Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

ΙΕΡΟΣ ΝΙΠΤΗΡΑΣ

Download to read offline

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑ

 • Be the first to like this

ΙΕΡΟΣ ΝΙΠΤΗΡΑΣ

 1. 1. ΙΕΡΟΣ ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΣΕΛ 86-87 αρχή
 2. 2. i. Ο Χριστός πλένει τα πόδια των μαθητών του (Ιω 13, 115) «Τοῦ Δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ σήμερον, Υἱὲ Θεοῦ, κοινωνόν με παράλαβε∙ οὐ μὴ γὰρ τοῖς ἐχθροῖς σου τὸ μυστήριον εἴπω∙ οὐ φίλημά σοι δώσω, καθάπερ ὁ Ἰούδας∙ ἀλλ᾿ ὡς ὁ λῃστὴς ὁμολογῶ σοι∙ Μνήσθητί μου, Κύριε, ἐν τῇ βασιλείᾳ σου». Τροπάριο από την Ακολουθία της Θείας Μετάληψης 1.Ποια είναι η ονομασία του πίνακα; 2.Που βρίσκεται; ΄
 3. 3. «Πριν από τη γιορτή του Πάσχα, ξέροντας ο Ιησούς πως ήρθε η καθορισμένη γι’ αυτόν ώρα να φύγει από τούτον τον κόσμο και να πάει στον Πατέρα, έδειξε την αγάπη του ως το τέλος σ’ αυτούς που μέσα σ’ αυτόν τον κόσμο τού ανήκαν και τους αγαπούσε. […]. Σηκώνεται, λοιπόν, από το τραπέζι που δειπνούσαν, βγάζει το ιμάτιό του, παίρνει μια πετσέτα και τη ζώνεται∙ έπειτα βάζει νερό στη λεκάνη κι αρχίζει να πλένει τα πόδια των μαθητών και να τα σκουπίζει με την πετσέτα που είχε ζωστεί. […] "Σας έδωσα το παράδειγμα, για να κάνετε κι εσείς όπως έκανα εγώ"».
 4. 4. Πασχα εβραϊκό -Πάσχα χριστιανικό Το γεγονός της Εξόδου (φυγή των Εβραίων από την Αίγυπτο) σημάδεψε όσο κανένα άλλο την ιστορία και τη θρησκεία των Εβραίων. Γι’ αυτό και ότι έκαναν εκείνη τη νύχτα, τότε που ο Κύριος ξαγρύπνησε … για να βγάλει το λαό του από την Αίγυπτο, συνεχίζουν να το επαναλαμβάνουν κάθε χρόνο μέχρι και σήμερα. Εκείνο το βράδυ κάθε οικογένεια πρόσφερε ως θυσία στο Θεό ένα αρνί για τη σωτηρία όλου του λαού. Το έφαγαν, χωρίς να σπάσουν τα κόκαλά του, μαζί με άζυμο* ψωμί και πικρά χόρτα. Έτσι και σήμερα, κάθε εβραϊκή οικογένεια γιορτάζει το Πάσχα στο σπίτι της. Δειπνούν τρώγοντας αρνί, άζυμο ψωμί και πικρά χόρτα και θυμούνται τα σπουδαία γεγονότα της Εξόδου. Εβραϊκό Πάσχα Θυμούνται την έξοδο (ελευθερία από τη σκλαβιά της Αιγύπτου Τρώνε άζυμο ψωμιά πικρά χόρτα αρνί Πεσαχ = Πάσχα πέρασμα από τη σκλαβιά στην ελευθερία Χριστιανικό Πάσχα Θυμούνται την ανάσταση του Χριστού (ελευθερία από το κακό και το θάνατο) Τρώνε αρνί και κόκκινα αυγά Πάσχα= πέρασμα από το θάνατο στη ζωή
 5. 5. 4 ἐγείρεται ἐκ τοῦ δείπνου καὶ τίθησι τὰ ἱμάτια, καὶ λαβὼν λέντιον διέζωσεν ἑαυτόν. 5 εἶτα βάλλει ὕδωρ εἰς τὸν νιπτῆρα, καὶ ἤρξατο νίπτειν τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν καὶ ἐκμάσσειν τῷ λεντίῳ ᾧ ἦν διεζωσμένος. 6 ἔρχεται οὖν πρὸς Σίμωνα Πέτρον, καὶ λέγει αὐτῷ ἐκεῖνος· Κύριε, σύ μου νίπτεις τοὺς πόδας; 7 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ὃ ἐγὼ ποιῶ, σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι, γνώσῃ δὲ μετὰ ταῦτα. 8 λέγει αὐτῷ Πέτρος· Οὐ μὴ νίψῃς τοὺς πόδας μου εἰς τὸν αἰῶνα. ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἐὰν μὴ νίψω σε, οὐκ ἔχεις μέρος μετ' ἐμοῦ. 9 λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος· Κύριε, μὴ τοὺς πόδας μου μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὴν κεφαλήν. 12 Ὅτε οὖν ἔνιψε τοὺς πόδας αὐτῶν καὶ ἔλαβε τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἀναπεσὼν πάλιν, εἶπεν αὐτοῖς· Γινώσκετε τί πεποίηκα ὑμῖν; 13 ὑμεῖς φωνεῖτέ με, ὁ Διδάσκαλος καὶ ὁ Κύριος, καὶ καλῶς λέγετε· εἰμὶ γάρ. 14 εἰ οὖν ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν τοὺς πόδας, ὁ Κύριος καὶ ὁ Διδάσκαλος, καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν τοὺς πόδας. 15 ὑπόδειγμα γὰρ δέδωκα ὑμῖν, ἵνα καθὼς ἐγὼ ἐποίησα ὑμῖν, καὶ ὑμεῖς ποιῆτε.
 6. 6. Ο Χριστός πλένει τα πόδια των μαθητών 4 Σηκώνεται, λοιπόν, από το τραπέζι που δειπνούσαν, βγάζει το ιμάτιό του, παίρνει μια πετσέτα και τη ζώνεται∙ 5 έπειτα βάζει νερό στη λεκάνη κι αρχίζει να πλένει τα πόδια των μαθητών και να τα σκουπίζει με την πετσέτα που είχε ζωστεί. 6 Φτάνει λοιπόν και στο Σίμωνα Πέτρο∙ αυτός του λέει «Εσύ, Κύριε, θα μου πλύνεις τα πόδια;». 7 «Αυτό που κάνω εγώ», του αποκρίθηκε ο Ιησούς, «εσύ δεν το καταλαβαίνεις τώρα∙ θα το καταλάβεις όμως αργότερα». 8 Του λέει ο Πέτρος: «Ποτέ δε θα σ’ αφήσω να μου πλύνεις τα πόδια». «Αν δεν σε πλύνω», του αποκρίθηκε ο Ιησούς, «δεν έχεις θέση κοντά μου». 9 Του λέει τότε ο Σίμων Πέτρος: «Αν είναι έτσι, Κύριε, όχι μόνο τα πόδια να μου πλύνεις αλλά και τα χέρια και το κεφάλι». […] 12 Όταν τους έπλυνε τα πόδια, φόρεσε το ιμάτιό του, πήρε πάλι τη θέση του στο τραπέζι και τους είπε: «Καταλαβαίνετε τι έκανα σ’ εσάς; 13 Εσείς με φωνάζετε “Διδάσκαλε” και “Κύριε”, και σωστά το λέτε, γιατί είμαι. 14 Αν, λοιπόν, εγώ ο Κύριος κι ο Διδάσκαλος σας έπλυνα τα πόδια, έχετε κι εσείς την υποχρέωση να πλένετε ο ένας τα πόδια του άλλου. 15 Σας έδωσα το παράδειγμα ,για να κάνετε κι εσείς όπως έκανα εγώ. 16 Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει δούλος ανώτερος από τον κύριό του, ούτε απεσταλμένος ανώτερος από ’κείνον που τον έστειλε. 17 Εάν τα μάθατε αυτά, θα είστε μακάριοι αν τα εφαρμόζετε κιόλας». Ιω. 13, 4-9 και 12-17. Ποια συμπεράσματα βγαίνουν από το κείμενο;
 7. 7. Ο Ιησούς προσκαλεί τους μαθητές Του να γιορτάσουν μαζί το πασχάλιο δείπνο. Εκεί αναλαμβάνει το έργο ενός δούλου: πλένει τα πόδια των μαθητών Του. Ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο Δημιουργός του κόσμου, πράττει κάτι ταπεινωτικό. Άλλωστε, όλη η ζωή Του ήταν μέχρι τότε μόνο διακονία, μόνο ταπείνωση, μόνο αγάπη. Και δείχνει την αγάπη Του! Υπογραμμίζει ότι η αγάπη αυτή είναι διακονία για χάρη του άλλου. Η αγάπη είναι πράξη! Πλένοντας τα πόδια των μαθητών Του, ακόμη και του Ιούδα, λίγες ώρες πριν οδηγηθεί στον μαρτυρικό σταυρικό θάνατο, ο Χριστός υπενθυμίζει στους μαθητές Του ποιο είναι το έργο Του, και τους παροτρύνει να Τον μιμηθούν και αυτοί, δηλ. να γίνουν ταπεινοί διάκονοι για τους συνανθρώπους τους, αν θέλουν να είναι αληθινοί μαθητές Του.
 8. 8. Ποια είναι τα πρόσωπα της εικόνας;  Τι απορία έχεις;
 9. 9. Να σχολιάσεις την στάση του σώματος των πρωταγωνιστών
 10. 10. ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Να περιγράψεις το γεγονός που περιγράφει η εικόνα (πηγή: Ιω,13.4-9 12-17 2. Ποια συμπεράσματα βγαίνουν από το γεγονός

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑ

Views

Total views

1,027

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

901

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×