Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ημερες βυζαντιου

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

ημερες βυζαντιου

 1. 1. ΘΜΕ΢ΕΣ ΒΥΗΑΝΤΛΟΥ Κρφλοι και άςματα Δθμοτικό ΢χολείο Πορταριάσ 1
 2. 2. Κ΢ωμαϊκι αυτοκρατορία Θ μεγαλφτερθ αυτοκρατορία του Δυτικοφ Θμιςφαιρίου 2
 3. 3. 3οσ αι Διοκλθτιανόσ - Σετραρχία Δφςθ Ανατολι 3
 4. 4. Σφγκρουςθ Κωνςταντίνου –Μαξζντιου ΢τισ 27 Οκτωβρίου του 312 ο Μζγασ Κωνςταντίνοσ είδε το όραμα του ΢ταυροφ ςτον ουρανό και το κεϊκό πρόςταγμα «ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΛΚΑ» 4
 5. 5. Ο ςταυρόσ μπικε ςτισ αςπίδεσ των ςτρατιωτϊν και ςτα λάβαρα. Μια νζα εποχι ανατζλει. 5
 6. 6. Θ μάχθ ςτθ Μιλβία γζφυρα ζχει χαρακτθριςτεί ωσ μία από τισ αποφαςιςτικότερεσ μάχεσ όλων των εποχϊν. Με τθ νίκθ του, ο Κωνςταντίνοσ ανακθρφχκθκε ο μοναδικόσ Αφγουςτοσ τθσ Δφςθσ. 6
 7. 7. Απολυτίκιο Τιμίου Σταυροφ ΢ῶςον Κύριε τὸν λαόν ςου καὶ εὐλόγθςον τὴν κλθρονομίαν ςου, νίκασ τοῖσ Βαςιλεῦςι κατὰ βαρβάρων δωρούμενοσ καὶ τὸ ςὸν φυλάττων διὰ τοῦ ΢ταυροῦ ςου πολίτευμα. 7
 8. 8. • Ο Κωνςταντίνοσ και ο Λικίνιοσ εποφκαλμιοφν ο ζνασ τθν εξουςία του άλλου και προετοιμάηονται για τθ μεταξφ τουσ αναμζτρθςθ. Κωνςταντίνοσ Λικίνιοσ Συναυτοκράτορεσ 8
 9. 9. 313μ.Χ Διάταγμα τθσ ανεξικρθςκίασ Μζγασ Κωνςταντίνοσ –Λικίνιοσ Ερείπια του κτθρίου όπου υπογράφθκε το Διάταγμα 9
 10. 10. Κατοχυρϊκθκε θ ανεξικρθςκία και θ κρθςκευτικι ελευκερία. Ο Χριςτιανιςμόσ, είναι πλζον κρθςκεία νόμιμθ 10
 11. 11. Μζγασ Κωνςταντίνοσ Ο Λικίνιοσ ακετεί το διάταγμα που υπζγραψε και ςυνεχίηει τουσ διωγμοφσ Σελικά ξεςπάει πόλεμοσ 324. Ο Κωνςταντίνοσ νίκθςε το Λικίνιο ςε αποφαςιςτικι μάχθ ςτθν Αδριανοφπολθ. Αδριανοφπολθ 11
 12. 12. Μζγασ Κωνςταντίνοσ μονοκράτορασ . Αναδιοργάνωςε το ςτρατό Κατιργθςε τθν ποινι του ςταυρικοφ κανάτου Ανανζωςε το οικογενειακό δίκαιο Κακιζρωςε τθ Κυριακι ωσ αργία 12
 13. 13. Ο Κωνςταντίνοσ ςυγκάλεςε τθν πρϊτθ Οικουμενικι Σφνοδο τθσ Νίκαιασ το 325 μ.Χ. Θ ΢φνοδοσ καταδίκαςε τθν αίρεςθ του Αρείου. 13
 14. 14. Σο 326 μ.Χ. θ Αγία Ελζνθ βρικε τον Σίμιο ΢ταυρό ςτα Ιεροςόλυμα. 14
 15. 15. Μεταφορά τθσ πρωτεφουςασ τθσ αυτοκρατορίασ από τθ ΢ϊμθ ςτο Βυηάντιο, που ιταν αρχαία αποικία των Μεγαρζων ςτο Βόςπορο, επειδι είχε εξαιρετικι ςτρατθγικι κζςθ. Το 330 μ.Χ ςτισ 11 Μαΐου πραγματοποιοφνται τα Εγκαίνια τθσ Κωνςταντινοφπολθσ 15
 16. 16. Σο ψθφιδωτό από το δάπεδο του ιεροφ παλατιοφ ΑΕΤΟΣ ΚΑΛ ΤΟ ΦΛΔΛ Ο Μ. Κωνςταντίνοσ Ζνα παράξενο ςθμάδι 16
 17. 17. Το ψθφιδωτό από το δάπεδο του ιεροφ παλατιοφ 17
 18. 18. Ξφλινα ςπίτια γφρω από τθν Αγιά Σοφιά αρχζσ του 1900 18
 19. 19. Χτίηονται καλάςςια τείχθ 19
 20. 20. Καταςκευάηονται λιμάνια 20
 21. 21. Θ Πόλθ γεμίηει με ζργα τζχνθσ από όλθ τθν αυτοκρατορία 21
 22. 22. Ο ιππόδρομοσ ανακαινίηεται 22
 23. 23. Θ πόλθ του Βφηαντα (Βυηάντιο) γίνεται θ Πόλθ του Κωνςταντίνου (Κωνςταντινοφπολθ) 23
 24. 24. Σαν ακρίδεσ πζφταν οι λαοί, Μζλιςςεσ εκεί λαοί πετοφςαν,και ήτανε, πανώρια, δυο γιαλών αφροκάμωτη νεράιδα, κι ήςουν Εςφ, Πόλη, ω Πόλη! Και ήτανε τησ γησ το περιβόλι. Κ. Παλαμάσ 24
 25. 25. Απολυτίκιο Αγίου Κωνςταντίνου «Πρϊτοσ πζφθνασ, εν Βαςιλεφςι, κείον ζδραςμα, τθσ ευςεβείασ, απ’ ουρανοφ δεδεγμζνοσ το χάριςμα· όκεν Χριςτοφ τον ΢ταυρόν εφανζρωςασ, και τθν Ορκόδοξον πίςτθν εφιπλωςασ. Κωνςταντίνε ιςαπόςτολε, ςυν Μθτρί Ελζνθ κεόφρονι, πρεςβεφςατε υπζρ των ψυχϊν θμϊν». 25
 26. 26. Ο μφκοσ τθσ δρακοκτονίασ 26
 27. 27. Άγιε μου Γιϊργθ αφζντθ μου Αϊ μου Γιϊργθ αφζντθ μου, κι αφζντθ καβαλάρθ αρματωμζνε με ςπακί και μ’ αργυρό κοντάρι. Κεριό ’πεςε ςτθ χϊρα μασ, ς’ ζνα βακφ πθγάδι ανκρϊπουσ το ταΐηανε, κάκε πρωί και βράδυ. Μια μζρα δε του πιγανε, άνκρωπο να δειπνιςει ςταλιά νερό δεν άφθςε, τθ χϊρα να δροςίςει. -Ασ ρίξουμε τα μπουλετιά, κι ότινοσ κζλει ασ πζςει να πάει το παιδάκι του, του λιονταριοφ πεςκζςι. Τα μπουλετιά επζςανε, ςε μια βαςιλοποφλα όπου τθν είχε ο βαςιλιάσ, μόνθ και μοναχοφλα. 27
 28. 28. Ξζνοσ αγνϊριςτοσ περνά, τθν κόρθ χαιρετάει κι θ κόρθ τ’ αποκρίνεται, κι θ κόρθ του μιλάει. -Τραβιξου ξζνε μ’ από δω, τι το νερό αφρίηει κι ο δράκοντασ τα δόντια, του για μζνα τ’ ακονίηει. Γυρίηει ανατολικά, και κάνει το ςταυρό του και βγάηει το ςπακάκι του, και κόβει το λαιμό του. -Για πεσ μου ξζνε να χαρείσ, ποιο είναι τ’ όνομά ςου κι εγϊ κα κάνω χάριςμα, ςτθν οικογζνειά ςου. -Γιϊργθ με λζνε ςτ’ όνομα, απ’ τθν Καππαδοκία ςαν κεσ να κάμεισ χάριςμα, χτίςε μιαν εκκλθςία. Βάλε ηερβά τθν Ραναγιά, δεξά ζναν καβαλάρθ αρματωμζνον με ςπακί, και μ’ αργυρό κοντάρι. 28
 29. 29. Σρεισ Ιεράρχεσ Τεράςτια προςφορά • Γράμματα • Κοινωνικι ηωι • Εκκλθςιαςτικι ηωι • Μεγάλοι άγιοι- αςυμβίβαςτοι 29
 30. 30. Απολυτίκιο τριϊν Λεραρχϊν Σουσ τρεισ μεγίςτουσ φωςτιρασ, τθσ Σριςθλίου Θεότθτοσ, τουσ τθν οικουμζνθν ακτίςι, δογμάτων κείων πυρςεφςαντασ· τουσ μελιρρφτουσ ποταμοφσ τθσ ςοφίασ, τουσ τθν κτίςιν πάςαν κεογνωςίασ νάμαςι καταρδεφςαντασ· Βαςίλειον τον μζγα, και τον κεολόγον Γρθγόριον, ςυν τω κλεινϊ Ιωάννθ, τω τθν γλϊτταν χρυςορριμονι· πάντεσ οι των λόγων αυτϊν εραςταί, ςυνελκόντεσ φμνοισ τιμιςωμεν· αυτοί γαρ τθ Σριάδι, υπζρ θμϊν αεί πρεςβεφουςιν. 30
 31. 31. 361 Λουλιανόσ ο παραβάτθσ Προςπάκεια για επαναφορά τθσ ειδωλολατρίασ Όμωσ τα μζτρα που πιρε δεν ζγιναν δεκτά από το λαό 31
 32. 32. Οι χριςτιανοί διατθροφν αρχαία ζκιμα και τα μεταμορφϊνουν « εν Χριςτϊ» 32
 33. 33. Βυηαντινά κάλαντα Δζξαι Βθκλεζμ τον Δεςπότθν ςου, Βαςιλζα πάντων και Κφριον Ω Παρκενομιτορ και Δζςποινα, ςϊηε του εισ ΢ε καταφεφγοντασ. Άναρχοσ Θεόσ καταβζβθκεν και εν τθ Παρκζνω κατϊκθςεν Βαςιλεφσ των όλων και Κφριοσ, ιλκε τον Αδάμ αναπλάςαςκαι Γθγενείσ ςκιρτάτε και χαίρεςκε, τάξεισ των αγγζλων ευφραίνεςκε Εξ ανατολϊν Μάγοι ζρχονται, δϊρα προςκομίηοντεσ άξια ΢ιμερον θ κτίςισ αγάλλεται και πανθγυρίηει κι ευφραίνεται Σάξεισ των αγγζλων εξζςτθςαν επί το παράδοξον κζαμα Χαίρουςα θ φφςισ αγάλλεται και πανθγυρίηει κι ευφραίνεται Ψάλλοντεσ Χριςτόν, τον Θεόν θμϊν, τον εν τω ςπθλαίω τικτόμενον Φωσ εν τω ςπθλαίω ανζτειλε και τοισ εν τω ςκότει επζλαμψε 33
 34. 34. 378 Θεοδόςιοσ αυτοκράτορασ • Επίςθμθ κρθςκεία ο Χριςτιανιςμόσ • Κλείνουν αρχαίοι ναοί • Απαγορεφεται θ αρχαία κρθςκεία • Καταργοφνται οι ολυμπιακοί αγϊνεσ • Ανοχι για τθν καταςτροφι αρχαίων ναϊν 34
 35. 35. Ο Επίςκοποσ Αμβρόςιοσ διϊχνει τον «πλανθτάρχθ» Θεοδόςιο 35
 36. 36. 395 θ Αυτοκρατορία χωρίηεται διοικθτικά και……. 36
 37. 37. 446 Το δυτικό τμιμα τθσ χάνεται κακϊσ ειςβάλουν γερμανικά φφλα 37
 38. 38. Σο κράτοσ οργανϊνεται και ο κίνδυνοσ από τισ ειςβολζσ των γερμανικϊν φφλων αντιμετωπίηεται με διπλωματικά μζςα Κεοδόςιοσ Βϋ 38
 39. 39. Σα Θεοδοςιανά τείχθ ςϊηονται ωσ τισ μζρεσ μασ 39
 40. 40. 6οσ αι. Ο αιϊνασ του Ιουςτινιανοφ 40
 41. 41. Στάςθ του «νίκα» 532 41
 42. 42. Ο λαόσ ενωμζνοσ επαναςτατεί κατά του Ιουςτινιανοφ ςτον Ιππόδρομο και φωνάηει «νίκα», «νίκα», 42
 43. 43. Θ επανάςταςθ καταπνίγεται ςτο αίμα και ο αυτοκράτορασ γίνεται και πάλι ιςχυρόσ Ο Ιουςτινιανόσ ςχεδιάηει τθ φυγι του αλλά θ Θεοδϊρα τον αποτρζπει από τθν παραίτθςθ 43
 44. 44. Τπιρξε θ χειρότερθ περίοδοσ βίασ και αναρχίασ που γνϊριςε θ Κωνςταντινοφπολθ με τθ μιςι πόλθ να ζχει καεί ι καταςτραφεί. Καταςτρζφουν ακόμα και τθν εκκλθςία τθσ Αγίασ ΢οφίασ 44
 45. 45. Πάνω ςτα ερείπια τθσ παλαιάσ Αγίασ ΢οφίασ χτίηεται νζα εκκλθςία ρυκμοφ Βαςιλικισ μετά τροφλου 45
 46. 46. «Σο καυμαςτό ςτθν Αγία ΢οφία είναι ο τροφλοσ. Δε φαίνεται να ςτθρίηεται πουκενά, αλλά μοιάηει ςαν να κρζμεται από τον ουρανό με χρυςι αλυςίδα. 46
 47. 47. 47
 48. 48. Σο διατείχιςμα τθσ Καςςανδρείασ αποτελεί το ςθμαντικότερο οχυρωματικό ζργο ςτθ Χαλκιδικι. Ζργο του Λουςτινιανοφ ςτθ Χαλκιδικι 48
 49. 49. Κάλαντα του Μάρτθ κι αν χιονίςεισ κι αν φλεβίςεισ, πάλι Άνοιξθ κ' ανκίςεισ. τα πουλάκια κελαθδοφν, τα δενδράκια φφλλ' ανκοφν. ,τα πουλάκια αβγά γεννοφν κι αρχινοφν να τα κλωςοφν. ,ωσ εμείσ οι μακθτζσ, μακθμζνοι είμαςτε. Περιςτεράκι πζταξε, θφρε πφργο κι ζκατςε, και χαμοκελάθδθςε, Μάρτθ-Μάρτθ μου καλζ. Μάρτθ-Μάρτθ μου καλζ και Φλεβάρθ φοβερζ Μάρτθ-Μάρτθ βροχερζ και Απρίλθ δροςερζ, Σα πουλάκια κελαθδοφν, τα δενδράκια φφλλ' ανκοφν. Μάρτθ-Μάρτθ μου καλζ και Απρίλθ Θαυμαςτζ 49
 50. 50. ηο κπαζί μερ ηο ποηήπι, Μάπηη-Μάπηη μος, καλέ. και ηα ζύκα ζηο μανηήλι, και ηα αςγά μερ ηο καλάθι. . ανοίξεηε ηην πόπηα ζαρ, για να πούμε καληζπέπα Να αγοπάζοςμε εθηά, να ποςλούμε δεκαεθηά Μάπηη-Μάπηη μος καλέ και Αππίλη Θαςμαζηέ, Δώζηε μαρ ηην όπνιθά μαρ, μην μαρ δείπει ο δάζκαλόρ μαρ κι έσεηε ηο κπίμα μαρ και ηην αμαπηία μαρ Πάνω από ηα μάηια ζαρ, έσει μία πεπιζηέπα, Κάλαντα του Μάρτθ 50
 51. 51. Οι γειτονικοί λαοί του Βυηαντίου 51
 52. 52. 7οσ αι. Ο αιϊνασ του Θράκλειου Το 610 μ.Χ. ο Θράκλειοσ , άνδρασ με ελλθνικι παιδεία και ςτρατιωτικζσ ικανότθτεσ γίνεται αυτοκράτορασ. Το Βυηαντινό κράτοσ βρίςκεται ςε δφςκολθ κατάςταςθ γιατί: Άβαροι και Ρζρςεσ παραβίαηαν τα ςφνορα Τα κρατικά ταμεία ιταν άδεια Στρατόσ και ςτόλοσ είχαν παραμελθκεί....... 52
 53. 53. 7οσ αι. Ο αιϊνασ του Θράκλειου Οι Πζρςεσ ιταν ο πιο επικίνδυνοσ εχκρόσ. ΢ε μια επίκεςι τουσ κατζλαβαν τα Ιεροςόλυμα, αιχμαλϊτιςαν τ ον Πατριάρχθ και μετζφεραν τον Σίμιο ΢ταυρό ωσ λάφυρο ςτθν πρωτεφουςά τουσ 53
 54. 54. Ρόλεμοσ με τουσ Ρζρςεσ για τθν επιςτροφι του Τιμίου Σταυροφ 54
 55. 55. Ρολιορκία τθσ Ρόλθσ από Αβάρουσ και Ρζρςεσ 55
 56. 56. Θ Ρόλθ ςϊκθκε και οι κάτοικοί τθσ απζδωςαν τθ ςωτθρία τθσ ςτθν Ραναγία. Πρκιοι ζψαλαν προσ τιμιν τθσ τον Ακάκιςτο Φμνο. 56
 57. 57. Τῇ ὑπερμάχω ςτρατθγϊ τὰ νικθτιρια, ὡσ λυτρωκεῖςα τῶν δεινῶν εὐχαριςτιρια, ἀναγράφω ςοι ἡ πόλισ ςου, Κεοτόκε, ἀλλ' ὡσ ἔχουςα τὸ κράτοσ ἀπροςμάχθτον, ἐκ παντοίων με κινδφνων ἐλευκζρωςον, ἵνα κράηω ςοί, Χαῖρε Νφμφθ ἀνφμφευτε Τῇ ὑπερμάχω 57
 58. 58. Ο Θράκλειοσ μετά από 6 χρόνια πολζμου ζφερε τον Τίμιο Σταυρό ςτθ Ρόλθ 58
 59. 59. Οι ακρίτεσ Σα ςφνορα τθσ αυτοκρατορίασ προςτατεφονται από μόνιμουσ φρουροφσ, τουσ Ακρίτεσ. Με τα κατορκϊματα τουσ γίνονται αγαπθτοί ςτο λαό, που τουσ κρατάει ακάνατουσ με τουσ κρφλουσ και τα τραγοφδια του. 59
 60. 60. Ο Κωςταντισ Μοναχογιόσ ο Κωνςταντισ μικρόσ και χαϊδεμζνοσ ζναν τον ζχει θ μάνα του ζναν και κανακάρθ Σον ζλουηε τον χτζνιηε και ςτο ςχολειό τον ςτζλνει κι ο δάςκαλοσ τον διάβαηε γράμματα τον μακαίνει Αντρειϊκθκεν ο Κωνςταντισ κι ζγινε παλλθκάρι ςτθ χϊρα ιταν ξακουςτόσ ςτθ μάνα του καμάρι. 60
 61. 61. Οι Ακρίτεσ τον καιρό τθσ ειρινθσ ΢τουσ φρουροφσ των ςυνόρων μοιράηονταν δθμόςιεσ εκτάςεισ γθσ για να τισ καλλιεργοφν. ΢ϋαυτι τθν φροντίδα των Ακριτϊν αναφζρεται και το παρακάτω ακριτικό τραγοφδι, που τραγουδιζται μζχρι ςιμερα από τουσ Ζλλθνεσ του Ρόντου. ΢φμφωνα μ’ αυτό ο γενναίοσ Ακρίτασ- πολεμιςτισ είναι τόςο άξιοσ γεωργόσ και επιδζξιοσ καλλιεργθτισ, που και τα πουλιά ακόμθ τον καυμάηουν και τον μακαρίηουν για το περιβόλι του: 61
 62. 62. Ακρίτασ κάςτρον ζχτιςε κι ακρίτασ περιβόλι, ς’ ζναν τόπο ομαλό, ςε καρπερό λιβάδι. Όςα του κόςμου τα φυτά, κει φζρνει και φυτεφει κι όςα του κόςμου τ’ αμπελιά, κει φζρνει κι αμπελϊνει κι όςα του κόςμου τα νερά, κει φζρνει κι αυλακϊνει κι όςα του κόςμου τα πουλιά, κει πάνε και φωλεφουν. Πάντα κελάθδαν κι ζλεγαν: «Πάντα να ηεισ Ακρίτα!» Ροντιακό τραγοφδι 62
 63. 63. Άςτραψεν θ ανατολι καὶ βρόντθςεν ἡ Δφςθ, κοφνα τὸ παιδί μθν τφχει και ξυπνιςει κι ὁ π' ἀγαπῶ ςτθ βρφςθ, κοφνα το παιδί μθν τφχει και ξυπνιςει. να πάρεισ παλικάρι, κοφνα το παιδί μθν τφχει και ξυπνιςει Ἄςτραψεν ἡ Ἀνατολι, κοφνα παραμάνα το παιδί Πᾶν' τα πουλάκια για βοςκι, κοφνα παραμάνα το παιδί, Πῆρε κι ὁ νιοσ το μαῦρο του, κοφνα παραμάνα το παιδί, και πάει να τον ποτίςει, κοφνα το παιδί μθν τφχει και ξυπνιςει Κόρθ μου δεν παντρεφεςαι, κοφνα παραμάνα το παιδί 63
 64. 64. . εγώ ‘μαι ο καλόσ ζος, κούνα ηο παιδί μην ηύσει και ξςπνήζει αν είςαι ο καλόσ μου, κοφνα το παιδί μθν τφχει και ξυπνιςει Άςτραψεν θ ανατολι Άνηπα ν’ έσω ζηη ξενιηειά, κούνα παπαμάνα ηο παιδί δϊδεκα χρόνια λείπει, κοφνα το παιδί μθν τφχει και ξυπνιςει Κόπη μ’ εγώ ‘μαι ο άνηπαρ ζος, κούνα παπαμάνα ηο παιδί Αν είςαι ςυ ο άντρασ μου, κοφνα παραμάνα το παιδί Περ με ζημάδια ηος ζπιηιού, κούνα παπαμάνα ηο παιδί ςθμάδια του κορμιοφ μου, κοφνα το παιδί μθν τφχει και ξυπνιςει 64
 65. 65. Άςτραψεν θ ανατολι Μηλιά έσειρ ζηην πόπηα ζος, κούνα παπαμάνα ηο παιδί ελιά ζηην αμαζσάλη, κούνα ηο παιδί μην ηύσει και ξςπνήζει Κι ανάμεζα ζηο ζπίηι ζος, κούνα παπαμάνα ηο παιδί σπςζή κανηήλα καίει, κούνα ηο παιδί μην ηύσει και ξςπνήζει Ξένε μος ‘ζς ‘ζαι ο άνηπαρ μος, κούνα παπαμάνα ηο παιδί εζύ ‘ζαι κι ο καλόρ μος, κούνα ηο παιδί μην ηύσει και ξςπνήζει 65
 66. 66. 8οσ -9οσ αι. Τθν εικονομαχία, ςταμάτθςε θ Η’ οικουμενικι ςφνοδοσ, τθν οποία ςυγκάλεςε θ αυτοκράτειρα Κεοδϊρα (843) « Η προςκφνηςη των εικόνων είναι τιμητική και όχι λατρευτική » 66
 67. 67. 9οσ 11οσ θ ακμι του βυηαντίου 863 Βαςίλειοσ ο Αϋ ο Μακεδϊν Σαπεινι καταγωγισ Ικανόσ αυτοκράτορασ Προςτάτθσ των μικροκαλλιεργθτϊν Αγϊνεσ κατά των ΢αρακθνϊν 67
 68. 68. 9οσ 11οσ θ ακμι του βυηαντίου Εκχριςτιανιςμόσ Βουλγάρων, Μοραβϊν ,Ρϊςων Ανάπτυξθ γραμμάτων - πνευματικι αναγζννθςθ 68
 69. 69. 9οσ 11οσ θ ακμι του Βυηαντίου Ρανεπιςτιμιο Μαγναφρασ 69
 70. 70. Ο Μζγασ Φϊτιοσ Ο Φϊτιοσ κεωρείται ο ςθμαντικότεροσ λόγιοσ του Βυηαντίου. Χάρθ ςτο ζργο του Μυριόβιβλοσ, διαςϊκθκαν πολλά αποςπάςματα αρχαίων ζργων τα οποία ςιμερα κεωροφνται χαμζνα. 70
 71. 71. Λζων ο Μακθματικόσ Ο Άραβασ χαλίφθσ τθσ Βαγδάτθσ ικελε να πάρει ςτθν αυλι του το Λζοντα το Μακθματικό, διευκυντι του Πανεπιςτθμίου τθσ Μαγναφρασ. Γι αυτό ζςτειλε ςτον αυτοκράτορα Θεόφιλο μεγάλθ ποςότθτα χρυςοφ και του υποςχζκθκε διαρκι ειρινθ. Ο Κεόφιλοσ όμωσ αρνικθκε γιατί θ ςοφία και θ παιδεία δεν εξαγοράηονται 71
 72. 72. Όμωσ παράλλθλα με τουσ Λόγιουσ τθσ Πόλθσ, ο λαόσ ςυνζχιηε με τθ δικι του ςοφία να ςυνκζτει ακριτικά τραγοφδια….. που τραγουδιοφνται ακόμα και ςτισ μζρεσ μασ 72
 73. 73. Τρεισ καλογζροι Κρθτικοί και με το Κφρ' ελζθςον Σρεισ καλογζροι Κρθτικοί κι οι τρεισ απ’ τ' Άγιον Όροσ καράβι(ν) αρματϊςανε. Καράβιν αρματϊςανε με το Χριςτόσ Ανζςτθ Και με το Κφρ' ελζθςον ςτθν Κριτθ για να πάςι, κι ο ναφτθσ τουσ αρρϊςτθςε. Κι ο ναφτθσ τουσ αρρϊςτθςε ςτου καραβιοφ τθν πλϊρθ, και τα μικρά ναυτόπουλα 73
 74. 74. μθ μου τον ςκάψετε βακιά πείτε τθσ πωσ παντρεφτθκα. τθ μαφρθ γθσ γυναίκα μου. Και τα μικρά ναυτόπουλα να βγουν να ςκάψουν λάκκο, Τρεισ καλογζροι Κρθτικοί Μθ μου το ςκάψετε βακιά κάτω ςτο περιγιάλι να μου χτυπάει θ κάλαςςα. Να μου χτυπάει θ κάλαςςα να 'χω χαρά μεγάλθ, κι α(ν) ςασ ρωτιςει θ μάνα μου. Πείτε τθσ πωσ παντρεφτθκα και πιρα για γυναίκα, Κι α(ν) ςασ ρωτιςει θ μάνα μου ποφ είναι ντο παιδί μου, 74
 75. 75. Σθ μαφρθ γθσ γυναίκα μου τθν πλάκα πεκερά μου, Σα βοτςαλάκια του γιαλοφ αδζλφια κι εξαδζλφια, . Κι άμα κ’ αςπρίςει ο κόρακασ και γίνει περιςτζρι, Ε ηόηερ θα ζηαθώ και ‘γω ειρ ηα δικά μαρ μέπη, Τρεισ καλογζροι Κρθτικοί τα βοτςαλάκια του γιαλοφ κι άμα κ’ αςπρίςει ο κόρακασ ε τότεσ κα ςτακϊ και ‘γω άμεηε όλοι ζηο καλό 75
 76. 76. «Του Νεκροφ Αδελφοφ» 76
 77. 77. Ο πιο ξακουςτόσ από τουσ Ακρίτεσ ιταν ο Βαςίλειοσ Διγενισ, που ςτο πρόςωπό του ςυγκζντρωνε τα χαρίςματα όλων των Ακριτϊν και εξυμνικθκε ξζχωρα ςτο ζποσ «Βαςίλειοσ Διγενισ Ακρίτασ». 77
 78. 78. Ο Διγενισ Ό Διγενισ ψυχομαχεί κ' θ γθ τόνε τρομάςςει. Βροντά κι' αςτράφτει ο ουρανόσ και ςειζτ' ο απάνω κόςμοσ, κι' ο κάτω κόςμοσ άνοιξε και τρίηουν τα κεμζλια, κ' θ πλάκα τον ανατριχιά πωσ κα τόνε ςκεπάςθ, πωσ κα ςκεπάςθ τον αϊτό τςθ γθσ τον αντρειωμζνο. 78
 79. 79. 11οσ αι Κρίςθ ςτθν αυτοκρατορία • Κατάργθςθ ακριτϊν • Μιςκοφορικόσ ςτρατόσ • Οικονομικά προβλιματα • Εμφάνιςθ ΢ελτηοφκων Σοφρκων 79
 80. 80. 1204 θ πρϊτθ Άλωςθ από τουσ ςταυροφόρουσ τθ Δφςθσ 80
 81. 81. Σθν άπαρτθ πόλθ μασ ξζνου πόδι τθν πάτθςε. Εννιακοςίων χρόνων ζνδοξθ ηωι ζςβθςε. Φράγκοι, Βενετςιάνοι και Γερμανοί χφνονται απάνω τθσ αχόρταγα. Με το ςταυρό ςυντρίβουν το ςταυρό μασ, με τθ κρθςκεία τουσ πελεκοφν τθ κρθςκεία μασ. Γαλζρεσ φεφγουν και γαλζρεσ ζρχονται. Παίρνουν τα πλοφτθ μασ, τθ δόξα μασ, τα ιερά μασ. Αλλοφ τα πάνε ςτθ Δφςθ, να θμερζψουν και κείνθσ τουσ λαοφσ, να δοξάςουν και κείνθσ τα χϊματα. Θ Βενετιά τα δζχεται περίχαρθ, ςτολίηεται και καμαρϊνει. ΢τινει ςτισ πλατείεσ τθσ τ’ άλογα τ’ ανεμοπόδαρα, του ακράτθτου λαοφ ςυμβολικι παράςταςθ». Ανδρζασ Καρκαβίτςασ, Λόγια της πλώρης 81
 82. 82. Μετά τθν Άλωςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ από τουσ Φράγκουσ (1204) δθμιουργικθκαν από βυηαντινοφσ άρχοντεσ τζςςερα μικρά ελλθνικά κράτθ, με ςκοπό να απελευκερϊςουν τθ ςκλαβωμζνθ πρωτεφουςα Σο πιο δυνατό ιταν θ αυτοκρατορία τθσ Νίκαιασ 82
 83. 83. Ο Λωάννθσ Γϋ Δοφκασ Βατάτηθσ αυτοκράτορασ Νίκαιασ Συνετόσ κυβερνιτθσ και ικανόσ ςτρατιωτικόσ, πζτυχε να υπερδιπλαςιάςει τισ κτιςεισ που παρζλαβε και ανόρκωςε κοινωνικά και οικονομικά το κράτοσ. Αρκετά χρόνια μετά τον κάνατό του αναγνωρίςτθκε ωσ Άγιοσ και θ μνιμθ του τιμάται με ιδιαίτερθ ευλάβεια από τουσ μικραςιατικοφσ πλθκυςμοφσ μζχρι και τισ αρχζσ του 20ου αιϊνα. 83
 84. 84. Ραλαιολόγοι :Θ τελευταία δυναςτεία 1261-1453 1261 Θ Ρόλθ ξανά ςτα χζρια των Ελλινων 84
 85. 85. Ο Άγιοσ Γρθγόριοσ ο Παλαμάσ ιταν δεινόσ κεολόγοσ και διαπρεπζςτατοσ ριτορασ και φιλόςοφοσ. 85
 86. 86. Οι τελευταίεσ πνευματικζσ αναλαμπζσ Ο Εμμανουιλ Πανςζλθνοσ ηωγραφίηει ςτο Πρωτάτο του Αγίουσ Όρουσ 86
 87. 87. 14οσ αι. Οι Οκωμανοί Τοφρκοι • Κατακτοφν όλθ τθ Μ.Αςία • Ετοιμάηονται για τθν κατάκτθςθ τθσ Πόλθσ 87
 88. 88. Σο 1438-39 υπογράφεται θ Υποταγι τθσ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ ςτον Ράπα με αντάλλαγμα τθ βοικεια εναντίον των Οκωμανϊν Ο λαόσ δεν το δζχτθκε Σο Βυηάντιο παρζμεινε απροςτάτευτο απζναντι ςτουσ Οκωμανοφσ Λωάννθσ Θϋο Ραλαιολόγοσ πθγαίνει ςτθ Φερράρα Θ βοικεια από τθ Δφςθ που δεν ιρκε ποτζ 88
 89. 89. 330 μ.Χ 1430 μ.Χ ΒΥΖΑΝΤΘΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΘΑ 89
 90. 90. • Οκωμανοί • 150.000 ςτρατιϊτεσ • 400 πολεμικά πλοία • Άριςτθ οργάνωςθ και εξοπλιςμόσ • Ζλλθνεσ • 5000 ςτρατιϊτεσ • 2.000 ξζνοι Βενετοί &Γενουάτεσ) • 26 πλοία • Μιςοκαταςτραμμζνα τείχθ Θ πολιορκία τθσ Ρόλθσ από τουσ Οκωμανοφσ Τοφρκουσ 90
 91. 91. Οι πρωταγωνιστές ΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΟΣ ΛΑ ϋ Ο ΡΑΛΑΛΟΛΟΓΟΣ Ο τελευταίοσ αυτοκράτορασ Γενναίοσ με χαρίςματα, Όνειρό του να ςωκεί θ Πόλθ 49 χρονϊν ΜΩΑΜΕΚ Β Ο ΡΟ΢ΚΘΤΘΣ Γιοσ του ςουλτάνου Μουράτ Αδίςτακτοσ ,επίμονοσ. Σο όνειρό του να κατακτιςει τθν Πόλθ 21 χρονϊν 91
 92. 92. Αρχίηει θ πολιορκία…. 92
 93. 93. 12 Απριλίου 1453 Κανονιοβολιςμοί μζρα και νφχτα Απόπειρεσ για διείςδυςθ ςε υπόγειεσ διαβάςεισ κάτω από τα τείχθ 93
 94. 94. 21 Μαΐου 1453 Ο Μωάμεκ ο Βϋ ηθτά να παραδοκεί θ Ρόλθ Θα ςωκοφν όλοι οι κάτοικοι. Ο Παλαιολόγοσ κα γίνει άρχοντασ ςτον Μυςτρά Ο Ραλαιολόγοσ αρνείται και απαντά 94
 95. 95. Το βράδυ που ξθμζρωνε Ραραςκευι 25 Μαΐου ζνα παράξενο φωσ ζλουηε τθν Αγία Σοφία Μετά το φωσ υψϊκθκε ςτον ουρανό και χάκθκε Ιταν κακό ςθμάδι. Ερχόταν το τζλοσ 25 Μαΐου 1453 95
 96. 96. Ζψελναν όλεσ οι εκκλθςιζσ Ζψελναν όλεσ οι εκκλθςιζσ κι όλα τα μοναςτιρια. Ψζλνει και θ Αγιά-΢οφιά με δεκαοκτϊ καμπάνεσ. Κι εκεί παπάδεσ που ’ψελναν διάκοι κανοναρχοφςαν. Ψιλι φωνι ακοφςτθκε απ’ αρχαγγζλου ςτόμα Να πάψουνε οι ψαλμωδιζσ κι ασ χαμθλϊςουν τ’ άγια. Αγιά-΢οφιά πάρκθκε ς’ Αγαρθνοφ τα χζρια. Χαμόσ κραμόσ που γζνθκε εκείνθ τθν θμζρα. Χάςεν θ μάνα το παιδί και το παιδί τθ μάνα. 96
 97. 97. 28 Μαΐου 1453 Η ηελεσηαία λειηοσργία 97
 98. 98. Σικω καθμζνε Κωςταντι ψζλνουν τα μοναςτιρια. ΢ικω καθμζνε Κωνςταντι ςτθν εκκλθςιά να πάμε. ΢ικω και ψζλνουν οι εκκλθςιζσ Ψζλνει και θ Αγιά ΢οφιά με τισ χρυςζσ καμπάνεσ ΢ιμά να βγοφνε τα ιερά ςιμά να βγοφνε τα Άγια Φωνι τουσ ιρκε απ’ ουρανοφ που μζςα απ’ τα ουράνια Πάψε τε το χερουβικό και τθν τιμιωτζραν Παπάδεσ πάρτε τα ιερά ψαλτάδεσ τα χαρτιά ςασ Σθ ςιμερα πατιςανε τθν Πόλθ μασ οι Σοφρκοι Θ Παναγιά θ Δζςποινα τ’ άκουςε και δακρφηει ΢ϊπα κυρά - μου Δζςποινα και μθ πολυδακρφηεισ Πάλι με χρόνια με καιροφσ πάλι δικά ςου κα ‘ναι. 98
 99. 99. 29 ΜΑΛΟΥ 1453 Θ Κερκόπορτα ιταν μια μικρι πφλθ, που για αγνϊςτουσ λόγουσ ιταν ανοιχτι. Οι Τοφρκοι το κατάλαβαν και μπικαν ςτθν Πόλθ Ιταν θ αρχι του τζλουσ 99
 100. 100. ΣΡΙΣΗ 29 ΜΑΙΟΤ Η ΑΛΩ΢Η Οι Σούρκοι μέζα ζηην Πόλη Εάλω θ Πόλισ 100
 101. 101. Σρία καράβια Τρία θαρά – βόεζα Παλαγηά κ’ ηρία θαρά – ηρία θαράβηα θεύγοσλε ’πο κέζα από ηελ Πόιε θιαίεη θαρδηά κοσ θιαίεη θαρδηά κ’ θη αλαζηελάδεη. Το ’λα θορηώ – βόεζα Παλαγηά κ’ ηο ’λα θορηώ – ηο ’λα θορηώλεη ηο ζηασρό θαη η’ άιιο ηο Εσαγγέιηο θιαίεη θαρδηά κοσ θιαίεη θαρδηά κ’ θη αλαζηελάδεη. Το ηρίηο ηο βόεζα Παλαγηά κ’ ηο ηρίηο ηο ηο ηρίηο ηο θαιύηερο ηελ Άγηα Τράπεδα κας θιαίεη θαρδηά κοσ θιαίεη θαρδηά κ’ θη αλαζηελάδεη. Με κας ηα πα βόεζα Παλαγηά κ’ κε κας ηα πάροσλ οη άπηζηοη θαη κας ηα καγαρίζοσλ θιαίεη θαρδηά κοσ θιαίεη θαρδηά κ’ θη αλαζηελάδεη. 101
 102. 102. Σην δε πόλιν έρημον νεκράν κειμένην, γσμνήν άθωνον μη έτοσζα είδος οσδέ κάλλος ΣΦΑΓΕΣ ΛΕΘΛΑΣΛΕΣ ΒΛΑΣΜΟΛ ΑΛΧΜΑΛΩΣΛΕΣ 102
 103. 103. Στουσ μάρτυρεσ τθσ Αλϊςεωσ Δεῦτε μαρτυρικὴν ἀδελφοί, μετ' ἐγκωμίων ἀνυμνήςωμεν φάλαγγα, γενναίωσ ἀγωνιςκεῖςαν, κατὰ βαρβάρων πολλῶν, Κωνςταντίνου ταύτθσ προεξάρχοντοσ. ΢τρατὸν γενναιότατον, ἱερώτατον ςύνταγμα, ςυναςπιςμόν τε, ἀρραγῆ καὶ ἀνίκθτον, τὰ τῆσ Ρίςτεωσ καὶ τοῦ Γένουσ καυχήματα. Μάρτυρασ τῆσ ἁλώςεωσ, χορείαν τὴν ἔνκεον, τῆσ Ἐκκλθςίασ τοὺσ πρέςβεισ, τοὺσ δυνατῶσ ἱκετεύοντασ Χριςτὸν καταπέμψαι, τῷ λαῷ Αὐτοῦ εἰρήνθν, καὶ μέγα ἔλεοσ. 103
 104. 104. Ο μαρμαρωμζνοσ Βαςιλιάσ 104
 105. 105. «Ο τελευταίοσ Ραλαιολόγοσ» 105
 106. 106. 106

×