Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Задача 1:
1. Записани дялови вноски:
• сгради – 3000 лв.;
• машини – 1500 лв.;
• транспортни средства – 1800 лв.;
• стоки ...
• спестовни влогове – 90 лв.;
• оказани услуги на персонала – 120 лв.
Удръжките преведени от РС.
13. С нареждане-разписка ...
• за спомагателната – 30 000 лв.;
• за управление на дружеството – 10 000 лв.;
• за продажба на продукция – 5000 лв.
2. За...
1. ООД само организира строителната си дейност на сградата. Направени са следните
разходи:
• закупени строителни материали...
2. Закупени са стоки за 1200 лв. Във фактурата са включени транспортни разходи за 50
лв. Начислен е ДДС върху цялата сделк...
Задача 10:
1. Начислени са заплати на работниците както следва:
• от основната дейност – 6000 лв.;
• от спомагателната – 4...
5. Заведено дело, по което са платени разноски в брой – 12 лв. Съдът присъжда 60 лв. от
иска и 8 лв. от разноските по дело...
• 10 000 € при централен банков курс 2,00 и 1,95 в момента на възникване на вземането.
9. Закупени са в брой и внесени в к...
6. При инвентаризация е установено липса на спомагателни материали на предприятието
балансова стойност 60лв. и за с/ка на ...
604 465 1035 499 502 27
500 498 60
№ Деби
т
Кредит Сума № Дебит Кредит Сума № Деби
т
Кредит Сума
602 240 180 400 502 2400 ...
613 2000 5. 600 301 40 610 45
4531 400 603 420 50 611 13
400 2400 617 18
№ Деби
т
Кредит Сума № Дебит Кредит Сума № Деби
т...
465 31. 5 502 10 800 400 502 50
466 21 650 601 9 000 301 300 42
602 240 25 617 650 3 000 4. 502 440 2
№ Деби
т
Кредит Сума...
690 30 502 20 000 617 14
443 60 Задача 9 604 84
502 444 30 1. 303 900 604 463 180
122 690 30 306 50 610 90
4531 400 5 4531...
36
460 810 701 609 40 503 7263.
36
462 90 111 701 40 303 300 46
663. .
6
463 60 441 192 3. 122 451 3 000
465 180 442 20 45...
152 511 1 000 723 722 125
191 100 722 122 125
152 4 900 502 1960
511 5 000 623 40
690 191 100 512 2 000
152 2 100 622 623 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

15 zadachi po finansovo schetovodstvo i resheniia

639 views

Published on

zadachi po finansovo schetovodstvo i resheniia

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

15 zadachi po finansovo schetovodstvo i resheniia

 1. 1. Задача 1: 1. Записани дялови вноски: • сгради – 3000 лв.; • машини – 1500 лв.; • транспортни средства – 1800 лв.; • стоки – 700 лв.; • пари по РС – 2000 лв.; • пари в брой – 500 бв. Внесли са всичко. 2. Закупени с ДФ машини на стойност 6500 лв. + ДДС. За транспорт е получена ДФ – 90 лв. + ДДС. Задълженията са изплатени от РС. За монтажа на машините са изразходвани материали – 40 лв. Начислена амортизация на ДНМА, участвали в монтажа за 28 лв. Начислени заплати на работниците, участвали в монтажа – 320 лв. Начислени са СО – 24,7%, ЗО – 4,5% и фонд ПКБ – 3%. Машините са заприходени по цена на придобиване. 3. Полезният срок на годност е 5 год. Амортизационна квота – линеен метод. Начислена амортизация за първата година. Машините заприходени в основната дейност. 4. Отписани са присъдени вземания за 940 лв. поради изтичане на давностен срок и задължение към доставчика за 720 лв. 5. Получени са по РС 2 500 000 лв. за финансиране на общината за закупуване на машини. Купени с ДФ за 1 500 000 лв. Изплатени от РС. Начислена амортизация на машините за 300 000 лв. е отчетена от приход за финансиране. Не използваната сума е възстановена от общината с ПН. 6. Бракувано е и ликвидирано транспортно средство с първоначална стойност 7500 лв. и амортизация – 7100 лв. Начислени са заплати на работниците – 180 лв. + осигуровки. В резултат на ликвидацията са получени използваеми материали на стойност 400 лв. Заприходени в склада. ОФР. 7. Доставени са стоки с ДФ – 290 лв. + ДДС. Превозени с външна организация и получена ДФ за 45 лв. + ДДС. И двете задължения изплатени от РС. Липса – 40 лв. Рекламация към доставчика. Стоките са заприходени по цена на придобиване. Дело. Разноски – 30 лв. В полза на предприятието. Сумата по РС. Получено ДКИ за надвнесената сума, която отива по РС. 8. Начислени са заплати съгласно РПВ: • основна търговска дейност – 12 000 лв.; • спомагателна – 8000 лв.; • организация и управление – 3000 лв. Разходите по предназначение. 9. Начислени са общо осигуровки: • СО – 24,7%; • Пенсии – 20,25%; • Трудова злополука – 0,7%; • Общо заболяване и майчинство – 2,25%; • ПКБ – 3%; • ЗО – 4,5%. Преведени с ПН. 10. С нареждане-разписка изтеглени от РС 4000 лв. за аванс. Съставен ПКО. В 3 дневен срок аванса е изплатен. Съставен РКО. 11. Начислени са обещетения за сметка на СО: детски – 600 лв., майчинство – 1230 лв. Постъпили по РС. 12. Начислени са удръжки от заплати: • ДОД – 760 лв.; • за осигуровки общо – 6,75%; • майки – 0,75%; • ПКБ – 1%; • ЗО – 1,5%; • ДЗПО – 0,5%; • лични застраховки – 340 лв.; 1
 2. 2. • спестовни влогове – 90 лв.; • оказани услуги на персонала – 120 лв. Удръжките преведени от РС. 13. С нареждане-разписка изтеглена чистата сума на персонала с изключение на една, която е депонирана за 230 лв. 14. Даден е под наем магазин за 28 000 лв. Начислен наем по договора – 600 лв. Сделката е необлагаема по ДДС. Извършен е ремонт от външно лице с ДФ – 230 лв. за сметка на наемодателя. Изплатено от РС. Получен е наем от 600 лв. с ПКО. Начислена амортизация – 180 лв., застраховка – 90 лв. Изплатено с РКО. ОФР. Магазинът е върнат. 15. Получена ДФ от външна организация за извършена основа на ремонта на ДНМА в основната дейност за 450 лв. с начислен ДДС. Задължението изплатено от РС. Съставен е погасителен план за разпределение на разходите по ремонта за 3 год. по равно. Отнесени са разходите за първата година. 16. При инвентаризация е установено: • липса на основни материали – 760 лв.; • излишък на спомагателни материали – 230 лв.; • липса на резервни части с отчетна стойност – 430 лв., а продажната цена е 520 лв. Начислен е ДДС. Начетен е МОЛ. Дело. Разноски – 120 лв. Отхвърля целия иск. 17. Закупени са акции от фондовата борса по цена на придобиване – 24 800 лв. Продадени са за 32 200 лв. 18. Съгласно складова разписка произведената от основната дейност продукция е заприходена по фактическа себестойност за 1800 лв. Същата продадена съгласно ДФ за 2300 лв. + ДДС. За превоза са изплатени с ПН – 80 лв., разходи за организация и управление – 50 лв. Вземането по РС. ОФР. 19. Начислени дивиденти на съдружниците в размер на 25 000 лв. Задача 2: 1. Фирма организира строителство на магазин. За целта предоставя аванс на изпълнителя – 6000 лв. съгласно ДФ. Изплатено от РС. • I-етап: 15 000лв.-предадени СМР. Задължението изплатено от РС съгласно ДФ; • II-етап: 2000 лв.-СМР + ДДС от РС; • III-етап: 15 000 лв. + ДДС от РС, след като е прихванат аванса. Получено ДКИ за надвнесената сума по ДДС, което постъпва по РС. Магазинът е заприходен. 2. Сключен договор и даден склад под наем – 15 000лв. Месечен наем 200 лв. + ДДС. Наема по РС. Начислена амортизация – 20 лв., данък сгради – 15 лв., застраховка – 20 лв. ОФР. 3. Доставени стоки – 1500 лв. + ДДС съгласно ДФ. Стоката превозена със собствен превоз – 180 лв. Задължението от РС. Установена липса на стоки – 200 лв. Отправена рекламация. Действително получените стоки заприходени. Доставчикът не признава. Дело. Разноски – 50 лв. В полза на предприятието и присъденото вземане по РС. Получено ДКИ за надвнесената сума, по РС. 4. При инвентаризация е установена липса на стоки за 300 лв. МОЛ е начетен по пазарна цена за 400 лв. + ДДС. Не си признава. Дело. Разноски в брой – 20 лв. ½ от иска за нас. 5. Извършен е ремонт на машина от основната дейност от работилниците, които я обслужват. Разходите по ремонта възлизат на вложени резервни части за 40 лв., начислени възнаграждения – 50 лв.: СО – 24,7%, ПКБ – 3% и ЗО – 4,5%, амортизация – 5 лв. Ремонтът е завършен. 6. Извършен е ремонт на машина от основната дейност от външна организация. ДФ за 1200 лв. + ДДС. Задължението изплатено от КЗ. Изработен е план за разпределение на разходите по ремонта за 3 год. по равно. Да се отнесат разходите за първата година. Задача 3: 1. Отпуснати са от склада разни материали на обща сума 225 000 лв. Отписани по метода средна претеглена стойност. Разходите се разпределят: • за основната дейност – 180 000 лв.; 2
 3. 3. • за спомагателната – 30 000 лв.; • за управление на дружеството – 10 000 лв.; • за продажба на продукция – 5000 лв. 2. Закупени са от подотчетно лице резервни части за 600 лв., канцеларски – 150 лв., които са предадени за поддръжка и ремонт на собствени автомобили – 500 лв., за общо заводски канцеларии – 200 лв. За сумата подотчетното лице е получило предварителен аванс. 3. Изплатени са чрез РС следните разходи: • рекламни съобщения – 120 лв.; • телеграфо-пощенски съобщения – 470 лв.; • наеми на помещения – 240 лв. 4. Съгласно амортизационен план са начислени амортизации: ДМА – 90 000 лв.: • за основната дейност – 60 000 лв.; • за спомагателната – 13 000 лв.; • за управление – 12 000 лв.; • фирмени магазини – 5000 лв. ДНМА – 5000 лв.: • за основната дейност – 4000 лв.; • за управление – 1000 лв. 5. Съгласно ведомост са начислени заплати на персонала за 19 000 лв. както следва: • за основната дейност – 10 000 лв.; • за спомагателната – 3000 лв.; • за управление – 4000 лв.; • фирмени магазини – 2000 лв. 6. Да се начислят осигуровки върху РЗ. Задача 4: 1. Сключен е договор и е даден магазин под наем с балансова стойност 100 000 лв., при месечен наем 400 лв. с ДДС. Наемът е получен по РС. За първия месец е начислена амортизация за 30 лв., данък сгради – 20 лв. и застрахователни вноски – 25 лв. Данъкът и застраховките са преведени с ПН. ОФР. Магазинът е освободен и върнат. 2. Сключен е договор и дадена машина под наем на стойност 20 000 лв., при месечен наем 150 лв. с начислен ДДС. Наемът е предплатен за 3 месеца и е постъпил по РС. За първия месец е начислена амортизация - 15 лв. и застрахователна вноска – 20 лв. ОФР за първия месец. 3. Фирма се регистрира в съда с дялови вноски за 15 000 лв. В момента на регистрирането е внесена от съдружник сграда за 7000 лв. 4. Сключен е договор за КЗ за 12 000 лв. Закупена е машина за 9000 лв. съгласно ДФ. За транспорта е получена опростена фактура за 150 лв. Задълженията са изплатени от КЗ. Машината е заприходена. 5. Закупено е съоръжение за 1500 лв. съгласно ДФ. Съоръжението е превозено със собствен транспорт за 100 лв. За товарене и разтоварване са платени в брой 30 лв. Съоръжението е монтирано. По монтажа са направени следните разходи: • вложени материали – 60 лв.; • начислени заплати – 700 лв.; • начислени осигуровки: СО – 24,7%, ЗО – 4,5% и ПКБ – 3%; • начислена амортизация – 25 лв. Съоръжението е заприходено. 6. Сключен е договор и е даден склад под наем на стойност 5000 лв., при месечен наем 250 лв. с начислен ДДС. Наемът е получен по РС. За първия месец е начислена амортизация – 15 лв., данък сгради – 10 лв., застраховка – 15 лв. Данъкът и застраховката са преведени с ПН. ОФР. Складът е освободен. Задача 5: 3
 4. 4. 1. ООД само организира строителната си дейност на сградата. Направени са следните разходи: • закупени строителни материали с ДФ – 4000 лв.; • начислени заплати – 5000 лв.; • начислени осигуровки: СО – 24,7%, ЗО – 4,5% и ПКБ – 3%. Задължението е изплатено с КЗ. Сградата е заприходена. 2. Предприето е строителство на сграда чрез чужда организация. Даден е аванс в размер на 3000 лв. съгласно ДФ от РС. На първия етап са предадени строителни работи за 5000 лв. съгласно ДФ. Задължението е изплатено от РС, след което е прихванат предварително дадения аванс. На втория етап са предадени строителни работи за 10 000 лв. съгласно ДФ. Изплатено от РС. Сградата е построена и заприходена. Получено е ДДИ. 3. Фирма сключва договор за ремонт на машина, който възлиза на 9000 лв. съгласно ДФ, която е изплатена от РС. Фирмата разработва план за разпределение на разходите по ремонта за 3 год. по равно. Да се отнесът разходите за първата година. Машината обслужва счетоводството (административни разходи). 4. Сключен е договор за строителство на сграда с чужда строителна организация. Даден е аванс на изпълнителя за 4000 лв. + ДДС от РС. На първия етап са предадени строителни работи за 6000 лв. с ДДС. Сумата е изплатена с ПН. На втория етап са предадени строителни работи за 10 000 лв. + ДДС. Задължението е изплатено като е приспаднат предварително дадения аванс изплатен с ПН. Получено е ДКИ за начисления ДДС по аванса. 5. Фирма инвестира в дъщерно предприятие ДА под формата на съоръжение с първоначална стойност 4500 лв. и с начислена до момента амортизация за 1500 лв. Справедливата му стойност е 3600 лв. 6. Фирма инвестира сграда с първоначална стойност 20 000 лв., амортизация – 4500 лв. 7. Фирма инвестира в асоциирано предприятие стоки за 600 лв. Продажната стойност е 720 лв. 8. Продадени са акции като дългосрочни инвестиции с борсова стойност 1500 лв. Цената на придобиване е 1200 лв. Задача 6: 1. Закупени са материали с ДФ за 750 лв. с начислен ДДС. Транспортните разходи съгласно ДФ са 72 лв. с включено в сумата ДДС. За товарене и разтоварване са платени в брой с РКО 40 лв. Задълженията са изплатени от КЗ и материалите са заприходени по цена на придобиване. 2. Закупени са материали с ДФ за 800 лв. с начислен ДДС. При приемането е установена липса за 50 лв., отправена е рекламация към доставчика. Доставчикът признава рекламацията и сумата постъпва по РС. Получено е ДКИ за начисления ДДС по липсата, което е постъпило по РС. 3. Закупени са материали с ДФ за 420 лв. с начислен ДДС. Материалите са превозени със собствен транспорт на стойност 40 лв. За товарене и разтоварване са платени в брой 20 лв. При приемането е установена липса на материали за 60 лв. Отправена е рекламация към доставчика. Задължението е изплатено с ПН. Действителното количество е заприходено по цена на придобиване. 4. Доставчикът признава и превежда 20 лв. по РС. За непризнатата част е заведено дело, платени са разноски в брой 10 лв. Съдът присъжда в полза на ищеца ½ от иска и ½ от разноските по делото. Присъденото вземане постъпва по РС. Доставчикът признава и превежда 20 лв. ресто. 5. Получено е ДКИ за начисления ДДС по признатата липса, което постъпва по РС. За останалата част от ДДС няма право на данъчен кредит. Данъчният период е приключен. Задача 7: 1. Закупени са стоки с ДФ за 170 лв. с начислен ДДС. Превозени са със собствен транспорт, възлизащ на 30 лв. За товарене и разтоварване са платени в брой 10 лв. Задълженията са изплатени с ПН. Стоките са заприходени с продажни цени за 260 лв. 4
 5. 5. 2. Закупени са стоки за 1200 лв. Във фактурата са включени транспортни разходи за 50 лв. Начислен е ДДС върху цялата сделка. При приемането е установена липса на стоки за 120 лв. Отправена е рекламация към доставчика. Задължението е изплатено с ПН. 3. Доставчикът признава и превежда 20 лв. от рекламацията. За останалата част е заведено дело. Платени са в брой 12 лв. разноски. Съдът присъжда 80 лв. от иска и 8 лв. от разноските в полза на предприятието Останалата част е отписана. Полученото вземане постъпило по РС. 4. Получено е ДКИ за начисления ДДС по признатата липса, която постъпва по РС. Непризнатата част е приключена. Данъчният период не е изтекъл. 5. Закупени са стоки съгласно ДФ за 1200 лв. За транспорта е получена фактура за 250 лв. За товарене и разтоварване са платени 50 лв. от подотчетното лице. При проверка е установена липса за 50 лв. Отправена е рекламация към доставчика. Задълженията са изплатени. Стоките са заприходени. Доставчикът не признава. Заведено е дело, платени разноски в брой – 10 лв. Съдът присъжда половината от иска. Получено ДКИ. Данъчният период не е приключен. 6. Закупени са стоки за 1200 лв. + ДДС поставени в инвентарен амбалаж на стойност 500 лв. Задължението е изплатено от РС. След 3 дни амбалажът е върнат. 7. Продадени са стоки за 2500 лв. + ДДС поставени в инвентарен амбалаж за 1000 лв. с отчетна стойност 2000 лв. ОФР. Вземането е постъпило по РС. Амбалажът е върнат след 5 дни. 8. Закупени са стоки за 3200 лв. + ДДС поставени в неинвентарен амбалаж за 800 лв. Задължението е изплатено от РС. 9. Продадени са стоки за 5000 лв. + ДДС поставени в неинвентарен амбалаж за 1500 лв. Отчетната стойност на стоките е 2500 лв. ОФР. Вземането по РС. Задача 8: 1. Закупени са с ДФ програмни продукти за 2400 лв. с начислен ДДС. Задължението е изплатено с КЗ. Начислена е амортизация за първия месец. Полезният срок на годност е 4 години. 2. Горният продукт е продаден след 6 месеца по продажна цена за 2300 лв. с начислен ДДС. Вземането е постъпило по РС. ОФР. 3. Фирма инвестира стоки в асоциирано предприятие с отчетна стойност 1500 лв. Справедливата е 1850 лв. 4. Начислена е лихва по предоставен дългосрочен заем на друга фирма в размер на 250 лв. Получена по РС. 5. Получен е магазин под наем с отчетна стойност 20 000 лв. и тримесечен наем 500 лв. за срок от 6 месеца. Наемът е предплатен за 6 месеца от РС. Отнесен е разходът за първия месец. След изтичането на срока магазинът е освободен. Задача 9: 1. Закупени са стоки при условия на търговски кредит. Във фактурата са включени стоки за 900 лв., неинвентарен амбалаж – 50 лв., начислен ДДС върху цялата сделка, включена е и лихва за 120 лв. 2. Задължението по търговския кредит е изплатено като за предсрочното му изплащане е направен отбив в цената- 40 лв. 3. Продадени са стоки при условия на търговски кредит в неинвентарен амбалаж, който е на стойност 150 лв. Продажната цена е 1300 лв. с начислен ДДС. Цената на придобиване на стоките е 960 лв. Вземането по търговския кредит е постъпило по РС като за просрочие на плащането са получени в повече 50 лв. 4. Закупени са стоки при определени условия с ДФ за 630 лв. с начислен ДДС. Задължението към доставчика е отписано поради заличаване от търговски регистри. 5. Получен е по РС 1800 лв. аванс за предстояща продажба с включен в сумата ДДС. След една седмица са изпратени стоки по продажни цени за 1500 лв. като е приспаднат предварително дадения аванс. Цената на придобиване на стоките е 1120 лв. ОФР. 6. Сключен е договор за строителство на сграда. Даден е аванс на изпълнителя 3200 лв. с начислен ДДС, от РС. Строителството възлиза на 7000 лв. като е приспаднат предварително дадения аванс. Получено е ДДИ към фактурата по аванса за разликата. Задължението е изплатено с ПН. Сградата е заприходена. 5
 6. 6. Задача 10: 1. Начислени са заплати на работниците както следва: • от основната дейност – 6000 лв.; • от спомагателната – 4000 лв.; • администрация 2000 лв. 2. Начислени са: • СО – 24,7%, от които: - Пенсия – 20,25%; - Заболяване и майчинство – 2,25%; - Трудови злополуки и болест – 0,7%; - ДЗСО – 1,5%; • ПКБ – 3%; • ЗО – 4,5%. Преведени са по предназначение. 3. Начислени са детски - 220 лв. и майчинство – 140 лв. 4. Начислени са болнични – 600 лв. От тях до 3 дни – 400 лв. и над 3 дни – 200 лв. на работници от основната дейност. 5. Начислени са СО – 20,25% и ЗО – 4,5% върху болничните и майчинството. Майката е от основната дейност. 6. Детски, майчинство и болнични са за сметка на СО и са получени по РС, а начисленията в полза на СО и ЗО са преведени от РС. 7. Направени са следните удръжки от заплатите: • ДОД – 850 лв.; • СО – 8%, от които: - Пенсия – 6,75%, - Майчинство – 0,75%, - ДЗСО – 0,5%. • ПКБ – 1%; • ЗО – 1,5%; • разплащателен влог – 30 лв.; • вземане по липси и начети – 50 лв.; • лична застраховка – 20 лв.; • продадени са стоки на персонала за 100 лв. Удръжките са преведени по предназначение от РС. 8. Изтеглена е чистата сума на заплатите и е изплатена с изключение на една от 350 лв., която е депонирана и върната по РС. След 10 дни е изтеглена и изплатена депонираната заплата. Задача 11: 1. Предявена е рекламация към доставчика на материали за 800 лв. съгласно акт за установяване на различия. 2. Предявената с писмо рекламация е уважена частично. Допълнително са изпратени материали за 300 лв. Транспортните разходи за тях са 100 лв. и са изплатени от РС. Материалите са приети в склада със складова разписка по цена на придобиване. За покупната стойност на останалите по рекламацията материали за 500 лв. е заведено съдебно дело. Разходите са 8 лв. съгласно РКО. 3. Отчетено е присъденото вземане в полза на предприятието за 120 лв., за 8 лв. отхвърлени от съда. Делото е заведено във връзка с не уважена рекламация. 4. Закупени са стоки с ДФ за 1300 лв. заедно с неинвентарен амбалаж на стойност 200 лв. Начислен е ДДС върху цялата сделка. При приемането е установена липса на стоки за 120 лв. и на амбалажа – 20 лв. Отправена е рекламация към доставчика. Задължението е изплатено с ПН., доставчика признава и превежда 30 лв. от рекламацията. 6
 7. 7. 5. Заведено дело, по което са платени разноски в брой – 12 лв. Съдът присъжда 60 лв. от иска и 8 лв. от разноските по делото. Присъдените вземания постъпват по РС. Получено ДКИ за ДДС по признатата липса. Останалата част от ДДС е отчетено като разход. Данъчният период не е приключен. 6. При инвентаризация е установена липса на стоки за 180 лв. Фира в рамките на допустимите норми – 40 лв. МОЛ е начетен по продажна цена за 160 лв. Начислен е ДДС върху продажната цена. МОЛ признава вината си и внася начета в касата. 7. Установена е липса на програмен продукт с първоначална стойност 850 лв. и начислена до момента амортизация – 480 лв. МОЛ е начетен по продажна цена за 560 лв. Начислен е ДДС върху продажната цена. 8. Установена е липса на материали за 280 лв. Фира в рамките на допустимото – 70 лв. МОЛ начетен за 250 лв. Начислен е ДДС. МОЛ не признава вината си. Заведено дело. Разноските по делото са платени от подотчетно лице за 10 лв. Съдът присъжда ½ от иска и ½ от разноските. Присъденото вземане е удържано от заплатата на МОЛ. Задача 12: 1. Получена е фактура от австрийско ТД за доставени стоки с фактическа стойност 10 000 $ при курс на деня 2,20 за $. В деня при пристигане на стоките на митницата курса на $ е 2,24. Митническата облагаема стойност на стоките е 12 000 $. Начислено е мито 2%, митнически такси – 100 $. Начислен е ДДС. Стоките са превозени от митницата до склада съгласно ДФ за 216 лв. с включено в сумата ДДС. Стоките са заприходени. 2. Закупени са вносни стоки от Италия за 20 000 € при курс на деня 1,97. При пристигане на митницата курса на деня е 1,94. МОС е 20 000 €. Начислено мито – 5%, митническа такса – 200 €, акциз – 12%. Начислен ДДС. Стоките са заприходени. 3. Начислен данък печалба в размер на 3000 лв., изплатен от РС. 4. Начислен данък сгради в размер на 9000 лв., от които: • в основната дейност – 5000 лв.; • в спомагателната – 3000 лв.; • в администрацията – 1000 лв. Изплатени са от РС. 5. Продадена е продукция за 1600 лв. + ДДС. Отчетната стойност на продукцията е 960 лв. 6. За текущия месец са начислени удръжки от възнаграждението на персонала както следва: • задължително облагане на физически лица – 320 лв.; • 2% лична осигурителна вноска за 62 лв. 7. Съгласно ПН е изплатен авансово данък върху печалбата за 860 лв. 8. Начислени вноски за фонд ПКБ за 420 лв. Задача 13: 1. За текущи нужди на дружество са изтеглени от РС 6000 лв., внесени в касата. 2. По силата на сключен договор за доставка на машини е открит акредитив за 2000 лв. съгласно писмо на банката. Изплатени са задълженията към доставчика за 1920 лв. Съгласно фактура и писмо на банката неусвоената част от акредитива е възстановен по РС на предприятието 3. Инкасирани са вземанията от клиенти за 5800 лв. съгласно писмо на банката. 4. На името на пълномощник на предприятието за изкупуване на пчелен мед е открита особена сметка за 2000 лв., от РС. 5. С чек за 120 000 лв. е изплатено задължение за транспортна услуга. 6. На основание на договора е купена валута както следва: • 1000 $ по 1,98 курс купува; • 1000 € по 2,00 курс купува. 7. На основание заповед за командировка в чужбина е даден аванс на подочетно лице 100 $ по 1,90 лв. 8. Инкасирани са вземания от чужди клиенти както следва: • 2000 $ при централен банков курс за деня 1,70 лв. и курс в момента на възникване на вземането 1,62 (не е извършена още преоценка); 7
 8. 8. • 10 000 € при централен банков курс 2,00 и 1,95 в момента на възникване на вземането. 9. Закупени са в брой и внесени в касата: • 1000 $ при курс 2,17; • 1500 $ при курс 2,21; • 500 $ при курс 2,25. От тях са продадени 2000 $ при курс 2,24. Отчетният курс на валутата е определена по средна претеглена стойност. 10. Изплатено задължение към доставчика за 2000 €. При възникване на задължението курса е 1,97. Курса на деня е 1,96. Отчетен – 1,93. 11. Закупени са стоки за 3000 $, изплатени в брой. Курса за деня е 2,23. Отчетен – 2,20. 12. Вземане от клиент е постъпило по РС – 3000 $. При възникване на вземането курса е 2,25, а курса на деня – 2,20. 13. Изтеглени са от РС и внесени в касата 2000 $ при отчетен курс 2,16. Броен е аванс на подотчетното лице същия ден. Подотчетното лице се отчита. Разходите за командировка са 1500 $. Остатъкът връща в касата. Курса за деня – 2,20. Задача 14: 1. Закупени акции 100 бр., номинал – 10 лв., цена на придобиване – 10,50. 2. Продадени 50 бр. по 10,30, 50 бр. по 10,80. 3. Закупени са 100 гр. злато, цена на придобиване – 17 лв. Продадени 20 гр. по 18,20. 4. Изкупени собствени облигации с цел погасяване на облигационен заем: • 100 бр. по номинал 10; • 200 бр. по 10,50; • 500 бр. по 9,8. Облигационният заем е погасен. Начислена е лихва и платени 25%. 5. Закупени са акции 300 бр. с номинална стойност 10 лв. и цена на придобиване 10,50 за брой. От тях са продадени 150 по цена 10,20 и останалите по 10,90. 6. Закупени собствени облигации с цел намаление на ОК – 250 бр., номинал – 100, цена на придобиване – 105 лв. 7. Закупени са облигации от фондовата борса по цена на придобиване – 1200лв. с номинал – 1000 лв., 600 бр. по 1200. Продадени 300 бр. по 500, 300 бр. по 1650. 8. Изкупени са собствени облигации с цел предсрочно погасяване на облигационен заем: • 150 бр. по номинал 10 лв.; • 250 бр. по 9,75; • 300 бр. по 10,80. Облигационният заем е погасен. Начислена и платена 20% лихва. 9. Фирма закупува ДЦК – 500 бр., номинал – 10 лв., цена на придобиване – 9,75. Продадени 200 по 9,80, 300 по 11. 10. В края на годината е извършена обезценка на скъпоценни камъни. Отчетна стойност – 850 лв., балансова стойност – 780 лв. Задача 15: 1. Фирма предоставя КЗ на друга фирма за текущи нужди за 5000 лв., за срок от 6 месеца при годишна лихва 14%. Начислена е лихва. След изтичане на срока по договора са погасени 4800 лв. Останалата част е минала в просрочие. 2. Фирма предоставя КЗ на свой служител за 10 000 лв. за 1 год. при лихва 9%. Начислена лихва. Заемът + лихвата по РС. 3. Предоставен е КЗ от една фирма на друга фирма за 10 000 $, курс за деня – 2,15, среден претеглен курс – 2,08. Срок – 1 месец, лихва – 500 $. След изтичането на срока заемът и лихвата са изплатени. Курс за деня – 2,10 $. 4. Даден е аванс за командировка 100 $ при среден претеглен курс – 2,10. Подотчетното лице закупува материали за 60 $ с начислен ДДС, курс за деня – 2,15. Остатъкът връща в касата. 5. Фирма предоставя на друга фирма КЗ за срок 1 месец в размер на 2000 $. Курс на деня – 1,80. Отчетен курс на валутата – 1,75. Начислена е лихва при %-та. След изтичане на срока фирмата изплаща заема като курса на деня е 1,82. 8
 9. 9. 6. При инвентаризация е установено липса на спомагателни материали на предприятието балансова стойност 60лв. и за с/ка на МОЛ с балансова ст-ст 100лв. и продажна ст-ст 120лв, върху която е начислен 20% ДДС. № Деби т Кредит Сума № Дебит Кредит Сума № Деби т Кредит Сума 1. 425 100 9500 614 237. 96 610 54 202 3000 603 180 611 36 203 1500 604 57. 96 617 13 205 1800 310 704 400 604 103 303 700 704 614 237. 96 460 4657. 502 2000 704 122 162. 04 461 16 500 500 7. 300 250 462 517. 425 9500 4531 58 466 69 2. 613 6500 440 40 465 103 4531 1300 400 348 502 706 400 7800 300 45 10 . 500 502 400 613 90 4531 9 420 500 400 4531 18 499 54 11 . 462 123 499 108 400 348 467 60 400 7800 499 52 420 183 499 108 502 402 502 183 502 7908 303 300 295 462 123 600 301 40 443 70 467 60 602 240 28 440 40 12 . 420 372 603 420 320 500 30 452 76 604 103. 07 444 443 70 460 1552. 460 79. 04 502 444 70 462 172. 465 14. 4 4531 400 8 465 34 466 9. 6 502 400 8 466 23 613 491. 04 8. 603 420 23000 463 11 600 40 610 12000 493 34 602 28 611 8000 499 9 603 320 617 3000 702 12 604 103. 04 603 23000 452 76 203 613 7081. 04 9. 604 4657. 5 460 1552. 3. 602 240 1416. 208 610 2430 462 172. 610 602 1416. 208 611 1612 465 34 4. 690 444 940 617 607. 5 466 23 122 690 940 604 4657. 5 463 11 400 790 720 604 461 161 493 34 790 122 720 610 84 499 9 5. 502 751 2 500 000 611 56 502 360 203 1 500 000 617 21 702 122 12 4531 300 000 604 161 13 . 420 1710 400 1 800 000 604 462 517. 5 4205 23 400 502 1 800 000 610 270 500 1687 751 706 300 000 611 180 502 500 23 751 502 1 000 000 617 67. 5 500 502 23 706 122 3 000 000 604 517. 5 4205 500 23 6. 240 7100 604 466 690 14 . 96 96 2800 690 400 610 360 498 709 60 205 7500 611 240 601 23 603 420 180 617 90 4531 4 604 гр. 46 57. 96 604 690 499 27 9
 10. 10. 604 465 1035 499 502 27 500 498 60 № Деби т Кредит Сума № Дебит Кредит Сума № Деби т Кредит Сума 602 240 180 400 502 2400 604 16. 601 493 90 613 1500 460 12. 3 493 500 90 4531 3000 466 1. 709 500 400 18000 465 2. 2 602 180 400 18000 602 240 601 320 401 6000 610 111. 709 122 100 502 12000 600 4 99 96 28000 4531 400 1200 603 5 15. 601 450 502 400 1200 604 16. 4531 90 202 601 32000 602 499 540 2. 96 99 15000 6. 601 120 499 502 540 498 240 4531 24 610 150 704 200 499 144 650 300 4532 40 499 150 144 601 450 602 240 20 650 601 120 122 650 300 601 450 15 601 650 40 16. 690 301 760 601 493 20 Задача 3 122 690 760 704 55 1. 600 301 225 00 301 790 230 601 35 610 180 00 790 122 230 602 20 611 30 00 441 624 502 498 240 617 10 00 301 430 493 20 612 5 00 4532 90 450 15 600 225 00 442 104 502 35 2. 600 422 75 443 744 704 122 145 611 50 441 624 99 96 15000 617 25 500 120 3. 300 1300 600 75 690 443 744 4531 300 3. 601 84 122 690 744 441 200 4531 16 17. 510 502 24800 400 1800 502 100 502 32200 400 502 1800 617 60 722 7400 300 611 180 650 24 510 24800 303 300 1480 601 84 722 122 7400 443 250 4. 602 240 90 00 18. 302 610 1800 440 200 610 60 00 410 2760 500 50 611 13 00 700 2300 444 443 250 617 12 00 4532 460 502 444 250 612 5 00 700 302 1800 4531 400 40 602 90 00 612 499 80 502 400 40 602 241 5 00 499 502 80 4. 441 480 610 4 00 700 130 303 300 617 1 00 612 80 442 100 602 5 00 617 50 4532 80 5. 603 420 19 00 502 410 2760 443 500 610 10 00 700 122 370 441 480 611 3 00 19. 123 424 25000 500 20 617 4 00 Задача 2 444 250 612 200 1. 401 6000 690 160 603 19 00 4531 1200 442 50 6. 604 460 469 400 7200 443 460 610 247 400 502 7200 122 690 160 617 98 613 15000 502 444 250 612 49 4531 3000 443 4532 40 611 74 400 18000 442 790 50 604 469 400 502 18000 790 122 50 604 465 85 10
 11. 11. 613 2000 5. 600 301 40 610 45 4531 400 603 420 50 611 13 400 2400 617 18 № Деби т Кредит Сума № Дебит Кредит Сума № Деби т Кредит Сума 612 90 613 1010. 4 4. 401 4 00 604 855 600 60 4531 80 604 466 570 603 700 400 4 80 610 300 604 225. 4 400 502 4 80 611 90 602 25 613 6 00 617 120 204 613 2640. 4 4531 1 20 612 60 6. 96 99 5 000 400 7 20 604 570 498 300 400 502 7 20 Задача 4 709 250 613 10 00 1. 96 99 100 000 4532 50 4531 2 00 498 480 502 498 300 400 12 00 709 400 602 240 15 400 12 00 4532 80 601 450 10 502 8 00 502 498 480 601 493 15 401 4 00 602 240 30 450 10 4531 400 80 601 450 20 493 15 502 400 16 00 601 493 25 502 25 202 613 150 450 20 709 40 5. 240 204 360 493 25 601 25 220 60 502 45 602 15 753 3 00 709 75 709 122 210 204 60 602 30 99 96 5 000 753 122 60 601 45 Задача 5 6. 221 15 50 709 122 325 1. 301 4 000 240 4 50 2. 99 96 100 000 4531 800 204 20 00 498 20 000 400 4 800 7. 221 701 72 709 540 400 150 4 800 701 303 60 750 150 600 301 4 000 701 122 12 4532 300 603 420 5 000 8. 502 150 90 604 1610 722 30 502 498 540 460 1235 225 120 602 240 15 465 225 722 122 30 601 493 20 466 150 Задача 6 709 350 602 240 1000 1. 300 75 601 20 609 502 5 000 4531 15 602 15 613 16610 400 90 709 122 115 602 5 000 300 6 3. 425 15 000 603 1000 4531 1 202 7 000 604 1610 400 7 100 22 000 609 5 000 300 500 4 4. 613 9 000 600 4 000 400 150 97 4531 1800 202 613 16 610 301 300 85 400 10 800 2. 401 3 000 2. 301 75 613 400 150 4531 600 440 5 400 150 10 950 502 3 600 4531 16 202 613 9150 613 401 3 000 400 96 5. 613 1500 613 2 000 502 440 5 4531 300 4531 400 4531 400 1 400 1800 502 2 400 502 400 1 613 611 100 613 10 000 3. 301 36 613 500 30 4531 2 000 4531 8 600 301 60 502 12 000 440 6 603 420 700 202 613 15 000 400 50 604 122. 4 3. 601 9 000 300 611 4 460 172. 9 4531 1800 300 500 2 11
 12. 12. 465 31. 5 502 10 800 400 502 50 466 21 650 601 9 000 301 300 42 602 240 25 617 650 3 000 4. 502 440 2 № Деби т Кредит Сума № Дебит Кредит Сума № Деби т Кредит Сума 443 50 303 1200 2. 402 1260 440 40 4531 240 720 40 500 10 400 1440 502 1220 444 25 400 502 1440 720 122 40 690 25 99 91 500 3. 96 99 150 443 50 7. 96 99 1000 412 1560 122 690 25 410 3 000 701 1300 502 444 25 701 2500 4532 260 5. 4531 400 8 4532 500 701 303 960 502 400 8 701 303 2 000 701 122 340 609 4531 4 701 122 500 502 412 1560 Задача 7 502 410 3 000 412 720 50 1. 300 170 99 96 1000 720 122 50 4531 34 8. 303 3200 4. 303 630 400 204 306 800 4531 126 300 611 30 4531 800 400 756 300 500 10 400 4800 400 790 756 400 502 204 400 502 4800 790 122 756 303 260 9. 410 6 000 5. 502 1800 300 210 701 5 000 441 1500 308 50 4532 1000 4532 300 2. 303 1130 701 4 000 411 701 1500 4531 250 303 2500 701 303 1120 440 120 306 1500 701 122 380 400 1500 502 410 6 000 6. 401 3200 400 502 1500 701 122 1 000 4531 640 3. 502 440 20 Задача 8 502 3840 443 112 1. аморт.2400:4г=600:12(м.за1г)=50лв/м 613 401 3200 440 100 212 2400 613 3800 500 12 4531 480 4531 760 444 443 88 400 2880 400 4560 502 444 88 400 150 2880 400 502 4560 609 443 24 602 241 50 202 613 7 000 122 609 24 617 602 50 Задача 10 4. 4531 400 20 2. 410 2760 1. 603 420 12 000 502 400 20 4532 460 610 6 000 609 4531 4 704 2300 611 4 000 610 609 4 704 212 2100 617 2 000 690 4531 4 704 122 200 603 12 000 122 690 4 502 410 2760 2. 604 460 2430 5. 300 1150 3. 221 701 1850 610 1215 4531 240 701 303 1500 611 810 440 50 701 122 350 617 405 400 1440 4. 494 720 250 604 2430 300 400 250 720 122 250 604 461 270 300 422 50 502 494 250 610 135 400 502 1690 5. 91 99 20 000 611 90 303 300 1450 650 3 000 617 45 443 60 4531 600 604 270 440 50 499 3600 604 462 84 500 10 611 650 3 000 610 42 444 30 499 3600 611 28 12
 13. 13. 690 30 502 20 000 617 14 443 60 Задача 9 604 84 502 444 30 1. 303 900 604 463 180 122 690 30 306 50 610 90 4531 400 5 4531 190 611 60 502 400 5 620 120 617 30 6. 91 99 500 402 1260 604 180 № Деби т Кредит Сума № Дебит Кредит Сума № Деби т Кредит Сума 604 464 360 8. 420 10 650 442 40 610 180 500 10 300 4532 50 611 120 4205 350 443 310 617 60 502 500 350 441 300 604 360 500 502 350 422 10 604 465 540 4205 500 350 444 155 610 270 Задача 11 609 110 611 180 1. 440 400 800 442 20 617 90 2. 301 400 443 285 604 540 440 300 443 4532 25 460 2430 502 100 122 609 110 461 270 443 508 442 790 20 462 84 440 500 790 122 20 463 180 502 8 442 444 155 464 360 3. 444 120 Задача 12 465 540 609 8 МОС = 12000$ х 2.24 = 26880 502 3864 443 128 Мито = 26880 х 2% = 537. 6 3. 467 220 4. 303 1180 М. такси = 100$ х 2.24 = 224 467 140 306 180 ДДС = 5528. 32 27641. 6 420 360 440 140 1. 300 400 22 000 4. 462 200 4531 300 300 456 761. 6 604 400 400 1800 4531 503 5528. 32 420 600 400 502 1800 456 503 561. 6 610 604 400 502 440 30 300 180 5. 604 148. 5 5. 443 122 4531 36 460 121. 5 440 110 400 216 465 27 500 12 303 300 22 941. 6 610 604 148. 5 444 68 МОС = 20000€ х 1.94 = 38800 604 183. 15 609 54 Мито = 38800 х 5% = 1940 460 149.85 443 122 М.такси = 200€ х 1.94 = 388 465 33. 3 502 444 68 База за обл. с акциз: 41128 6. 502 560 122 609 54 Акциз: 4935.36 462 340 4531 400 18 База за обл. с ДДС: 46063.63 х 20% = 9212.672 467 220 502 400 18 2. 300 400 39 400 460 121. 5 609 4532 10 300 456 2328 465 27 610 609 10 300 455 4935. 36 502 148. 5 701 610 10 4531 503 9212. 672 7. 420 2310 122 701 10 456 2328 452 850 6. 609 303 40 455 4935. 13
 14. 14. 36 460 810 701 609 40 503 7263. 36 462 90 111 701 40 303 300 46 663. . 6 463 60 441 192 3. 122 451 3 000 465 180 442 20 451 502 3 000 466 120 303 140 4. 610 5 000 499 30 4532 32 611 3 000 441 50 500 441 192 617 1 000 493 20 442 790 20 601 9 000 701 100 790 122 20 601 450 9 000 701 122 100 7. 241 212 480 450 502 5 000 452 850 441 672 5. 410 1920 460 810 212 370 700 1600 462 90 442 190 4532 320 463 60 4532 112 700 302 960 465 180 8. 609 301 70 700 122 640 466 120 610 609 70 6. 420 382 499 30 705 610 70 463 320 493 20 122 705 70 464 62 502 2160 441 300 7. 4531 502 860 301 210 8. 604 466 420 № Деби т Кредит Сума № Дебит Кредит Сума № Дебит Кредит Сума Задача 13 100 25 000 503 22050 1. 500 502 6 000 622 1 250 724 175 2. 504 502 2 000 5101 26 250 531 21 875 400 504 1920 122 622 1250 724 122 175 502 504 80 7. 5102 502 720 000 4. 422 501 210 3. 502 410 5 800 502 150 000 301 60 4. 502 2 000 622 210 000 4531 12 5. 509 499 120 000 5102 360 000 400 72 6. 501 500 1980 122 622 210 000 400 72 501 500 2 000 502 495 000 724 44 7. 422 501 190 722 135 000 422 28 8. 624 160 5102 360 000 422 122 28 503 3 240 722 122 135 000 501 422 28 410 3 400 8. 511 502 1500 5. 531 503 3 500 624 500 152 511 1500 531 720 108 503 19 000 511 502 2437. 5 720 122 108 410 20 000 152 2500 503 3 749 Задача 14 190 62. 5 724 141. 2 1. 510 502 1050 511 2437. 5 531 3 608 2. 502 515 190 790 62. 5 724 122 141. 2 622 10 790 122 62. 5 6. 609 301 60 510 525 511 502 3240 441 144 3. 122 622 10 152 3 000 301 100 502 540 191 240 442 20 722 15 511 3240 4532 24 510 525 690 191 240 722 122 15 122 690 240 3. 502 364 622 502 1400 722 24 122 622 1400 513 340 9. 512 5 000 722 122 24 723 125 4. 511 502 1 000 502 4 875 14
 15. 15. 152 511 1 000 723 722 125 191 100 722 122 125 152 4 900 502 1960 511 5 000 623 40 690 191 100 512 2 000 152 2 100 622 623 40 190 100 122 622 40 511 2 000 502 3 300 190 790 100 723 300 790 122 100 512 3 000 620 494 250 723 722 300 494 620 250 722 122 300 5. 510 502 3 000 10 . 622 513 70 502 1 530 122 622 70 622 45 Задача 15 510 1 575 1. 531 502 5 000 122 622 45 531 720 350 502 1 635 720 122 350 722 60 502 531 4 800 510 1 575 533 531 550 122 622 45 2. 530 502 10 000 502 1 635 530 720 900 722 60 720 122 900 510 1 575 502 530 10 900 722 122 60 3. 531 503 20 800 6. 5101 502 26 250 531 720 1075 720 122 1075 15

×