Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

16

Share

Download to read offline

ARDS

Download to read offline

Nguyễn Gia Bình

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

ARDS

 1. 1. H I CH NG SUY HÔ H P C P TI N TRI N (ARDS) GS.TS Nguyễn Gia Bình Khoa H i s c tích cực BV B ch Mai Ch t ch H i HSCC &CĐ Vi t nam
 2. 2. L CH S Chi n tranh th gi i th II: “H i ch ng ph i s c” Trong chi n tranh Vi t Nam: “Phổi Đà Nẵng” Có nhi u tên: Suy phế nang cấp, HC phổi cứng, HC phổi ướt, HC phổi trắng...
 3. 3. L CH S  Năm 1967, Ashbaugh quan sát th y: 12 BN suy hô hấp cấp, tím tái, trơ với ôxy liệu pháp, giảm độ đàn hồi của phổi, X quang có hình ảnh thâm nhiễm bên. Đặt tên: “HC suy hô h p ti n tri n ng i l n” (Adult Respiratory Distress Syndrome, ARDS)
 4. 4. L CH S Năm 1994, h i ngh th ng nh t Ểu - M v ARDS: “H i ch ng suy hô h p c p ti n ti n” (Acute Respiratory Distress Syndrome, ARDS) V i b n ch t:  T n th ng mƠng mao m ch ph nang lan to  Tích t các d ch ti t vƠo trong lòng các ph nang
 5. 5. SINH B NH H C 1. C u t o mƠng mao m ch ph nang  G m nhi u l p, có 2 l p TB  TB n i m ch mm ph i  TB bi u mô ph nang  TB bi u mô PN g m 2 lo i  TB lát đ n (90%): trao đ i khí  TB tr , vuông (type II, 10%): sx surfactant, h p thu n c d ch, bi t hoá tb lát đ n  Surfactant: giúp PN không xẹp thì th ra vƠ không căng quá thì th vƠo Ware LB, Matthay MA, The Acute Respiratory Distress Syndrome, NEJM, 342 (18), 2000,1334-49
 6. 6. THAY Đ I SINH LÝ C A ARDS Giaiăđo năb nh PaO2 Qs/Qt Bình th ng-PVR Bình th ngVD/VT Bình th ngCST >73-70-3Ngày Mu nTrung gianS m • • CST, static compliance; VD/VT, deadspace ratio; PVR, pulmonary vascular resistance; Qs/Qt, shunt fraction; PEEP, positive end-expiratory pressure; , increased; , decreased. Xu t ti t & tăng sinh X hóa
 7. 7. SINH B NH H C 3. H u qu  Đông đặc: các PN b đ đ y các d ch ti t  Xẹp ph i  Surfactant thi u h t (ch t l ng vƠ s l ng)  Đè ép t các t ng vƠ ph nang đông đặc bên c nh  H p thu (th ôxy li u cao kéo dƠi)  Đông đặc vƠ xẹp ph i lƠm “tăng shunt trong ph i” gơy ra tình tr ng gi m ôxy máu tr
 8. 8. SINH B NH H C 2. T n th ng mƠng mao m ch ph nang  N/nhơn t phía ph nang: viêm ph i, sặc n c, hoá ch t....  N/nhơn t phía m ch máu: NKH, Ricketsia, MOF, viêm tuỵ c p....  Cho dù N/nhơn t phía nƠo:  Kh i đ ng quá trình viêm  Tăng tính th m mƠng mao m ch ph nang  Tích t các d ch ti t Ware LB, Matthay MA, The Acute Respiratory Distress Syndrome, NEJM, 342 (18), 2000,1334-49
 9. 9. Khỏiăăđ ng T NăTH NGăMÀNGă PH ăNANGăMAOăM CH T NăTH NGă T ăBÀOăLo iăII TệNHăTH MăN IăBÀOă& BI UăMỌ M TăCH CăNĔNG SURFACTANT ARDS X PăPH I GI MăTH ăTệCHăPH Iă& Đ ăGIÃNăN SINH B NH H C
 10. 10. GPB S M : M T HYALINE, TB BI U MÔ, PHÙ
 11. 11. SINH B NH H C A: mƠng trong (mũi tên) A, B, C: thơm nhiêm b ch c u trung tính D:  LC: BC trung tính trong mao m ch  C: mao m ch  BM: mƠng đáy  EN: TB biêu mô Ware LB, Matthay MA, The Acute Respiratory Distress Syndrome, NEJM, 342 (18), 2000,1334-49
 12. 12. SINH B NH H C 4. Ph c h i  Sau kho ng > 7 ngƠy, BN s chuy n sang gđ ph c h i  N c d ch s đ c h p thu h t (qua tb type II vƠ aquaporin)  Protein đ c thực bƠo vƠ h p thu (b ch m ch)  Kh i đ ng apoptosis các TB trung tính  Các t bƠo type II phát tri n thƠnh các t bƠo lát đ n  Hi n t ng t o x kho ng k , gơy nên hi n t ng x ph i
 13. 13. SINH B NH H C Ware LB, Matthay MA, The Acute Respiratory Distress Syndrome, NEJM, 342 (18), 2000,1334-49
 14. 14. GIAI ĐO N MU N C A ARDS Giai đo n x x hóa kho ng k , tái c u trúc ph i (thay đ i t o kén & t ong) hình nh sinh thi t m cho th y tăng sinh lan t a t ch c k tĕngăsinhă nguyênăbƠoăs iăđi cùng giai đo n t ch c hóa các t n th ng ph nang lan t a (H&E, x 200)
 15. 15. TRI U CH NG 1. Lâm sàng  Di n bi n nhanh đ t ng t  Th ng gặp các BN có y u t nguy c :  Shock nhi m khu n, VTC... (th phát)  Viêm ph i, sặc n c... (nguyên phát)  B ng nặngầ..  Khó th , th nhanh, tăng d n ( vai trò c a theo dõi liên t c vƠ nh n đ nh tình hu ng )  SpO2 t t nhanh
 16. 16. NGUYÊN NHÂN  Nhi m khu n huy t  Nhi m khu n nặng  Ch n th ng có kèm theo hoặc không đ ng d p ph i  G y x ng ( đặc bi t g y nhi u x ng dài)  B ng nặng đặc bi t b ng hô h p  Truy n máu nhi u ( > 8 đ n v /24 gi )  Viêm ph i do vi khu n , vi rút  Viêm ph i do hít ph i ( d ch v , khói l a, hóa ch t ..)  Ng đ c thu c  Đu i n c  H/c tái t i máu sau m c u n i m ch máu  Tắc m ch do m
 17. 17. CH N ĐOÁN PHÂN BI T  Viêm ph i thùy do vi khu n  H i ch ng Goodpasture  S c m t máu  Ng đ c Heroin  Viêm ph i do tăng nh y c m  T n th ng ph i do th máy  ARDS trong b nh c nh MOF  Suy hô h p do thu c ( tr c và sau m )  Viêm ph i do Pneumocystis  T n th ng ph i do tăng b ch c u ái toan  Suy hô h p do nguyên nhân khác  Ng đ c salicilate  H i ch ng ly gi i u
 18. 18. TRI U CH NG 2. X quang  XQ ph i: hình nh thơm nhi m lan to 2 bên  Không đ ng nh t , không t ng x ng giữa xquang vƠ khí máu  CT ngực: hình nh t n th ng 3 vùng 3. Xétănghi m  Khí máu:  PaO2 gi m  Ki m hô h p (gđ đ u), Toan hô h p (gđ sau) XN khác: ph thu c nguyên nhơn ARDS
 19. 19. BN ARDS do nhi m Cúm A H5N1 ( mu n) Ch p t i khoa HSTC, BV B ch Mai
 20. 20. Gattinoni L., et al, What has CT taught us about ARDS, AJRCCM, 164, 2001, 1701-1711
 21. 21. SINH B NH H C Ph i BN ARDS chia thƠnh 3 vùng không đ ng nh t  Vùng còn thông khí  Vùng b xẹp  Vùng đông đặc Ware LB, Matthay MA, The Acute Respiratory Distress Syndrome, NEJM, 342 (18), 2000,1334-49
 22. 22. CH N ĐOÁN 1. H iăngh ăthôngănh tăỂuă- Mỹăv ăARDSă1994  Kh i phát đ t ng t  Gi m ôxy hoá máu kéo dƠi v i:  PaO2/FiO2 < 200: ARDS  PaO2/FiO2 < 300: ALI ( t n th ng ph i c p )  XQ có hình nh thơm nhi m 2 bên  ALMM ph i bít < 18 mmHg hoặc không có bằng ch ng LS c a tăng áp lực nhĩ trái 2. ăăVi tăNam BN có y u t nguy c (sặc, đu i n c, shock nhi m khu n), SHH c p, c n nghĩ t i ARDS
 23. 23. CH N ĐOÁN 1. H iăngh ăthôngănh tăỂuă- Mỹăv ăARDSăt iăBerlină2012 x p g p l i  Kh i phát đ t ng t ( trong vòng 7 ngƠy )  Gi m ôxy hoá máu :  PaO2/FiO2 < 300: ARDS nhẹ ( cũ lƠ ALI)  PaO2/FiO2 < 200: ARDS trung bình  Pa O2 /FiO2 < 100: ARDS nặng  XQ có hình nh thơm nhi m 2 bên  ALMM ph i bít < 18 mmHg hoặc không có bằng ch ng LS c a tăng áp lực nhĩ trái
 24. 24. ĐI U TR 1. Thôngăkhíănhơnăt o  Đ măb oăôxyăhoáămáu (PaO2 t 55-80, SaO2 t 88-95)  S ăd ngăPEEP: đ gi m nhu c u ôxy (gi m FiO2), tránh xẹp ph i, d n d ch vƠo vùng ph nang đông đặc  c i thi n ôxy máu. Chú Ủ t i huy t đ ng c a BN  Gi măch năth ngăápălực: Vt th p (6ml/kg), duy trì Pplat < 30, dùng PEEP ph i h p tránh hi n t ng “b n l ”  Xu h ng uătiênăki uăth :ăki măsoátăápălựcă( PCV) đi u khi n hoặc h tr (APRV, BiPAPầ.)
 25. 25. THÔNG KHÍ NHÂN T O KHÔNG XÂM NH P  CH Đ NH : SHH m c đ nh và trung bình  CPAP ( qua canun hoặc mặt n ) đặc bi t t t cho trẻ nh  CPAP và dòng oxy l u l ng cao (High-Flow Oxygen through Nasal Cannula in Acute Hypoxemic Respiratory Failure Jean-Pierre Frat, M.D., Arnaud W(N Engl J Med 2015; 372:2185-2196 )  BiPAP  Cần theo dõi liên t c ch đ nh và chống ch đ nh c a TKNT không xâm nh p
 26. 26. MÁY TH CPAP KÈM DÒNG OXY L U L NG CAO
 27. 27. THÔNG KHÍ NHÂN T O XÂM NH P  Đặt ng NKQ hay MKQ  Ki m tra toàn di n máy tr c khi dùng ( máy , dây d n, làm m, ngu n oxy , khí nén ) ,  ng NKQ ( kích th c, v trí, bóng chèn , áp lực cuff, đ thông thoáng …),  Hút đ m kín, ( tránh m t PEEP)  Chăm sóc hô h p ( thay đ i t th : nghiêng , d n l u…)
 28. 28. ĐI U CH NH FIO2 VÀ PEEP
 29. 29. ĐI U TR 1. Thôngăkhíănhơnăt o (ti p)  Ch p nh n tĕng CO2 cho phép: Ch s d ng truy n Bicarbonate khi có toan hô h p nặng (pH < 7,2)  Đang nghiên c u: I/E đ o ng c; APRV; NIPPV; TGI; high frequency jet ventilation; partial liquid ventilation,  Huy đ ng ph nang; r t hi u qu , d làm ( có bài chi ti t riêng )
 30. 30. ARDS Đ t t i u Giữ nguyên cài đặtCai máy Có Giưn c giai đo n s m VT 6 ml /kg lý t ng, ( cân thực n u BMI <18) t n s th p Pplat < 28 -30 cmH2O PEEP(ARDSnet) Pplat FiO2 PaCO2 Không Huy đ ng ph nang và gi m d n PEEP Nằm s p Bi n pháp khác ECMO HFOV /iNO PECLA L c máu h p ph cytokine ( P/F < 200)
 31. 31. ĐI U TR  thông khí nhân t o nằm s p : làm s m th máy theo ARDS net sau 12-16 gi không k t qu ( P/F < 150 ) thì ti n hành ngay Các nghiên c u b c đ u t i bv B ch mai, Ch r y cho k t qu t t ( xem chi ti t trên trang WEB c a H i HSCC &CD Vi t nam )  Tham kh o : Prone Positioning in Severe Acute Respiratory Distress Syndrome Claude Guérin, M.D., Ph.D., Jean Reignier, …., for the PROSEVA Study Group*. N Engl J Med 2013; 368:2159-2168June 6, 2013DOI: 10.1056/NEJMoa1214103
 32. 32. ĐI U TR 1. Cacăbi năphápăkhácă (ti p)  ECMO: N u đư áp d ng chi n l c th máy b o v ph i mà P/F < 100 150 thì dùng k thu t trao đ i oxy qua màng ngoài c th ( ExtraCoporeal Membrane Oxygenation ậECMO)  C n làm s m tr c khi có suy t ng khác ( 1 ậvài ngày đ u )  Thành công cao >50% n u làm s m
 33. 33. K THU T TRAO Đ I OXY QUA MÀNG T I GI NG -ECMO
 34. 34. ĐI U TR L cămáuăh păph ăcytokineă:Hoặc tác đ ng vƠo c ch b nh sinh ( lo i b cytokine) lƠm gi m t n th ng ph i ( L c máu h p ph cytokine ) b c đ u thƠnh công BN nhi m cúm nặng  c n lƠm s m 2- 4 ngƠy đ u
 35. 35. SUL
 36. 36. CA LÂM SÀNG ARDS DO CÚM A H5N1 Đ C CH A TR THÀNH CÔNG NH S D NG QU L C PMX Kudo k, et al. Clinical preparedness for severe pneumonia with highly pathogenic avian influenza A (H5N1): Experiences of cases in Vietnam. Resp Inv 2012: http://dx.doi.org/10.1016/j.resinv.2012.08.005
 37. 37. TÓM TẮT ?KhôngKhôngDùng corticosteroid Ki măsoátăd chă&ăanăthần L cămáuăh păph ăcytokineă DựăphòngăDVTă&ăloétădo Thuốcăgiưnăc Thôngăkhíănằmăs p Đ tăl iăPEEP Th ătíchăl uăthôngăth p Ki măsoátăb nhăn năđi uătr ănguyênănhơnă Mu nTrung gianS m CST, static compliance; VD/VT, deadspace ratio; PVR, pulmonary vascular resistance; Qs/Qt, shunt fraction; PEEP, positive end-expiratory pressure; , increased; , decreased.
 38. 38. ĐI U TR 2. Cơnăbằngăn căd ch  Đ BN h i khô (cơn bằng d ch ơm): h n ch d ch truy n hoặc dùng l i ti u  BN huy t đ ng không n đ nh: v n c n truy n d ch vƠ thu c v n m ch đ đ m HA  Chú Ủ t i ch c năng th n 3. Thuốc:  An th n vƠ giưn c : đ c s d ng trong giai đo n c p đ đ m b o cho BN th theo máy  Corticoid: hi n t i li u cao trong giai đo n đ u (<5 ngƠy) cho k t qu ơm tính. Có th có giá tr giai đo n mu n
 39. 39. ĐI U TR 3. Thuốcă(ti p)  Surfactant: có th c i thi n CN ph i, đặc bi t tre em thi u tháng không c i thi n tiên l ng BN ARDS do NKH.  Nitric oxide: c i thi n ôxy hoá máu do c i thi n t s V/Q. Không c i thi n đ c tiên l ng.  Elaspol: c ch men elaspase c a b ch c u trung tính (đang n/c) 4. Đi uătr ănguyênănhơn:  Tuỳ t ng nguyên nhơn  Ch khi nƠo lo i b đ c nguyên nhơn gơy ARDS m i có th đ a BN ra kh i tình tr ng suy hô h p do ARDS.
 40. 40. BI N CH NG 1. Viêm ph i b nh vi n: khó tránh, h n ch bằng cách: tuơn th nghiêm ngặt qui tắc v sinh, d ng c dùng 1 l n, kháng sinh theo đi u tra d ch t t i c s đó 2. TrƠn khí mƠng ph i: hay gặp vƠ lƠ 1 nguyên nhơn gơy t vong, h n ch bằng cách th ki u PCV, gi i h n áp lực th p nh t có th đ c, khi TKMP bắt bu c ph i gi m PEEP đ n m c th p nh t có th đ c, k t h p d n l u ng l n, áp lực hút cao h n áp lực máy th
 41. 41. BI N CH NG 3.Suy đa t ng: do biên ch ng c a th máy ( ph nang đóng m nhi u l n kéo dƠi cũng sinh ra cytokine, vƠ do nguyên nhơn gơy ra ARDS không đ c gi i quy t, vƠ nhi m trùng b nh vi n..) 4. X ph i : mu n h n nh ng đa s không nặng , có th nh h ng ch c năng hô h p v lơu dƠi
 42. 42. TIÊN L NG 1. T l t vong cao , ph thu c nhi u y u t 2. T l t vong c a ARDS có suy đa t ng là 50-80% 3. H u h t các BN thoát ARDS đ u ph c h i t t. 4. Ch c năng ph i ph c h i ch y u trong 3 tháng đ u, nh ng cũng có th ti p t c t i 6 hay 12 tháng
 43. 43. XIN TRÂN TR NG CÁM N
 • HuNguyn58

  Nov. 30, 2020
 • jeniferloze

  Nov. 19, 2020
 • BenDiep

  Nov. 3, 2020
 • HoMInhHao

  Jul. 17, 2020
 • SuuJoseph

  May. 3, 2020
 • PhngTit

  Apr. 18, 2020
 • PhcSang1

  Mar. 13, 2020
 • toannguyenthanh9256

  Mar. 5, 2020
 • QuynhTrang21

  Jan. 22, 2020
 • hcykhngkh

  Dec. 30, 2019
 • ThuyLe267

  Dec. 7, 2019
 • KimAnhPham22

  Nov. 19, 2019
 • VuongPhucHau

  May. 8, 2019
 • quanvuduc10

  Mar. 10, 2019
 • dophuocdatt

  Nov. 11, 2018
 • LeNam59

  Mar. 27, 2018

Nguyễn Gia Bình

Views

Total views

4,264

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

55

Shares

0

Comments

0

Likes

16

×