Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

10 erros mais comuns de linguagem corporal

2,503 views

Published on

Saiba o que o corpo não deve fazer em momentos decisivos.
Na hora de nos apresentarmos, a ansiedade e o nervosismo fazem com que não controlemos nossas reações.
Você sabe qual o real impacto da sua linguagem corporal nesse momento? Acredite, ela representa até 55% da influência sobre a audiência!
Por isso, a SOAP lança Os 10 Erros Mais Comuns de Linguagem Corporal em Apresentações, um e-book que, não só aponta essas dificuldades, como traz as informações para que possa superá-las.

Baixe o conteúdo em: http://materiais.soap.com.br/10-erros-mais-comuns-de-linguagem-corporal-em-apresentacoes

10 erros mais comuns de linguagem corporal

 1. 1. íÍ ? Il ? I D IFIÊSELÍSE-; IÇ TÔ _ULLAESLI [ÍíÍ [UAI ISIÍPFLÇI? l LIC ÍLJSÍJÊI C_ÃE? IÍ AVÇLEFIÍJFJI IAC( >: I.'_i_íF'C>: E:LA . I, ; cru _A; F'§r§; az; ;c. ›~r~r: Ax<j; íI> E: : r: Emjlmvgungsnna, Emma-buzz
 2. 2. Munich; ais-iilurcilck: ml ãlram (bl Hummel-am ííCllplÇliill IiIÇIÊIÍÍEIIil guia, :: Io ; muito citar 'mim cilal ¡lIRÍÍÊIllC3b-Cl : íalkcrr cita* "llílIÇli' 'Inlpraxciko : l çmifn-¡mçh ci-Ífw ¡LTÍÍm YIQIFÊIEJI (lc. ) ¡Ipiramsnliz 'A A llngiurauxsiuhl : :Çiipxçiizll : :cmlpfia : Itá 211% (law lnilurâncihl (lo ilplíâlñâlllizlíICli' : minar : l aluuilfâixcñal. aquilo iniciam, pxçlr qu: : 'Fio CIÇlI'Il', II= _I¡¡IIIIl= .Ii“ u: : ; Ill aim: : nun: : czcnnuni: : dia nngiunlgxanl : :clupxcmil ; I'm : Ruan-am: cfial: : ! mas lcil-. Iiliiñcraiuinnçnz. A itaim-anta, vxçxcfêr E (lavar “trair nciiaxcilo ; ml ; ll : ires-nm ; E753 cm EIÇIIIâIIa pxçnlkçl. ma, u: : iimnxcpulllçnl Brasa : nani-ami +1 -Ío ai: : lníçnnraxgfiaie; naczahfsfaâlnal: : ; mm , iÍI_l'gII¡l! li= .,lfr' ; tem ikeldêliÍllplãlililv ilmkçl à . . . _ ; íâiàfn ÍWE»
 3. 3. _igiaí A lj l” rá? «j > l l : M: P P”. iaçrw l p l ; A r Qunícikícu ? xcxcsr : :Íubal ci: : Í-mxçcis, ,Ixcxcik-l ; multar : rum 'lilâlll-? Iilglâllil : Illilhnnllalrl : :kar qu. _r ¡r-Ífm ; print-tl : Luar-ixo : crew ; veux-guiam a da ; reunia '-_, liÍI_l'gI'-. Lf, l'-_, líI! L. ? Ian-l 'l aluuilfânxcflzl asiiiair ml cilaiíslns-ñml. E* Lts-xo a azeiiznname o cipxcmkc» cito ; me vxçxcrâ ÇIIKJL'. Ame: “ncmxarn-fi: :: iluzjr ai: : plantar: : : .10 : :inibir : llillililâyllil 'não à IIÍIl Íucml : nnzIL ? mail-a : mr lulkaiipiiaiilzrcikcu : :cmxo iIQIFYIQHIIÇIiÍIIQI s! íñIlÍ-r-_l : ka plhlÍIetfIçlihlIIeilÍllv - (ter nçxug, pxçlíczslpxgfif_ _rar IÉIO çIllali'.
 4. 4. Elf/ Arm( M_ l ill _ALM mr E: Par* A Cuiaíciíc» ¡vícios! alpliahfralnliianrcilcx, :ñICIIIIl-! I al czçnhmmciaxgñcx. Ebal til-atuar : air axczahfmvxall. Vlcrcfâ (lama zÍIliililcivghlíelçlêlr' ÇUliIÍ-Iílilgbl axo iiiamemnílr : mal 'IIlJIl-fIEEIHIiL. miami-alinhar ai: : tremia: : ahahaha, :lunar : :II-ramal = .II'I= .L, o prallkcnall a Íuiarçci: : alfa-anima. .
 5. 5. 7ÍÍ7IL. .Í7. IAC " " " . JQLJ . ÊA. Í7f. . A AÍÇE 1 . n , TA . .Í A VT" *ÍIÊU. . Evite dar as costas para a audiência. Isso pode dar a sensaçao de que nao se importa, pode soar rude. l ! É iu
 6. 6. °7ÍÊIL. .Í7. IAC É Í, JTIÉ. : , , , , ñ A , .ÊIAÉEIA. A. ALE III . As pessoas precisam ver seu rosto, seus olhos, sua boca para se conectar com você. Então, se planeja atrair a atenção para algo na tela, apenas fique ao lado dela e aponte. Um laser point pode te ajudar.
 7. 7. r w x” l iii i ; APM l. .. .. ÍaIIIÍIEIIIIÇR; ar *Íuülr alo : :emu-ixo vllciliail liiczcinisiciiainkaiuhiainkg, ;Irma Iciko o czciniicmiicx. Mai: : o ilplíâlâíâllliãlíICli' plíâlífluffil aisiiiair ; ag-mim sr CIQIIIÍÍHJiIKEL. Llmal : iram-amar dia aii-amics! ” Ji' 11:10 â ciliiair ai: : , nxaieiçiciais : ncia: ciliicia-L.
 8. 8. ,, _, ' f' l x › l IA_ l r ÃO ÕIÍÉHEEÍ IÍÇIÊCIIIICIEL, âlIai: : vâfica iIêliI-Iãhlr' Ifniail; aii-Isifugf-Íiv al vxcxcfâ a a : mal Iiiaiii-fialgisiihg, o ; pia allimaiiliaml ai: : : :han ai: IâlIâkfã arciiaimrainl sr ; Illal 'piiçipxcieiiial ai: IIIIIUIIaIIIgIaI.
 9. 9. A l i i > ljíiwl iii IA Encaiiair 'I'll gnliikv “Içieil-. .I-; iv Iial _a . _IÍãIIc -. .l 'lllIllíhl à ! lllhl Í-, Iehl iijanai. à: : pIâLÍEICIELf; vEjIo ¡Içinair qu! ? vxcicfâ, nal vtaiicilaxciiai, IÉIO 'visitar ciliIai¡Ic1ic› praiial 'IIIILgIIIÊIIiL. Ailâiuil (Ilçisicx, faz: vlcicfâ , llalíâlííâli' liieiaigiliici, EBLTIIIil : :cimo ClIIllali' piaiial o iaiíci.
 10. 10. A l li r l irírrl ri( . nr var; (IL-raiar, Tanita ciliiair, 'iaiiiai-aiciiamiamliiar, phlhl Çhjíhl giaiçiçnhi, criar citar limiar laiciicr aliar ; Ikari-ghz ciiar (kar ciuiiiçr, ¡iar : Ííalllkfa: amas; :iam prlifniliczcr vian : iamílrsar : :çmaiciiiarciicr ar vxcxcfâ, :: cimo amr Illllar czçmrxaiiziar - ar, Iiiafl: : lnipiciiiiamkaií viaii : ia : cmcainiiiair amr vxçxcfêr. 'C
 11. 11. A i* i: Fri. "rfwl “ ihafrr ; A r r incrañnaaiwr * T * mr ¡fuarçiifuçr High-Ji' prçir ¡aiczaficr ciiar iiíClpiaigpli' clll cr-. flr, limiar inch: : : raiar : iaipiaíkcia: CICllIÍClibÍVláÉi. rILIAJ_ Cria: : a¡ rw ir; íirvlálr Pr r r rgrr r
 12. 12. &Ari; _VIA rw P: : : :rm Pr WT_ r [Ag r A i” ia Ff? ?imail FA r “ 3 < r 'flTT-ãraIãIfrTpIÊCJEIaT iiar IíEmTñI-_ím ÇrÍIF-. Tiar 'giçlflililllâlííôli' ailairiar. E : ia " çlílalfr' il9r 'sldphLçiv aier ; iaiir íêlihlfr' a ! lllhl Terminar ; IQIÀIQÍKQEIEJ -Lkar IÍTF-IIIÍKEIi' ar ? INI-LIÊIIIÇTEJ aiifnr alIalfÍr-. l ar ? IP-hihi aiçr ÇIQIiÍKEIÍIÉIQIr EIIÊICJ ¡Éicr (lama: Iiaiair ai~fi~fiar ? aiiiamiailliar pxçrciiaiicxriar pIÇIr ¡Iiaitiicr clll íaiczaflcr.
 13. 13. l FH IEÉKQIIIEIÍIHCR: aiiiciiair prai: aiaipraõzrarailiar vxçiliai, :raio : :cmvxamr aliulllsüli' _ fielilçiililii( fuanixar amr i, 'i_l9)Y¡IiÍiI'gliiÍI(! L, cm aIII-: l-. .III-; ler ¡fnIirIÍ-Ier iaigII-Íkei, ar aIIIcIII-_ãiiciiar picuiar qI-. r-: iumr gil a aiaiiiar nairvxciaicr ai, Calil' ami-ar, :iiciaiiar ¡Iairvxçxriar iaminxamr. armar ¡Éicr a» Cr Çiiiiaiñrlcr. : ias rrxçxcâ SBIÍIVIQII'
 14. 14. rir/ ll l i" Pr; r r A IC i' ? JE-iva ¡Êciv/ air ; fãlfiilplíêl guiar-ar III: ¡Êüljlêñfil ; rt : :hr IfumnIfuamkalsiíier. :fa: *Icxcfar ; miar : íaiiamciicar : :amr aikgiriiamr aliar alliinâliíñay/ !mr amamipikcr, moram-ia» ! miar Illir prciuikcr mail: : pirõxámcr ar ai~fi: iar , nxai: i:ic. iar. à** ai: i¡r1air: aipiiasiamiiamciicr limiar II: i'iar (a: :iiíâç: pIÇIiIKÇEQ, !E33 ar ¡Iiçirnmamiaigfãicr piaiiar IIIHÍBII' ar Iiiriiciiaiigciar : :io : icmiio ; l piaiiar cr 2. a ciiail amr cillamiiar. Nr' . _r . . E , , Ir
 15. 15. R; i1. Fi P FrTi” l i: rf: írí;1'"l“r t? ij» Ri# LAkgí . A i LAlrrr/ r irírrl r* | -i' jial 'lili' aipiramamiiarciiçiiai: : : mas íggiàKHÇIÍiJ ai: : 'IÍI, l§la”I'IÍI, l!le* glêldküai, imiarpraimiamtamramka ciiar unaiisiaigiamn" Par; :iamíiiicrz: CI: : giasikci: : ciiamamr : iairvnr ! Filial 'alliñiíklali' a Iliniiiiair ai: : Iilâlllsiãlglâlilâà, IÉIO : :cmicr Iiiillaiiiai: : 'piaiiar : iliamciicr ¡Êicr ÇICIIIÍIISII' cr : mas 75.74%' : :cmr ÍIÉICE. .
 16. 16. _. ._. _ _ . . V / HILJaUY ; it and. FCfjFVÍ-r . . . ,V / u* i'm' , E711 n/ o c/ usriad tampa¡ «Ir [ou IMP: : ; ITE li* smírrr IYNIIÍ/ -imà HrwrrÍÍ/ tbir [IIÍÁUIIIÚ lar/ OIL' IAC¡ ri' . a rt VTN @Tri 'IR' "T " " '-""' . l. .l .1.. ' . .1.1. . ..1.. ..'u . . an. ; 1 . 4.¡ T* T" T ' "T ' T* ' TT* 1.4» 1:', Í!4.É4.LJ 1.ÉA.1.OÉA. ÍJA.1Í'ÍI TE GestTcuIe quando isso fizer algum sentido e quando ajudar a complementar a mensagem, caso contrario será apenas um obstáculo à sua comunicação. Tente variar o gestual o máximo possivel, mas de maneira natural.
 17. 17. r r rrl <Ç> r rir Pira: r” . E71 ; lirgiifiaiiiaigñicr : itginiíici-ar 'IIHFVICLÍÊIIiICl a IEIFVICLÍIIEIIHC? ar cilkiiiaigialcr : iiciiaii A aIIIciIIâIrIcIIar aIciaiÍ-iar ÍÍQIÉHJiIÍIW Iiar ; HF-J 'IIlg_| !ÍI§ÍÍ'-. ,EEI! )/ Iñíor j¡ I-. .r ; Ii iar ¡fuai i içiai; iai III.
 18. 18. miamiiamiiar cr : ícxczcr amcllimriaiiiiaiiikar : _ Iaiia : i1iiuiaIgfÍIcr. Niamiamharaiar aikamkcr aIcr : iairir czcirpxcr a aicr : Radio : :cmiçr : ia , IClIilIllÍICIEL. A ¡Iiailiicir ¡Iiamafliar dia: trnriair ai: i:iar amipilar : :ciniacflâixciiar aiuçiaiiair' Êhlçiiãliiíêl ar ? lplíçlçíçlllhgg-I u, (Ia: piiaiíaiíâncnar czçmr rimiar amei anotar. Etica: : : Ilimar rrxçxcâr I¡Iai: mIc_I. 575a: vii-Italo riali ciitxair çiliamiiar lnçiriliaiiiaigñicr vlcicfêr “xamr : mibr czcamcilkgfrai: : ¡aial1:'. .
 19. 19. rLfl, "Pr arrrí, LJIF( )1_1TJF(_rLJL_T<r r fl l . rr r. r. 11H, r-I r1r'rr Ir ça: rrxçicêr ¡Éicr aqui, ar airiIciII-. ã . piiciriairr/ ailmamiar o rrxaiiar CIClIilO aikgmânr : :me ciiamiafl: : [Ii: i:icr 'pic mir Çielilsiilialigñ I-, IIIí-Içr no iii: iiiam'ar amr : ii a aiimr ai: i', -iaig; cr piaiiar gxaiigiimiai: : clll 'maiamcr piraicfkiar lnkaiiaignr. ; iai 'rali'
 20. 20. ññr“ v1 i: í: m: 14;; ,a 41-' . J . .' . . f Tr: ""T'. T'. TT'. 1.01-' L4' . A1. .1. .1.1. . Sorrir é a maneira ideal para fazer a audiência se sentir confortável e disposta a ouvir.
 21. 21. Í/ ÍTÇÍTÍ, / a. ÍE Í. , ÍTÚÍT: r* T'V“ A 'Y A T' '* r*“ 1.41:' . a . › “r*“r 'z r' A VTI* ÍI1.. J1.F1T'. › 1: 1.1.1.. .› Se você fala muito rápido, as pessoas tem dificuldade de acompanhar. Se fala muito devagar ou muito baixo. .. bem, provavelmente vão cair no sono. De qualquer maneira, a mensagem e comprometida e seus objetivos ficam mais distantes.
 22. 22. EAL$ÃÂÍCÍÍTÍ, Íg ' vw a . a vw EAETT Í'TTT- ll. ; u' . i1 . A. 4.4 › A. 4. TW H7* ' c¡ ' rw ar** 141-' 1.. .'. 1.1. . q .1 ÍTTTTÍZ E "T7" 4.. I1. . .4 4.1.z. ..# A voz do apresentador é uma de suas ferramentas mais poderosas, mas ele deve saber usá-la. Ache o volume e tom corretos, enfatize palavras e expressões importantes e articule cada sílaba. Se fizer isso, a audiência ai entender naturalmente o que você está dizendo.
 23. 23. Conheça Os produtos SOAP Í ww. soap. com. br/ produtos S O a I : Baixe outros materiais gratuitos STATE OF THE ART PRESENTATIDNS Wwsoap' com ' ownloads Gostou? Compartilhe. . D

×