Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NUDELpres PIL Dalarna

Presentation of some of the data and conclusions from the NUDEL projekt.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

NUDELpres PIL Dalarna

 1. 1. NUDEL nätburen undervisning,distansutbildning och e-lärande
 2. 2. inramning• digitalisering av högre utbildning• tekniska infrastrukturer• personlig ITmycket prat men lite verkstad
 3. 3. data och målsättningar• enkäter till alla lärare på hv & gu• intervjuer av 18 lärare• workshops och erfagrupper – disco-utvecklare, gul-ansvariga och designvisionärer• kartläggning av IT-användning• scenarios för morgondagen
 4. 4. samverkansprojektetadderar fokus på…• distans kontra campus• hv jämfört med gu
 5. 5. i fokus• e-post• lärplattform (disco/gul)• “övrig IT”• attityder till IT
 6. 6. analytiska utgångspunkterhur kan vi förstå vad som påverkarlärares användning av IT? – att använda IT mycket och att använda mycket IT – adoption av praktik snarare än adoption av system
 7. 7. nudelresultat (short version)• användningens bredd Frekvens respondenter Sammanvägd användningsbredd e-post, LMS samt “övrig IT”
 8. 8. nudelresultat (short version)• användningens magnitud: lms Frekvens respondenter Användningsmagnitud (djup) för LMS
 9. 9. attitydscore
 10. 10. the big picture• lärargruppen är diversifierad , men övervägande positiv• vare sig ämne, ålder, kön eller akademisk nivå kan förklara skillnader i användning & attityd• miljöer med särskilda behov gruppstorlek???
 11. 11. hv & gu Campus DistansGU 92% 8%HV 83% 17%
 12. 12. campusuniversitet & distanshögskola
 13. 13. praktik på campus & distans
 14. 14. slutsatsdet är införandet av IT-infrastrukturen, snarare äninförande av distans-utbildningspraktiken somligger bakom verksamhets-förändring
 15. 15. slutsatsstödfunktioner bör inriktasmot utveckling avverksamheten med hjälp avIT, snarare än mot utvecklingav IT-kompetens som(kanske) kan leda tillförändring
 16. 16. mer studier!• vi har en klar ögonblicksbild, men i vilken riktning rör vi oss?• Hur ser studenternas IT- användning ut?
 17. 17. läs mer…• Lundin, J., Svensson, L., Nordström, L. & Svanberg, P. (forthcoming 2012). Att använda IT mycket: Att använda mycket IT – en studie av lärares teknikanvändning. I “Inte utan min dator” Pedagog i uppkopplad miljö - Förhållningssätt och perspektiv (eds. Lantz, A. & Säljö, R.)• Nordström, L., Svanberg, P., Lundin, J. & Svensson, L. (2011). Developing metrics for analyzing IT supported student-teacher interaction in higher education. Selected Papers of the 34th IRIS seminar.• Nordström, L., Svanberg, P., Lundin, J. & Svensson, L. (2011) Developing Metrics for analyzing IT-supported Student-Teacher Interaction in Higher Education. Short paper presented at SITE2011, Nashville, US.• Lundin, J., Nordström, L., Svanberg, P., Svensson, L. (2011). “NUDEL - Nätburen undervisning, distanspedagogik och e-lärande - Rapport delprojekt 1” Delrapport studier av lärares IT- använding i högre utbildning.

×