Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Suy thận cấp

Trần Thị Bích Hương

 • Be the first to comment

Suy thận cấp

 1. 1. SUY THAÄN CAÁP chaån ñoaùn & ñieàu trò BS.TS.TRAÀN THÒ BÍCH HÖÔNG Boä moân Noäi, ÑH Y Döôïc, TP Hoá chí Minh
 2. 2. Thuaät ngöõ vaø ñònh nghóa Acute Renal Failure (ARF: Suy thaän caáp) thuaät ngöõ lòch söû, khoâng phaûn aûnh ñöôïc nhöõng thay ñoåi cuûa nhöõng giai ñoïan khaùc nhau cuûa quaù trình toån thöông thaän caáp. Vaãn ñöôïc duøng trong laâm saøng. Acute Kidney Injury (AKI: Toån thöông thaän caáp) laø hoäi chöùng vôùi caùc möùc ñoä traàm troïng thay ñoåi qua nhieàu giai ñoïan, ñaëc tröng baèng ÑLCT giaûm caáp (taêng BUN, creùatinine HT) trong vaøi giôø ñeán vaøi ngaøy Hoïai töû oáng thaän caáp (acute tubular necrosis):Danh töø beän hoïc ñaëc tröng cho toån thöông taïi thaän trong suy thaän caáp
 3. 3. ÑÒNH NGHÓA Toån thöông thaän caáp (Acute kidney Injury) laø moät hoäi chöùng ñaëc tröng : Giaûm nhanh ( vaøi giôø ñeán vaøi ngaøy) ñoä loïc caàu thaän Daãn ñeán öù ñoïng nhöõng saûn phaåm baøi tieát coù nguoàn goác nitô nhö ureù , creatinine Laâm saøng dieãn tieán qua nhieàu giai ñoïan khaùc nhau veà thôøi gian vaø möùc ñoä nặng, töø khôûi ñaàu, suy thaän tieán trieån vaø hoài phuïc. Hoài phuïc chöùc naêng thaän tuøy thuoäc caên nguyeân, beänh thaän coù tröôùc, vaø ñieàu trò
 4. 4. Theå tích nöôùc tieåu trong AKI Kinh ñieån theå tích nöôùc tieåu ñöôïc phaân thaønh caùc nhoùm sau: Thieåu nieäu : <400ml/ngaøy Khoâng thieåu nieäu: >400ml/ngaøy Voâ nieäu: <100ml/ngaøy Voâ nieäu hoøan toøan <50ml/ngaøy
 5. 5.  Theå tích nöôùc tieåu >400ml/ngaøy.  Giaûm ñoä loïc caàu thaän nhanh (BUN, creatinine maùu taêng nhanh sau vaøi h, vaøi ngaøy)  Coù dieãn tieán toát, vaø tieân löôïng toát hôn STC theå thieåu nieäu ( töû vong 20%)  Nguyeân nhaân: khaùng sinh, do thuoác caûn quang, vieâm OÂTMKC ,beänh thaän do taéc ngheõn 1 phaàn, Vieâm caàu thaän caáp, STC do ly giaûi cô vaân STC theå khoâng thieåu nieäu
 6. 6. PHAÂN BIEÄT CAÙC KHAÙI NIEÄM ° Voâ nieäu ( khoâng taïo ra nöôùc tieåu) & Bí tieåu ( beá taéc ñöôøng tieåu döôùi cấp hoặc mạn) ° Suy thaän caáp ( vaøi h, vaøi ngaøy, hoài phuïc) & Suy thaän maïn ( nhieàu thaùng, naêm, khoâng hoài phuïc) ° Suy thaän caáp & Suy thaän caáp treân neàn suy thaän maïn (khoâng coù hoaëc coù beänh thaän maïn gaây suy thaän maïn laøm neàn taûng) ° Toån thöông thaän caáp (chöùc naêng) & Hoaïi töû oáng thaän caáp (beänh hoïc)
 7. 7. Créatinine HT và suy thận cấp Stars R, Kidney Intern (1998), 54, 1817-1831
 8. 8. Suy thận cấp Tiêu chuẩn R.I.F.L.E. trong tổn thương thận cấp (ADQI 2004)
 9. 9. Tiêu chuẩn R.I.F.L.E. trong tổn thương thận cấp Phaân loïai Ñoä loïc caàu thaän vaø creùatinine HT Theå tích nöôùc tieåu Risk ( Nguy cô ) CreùHT taêng X 1,5 ÑLCT giaûm >25% Giaûm <0,5ml/Kg/h x6h Injury ( Toån thöông) CreùHT taêng X 2 ÑLCT giaûm >50% Giaûm <0,5ml/Kg/h x12h Failure ( Suy thaän) CreùHT taêng X 3 ÑLCT giaûm >75% Hoaëc CreHT ≥ 4mg% vaø taêng caáp >0,5mg% Giaûm <0,3ml/Kg/h x 24h Voâ nieäu>12h Lost ( Maát CN thaän) Suy thaän caáp keùo daøi treân 4 tuaàn End stage Suy thaän giai ñoïan cuoái
 10. 10. Tiêu chuẩn R.I.F.L.E. trong tổn thương thận cấp Phaân loïai Ñoä loïc caàu thaän vaø creùatinine HT Theå tích nöôùc tieåu Risk ( Nguy cô ) CreùHT taêng X 1,5 ÑLCT giaûm >25% Giaûm <0,5ml/Kg/h x6h Injury ( Toån thöông) CreùHT taêng X 2 ÑLCT giaûm >50% Giaûm <0,5ml/Kg/h x12h Failure ( Suy thaän) CreùHT taêng X 3 ÑLCT giaûm >75% Hoaëc CreHT ≥ 4mg% vaø taêng caáp >0,5mg% Giaûm <0,3ml/Kg/h x 24h Voâ nieäu>12h Lost ( Maát CN thaän) Suy thaän caáp keùo daøi treân 4 tuaàn End stage Suy thaän giai ñoïan cuoái
 11. 11. Phân lọai theo Acute Kidney Injury Network
 12. 12. PHAÂN BIEÄT SUY THAÄN MAÏN SUY THAÄN CAÁP TC beänh thaän, THA, ÑTÑ, vieâm caàu thaän… Coù Khoâng Kích thöôùc 2 thaän nhoû Coù Khoâng Truï roäng/nöôùc tieåu Coù Khoâng Hoài phuïc chöùc naêng thaän veà bình thöôøng Khoâng Coù Taêng kali maùu,toan chuyeån hoaù, thieáu maùu Taêng phosphate maùu HC ureù maùu cao Coù Coù
 13. 13. TAÀN SUAÁT ° Taïi Myõ, xuaát môùi maéc haèng naêm trong coäng ñoàng: 100 ca/1 trieäu daân, chieám 1% bn nhaâp vieän ° STC xaûy ra trong beänh vieän : 4%, vaø 20% nhöõng tröôøng hôïp naëng ° 50% bn nhaâp saên soùc ñaëc bieät ° Suy thaän caáp laø moät yeáu toá nguy cô ñoäc laäp vôùi töû vong trong beänh vieän vaø töông quan vôùi thôøi gian naèm vieän
 14. 14. Xuaát môùi maéc (Incidence) Thaáp Trung bình (5%) Cao (10-20%) Dieãn tieán Ñôn giaûn Tröôùc>Sau> Taïi thaän Ña daïng Tröôùc>HTOTC> Sau thaän Suy ña cô quan Suy ña cô quan+HTOTC Keát qua’ Toát 70-90% soáng soùt Trung bình 30-50% soáng soùt Xaáu 10-30% soáng soùt Maéc phaûi trong COÄNG ÑOÀNG Maéc phaûi trong BEÄNH VIEÄN Maéc phaûi trong ICU
 15. 15. TIEÁP CAÄN SUY THAÄN CAÁP TREÂN LAÂM SAØNG 1- Xem kyõ hoà sô beänh aùn ( STC trong BV, thuoác) 2- Hoûi beänh söû vaø khaùm laâm saøng 3- Theå tích nöôùc tieåu vaø Toång phaân tích NT 4- Xeùt nghieäm: BUN, creùatinine HT,ion ñoà/m,CTM 4- Khaûo saùt caùc chæ soá sinh hoaù NT 5- Sieâu aâm buïng, loaïi tröø taéc ngheõn ñöôøng tieåu 6- Caùc XN chuyeân bieät khaùc 7- Ñieàu trò thöû vaø theo doõi 8- Sinh thieát thaän
 16. 16. Tiếp cận bn Suy thận cấp
 17. 17. Nguyên nhân suy thận cấp
 18. 18. Toån thöông thaän caáp tröôùc thaän (Suy thaän caáp tröôùc thaän) Prerenal azotemia Prerenal AKI
 19. 19. Toån thöông thaän caáp tröôùc thaän (Prerenal AKI) 4 nhoùm nguyeân nhaân chuû yeáu: Giaûm theå tích noäi maïch GIaûm cung löôïng tim Daõn maïch toøan thaân, Co maïch thaän (epinephrin, taêng calci maùu,nhieãm truøng huyeát,beänh gan, Thuoác aûnh höôûng leân cô cheá töï ñieàu hoøa taïi caàu thaän ( UCMC, UCTT Angiotensin 2, Khaùng vieâm nonsteroid, cyclosporine A)
 20. 20. 1- GIAÛM THEÅ TÍCH TRONG LOØNG MAÏCH Xuaát huyeát: sau CT, PT, baêng huyeát sau sanh, XHTH. Maát dòch qua ñöôøng tieâu hoaù: noân , huùt dòch daï daøy, tieâu chaûy Maát qua thaän: lôïi tieåu maïnh, Ñaùi thaùo nhaït, suy thöôïng thaän caáp Maát qua da:phoûng, soát Maát qua “khoaûng thöù ba”: vieâm tuïy caáp, giaûm albumine maùu NGUYEÂN NHAÂN
 21. 21. Trieäu chöùng maát nöôùc
 22. 22. 2- GIAÛM CUNG LÖÔÏNG TIM Beänh cô tim, van tim, maøng ngoaøi tim, loaïn nhòp tim Taêng aùp ñoäng maïch phoåi, nhoài maùu phoåi, thôû maùy aùp löïc döông Daõn maïch toaøn thaân Thuoác : thuoác haï aùp, thuoác giaûm tieàn taûi, thuoác meâ Nhieãm truøng huyeát, suy gan ( hoäi chöùng gan thaän), choaùng phaûn veä NGUYEÂN NHAÂN
 23. 23. Toån thöông cô cheá töï ñieàu hoøa
 24. 24. Bn nhaïy caûm vôùi giaûm töôùi maùu thaän Bn lôùn tuoåi Bn coù heïp ñoäng maïch thaän Bn coù toån thöông tieåu ñoäng maïch vaøo (xô hoùa thaän do taêng HA, Ñaùi thaùo ñöôøng) Bn ñang duøng caùc thuoác coù aûnh höôûng leân cô cheá ñaùp öùng cuûa thaän vôùi tình traïng giaûm töôùi maùu ( UCMC,UCTT, NSAIDS) Bn coù toån thöông cô cheá töï ñieàu hoøa taïi thaän
 25. 25. CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ CHAÅN ÑOAÙN= Laâm saøng+ CLS BUN/creatinine maùu >20 U Na <20 mEq/L; FE Na <1% Nöôùc tieåu ñöôïc coâ ñaëc Tyû troïng > 1,018 Osmolality > 500mOsmol/Kg H2O Na nöôùc tieåu thaáp < 15 mEq/L Caën laéng nöôùc tieåu saïch: khoâng truï nieäu FENa <1% ÑIEÀU TRÒ: 1- Tìm vaø ñieàu trò nguyeân nhaân gaây giaûm theå tích löu thoâng 2- Giaûm theå tích löu thoâng: Truyeàn buø dòch (DD tinh theå, maùu, huyeát töông) 3- Giaûm cung löôïng tim: Lôïi tieåu, giaûm haäu taûi, trôï tim
 26. 26. Toån thöông thaän caáp tröôùc thaän vaø taïi thaän (HTOTC) ? Giaûm töôùi maùu taïm thôøi Nheï, trung bình Toån thöông thaän chöùc naêng ( “:functional injury”) Giaûm töôùi maùu naëng, keùo daøi Toån thöông thaän tröôùc ñoù Toån thöông thaän thöïc theå ( “ Structural injury”) hoaëc Toån thöông thaän caáp taïi thaän Hoaëc Hoaïi töû oáng thaän caáp Hoài phuïc
 27. 27. SUY THAÄN CAÁP SAU THAÄN
 28. 28. TAÉC NGHEÕN TAÏI NIEÄU QUAÛN:  Taéc ngheõn caû hai beân  Taéc ngheõn moät beân treân bn moät thaän  Taéc ngheõn treân bn ñaõ coù suy thaän töø tröôùc VÒ TRÍ TAÉC NGHEÕN: 1- Trong loøng NQ: soûi, cuïc maùu ñoâng, nhuù thaän, tinh theå uric acid hoaëc tinh theå sulfonamide) 2- Trong thaønh NQ:NQ phuø neà sau PT. 3- Ngoaøi NQ: Coät nhaèm NQ khi moã vuøng chaäu 4- Quanh NQ: xuaát huyeát, böùou, xô hoaù NGUYEÂN NHAÂN
 29. 29. TAÉC NGHEÕN TAÏI BAØNG QUANG 1-Trong loøng: soûi, cuïc maùu ñoâng… 2-Trong thaønh: UT bieåu moâ BQ, Vieâm BQ, thuoác (öùc cheá 3 voøng, öùc cheá haïch giao caûm), BQ thaàn kinh 4- Ngoaøi thaønh BQ: tieàn lieât tuyeán TAÉC NGHEÕN TAÏI NIEÄU ÑAÏO Phimosis, van nieäu ñaïo sau, heïp nieäu ñaïo, böôùu NÑ NGUYEÂN NHAÂN (2)
 30. 30. SUY THAÄN CAÁP SAU THAÄN  CHAÅN ÑOAÙN - HC Taéc ngheõn ñöôøng tieåu treân: Voâ nieäu hoaøn toaøn, Ña nieäu ñoät ngoät - HC Taéc ngheõn ñöôøng tieåu döôùi - Sieâu aâm : Thaän öù nöôùc  ÑIEÀU TRÒ Laáy boû taéc ngheõn : Phaãu thuaät, can thieäp qua noäi soi
 31. 31. CHAÅN ÑOAÙN THAÄN ÖÙ NÖÔÙC
 32. 32. SUY THAÄN CAÁP TẠI THAÄN
 33. 33. Nguyên nhân suy thận cấp
 34. 34. Toån thöông thaän caáp taïi thaän (Suy thaän caáp taïi thaän) 1- Taéc ñoäng tónh maïch thaän 2- Beänh caàu thaän (Vieâm, huyeát khoái) 3- Beänh oáng thaän moâ keõ 4- Hoaïi töû oáng thaän caáp - Do thieáu maùu - Do ñoäc chaát ( noäi sinh, ngoïai sinh)
 35. 35. Nguyeân nhaân HTOTC do thieáu maùu (Ischemic acute tubular necrosis) Phaãu thuaät lôùn, keùo daøi (keùo daøi thôøi gian tim phoåi nhaân taïo, toån thöông tim tröôùc vaø sau moå), moå phình ÑMC boùc taùch Sau chaán thöông Boûng vôùi dieän tích boûng >15% Choaùng nhieãm truøng Giaûm theå tích tuaàn hoaøn traàm troïng, choaùng
 36. 36. 1- Ngoaïi ñoäc toá : - Khaùng sinh (aminoglycosides,acyclovir, amphotericine B) - Thuoác khaùng ung thö - Thuoác caûn quang - Caùc ñoäc chaát khaùc 2- Noäi ñoäc toá: myoglobine, hemoglobine, ña u tuyû, uric acid HOAÏI TÖÛ OÁNG THAÄN CAÁP DO ÑOÄC CHAÁT (Nephrotoxic ATN)
 37. 37. HOAÏI TÖÛ OÁNG THAÄN CAÁP Khoâng coù söï töông quan giöõa toån thöông oáng thaän vaø möùc ñoä giaûm ñoä loïc caàu thaän Cô cheá giaûm ñoä loïc caàu thaän trong HTOTC do: 1- Toån thöông oáng thaän: Thoaùt dòch, phuø neà moâ keõ Ñeø xeïp oáng thaän,taéc ngheõn loøng OÂT 2- Roái loaïn huyeát ñoäng hoïc trong thaän 3- Phaûn öùng vieâm trong thaän 4- Co maïch trong thaän
 38. 38. Schier R., Atlas of Kidney Disease, 2000
 39. 39. HOAÏI TÖÛ OÁNG THAÄN CAÁP
 40. 40. Laâm saøng HTOTC do thieáu maùu Qua 4 giai ñoïan Giai ñoïan khôûi phaùt ( initiation phase) Giai ñoïan toån thöông lan roäng (extension phase) Giai ñoïan duy trì ( maintenance phase) Giai ñoïan hoài phuïc ( recovery phase)
 41. 41. DIEÃN TIEÁN VAØ ÑIEÀU TRÒ STC Mehta R and Chertow G.,J.Am.Soc.Nephrol,14,2178-2187,2003 Khả năng hồi phục tổn thương thận cấp tùy thuộc vào chẩn đoán sớm
 42. 42. Hoaïi töû oáng thaän caáp 1- Giai ñoïan khôûi phaùt ( initiation phase): vaøi giôø, vaøi ngaøy ÑLCT giaûm do giaûm töôùi maùu thaän Vuøng nhaïy caûm vôùi toån thöông: vuøng voû ngoøai cuûa thaän: Ñoïan S3 cuûa oáng thaän gaàn, phaàn daøy nhaùnh leân quai Henleù Toån thöông teá baøo OT: roái loïan sieâu caáu truùc noäi baøo, maát khöû cöïc teá baøo, saûn xuaát goác O 2 töï do
 43. 43. Ñieàu trò giai ñoaïn khôûi phaùt Toái öu hoùa cung löôïng tim (truyeàn buø dòch neáu thieáu, ñieàu trò suy tim) Toái öu hoùa löu löôïng maùu qua thaän Ngöng caùc thuoác ñoäc cho thaän Ñieàu chænh lieàu thuoác theo chöùc naêng thaän Theo doõi sinh hieäu, nöôùc tieåu, caân naëng
 44. 44. Phoøng ngöøa STC Toái öu hoùa theå tích tuaàn hoøan höõu hieäu, ñaûm baûo löu löôïng maùu thaän (RBF), HA trung bình (MAP) >70mmHg treân moïi bn giaûm theå tích tuaàn hoaøn Kieåm tra tình traïng theå tích tuaàn hoaøn, traùnh thieáu nöôùc, ngöng lôïi tieåu tröôùc khi khôûi ñaàu duøng ÖCMC, ÖCTT vaø NSAIDS treân caùc ñoái töôïng nguy cô Phoøng ngöøa STC do thuoác caûn quang treân moïi ñoái töôïng nguy cô (NaCl 1ml/Kg/h
 45. 45. Phoøng ngöøa STC Phoøng ngöøa STC do khaùng sinh - STC theå khoâng thieåu nieäu, chaån ñoùan chuû yeáu döïa vaøo taêng creùatinine HT - Ñaûm baûo ñaày ñuû RBF - Ñieàu chænh lieàu thuoác theo GFR - Giôùi haïn thôøi gian duøng thuoác Phoøng ngöøa STC do rhabdomyolysis - Truyeàn dòch nhieàu, nhanh - Kieàm hoùa nöôùc tieåu - TD vaø ñieàu trò bieán chöùng
 46. 46. Họai tử ống thận cấp 2- Giai ñoïan toån thöông lan toûa Thieáu maùu keùo daøi gaây roái loïan phaân cöïc teá baøo, teá baøo cheát theo chöông trình, vaø hoïai töû teá baøo oáng thaän Teá baøo bong troùc ra khoûi thaønh OÂT Teá baøo dính vaøo nhau, gaây bít taéc loøng OÂT Dòch thoaùt töø OÂT vaøo moâ keõ gaây phuø neà moâ keõ, cheøn eùp OÂT Khôûi phaùt phaûn öùng vieâm, taäp trung baïch caàu
 47. 47. Dieãn tieán cuûa HTOTC 3- Giai ñoïan duy trì Keùo daøi khoûang 1-2 tuaàn Maëc duø töôùi maùu thaän ñaõ hoài phuïc, nhöng toån thöông tieáp tuïc tieán trieån do taùc duïng cuûa caùc hoùa chaát trung gian töø teá baøo noäi moâ,co maïch trong thaän,caùc goác töï do töø teá baøo vieâm... ÑLCT giaûm naëng 5-10ml/ph) Thieåu nieäu keùo daøi, V nt 200-300ml/ngaøy
 48. 48. Ñaëc ñieåm laâm saøng giai ñoïan duy trì ( GÑ thieåu nieäu)  Laâm saøng: Hoäi chöùng ureù maùu cao Thieåu nieäu keùo daøi, oån ñònh ( 200-300ml) trong 1-2 tuaàn hieám khi >4 tuaàn, khoâng voâ nieäu hoøan toøan  Bieán chöùng - Dö nöôùc: phuø, phuø phoåi caáp - Nhieãm truøng(40-70%): lieân quan ñeán töû vong - Tim maïch (20-40%): loaïn nhòp tim,THA, VMNT - Phoåi (34-36%): SHH, ARDS (54%), NT - Tieâu hoaù (33-40%): buoån noân, noân, XHTH - Thaàn kinh (13-26%): RLTG, Ñ.Kinh,hoân meâ
 49. 49. GIAI ÑOAÏN THIEÅU NIEÄU Caùc baát thöôøng sinh hoaù maùu khaùc  Roái loaïn ñieän giaûi/maùu Giaûm Na, Taêng Kali, Giaûm Calci, Taêng phosphor,taêng magneù  Roái loaïn thaêng baèng kieàm toan: Toan chuyeån hoaù kieàm chuyeån hoaù  Huyeát hoïc:Thieáu maùu, roái loaïn ñoâng maùu
 50. 50. CHAÅN ÑOAÙN PHAÂN BIEÄT STC TRÖÔÙC VAØ TAÏI THAÄN STC tröôùc thaän STC taïi thaän Osmolality NT (mOsm/KgH2O) >500 <350 Na/NT (mEq/L) <20 >40 Tyû troïng >1,018 <1,010 Caën laéng Saïch Dô, truï haït naâu buøn, truï teá baøo BUN/creùatinine 10-20 >20 FE Na (%) <1% >1% FE Ure FE Na = (UNa x Pcre / PNa x Ucre)x 100
 51. 51. HOAÏI TÖÛ OÁNG THAÄN CAÁP GIAI ÑOAÏN THIEÅU NIEÄU Azote maùu : taêng moãi ngaøy XN Chuyeån hoaù (thay ñoåi / ngaøy) Khoâng taêng (Noncatabolic) Taêng (Hypercatabolic) BUN 10-20mg% >20mg% Creatinine HT <1,5mg% >1,5mg% Kali maùu <0,5mEq/L >0,5mEq/L HCO3 <2mEq/L >2mEq/L Phosphor 0,5mg% >1mg%
 52. 52. Điều trị giai đọan duy trì 1- Đánh giá thăng bằng nước xuất nhập mỗi ngày, cân nặng bn Tổng nước nhập= tổng xuất + nước mất không nhận biết (500ml) Tránh quá tải tuần hoàn gây phù phổi cấp Tránh thiếu nước làm chậm quá trình hồi phục
 53. 53. Điều trị giai đọan duy trì 2- Tổng kê rối lọan điện giải và thăng bằng kiềm toan, theo dõi mỗi ngày Điều trị tăng kali máu Điều trị hạ Natri máu Điều trị toan chuyển hóa
 54. 54. Điều trị giai đọan duy trì 3- Tối ưu hóa dinh dưỡng: - Cung cấp đủ calorie mỗi ngày tùy theo nhu cầu chuyển hóa, bệnh lý căn nguyên - Giảm thiểu tối đa việc sản xuất các sản phẩm azote - Giới hạn muối Na và Kali nhập
 55. 55. Điều trị giai đọan duy trì 4- Chẩn đoán và tích cực điều trị nhiễm trùng - Giảm thiểu thời gian lưu mọi catheter - Giới hạn thời gian lưu sonde tiểu - Rút sonde tiểu sau khi xác định vô niệu, chỉ lưu sonde tiểu trên những bn sinh hiệu chưa ổn định 5- Chẩn đoán và điều trị biến chứng xuất huyết
 56. 56. Chỉ định điều trị thay thế thận 6- Chỉ định lọc máu khi cần thiết, nhằm hạn chế các biến chứng do HC uré máu cao gây ra - Quá tải tuần hoàn, phù phổi cấp không đáp ứng điều trị nội khoa - Rối lọan điện giải (Hạ Natri, Tăng kali), thăng bằng kiềm toan (toan chuyển hóa) không đáp ứng với điều trị nội khoa - Bn thuộc nhóm tăng dị hóa đạm - BUN ≥ 100mg/dL, créatinine ≥ 10mg/dL
 57. 57. Các biện pháp điều trị thay thế thận Màng lọc Nguyên tắc Peritoneal dialysis Màng bụng Dịch lọc glucose đẳng hoặc ưu trương lọc và siêu lọc liên tục Conventional hemodialysis ( intermittent hemodialysis) Hemodialyzer Từng đợt trao đổi qua khuếch tán và siêu lọc (3-4h) Continuous Renal Replacement therapy Hemofilter Lọc máu liên tục và chậm
 58. 58. Natural history of AKI
 59. 59. Dieãn tieán cuûa HTOTC 3- Giai ñoïan hoài phuïc Teá baøo oáng thaän taùi taïo laïi Theå tích nöôùc tieåu taêng nhanh, ngaøy sau gaáp ñoâi ngaøy tröôùc ñeán ña nieäu Roái loïan nöôùc ñieän giaûi do ña nieäu, neáu naëng coù theå gaây toån thöông thaän chöùc naêng vaø laøm thaän chaäm hoài phuïc Roái loïan ñieän giaûi: Taêng Na, Giaûm K, maát nöôùc
 60. 60. Laâm saøng giai ñoïan hoài phuïc  Ñaùnh daáu baèng söï gia taêng theå tích nöôùc tieåu ñeán möùc ña nieäu ( >2,5L/ngaøy)  Bieán chöùng: giaûm theå tích löu thoâng gaây STC trôû laïi, taêng Na, Haï Kali maùu  Haàu heát bn hoài phuïc chöùc naêng thaän - 5% khoâng bao giôø hoài phuïc - 5% CN thaän giaûm daàn theo thôøi gian, daãn ñeán STM sau ñoù - 50% vaãn coøn baát thöôøng treân xeùt nghieäm chöùc naêng caàu thaän, oáng thaän
 61. 61. Điều trị giai đọan hồi phục  Theo dõi và bồi hòan thể tích nước mất  Tránh giảm thể tích tuần hòan gây STC trước thận Tránh bù dịch quá nhiều gây quá tải tuần hòan hoặc gây kéo dài thời gian đa niệu  Giảm dần tốc độ bù dịch theo thời gian, tối ưu hóa việc uống nước theo nhu cầu khát của bn  Điều tri các biến chứng và rối lọan điện giải  Tiếp tục theo dõi chức năng thận trong nhiều năm sau.
 62. 62. Hồi phục của HTOTC tùy thuộc bệnh căn nguyên gây tổn thương thận cấp
 63. 63. Töû vong & suy thaän caáp trong beänh vieän Chertow G.,J.Am.Soc.Nephrol., 16,3365-3370,2005 N= 19.982 ARF, Brigham and Women,’s Hospital
 64. 64. Chertow G.,J.Am.Soc.Nephrol., 16,3365-3370,2005 Chi phí naèm vieän & suy thaän caáp trong beänh vieän
 65. 65. Keát luaän Toån thöông thaän caáp ( Acute kidney Injury) vaø Suy thaän caáp ( Acute kidney failure) AKI bao goàm 3 nguyeân nhaân chính: tröôùc, taïi vaø sau thaän Thöôøng gaëp nhaát laø AKI do tröôùc thaän, chaån ñoùan sôùm, ñieàu trò tích cöïc bn seõ hoài phuïc HTOTC traûi qua 4 giai ñoïan Töû vong vaø chi phí naèm vieän taêng nếu chaäm treã chaån ñoùan
 66. 66. CAÁU TRUÙC CUÛA NEPHRON

×