Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Användarcentrerad systemutveckling systvet ht 2011

Johan Lundin, föreläsningsslides användarcentrerad systemutveckling. HT 2011

 • Login to see the comments

Användarcentrerad systemutveckling systvet ht 2011

 1. 1. Användarcentrerad systemutveckling Johan Lundin http://web.mac.com/johan_lundin/ http://www.slideshare.net/superjohan2010-11-19
 2. 2. Några grundbegrepp• Interaktion By interaction we mean any communication between a user and computer, be it direct or indirect. Direct interaction involves a dialog with feedback and control throughout the performance of the task. Indirect interaction may involve background or batch processing. The important thing is that the user is interacting with the computer in order to accomplish something. (Dix et al., 1998, p. 3)
 3. 3. Några grundbegrepp• Användning Human intentionality and ‘object intentionality’ are radically different. An object in not a moral agent, it cannot be perceived as having an intention as a human has an intention. Alluding to how a two-month old baby can differentiate between intentional and non-intentional movements, Latour again proclaims how humans and objects are obviously distinct —“but a difference is not a divide” (Latour, p. 76 2005).
 4. 4. Design Vad är design?
 5. 5. Vad är då en användare?• Anställda i en specifik organisation?• Professionella användare?• Konsumenter?• Valfrihet att vara användare?• Användbarhet och användarfokus?• Saker kan få vara svåra att använda
 6. 6. Vad är då alternativet• technology centered?• organization centered?• information centered?• estethically centered?• system centered?• etc?
 7. 7. Vad är UCD?• Grundläggande principer: • Användarens uppgift och mål är drivkraften. • A:s agerande och sammanhang är relevant • A:s drivkrafter och kompetens är viktiga • A tillfrågas, deltar eller har en roll under designarbetet
 8. 8. Vad är UCD?Teknikcentrerad systemsyn
 9. 9. Vad är UCD?Systemvetenskaplig? systemsyn
 10. 10. Vad är UCD?Användarcentrerat fokus?
 11. 11. Vad är UCD?
 12. 12. Vad är UCD?
 13. 13. Vad är UCD?• Metod, metoduppsättning• Synsätt• Ställningstagande om ansvar• Ibland mer gränssnittsdesign, utseende, psykologiserande• Ofta funktion, nytta
 14. 14. Nya typer av mjukvaror utmanar metoderna • Finns det en användare? • Finns det utrymme/vilja att överhuvudtaget bry sig? Kunden harBeställaren ingen vet precis aning.Vi vetvad den vill inte ens ha vem hon (befintliga är. Helt ny system?) tjänst. (R&D?)
 15. 15. Vad är UCD?• Andra utgångspunkter eller drivkrafter • organisationsmål • standardisering • juridik • etc.
 16. 16. Varför UCD?• Men varför ska vi då? • Verktyg i designarbetet • Implementation och förväntningar • Utbildning • “Ägarskap” • En etisk och demokratisk fråga
 17. 17. Varför inte bara fråga användarna?• The Homer (14.00)
 18. 18. Varför UCD?• För att få hjälp och riktning, inte för att få “svaret” på hur systemet ska se ut.• För att fånga det abstrakta, i.e. det som sällan finns med i req. eller i organisationens bild av vad systemet ska göra• När det gäller system med användare och interaktion med användare
 19. 19. Hur UCD? Contextual InquiryAnvändarna PDbygger själva Etnografi Användarna systemet informeras Prototyp
 20. 20. Observation
 21. 21. Observation
 22. 22. Observation
 23. 23. Observation
 24. 24. Observation• Penna• Papper• Kamera• Videokamera• Dokument• Fråga och “intervjua”
 25. 25. Observation• Resultat • rika beskrivningar • helhetlig förståelse • mer än deltagarna förstår själva, översikt • koordinering & samordning, planering & procedurer, värden och kunskap
 26. 26. Observation• Fällor • leta problem • blir deltagare - “go native” • vad ska jag titta på? • blir språkrör för användarna
 27. 27. Observation• Svårighet i designskedet • Etnografi till konkret design • Cementera eller innovera • Om det inte är en bra idé att designa? • Vems sida står vi på som designers?
 28. 28. Observation• Lite av det som är bra • Kan designa så att det passar in • Inspiration • Kan svara på frågor du inte visste att du hade • Ut ur labbet (poliser och regn) • Beställaren/kunden/den som specificerat systemet vet inte alltid mest om verksamheten.
 29. 29. Observation• Contextual inquiry (Beyer & Holtzblatt) • snabb etnografi • bygger på att folk vet mycket om hur de gör det de gör • möjligt att skapa snabb förståelse • en användare och ett system, inte komplexa miljöer med många system och många användare • relativt tydlig avgränsning
 30. 30. Observation• Contextual inquiry sätt att modellera • Flödesmodell: beskriver kommunikationen och koordinationen som behövs för att lösa en uppgift. • Sekvensmodell:! visar alla steg som gås igenom för att lösa en uppgift. • Artefaktmodell: visar vilka fysiska hjälpmedel som skapats för att underlätta arbetet, hur de ser ut, hur ofta de används och vad dess avsikt är. • Kulturell modell: beskriver organisationens kultur och värderingar. Innefattar företagets policy, skapad av företagsledningen men även outtalade värderingar kan finnas hos de anställda. • Fysisk modell: ! fysik beskrivning av arbetsplatsen i termer av rum, väggar etc.
 31. 31. Varför är det intressant...• ... att förstå användare (Chipchase)• http://www.ted.com/talks/jan_chipchase_on_our_mobile_phones.html

×