Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nudel mul

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Nudel mul

 1. 1. NUDEL nätburen undervisning,distansutbildning och e-lärande
 2. 2. inramning• digitalisering av högre utbildning• tekniska infrastrukturer• personlig ITmycket prat men lite
 3. 3. Vad visste vi om lärarna?• Vår bild baserades på de mest positiva och de mest negativa• Ofta baserat på respons på det vi redan gör• Knapert med studier (internationellt och nationellt), av god kvalitet och med fokus på annat än distansutbildning• Mycket av vårt fokus hamnade på individuell användare på teknisk support, systemfrågor, teknopedagogiskt
 4. 4. data och målsättningar• enkäter till alla lärare på hv & gu• intervjuer av 18 lärare• workshops och erfagrupper – disco-utvecklare, gul-ansvariga och designvisionärer• kartläggning av IT-användning
 5. 5. samverkansprojektetadderar fokus på…• distans kontra campus• hv jämfört med gu
 6. 6. i fokus• e-post• lärplattform (disco/gul)• “övrig IT”• attityder till IT
 7. 7. Enkäten Content Categori e s Variable sA Demographic and contextual Gender, Age, Educational Area, Job information description, Teaching Experience, etc.B E-mail use Frequency and Purposes of UseC Use of LMS Frequency and Purposes of UseD Knowledge and Use of other Video-conferencing, digital photo, streaming ICTs media, social media, bloggs wikis etc.E Attitudes towards using ICT Allows for flexibility in working hours. in Higher Education Positive for students’ learning. Helps developing pedagogical skills.
 8. 8. analytiska utgångspunkterhur kan vi förstå vad sompåverkar lärares användningav IT? – att använda IT mycket och att använda mycket IT – adoption av praktik
 9. 9. A"tyder((filtrerade)(500"450"400" Jag"upplever"a;"den"<d"jag"använder"för" a;"kommunicera"med"studenter"via"ITD verktyg"är"väl"använd"350" IT"underlä;ar"mi;"arbete"genom"a;"jag"300" kan"kommunicera"med"mina"studenter" även"på"kvällar"och"helger"250" A;"använda"ITDverktyg"har"utvecklat"och"200" förbä;rat"mina"arbetsmetoder"och"min" pedagogik"150" Jag"anser"a;"användning"av"ITDverktyg"100" för"kommunika<on"och"undervisning" har"en"posi<v"effekt"på"studenternas" 50" lärande" 0" instämmer" instämmer" varken"eller" tar"delvis" tar"helt" delvis" avstånd" avstånd"
 10. 10. Läraresattityder 500" A"tyder((filtrerade)( 450" 400" Jag"upplever"a;"den"<d"jag"använder"för" a;"kommunicera"med"studenter"via"ITD verktyg"är"väl"använd" 350" IT"underlä;ar"mi;"arbete"genom"a;"jag" 300" kan"kommunicera"med"mina"studenter" även"på"kvällar"och"helger" 250" A;"använda"ITDverktyg"har"utvecklat"och" 200" förbä;rat"mina"arbetsmetoder"och"min" pedagogik" 150" Jag"anser"a;"användning"av"ITDverktyg" 100" för"kommunika<on"och"undervisning" har"en"posi<v"effekt"på"studenternas" 50" lärande" 0" instämmer" instämmer" varken"eller" tar"delvis" tar"helt" delvis" avstånd" avstånd"
 11. 11. L ärplatform
 12. 12. Frequencyofuseinothertechnologies So^ware"for"simulaHon" Other"own"made"digital"material"" Own"captured"digital"photos" Own"recorded"video"material" Google"Wave" Coauthoring"services"(e.g."Google"Docs)" Online"calendars" Dropbox" Video"hosHng"services"(e.g."YouTube)" Online"encyclopedias" ScienHfic"databases"Mass"media"online"(e.g."newspapers"online)" TwiUer" Wikis" Blogs" Academia.edu/LinkedIN.com" Facebook" PresentaHon"programs"(e.g"Power"Point)" SMS"(texHng)" Video"lecture" Videoconferencing" Forum"(message"boards)" Chat"(IM)" Email" 0" 0,1" 0,2" 0,3" 0,4" 0,5" 0,6" 0,7" 0,8" 0,9" 1" Percentofrespondents
 13. 13. Teknikanvändning -bredd So^ware"for"simulaHon" Frequencyofuseinothertechnologies Other"own"made"digital"material"" Own"captured"digital"photos" Own"recorded"video"material" Google"Wave" Coauthoring"services"(e.g."Google"Docs)" Online"calendars" Dropbox" Video"hosHng"services"(e.g."YouTube)" Online"encyclopedias" ScienHfic"databases"Mass"media"online"(e.g."newspapers"online)" TwiUer" Wikis" Blogs" Academia.edu/LinkedIN.com" Facebook" PresentaHon"programs"(e.g"Power"Point)" SMS"(texHng)" Video"lecture" Videoconferencing" Forum"(message"boards)" Chat"(IM)" Email" 0" 0,1" 0,2" 0,3" 0,4" 0,5" 0,6" 0,7" 0,8" 0,9" 1" Percentofrespondents
 14. 14. nudelresultat (short version)• användningens bredd Frekvens respondenter Sammanvägd användningsbredd e-post, LMS samt “övrig IT”
 15. 15. nudelresultat (short version)• användningens magnitud: lms Frekvens respondenter Användningsmagnitud (djup) för LMS
 16. 16. attitydscore
 17. 17. the big picture• lärargruppen är diversifierad , men övervägande positiv• vare sig ämne, ålder, kön eller akademisk nivå kan förklara skillnader i användning & attityd• miljöer med särskilda behov
 18. 18. hv & gu
 19. 19. campusuniversitet & distanshögskola
 20. 20. praktik på campus & distans
 21. 21. slutsatsdet är införandet av IT-infrastrukturen,snarare än införande avdistans-utbildningspraktikensom ligger bakomverksamhets-
 22. 22. slutsatsstödfunktioner börinriktas mot utvecklingav verksamheten medhjälp av IT, snarare änmot utveckling av IT-kompetens som(kanske) kan leda till
 23. 23. mer studier!• vi har en klar ögonblicksbild, men i vilken riktning rör vi oss?• Hur ser studenternas IT- användning ut?
 24. 24. Frågor• På vilket sätt förändrar IT-verktygen mötet mellan lärare och student? Vilken förändring är önskvärd?• Hur lämpad är idén med gemensam lärplattform lämpad för högre utbildning?• Vilket stöd behöver en lärarkår som är positiv till IT, van att kommunicera med studenter via digitala media och har en reflekterad bild av relationen IT och högskolepedagogik?
 25. 25. läs mer…• Lundin, J., Svensson, L., Nordström, L. & Svanberg, P. (forthcoming 2012). Att använda IT mycket: Att använda mycket IT – en studie av lärares teknikanvändning. I “Inte utan min dator” Pedagog i uppkopplad miljö - Förhållningssätt och perspektiv (eds. Lantz, A. & Säljö, R.)• Nordström, L., Svanberg, P., Lundin, J. & Svensson, L. (2011). Developing metrics for analyzing IT supported student-teacher interaction in higher education. Selected Papers of the 34th IRIS seminar.• Nordström, L., Svanberg, P., Lundin, J. & Svensson, L. (2011) Developing Metrics for analyzing IT-supported Student-Teacher Interaction in Higher Education. Short paper presented at SITE2011, Nashville, US.• Lundin, J., Nordström, L., Svanberg, P., Svensson, L. (2011). “NUDEL - Nätburen undervisning, distanspedagogik och e-lärande - Rapport delprojekt 1” Delrapport studier av lärares IT-använding i högre utbildning.

×