Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Design av IT för lärande Johan Lundin, programansvarig, kursansvarig
dagens program•  10.00 - 10.30 Introduktion och presentation av kursen och lärare.•  10.30 - 11.15 Introduktionsföreläsn...
lokaler• Aktiviteterna från 10.00 och fram till 12.00 kommer att vara i  lokal ”Steve Jobs”, plan 2, i hus Patricia, For...
Lärare• Mattias von Feilitzen• Kristina Sonemyr Wollentz• Torbjörn Ott• Patrik Lilja• Louise Peterson• Johan Lundin
Kursens uppbyggnad/idé•  Moment 1 - att förstå och beskriva sammanhang mellan teknik, användning och design. Att tillägna...
&!"#$%&I!")&4,+0/!43&#/)+&-),1$!4+&+!/3"$!"$&#/$$4L!"#$%&()*+(,-.$/012$1  %&!"G!&B"+#)%,4&"!!&3"+%:$%$)%#!4!&4$:)"55++1!!...
E0",%&0%&$/"&$/)6%#9%,:4$*&,*<*,"%++0"0*-#7&*&+1??$54$0",%&0%&?:#*&109)$%#),%!"#$%&()*+&,-./0..-"%)1$&234567)89:),*$/"$$*5...
Lärarkontakt• Övergripande frågor om kursen - Johan - maila eller ring om akut• Moment 1 - Johan - Mail eller GUL• Moment ...
Något om litteraturen•  Kaptelinin,V., & Nardi, B. A. (2006). Acting with technology : activity theory and interaction de...
studentpresentation• Namn• Var bor du?• Vad jobbar du med?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Startpresentation tia120

Introduktion till kursen TIA120 Design av IT för lärande. HT 12

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Startpresentation tia120

 1. 1. Design av IT för lärande Johan Lundin, programansvarig, kursansvarig
 2. 2. dagens program• 10.00 - 10.30 Introduktion och presentation av kursen och lärare.• 10.30 - 11.15 Introduktionsföreläsning• 11.30 - 12.00 Introduktion moment 1 För er studenter som läst den tidigare kursen PDA681• 12.00 - 13.00   Lunch på egen hand• 13.00 - 13.45   Summering utvärdering av Lärande, kommunikation och IT som kunskaps och tillämpningsområde För nya studenter• 12.00 - 12.45   Presentation av plattform och andra IT-stöd som kommer att användas• 12.45 - 14.00   Lunch på egen hand Gemensamt för alla                                   • 14.00 - 14.30   Introduktion moment 2 & 3• 14.30 - 16.00   Workshop
 3. 3. lokaler• Aktiviteterna från 10.00 och fram till 12.00 kommer att vara i lokal ”Steve Jobs”, plan 2, i hus Patricia, Forskningsgången 6.• Aktiviteterna från 12.00 och fram till 16.00  kommer att vara i lokal ”Erik Stemme”, plan 3, i hus Patricia, Forskningsgången 6.
 4. 4. Lärare• Mattias von Feilitzen• Kristina Sonemyr Wollentz• Torbjörn Ott• Patrik Lilja• Louise Peterson• Johan Lundin
 5. 5. Kursens uppbyggnad/idé• Moment 1 - att förstå och beskriva sammanhang mellan teknik, användning och design. Att tillägna sig ett språk för att hantera relationen teknik och lärande i ett utvecklings/designsammanhang. Nödvändigt för att kunna arbeta med design/utveckling av IT-stödda aktiviteter och teknik för lärande. (9/11 - 28/11)• Moment 2 - att lära sig använda ett designinriktat angreppssätt i relation till IT och lärande. Kunna värdera och välja mellan olika IT-stöd för lärande och olika typer av IT-stöd för lärande. Hur skiljer sig olika IT-stöd i relation till lärande. (28/11 - 19/12)• Moment 3 - tre arbetar vi praktiskt med en specifik designuppgift. Drivet av olika case så utvecklar ni stöd för specifika mål, i specifika situationer. (19/12 - 18/1)
 6. 6. &!"#$%&I!")&4,+0/!43&#/)+&-),1$!4+&+!/3"$!"$&#/$$4L!"#$%&()*+(,-.$/012$1 %&!"G!&B"+#)%,4&"!!&3"+%:$%$)%#!4!&4$:)"55++1!!&-)&4!!&/!,"7#04&*7.&4$,1$34&;<E+!-3&-)01)4$3"2 %&!"G!&B"+#)%,4&./)&!"#$%#&#4$&-)+!(+&+*6&3"0&%&+*7%404&5)4#!%#")2&*7.&./)&3"$&31)%:"$*65(,")#4)&01)4$3"2 B"+#)%,4&,4$0%:4&,")#!J:&*7.&6"!*3")&-)&4!!&/!,"7#04&;<E+!-3&-)&01)4$3"834.567+1/()*+(,-.807& 4$40J+")4&;<E+!-3&-)&01)4$3"&*7.&5"#4&5(&#*$+"#,"$+")&4,&!"#$%#,40&*7.&%650"6"$!")%$:%&+5"7%%#4&+4664$.4$:894.51.6#7$,-.807&()*+(,-.+022#6#7$$4// ,1)3")4&;<E+!-3&%&)"04!%*$&!%00&+5"7%%#4&6(0+1!!$%$:4)&-)&01)4$3"&*7.&/!B%03$%$:8&"#()**+,-*.,D"&+"54)4!&0%!!")4!/)0%+!48&
 7. 7. E0",%&0%&$/"&$/)6%#9%,:4$*&,*<*,"%++0"0*-#7&*&+1??$54$0",%&0%&?:#*&109)$%#),%!"#$%&()*+&,-./0..-"%)1$&234567)89:),*$/"$$*5&%#2!"#$%&()#%&*&+%,)&,%-.$*$/0#1--2B54%&0C6#:<)#47+%&=!"#$%&%3)4*&%#)$*0#%454%&04%,-5/"$67/"#$%&$0#%0%4)&28,%$$)454%&0)#9%0)#!"#$%&8);%,-<-,0$==./>-?&=-3$..+)1$&234567)89:) !"#$%&()#%&*&+%,)&,%-.$*$/0#1--2$0",%&0%#&)4%,-:+;)&,%)/0*<*0%0%#= !"#$%&%3)4*&%#)$*0#%454%&04%,-5/"$67/"#$%&$0#%0%4)&28,%$$)454%&0)#9%0)# *0%309%$/#*<)("#0%/&*//)&-:#$07$$54,%+*$5@*)+)6#)/0*/%#D5@(("#,%&,1#*?%&54>,%+0)?)&,%*&109)$%#),%,*$/"$$*5&%# $0",%&0%#&)4%,-:+;)&,%)/0*<*0%0%#=B54%&0F6#:<)#47+%0=67<%#/)#+1#)&,%D >,%+0)?)&,%*&109)$%#),%,*$/"$$*5&%#>%&%$$1 9%$/#*<)<)&+*?)<%#/0.?5@(4%05,%#-:#)00"0<%@/+)8A>$0:,-:#+1#)&,%2 >%&%$$1>0%$05@("0<1#,%#*&?)<5+*/)8A>$0:,-:#+1#)&,%E0",%&0%&$/"&$/)6%#9%,:4$*&,*<*,"%++0"0*-#7&*&+1??$54$0",%&0%&?:#*&109)$%#),% *0%309%$/#*<)%00,%$*?&*&#*/0)0)&?#%66$$100-:#)00"0<%@/+)5@()&<1&,)8A>$0:,-:# >0%$05@("0<1#,%#*&?)<5+*/)8A>$0:,-:#+1#)&,%,*$/"$$*5&%#2+1#)&,%2!"#$%&()*+&,-./0..-"%)1$&234567)89:)E0",%&0%&$/"&$/)6%#9%,:4$"0*-#7&%&$/#*-0+*?%$$12 !"#$%&()*+&,-./0..-"%)1$&234567)89:)!"#$%&8);%,-<-,0$==./>-?&=-3$..+)1$&234567)89:) B54%&0C6#:<)#47+%&=B54%&0C6#:<)#47+%&=!"#$%&@)7>0::0::3-?&)1$&234567)@AB9:)B54%&0F6#:<)#47+%0= *0%309%$/#*<)("#0%/&*//)&-:#$07$$54,%+*$5@*)+)6#)/0*/%#D5@(("#,%&,1#*?%&54 *0%309%$/#*<)("#0%/&*//)&-:#$07$$54,%+*$5@*)+)6#)/0*/%#D5@(("#,%&,1#*?%&54 !"#$%&()&$*+,$-./0+1/$2*-3$45$6&,$07#8$0#+98$%&()&$*-$45$:;18$95$<9 67<%#/)#+1#)&,%DB54%&0G6#:<)#47+%&= &=<:;1<;.18:.:&1&1$.>6$-$45$"9#;)<?67<%#/)#+1#)&,%D 9%$/#*<)<)&+*?)<%#/0.?5@(4%05,%#-:#)00"0<%@/+)8A>$0:,-:#+1#)&,%2 *0%309%$/#*<)%00,%$*?&*&#*/0)0)&?#%66$$100-:#)00"0<%@/+)5@()&<1&,)8A>$0:,-:# $ E0",%&0%&$/"&$/)6%#9%,:4$*&,*<*,"%++0"0*-#7&*&+1??$54$0",%&0%&?:#*&109)$%#),% 9%$/#*<)<)&+*?)<%#/0.?5@(4%05,%#-:#)00"0<%@/+)8A>$0:,-:#+1#)&,%2+1#)&,%2 ,*$/"$$*5&%#2 )&)+.$%#)8A>$0:,-:#+1#)&,%5@(6%/)67/5&$%/<%&$%#)<0%/&*/<)+5@(*46+%4%&0%#*& !"#$%&()&*+&,-.E0",%&0%&$/"&$/)6%#9%,:4$*&,*<*,"%++0"0*-#7&*&+1??$54$0",%&0%&?:#*&109)$%#),%*$6%@*-*/)$)44)&()&?DE0",%&0%&$/"&$/)6%#9%,:4$"0*-#7&%&$/#*-0+*?%$$12,*$/"$$*5&%#2 @A&#$<98,7</$07#8$)&1.:A"#8$&1$07#89+#/&#;1)?$B&$/&,<)<1/&$87/&1&#1<$)&8$:"C,;)6& !"#$%&8);%,-<-,0$==./>-?&=-3$..+)1$&234567)89:) <$:&/9&#0<$<1.1(:?$D7#89+#/&#;1)<#$80<$;$:"C,;)<8&$:51$)"#<8$&,&0#.1;80?$E&87,<& <1#,%#)8A>$0:,*#%+)0*5&0*++$6%@*-*/)47+$100&*&?)#-:#+1#)&,%5@("09*+,&*&?2
 8. 8. Lärarkontakt• Övergripande frågor om kursen - Johan - maila eller ring om akut• Moment 1 - Johan - Mail eller GUL• Moment 2 - Kristina - Mail eller GUL• Moment 3 - Mattias - Mail eller GUL• Stor och smått - Louise• Registrering, studieadmin, osv - Maila studieadministrationen på inst. för tillämpad IT • Tänk på att vi är ju kanske inne några gånger i veckan generellt under kursen, och mer intensivt under pågående moment. Ställ ändå gärna frågor på GUL och, om det känns extra bråttom, skicka ett mail så att vi går in och tittar.
 9. 9. Något om litteraturen• Kaptelinin,V., & Nardi, B. A. (2006). Acting with technology : activity theory and interaction design. Cambridge, Mass.: MIT Press.• Dourish, P. (2004). Where The Action Is: The Foundations of Embodied Interaction. Cambridge, MA: MIT press.• Heath, C., & Luff, P. (2000). Technology in action. Cambridge: Cambridge.• Löwgren, J., & Stolterman, E. (1998). Design av informationsteknik – materialet utan egenskaper. Lund, Sweden: Studentlitteratur.• plus artiklar som vi väljer i relation till era specifika designprojekt
 10. 10. studentpresentation• Namn• Var bor du?• Vad jobbar du med?

×