Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Portfolio stef van der gaag

1,413 views

Published on

projecten afgelopen vijf jaar

Published in: Career
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Portfolio stef van der gaag

 1. 1. Portfolio ir. Stef L.J. van der Gaag Rotterdam, 2011 Reisenakker, Zevenaar Waalhaven, Rotterdam-Zuid Kickersbloem 3, Hellevoetsluis Kansen voor de Kust Brainport A2, regio Eindhoven Hoogeland Naaldwijk Naar een energieneutrale gebiedsontwikkeling Goudse Poort structuur- en bestemmingsplan Wevershoek, stedenbouwkundige voorwaarden projectenlijstportfolio.indd 1 21-03-2011 11:52:59
 2. 2. Zevenaar, Reisenakker Het paradoxale van de moderne weginfrastructuur is wel dat grote afstanden dichtbij worden gehaald, maar dat de verbindingen zelf onoverbrugbare scheidingen teweegbrengen. Wat dichtbij was, raakt ver weg. Noodzakelijke geluidweringen langs de snelwegen verhevigen deze omstandigheid en maken een sluimerend isolement compleet omdat vrijwel alle zichtrelaties worden weggenomen. Het concept voor de nieuwe woonwijk Reisenakker in de gemeente Zevenaar richt zich op de problematiek van de geluidwering. Gevraagd werd een stedenbouwkundig plan voor de bouw van 470 woningen langs de A12. De geluidwering is opgenomen in een landschapsplan voor de woonomgeving en maakt deel uit van een omvattend groenplan voor de begrenzing van Zevenaar. Binnen een heuvelachtige parkzone langs de snelweg zijn zichtpunten aangebracht die panoramische vergezichten bieden op de IJsselvallei en het Veluwe massief. Vanaf de A12 gezien bepaalt de geluidwering mede het aanzien van Zevenaar. pagina 2 portfolioportfolio.indd 2 21-03-2011 11:53:00
 3. 3. Stedenbouwkundig plan Geluidwering en groenontwerp 2 OPENBARE RUIMTE - ALGEMEEN ir. Stef L.J. van der Gaag pagina 3portfolio.indd 3 21-03-2011 11:53:02
 4. 4. Zevenaar, Reisenakker Bebouwing Groenstructuur pagina 4 portfolioportfolio.indd 4 21-03-2011 11:53:02
 5. 5. Zevenaar, Reisenakker Vijver Verkeersstructuur woonstraatje vrije kavels ir. Stef L.J. van der Gaag pagina 5portfolio.indd 5 21-03-2011 11:53:03
 6. 6. Waalhaven, Rotterdam Het Havenbedrijf Rotterdam N.V. heeft de ambitie om het aantrekken van andersoortige bedrijvigheid; ‘bedrijventerrein Waalhaven Oost’ economisch te versterken en de • het vergroten van de herkenbaarheid en identiteit van het gebied kwaliteit ervan duurzaam te verbeteren. De doelstelling van het als deel van de dynamische haven. beeldkwaliteitplan is : • het voeren van regie in de ruimtelijke ordening zodat een grotere De ligging van de Waalhaven bezien vanuit een groter stedelijk samenhang wordt verkregen in de beeldkwaliteit van Waalhaven verband brengt aspecten aan het licht die verband houden met oost en waar mogelijk de relatie met Charlois wordt verbeterd; ontwikkelingen elders in de stad. De nieuwe ontwikkelingen langs • verbetering van het vestigingsklimaat, onder meer door het de rivieroever en de positie van het gebied ten opzichte van de Waalhaven O.Z. Beeldkwaliteitplan Waalhaven-Oost pagina 6 portfolioportfolio.indd 6 21-03-2011 11:53:04
 7. 7. zuidelijke tuinsteden, tonen dat de Waalhaven wel een zeer bijzonder beslist tot theatrale hoogten kunnen stijgen. Het plan besluit met vestigingsmilieu te bieden heeft. Juist omdat de Waalhaven tussen voorbeelden en aanzetten voor de inrichting van de openbare ruimte haven en stad ligt, dienen zich nieuwe kansen voor ontwikkelingen in het gebied. aan. Op het schaalniveau van het stadsdeel Rotterdam-zuidoost, Charlois en het Zuiderpark in combinatie met de Waalhaven, is gedetailleerder gekeken naar de rol en betekenis van de Waalhaven oostzijde. De weginfrastructuur langs de haven vormt een stedelijke entree die zich letterlijk op de grens bevindt van haven en stad. Genoemde weg zal worden verbreed naar twee maal twee rijstroken gescheiden door een middenberm. Door een blijvend panorama te garanderen en de relatie tussen stad en haven te verstevigen, zal de beeldkwaliteit ir. Stef L.J. van der Gaag pagina 7portfolio.indd 7 21-03-2011 11:53:05
 8. 8. Kickersbloem 3, Hellevoetsluis Kickersbloem 3 voorziet in de eerste plaats in de vraag naar nieuwe bedrijfslocaties in de regio. Verder komt door het aanbod van nieuwe locaties ruimte vrij nabij het centrum van Hellevoetsluis waardoor ook daar nieuwe ontwikkelingen mogelijke worden en bedrijvigheid die als hinderlijk ervaren wordt, kan worden uitgeplaatst. Doelstelling bij de vormgeving van het nieuwe terrein is de aanleg van een nieuwe, duurzame structuur die zodanig sterk en omvangrijk is dat eenheid in de vormgeving van het gehele terrein ontstaat. De situering en vormgeving van het gehele terrein houdt in het bijzonder rekening met de verschillende landschappelijke omstandigheden. pagina 8 portfolioportfolio.indd 8 21-03-2011 11:53:06
 9. 9. Een robuust kader Bedrijventerreinen ontberen dikwijls een robuuste groenstructuur die een tegenwicht kan bieden tegenover de uiterst diverse vormen van de bedrijfsbebouwing. Uitgangspunt bij de vormgeving van dit terrein is daarom een overzichtelijke en ruim opgezette groenstructuur die in staat is de particuliere terreinen van een stevig kader te voorzien. Langs het Kanaal door Voorne en aan de zuidoostzijde van het terrein is gekozen voor ruim gedimensioneerde parkzones, die de hoofdopzet van het terrein bepalen. Kernpunten Kickersbloem 3 Duurzame ontwikkeling Representatieve kavels Goede bereikbaarheid; dicht bij de Rotterdamse haven Een stevig groen raamwerk, ingepast in het landschap Heldere, hoogwaardige inrichting Parkmanagement en collectieve voorzieningen Veel aandacht voor veiligheid en inbraakpreventie ir. Stef L.J. van der Gaag pagina 9portfolio.indd 9 21-03-2011 11:53:07
 10. 10. Kanskaarten voor de Kust Met de keuze voor de zeewaarts gerichte verbreding van de kust kwalitatief opzicht sterk achterblijft. In opdracht van de Stichting wordt voorzien in veiligheid en in de compensatie van het verlies Nieuw Holland is een kwaliteitsagenda opgesteld met kanskaarten aan natuurwaarden door de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Het voor de Delflandse kust. De belangrijkste voorwaarden uit deze gaat hierbij om een totale uitbreiding van de kustzone met 140 agenda zijn: ha. De bedoeling is om behalve de veiligheid ook de ruimtelijke kwaliteit in het gebied te verbeteren. Dat is meer dan noodzakelijk • durf groot te denken, maar ga bij de planvorming niet uit van gezien de verslechterde ruimtelijke economische structuur en een ‘grand design’ voor het gehele kustgebied. Beter is een het vestigingsmilieu van de Zuidvleugel van de Randstad, dat in stapsgewijze aanpak van kwaliteitsrijke en tot de verbeelding zwakke plekken in de kust Delflandse Kust als voorziening voor het ‘achterland’ pagina 10 portfolioportfolio.indd 10 21-03-2011 11:53:08
 11. 11. sprekende projecten. Laat het bestaande in waarde en ga uit van d. Strandpark aanwezige kwaliteit en identiteit. de reeds Het• Grootschalige natuurontwikkeling is voor de kustontwikkeling een vierde scenario is gebaseerd op de maat en schaal van de Brouwersdam ensine qua non. Maar ontwikkel natuur en landschappelijke conditio de Maasvlakte. Het nieuwe gebied is het toneel voor extensieve recreatie, sportactiviteiten en kwaliteiten in combinatie met recreatieve en, maar in bescheiden grootschalige evenementen. Stelt u zich voor: paragliding, een autostrand en eenstedelijke functies. De voorbeelden van de aanleg mate, met landingsbaan voor zakenjets en watervliegtuigen. Verder laten zien dat de natuur meer profiteert van van golfbanen richt het gebied zich op de internationale congresmarkt en herbergt het een meervoudig ruimtegebruik. aantrekkelijk bezoekerscentrum van de glastuinbouw. De bereikbaarheidvoor een goede bereikbaarheid van het gebied en • Zorg is sterk verbeterd met de opwaardering van de N220uitstekende openbaar vervoersverbindingen. en de komst van de Randstadrail. Ter Heijde krijgt een eigen station. KANSEN ZIEN, KANSEN BENUTTEN 23 ir. Stef L.J. van der Gaag pagina 11portfolio.indd 11 21-03-2011 11:53:09
 12. 12. Masterplan A2 zone, regio Eindhoven In opdracht van vijf samenwerkende gemeenten is een omvattend, visionair plan gemaakt voor de ontwikkeling van diverse gebieden langs de A2. De gemeenten Son en Breugel, Best, Veldhoven, Waalre en Eindhoven presenteren zich daarin als een innovatieve, top technologische regio, een ‘brainport’ voor Nederland. Doelstelling was de opstelling van een Ontwikkelingsvisie voor de A2-zone waarin: • De A2 wordt benut als venster waarlangs de regio zich in ruimtelijk-functionele zin presenteert als toptechnologie regio • De meerwaarde en samenhang van de verschillende locaties en kwaliteiten in de A2-zone worden getoond en maximaal benut • De gewenste ruimtelijke en functionele structuur wordt geboden voor toekomstige ontwikkelingen (voor de komende 15 jaar) • Een ontwikkelstrategie wordt opgesteld waarin projectenveloppen van kansrijke projecten binnen de A2-zone worden gedefinieerd. Het masterplan voor de integrale ontwikkeling van de A2-zone als ‘brainport’ doet ruimtelijke en functionele uitspraken over de gewenste ontwikkeling en de inrichting van verschillende gebieden Uitvoeringsprogramma 103 pagina 12 portfolioportfolio.indd 12 21-03-2011 11:53:11
 13. 13. langs de A2. De vraag wordt beantwoord hoe in de nabije en verdere toekomst met deze gebieden wordt omgegaan. Alle projecten zijn omschreven en voorzien van beschrijvingen waarin de ambities zijn aangegeven die voor deze gebieden zijn geformuleerd. De ontwerpen en tekeningen geven de ruimtelijke kaders en voorwaarden aan waarbinnen de voorziene ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Op basis van deze studie werden MIRT gelden voor de regio Eindhoven zeker gesteld. De geniale Integrale gebiedsontwikkeling A2-zone regio Eindhoven Brainportlocatie Naam hoofdstuk 1 HOV Recrecatieve poort Beekdal ir. Stef L.J. van der Overkluizing Gaag 0 1 2 km Trein HOV/Trein-Station Landmark groen/rood Grasland Bos PLANKAART pagina 13 Transferium Kunst/branding Laanbomen BRAINPORT AVENUE Slowlane Landschapsontwikkeling Water Con ictvrije Kruising Bedrijventerrein in ontwikkeling Hoofdwegen Centrumgebied in ontwikkelingportfolio.indd 13 21-03-2011 11:53:14
 14. 14. door water. In het zuidelijk woonveld wordt de route langs een ‘common green’ gelegd zodat de oost-west lopende lanen op aangename wijze worden onderbroken. De centrale watergang eindigt in de parkzone met een verspringing zodat een vloeiende aansluiting op de waterstructuur van de eilanden wordt bereikt. Met dit ‘waterverband’ ontstaat op deze plek een waterrijke groenkwaliteit in het plan die aanleiding vormt voor een grotere diversiteit in de inrichting van het openbaar gebied. Tegelijkertijd wordt de oost-westrichting van de centrale watergang versterkt door een onbelemmerde zichtlijn vanaf deze as tot langs de eilanden. Hoogeland, Naaldwijk Uitwerking stedenbouwkundigplan, deelplan 3 Voor deelgebied drie van het toekomstige woongebied Hoogeland is een stedenbouwkundig plan voor de ontwikkeling van ruim 700 woningen uitgewerkt in een meer gedetailleerd plan. De opgave was het realiseren van een woonwijk met het karakter van een groene tuinwijk. Ondanks de zeer hoge woningdichtheid is een plan voor een groen ingerichte woonbuurt tot stand gebracht door alle woningblokken te omgeven met groene privé tuinen en door Beplanting een groene inrichting van de woonstraten. In drie ‘woonvelden’ zijn In overeenstemming met de richtlijnen in het beeldkwaliteitplan is een beplantingsvoorstel gemaakt. In onderstaande bomenkaart zijn de soorten en grootte (in orde) aangegeven diverse woonmilieu’s vormgegeven met een grote verscheidenheid De hoofdentree’s langs de beide hoofdwatergangen worden geflankeerd door een enkele rij platanen (1e orde), terwijl de lange lanen in het plan worden ondersteund door laanbeplanting, een enkele bomenrij van aan woningtypen. de derde orde. Voor de parkzone en de ‘common green’ in het zuidelijke veld zijn diverse soorten gekozen die als solitair of in kleine groepjes over het groen zijn verspreid. Voor de eilanden is één afwijkende soort gekozen, het verschil in karakter tussen de eilanden komt naar voren in de materialisatie van de verharding en in de architectuur. Deelgebied drie van Hoogeland, liggen tussen de parkeervakken. met eigen karakteristieken De boomspiegels van straatbomen drie ‘woonvelden’ Er wordt bij plaatsing rekening Beeldkwaliteitplan Hoogeland - Naaldwijk gehouden met straatverlichting en zichtlijnen. 11 1e orde Plataan Meelbes Meidoorn 3e orde Haagbeuk Sierkers N Magnolia Hoofentree met groene begeleiding 0 40 80 120 160 m Parkbomen bijv. Els, treurwilg Groene laan Parkstrook en vleugelnoot Groene ruimte stedenbouwkundige hoofdstructuur Hoogeland Bomenkaart 17 Stedenbouwkundige hoofdopzet Hoogeland 10 OD 205 stedenbouw onderzoek en landschap Bomenkaart, het bomenplan ondersteund het groene karakter van de hoofdstructuur pagina 14 portfolioportfolio.indd 14 21-03-2011 11:53:15
 15. 15. Verkavelingsplan Uitwerking Stedenbouwkundig Plan ir. Stef L.J. van der Gaag pagina 15portfolio.indd 15 21-03-2011 11:53:16
 16. 16. Naar een energieneutrale Gouda / Utrecht Delft / Den Haag / Aʼdam Den Haag / Utrecht Rotterdam Centraal A20 a a s 4 3 Vlaardingen Hoek van Holland Westland M w e 2 Schiedam e u N i Schiedam naar A16 6 5 n ve ha 7 gs nin Ko s a Merwehaven a A4 M Wilh elm e ina n w have en ve en u ha av Park n av e Vijfs h k lh il e Le se i have St-Jobs IJ s Rijnhaven Ke N luiz n N i e aven u w Schiemond Schieh haven en e M a 8 a s Madroel haven Werkhaven Heysche haven Maashaven naar A16 1 A4 Twee de Pe troleumh Pernis Eemhaven aven Waalhaven 1. Heyplaat dorp em- Alex and er Pr in 2. RDM Campus Prin s Will se s have n Be ha ve at ri x n 3. Haven W a a l h a v e n Do Betuwe Lijn 4. Havenfront rd Maasvlakte re Hellevoetsluis 5. RDM kantoren/Heyplaatweg ch Spijkenisse 6. Qarantaineterrein t Hoogvliet A15 7. Fruit-terminal Betuwe Lijn 8. Eerste Eemhaven Poortugaal A15 Rhoon Vaanplein Groene Kruisweg A29 Rotterdam Zuid Stadshavens in het stedelijke gebied van Rotterdam © Building Brains, 2010 Heyplaat deelgebieden energievisie A 15 Heyplaat in Rotterdam, maakt deel uit van het gebied stadshavens emissies, en brengt kosten met zich mee. Het stedenbouwkundig dat door de gemeente is aangewezen als het gebied waar de ontwerp moet inspelen op de aangegeven energetische scenario’s energietransitie zijn beslag moet krijgen en waar hoge eisen aan de en een bijdrage leveren aan de beoogde synergie. Door de ‘total duurzame ontwikkeling zijn gesteld. Na het bepalen van de totale cost of ownership’ in kaart te brengen kunnen de eigenaren en energie- en warmtevraag, worden de mogelijkheden onderzocht vastgoedgebruikers goede afwegingen maken in hun keuze voor voor beparingen en het gebruik van andere, hernieuwbare een van de scenario’s. Het stedenbouwplan neemt de volledige energiebronnen. Verschillende scenario’s worden geformuleerd herontwikkeling van Heyplaat tot uitgangspunt waarbij de waarbij een mix van energie stromen voorziet in de behoefte aan havengebieden en daken van de havenbedrijven nieuwe woonmilieus warmte (of koeling) en energie. Het inzetten van verschillende mogelijk maken en platforms worden voor plaatsing en gebruik van bronnen van energie heeft gevolgen voor het ruimtegebruik, de CO2 hernieuwbare energiebronnen. Bijgaand een kaartbeeld. pagina 16 portfolioportfolio.indd 16 21-03-2011 11:53:20
 17. 17. gebiedsontwikkeling Visiekaart Heyplaat yplaat Marin a rfro nt He us Wate S Cam p A RDM A M ein E aine terr W Qar ant ina l U ter m I E Fru it sap Sluisje sdijk N n ni nge Waalhaven wo ter Wa Eers te Eem haven Eemhaven Prin s Joha n Fri so h aven Prins e s Bea trixh aven Rotterd am Zu id © Building Brains september 2010 Heyplaat, ontwikkelingsvisie ir. Stef L.J. van der Gaag voor een energie leverend woon- en werkgebied get. SvdG pagina 17 A 15portfolio.indd 17 21-03-2011 11:53:24
 18. 18. Structuurplan en bestemmingsplan De Goudse Poort is een bedrijven- en kantoorterrein langs de A12 dat direct aan de belangrijke toegangsweg naar het centrum van Gouda ligt. Delen van het terrein zijn in onbruik geraakt en herstructureringen zijn noodzakelijk geworden om het terrein als geheel weer aanzien te geven en een concurrerend en wervend werkmilieu te kunnen vestigen. Voor een deel van het gebied structuurplan langs de A12 zijn ingrijpende maatregelen noodzakelijk en goudse poort zullen sloop en nieuwbouw de weg vrijmaken voor geheel nieuwe ontwikkelingen. Voor het resterende deel zijn een nieuwe inrichting maart 2007 Goudse Poort van de openbare ruimte, een herindeling van het wegenplan en versterking van de groenstructuur, de aangewezen maatregelen om het terrein in kwalitatief opzicht sterk te verbeteren. Vooruitlopend op de herstructurering van het bedrijven- en kantorenpark is een structuurplan opgesteld dat als een formeel beleidskader kon functioneren voor de verdere stappen in het ontwikkelings- en herstructureringsproces. Vervolgens werd een bestemmingsplan structuurplan_GOPO.indd 1 09-03-2007 15:12:02 opgesteld dat flexibel genoeg was om particuliere initiatieven marktconforme voorstellen te laten ontwikkelen maar ook vastomlijnd genoeg om de kwalitatieve uitgangspunten in het verdere verloop van het ontwikkelingsproces te kunnen bewaken. pagina 18 portfolioportfolio.indd 18 21-03-2011 11:53:25
 19. 19. Goudse Poort Hoogwaardige kantoren met op de begane grond voorzieningencluster (detailhandel, ondersteunende voorzieningen) met hoogwaardige openbare ruimte en centrale parkeervoorziening Vervanging van bestaande bedrijfsruimte door meer milieuvriendelijke en kleinschalige bedrijfsruimten en kantoren in een groene zoom A12 Kantoren in stedelijk milieu Kantoren in parkmilieu Algemene reservering (niet bestemd voor een specifieke functie, conform de Ruimtelijke Structuurvisie Gouda 2005-2030) Overloopgebied voor detailhandel: Vervanging van bedrijfsruimte door kantoren en perifere detailhandel en thematische detailhandel Woningen en voorzieningen (handhaving bestaande bestemming) Groenzone en waterberging (inclusief handhaving van twee bestaande bedrijfswoningen) Zichtlocatie aan de A12 Zichtlocatie aan de Goudse Poort Bebouwingsvlakken met representatieve randen Markante bebouwing als accent bij entree bedrijventerrein tot 50 m hoog Bebouwingsaccenten Oriëntatierichting van bebouwing Entree (zoeklocatie) station Groene rand Groenhovenpark Goudse Poort Hoofdstructuur (geaccentueerd met bomen) Structuurplankaart Hoofdwaterstructuur / ecologisch netwerk / bestaand water RGL Plangrens 0 schaal 1:10.000 500 m Structuurplankaart Kaart voorontwerp bestemmingsplan 60 ontwerp structuurplan goudse poort ir. Stef L.J. van der Gaag pagina 19portfolio.indd 19 21-03-2011 11:53:28
 20. 20. Wevershoek, Rotterdam Zuid Utrechtn in het stedelijk Den Haag/Utrechtvan Rotterdam Rotterdam Centraal Situering ontwikkelingslocatie aan het Zuidplein, Rotterdam Zuid begrenzingen A16 plangebied De Wevershoek lokatie in het stedelijk netwerk De Wevershoek lokatie aan het Zuidplein Dordtselaan Stedenbouwkundige voorwaarden Wevershoekplein We ver sho Erasmuslijn, centrum eks tra at Plei Strevelsweg nwe M a a s g e in dpl Zui Nieuwe ʻwandenʼ langs de noordzijde van het Zuidplein Zuidplein Ridderkerk Bolnes Uitbreidingsplan Linker Maasoever 1926, W.G. Witteveenkted Hollandse A16 Rhoon, Poortugaal, A15 Hoogvliet Breda Dordrecht Dordrecht/Antwerpen A29 Barendrecht Hoeksche Waard laanbep woning winkelc voorzie hoge w 24 12 tot 1 24 kantoo De lokatie in het plan Witteveen, 1928 Aansluiting bij gesloten bouwblokkenstructuur 24 pagina 20 portfolio hoogte Ikazia Ziekenhuis portfolio.indd 20 Erasmuslijn, Slinge, Hoogvliet, Spijkenisse 21-03-2011 11:53:31
 21. 21. Bezonningsdiagram, 21 juni 12.00h, gezien vanuit het zuiden Bezonningsdiagram, 21 juni 09.00h, gezien vanuit het oosten Voor de ontwikkeling van een woontoren met maatschappelijke en bebouwing op de omgeving en de aangrenzende woonbebouwing. commerciële voorzieningen op de begane, was de opstelling van De uitkomsten van het onderzoek zijn opgenomen in het een bestemmingsplan noodzakelijk. De footprint van de beoogde stedenbouwkundige programma van eisen voor de ontwikkeling bebouwing sluit aan bij de negentiende eeuwse woonblokken van de van deze locatie. Door tegenvallende marktomstandigheden is het Tarwebuurt. Het hoogteaccent markeert het Zuidplein en maakt een project voorlopig stilgelegd. De opstelling van het bestemmingsplan wand naar de Pleinweg. Het bebouwingsmodel zoals hier getekend, is uitgesteld. is gebruikt om nader onderzoek te doen naar de gevolgen van de ir. Stef L.J. van der Gaag pagina 21portfolio.indd 21 21-03-2011 11:53:32
 22. 22. Projectenlijst 2006-2010 Projecten verricht binnen KOW- Stedenbouw - Stedenbouwkundige voorwaarden bebouwing Wevershoek, Zuidplein Rotterdam in opdracht van Woonbron, AM en WOM Tarwewijk - Bestemmingsplan Scharnier-Kop van Zuid, i.o.v. dS+V Loopbaan ontwikkeling Rotterdam Van december 1981- 1999 stedenbouwkundig ontwerper - Ontwerp woningbouwplan (450 wo) Reisenakker te Zevenaar bij de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting van de langs de A12, stedenbouwkundig plan en ontwerp voor de Gemeente Rotterdam; formeel belast met het ontwikkelen inrichting van park langs de A12 van beleids- en bestemmingsplannen, het doen van - Ontwerp woningbouwplan (750 wo) Hoogeland te Naaldwijk, concrete ontwikkelingsvoorstellen en ontwerpen voor gemeente Westland, stedenbouwkundig plan en stadsvernieuwingswijken, herstructurering- en uitleggebieden beeldkwaliteitplan (Vinex-locaties), zitting in kwaliteitsteam Kop van Zuid. - Supervisie Hoogeland, stedenbouwkundig toezicht uitwerken Vanaf 1999 senior stedenbouwkundige ontwerpbureau KAAP3. woningbouwplannen Vanaf 2003 medebureau eigenaar en directeur. In 2006 heeft het - Beeldkwaliteitplan Waalhaven, een studie naar de stedenbouwkundig ontwerpbureau Kaap3 zich verbonden met KOW ontwikkelingsmogelijkheden van de Waalhaven en opstelling Architectuur te Den Haag en is verder gegaan onder de naam KOW- van een beeldkwaliteitplan Stedenbouw. Vanaf 2006 -2010 managing partner KOW en directeur - Bestemmingsplan Goudse poort. KOW Stedenbouw. In 2010 zelfstandig adviseur. - Structuurplan Goudse poort. Binnen het structuurplan worden de ruimtelijke herstructueringsplannen van het bedrijventerrein Werken en activiteiten planologisch en ruimtelijk van kaders voorzien - Stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan voor Kickersbloem 3, bedrijventerrein in de Vanaf 2009-2012: gemeente Hellevoetsluis lid commissie Ruimtelijke Kwaliteit Apeldoorn - ‘Kansen voor de Kust’ een studie naar de ontwikkelings (commissie Welstand) mogelijkheden en inrichtingskwaliteiten van de Delflandse Kust - Ruimtelijke verkenningen van Betuwe Bedrijven Park in de 2009- november 2010 gemeente Overbetuwe, i.o.v Giebers Gebiedsontwikkeling Deelname aan onderzoeksproject ‘Building Brains’. Onder leiding van - Brainport Eindhoven, een stedenbouwkundige uitwerking van TNO werkten diverse adviesbureaus uit de gehele bouwketen aan diverse gebiedsontwikkelingen langs de A2 binnen de de kabinetsdoelstelling om het energieverbruik in 2030 te halveren. gemeenten Son en Breugel, Best, Eindhoven, Veldhoven en Onderwerpen als duurzame gebiedsontwikkeling, duurzaam bouwen, Waalre, i.o.v. SRE gebruik van hernieuwbare energiebronnen, smart grids, etc. zijn - Inrichtingsplan buitenruimte Bloemenveiling Aalsmeer, i.o.v. verder onderzocht op innovatie en toepassingsmogelijkheden. Flora Holland Zie verder www.buildingbrains.eu - Inrichtingsvisie ASVZ Merwebolder te Sliedrecht ontwikkelingsvisie en plan voor de landschappelijke inrichting en vormgeving van het terrein pagina 22 portfolioportfolio.indd 22 21-03-2011 11:53:32
 23. 23. 1999-2006 Projecten verricht binnen Kaap3 1993-1995, herstructurering Stadion Feijenoord e.o. ontwerpbureau: en plan Veranda - Studie naar de vormgeving en inrichting van het boven- Planontwikkeling herstructurering Stadion Feijenoord en omgeving. regionale bedrijventerrein Hoeksche Waard in opdracht van In samenhang met het plan voor de renovatie en de herindeling van gemeente Binnenmaas de ruimte rondom het stadion is een ontwerp gemaakt dat voorziet - Second opinion Ruimtelijk Plan Rotterdam 2020, commentaar in de uitbreiding van de faciliteiten van het stadioncomplex. Voor op de structuurvisie van de regio in opdracht van Provincie het aangrenzende terrein dat direct aan de Maas is gelegen, op Zuid Holland de gronden van de voormalige scheepswerf van Piet Smit, is een - Ontwikkelingsvisie Erasmus Universiteit Rotterdam, steden- stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan ontwikkeld dat voorziet bouwkundig plan voor de herontwikkeling van in de bouw van 1100 woningen, 45.000 m2 bedrijfsruimte en 6.000 ‘Campus Woudestein” m2 kantoren. - Uitwerking deelgebied binnen stedenbouwkundig plan Groot Roombeek Enschede Publicatie van dit plan in: Blauwe Kamer, oktober 1993 no. 5, blz. 25 e.v. en - UCP, Utrecht Centrum plan en vervaardiging van het themanummer 53 van het maandblad de Architect, november 1993, blz. 44 ‘Kwaliteitsboek Kiezen en Keuren in het UCP’ 2002 e.v. - A7-Corridor, Friesland - Ontwikkelingsplan oostelijke stadsentree Tilburg 1991- 1993 - Structuurplan Rotterdam Zuid Stedenbouwkundig ontwerp voor “het Integraal Plan Noordrand- - Onderzoek bedrijventerreinen in Nederland, resultaat van dit Rotterdam” (IPNR). De componenten van dit grootschalige onderzoek gepubliceerd in boek ‘Vademecum ontwikkelingsplan zijn: de aanleg van een nieuwe luchthaven bedrijventerreinen” uitgeverij 010 Rotterdam 2004 (verplaatsing vliegveld Zestienhoven), een nieuwe rijksweg tussen - Regioplan Leeuwarden RW 13 en 16, de ontwikkeling van een nieuw woongebied en - Studie aanleg Zuider Zee Lijn Amsterdam Groningen een intermediaire zone; een groene ecologische overgangszone - People Mover Wilhelminapier Kop van Zuid Rotterdam tussen het stedelijk gebied van Rotterdam en de buurgemeenten. - Ontwikkelingsvisie Binnensingelgebied Enschede Het plan omvat 7.000 woningen, 140 ha bedrijfsterrein en 30 ha - Masterplan Philips City Center Nijmegen voor kantoren in hoge dichtheden. De werkzaamheden zijn kort samengevat stedenbouwkundige vormgeving en landschappelijke inpassing van de eerder genoemde planonderdelen, de totale 1995 – 1999 gemeente Rotterdam, Kop van Zuid grondexploitatie, de vervaardiging van het structuurplan en het ontwerpen en uitwerken van diverse verkavelingsplannen voor Opstelling Masterplan Wilhelminapier, Kop van Zuid, 1999 verschillende deelgebieden. Programma studies en planbegeleiding Wilhelminapier Kop van Zuid zoals nieuwbouw Luxor-theater, herontwikkeling oude pakhuizen, nieuwbouw KPN-toren, WPC gebouw en diverse woontorens. Stedenbouwkundig lid Quality Team Kop van Zuid ir. Stef L.J. van der Gaag pagina 23portfolio.indd 23 21-03-2011 11:53:32
 24. 24. 1988 -1991 Publicaties en redactionele werkzaamheden: Stedenbouwkundige werkzaamheden in het gebied dat de “Kop van 2004 Vademecum Bedrijventerreinen, ontwerponderzoek Zuid” genoemd wordt; een uitgestrekt havengebied in Rotterdam- naar bedrijventerreinen in Nederland. Uitgeverij 010, Zuid, gelegen tussen negentiende eeuwse woonwijken en ruim 120 Rotterdam juli 2004. ISBN 90 6450 509 8 ha. groot. Het gebied heeft de havenfunctie verloren en zal een 1995 Buitenruimte, ontwerp, aanleg en beheer van de belangrijke rol gaan vervullen in de revitalisering van de zuidoever en openbare ruimte in Rotterdam. de omliggende woongebieden. Uitgeverij 010, Rotterdam. ISBN 90-6450-260-9 Het stedenbouwkundige werk bestond uit het vervaardigen van een diverse tekstbijdragen masterplan en bestemmingsplan voor het gehele gebied. Het plan 1993 Het Oude Westen, Rotterdam Ondertitel: Laboratorium voorziet in de aanleg van een nieuwe stadsbrug, die de ‘Kop van van de stadsvernieuwing Uitgeverij 010, Rotterdam. Zuid’ direct verbindt met het huidige stadscentrum, en in de bouw ISBN 90-6450-197-1 Eindredactie en Inleiding van een aanzienlijke hoeveelheid kantoren (300.000 m2 b.v.o.), 1991 Vertaling van ‘Osterreichs Asthetische Kultur 1870- woningen (5.000) en stedelijke voorzieningen (60.000 m2 b.v.o.). 1914, betrachtungen eines Historikers’ uit ‘Traum Werkzaamheden: het doen van stedenbouwkundige voorstellen, het und Wirklichkeit Wien 1870-1930’, catalogus van de onderhouden van contacten met de toekomstige opdrachtgevers, tentoonstelling onder dezelfde naam in Wenen, architecten, marktpartijen en de vertegenwoordigende organisaties 28/3-6/10; 1985 van aangrenzende stadsvernieuwingswijken en de voorbereiding en 1988 Vertaling van ‘The Ringstrasse, its critics, and the begeleiding van bouwplannen. Presentatie van de planvoorstellen birth of urban modernism ’ uit: Fin-de-siècle Vienna, voor de stedelijke bestuursorganen en commissies en verzorging van politics and culture. Auteur: Carl E. Schorske. Vintage de financieel-economische rapportages in samenwerking met andere books 1981 ambtelijke diensten. 1981 Redactie en publicatie van het jubileumboek ‘Raderwerk, 10 jaar Projektraad’; een bundel opstellen 1981-1988 en essays over architectuur, architectuurtheorie, Van 1981 tot 1988 verantwoordelijk voor de ontwikkeling van stedenbouw en volkshuisvesting. Delftse Universitaire stedenbouwkundige plannen en herstructurerings voorstellen in Pers, 1981. Bespreking van deze uitgave in ‘TABK’ no. diverse stadsvernieuwingswijken op de zuidoever van de Maasstad. 14 1981 In overleg met bewonersorganisaties werden stedenbouwkundige 1973-1980 Student-assistent Permanente Werkgroep Projektraad, plannen ontwikkeld en uitgevoerd. De betreffende negentiende TU Bouwkunde. Tot de werkzaamheden behoorde het eeuwse woonwijken kenmerken zich door een dicht bebouwde redigeren en doen uitgeven van collegedictaten en het stedenbouwkundige structuur van gesloten bouwblokken. De voorbereiden en doen uitgeven van publicaties over ingrepen bestonden uit renovatie, vervangende nieuwbouw en het onderzoek in de architectuurtheorie, stedenbouw en verbeteren van de openbare ruimten als straten en pleinen. De volkshuisvesting. herstructureringen beoogden de woonwijken te voorzien van meer recreatieve (groen)voorzieningen door het versterken van waardevolle ruimtelijke structuren. Sloopvoorstellen werden daarbij niet uit de weggegaan. pagina 24 portfolioportfolio.indd 24 21-03-2011 11:53:32

×