נתנה‬ ‫לנו‬???"" ‫כשאמרו‬ ‫אבותינו‬ ‫ציפו‬ ‫לזה‬ ‫וכי‬‫עיננו‬ ‫ותחזינה‬ ‫ברחמים‬ ‫לציון‬ ‫בשובך‬???" ‫ואכן‬‫התנ"ך‬ ‫את‬ ‫הביא‬ ‫יהודי‬ ‫נציג‬ ‫שבאו"ם‬ ‫שמעתי‬ ‫הערבי‬ ‫הנציג‬ ‫לו‬ ‫ענה‬ ,‫אבותינו‬ ‫בארץ‬ ‫לקיומנו‬ ‫להצדקה‬ ‫שומרים‬ ‫לא‬ ‫ישראל‬ ‫שאם‬ ‫כתוב‬ ‫אבל‬ ‫בתנ"ך‬ ‫כתוב‬ ‫כך‬ ‫שאכן‬ !!!‫בגלות‬ ‫יהיו‬ ‫הם‬ ‫אזי‬ ‫ומצוות‬ ‫תורה‬ ‫ואולי‬‫כן‬ ‫על‬ ,‫זו‬ ‫טעות‬ ‫למנוע‬ ‫דווקא‬‫רש"י‬ ‫המשיך‬ "‫בראשית‬‫ברא‬"‫אין‬‫המקרא‬‫הזה‬‫אומר‬‫אלא‬‫דרשוני‬, ‫כמ‬"‫ש‬‫ח‬‫ז‬"‫ל‬‫בשביל‬‫התורה‬‫שנקראת‬)‫משלי‬‫ח‬(‫ראשית‬‫דרכו‬, ‫ובשביל‬‫ישראל‬‫שנקראו‬)‫ירמי‬'‫ב‬(‫ראשית‬‫תבואתו‬. ‫דהיינו‬‫לא‬ ‫היא‬ ‫שלנו‬ ‫ישראל‬ ‫שארץ‬ ‫לטעון‬ ‫שלנו‬ ‫הכוח‬ ‫יטענו‬ ‫אז‬ ‫כי‬ ,‫ההיסטוריה‬ ‫מכוח‬‫שבהיסטוריה‬‫לפני‬ ‫כאן‬ ‫היו‬ ‫היהודים‬‫ה‬,‫פלישתים‬,‫מהם‬ ‫אותה‬ ‫שדדנו‬ ‫ובעבר‬ ‫רק‬ ‫אלא‬‫בתנאי‬‫ובזמנים‬‫שאנחנו‬‫מכוח‬ ‫באים‬‫הבראשית‬ ‫כראוי‬ ‫אותו‬ ‫ודורשים‬!! ‫ש‬‫בראשית‬‫כזכות‬ ‫ולא‬ ‫התורה‬ ‫ובכוח‬ ‫בזכות‬ ‫זה‬ ‫עם‬ ‫ובזכות‬ ,‫היסטורית‬‫ישראל‬‫כשהם‬‫לבורא‬ ‫קרובים‬ ‫כתרומה‬‫שהיא‬ ‫ראשית‬ ‫נקראת‬ ‫היא‬ ‫שגם‬‫משאר‬ ‫קדושה‬ ‫לגוים‬ ‫לטעון‬ ‫נוכל‬ ‫אז‬ ,‫הפירות‬"‫ונתנה‬ ‫מהם‬ ‫נטלה‬ ‫ברצונו‬ ‫לנו‬." ‫נוספת‬ ‫תשובה‬‫לנו‬ ‫יאמינו‬ ‫לא‬ ‫הגויים‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫אזי‬ ,‫דרכינו‬ ‫בצדקת‬ ‫בוודאות‬ ‫בטוחים‬ ‫נהיה‬ ‫אנחנו‬ ‫שאם‬ ,‫בפשטות‬ ‫חשבתי‬ ‫ראוי‬ ‫כצד‬ ‫שלנו‬ ‫הצד‬ ‫את‬ ‫יעריכו‬ ‫הם‬ ‫אזי‬ ,‫דרכנו‬ ‫בצדקת‬ ‫אמונתנו‬ ‫את‬ ‫בראותם‬ ‫אבל‬ ,‫לנו‬ ‫יסכימו‬ ‫ולא‬‫יראו‬ ‫אם‬ ‫אבל‬ ,‫והגון‬ .‫שודדים‬ ‫לנו‬ ‫ולקרוא‬ ‫בנו‬ ‫לזלזל‬ ‫ימשיכו‬ ‫הגויים‬ ‫אזי‬ ‫דרכנו‬ ‫בצדקת‬ ‫ומהססים‬ ‫מגמגמים‬ ‫אותנו‬ ‫ראיתי‬‫ב‬,‫אמת‬ ‫שפת‬‫העולם‬ ‫את‬ ‫ברא‬ ‫בכוונה‬ ‫עולם‬ ‫שבורא‬ ‫לאחר‬ ‫ורק‬ ,‫בתערובת‬ ‫וחושך‬ ‫ואור‬ ,‫ובהו‬ ‫תהו‬ ‫של‬ ,‫בשלבים‬ ??‫למה‬ ‫כך‬ ‫וכל‬ ,‫לחושך‬ ‫האור‬ ‫בין‬ ‫מבדיל‬ ‫עולם‬ ‫בורא‬ ‫מכן‬ ‫וכידוע‬‫ללמוד‬ ‫לאדם‬ ‫יש‬ ‫ולכן‬ ,‫קטן‬ ‫עולם‬ ‫הוא‬ ‫האדם‬ ,‫עולמו‬‫יחריב‬ ‫לא‬‫ואיך‬‫נבנה‬ ‫הוא‬‫איך‬ ‫לדעת‬‫העולם‬ ‫מבריאת‬ ‫זו‬ ‫הקדמה‬ ‫ולאחר‬‫נתחזק‬‫מאוד‬‫מתש‬‫ובת‬‫ה‬"‫אמת‬ ‫שפת‬", ‫ש‬‫העולם‬ ‫בריאת‬ ‫של‬ ‫זו‬ ‫צורה‬,‫באה‬‫שיהודי‬ ‫ללמדנו‬ ‫כשמתחזק‬,'‫ה‬ ‫בעבודת‬‫אם‬ ‫גם‬ ,‫תקווה‬ ‫יאבד‬ ‫לא‬ ‫לעולם‬ ‫ויש‬ ‫התקדם‬ ‫אם‬ ‫וגם‬ ,‫ובהו‬ ‫בתהו‬ ‫הגשמי‬ ‫או‬ ‫הרוחני‬ ‫מצבו‬ ‫אור‬ ‫כבר‬ ‫לו‬‫אבל‬‫עדיין‬ ‫יש‬‫ובלבול‬ ‫תערובת‬‫וחושך‬ ‫אור‬ ‫של‬, ‫ועליות‬ ‫נפילות‬ ‫דהיינו‬,‫שלא‬ ‫זאת‬ ‫בכל‬ ,‫וטומאה‬ ‫קדושה‬ ‫זה‬ ‫כי‬ ‫יישבר‬‫גם‬‫האור‬ ‫בריאת‬ ‫בתהליך‬ ‫שלב‬. ‫ו‬‫על‬‫לה‬ ‫האדם‬‫ו‬ ‫תפלל‬‫לה‬‫כי‬ ,‫מהטומאה‬ ‫להתנתק‬ ‫תאמץ‬ ‫מהאור‬ ‫החושך‬ ‫את‬ ‫להפריד‬ ‫מיוחדת‬ ‫דשמיא‬ ‫סייעתא‬ ‫צריך‬ ‫בלבול‬ ‫יהיה‬ ‫שלא‬"‫החושך‬ ‫ובין‬ ‫האור‬ ‫בין‬ ‫ויבדל‬". ‫ובדיוק‬‫השפת‬ ‫דברי‬‫את‬‫ללמוד‬ ‫כשסיימתי‬‫התקשר‬ ,‫הללו‬ ‫אמת‬ ‫איך‬‫אותי‬ ‫ושאל‬,‫מתחזק‬ ‫צדיק‬‫יהודי‬ ‫אלי‬‫אפשר‬‫לקום‬‫מנפילה‬, ‫להתעלות‬ ‫שואף‬ ‫שהוא‬ ‫בעת‬ ‫הנפילות‬ ‫מאוד‬ ‫לו‬ ‫וקשה‬ !!!‫ולהתקדש‬‫אמרתי‬‫מאוד‬ ‫התחזקתי‬ ‫בדיוק‬ ‫כרגע‬‫משמים‬ ‫לו‬ ‫ונהנה‬ !!‫לשאלתך‬ ‫בדיוק‬ ‫המתאימים‬ ,‫אמת‬ ‫השפת‬ ‫מדברי‬ ‫מוכיח‬ ‫זה‬ ‫כי‬ !!‫ופרח‬ ‫כפתור‬,‫הקדושים‬ ‫מהדברים‬‫ש‬‫את‬‫ה‬‫בדרך‬ ‫טובה‬‫רק‬ ‫ובבניה‬‫תמשיך‬‫להתעלות‬. ‫וזה‬‫משלים‬‫על‬‫ידי‬‫שאלה‬‫שיהודי‬‫צדיק‬‫אחר‬‫שאל‬‫אותי‬, " ,‫זה‬ ‫פסוק‬ ‫על‬‫הארץ‬‫תוהו‬‫ובהו‬‫ורוח‬‫אלוקים‬‫מרחפת‬‫על‬ ‫פני‬‫המים‬"‫מה‬‫הכוונה‬"‫אלוקים‬ ‫רוח‬‫מרחפת‬"‫הרי‬‫אין‬ ‫לקב‬"‫ה‬‫גוף‬‫או‬‫דמות‬‫הגוף‬??? ‫ועניתי‬‫לו‬‫ש‬" ‫המושג‬ ‫את‬‫יש‬‫כוחו‬‫וגבורתו‬‫מלא‬‫עולם‬‫וגם‬," ‫נשאל‬ ‫כאן‬"‫הרי‬‫אין‬‫לו‬‫צורה‬‫וגוף‬??"‫אלא‬‫הכוונה‬‫במהות‬ ‫הרוחנית‬!! ‫והנה‬‫ש‬ ‫הקדושים‬ ‫בספרים‬ ‫ידוע‬‫קליפת‬‫נוגה‬‫זה‬‫תערובת‬ ‫טוב‬‫ורע‬‫והיא‬‫קליפה‬‫מחרידה‬‫ורעה‬,‫וגם‬‫אין‬ ‫חז"ל‬ ‫בלשון‬ ‫היא‬ ‫ומתי‬ ‫רעה‬ ‫התערובת‬ ‫מתי‬ ‫אז‬ ,‫בידו‬ ‫ושרץ‬ ‫טובל‬ ‫אדם‬ ‫שתי‬ ‫על‬ ‫פוסחים‬ ‫אתם‬ ‫מתי‬ ‫ועד‬ ??‫טובה‬??‫הסעיפים‬‫ואם‬‫כן‬ ‫איך‬‫כתב‬‫השפת‬‫אמת‬‫שמצב‬‫כזה‬‫של‬‫תוהו‬‫ובוהו‬‫אצל‬‫בן‬ ‫אדם‬‫זה‬‫מצב‬‫של‬‫בריאה‬‫וזה‬‫חיובי‬‫יחסית‬‫כמובן‬‫הרי‬‫זה‬ ‫תערובת‬‫רע‬‫וטוב‬,‫זה‬ ‫ולכאורה‬‫כקליפת‬‫נוגה‬?? ‫אלא‬‫התשובה‬,"‫ורוח‬‫אלוקים‬‫מרחפת‬‫על‬‫פני‬‫המים‬", ‫דהיינו‬‫שמעל‬‫התערובת‬‫חייב‬‫להיות‬‫בסיס‬‫אמתי‬‫טהור‬‫של‬ ‫יראת‬‫שמים‬‫ואמונה‬‫תמימה‬,‫ו‬‫להיות‬ ‫חייב‬‫שאיפות‬‫טובות‬ ‫בפועל‬ ‫ומעשים‬‫לעשות‬‫סדר‬‫ולהשלים‬‫את‬‫הבריאה‬,‫את‬ ‫בניית‬‫האישיות‬‫הרוחנית‬‫שלא‬‫יישאר‬‫בתוהו‬‫ובוהו‬,‫אלא‬ ‫לה‬‫תקדם‬‫לשלימות‬!!‫ו‬‫רק‬‫כך‬‫אכן‬‫אדם‬‫יגיע‬‫ל‬"‫ו‬‫ירא‬ ‫אלוקים‬‫כי‬‫טוב‬". ‫ללמדנו‬‫האמת‬ ‫את‬ ‫לדעת‬ ‫עלינו‬ ‫אבל‬ !!‫וצדק‬ ‫אמת‬ ‫בו‬ ‫יש‬ ‫וגם‬ ,‫להתייאש‬ ‫לא‬ ‫בכדי‬ ‫מצוין‬ ‫הוא‬ ‫נפילה‬ ‫לאחר‬ ‫ועידוד‬ ‫שחיזוק‬ ‫ל‬ ‫ולא‬ ,‫העבודה‬ ‫לשלימות‬ ‫להגיע‬ ‫שביכולתנו‬ ‫ככל‬ ‫ולעשות‬ ‫עליה‬ ‫ולשאוף‬ ,‫התמימה‬ ‫והעבודה‬ ‫המושלמת‬‫ובהו‬ ‫בתהו‬ ‫הישאר‬ ‫בנייה‬ ‫וחוסר‬ ‫חורבן‬ ‫זה‬ ‫כזה‬ ‫במצב‬ ‫להישאר‬ ‫הכל‬ ‫שאחרי‬,‫ו‬‫אשרינו‬‫שחלקנו‬‫בבריאת‬‫העולם‬‫העצמי‬‫שלנו‬‫כשותפים‬‫למעשה‬ ‫הבורא‬.‫יתברך‬
  6. 6. ‫בס"ד‬‫יצחק‬ ‫אברהם‬ ‫זרע‬–‫בראשית‬ 1 ‫ריינ‬ ‫יצחק‬ ‫רב‬ ‫והרה"צ‬ ‫אלפר‬ ‫יצחק‬ ‫אברהם‬ ‫רב‬ ‫הקדוש‬ ‫הרה"צ‬ ‫ע"ש‬‫ע‬‫נפרדו‬ ‫לא‬ ‫ובמותם‬ ‫בחייהם‬ ‫זצ"ל‬ ‫ר‬ ‫פירש‬‫רש‬"‫י‬-‫הוחל‬‫לשון‬‫חולין‬‫לקרא‬‫את‬‫שמות‬‫האדם‬, ‫ואת‬‫שמות‬‫העצבים‬‫בשמו‬‫של‬‫הקב‬"‫ה‬‫לעשותן‬‫אלילים‬ ‫ולקרותן‬‫אלהות‬. ‫ומבאר‬‫שורו‬ ‫בכור‬ ‫יוסף‬ ‫רבי‬,‫בשם‬ ‫לבנו‬ ‫קרא‬ ‫ששת‬‫אנוש‬ ‫למרות‬ ,‫אדם‬ ‫בן‬ ‫מלשון‬‫ש‬‫אנשים‬‫בדורו‬‫התחילו‬‫לקרוא‬ ‫שמותם‬‫בשם‬‫הקב‬"‫ה‬,‫שהיו‬‫משלבים‬‫שם‬‫שמים‬‫בשמם‬, ‫כמו‬"‫מחויאל‬" "‫מתושא‬‫ל‬"‫ו‬"‫מהללאל‬. ‫והדברים‬,‫ביאור‬ ‫צריכים‬‫מה‬ ‫וכי‬‫שקראו‬ ‫החיסרון‬ '‫ה‬ ‫שם‬ ‫שילוב‬ ‫עם‬ ‫לילדים‬,'‫ה‬‫שם‬ ‫משולב‬ ‫ישראל‬ ‫גדולי‬ ‫הרי‬ ,‫בשמם‬"‫ישראל‬"‫נון‬‫בן‬ ‫להושע‬ ‫קרא‬ ‫ומשה‬"‫יהושע‬"‫ומשה‬ ‫נקרא‬ ‫עצמו‬"‫יקותיאל‬"‫לשנות‬ ‫שת‬ ‫ראה‬ ‫מה‬ ‫אז‬ ,‫ממנהג‬ ‫הדור‬???‫מה‬‫ה‬‫רע‬‫ה‬‫ש‬‫עשו‬?? ‫מצד‬‫שילוב‬ ‫כאן‬ ‫רואים‬ ,‫שני‬'‫ה‬ ‫שם‬‫מה‬ ‫עם‬ ‫נכרך‬ ‫בשמם‬ ,‫אלוקות‬ ‫בשם‬ ‫להם‬ ‫ולקרוא‬ ‫לפסלים‬ ‫לעבוד‬ ‫שהתחילו‬ ‫הדברים‬‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫מה‬‫להבין‬‫וצריך‬,‫זרה‬‫עבודה‬‫ולעבוד‬??? ‫ונראה‬‫דברי‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫לתרץ‬‫ה‬‫חזקוני‬"‫ויקרא‬‫את‬‫שמו‬‫אנוש‬" –‫כי‬‫ארבעה‬‫דברים‬‫נשתנו‬‫בימי‬‫אנוש‬,‫ההרים‬‫נעשו‬ ‫טרשים‬,‫והתחיל‬‫המת‬‫מרחיש‬‫ומתליע‬,‫ונעשה‬‫פניהם‬ ‫כקופי‬,‫ם‬‫ונעשו‬‫חולין‬‫למזיקים‬. ‫ולפי‬‫מולידים‬‫שהם‬ ‫שראו‬‫נבהלו‬‫שאנשים‬ ‫שבגלל‬‫ייתכן‬ ‫זה‬ ,‫אדם‬ ‫בפני‬ ‫כקופים‬‫ברמת‬ ‫ויורד‬ ‫מתקלקל‬ ‫והעולם‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫בתשובה‬ ‫להתעורר‬ ‫במקום‬ ‫הם‬ ‫לכן‬ ,‫שלו‬ ‫השלימות‬ ‫עולם‬ ‫בבורא‬ ‫התנקמו‬ ‫זה‬ ‫במקום‬ ‫פנינו‬ ‫השתנו‬. ‫ו‬‫דווקא‬‫האדם‬ ‫לבני‬ ‫קראו‬,‫אלוקים‬ ‫בשם‬‫זלזול‬ ‫להראות‬ ‫בבורא‬‫עולם‬‫ולהשתוותו‬‫אדם‬ ‫לבני‬‫לקופים‬ ‫הדומים‬, ‫כ‬.‫להאריך‬ ‫ודי‬ ‫אלוקים‬ ‫בצלם‬ ‫זלזול‬ ‫ולכן‬‫בשם‬ ‫לבנו‬ ‫קרא‬ ‫לא‬ ‫שת‬,‫עולם‬ ‫לבורא‬ ‫זלזול‬ ‫בו‬ ‫שיהיה‬ ‫בשם‬ ‫לו‬ ‫קרא‬ ‫דווקא‬ ‫אלא‬"‫אנוש‬",‫שנדמינו‬‫דווקא‬ ‫לקופים‬ ‫לבורא‬ ‫להתקרב‬ ‫במקום‬ ‫ולגשמיות‬ ‫לאדמה‬ ‫התחברנו‬ ‫כי‬ ‫יר‬ ‫לכן‬ ‫עולם‬‫וה‬ ‫דנו‬‫תקלקלנו‬‫ונדמינו‬.‫לקופים‬ ‫והיות‬,‫עולם‬ ‫בבורא‬ ‫זלזלו‬ ‫והם‬‫הם‬‫עוד‬ ‫לזלזל‬ ‫הידרדרו‬ ‫קראו‬ ‫ולחפצים‬ ‫עולם‬ ‫בבורא‬ ‫יותר‬‫אלוהים‬,‫כביכול‬ ‫כך‬ ‫כי‬ ‫וזלזלו‬ ‫נקמו‬‫ב‬‫עולם‬‫בורא‬,‫דמות‬ ‫לו‬ ‫ואין‬‫הגוף‬ ‫צורת‬ ‫לו‬‫שאין‬ ‫וכך‬‫היד‬‫רדרו‬‫בהמשך‬‫בפסלים‬ ‫להאמין‬ ‫גם‬‫ע‬ ‫ולעבוד‬".‫ז‬ ‫ל‬‫למדנו‬,‫שאם‬‫המצב‬ ‫את‬ ‫להחמיר‬ ‫ושלום‬ ‫חס‬ ,‫חלילה‬ ‫לרעה‬ ‫משתנה‬ ‫שלנו‬ ‫המצב‬‫אלא‬ ,‫עולם‬ ‫בורא‬ ‫את‬ ‫בכך‬ ‫שנאשים‬ ‫בכך‬ ‫כי‬ ,‫בנו‬ ‫האשמה‬ ‫את‬ ‫ולהטיל‬ ,‫יתברך‬ ‫בפניו‬ ‫להיכנע‬ ‫עלינו‬‫החיסרון‬‫הוא‬ ‫בנו‬!!‫ובורא‬‫עובדה‬ ,‫כזכות‬ ‫זאת‬ ‫רואה‬ ‫עולם‬‫שהתורה‬ ‫ציינה‬‫ב‬‫מפורש‬‫שונה‬ ‫היה‬ ‫שאנוש‬.‫השכר‬ ‫גודל‬ ‫כך‬ ‫הניסיון‬ ‫קושי‬ ‫ולפי‬ ,‫דורו‬ ‫משאר‬ ‫בשמו‬ –‫האם‬‫אנוש‬‫גם‬ ‫עצמו‬‫בצלם‬ ‫היה‬‫ודמות‬?? ‫והדברים‬‫הקודמים‬‫לדברי‬ ‫מתאים‬‫הגר"א‬,‫שאכן‬‫שלכל‬ ‫מי‬‫האדם‬ ‫ן‬‫יש‬,‫צלם‬‫זאת‬ ‫בכל‬‫בצלם‬ ‫נבראו‬ ‫לא‬‫ודמות‬‫רק‬ ‫ואילך‬ ‫ומאנוש‬ ,'‫וכו‬ ‫ושת‬ ‫אדם‬‫בדמותו‬ ‫עוד‬ ‫נולדו‬ ‫לא‬ ‫אדם‬ ‫בפני‬ ‫כקוף‬ ‫רק‬ ,‫ובצלמו‬‫ו‬ ,‫כן‬ ‫אם‬‫מובן‬‫ש‬‫היה‬‫מעלה‬ ‫מיוחדת‬‫לבנו‬ ‫קרא‬ ‫לא‬ ‫ששת‬‫בזלזול‬‫בקב‬"‫ה‬,‫ש‬‫שגם‬ ‫למרות‬ ‫כ‬ ‫מכוער‬ ‫יצא‬ ‫אנוש‬ ‫בנו‬‫קוף‬‫אשמה‬ ‫תלה‬ ‫בכל‬ ,‫באדמה‬. ‫אמנם‬‫הרמב"ן‬'‫ד‬ '‫פס‬ ‫פ"ו‬‫הביא‬‫רבה‬‫מדרש‬'‫ו‬‫אות‬ ‫פכ"ד‬,‫ששואל‬ ‫למה‬‫התורה‬‫כתבה‬‫לידת‬ ‫את‬,‫ואנוש‬ ‫שת‬‫כתבה‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬"‫זה‬ ‫אדם‬‫תולדות‬ ‫ספר‬",‫חזרה‬‫ושוב‬‫כל‬‫את‬ ‫מאדם‬ ‫ופירטה‬‫הנולדים‬ ‫נח‬ ‫עד‬ ‫הבאים‬‫ובניו‬?? ‫אין‬‫זאת‬‫ללמדנו‬ ‫אלא‬‫ש‬‫אדם‬‫ואנוש‬ ‫שת‬‫היו‬‫שונים‬ ‫הבאים‬ ‫מהדורות‬,‫להם‬ ‫שרק‬‫היה‬‫ודמות‬ ‫צלם‬,‫אבל‬‫מכאן‬ ‫ואילך‬‫אדם‬ ‫בפני‬ ‫כקוף‬,‫הרי‬‫לנו‬‫שגם‬‫בצלם‬ ‫היה‬ ‫אנוש‬ ‫ודמות‬!! ‫ואם‬‫בבורא‬ ‫בזלזלו‬ ‫לבנו‬ ‫קרה‬ ‫שלא‬ ‫שת‬ ‫של‬ ‫גדלותו‬ ‫מה‬ ‫כן‬ ‫בנ‬ ‫הרי‬ ,‫דורו‬ ‫כבני‬ ‫עולם‬‫כקוף‬ ‫יצא‬ ‫לא‬ ‫ו‬‫אז‬‫לזלזל‬ ‫לו‬ ‫למה‬ ‫עולם‬ ‫בבורא‬?? ‫ומצד‬‫ראיתי‬ ‫שני‬‫כהגר‬ ‫נפלא‬ ‫דיוק‬"‫בספר‬ ‫א‬"‫יהודה‬ ‫שיח‬", ‫כותב‬ ‫שת‬ ‫על‬ ‫שרק‬"‫כצלמו‬ ‫בדמותו‬ ‫וילד‬"‫בלידת‬ ‫ואילו‬ "‫אנוש‬"‫והמשך‬‫הדורות‬‫כתוב‬‫רק‬"‫ויולד‬",‫מוכיח‬ ‫וזה‬ ‫לכאורה‬‫נולד‬ ‫לא‬ ‫אנוש‬ ‫שגם‬‫בדמות‬‫וצלם‬. ‫ויתכן‬‫שאנוש‬‫הוא‬ ‫לכן‬ ‫מלידתו‬ ‫התחיל‬ ‫והקלקול‬ ‫היות‬‫היה‬ ‫אמצע‬ ‫שלב‬‫בין‬‫ל‬ ‫שת‬‫ד‬‫ו‬,‫קלקול‬ ‫חצי‬ ‫דהיינו‬ ,‫אנוש‬ ‫שאחרי‬ ‫ר‬ ‫לו‬ ‫היה‬ ‫כי‬ ‫ושת‬ ‫אדם‬ ‫בין‬ ‫למונות‬ ‫אפשר‬ ‫אחד‬ ‫מצד‬ ‫ולכן‬‫גם‬ ‫וצורה‬ ‫דמות‬,‫ההמשך‬ ‫דור‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫למנותו‬ ‫גם‬ ‫אפשר‬ ‫אבל‬ .‫ושת‬ ‫מאדם‬ ‫פחות‬ ‫היה‬ ‫הוא‬ ‫גם‬ ‫כי‬ ‫ו‬‫קצת‬‫ראיה‬,‫לדבר‬‫הגמרא‬ ‫מדברי‬'‫נח‬ ‫בתרא‬ ‫בבא‬"‫הכל‬‫בפני‬‫שרה‬‫כקוף‬ ‫בפני‬‫אדם‬,‫שרה‬‫בפני‬‫חוה‬‫כקוף‬‫בפני‬‫אדם‬,‫חוה‬‫בפני‬‫אדם‬‫כקוף‬‫בפני‬ ‫אדם‬,‫אדם‬‫בפני‬‫שכינה‬‫כקוף‬",‫דרגות‬‫יש‬ ‫אדם‬ ‫בפני‬ ‫בקוף‬ ‫שגם‬ ‫לנו‬ ‫הרי‬ , .‫נחשב‬ ‫לא‬ ‫דרגה‬ ‫חצי‬ ‫שהיה‬ ‫אנוש‬ ‫ואולי‬ ‫ואולי‬‫נוצר‬ ‫תחילה‬ ‫הוא‬ ‫גם‬‫ב‬‫שאביו‬ ‫ובגלל‬ ,‫ודמות‬ ‫צורה‬ ‫לי‬ ‫מיד‬ ‫לכן‬ ,‫אדמה‬ ‫בשם‬ ‫לו‬ ‫קרא‬ ‫ומיד‬ ‫עולם‬ ‫בבורא‬ ‫כבוד‬ ‫נהג‬ ‫והשתפרו‬ ‫פניו‬ ‫תוקנו‬,‫ו‬‫ק‬‫י‬‫ב‬‫או‬ ‫מושלמים‬ ‫ודמות‬ ‫צורה‬ ‫לו‬ ‫למחצה‬‫ו‬.‫כאמור‬ ‫ואם‬‫שהכל‬ ‫כשנראה‬ ‫שגם‬ ‫מזה‬ ‫נלמד‬ ,‫נכונים‬ ‫דברי‬‫ל‬‫עדיין‬ ‫רעתנו‬‫אפשר‬‫אמונה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המצב‬ ‫את‬ ‫לתקן‬‫ו‬‫ב‬‫י‬‫ט‬‫ח‬‫ו‬,‫עולם‬ ‫בבורא‬ ‫ן‬ ‫ו‬‫את‬ ‫נטיל‬ ‫אופן‬ ‫בכל‬‫האשמה‬‫רק‬‫בנו‬,‫יותר‬ ‫ונתחזק‬!!‫יעזור‬ ‫בוודאי‬ ‫וזה‬‫יותר‬,‫מ‬‫אשר‬‫ח‬"‫ו‬‫עולם‬ ‫בבורא‬ ‫ולזלזל‬ ‫להתמרמר‬.
  7. 7. 2 ‫לפי‬‫דברי‬ ‫יובנו‬ ,‫האמור‬‫ה‬‫גמרא‬'‫קיח‬ ‫שבת‬"‫אמר‬‫רבי‬‫יוחנן‬: ‫כל‬‫המשמר‬‫שבת‬‫כהלכתו‬‫אפילו‬‫עובד‬‫עבודה‬‫זרה‬‫כדור‬ ‫אנוש‬‫מוחלים‬‫לו‬‫שנאמר‬‫אשרי‬‫אנוש‬‫יעשה‬‫זאת‬‫וגו‬' ‫מחללו‬‫אל‬‫תקרי‬‫מחללו‬‫אלא‬‫מחול‬‫לו‬"‫שאפילו‬ ‫ומשמע‬ , ‫של‬ ‫הקשה‬ ‫בצורה‬ ‫ביותר‬ ‫החמורה‬ ‫עבירה‬‫בכל‬ ,‫זרה‬ ‫עבודה‬ ‫שבת‬ ‫שמירת‬ ‫בזכות‬ ‫לו‬ ‫נמחל‬ ‫זאת‬. ‫והאם‬‫עבודה‬ ‫בחומרת‬ ‫ביותר‬ ‫הגרועים‬ ‫היו‬ ‫הם‬ ‫אנוש‬ ‫דור‬ ‫זרה‬???‫ו‬‫האם‬‫הם‬‫רק‬ ‫זה‬‫בגלל‬‫שהם‬‫הראשוני‬‫ש‬ ‫ם‬‫התחילו‬ ‫בעולם‬ ‫זרה‬ ‫העבודה‬ ‫את‬???‫ו‬‫מה‬‫שבת‬ ‫ששמירת‬ ‫הקשר‬ ‫זה‬ ‫חמור‬ ‫עוון‬ ‫על‬ ‫מכפר‬ ‫כהלכתו‬?? ‫ונראה‬,‫שהיות‬‫זרה‬ ‫עבודה‬ ‫עבדו‬ ‫אנוש‬ ‫ודור‬‫להש‬ ‫בכדי‬‫וות‬ ,‫שהם‬ ‫כמו‬ ‫דרגה‬ ‫נחות‬ ‫הוא‬ ‫שגם‬ ‫אליהם‬ ‫עולם‬ ‫בורא‬ ‫את‬ ‫אבל‬,‫בשלימות‬ ‫כהלכתו‬ ‫שבת‬ ‫שמירת‬‫בעצם‬ ‫זה‬‫את‬ ‫מוכיח‬ ,‫יתברך‬ ‫עליו‬ ‫להידמות‬ ‫רוצים‬ ‫האדם‬ ‫בני‬ ‫שאנחנו‬ ‫ההיפך‬ ‫ננוח‬ ‫אנחנו‬ ‫גם‬ ‫שבת‬ ‫ביום‬ ‫נח‬ ‫שהוא‬ ‫שכמו‬‫כמותו‬, "‫ו‬‫משמר‬‫כהלכתו‬ ‫שבת‬"‫הכוו‬ ‫אולי‬‫נ‬‫ש‬ ‫ה‬‫נגיע‬‫מהמנוחה‬ ‫שאומרים‬ ‫למה‬ ‫הזו‬‫בתפילה‬"‫מנוחת‬‫אהבה‬‫ונדבה‬.‫מנוחת‬ ‫אמת‬‫ואמונה‬.‫מנוחת‬‫שלום‬‫ושלוה‬‫והשקט‬‫ובטח‬‫מנוחה‬ ‫שלמה‬‫שאתה‬‫רוצה‬‫בה‬.‫יכירו‬‫בניך‬‫וידעו‬‫כי‬‫מאתך‬‫היא‬ ‫מנוחתם‬‫ועל‬‫מנוחתם‬‫יקדישו‬‫את‬‫שמך‬". ,‫ללמדנו‬‫ו‬ ‫שבנו‬ ‫הרוחני‬ ‫החלק‬ ‫את‬ ‫לטפח‬ ‫שעלינו‬‫להתע‬‫ו‬ ‫לות‬,‫עולם‬ ‫לבורא‬ ‫להידמות‬,‫לרוחני‬ ‫נהפוך‬ ‫הגשמי‬ ‫ואת‬‫ולא‬‫חלילה‬ ‫ולהפוך‬ ‫להוריד‬‫הרו‬ ‫את‬,‫לגשמי‬ ‫חני‬‫השדה‬ ‫לבהמת‬ ‫עצמנו‬ ‫את‬ ‫נדמה‬ ‫ולא‬,‫לנו‬ ‫וחלילה‬‫ו‬ ‫מטה‬ ‫להוריד‬‫לזלזל‬‫ולטמא‬‫את‬ ‫ה‬‫נשמה‬‫הטהורה‬"‫ממעל‬ ‫אלוק‬ ‫חלק‬"‫ה‬‫בקרבנו‬ ‫שוכנת‬‫ובעבירות‬ ‫אסורות‬ ‫במראות‬‫ו‬ ‫קלות‬‫חמורות‬. ‫כתב‬,‫הטורים‬ ‫בעל‬‫ל‬‫פי‬‫הפשט‬‫היא‬‫לי‬ ‫הרביצה‬‫בעץ‬‫עד‬ ‫ששמעתי‬‫לדבריה‬‫אנוס‬ ‫שהרי‬ ‫לתמוה‬ ‫ויש‬ ,‫רח‬,‫פטרייה‬ ‫מנא‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫נענש‬ ‫הוא‬ ‫למה‬??‫ו‬‫גם‬‫היא‬ ,‫זו‬ ‫טענה‬ ‫מין‬ ‫איזה‬ ???‫אתה‬ ‫מוכה‬ ‫בעל‬ ‫וכי‬ ,‫גם‬ ‫לה‬ ‫תחזיר‬ ‫אתה‬ ‫במקל‬ ‫מרביצה‬ ‫ובמדרש‬‫שהמילה‬ ‫כתוב‬"‫ואוכל‬"‫מיותרת‬‫היא‬ ‫והכוונה‬ ‫אכלתי‬ ‫שאמר‬,‫ואוכל‬‫אכלתי‬ ‫דהיינו‬‫אחת‬ ‫פעם‬‫והמשכתי‬ ‫לאכול‬‫לאכול‬ ‫ימשיך‬ ‫שאני‬ ‫או‬‫אדם‬ ‫ראה‬ ‫מה‬ ‫מובן‬ ‫ולא‬ , ‫זאת‬ ‫להוסיף‬ ‫הראשון‬?? ‫וראיתי‬‫יהודה‬ ‫בשיח‬,‫הפסוק‬ ‫על‬"‫ברא‬ ‫ונקיבה‬ ‫זכר‬ ‫אותם‬",‫ש‬‫ב‬‫גמ‬‫רא‬‫כתוב‬‫ות‬'‫ח‬‫יש‬,‫מחלוקת‬‫אם‬‫וחוה‬ ‫אדם‬ ‫יצירות‬ ‫שתי‬‫היו‬‫או‬ ,‫יצירה‬‫אחת‬‫יצירה‬,‫ו‬‫הרשב"א‬‫כתב‬ ,‫חננאל‬ ‫רבנו‬ ‫בשם‬‫לדעה‬ ‫שגם‬‫ש‬‫יצירות‬ ‫שתי‬‫היו‬,‫הכוונה‬ ‫ש‬‫נוצרה‬ ‫אחת‬‫בהתחלה‬‫ממנו‬ ‫בנפרד‬"‫וברחה‬‫ברא‬ ‫ואח"כ‬ ," ‫מצלעו‬ ‫חוה‬ ‫לו‬. ‫והדברים‬‫ברא‬ ‫מדוע‬ ,‫נסתרות‬ ‫יודע‬ ‫עולם‬ ‫שבורא‬ ‫תמוהים‬ ‫א‬ ,‫אבודה‬ ‫נשמה‬‫י‬‫שתברח‬ ‫שה‬‫בלי‬ ‫מאדם‬ ‫לנצח‬‫ידיעה‬ ‫שום‬ ‫עליה‬??,‫וייתכן‬‫זה‬‫שנישואין‬ ‫ידע‬ ‫שאדם‬ ‫מטרה‬ ‫שהייתה‬ ‫האישה‬ ‫את‬ ‫ויעריך‬ ‫הנישואין‬ ‫חיי‬ ‫את‬ ‫ויעריך‬ ,‫פשוט‬ ‫לא‬ ‫דבר‬ ‫שחייה‬‫אתו‬,‫בורחת‬ ‫ולא‬‫וייתכן‬‫ואמר‬ ‫הקדים‬ ‫שלכן‬ "‫עמדי‬ ‫נתתה‬ ‫אשר‬ ‫האשה‬"‫שלכ‬‫לא‬ ‫ן‬‫הכ‬‫י‬‫אותה‬ ‫תי‬,‫עלי‬ ‫כי‬ ‫תברח‬ ‫שלא‬ ‫לשמרה‬‫כראשונה‬ ‫לי‬. ‫אבל‬‫כליות‬ ‫בוחן‬ ‫בפני‬ ‫אמר‬ ‫הוא‬ ‫האמת‬ ‫את‬,",‫אנוס‬ ‫הייתי‬ ‫אבל‬‫אנוס‬ ‫להיות‬ ‫נהניתי‬"‫המשכתי‬ ‫כי‬ ,‫לאכול‬‫ומצדי‬ ,‫לאכול‬ ‫אמשיך‬‫ל‬‫כן‬‫הודה‬‫ש‬‫שלו‬ ‫האונס‬ ‫טענת‬ ‫אין‬ .‫מתקבלת‬ ‫ללמדנ‬‫ו‬,‫לפעמים‬ ‫שאכן‬‫אתה‬‫לה‬ ‫ולא‬ ,‫הראשונה‬ ‫לשנייה‬ ‫תשובה‬ ‫זה‬ ‫אבל‬ ,‫באמת‬ ‫אנוס‬,‫משך‬‫אבל‬‫מוכיח‬ ‫ההמשך‬‫נהנה‬ ‫שאתה‬ ‫שבעצם‬ ‫או‬ ,‫מהאונס‬‫לא‬ ‫זה‬‫היה‬‫אונ‬‫ס‬!!‫א‬‫ז‬‫רא‬ ‫לאבד‬ ‫לא‬ ‫עלינו‬‫ש‬.‫ולהפסיק‬ ‫לעצור‬ ‫כשצריך‬ ‫ולעצור‬ ‫המשמר‬ ‫על‬ ‫להיות‬ ‫ותמיד‬ ‫ועל‬‫א‬ ‫זה‬‫ומר‬‫רב‬‫בגמרא‬ ‫יצחק‬‫קידושין‬'‫ל‬‫יצרו‬‫של‬‫אדם‬ ‫מתחדש‬‫עליו‬‫בכל‬‫יום‬‫שנאמר‬‫רק‬‫רע‬‫כל‬,‫היום‬‫ולכאורה‬ ??‫מהפסוק‬ ‫זו‬ ‫דרשה‬ ‫לומדים‬ ‫איך‬‫ו‬‫מבאר‬‫רש‬"‫בגמ‬ ‫י‬‫רא‬‫מכך‬ ‫שכתוב‬"‫היום‬‫כל‬"‫ו‬,‫ש‬‫מיותר‬ ‫זה‬‫כתוב‬ ‫הרי‬‫מחשבות‬‫יצר‬ ‫כל‬ ‫לבו‬‫רע‬ ‫רק‬. ‫והנה‬,‫אפשרית‬ ‫טומאה‬ ‫בכל‬ ‫עצמם‬ ‫את‬ ‫טימאו‬ ‫אלו‬ ‫אנשים‬ ‫כפ‬‫ברש‬ ‫שכתוב‬ ‫י‬"‫י‬‫ש‬‫לקחו‬"‫בחרו‬ ‫אשר‬ ‫כל‬"‫שום‬ ‫בלי‬ ‫גבולות‬,‫מותר‬ ‫הכל‬ ‫אלא‬ ,‫שמגביל‬ ‫במדינה‬ ‫חוק‬ ‫היה‬ ‫שלא‬ ‫ובלי‬ ‫הכל‬ ‫עשו‬ ‫כבר‬ ‫הרי‬ ‫יתחדש‬ ‫שהיצר‬ ‫שייך‬ ‫מה‬ ‫כן‬ ‫ואם‬ ??‫מזה‬ ‫יותר‬ ‫שייך‬ ‫מה‬ ‫גבולות‬ ‫אלא‬‫ליצר‬ ‫וטרחו‬ ‫חשבו‬ ‫היום‬ ‫כל‬ ‫הם‬ ‫זה‬ ‫שבגלל‬ ‫ייתכן‬ ‫היה‬ ‫שלא‬ ‫טומאה‬ ‫של‬ ‫התחדשות‬ ‫עוד‬ ‫להוסיף‬ ‫שמתחדש‬ ‫על‬ ‫במחשבות‬ ‫עסקו‬ ‫יום‬ ‫שכל‬ ‫כך‬ ,‫אתמול‬ ‫להם‬‫ההתחדשות‬ ‫ה‬ ‫של‬‫יום‬‫הבא‬. ‫ובעצם‬‫בא‬ ‫זה‬ ‫אבל‬ ,‫יום‬ ‫כל‬ ‫מתחדש‬ ‫שהיצר‬ ,‫מכאן‬ ‫רואים‬ ‫שמתא‬ ‫האדם‬ ‫מחשבות‬ ‫ידי‬ ‫על‬‫ליצר‬ ‫לעזור‬ ‫ונטרד‬ ‫מץ‬ .‫יום‬ ‫בכל‬ ‫להתחדש‬ ‫אבל‬",‫בשר‬ ‫הוא‬ ‫בשגם‬‫והיו‬‫ימיו‬‫מאה‬‫ועשרים‬‫שנה‬"‫גם‬ ‫אפשר‬ ‫כמה‬ ‫ועד‬ ‫לרדת‬ ‫אפשר‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫גבול‬ ‫יש‬ ‫לייצר‬ ‫כ‬ ‫בטומאה‬ ‫להתחדש‬‫לכן‬ ,‫מגבלה‬ ‫שום‬ ‫אין‬ ‫ממילא‬ ‫אשר‬ ‫ימיו‬ ‫ויהיו‬120‫כ‬ ,‫שנה‬‫ל‬ ‫קשה‬ ‫ככה‬ ‫גם‬ ‫י‬‫ול‬ ‫הם‬‫ייצר‬‫להתחדש‬ ‫יום‬ ‫כל‬. ‫זאת‬‫אומרת‬‫הקב‬"‫את‬ ‫עליהם‬ ‫הביא‬ ‫ברחמיו‬ ‫ה‬‫המבול‬, ‫ו‬‫בכך‬‫נתחדש‬ ‫איך‬ ‫הראש‬ ‫את‬ ‫לשבור‬ ‫להפסיק‬ ‫לאנשים‬ ‫עזר‬ ‫חדשה‬ ‫בטומאה‬ ‫מחר‬!!!‫כי‬‫הם‬‫הדאגות‬ ‫להם‬ ‫ונגמרו‬ ‫מתו‬ .‫מחר‬ ‫ליום‬ ‫והתורה‬‫עולם‬ ‫בורא‬ ‫כי‬ ,‫בפירוט‬ ‫בעניין‬ ‫מרחיבה‬‫התחרט‬ ‫בריאתו‬ ‫על‬ ‫התחרט‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ,‫כזה‬ ‫למצב‬ ‫הגיעו‬ ‫שאנשים‬. ‫אלא‬‫אלא‬ ,‫שמתחרט‬ ‫הוא‬‫כאדם‬ ‫לא‬ ‫כי‬‫עולם‬ ‫בורא‬ ‫אדרבא‬ ‫ובני‬ ‫נוח‬ ‫את‬ ‫השאיר‬‫ויהפכו‬ ‫השלילית‬ ‫בדוגמא‬ ‫שישתמשו‬ ,‫ו‬ ‫אותה‬‫לעבודה‬‫חיובית‬‫ש‬ ,‫נשמר‬ ‫איך‬ ‫טרודים‬ ‫יהיו‬ ‫היום‬ ‫כל‬ ‫נ‬ ‫ובמה‬ ‫ואיך‬ ,‫שבנו‬ ‫הקדושה‬ ‫את‬‫ונ‬ ‫תחדש‬‫מחר‬ ‫תקדש‬‫ר‬ ,‫ק‬ ‫בלב‬ '‫ה‬ ‫וישמח‬ ‫היום‬ ‫כל‬ ‫טוב‬.‫ו‬ ‫ללמדנו‬,‫שהיצר‬‫כך‬ ‫לך‬ ‫ויציק‬ ‫אותך‬ ‫יטריד‬ ‫הוא‬ ‫מגבלות‬ ‫בלי‬ ‫הכל‬ ‫לו‬ ‫תתיר‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫ועוד‬ ‫עוד‬ ‫רוצה‬ ‫הוא‬ ,‫גבולות‬ ‫לו‬ ‫אין‬ ‫הרע‬ ‫המחשב‬ ‫שכל‬‫טרודי‬ ‫יהיו‬ ‫שלך‬ ‫ות‬‫ם‬,‫עוד‬ ‫אותו‬ ‫להשביע‬ ‫ואיך‬ ‫בטומאה‬ ‫להתרענן‬ ‫איך‬ ‫ולחוצים‬ ‫בטומאה‬‫שרואים‬ ‫פלא‬ ‫לא‬ ‫לר‬ ‫התמכרו‬ ‫כי‬ ‫להם‬ ‫שהיה‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫שאבדו‬ ‫חשובים‬.‫להם‬ ‫שהיה‬ ‫במה‬ ‫הסתפקו‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ,‫ולייצר‬ ‫וע‬
  8. 8. ‫רב‬ ‫שלום‬ ‫מורי‬ ‫אבי‬ ‫נשמת‬ ‫לעילוי‬‫הצדיק‬‫רב‬‫בן‬ ‫שלום‬‫רב‬ ‫הצדיק‬‫זצ"ל‬ ‫ריינר‬ ‫יצחק‬ ‫פרשת‬–‫בראשית‬ 1 ‫כתוב‬‫ש‬‫אדם‬‫הראשון‬‫ראה‬‫את‬‫רבי‬‫עקיבא‬‫ושמח‬‫על‬‫תורתו‬ ‫אבל‬‫בכה‬‫על‬‫מיתתו‬,‫וב‬‫בשרו‬ ‫את‬ ‫שסרקו‬ ‫שהצטער‬ ‫פשטות‬ ‫ברזל‬ ‫של‬ ‫במסרקות‬ ‫עקיבא‬ ‫רבי‬ ‫של‬. ‫ו‬‫ייתכן‬‫שבכה‬,‫למה‬‫זכה‬‫רבי‬‫עקיבא‬‫למות‬‫על‬‫קידוש‬‫השם‬, ‫ו‬‫את‬ ‫לתקן‬‫ול‬ ‫השבטים‬ ‫עשרת‬ ‫חטא‬‫א‬‫מחמת‬,‫שלו‬ ‫חטאו‬ ‫ואילו‬‫הוא‬‫הראשון‬ ‫אדם‬‫מת‬‫בגלל‬‫חטא‬.‫הדעת‬ ‫עץ‬ ‫ו‬‫אכן‬‫על‬‫זה‬‫יש‬‫לבכות‬,‫כי‬‫אם‬‫מתים‬‫שווה‬‫למות‬‫על‬‫קידוש‬ ‫השם‬‫ולא‬‫סתם‬‫מוות‬‫או‬‫כעונש‬,‫ואין‬‫אני‬‫מתכוון‬‫שעכשיו‬ ‫אני‬‫למות‬ ‫ומשתוקק‬ ‫רוצה‬‫על‬‫קידוש‬‫השם‬,‫כי‬‫יותר‬‫חשוב‬ ‫לחיות‬‫על‬‫קידוש‬‫השם‬. ‫אבל‬‫בעצם‬‫היום‬‫אני‬‫מת‬‫על‬‫קידוש‬‫השם‬,‫אדם‬ ‫שהרי‬ ‫הראשון‬‫עולם‬ ‫בורא‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫במפורש‬ ‫הוזהר‬‫שביום‬‫אוכלו‬ ‫ימות‬ ‫הוא‬ ‫הדעת‬ ‫מעץ‬,‫ו‬‫זאת‬ ‫בכל‬‫הוא‬‫מת‬‫רק‬‫לאחר‬930 ‫שנה‬??? ‫ואחד‬‫התשובות‬,‫שראיתי‬‫שברגע‬‫שנגזר‬‫שהוא‬‫לא‬‫יחיה‬ ‫לעולם‬,‫אם‬‫כן‬‫כל‬‫יום‬‫שעובר‬‫הוא‬‫מת‬‫בעוד‬‫יום‬‫ו‬,‫יום‬ ‫בעוד‬ ‫וזה‬‫כמו‬‫שעון‬‫חול‬,‫שכל‬‫גרגיר‬‫נגמר‬‫הזמן‬‫ובסוף‬‫מתים‬ ‫לא‬ ‫רק‬‫מסיימים‬‫למות‬. ‫אז‬‫כל‬‫לילה‬‫נמות‬‫על‬‫קידוש‬‫השם‬,‫שנגיד‬‫אבא‬‫מחר‬‫נהיה‬ ‫טובים‬‫יותר‬!!!‫ומה‬‫שחטאנו‬‫היום‬‫בבקשה‬‫סלח‬‫לנו‬,‫וגם‬ ‫ב‬‫כל‬‫לילה‬‫נסכם‬‫איזה‬‫קידוש‬‫השם‬‫עשינו‬‫ביום‬‫זה‬. ‫וככה‬.‫ואמן‬ ‫אמו‬ ‫עולם‬ ‫לבורא‬ ‫אותנו‬ ‫מקרב‬ ‫וזה‬ ,‫עצמנו‬ ‫שלנו‬ ‫הנפש‬ ‫חשבון‬ ‫ספר‬ ,‫האדם‬ ‫תולדות‬ ‫ספר‬ ‫יהיה‬ ‫לנו‬ ‫גם‬ ‫מלאכים‬‫שנופלים‬‫לארץ‬‫כי‬‫קטרגו‬‫על‬‫חטאי‬‫בני‬‫האדם‬, ‫והם‬‫רק‬‫טעמו‬‫טעמו‬‫של‬‫חטא‬‫ויוצאים‬‫מדעתם‬,‫כי‬‫הם‬ ‫ענקיים‬‫ובני‬‫אדם‬‫כולל‬‫נשותיהם‬‫לעומתם‬‫היו‬‫חגבים‬,‫ו‬‫פלא‬ ‫ש‬‫בכלל‬‫נולדו‬‫מהם‬‫מהם‬ ‫נולדו‬ ‫ועוד‬‫ענקים‬. ‫אכן‬‫לתאווה‬‫כזו‬‫אין‬‫הגיון‬,‫אבל‬‫באמת‬‫כל‬‫התאווה‬‫הזו‬ ‫לא‬‫הגיונית‬,‫וכמו‬‫שאמר‬‫לי‬‫הגאון‬ ‫הרב‬‫נתנזון‬ ‫אלדר‬ ‫הרב‬ ‫שליט‬"‫א‬‫בשמחת‬‫תורה‬,‫ש‬‫בעולם‬‫הזה‬‫הכי‬‫מתוק‬‫זה‬‫דבש‬, ‫ו‬‫בעצם‬‫זה‬‫רוק‬‫של‬‫דבורים‬!!!!‫והכי‬‫יפה‬‫בבדים‬‫זה‬‫משי‬ ‫שזה‬‫בעצם‬‫צואת‬‫תולעים‬,‫הגדולה‬ ‫והתאווה‬‫זה‬‫א‬‫י‬‫שה‬‫שזה‬ ‫הגיוני‬ ‫ולא‬ ‫מגעיל‬‫ו‬‫ו‬ ,‫הגמרא‬ ‫כמאמר‬‫אילולי‬‫קבע‬‫הבורא‬ ‫את‬‫התאווה‬‫היינו‬‫נגעלים‬‫מכל‬‫הרשימה‬‫הקודמת‬. ‫ואכן‬‫כתוב‬‫שהייתה‬‫אחת‬‫לפני‬‫חווה‬‫שברחה‬‫מאדם‬,‫וכי‬ ‫נשמה‬‫אבודה‬‫זו‬‫למה‬‫נבראה‬??‫אלא‬‫ללמדנו‬‫שבהיגיון‬ ‫התאווה‬‫הזו‬‫מגעילה‬‫ושווה‬‫להיות‬‫נשמה‬‫אבודה‬‫ומחוקה‬ ‫ולא‬‫לחיות‬‫עם‬‫תאווה‬‫זו‬. ‫לכן‬‫בכל‬‫מצב‬‫של‬‫יצר‬‫הרע‬‫שתוקף‬,‫זכור‬‫נא‬‫שזה‬‫לא‬‫הגיוני‬ ‫שזה‬‫רק‬‫תאווה‬‫מגעילה‬,‫וזכור‬‫את‬‫ההוכחה‬‫הגדולה‬ ‫מהמלאכים‬‫הענקיים‬‫שנפלו‬‫ו‬‫עשו‬‫שטויות‬‫בלתי‬‫נתפסות‬ ‫בשכל‬. ‫וכך‬‫תגיד‬‫ליצר‬‫די‬‫לטינופת‬,‫לתאוות‬ ‫ודי‬‫למצב‬ ‫תגיע‬ ‫ועל‬ ‫היום‬ ‫כל‬ ‫טוב‬ ‫רק‬ ‫אלא‬ ,‫היום‬ ‫כל‬ ‫רע‬ ‫שרק‬‫בהצלחה‬‫צדיקים‬. ‫ראיתי‬‫ש‬‫מפרשים‬,‫על‬‫פי‬‫הגמרא‬'‫מ‬ ‫קידושין‬‫עולא‬ ‫שאמר‬ ‫ש‬‫אכן‬‫בדרך‬‫כלל‬‫מחשבה‬‫רעה‬‫אין‬‫הקדוש‬‫ברוך‬‫הוא‬ ‫מצרפה‬‫למעשה‬,‫אבל‬‫בחזר‬‫ושנה‬,‫דהיינו‬‫שעשה‬‫את‬ ‫העבירה‬‫שוב‬,‫אזי‬‫גם‬‫מחשבה‬‫רעה‬‫הקב‬"‫ה‬‫מצרפה‬ ‫למעשה‬!!! ‫ולכן‬‫כואב‬‫הלב‬,‫שבן‬‫אדם‬‫רק‬‫חושב‬,‫ומקבל‬‫עונש‬‫כאילו‬ ‫עשה‬!!!! ‫ו‬‫זה‬‫כמו‬‫שבן‬‫אדם‬‫ישלם‬‫על‬‫מגש‬‫פיצה‬,‫רק‬‫כי‬‫הריח‬‫את‬ ‫הפיצה‬‫מרחוק‬. ‫בקללה‬‫על‬‫חווה‬‫תראו‬‫גם‬‫טמון‬‫בה‬‫ברכה‬,‫כי‬‫בורא‬‫עולם‬ ‫אוהב‬‫אותנו‬‫גם‬‫כשכועס‬‫ומעניש‬. ‫שרש‬"‫י‬,‫מפרש‬‫עצבונך‬-‫זה‬‫צער‬‫גידול‬‫בנים‬)‫עירובין‬‫ק‬:( ‫והרונך‬-‫זה‬‫צער‬‫העיבור‬:‫בעצב‬‫תלדי‬‫בנים‬-‫זה‬‫צער‬ ‫הלידה‬:‫ולמה‬‫אם‬‫כן‬‫הקדים‬‫הפסוק‬‫צער‬‫גידול‬‫בנים‬‫לפני‬ ‫שכתוב‬‫על‬‫צער‬‫ו‬ ‫ההריון‬‫הלידה‬,‫והרי‬‫כך‬ ‫לא‬‫הסדר‬?? ‫אלא‬‫כתוב‬ ‫ראיתי‬‫שצער‬‫ההיריון‬‫וצער‬‫הלידה‬‫וכאב‬ ‫הצירים‬‫רק‬‫מחבר‬‫את‬‫האמא‬‫בלב‬‫ונפש‬‫לילד‬,‫ולכן‬‫היא‬ ‫יכולה‬‫לסבול‬‫את‬‫צער‬‫גידול‬‫הבנים‬!!! ‫ו‬‫לפי‬‫נראה‬ ‫זה‬‫ל‬‫ש‬ ‫הוסיף‬‫לכן‬‫אל‬‫אישך‬‫תשוקתך‬,‫שהרי‬ ‫בדרך‬‫ההיגיון‬‫אם‬‫ההיריון‬‫והלידה‬‫והגידול‬‫של‬‫הילדים‬‫רק‬ ‫גורם‬‫צער‬‫לאמא‬,‫אז‬‫היה‬‫עליה‬‫לברוח‬‫מהבעל‬‫ולא‬ ‫להתחתן‬??? ‫אלא‬‫בגלל‬‫האהבה‬‫הגדולה‬‫שהיא‬‫מקבלת‬‫מתוך‬‫הצער‬ ‫וחווית‬‫הכאב‬‫היא‬‫מתקשרת‬‫לילד‬,‫לכן‬‫היא‬‫גם‬‫משתוקקת‬ ‫לבעל‬,‫שיביא‬‫לה‬‫ילדים‬‫שיהיו‬‫קשורים‬‫אליה‬‫בלב‬‫ונפש‬. ‫אז‬‫מתוך‬‫הקללה‬‫מתגלה‬‫לנו‬‫ברכה‬‫עצומה‬!!!!‫וכל‬‫זה‬‫כי‬ ‫בורא‬‫עולם‬‫אוהב‬‫אותנו‬‫כאבא‬‫רחום‬.
  9. 9. 2 ‫ובעצם‬‫כך‬‫גם‬‫במסלול‬‫חיינו‬‫הרוחניים‬,‫כמה‬‫שמלחמת‬ ‫היצר‬‫גדולה‬‫יותר‬,‫כמה‬‫שאנחנו‬‫משקיעים‬‫יותר‬‫וקשה‬‫לנו‬, ‫ככה‬‫יותר‬‫אנחנו‬‫מתחברים‬‫באהבה‬‫עזה‬‫בלב‬‫ונפש‬‫לבורא‬ ‫עולם‬. ‫אז‬‫בעצם‬‫הניסיונות‬‫הם‬‫מקפצה‬‫ענקית‬‫להדבקות‬‫לאהבת‬ ‫בורא‬‫עולם‬,‫ולכן‬‫אם‬‫אתה‬‫בניסיון‬‫תילחם‬‫כאריה‬,‫אתה‬ ‫תלקק‬‫את‬‫האצבעות‬‫ב‬‫סיום‬‫המלחמה‬,‫אתה‬‫תתפרץ‬ ‫ברגשות‬‫אהבה‬‫לאבא‬‫שבשמים‬,‫אבא‬‫אני‬‫שלך‬‫אני‬‫אש‬ ‫עבורך‬‫אני‬‫עד‬‫טיפת‬‫דמי‬‫האחרונה‬‫ילחם‬‫בשבילך‬,‫ככה‬ ‫גודלים‬‫ככה‬‫נהפכים‬‫לענקים‬‫וקדושי‬‫עליון‬,‫ו‬‫מי‬‫להשם‬‫אלי‬, ‫ככה‬‫צעק‬‫יוחנן‬‫המכבי‬‫ועלינו‬‫להצטרף‬‫ו‬ ‫לחבורתו‬‫ל‬‫צע‬‫ו‬‫ק‬ ‫בקול‬‫גדול‬‫כמוה‬‫ו‬‫ונפש‬ ‫בלב‬ ‫ונתמסר‬.‫אמן‬ ‫הבורא‬ ‫לעבודת‬ ‫פשוט‬,‫ייאמן‬ ‫לא‬‫המוסר‬‫המוסר‬ ‫מבעל‬ ‫בעולם‬ ‫הראשון‬ ‫לשנות‬ ‫הצליח‬ ‫לא‬ ‫עולם‬ ‫בורא‬ ‫שהוא‬ ‫ביותר‬ ‫הטוב‬‫ולעצור‬‫בן‬ ‫מעבירה‬ ‫אדם‬. ‫הנה‬‫ק‬ ‫לכם‬,‫מנחתו‬ ‫את‬ ‫קיבל‬ ‫לא‬ ‫עולם‬ ‫שבורא‬ ‫מאוכזב‬ ‫ין‬ ‫עולם‬ ‫בורא‬ ‫הרצח‬ ‫לפני‬ ‫ועוד‬ ,‫קיבל‬ ‫כן‬ ‫אחיו‬ ‫של‬ ‫את‬ ‫ואילו‬ ,‫קשים‬ ‫מוסר‬ ‫בדברי‬ ‫אותו‬ ‫מוכיח‬‫ובכל‬ ,‫כדורבנות‬ ‫מילים‬ ‫אחיו‬ ‫את‬ ‫ורצח‬ ‫קם‬ ‫הוא‬ ‫זאת‬!!!! ‫מדהים‬‫רק‬ ,‫הרע‬ ‫הייצר‬ ‫את‬ ‫לנצח‬ ‫עוזר‬ ‫לא‬ ‫שכלום‬ ,‫הדבר‬ ‫לעזור‬ ‫יכולים‬ ‫השאר‬ ‫כל‬ ,‫נקודה‬ ‫הפנימית‬ ‫שלך‬ ‫החלטה‬ ‫לחזור‬ ‫פנימי‬ ‫רצון‬ ‫לך‬ ‫כשיש‬‫בתשובה‬‫ולהתגבר‬.‫באמת‬ ‫אז‬‫חדש‬ ‫דף‬ ‫פתח‬ ,‫לאלוקיך‬ ‫קרא‬ ‫קום‬ ‫נרדם‬ ‫לך‬ ‫מה‬ ‫קדימה‬‫לך‬ ‫ממתין‬ ‫הוא‬ ‫ברוך‬ ‫הקדוש‬‫בידיים‬‫אליו‬ ‫גש‬ ‫רק‬ ‫פתוחות‬‫קדימה‬. ‫איך‬‫איך‬ ‫גילה‬ ‫שקין‬ ‫עד‬ ‫לאט‬ ‫לאט‬ ‫מכות‬ ‫חטף‬ ‫שהבל‬ ‫זה‬ ‫הורגים‬‫ו‬,‫אותו‬ ‫הרג‬ ‫סוף‬ ‫סוף‬ ‫אז‬‫להתגונן‬ ‫יכל‬ ‫לא‬ ‫הבן‬ ‫וכי‬?? ‫מה‬‫למות‬ ‫הסכים‬ ‫הוא‬?? ‫אלא‬‫נח‬‫בן‬ ‫כי‬ ,‫מיתה‬ ‫לו‬ ‫שמגיע‬ ‫הבל‬ ‫את‬ ‫שיכני‬ ‫שקין‬ ,‫ייתכן‬ ‫משווה‬ ‫פחות‬ ‫על‬ ‫נהרג‬‫שמאחר‬ ‫הייתה‬ ‫קין‬ ‫וטענת‬ ,‫פרוטה‬ ‫העולם‬ ‫את‬ ‫וחילקו‬‫ביניהם‬‫ש‬‫הבל‬‫קיבל‬‫את‬‫הבהמות‬ ‫האדמה‬ ‫את‬ ‫קיבל‬ ‫קין‬ ‫ואליו‬ ,‫והחיות‬‫להבל‬ ‫קין‬ ‫טען‬ ‫ולכן‬ ‫לעוף‬ ‫עליך‬ ‫וגם‬ ,‫קרבן‬ ‫הקרבת‬ ‫בו‬ ‫השטח‬ ‫את‬ ‫ממני‬ ‫גנבת‬ ‫את‬ ‫כנפיי‬ ‫לו‬ ‫ואין‬ ‫והיות‬ ,‫שלי‬ ‫מהאדמה‬‫קיבל‬ ‫והוא‬ ‫והיות‬ ‫ם‬ ‫את‬ ‫בהכנעה‬.‫למיתה‬ ‫הבל‬ ‫התמסר‬ ‫לכן‬ ‫קין‬ ‫טענות‬ ‫וכל‬‫מה‬‫לא‬ ‫עולם‬ ‫מבורא‬ ‫הוזהר‬ ‫קין‬ ‫כאשר‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ‫לך‬ ‫אבל‬ ,‫המצב‬ ‫את‬ ‫להחמיר‬‫כשהיצר‬‫אזי‬ ‫משתולל‬‫אדם‬ ‫בן‬ ‫את‬ ‫ומצדיק‬ ‫עולם‬ ‫מבורא‬ ‫יותר‬ ‫חכם‬‫מעשהו‬‫אשר‬ ‫כצדיק‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫מבין‬ ‫הוא‬ ‫הרי‬ ,‫לעשות‬ ‫מה‬ ‫לו‬ ‫יאמר‬ ‫שמי‬ ,‫בארץ‬ ‫ויו‬ ‫צדק‬ ‫רודף‬ ‫והוא‬ ,‫מכולם‬,‫עצמו‬ ‫נגעי‬ ‫את‬ ‫רואה‬ ‫ולא‬ ,‫שר‬ ‫ה‬ ‫ככה‬‫של‬ ‫מידה‬ ‫אמות‬ ‫לפי‬ ‫שרצח‬ ,‫הראשון‬ ‫הרוצח‬ ‫עם‬ ‫יה‬ ‫מעוותות‬ ‫מוסר‬‫את‬ ‫ולעוות‬ ‫לעקם‬ ‫היצר‬ ‫של‬ ‫דרכו‬ ‫וכך‬ , ‫הישר‬,‫ה‬ ‫הרשע‬ ‫ואת‬‫הופך‬ ‫וא‬‫למצו‬‫ו‬‫ה‬‫לו‬ ‫להאמין‬ ‫נפסיק‬ ‫אז‬ , ‫עצמנו‬ ‫את‬ ‫ולשקר‬‫באמת‬ ‫לאמת‬ ‫ונתקרב‬ ‫לשקרים‬ ‫די‬, "‫ליבנו‬ ‫וטהר‬‫באמת‬ ‫לעובדך‬". ‫ממש‬‫התח‬ ‫רק‬ ‫שלהם‬ ‫אבא‬ ‫הרי‬ ,‫מובן‬ ‫לא‬‫עוד‬ ‫לחיות‬ ‫יל‬ ‫כ‬‫חיים‬ ‫של‬‫שנה‬ ‫אלף‬‫עדיין‬‫לפניו‬,‫מחיים‬‫ירושה‬ ‫פתאום‬ ‫מה‬, ‫העולם‬ ‫את‬ ‫לחלק‬ ‫להם‬ ‫בוער‬ ‫מה‬???? ‫וזה‬‫ס‬ ‫לי‬ ‫מזכיר‬‫יפור‬‫סבו‬ ‫ברכי‬ ‫על‬ ‫שישב‬ ‫נכד‬ ‫אותו‬ ‫כמו‬ ‫אותו‬ ‫שאל‬ ,‫עיניים‬ ‫תעצום‬ ‫סבא‬ ,‫לסבא‬ ‫ואמר‬ ,‫המיליונר‬ ?‫למה‬ ‫סבא‬??‫סבא‬‫שכאשר‬ ,‫אמר‬ ‫שלי‬‫אבא‬‫כי‬ ,‫הנכד‬ ‫לו‬ ‫ענה‬ ‫י‬‫ע‬‫צום‬‫עיניים‬‫וכל‬ ‫הסלון‬ ‫על‬ ‫ידו‬ ‫עם‬ ‫בסיבוב‬ ‫ומצביע‬ ‫זה‬ ‫כל‬ ...‫שלנו‬ ‫יהיה‬ ‫זה‬ ‫כל‬ ,‫לעין‬ ‫הנראה‬‫קפץ‬ ‫הסבא‬‫בת‬‫ד‬‫המה‬, ‫החצוף‬ ‫והבן‬ ‫הנכד‬ ‫את‬ ‫והעיף‬‫מביתו‬‫וניש‬‫בצדק‬ ‫לו‬ .‫מהירושה‬ ‫אלא‬,‫יתכן‬‫ש‬‫ל‬‫קיין‬‫צץ‬‫רעיון‬‫כשר‬‫קורבן‬ ‫להקריב‬ ‫ונפלא‬ ‫שכתוב‬ ‫כמו‬ ‫משלו‬ ‫יהיה‬ ‫שזה‬ ‫רצה‬ ‫הוא‬ ‫אבל‬ ,'‫לה‬"‫כי‬ ‫אדם‬ ‫מכם‬ ‫יקריב‬"‫משלכם‬–‫מרכוש‬‫הוא‬ ‫לכן‬ ,‫האדם‬ ‫של‬ ‫הפרטי‬ ‫בכדי‬ ‫עכשיו‬ ‫כבר‬ ‫העולם‬ ‫את‬ ‫להם‬ ‫שיוריש‬ ‫לאביו‬ ‫הציע‬ ,‫משלהם‬ ‫להקריב‬ ‫שיוכלו‬‫הראשון‬ ‫ואדם‬‫לכך‬ ‫הסכים‬. ‫ואחרי‬‫בינ‬ ‫העולם‬ ‫את‬ ‫חילקו‬ ‫האחים‬ ‫כן‬‫י‬‫הם‬‫ק‬ ,‫את‬ ‫לקח‬ ‫ין‬ ,‫והצמחים‬ ‫האדמה‬‫שק‬ ‫כך‬ ,‫החיים‬ ‫בעלי‬ ‫את‬ ‫הבל‬ ‫ואילו‬‫ין‬ ‫מהצומ‬ ‫מחנה‬ ‫הקריב‬‫ח‬,‫ואיל‬‫הבל‬ ‫ו‬‫הקריב‬‫בהמה‬‫ו‬ ,‫קין‬ ‫מנחה‬ ‫להקריב‬ ‫העדיף‬,‫עני‬ ‫מנחת‬ ‫כנגד‬ ‫פשוטה‬ ‫הכי‬‫להראות‬ ,‫הלב‬ ‫לכוונת‬ ‫אלא‬ ‫שלנו‬ ‫למתנות‬ ‫זקוק‬ ‫לא‬ ‫עולם‬ ‫שבורא‬ .‫הצאן‬ ‫ממיטב‬ ‫עשיר‬ ‫קורבן‬ ‫הקריב‬ ‫הבל‬ ‫ואילו‬ ‫והיות‬‫וקדושות‬ ‫טובות‬ ‫מטרות‬ ‫סביב‬ ‫היה‬ ‫והכל‬‫הוא‬ ‫לכן‬ , ‫עד‬,‫היא‬ ‫טובה‬ ‫כי‬ ‫בדרכו‬ ‫בטוח‬ ‫והיה‬ ,‫בצדקתו‬ ‫משוחד‬ ‫היה‬ ‫וכאמור‬ ‫הבל‬ ‫אחיו‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫בכך‬ ‫לשכנע‬ ‫גם‬ ‫שהצליח‬ ‫כך‬ ‫כדי‬ ‫לו‬ ‫עזר‬ ‫לא‬ ‫לכן‬ ,‫קודם‬‫ד‬‫הוא‬ ‫כי‬ ,‫עולם‬ ‫בורא‬ ‫של‬ ‫המוסר‬ ‫ברי‬ ‫הפתגם‬ ‫וכידוע‬ ,‫טובות‬ ‫ובכוונות‬ ‫שמים‬ ‫בלשם‬ ‫משוחד‬ ‫היה‬ "‫הדרך‬‫לגיהינום‬‫טובות‬ ‫בכוונות‬ ‫רצופה‬". ‫ולכן‬‫שה‬ ‫שטעה‬ ‫כשראה‬ ‫גם‬‫את‬ ‫קיבל‬ ‫לא‬ ‫הבורא‬ ‫רי‬‫מנחתנו‬ ‫כי‬ ,‫עני‬‫קורבן‬‫להקריב‬ ‫לו‬ ‫אסור‬‫עשיר‬‫כי‬‫ה‬ ‫על‬‫אדם‬‫להשקיע‬ ‫ב‬,‫בכך‬ ‫צורך‬ ‫אין‬ ‫שלבורא‬ ‫למרות‬ ‫עולם‬ ‫לבורא‬ ‫מקסימום‬ ‫ההש‬‫כגודל‬ ‫אבל‬‫ק‬‫עה‬‫ה‬‫גודל‬‫כך‬‫לבורא‬‫שלנו‬‫והחיבור‬‫אהבה‬ .‫עולם‬ ,‫לכן‬,‫שמים‬ ‫הלשם‬ ‫על‬ ‫לנו‬ ‫השלט‬ ‫היצר‬ ‫האם‬ ‫לבדוק‬ ‫פעם‬ ‫כל‬ ‫אבל‬ ,‫חיינו‬ ‫כל‬ ‫שמים‬ ‫לשם‬ ‫לפעול‬ ‫עלינו‬ ,‫והקדושה‬ ‫הצדק‬ ‫בשם‬ ‫ורשעות‬ ‫ואבדון‬ ‫לרוע‬ ‫אותנו‬ ‫ומושך‬‫לדעתם‬ ‫ולציית‬ ‫רבותינו‬ ‫עם‬ ‫להתייעץ‬ ‫עלנו‬ ‫אלא‬ ‫ומ‬ ‫מדעתנו‬ ‫מוחלט‬ ‫היפך‬ ‫נראה‬ ‫זה‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫מצב‬ ‫בכל‬‫דרכנ‬‫להיטהר‬ ‫והרוצה‬ ,‫הרוחנית‬ ‫ו‬‫מסייעים‬‫בידו‬.

×