Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

O zi de primavara in pelerinaj (nx power lite)

1,046 views

Published on

Published in: Travel
 • Login to see the comments

O zi de primavara in pelerinaj (nx power lite)

 1. 1. AA -- RâmnicuRâmnicu VâlceaVâlcea BB -- MânãstireaMânãstirea VãleniVãleni CC -- MânãstireaMânãstirea Curtea deCurtea de ArgesArges DD -- MânãstireaMânãstirea Corbii de PiatrãCorbii de Piatrã EE -- CâmpulungCâmpulung MuscelMuscel FF -- MânãstireaMânãstirea NãmãiestiNãmãiesti
 2. 2. Photo -Photo - StelasStelas Este prima bisericEste prima bisericãã din lemn construitdin lemn construitãã de Zosimade Zosima Schimonahul,Schimonahul, ((16921692),), mmããritritã deã de DoroteiDorotei arhimandritul,arhimandritul, zugrzugrããvitvitãã de staretade stareta Platonida siPlatonida si reclreclããditditãã dede Ghenadie al II-lea alGhenadie al II-lea al ArgesuluiArgesului.. Biserica actualBiserica actualãã aa fost ziditfost ziditãã îîn 1888n 1888 de preotul Iosif side preotul Iosif si obobsstea mtea mâânastiriinastirii apoi reziditapoi reziditãã dindin temelie detemelie de
 3. 3. Photo -Photo - StelasStelas
 4. 4. Photo - StelasPhoto - Stelas
 5. 5. Photo -Photo - StelasStelas
 6. 6. Photo -Photo - StelasStelas
 7. 7. Photo -Photo - StelasStelas
 8. 8. Photo -Photo - StelasStelas
 9. 9. Mânastirea Curtea de Arges a fost înãltatã de Neagoe Basarab. Este distrusã în 1611 de armatele lui Gabriel Bathory si restauratã de Matei Basarab. În 1654, a fost consideratã ““una dinuna din minunile lumiiminunile lumii”.”. Spre sfârsitul secolului al XIX lea a fost refãcutã în forma prezentã de cãtre Andre Lecomte du Nouy. În fata bisericii mânãstirii Curtea de Arges se aflã un agheasmatar iar în Photo -Photo - StelasStelas
 10. 10. Photo -Photo - StelasStelas
 11. 11. Photo -Photo - StelasStelas
 12. 12. Photo -Photo - StelasStelas
 13. 13. Se spune ca pecetea marcheazã locul în care aSe spune ca pecetea marcheazã locul în care a fost ziditã Ana, sotia Mesterului Manole…fost ziditã Ana, sotia Mesterului Manole… Photo -Photo - StelasStelas
 14. 14. Photo -Photo - StelasStelas
 15. 15. Photo -Photo - StelasStelas
 16. 16. Photo -Photo - StelasStelas
 17. 17. Photo - StelasPhoto - Stelas MânãstireaMânãstirea Corbii de PiatrãCorbii de Piatrã este o mânãstireeste o mânãstire rupestrã. Primarupestrã. Prima atestareatestare documentarãdocumentarã existã din anulexistã din anul 1512 dar nu1512 dar nu reprezintã sireprezintã si înfiintarea ei.înfiintarea ei. Se înrudesteSe înrudeste tipologic cutipologic cu grupul de bisericigrupul de biserici rupestre dinrupestre din Capadocia.Capadocia. CatapeteasmaCatapeteasma bisericii dateazabisericii dateaza din 1804.din 1804. Manastirea a fost
 18. 18. Photo -Photo - StelasStelas
 19. 19. Photo -Photo - StelasStelas
 20. 20. Photo - InternetPhoto - Internet
 21. 21. Photo -Photo - StelasStelas
 22. 22. Photo - InternetPhoto - Internet
 23. 23. Photo - StelasPhoto - Stelas
 24. 24. Photo -Photo - StelasStelas
 25. 25. Photo -Photo - StelasStelas
 26. 26. Photo -Photo - StelasStelas
 27. 27. Mânãstirea NegruMânãstirea Negru Vodã din Câmpulung-Vodã din Câmpulung- Muscel - Arges,Muscel - Arges, ctitoritã în anul 1215ctitoritã în anul 1215 de catre Radu Negrude catre Radu Negru Voievod, reziditã deVoievod, reziditã de Basarab I si fiul sauBasarab I si fiul sau Nicolae Alexandru,Nicolae Alexandru, recladitã de Mateirecladitã de Matei Basarab,Basarab, reprezintã cel maireprezintã cel mai important ansambluimportant ansamblu monastic din Muscel,monastic din Muscel, în componenta eiîn componenta ei intrând Paraclisulintrând Paraclisul Domnesc, BisericaDomnesc, Biserica micã, Turnulmicã, Turnul clopotnitã de laclopotnitã de la intrare, Casaintrare, Casa Domneascã, CaseleDomneascã, Casele egumenesti, anexaegumenesti, anexa casei domnesti sicasei domnesti si Photo -Photo - StelasStelas
 28. 28. Photo -Photo - StelasStelas
 29. 29. Photo -Photo - StelasStelas
 30. 30. Photo -Photo - StelasStelas
 31. 31. Photo - StelasPhoto - Stelas
 32. 32. Photo - StelasPhoto - Stelas
 33. 33. Photo -Photo - StelasStelas
 34. 34. Photo -Photo - StelasStelas
 35. 35. Photo -Photo - StelasStelas
 36. 36. Photo -Photo - StelasStelas
 37. 37. Photo - StelasPhoto - Stelas
 38. 38. BisericaBiserica mânãstirii estemânãstirii este sãpatã în piatrã, însãpatã în piatrã, în stânca muntelui.stânca muntelui. Date exacte înDate exacte în legãturã culegãturã cu întemeiereaîntemeierea mânãstirii si amânãstirii si a bisericii nu sebisericii nu se cunosc, însa,cunosc, însa, legendele transmiselegendele transmise oral, din mosioral, din mosi strãmosi, pomenescstrãmosi, pomenesc chiar de numelechiar de numele domnitorului Negrudomnitorului Negru Vodã.Vodã.Photo -Photo - StelasStelas
 39. 39. Photo -Photo - StelasStelas
 40. 40. Photo -Photo - StelasStelas
 41. 41. Photo -Photo - StelasStelas
 42. 42. Photo -Photo - StelasStelas
 43. 43. Photo -Photo - StelasStelas
 44. 44. asa memorialã George Topârceanu - Nãmãiesasa memorialã George Topârceanu - Nãmãies Photo -Photo - StelasStelas
 45. 45. Corul MadrigalCorul Madrigal FericirileFericirile 19.03.1419.03.1421:4121:41 Fotografii personale -8 martieFotografii personale -8 martie 20142014 stelaspinoie@yahoo.comstelaspinoie@yahoo.com

×