Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CCuunn gg đđiiệệnn MMùùaa ĐĐôônngg
II.. CCáácchh mmạạnngg tthháánngg MMưườờii NNggaa nnăămm 11991177 
IIII.. CCuuộộcc đđấấuu ttrraannhh xxââyy ddựựnngg vvàà ...
11.. TTììnnhh hhììnnhh nnưướớcc NNggaa ttrrưướớcc ccáácchh mmạạnngg 
- Chính trị: 
Đầu thế kỉ XX, Nga vẫn là nước quân chủ...
NNggaa HHooàànngg 
NNiikkoollaass IIII
NNiicchhoollaass IIII vvàà 
bbàà vvợợ AAlleexxaannddrraa 
FFeeddoorroovvnnaa ttạạii 
TTssaarrsskkooyyee SSeelloo,, 
ggầầnn...
CCôônngg 
cchhúúaa 
AAnnaassttaassiiaa
CCôônngg cchhúúaa 
OOllggaa
CCôônngg cchhúúaa 
TTaattyyaannaa
NNiicchhoollaass IIII 
vvàà ccoonn ttrraaii 
AAlleexxeeii
11.. TTììnnhh hhììnnhh nnưướớcc NNggaa ttrrưướớcc ccáácchh mmạạnngg 
- Kinh tế: 
Suy sụp vì chiến tranh, nạn đói xảy ra ở ...
11.. TTììnnhh hhììnnhh nnưướớcc NNggaa ttrrưướớcc ccáácchh mmạạnngg 
- Xã hội: 
Đời sống nhân dân cực khổ dẫn đến phong 
t...
VVllaaddiimmiirr 
IIllyyiicchh LLeenniinn
2. TTừừ ccáácchh mmạạnngg tthháánngg HHaaii đđếếnn ccáácchh mmạạnngg 
tthhaanngg MMưườờii 
a. Cách mạng tháng Hai 
- Đảng ...
ĐĐ ảảnngg BBoollsseevviikk qquu yyếếtt đđịịnnhh kkhhởởii nngghhĩĩaa ởở 
PPeettrrooggrraadd
- Ngày 9.1.1917 (22.1 theo Công Lịch), trong 
lễ kỷ niệm "Ngày chủ nhật đẫm máu" ở 
Petrograd đã xảy ra một cuộc biểu tình...
PPeettrrooggrraatt 
44..77..11991177
- Ngày 25.2 (10.3), đảng Bolshevik quyết 
định chuyển sang tổng bãi công chính trị 
toàn thành phố và các cuộc xung đột gi...
- Ngày 27.2 (12.3), cuộc khởi nghĩa lan ra 
khắp thành phố. 
- Triều đình Sa hoàng huy động 60.000 binh 
lính từ mặt trận ...
- Ngay sau khi đế quốc Nga cáo chung, xô viết 
đại biểu công nhân và binh lính Petrograd đã 
đứng ra điều hành mọi công vi...
- Ngày 2.3 (15.3), chính phủ lâm thời tư sản 
được thành lập do huân tước Georgy Lvov làm 
thủ tướng. 
- Đến thời điểm này...
HHuuâânn ttưướớcc 
GGeeoorrggyy LLvvoovv
b. Cách mạng tháng Mười (1917) 
- Bolshevik là những thành viên của phe 
Bolshevik của Đảng Lao động Dân chủ Xã hội 
Nga 
...
BBoollsshheevviikk ((11992200)),, ttrraannhh 
ccủủaa BBoorriiss KKuussttooddiieevv
- Trong hoàn cảnh đó, lãnh tụ của đảng 
Bolshevik - Lenin từ Thụy Sĩ trở về được sự 
ủng hộ rất lớn của nhân dân Petrograd...
LLuuậậnn ccưươơnngg TThháánngg TTưư
- Chiều 24.10, cuộc khởi nghĩa bắt đầu. 
- Theo kế hoạch, các đơn vị Cận vệ đỏ tập trung 
lực lượng đánh chiếm các khu vực...
ĐĐộộii qquuâânn ááoo đđỏỏ (( HHồồnngg qquuâânn))
- Kế hoạch tấn công Cung điện Mùa Đông 
được ấn định vào rạng sáng ngày 25.10. 
- 7 giờ sáng, đợt tấn công thứ nhất bắt đầ...
- 6 giờ chiều, cung điện bị vây chặt, binh sĩ 
và thủy thủ tiến sát đến cung điện và chiếm 
lấy tất cả những góc đường và ...
- Bolshevik gửi tối hậu thư cho Bộ tham mưu 
quân sự Petrograd buộc đầu hàng nếu không sẽ 
cho chiến hạm Rạng Đông tấn côn...
CChhiiếếnn hh ạạmm RRạạnngg ĐĐôônngg
- 9 giờ 45 phút, chiến hạm Rạng Đông nổ 
loạt súng lệnh báo hiệu tấn công. 
- Cuộc chiến diễn ra tới 2 giờ 45 phút sáng 
t...
HHồồnngg qquuâânn cchh iiếếmm ccuunngg đđiiệệnn MMùùaa ĐĐôônngg
AAlleexxaannddeerr 
KKeerreennsskkyy
- Tiếp theo, khởi nghĩa thắng lợi ở Mascovar. 
- Đầu năm 1918, cách mạng giành thắng lợi trên 
khắp nước Nga. 
* Tính chất...
11.. XXââyy ddựựnngg cchhíínnhh qquuyyềềnn XXôô vviiếếtt 
- Ngay trong đêm 7.11 năm 1917 (25.10 theo 
lịch Nga), Đại hội X...
- Các sắc lệnh đầu tiên của chính quyền Xô viết 
đã được thông qua là Sắc lệnh hòa bình và Sắc 
lệnh ruộng đất 
- Thực hiệ...
- Các cơ quan trung ương và Xô Viết các địa 
phương được thành lập. 
- Tiến hành quốc hữu hóa nhà máy, xí nghiệp 
cua tư s...
- Ngày 3.3.1918, nước Nga Xô Viết kí Hòa ước 
Brest-Litovsk với các nước phe Liên minh 
Trung tâm chính thức rút khỏi Chiế...
2. BBảảoo vvệệ cchhíínnhh qquuyyềềnn XXôô vviiếếtt 
- Trong khi Nga đang xây dựng chế độ xã hội 
chủ nghĩa thì các phần tử...
- Cuộc nội chiến diễn ra từ đầu năm 1918 đến 
tháng 11.1920. 
- Suốt khoảng thời gian nội chiến, nhân dân Nga 
tập trung t...
- Trước tình hình đó, nước Nga Xô Viết đã áp 
dụng Chính sách cộng sản thời chiến, xây 
dựng Hồng quân công nông.
* CChhíínnhh ssáácchh ccộộnngg ssảảnn tthhờờii cchhiiếếnn:: 
- Kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp 
- Trưng thu lương thực t...
- Vừa chiến đấu, vừa xây dựng, Hồng quân và 
nhân dân Xô viết đã từng bước đẩy lùi các 
cuộc tấn công 
=> Cuối năm 1920, c...
aa.. ĐĐốốii vvớớii nnưướớcc NNggaa:: 
- Đập tan chế độ phong kiến Nga Hoàng 
- Làm thay đổi hoàn toand tình hình đất nước ...
bb.. ĐĐốốii vvớớii tthhếế ggiiớớii:: 
- Làm thay đổi cục diện thế giới 
- Cổ vũ mạnh mẽ cho phong trào cách mạng của 
giai...
Cách mạng Tháng 10 Nga
Cách mạng Tháng 10 Nga
Cách mạng Tháng 10 Nga
Cách mạng Tháng 10 Nga
Cách mạng Tháng 10 Nga
Cách mạng Tháng 10 Nga
Cách mạng Tháng 10 Nga
Cách mạng Tháng 10 Nga
Cách mạng Tháng 10 Nga
Cách mạng Tháng 10 Nga
Cách mạng Tháng 10 Nga
Cách mạng Tháng 10 Nga
Cách mạng Tháng 10 Nga
Cách mạng Tháng 10 Nga
Cách mạng Tháng 10 Nga
Cách mạng Tháng 10 Nga
Cách mạng Tháng 10 Nga
Cách mạng Tháng 10 Nga
Cách mạng Tháng 10 Nga
Cách mạng Tháng 10 Nga
Cách mạng Tháng 10 Nga
Cách mạng Tháng 10 Nga
Cách mạng Tháng 10 Nga
Cách mạng Tháng 10 Nga
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cách mạng Tháng 10 Nga

1,569 views

Published on

History leeson..

Published in: Education
 • Login to see the comments

Cách mạng Tháng 10 Nga

 1. 1. CCuunn gg đđiiệệnn MMùùaa ĐĐôônngg
 2. 2. II.. CCáácchh mmạạnngg tthháánngg MMưườờii NNggaa nnăămm 11991177 IIII.. CCuuộộcc đđấấuu ttrraannhh xxââyy ddựựnngg vvàà bbảảoo vvệệ cchhíínnhh qquuyyềềnn XXôô vviiếếtt IIIIII.. ÝÝ nnggĩĩaa llịịcchh ssửử ccủủaa CCáácchh mmạạnngg tthháánngg MMưườờii NNggaa
 3. 3. 11.. TTììnnhh hhììnnhh nnưướớcc NNggaa ttrrưướớcc ccáácchh mmạạnngg - Chính trị: Đầu thế kỉ XX, Nga vẫn là nước quân chủ chuyên chế. Nga Hoàng lại đẩy nhân dân vào các cuộc chiến tranh đế quốc làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, xã hội
 4. 4. NNggaa HHooàànngg NNiikkoollaass IIII
 5. 5. NNiicchhoollaass IIII vvàà bbàà vvợợ AAlleexxaannddrraa FFeeddoorroovvnnaa ttạạii TTssaarrsskkooyyee SSeelloo,, ggầầnn SStt.. PPeetteerrssbbuurrgg nnăămm 11889944
 6. 6. CCôônngg cchhúúaa AAnnaassttaassiiaa
 7. 7. CCôônngg cchhúúaa OOllggaa
 8. 8. CCôônngg cchhúúaa TTaattyyaannaa
 9. 9. NNiicchhoollaass IIII vvàà ccoonn ttrraaii AAlleexxeeii
 10. 10. 11.. TTììnnhh hhììnnhh nnưướớcc NNggaa ttrrưướớcc ccáácchh mmạạnngg - Kinh tế: Suy sụp vì chiến tranh, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi
 11. 11. 11.. TTììnnhh hhììnnhh nnưướớcc NNggaa ttrrưướớcc ccáácchh mmạạnngg - Xã hội: Đời sống nhân dân cực khổ dẫn đến phong trào phản đối chiến tranh bùng nổ khắp nơi
 12. 12. VVllaaddiimmiirr IIllyyiicchh LLeenniinn
 13. 13. 2. TTừừ ccáácchh mmạạnngg tthháánngg HHaaii đđếếnn ccáácchh mmạạnngg tthhaanngg MMưườờii a. Cách mạng tháng Hai - Đảng Bolshevik do Vladimir Ilyich Lenin lãnh đạo tổ chức những cuộc biểu tình lớn chống chiến tranh và bãi công tập thể.
 14. 14. ĐĐ ảảnngg BBoollsseevviikk qquu yyếếtt đđịịnnhh kkhhởởii nngghhĩĩaa ởở PPeettrrooggrraadd
 15. 15. - Ngày 9.1.1917 (22.1 theo Công Lịch), trong lễ kỷ niệm "Ngày chủ nhật đẫm máu" ở Petrograd đã xảy ra một cuộc biểu tình lớn chống chiến tranh. - Cuộc biểu tình lan rộng sang Mạc Tư Khoa, Baku và nhiều thành phố khác.
 16. 16. PPeettrrooggrraatt 44..77..11991177
 17. 17. - Ngày 25.2 (10.3), đảng Bolshevik quyết định chuyển sang tổng bãi công chính trị toàn thành phố và các cuộc xung đột giữa những người biểu tình và cảnh sát đã diễn ra. - Ngày 26.2 (11.3) , theo lời kêu gọi của đảng Bolshevik, công nhân chuyển từ tổng bãi công chính trị sang khởi nghĩa vũ trang bằng cách tước vũ khí của cảnh sát.
 18. 18. - Ngày 27.2 (12.3), cuộc khởi nghĩa lan ra khắp thành phố. - Triều đình Sa hoàng huy động 60.000 binh lính từ mặt trận trở về đàn áp phong trào tuy nhiên binh lính được nhân dân vận động đã bắn vào cảnh sát, bắt các bộ trưởng và tướng của Sa hoàng. - Sa hoàng Nikolai II thoái vị và đế quốc Nga cáo chung (1917).
 19. 19. - Ngay sau khi đế quốc Nga cáo chung, xô viết đại biểu công nhân và binh lính Petrograd đã đứng ra điều hành mọi công việc của nhà nước.
 20. 20. - Ngày 2.3 (15.3), chính phủ lâm thời tư sản được thành lập do huân tước Georgy Lvov làm thủ tướng. - Đến thời điểm này nước Nga xuất hiện tình trạng 2 chính quyền song song tồn tại: chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và xô viết các đại biểu công nhân và binh lính.
 21. 21. HHuuâânn ttưướớcc GGeeoorrggyy LLvvoovv
 22. 22. b. Cách mạng tháng Mười (1917) - Bolshevik là những thành viên của phe Bolshevik của Đảng Lao động Dân chủ Xã hội Nga - Sau Cách mạng Tháng Hai, nước Nga xuất hiện tình trạng 2 chính quyền song song tồn tại: chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và xô viết đại biểu công nhân và binh lính
 23. 23. BBoollsshheevviikk ((11992200)),, ttrraannhh ccủủaa BBoorriiss KKuussttooddiieevv
 24. 24. - Trong hoàn cảnh đó, lãnh tụ của đảng Bolshevik - Lenin từ Thụy Sĩ trở về được sự ủng hộ rất lớn của nhân dân Petrograd. - Ngày 4.4.1917, Lenin đọc một bài phát biểu quan trọng có nhan đề "Những nhiệm vụ của giai cấp vô sản trong cuộc cách mạng hiện nay". (Luận cương Tháng Tư) chỉ ra con đường chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.
 25. 25. LLuuậậnn ccưươơnngg TThháánngg TTưư
 26. 26. - Chiều 24.10, cuộc khởi nghĩa bắt đầu. - Theo kế hoạch, các đơn vị Cận vệ đỏ tập trung lực lượng đánh chiếm các khu vực đầu mối, trụ sở các bộ, tổng đài điện thoại, nhà ga, các cầu bắc qua sông Neva. - Ngay trong đêm 24.10, quân khởi nghĩa đã chiếm được toàn bộ Petrograd, bao vây Cung điện Mùa Đông mà hầu như không tổn thất.
 27. 27. ĐĐộộii qquuâânn ááoo đđỏỏ (( HHồồnngg qquuâânn))
 28. 28. - Kế hoạch tấn công Cung điện Mùa Đông được ấn định vào rạng sáng ngày 25.10. - 7 giờ sáng, đợt tấn công thứ nhất bắt đầu. Các vòng đai dần khép lại nhưng các cuộc tấn công quá chậm và phải dùng xe hơi chuyển mệnh lệnh. - 3 giờ chiều, đại bác được chĩa thẳng vào Cung điện Mùa Đông
 29. 29. - 6 giờ chiều, cung điện bị vây chặt, binh sĩ và thủy thủ tiến sát đến cung điện và chiếm lấy tất cả những góc đường và các mái nhà ở bến tàu cạnh bộ Hải quân và cung điện. - Các sĩ quan dựng chướng ngại vật chặn cổng ra vào Cung điện Mùa Đông, nã súng trường và súng máy vào các mục tiêu di động.
 30. 30. - Bolshevik gửi tối hậu thư cho Bộ tham mưu quân sự Petrograd buộc đầu hàng nếu không sẽ cho chiến hạm Rạng Đông tấn công. - Một tối hậu thư khác được gửi đến cho Chính phủ lâm thời buộc phải dọn sạch chướng ngại vật và đầu hàng vô điều kiện.
 31. 31. CChhiiếếnn hh ạạmm RRạạnngg ĐĐôônngg
 32. 32. - 9 giờ 45 phút, chiến hạm Rạng Đông nổ loạt súng lệnh báo hiệu tấn công. - Cuộc chiến diễn ra tới 2 giờ 45 phút sáng thì kết thúc. Toàn bộ chính phủ tư sản lâm thời bị bắt (trừ Kerensky).
 33. 33. HHồồnngg qquuâânn cchh iiếếmm ccuunngg đđiiệệnn MMùùaa ĐĐôônngg
 34. 34. AAlleexxaannddeerr KKeerreennsskkyy
 35. 35. - Tiếp theo, khởi nghĩa thắng lợi ở Mascovar. - Đầu năm 1918, cách mạng giành thắng lợi trên khắp nước Nga. * Tính chất:Đây là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới
 36. 36. 11.. XXââyy ddựựnngg cchhíínnhh qquuyyềềnn XXôô vviiếếtt - Ngay trong đêm 7.11 năm 1917 (25.10 theo lịch Nga), Đại hội Xô Viết toàn Nga lần thứ hai tuyên bố khai mạc tại điện Smoniyl và tuyên bố thành lập chính quyền Xô Viết do Lenin đứng đầu.
 37. 37. - Các sắc lệnh đầu tiên của chính quyền Xô viết đã được thông qua là Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh ruộng đất - Thực hiện các biện pháp thủ tiêu các tàn tích của chế độ cũ như xóa bỏ sự phân biệt đẳng cấp, những đặc quyền của Giáo hội, nam nữ bình đẳng, quyền bình đẳng của các dân tộc
 38. 38. - Các cơ quan trung ương và Xô Viết các địa phương được thành lập. - Tiến hành quốc hữu hóa nhà máy, xí nghiệp cua tư sản - Tháng 12.1917, Hội đồng kinh tế quốc dân tối cao được thành lập nhằm xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.
 39. 39. - Ngày 3.3.1918, nước Nga Xô Viết kí Hòa ước Brest-Litovsk với các nước phe Liên minh Trung tâm chính thức rút khỏi Chiến tranh thế giới thứ nhất.
 40. 40. 2. BBảảoo vvệệ cchhíínnhh qquuyyềềnn XXôô vviiếếtt - Trong khi Nga đang xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa thì các phần tử phản cách mạng với sự giúp sức của 14 nước đế quốc đã ra sức lật đổ chính quyền Xô Viết.
 41. 41. - Cuộc nội chiến diễn ra từ đầu năm 1918 đến tháng 11.1920. - Suốt khoảng thời gian nội chiến, nhân dân Nga tập trung toàn bộ sức lực tiến hành chống thù trong, giặc ngoài, điều kiện vô cùng khó khăn
 42. 42. - Trước tình hình đó, nước Nga Xô Viết đã áp dụng Chính sách cộng sản thời chiến, xây dựng Hồng quân công nông.
 43. 43. * CChhíínnhh ssáácchh ccộộnngg ssảảnn tthhờờii cchhiiếếnn:: - Kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp - Trưng thu lương thực thừa của nông dân - Thực hiện chế độ lao động cưỡng bức đối với toàn dân (từ 16 – 50 tuổi)
 44. 44. - Vừa chiến đấu, vừa xây dựng, Hồng quân và nhân dân Xô viết đã từng bước đẩy lùi các cuộc tấn công => Cuối năm 1920, chiến sự chấm dứt, Nhà nước Xô viết được bảo vệ và giữ vững
 45. 45. aa.. ĐĐốốii vvớớii nnưướớcc NNggaa:: - Đập tan chế độ phong kiến Nga Hoàng - Làm thay đổi hoàn toand tình hình đất nước và số phận nhân dân Nga - Mở ra một kỷ nguyên mới: giai cấp vô sản được giải phóng khỏi mọi ách áp bức, bóc lột, đứng lên làm chủ đất nước, nắm giữ vận mệnh của mình
 46. 46. bb.. ĐĐốốii vvớớii tthhếế ggiiớớii:: - Làm thay đổi cục diện thế giới - Cổ vũ mạnh mẽ cho phong trào cách mạng của giai cấp vô sản bị áp bức trên toàn thế giới

×