Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ΚΥΠΡΟΣ

2,483 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ΚΥΠΡΟΣ

 1. 1. ΚΥΡ΢ΟΣ Μια άγνωςτθ πτυχι τθσ Ελλθνικισ Λςτορίασ
 2. 2. ΚΥΡ΢ΟΣ Α΢ΧΑΛΑ Χ΢ΟΝΛΑ • Ραρουςία Ελλινων Μυκθναίων • Φζρνουν ςτο νθςί τθν ελλθνικι γλϊςςα τθ κρθςκεία και τα ζκιμα • Λδρφουν 10 πόλεισ-βαςίλεια με κυκλϊπεια τείχθ • Εχκροί προςπακοφν να τθν κατακτιςουν ( Αςςφριοι , Αιγφπτιοι ,Ρζρςεσ) • Τθν κατακτά ο Μζγασ Αλζξανδροσ
 3. 3. ΚΥΡ΢ΟΣ ΒΥΗΑΝΤΛΝΑ Χ΢ΟΝΛΑ • • • • Ο Ραφλοσ και ο Βαρνάβασ διδάςκουν τον χριςτιανιςμό Θ Κφπροσ γίνεται θ πρϊτθ χϊρα με χριςτιανό διοικθτι Οικοδομοφνται μεγάλοι ναοί (βαςιλικζσ) Θ μουςικι παράδοςθ του Βυηαντίου απλϊνεται και ςτθν Κφπρο Τα ακριτικά τραγοφδια του 10ου αι. ακοφγονται μζχρι και ςτισ μζρεσ μασ Ππωσ το ακριτικό τραγοφδι «Τζςςερα παλικάρια»
 4. 4. ΣΕ΢΢ΕΡΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ Τέζζεπα και ηέζζεπα γίνονηαι Οκηώ Τέζζεπα παλικάπια πάνε ζηον πόλεμο Σηο δπόμο πος πηγαίναζι επεινάζαζι Και κάηζαζι να θάζι και έδειτάζαζι Γςπέθκοςν να βποςν βπύζη απάνυ ζηο βοςνό Και εβπάζαζι έναν λάκκο ηυν εκαηό οπγιών Επίξαν ηο λασνί ηοςρ ποιορ ένα καηεβεί Και έπεζεν ο κλήπορ παν ζηο μικπόν παιδί . Δέζηε με αδέλθια μος και γυ να καηεβώ Μερ ηο επημολάηζι να βγάλυ ηο νεπό Και ηόηε ηα αδέλθια ηος ηον ζθικηοδέζαζι Μερ ηο επημολάηζι ηον καηεβάζαζι Εβγάηε με αδέλθια μος γιαηί είδα ηο νεπό Εκόνηινον και μαύπον μα και θαπμακεπόν. Ωζπού να ηον ηπαβήξοςζι και να ηον βγάλοςζιν Οι όθειρ και ηα θίδια ηον μιζοθάγαζιν Όποηε θα επιζηπέτεηε ειρ ηην παηπίδα μος Θα ηπώηε και θα πίνεηε ειρ ηην ςγείαν μος Να πείηε ηηρ μανούλαρ μος ζηα μαύπα να νηςθεί Γιαηί ηο γιο ηηρ ηο μιηζί δε θα ηον ξαναδεί
 5. 5. Θ γεωςτρατθγικι τθσ κζςθ τθν κατζςτθςε από πολφ νωρίσ «μιλον τθσ ζριδοσ» με αποτζλεςμα να δεχτεί επικζςεισ αλλεπάλλθλων ειςβολζων και κατακτθτϊν
 6. 6. ΚΥΡ΢ΟΣ ΛΑΤΛΝΟΚ΢ΑΤΛΑ 1191-1571 • Ο βαςιλιάσ ΢ιχάρδοσ τθσ Αγγλίασ το 1191 καταλαμβάνει το νθςί αλλά ςφντομα περνάει ςτα χζρια των Φράγκων • Επίςθμθ κρθςκεία θ παπικι • Καταπιζηεται θ ορκόδοξθ εκκλθςία • Από τα χζρια των Φράγκων περνάει ςτα χζρια των Ενετϊν μζχρι το 1571
 7. 7. ΚΥΡ΢ΟΣ ΤΟΥ΢ΚΟΚ΢ΑΤΛΑ 1571-1878 • Κατάλθψθ του νθςιοφ από τουσ Τοφρκουσ • Οι Κφπριοι δοκιμάςτθκαν ςκλθρά
 8. 8. • Κατά τθν Ελλθνικι Επανάςταςθ του 1821, οι Ζλλθνεσ Κφπριοι πολζμθςαν ςτο πλευρό των Ελλινων αδελφϊν τουσ • Ακολοφκθςαν μαηικζσ ςφαγζσ • Ανάμεςα ςτα κφματα ιταν ο Αρχιεπίςκοποσ Κυπριανόσ , ιεράρχεσ και πρόκριτοι του νθςιοφ
 9. 9. « Θ ΢ωμιοςφνθ εν φυλι ςυνόκαιρθ του κόςμου. Κανζνασ δεν εβρζκθκεν για να τθν ιξθλείψει. Κανζνασ γιατί ςιζπει τθν που τα ‘ψθ ο Κεόσ μου » Θ ΢ωμιοςφνθ εν να χακεί όντασ ο κόςμοσ λείψει Β. Μιχαθλίδθσ «9θ Λουλίου»
 10. 10. Το 1878 ςτο Συνζδριο του Βερολίνου ο Σουλτάνοσ ζναντι χρθματικισ αμοιβισ παραχϊρθςε τθν Κφπρο ςτουσ Άγγλουσ Θ Κφπροσ αποτελοφςε ςτρατθγικό ςτακμό για το δρόμο προσ τθ αποικία των Άγγλων τθν Λνδία
 11. 11. ΚΥΡ΢ΟΣ ΑΓΓΛΟΚ΢ΑΤΛΑ 1878-1960 • Θ Κφπροσ γίνεται αγγλικι επαρχία για 82 χρόνια
 12. 12. Θ Αγγλικι διοίκθςθ ςτθν Κφπρο, αποδείχτθκε ςκλθρότερθ από τθν Οκωμανικι Το 1925 οι Άγγλοι ανακιρυξαν τθ Κφπρο αποικία του Βρετανικοφ ςτζμματοσ επζβαλαν βαριά φορολογία και φίμωςαν κάκε φωνι διαμαρτυρίασ
 13. 13. Οι Ζλλθνεσ τθσ Κφπρου, που αποτελοφςαν το 82% του πλθκυςμοφ, εξζφραηαν ςυνεχϊσ τα εκνικά τουσ αιςκιματα και διαδιλωναν τον αναλλοίωτο πόκο τουσ για ζνωςθ τθσ Κφπρου με τθν Ελλάδα, γιατί ζνιωκαν ότι θ Κφπροσ αποτελοφςε αναπόςπαςτο τμιμα τθσ. Σ' όλο το διάςτθμα τθσ Αγγλοκρατίασ, δεν ζπαυαν να ηθτοφν τθν πραγματοποίθςθ του πόκου τουσ αυτοφ με υπομνιματα, τθλεγραφιματα, πάνδθμα ςυλλαλθτιρια και αποςτολι πρεςβειϊν ςτο Λονδίνο.
 14. 14. Το 1950 θ Εκκλθςία τθσ Κφπρου οργάνωςε δθμοψιφιςμα όπου το 96% του κυπριακοφ λαοφ επικυμοφςε τθν ζνωςθ με τθν Ελλάδα
 15. 15. 1953 ςυλλαλθτιριο για ζνωςθ με τθν Ελλάδα
 16. 16. «Εν και μόνο επιδιϊκοντεσ, εισ ζνα και μόνο αποβλζποντεσ, τθν Ζνωςιν»
 17. 17. Το 1954 οι Άγγλοι διλωςαν ότι οριςμζνεσ αποικίεσ τουσ δεν κα μποροφςαν να γίνουν ποτζ ανεξάρτθτεσ λόγω τθσ μεγάλθσ ςτρατθγικισ τουσ ςθμαςίασ Το Σεπτζμβριο του ίδιου χρόνου θ Ελλάδα προςζφυγε ςτον ΟΘΕ ηθτϊντασ τθν αυτοδιάκεςθ τθσ Κφπρου
 18. 18. Ο ΟΘΕ απζρριψε το αίτθμα τθσ Ελλάδασ για το δικαίωμα τθσ αυτοδιάκεςθσ τθσ Κφπρου. « Θ γενικι ςυνζλευςισ,λαμβάνουςα υπ’όψθ ότι προσ το παρόν δεν κεωρείται ςκόπιμοσ θ λιψισ αποφάςεωσ επί του ηθτιματοσ τθσ Κφπρου,αποφαςίηει να μθν εξετάςει περαιτζρω το κζμα…»
 19. 19. Πταν απζτυχαν όλεσ οι διπλωματικζσ και πολιτικζσ προςπάκειεσ για ανεξαρτθςία από τουσ Άγγλουσ και ζνωςθ με τθν Ελλάδα, τότε οι Ζλλθνεσ τθσ Κφπρου Αποφάςιςαν Ζνοπλο απελευκερωτικό αγϊνα « Ο αγϊν μασ θα είναι ςυνεχήσ, ζντονοσ και μζχρι τζλουσ. Δεν θα ςυνθηκολογήςωμεν με τον κυρίαρχο. Δεν κα ςυνεργαςκοφμεν εν ουδεμία περιπτϊςει μετ’αυτοφ ! » ΜΑΚΑΡΙΟ΢
 20. 20. Αξληέκαη αξληέκαη αξληέκαη νη άιινη λα βαζηάλε ηα ζρνηληά αξληέκαη λα κε θάλνπλ όηη ζέ’λε αξληέκαη λα πληγώ ζηελ θαηαρληά Αξληέκαη αξληέκαη αξληέκαη λα είζαη ’ζύ θαη λα κελ είκαη ’γώ πνπ ηε δηθή κνπ κνίξα δηαθεληεύεηο κε ηε δηθή κνπ γε θαη ην λεξό. Αξληέκαη αξληέκαη αξληέκαη λα βιέπσ πηα ην δξόκν κνπ θιεηζηό αξληέκαη λα ’ρσ ζθέςε πνπ ζσπαίλεη λα πεξηκέλεη κάηαηα ηνλ θαηξό Αξληέκαη αξληέκαη αξληέκαη ζηνπο μέλνπο λα δειώζσ ππνηαγή αξληέκαη ζ’ νπνηνλδήπνηε λα δώζσ απ’ ηε δηθή κνπ γε κηα ζπηζακή Ζήησ ε επαλάζηαζε θαη θόληξα ζηνπο αλέκνπο βόεζα Θεέ παληνηηλέ λα δηώμνπκε ηνπο μέλνπο Αξληέκαη
 21. 21. 1θ Απριλίου 1955 αρχι του Αγϊνα Τον απελευκερωτικό αγϊνα που άρχιςε τθν 1θ Απριλίου και κράτθςε 4 χρόνια τον οργάνωςε και τον πραγματοποίθςε θ ΕΟΚΑ ( Εκνικι Οργάνωςθ Κυπρίων Αγωνιςτϊν) με θγζτθ τον ςυνταγματάρχθ Γεϊργιο Γρίβα -Διγενι
 22. 22. Θ Ρ΢ΩΤΘ Ρ΢ΟΚΘ΢ΥΞΘ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
 23. 23. Ρρϊτθ τ' Απρίλθ Ρρϊτθ τ' Απρίλθ κι αρχινά το μζγα πανθγφρι τοφτοσ δεν είναι πόλεμοσ, τοφτθ δεν είν' αμάχθ εδϊ γίνονται ιρωεσ τ' αμοφςτακα παιδιά - Γεια μάνα Κυπριϊτιςςα - Ι ταν ι επί τασ Δεν ζμεινε κανείσ μασ ζξω απ' τθ φωτιά μόνθ μασ ζγνοια θ Λευτεριά Τθν βάψαμε με αίμα κι ιδρϊτα αυτι τθ γθ ςτα χζρια μασ ςθμαία ςτα ςτικια μασ πλθγι
 24. 24. Ρρϊτθ τ' Απρίλθ Βρετανζ κι όλουσ αν μασ ςκοτϊςεισ τθ ΢ωμιοςφνθ απ' το νθςί δεν κα τθν ξεριηϊςεισ ετοφτθ θ γθ είν' Ελλθνικι, ξζρει να πολεμά και μζς' από τισ ςτάχτεσ τθσ να ξεπθδά ξανά Δεν ζμεινε κανείσ μασ ζξω απ' τθ φωτιά μόνθ μασ ζγνοια θ Λευτεριά Τθν βάψαμε με αίμα κι ιδρϊτα αυτι τθ γθ ςτα χζρια μασ ςθμαία ςτα ςτικια μασ πλθγι
 25. 25. Οι Λδρυτζσ τθσ Ε.Ο.Κ.Α ο Αρχιεπίςκοποσ Μακάριοσ ο Γεϊργιοσ Γρίβασ-Διγενισ
 26. 26. Α΢ΧΛΗΕΛ Θ Δ΢ΑΣΘ Εκριξεισ ςε Λευκωςία, Λάρνακα, Λεμεςό και ςε ςτρατιωτικοφσ ςτακμοφσ
 27. 27. α) Θ τοποκζτθςθ ωρολογιακισ βόμβασ ςτισ 25 Μαΐου κάτω από το κάκιςμα του Κυβερνιτθ Άρμιτεϊτη ςτο κινθματοκζατρο "Ραλλάσ" τθσ Λευκωςίασ. Θ βόμβα εξερράγθ λίγα λεπτά μετά τθν αποχϊρθςθ του Κυβερνιτθ. β) Θ επίκεςθ ςτον αςτυνομικό ςτακμό του Αμιάντου ςτισ 22 Λουνίου 1955 από ανταρτικι ομάδα. γ) Θ επίκεςθ ςτο μεταλλείο Μιτςεροφ ςτισ 22 Σεπτεμβρίου 1955 από ανταρτικι ομάδα.
 28. 28. Οι Άγγλοι εξαπζλυςαν κφματα ςυλλιψεων φυλακίςεων ακόμα και μικρϊν παιδιϊν
 29. 29. Θ πιο μεγάλθ επιτυχία τθσ ΕΟΚΑ ιταν θ μάχθ που ζγινε ςτισ 11 Δεκεμβρίου του 1955 κοντά ςτα Σπιλια. Εκεί βρίςκονταν ο Διγενισ, ο Αυξεντίου και άλλοι αγωνιςτζσ. Οι Άγγλοι ςτρατιϊτεσ προχωροφςαν από δυο διαφορετικζσ κατευκφνςεισ, για να περικυκλϊςουν τουσ αγωνιςτζσ. Ο Αυξεντίου, που με τρεισ άλλουσ επιτθροφςε τθν περιοχι, πυροβόλθςε και προσ τισ δυο κατευκφνςεισ των Άγγλων. Επειδι επικρατοφςε πυκνι ομίχλθ, οι Άγγλοι , νόμιςαν ότι πυροβολοφνται από μζλθ τθσ ΕΟΚΑ, οπότε για αρκετι ϊρα αλλθλοπυροβολικθκαν, με αποτζλεςμα να ζχουν 15 νεκροφσ και 35 τραυματίεσ.
 30. 30. 9 Μαρτίου 1956 ο Αρχιεπίςκοποσ Μακάριοσ ςυνελιφκθ ςτο αεροδρόμιο Λευκωςίασ, από το οποίο κα μετζβαινε ςτθν Ακινα για ςυνομιλίεσ με τθν Ελλθνικι Κυβζρνθςθ. Τθν ίδια μζρα ςυνελιφκθςαν ο Μθτροπολίτθσ τθσ Κερφνειασ, ο Ραπαςταφροσ Ραπαγακαγγζλου και ο Ρολφκαρποσ Λωαννίδθσ. Και οι τζςςερισ εξορίςτθκαν ςτισ Σεχχζλλεσ.
 31. 31. Στισ 10 Μαΐου 1956 ο Μιχαλάκθσ Καραολισ και ο Ανδρζασ Δθμθτρίου απαγχονίηονται ςτισ Κεντρικζσ Φυλακζσ τθσ Λευκωςίασ για τθ δράςθ που είχαν ωσ μζλθ τθσ ΕΟΚΑ. Ενταφιάηονται ςτισ Κεντρικζσ Φυλακζσ. Στο ίδιο χϊρο αργότερα κα ταφοφν άλλα ζντεκα μζλθ τθσ ΕΟΚΑ. Μετά τθν ανεξαρτθςία τθσ Κφπρου τα Φυλακιςμζνα Μνιματα ζγιναν ιερό προςκφνθμα Κυπρίων και ξζνων επιςκεπτϊν.
 32. 32. Στισ 9 Αυγοφςτου 1956 απαγχονίηονται τρία μζλθ τθσ ΕΟΚΑ, ο Ανδρζασ Ηάκοσ, ο Χαρίλαοσ Μιχαιλ και ο Λάκωβοσ Ρατάτςοσ. Άλλοι τρεισ αγωνιςτζσ απαγχονίηονται τθν 21θ Σεπτεμβρίου, ο Μιχαιλ Κουτςόφτασ, ο Ανδρζασ Ραναγίδθσ και ο Στζλιοσ Μαυρομμάτθσ.
 33. 33. Ο Λάκωβοσ Ρατάτςοσ τισ τελευταίεσ ςτιγμζσ τθσ ηωισ του ζψαλλε το «Τθ Υπερμάχω Στρατθγϊ τα νικθτιρια», αλλά δεν μπόρεςε να το τελειϊςει, γιατί το ςχοινί τθσ αγχόνθσ του ζκοψε το νιμα τθσ ηωισ.
 34. 34. Ο Χαρίλαοσ Μιχαιλ το βράδυ τθσ 8θσ Αυγοφςτου υποδζχτθκε τουσ γονείσ του με το τραγοφδι «Ξφπνα, καθμζνε μου ραγιά» και τουσ αποχαιρζτθςε μ' αυτά τα λόγια: «Ζχω το κάρροσ να πατιςω τθν αγχόνθ, πατζρα. Εςφ, μάνα, να το ζχεισ ευχαρίςτθςθ και να το κρατείσ καφχθμα που πεκαίνω για τθν πατρίδα».
 35. 35. Ο Μιχαιλ Κουτςόφτασ απαγχονίςτθκε ςε θλικία 21 ετϊν. Στθ μθτζρα του ζγραφε από τισ Κεντρικζσ Φυλακζσ: Προςεφχομαι ςτην Υπεραγία Θεοτόκο να ςασ δϊςει θάρροσ και ψυχραιμία, γιατί και Εκείνη ζχαςε τον Υιό τησ. Ο Χριςτόσ ςταυρϊθηκε, για να μασ απαλλάξει από τα δεςμά, από την αδικία και από τον φόβο του θανάτου... Γιατί φοβάςθε, αφοφ πιςτεφουμε ςτο αληθινό φωσ;». Ζνασ Αμερικανόσ δθμοςιογράφοσ, που βριςκόταν κοντά ςτουσ δικθγόρουσ των τριϊν θρϊων, ομολόγθςε: «Πεκαίνουν πραγματικά ςαν ιρωεσ. Ηω απόψε μαηί τουσ τθν πιο ςυγκινθτικι νφκτα τθσ ηωισ μου».
 36. 36. Φυλακιςμζνα Μνιματα
 37. 37. Γρθγόρθσ Αυξεντίου Ο Αυξεντίου ιταν ο πρϊτοσ τομεάρχθσ τθσ ΕΟΚΑ ςτθν περιοχι Αμμοχϊςτου και τθν 1θ Απριλίου του 1955 θγικθκε των επικζςεων εναντίον αγγλικϊν ςτόχων ςτον τομζα του. Επικθρφχκθκε από τουσ Άγγλουσ με το ποςό των 5.000 λιρϊν.
 38. 38. Κυριάκοσ Μάτςθσ Στισ 9 Λανουαρίου 1956 ςυνελιφκθ και βαςανίςτθκε άγρια με θλεκτροςόκ και άλλεσ μεκόδουσ. Τον επιςκζφκθκε ςτο ανακριτιριο ο ίδιοσ ο Κυβερνιτθσ Χάρντιγκ και του πρόςφερε το μυκικό για τθν εποχι εκείνθ ποςό των 500.000 λιρϊν, κακϊσ και φυγάδευςι του για προςταςία, αν αποκάλυπτε ποφ κρυβόταν ο Διγενήσ. Οργιςμζνοσ ο Μάτςθσ κτφπθςε τθ γροκιά του ςτο τραπζηι και του απάντθςε: “Ου περί χρθμάτων τον αγϊνα ποιοφμεκα, αλλά περί αρετισ. Λυποφμαι εξοχότατε, αλλά με προςβάλλετε".
 39. 39. Ευαγόρασ Ραλλθκαρίδθσ Ραιδί πολφ προικιςμζνο, μασ άφθςε ζνα πλοφςιο πνευματικό ζργο. Θ δράςθ του για απελευκζρωςθ τθσ Κφπρου άρχιςε τον Λοφνιο του 1953 κατά τουσ εορταςμοφσ για τθ ςτζψθ τθσ Βαςίλιςςασ Ελιςάβετ. Κατζβαςε από τα προπφλαια του ςταδίου τθσ πόλθσ τθν αγγλικι ςθμαία και πρωτοςτάτθςε ςτθν οργάνωςθ μεγάλθσ διαδιλωςθσ, με αποτζλεςμα τθ ματαίωςθ των εορταςμϊν.
 40. 40. Στισ 16 Αυγοφςτου 1956 ο Διγενισ κιρυξε εκεχειρία τθσ ΕΟΚΑ, για να διευκολφνει τθν εξεφρεςθ πολιτικισ λφςθσ ςτο Κυπριακό. Ο Χάρντιγκ, αντί να ανταποκρικεί με διακοπι των ςτρατιωτικϊν ερευνϊν, ανακοίνωςε όρουσ παράδοςθσ των μελϊν τθσ ΕΟΚΑ. Ο Διγενισ απάντθςε : «οι νικθτζσ δεν παραδίδονται».
 41. 41. Στισ 3 Μαρτίου 1957 οι Άγγλοι ανακάλυψαν το κρθςφφγετο του Γρθγόρθ Αυξεντίου και των τεςςάρων ςυναγωνιςτϊν του, που βρίςκεται κοντά ςτθ μονι Μαχαιρά. Ο Αυξεντίου δεν παραδίδεται και επί οκτϊ ϊρεσ πολεμά εναντίον εκατοντάδων ςτρατιωτϊν. Με διαταγι του παραδίδονται οι τζςςερισ ςυναγωνιςτζσ του. Οι Άγγλοι ρίχνουν βενηίνθ ςτο κρθςφφγετο και τρεισ εμπρθςτικζσ βόμβεσ. Ο Αυξεντίου γίνεται ολοκαφτωμα ςτο βωμό τθσ ελευκερίασ τθσ πατρίδασ του.
 42. 42. Δ΢ΩΜΕΝΟ Λζγομαι Γρθγόρθσ Αυξεντίου, κ' είμαι 29 χρονϊν... Σιμερα, πιρα τθν απόφαςι μου, πωσ πρζπει να πεκάνω! Μόνοσ, εγϊ και θ φωτία! Μόνοσ, εγϊ κι θ λευτεριά! ΓΛΑ τθν λευτεριά! Για ςασ και τα παιδιά ςασ! Λζγομαι Γρθγόρθσ Αυξεντίου, κ’ είμαι 29 χρονϊν...
 43. 43. Από φόβο λαϊκϊν εκδθλϊςεων οι Άγγλοι ζκαψαν το καμζνο ςϊμα του Αυξεντίου ςτισ Κεντρικζσ Φυλακζσ Λευκωςίασ, ςτο χϊρο που είναι γνωςτόσ ςιμερα ωσ Φυλακιςμζνα Μνιματα.
 44. 44. Το Νοζμβριο του 1955, ςε μακθτικι διαδιλωςθ, ο νεαρόσ Ευαγόρασ Ραλλθκαρίδθσ, κτφπθςε Άγγλουσ ςτρατιϊτεσ ελευκερϊνοντασ από τα χζρια τουσ το ςυμμακθτι του. Συνελιφκθ και διατάχκθκε να παρουςιαςτεί ςε δίκθ ςτισ 6 Δεκεμβρίου. Για να αποφφγει τθν καταδίκθ κατζφυγε ςτθ μονι Αγίου Νεοφφτου τθν προθγοφμενθ τθσ δίκθσ και ενϊκθκε με τθν αντάρτικθ ομάδα τθσ περιοχισ. Μετά τα γεγονότα αυτά επικθρφχκθκε με το ποςό των 5.000 λιρϊν
 45. 45. Δ΢ΩΜΕΝΟ «Θ ευχι τθσ μάνασ»
 46. 46. Θ επικυμία του να αποχαιρετίςει τουσ ςυμμακθτζσ κακϊσ θ ϊρα ιταν περαςμζνθ οδθγεί τον ακεράπευτο ποιθτι-Ευαγόρα να γράψει ζνα ποίθμα και να το αφιςει ςτα ζδρανα του ςχολείου του. Τθν επόμενθ θμζρα οι ςυμμακθτζσ του κα διαβάςουν:
 47. 47. Ραλιοί ςυμμακθταί, Αυτι τθν ϊρα κάποιοσ λείπει ανάμεςά ςασ, κάποιοσ που φεφγει αναηθτϊντασ λίγο ελεφκερο αζρα, κάποιοσ που μπορεί να μθ τον ξαναδείτε παρά μόνο νεκρό. Μθν κλάψετε ςτον τάφο του. Δεν κάνει να τον κλαίτε. Λίγα λουλοφδια του Μαγιοφ ςκορπάτε του ςτον τάφο. Του φτάνει αυτό ΜΟΝΑΧΑ.
 48. 48. Θα πάξσ κηαλ αλεθνξηά ζα πάξσ κνλνπάηηα λα βξσ ηα ζθαινπάηηα πνπ παλ ζηε Λεπηεξηά. Θ’ αθήζσ αδέιθηα ζπγγελείο, ηε κάλα, ηνλ παηέξα κεο ηα ιαγθάδηα πέξα θαη ζηηο βνπλνπιαγηέο. Ψάρλνληαο γηα ηε Λεπηεξηά ζα ’ρσ παξέα κόλε θαηάιεπθν ην ρηόλη, βνπλά θαη ξεκαηηέο. Τώξα θη αλ είλαη ρεηκσληά, ζα ’ξζεη ην θαινθαίξη ηε Λεπηεξηά λα θέξεη ζε πόιεηο θαη ρσξηά. Θα πάξσ κηαλ αλεθνξηά ζα πάξσ κνλνπάηηα λα βξσ ηα ζθαινπάηηα πνπ παλ ζηε Λεπηεξηά. Τα ζθαινπάηηα ζ’ αλεβώ, ζα κπσ ζ’ έλα παιάηη, ην μέξσ ζάλ’ απάηε, δελ ζάλ’ αιεζηλό. Μεο ην παιάηη ζα γπξλώ ώζπνπ λα βξσ ηνλ ζξόλν, βαζίιηζζα κηα κόλν λα θάζεηαη ζ’ απηό. Κόξε παλώξηα ζα ηεο πσ, άλνημε ηα θηεξά ζνπ θαη πάξε κε θνληά ζνπ, κνλάρα απηό δεηώ.
 49. 49. Γειά ςασ παλιοί ςυμμακθταί. Τα τελευταία λόγια τα γράφω ςιμερα για ςασ. Κι όποιοσ κελιςει για να βρει ζνα χαμζνο αδελφό, ζνα παλιό του φίλο... Ασ πάρει μιαν ανθφοριά ασ πάρει μονοπάτια να βρει τα ςκαλοπάτια που παν ςτθ Λευτεριά. Με τθν ελευκερία μαηί, μπορεί να βρει και μζνα. Αν ηω, κα μϋ βρει εκεί.
 50. 50. Το βράδυ τθσ 18θσ Δεκεμβρίου 1956, ςε μια μετακίνθςθ τθσ ομάδασ του βρζκθκε αντιμζτωποσ με αγγλικι περίπολο που εκινείτο με ςβθςμζνεσ τισ μθχανζσ των οχθμάτων, ςυνελιφκθ κρατϊντασ όπλο τφπου μπρεν και φυλακίςτθκε.
 51. 51. Ο Ευαγόρασ υποβλικθκε ςε διάφορα βαςανιςτιρια και ςε οροφσ τθσ αλικειασ, αλλά δεν υπζκυψε και δεν αποκάλυψε κάποια πλθροφορία. Τότε «κατζφυγαν ςτον εκβιαςμό του πονεμζνου γονιοφ.
 52. 52. Ο Τοφρκοσ βοθκόσ αςτυνόμοσ τθσ Ράφου κάλεςε τον πατζρα του, Μιλτιάδθ ςτθν Αςτυνομία. Τον ζβαλε να κακίςει απζναντί του κι άρχιςε να του λζει: Θ κατθγορία εναντίον του γιοφ ςου προνοεί καταδίκθ ςε κάνατο. Κζλεισ να του μιλιςεισ, για να μασ πει κάτι; Ποφ ζχουν π.χ. κρφπτθ με όπλα, ποφ κρφβονται οι ςφντροφοί του… Αν δϊςει τζτοιεσ πλθροφορίεσ, κ’ αποφφγει τον κάνατο… Λοιπόν, κζλεισ να του μιλιςεισ;…
 53. 53. Τινάχτθκε απ’ τθ κζςθ του ο πλατφςτερνοσ Μιλτιάδθσ. -Πχι, είπε. Xίλιεσ φορζσ όχι. Και κακϊσ τα ‘λεγε, άςτραψε θ κωριά του. -Μ’ αυτζσ τισ προτάςεισ δεν κζλω οφτε να δω τον Ευαγόρα, οφτε να του μιλιςω… Ζφυγε γυρίηοντασ με ολοφάνερθ περιφρόνθςθ τθν πλάτθ ςτον πλθρωμζνο Τοφρκο. Φτάνοντασ ςπίτι, διθγικθκε το γεγονόσ ςτθ μάνα. Τινάχτθκε κι εκείνθ κι είπε: -Δε γζννθςα εγιϊ παιδί, που κα το πουν προδότθ! Χαλάλιν τθσ πατρίδασ μου το γαίμαν του παιδκιοφ μου!
 54. 54. Ζτςι καταδικάςτθκε ςε κάνατο. Στο δικαςτι που του ανακοίνωςε τθν καταδίκθ του, είπε : “Ξζρω ότι κα με κρεμάςετε. Π,τι ζκαμα, το ζκαμα ωσ Ζλλθν Κφπριοσ που αγωνίηεται για τθν Ελευκερία του”.
 55. 55. Τν ηειεπηαίν ηνπ γξάκκα. Θ’ αθοιοσζήζω κε ζάρρος ηε κοίρα κοσ. Ίζως ασηό λα ‘λαη ηο ηειεσηαίο κοσ γράκκα. Μα πάιη δελ πεηράδεη. Δελ ισπάκαη γηα ηίποηα. Ας τάζω ηο θάζε ηη. Μηα θορά θαλείς πεζαίλεη. Θα βαδίζω ταρούκελος ζηελ ηειεσηαία κοσ θαηοηθία. Τη ζήκερα ηη αύρηο; Όιοη πεζαίλοσλ κηα κέρα. Είλαη θαιό πράγκα λα πεζαίλεη θαλείς γηα ηελ Ειιάδα. Ώρα 7:30. Η πηο όκορθε κέρα ηες δωής κοσ. Η πηο όκορθε ώρα. Με ρωηάηε γηαηί.
 56. 56. Ξθμερϊματα τθσ 14θσ Μαρτίου 1957 απαγχονίηεται ο 19χρονοσ Ευαγόρασ Ραλλθκαρίδθσ
 57. 57. Δ΢ΩΜΕΝΟ «Ραλλθκαρίδθ άριςτα …..Ευαγόρα πάντα πρϊτοσ»
 58. 58. Η εθηέιεζε κε απαγρνληζκό 9 λέσλ ειηθίαο από 19-25 από ηνπο Άγγινπο
 59. 59. Δ΢ΩΜΕΝΟ Κυμάςαι κείνθ τθν νυχτιά, μικρά παιδιά ακόμα, που λζγαμε για λευτεριά, ξεςθκωμό και αγϊνα; Κυμάςαι, ιμαςταν μικροί, ξαπλϊναμε ςτο χϊμα, μα είχαμε πάντα όνειρο: ξεςθκωμό και αγϊνα! Κυμάςαι, ιμαςταν μικροί, πϊσ ζγινε το κάμα; Μονάχα με ςε μια ςτιγμι μασ κζριεψε το τάμα! Κι φςτερα, ςε δυο μζτρα γθ, ςτα ςίδερα από μζςα, μζνει αδοφλωτθ θ ψυχι ςτθσ λευτεριάσ τθν ζγνοια Ρϊσ να χωρζςεισ ςε κελί, ςε ςκλαβωμζνο χϊμα, μθδζ αγχόνθ ςτο ςκοινί δεν ςου 'κλειςε το ςτόμα! Και τϊρα κάτω από τθ γθ, κάτω από το ίδιο χϊμα, νεκρόσ, μα ακόμα τραγουδάσ, για λευτεριά και αγϊνα!...
 60. 60. Ιμουν εκείνεσ τισ ςτιγμζσ πατζρασ, μθτζρα και αδελφόσ τουσ. Τουσ άκουγα μζςα ςτθ νφχτα να βαδίηουν ςτθν αγχόνθ. Και λίγο πριν το ςχοινί κόψει το νιμα τθσ ηωισ τουσ τραγουδοφςαν: •{Σε γνωρίηω από τθν κόψθ του ςπακιοφ τθν τρομερι…}. Μετά εκείνοσ ο παγερόσ κόρυβοσ που ζκανε θ αγχόνθ. Τα κορμιά τουσ κρζμονταν άψυχα πια από το χοντρό δοκάρι. Αυτά αφθγείται ο Παπαντϊνθσ Ερωτοκρίτου….. Ο ιερζασ που εξομολογοφςε τουσ Ιρωεσ τθσ αγχόνθσ.
 61. 61. Με απόφαςθ του Βρετανικοφ Υπουργικοφ Συμβουλίου τθσ 28θσ Μαρτίου 1957 ο αρχιεπίςκοποσ Μακάριοσ και οι ςυνεξόριςτοί του είναι ελεφκεροι να μεταβοφν ςε οποιαδιποτε χϊρα πλθν τθσ Κφπρου. Οι τζςςερισ άνδρεσ φεφγουν από τισ Σεχχζλλεσ και φτάνουν ςτισ 17 Απριλίου ςτθν Ακινα, όπου τουσ επιφυλάςςεται ενκουςιϊδθσ υποδοχι.
 62. 62. Στισ 2 Σεπτεμβρίου 1958 Άγγλοι ςτρατιϊτεσ, κατόπιν πλθροφοριϊν, περικυκλϊνουν ζναν αχυρϊνα ςτο Λιοπζτρι. Μζςα ς' αυτόν βρίςκονται τζςςερισ αγωνιςτζσ τθσ ΕΟΚΑ, ο Ανδρζασ Κάρυοσ, ο Φϊτθσ Ρίττασ, ο Θλίασ Ραπακυριακοφ και ο Χρίςτοσ Σαμάρασ. Αρνοφνται να παραδοκοφν και οι Άγγλοι μετά από 4ωρθ μάχθ ρίχνουν βενηίνθ και πυρπολοφν τον αχυρϊνα. Στθν ζξοδο τουσ πολεμοφν γενναία και πζφτουν νεκροί ςτο πεδίο τθσ μάχθσ.
 63. 63. Οι Ιρωεσ του Λιοπετρίου
 64. 64. Στισ 19 Νοεμβρίου 1958 ανακαλφφκθκε από τουσ Άγγλουσ, κατόπιν προδοςίασ, το κρθςφφγετο του Κυριάκου Μάτςθ Ο Μάτςθσ διζταξε τουσ δυο ςυναγωνιςτζσ του να βγουν από το κρθςφφγετο και ο ίδιοσ φϊναξε ςτουσ Άγγλουσ: "Δεν κα βγω ηωντανόσ. Κα βγω πυροβολϊντασ". Τότε οι Άγγλοι του ζριξαν χειροβομβίδεσ και ο ατρόμθτοσ αγωνιςτισ βρικε ακαριαίο κάνατο.
 65. 65. Στισ 19 Φεβρουαρίου 1959 ζγιναν δεκτζσ οι Συμφωνίεσ τθσ Ηυρίχθσ ςτο Λονδίνο και υπογράφτθκαν από τουσ Ρρωκυπουργοφσ και τουσ Υπουργοφσ Εξωτερικϊν τθσ Αγγλίασ, τθσ Ελλάδασ και τθσ Τουρκίασ, κακϊσ και τον Αρχιεπίςκοπο Μακάριο και τον Τουρκοκφπριο θγζτθ Φαςίλ Κουτςιοφκ.
 66. 66. Το τζλοσ του απελευκερωτικοφ αγϊνα Με τθν υπογραφι των Συμφωνιϊν Ηυρίχθσ Λονδίνου ζλθξε ο Απελευκερωτικόσ Αγϊνασ τθσ ΕΟΚΑ και άρχιςαν οι προετοιμαςίεσ για τθ δθμιουργία του νζου κράτουσ. Στισ 16 Αυγοφςτου 1960 εγκακιδρφκθκε επίςθμα θ Κυπριακι Δθμοκρατία και άρχιηε μια καινοφρια περίοδοσ ςτθν Λςτορία τθσ Κφπρου.
 67. 67. 20 Λουλίου 1974 Ειςβολι του Αττίλα Τον Λοφλιο του 1974 , πραξικόπθμα για τθν ανατροπι του Μακάριου που υποκινικθκε από τθ χοφντα τθσ Ελλάδασ χρθςιμοποιικθκε ςαν πρόςχθμα από τθν Τουρκία για να ειςβάλει ςτο νθςί και να καταλάβει το 37% του εδάφουσ, το οποίο είναι ακόμα υπό κατοχι
 68. 68. ΤΟ ΜΛΣΟΣ Πςο υπάρχει ςτον κόςμο ο πρόςτυχοσ Ζλλθνασ Μα τον Αλλάχ Δε μου φεφγει αυτό το μίςοσ Πςο ςτζκομαι και το βλζπω απζναντί μου ςα ςκυλί Μα τον Αλλάχ Δε μου φεφγει αυτό το μίςοσ Χίλια κεφάλια από Γκιαοφρθδεσ δεν μποροφν να μου ξεπλφνουν αυτό το μίςοσ Μοναδικόσ ςκοπόσ μου είναι θ εκδίκθςθ Πταν ζρκει θ ςειρά μου να πάω ςτο πεδίο τθσ μάχθσ Σε μια μζρα κα ςφάξω χίλιουσ Γκιαοφρθδεσ Να ζλιωνα με πζτρα το κεφάλι τριάντα χιλιάδων από αυτοφσ Να πετοφςα εκατό χιλιάδεσ πτϊματα ςτο ποτάμι Πλοσ ο κόςμοσ ξζρει τθ διαφορά των Τοφρκων και ςυντρίβει το κεφάλι του Ζλλθνα Να ζκαιγα τα κεφάλια 5~6 χιλιάδων απ’ αυτοφσ... Να τρυποφςα με τθ λόγχθ μου 40 χιλιάδεσ και 80 χιλιάδεσ απ’ αυτοφσ Και να τουσ ζςτελνα ςτο διάβολο Και να κρεμοφςα 100 χιλιάδεσ... {Το «Μίςοσ» είχε δθμοςιευκεί ςτθ Χουριζτ ςτισ 18~7~74.48 ϊρεσ πριν τθν ειςβολι ςτθν Κφπρο κατόπιν διαταγισ του Μπουλζντ Ετςεβίτ.]
 69. 69. Καξηεξνύκελ Καξηεξνύκελ κέξαλ λύρηαλ λα θπζήζεη έλαο αέξαο ζηνπλ ηνλ ηόπνλ πνλ θακέλνο ηδη' ελ ζσξεί πνηηέ δξνζηάλ. Γηα λα θέμεη θαξηεξνύκελ ην θσο ηδηήλεο ηεο κέξαο πνλ λα θέξεη ζηνλ θαζ' έλαλ ηδηαη δξνζηάλ ηδηαη πνζπαζηάλ.
 70. 70. Αφγουςτοσ 1996 Νζοι ιρωεσ: Τάςοσ Λςαάκ και Σολωμόσ Σολωμοφ
 71. 71. Ο ΡΑΓΙΑ΢ Ξύπλα θαεκέλε κνπ ξαγηά θαη ζήθνπ ην θεθάιη ηε δόμα πνύρεο κηα θνξά απόθηεζε θαη πάιη. Ξύπλα θαεκέλε κνπ ξαγηά μύπλα λα δεηο ειεπζεξηά. Δηςνύλ νη θάκπνη γηα λεξό θαη ηα βνπλά γηα ρηόληα δηςά θη ε Κύπξνο ιεπηεξηά ε ζθιάβα ηόζα ρξόληα. Ξύπλα θαεκέλε κνπ ξαγηά μύπλα λα δεηο ειεπζεξηά. Έρεη ε Ειιάδα Όιπκπν θη ε Κξήηε ην Αξθάδη Έρεη θη ε Κύπξνο Δηγελή παλάμην παιιεθάξη. Ξύπλα θαεκέλε κνπ ξαγηά μύπλα λα δεηο ειεπζεξηά Κνηκνύκαη κ' έλα όλεηξν μππλώ κε κηα ειπίδα πσο ζε λα ηδώ κηα κέξα θσο ειεύζεξε παηξίδα. Ξύπλα θαεκέλε κνπ ξαγηά μύπλα λα δεηο ειεπζεξηά.

×