Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ΤΡΩΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

7,693 views

Published on

Published in: Education
  • Login to see the comments

ΤΡΩΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

  1. 1. Γ’ & Δ’ ΤάξηΕνόσησα 5
  2. 2. Ο βαςιλιάρ σηρ Φθίαρ Πηλέαρ και ηθεά Θέσιδα πανσπεύσηκαν καικάλεςαν όλοτρ σοτρ θεούρ ςσογάμο σοτρ εκσόρ από ση θεά σοτμίςοτρ Έπιδα.Εκείνη για να εκδικηθεί πήγε κπτυάκαι άυηςε ένα φπτςό μήλο ποτέγπαυε επάνψ σοτ: «Σσηνομοπυόσεπη».Η Ήπα, η Αθηνά και η Αυποδίσημάλψναν για σο ποια είναι ηψπαιόσεπη.Ο Δίαρ σιρ έςσειλε ςσον Πάπη, γιοσοτ βαςιλιά σηρ Τποίαρ Ππιάμοτ,για να σοτρ λύςει ση διαυοπά.Η Ήπα σοτ έσαξε όσι θα σον κάνειβαςιλιά, η Αθηνά όσι θα σον κάνειςουό και η Αυποδίση όσι θα σοτδώςει σην ομοπυόσεπη γτναίκα σοτκόςμοτ, σην Ελένη σηρ Σπάπσηρ.Ο Πάπηρ διάλεξε σην Αυποδίση.Η Αυποδίση βοήθηςε σον Πάπη νακλέχει σην Ελένη όσαν ο άνσπαρσηρ Μενέλαορ έλειπε.
  3. 3. Ο Βαςιλιάρ σηρ Σπάπσηρ Μενέλαορ, όσανέμαθε όσι ο Πάπηρ σοτ έκλεχε ση γτναίκα σοτ,πήγε ςσον αδεπυό σοτ, βαςιλιά σψν Μτκηνών,Αγαμέμνονα για να σον βοηθήςει να σην πάπειπίςψ με πόλεμο.Βαςιλιάδερ απ’ όλερ σιρ γψνιέρ σηρ Ελλάδαρήπθαν με σο ςσπασό σοτρ για να πολεμήςοτνςσην Τποία.Μαζεύσηκαν ςσην Ατλίδα και πεπίμεναν ναυτςήξει ετνοωκόρ άνεμορ για να ςαλπάποτνγια σην Τποία αλλά όμψρ, δεν έλεγε ναυτςήξει.O Μάνσηρ Κάλφαρ ενημέπψςε σοτρ Αφαιούρ όσιη θεά Άπσεμη είφε θτμώςει επειδή οΑγαμέμνοναρ είφε ςκοσώςει ένα ελάυι σηρ καιόσι- για να ικανοποιηθεί η θεά και να αυήςεισοτρ ανέμοτρ να υτςήξοτν-έππεπε οΑγαμέμνοναρ να θτςιάςει σην κόπη σοτΙυιγένεια.Την ςσιγμή ποτ εσοιμαζόνσοτςαν οι Αφαιοί ναθτςιάςοτν σην Ιυιγένεια η θεά Άπσεμη σηνάππαξε και ςση θέςη σηρ έβαλε ένα ελάυι γιανα σο θτςιάςοτν. Η Θυσία της ΙυιγένειαςΟι Άνεμοι υύςηξαν και οι Αφαιοί ξεκίνηςαν γιασην Τποία
  4. 4. Σσο δπόμο για σην Τποία οιΑφαιοί ςσαμάσηςαν ςση Δήλο.Εκεί έμαθαν από σο μάνση Άνιοόσι ο πόλεμορ θα διαπκούςε 10φπόνια.Σε λίγερ μέπερ έυσαςαν ςσηνΤποία όποτ βαςίλετε ο Ππίαμορμε ση γτναίκα σοτ Εκάβη.Ο ππώσορ ποτ πέθανε ς’ ατσόνσον πόλεμο ήσαν ο Ππψσεςίλαορ.Οι Τπώερ ανσιμεσώπιςαν σοτρΑφαιούρ αλλά ησσήθηκαν καικλείςσηκαν ςσα σείφη σηρ πόληρ.Από σοτρ θεούρ: ο Ποςειδώναρ, ηΉπα, η Αθηνά ήσαν με σο μέπορσψν Αφαιών ενώ, η Αυποδίση, οΆπηρ και ο Απόλλψναρ ήσαν μεσο μέπορ σψν Τπώψν. Ο Δίαρπήγαινε πόσε με σο μέπορ σψνΑφαιών και πόσε με σο μέπορ σψνΤπώψν.
  5. 5. Το δέκασο φπόνο σοτ πολέμοτ οΑγαμέμνοναρ με σον Αφιλλέα σςακώθηκαν.Σσα φέπια σοτρ είφαν πέςει δτοΤπψαδίσιςςερ ςκλάβερ, η Χπτςήίδα και ηβπιςηίδα. Η Χπτςηίδα ήσαν ςκλάβα σοτΑγαμέμνονα και η Βπιςηίδα σοτ Αφιλλέα.Ο Απόλλψναρ ύςσεπα από παπάκληςη σοτπασέπα σηρ Χπτςηίδαρ και ιεπέα σοτ,Χπύςη, έςπειπε αππώςσια ςσο ςσπασόπεδοσψν Αφαιών.Ο Κάλφαρ είπε ςσον Αγαμέμνονα καιςσοτρ τπόλοιποτρ όσι για να ςσαμασήςεισο κακό, ο Αγαμέμνοναρ έππεπε ναεπιςσπέχει ση Χπτςηίδα ςσον πασέπα σηρ.Ο Αγαμέμνοναρ γύπιςε σην Χπτςηίδα ςσονπασέπα σηρ αλλά πήπε απ’ σον Αφιλλέα σηΒπιςηίδα.Ο Αφιλλέαρ έξαλλορ επισέθηκε ςσονΑγαμέμνονα για να σον ςκοσώςει αλλά σόνςτγκπάσηςε η Αθηνά. Τελικά απουάςιςενα μη πολεμήςει πια και να μείνει ςσηςκηνή σοτ.
  6. 6. Έπεισα από σην άπνηςη σοτ Αφιλλέανα πολεμήςει ξανά, οι Τπώερ άπφιζαννα κεπδίζοτν σοτρ Αφαιούρ και ναείναι έσοιμοι να μποτν ςσοςσπασόπεδό σοτρ .Ο Αγαμέμνοναρ ςσέλνει σον Αίανσα σοΦοίνικα και σον Οδτςςέα να πείςοτνσον Αφιλλέα να πολεμήςει, φψπίρεπιστφία όμψρ.Οι Τπώερ μπαίνοτν ςσο ςσπασόπεδοσψν Ελλήνψν για να κάχοτν σα πλοίασψν σοτρ, σοτρ ςσαμασά όμψρ οΑίανσαρ σπατμασίζονσαρ σον Έκσοπα.Ο Πάσποκλορ παπακαλεί σο υίλο σοτΑφιλλέα να σοτ δώςει σην πανοπλίασοτ για να πολεμήςει ατσόρ ςση θέςησοτ. Ο Αφιλλέαρ δέφεσαι.Οι Τπώερ νομίζονσαρ σον Πάσποκλογια σον Αφιλλέα σο βάζοτν ςσα πόδια,όμψρ ο Έκσοπαρ αναγνψπίζει καιςκοσώνει σον Πάσποκλο και παίπνει σαάπμασα σοτ Αφιλλέα.΋σαν σο έμαθε ο Αφιλλέαρ ξέςπαςε ςεθπήνο.Η μησέπα σοτ Αφιλλέα, η Θέσιδα, σοτέυεπε καινούπγια πανοπλίακασαςκεταςμένη από σον ίδιο σονΉυαιςσο
  7. 7. Την επόμενη μέπα ο Αφιλλέαρ υόπεςε σηνκαινούπια σοτ πανοπλία και φίμηξε ςσημάφη με μίςορ. ο Έκσοπαρ αυού φαιπέσηςε ση γτναίκασοτ Ανδπομάφη και σο γιο σοτ Αςστάνακσαξεκίνηςε κι ατσόρ για ση μάφη.Μόλιρ είδαν οι Τπώερ σον Αφιλλέαυοβήθηκαν και μπήκαν ςσα σείφη, εκσόραπό σον Έκσοπα ποτ ςσάθηκε να σονανσιμεσψπίςει.Ππορ ςσιγμή ο Έκσοπαρ σά’ φαςε και σοέβαλε ςσα πόδια, όσαν σοτ όπμηςε οΑφιλλέαρ. Σσο σέλορ ςσάθηκε να σονανσιμεσψπίςει, όμψρ ο Αφιλλέαρ μεσά απόπολύψπη μονομαφία σον ςκόσψςε.Ο Αφιλλέαρ έδεςε σο πσώμα σοτ Έκσοπαςσο άπμα σοτ και σο έςτπε μέφπι σοςσπασόπεδο σψν Αφαιών. Την επόμενημέπα οι Αφαιοί έθαχαν σον Πάσποκλο.Μεσά από ένσεκα μέπερ, ο Ππίαμορ πήγεςση ςκηνή σοτ Αφιλλέα και σοτ ζήσηςε σοςώμα σοτ Έκσοπα, για να σο θάχει. ΟΑφιλλέαρ ςτγκινήθηκε και σελικά, σοέδψςε.
  8. 8. Μεσά σην σαυή σοτ Έκσοπα η μάφερξανάπφιςαν. Ο Πάπηρ (έπεισα από ςτμβοτλήσοτ Απόλλψνα) πεστφαίνει με σοσόξο σοτ σον Αφιλλέα ςση υσέπνακαι σον ςκοσώνει.Η Θέσιδα, όσαν ο Αφιλλέαρ ήσανμψπό, σον είφε βοτσήξει ςσα νεπάσηρ λίμνηρ Σσύγαρ για σον κάνειαθάνασο. ΋μψρ η δεξιά σοτυσέπνα δεν είφε βπαφεί επειδή απόεκεί σον κπασούςε. Η υσέπνα ήσανσο μόνο αδύνασο ςημείο σοτΑφιλλέα.Γύπψ απ’ σο πσώμα σοτ νεκπούξέςπαςε μάφη Αφαιών-Τπώψν, γιασο ποιορ θα κασαυέπει να σοπάπει. Τελικά ο Αίανσαρ και οΟδτςςέαρ θα σο πάνε ςσοςσπασόπεδο σψν Αφαιών.Μεσά από θπήνο, κλάμα καιμοιπολόγια 17 ημεπών θα γίνει ησαυή σοτ Αφιλλέα.Λίγερ μέπερ απγόσεπα θα ςκοσψθείκαι ο Πάπηρ από δηλησηπιαςμένοβέλορ σοτ Φιλοκσήση, βαςιλιά σηρΜαγνηςίαρ.
  9. 9. Μεσά σο θάνασο σοτ Αφιλλέα οι Αφαιοί δεν πίςσεταν όσι θακτπίεταν σην Τποία.Ο πονηπόρ Οδτςςέαρ ππόσεινε να υσιάξοτν ένα ξύλινοάλογο, κούυιο από μέςα και εκεί να κπτυσούν οικαλύσεποι Αφαιοί πολεμιςσέρ.Οι τπόλοιποι θα κπτβόνσοτςαν ςσα νηςιά Ίμβπο καιΤένεδο και θα πεπίμεναν σο ςινιάλο ατσών ποτ ήσαν μέςαςσο άλογο για μποτν κι ατσοί ςσην Τποία.Το ππψί οι Τπώερ δεν πίςσεταν ςσα μάσια σοτρ όσανείδαν σο ξύλινο άλογο και ςσπασόπεδο σψν Αφαιών άδειο.Η μάνσιςςα Καςςάνδπα και ο ιεπέαρ σοτ ΑπόλλψναΛαοκόψνσαρ πποςπαθούςαν να πποειδοποιήςοτν σοτρΤπώερ για σο σέφναςμα. Τον Λαοκόψνσα και σοτρ γιούρσοτ σοτρ έπνιξαν δτο σεπάςσια υίδια ποτ βγήκαν από σηθάλαςςα.Οι Τπώερ σπόμαξαν από σο θάνασο σοτ Λαοκόψνσα καιέςτπαν σο άλογο ςση πόλη σοτρ.Οι Τπώερ γλένσηςαν ση νίκη σοτρ και σο βπάδτ έπεςαν νακοιμηθούν, κοτπαςμένοι απ’ σο φοπό και σο υαγοπόσι.Τα μεςάντφσα οι Αφαιοί βγήκαν από σο άλογο, έκανανςήμα ςσοτρ τπόλοιποτρ ανάβονσαρ υψσιέρ και άνοιξανσιρ πύλερ.΋λοι οι Αφαιοί μπήκαν μέςα ςσην Τποία και σηρ έβαλανυψσιά και ςκόσψςαν σοτρ ςσπασιώσερ.Ο Μενέλαορ πήγε ςσο παλάσι και πήπε πίςψ σην Ελένη.Το ππψί οι Αφαιοί υόπσψςαν ςσα πλοία σοτρ με λάυτπακαι ξεκίνηςαν για σιρ πασπίδερ σοτρ.

×