Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
U s t a zAshaari Muhammad Renungan U n t u k Mengubah’ Sikap  ,    Disusun oleh:  Ustazah Khadijah Aam
01-28-104Cetakan Pertama Mac 1990Q Hakcipta Penerangan Al Arqam 1990                     :Hakcipta ter...
BUKU INI DITULIS S W K UA UD           E A T K  IPERANTAUAN, YAKNI DI NEGARA-NEGARASINGAPURA, THAILAND PAKISTA...
KANDUNGANPrakata  .                  iMuqaddimah                   V 1 Islam Agama ...
PRAKATA
USAHA-USAHA memimpin serta mendidik masyarakatke arah menjadikan Islam sebagai satu cara hidup yanglengkap dan menyeluruh,...
PRAKATAmendukacitakan. Hingga hari ini umat Islam gagal untukmelaksanakan Islam sebagai satu cara hidup, sekaligus ga-gal ...
RENUNGAN UNTUK  MENGUBAH  SIKAPmenjadi bangsa yang tidak ada identiti dan tamadun yangtersendiri. Ertinya, kita hanya I...
MUQADDIMAH
APABILA sebuah kereta tidak dapat berjalan dengan baik,tentu ada kerosakan atau kesilapan pada mana-mana sistemdalam keret...
MUQADDIMAHsedang menjadi isu yang telah menggoncang kestabilanmasyarakat kita. Kian hari keadaan kian meruncing dankronik....
RENUNGAN UNTUK  MENGUBAH  SIKAP   Ertinya manusia hari ini sudah membelakangkan AlQuran dan Sunnah. Sebab itu mereka t...
MUQADDIMAHkan masalah: Sebab itu perjuangan mereka tak berhasilbahkan bertambah kusut. Mereka berjuang hanya ikut sema-nga...
MUQADDIMAH  Terjemahannya: Apakah kamu beriman dengan  sebahagian isi kitab dan meninggalkan sebahagian yang  lain. tid...
R E N U N G A N lJNTUK MENGUBAH S I K A P   7. Golongan yang tidak yakin bahawa Islam mampumenyelesaikan semua masalah ...
4VI
ALLAH SWT berfirman:    Terjemahannya Sesungguhnya  agama yang diterima di    sisi Allah hanyalah Islam.     ...
ISLAM AGAMA FITRAH1.  Surah An Nisa’ ayat 171:   Terjemahannya: Wahai ahli kitab janganlah kamu   melampaui batas dal...
RENUNGAN UNTUK MENGUBAH SIKAP   Terjemahannya: Orang-orang yahudi dan Nasrani me-   ngatakan: “Kami ini adalah anak-an...
ISLAM AGAMA FITRAH  Jelas sekali Allah menolak agama-agama yang dibikinoleh fikrah manusia. Sebab ia tidak sesuai dan ti...
RENUNGAN UNTUK MWGUBAH SIKAPsetiap pagi daripada sesiapa yang ingin memberi’. Ini sangatmemalukan. Bukankah mengemis itu l...
ISLAM AGAMA FITRAH  Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (itulah) aga-  ma yang lurus tetapi kebanyakan manusiu tidak ...
RENUNGAN UNTUK MENGUBAH  SIKAP  Allah mahu manusia menyembah-Nya dan tidak padayang lain. Maka dijadikan fitrah manusi...
ISLAM AGAMA FITRAH hati kecil atau fitrah mereka. Manusia ateis yang kononnya tidak percaya Tuhan itu, sebenamya cuba memb...
m n na g islam secara sedar atau t e e tn               sendiri.
ISLAM AGAMA FITRAH   2.  Manusia ingin menambah ilmu. Ingin mencaripengalaman dan ingin pandai, dan tidak bergantung hi...
RENUNGAN UNTUK MENGUBAH  SIKAP   Begitulah yang dikatakan Islam agama fitrah. Yakniapabila sesuatu itu disukai oleh fit...
ISLAM AGAMA FlTRAH  Nabi SAW bersabda:  Terjemahannya: berniagalah kerana sembilan per-  sepuluh daripada rezeki itu ad...
RENUNGAN UNTUK  MENGUBAH SIKAP  Demikian juga Islam menunaikan kdnginan fitrahmanusia untuk berkahwin. Ia memang dianj...
ISLAM AGAMA FITRAH  ertinya Tidak mudarat  dan tidak memberi mudarat  Contohnya: 1. Kahwin boleh tapi jangan dengan i...
RENUNGAN UNTUK  MENGUBAH SIKAP   Cinta-menyintai itu fitrah. Ingin berkeluarga ramai jugafitrah. Tapi nafsu tidak suka....
ISLAM AGAMA FITRAH        /  L  ,r..  e   *        ,1;11   &     ir’  ,qhl  2  terjemahannya...
RENUNGAN UNTUK MENGUBAH SiKAPjuangkan oleh Yahudi dan konco-konconya. Mereka kononmenjanjikan keseronokan hidup tapi akhir...
ISLAM AGAMA FITRAH 5. Berkorban pada jalan Allah. 6. Menuntut ilmu dunia dan akhirat untuk  melaksanakannya. 7. Bekerja ...
Ma lamat2 Hi8    up
UNTUK apa manusia dilahirkan ke dunia ini? Di manakahmanusia itu sebelum ia dilahirkan? Dan untuk apa pulamanusia dimatika...
MATLAMAT HIDUPMungkin sebanyak manusia sebanyak itulah matlamathidupnya. Para saintis tentu ada pandangan tersendiri ten-t...
RENUNGAN UNTUK    MENGUBAH    SIKAPDengan kuasa, mereka berharap untuk menguasai danmencorak bangsa dan kaum lain di...
MATLAMATHIDUPdan kasih sayang sesama manusia. Hidup nafsi-nafsi, sen-tiasa dalam keadaan tegang dan hati berpecah-belah se...
RENUNGAN  UNTUK  MENGUBAH  SIKAPdang pasir, iaitu singa dan harimau. Mentang-mentangmereka besar, kuat dan berani, mere...
MATLAMAT HIDUPjud lagi. Begitu juga murid dengan guru, pemimpin denganrakyat. Kasih sayang tidak wujud. Yang ada ialah kep...
RENUNGAN UNTUK  MENGUBAH SIKAPtidak wujud lagi. Melihatkan ini, manusia patut berfikirkembali di mana silapnya dan apa ja...
RENUNGAN  UNTUK MENGUBAH  SIKAP  2. Tentang jiwa, Allah berfirman:  Terjemahannya:  Sesungguhnya Kami telah ilhamkan ...
RENUNGAN UNTUK MENGUBAH SIKAPMaknanya alat boleh dipilih atau boleh ditukarkan bergan-tung pada keperluan dan keselamatan ...
MATLAMAT HIDUP  Alangkah indahnya hidup ini dan dunia ini sekiranya semua manusia mahu menjadikan hidupnya untuk Allah. ...
RENUNGAN UNTUK MENGUBAH SIKAPlah hukum-hukum yang ditegah. Ilmu adalah senjata per-juangan Islam yang penting. Dengan ilmu...
MATLAMAT HIDUP  Antara contoh-contoh lain yang menunjukkan alatmenjadi matlamat ialah:  i. Seorang yang menuntut ilmu t...
REUNUNGAN UNTUK MENGUBAH SIKAP   Demikianlah sedikit sebanyak bagaimana caranya un-tuk menuju kepada matlamat hidup, yak...
MATLAMAT HIDUP  Begitulah pengertian hidup untuk Allah. Begitulahhidup menurut pandangan Islam. Bukannya ibadah sembah-y...
RENUNGAN UNNK MENGUBAH  SIKAPmelindungi orang jahat, hidup dalam kesombongan, hasaddengki, bakhil, mengata, memfitnah, me...
T  Terjemahannya: Apakah manusia itu menyangka baha-  wa sekali-kali tiada sesiapa pun yang berkuasa atasnya?  Dia meng...
RENUNGAN UN-I-UK MENGUBAH SIKAP  Terjemahannya: Hai orang-orang yang beriman, ber-  taqwalah kepada Allah dan carilah ja...
MATLAMAT  HIDUP     “Orang-orang yang beriman itu sentiasa tenang. Dia  tidak susah kalau berharta, maknanya tidak ...
0 -B3.3 ? +
‘0
RENUNGAN UNTUK MENGUBAH SIKAP  Terjernahannya: M a k a apabila malapetaka yang sangat  besar (Hari kiamat telah datang ....
.        RENUNGAN UNTUK  MENGUBAH SIKAP    Terjemahannya: Siapakah orang mukmin yang paling    cerdik? s ...
Jangan fahamkan yang hadis ini suruh kita bertungkus-lumus di dunia saja; bertungkus-lumus jugalah untuk akhirat.Maksud se...
RENUNGAN UNTUK MENGUBAH SIKAPkerana sumber kehidupan terputus. Siapa yang bakal me-nyanggupi nasib mereka? Kalau tidak ada...
KEHEBATAN     MATI  selamat di kubur, yang tinggal tidak derita. Iman dan taq-  wa akan jadi penghiburnya.    ...
RENUNGAN UNTUK MENGUBAH   SIKAP  tidak menempuh jalan mendaki lagi sukar. Tahukah  kamu apakah jalan mendaki lagi ...
l  1.  Berfikir taraf tinggi itu,     ialah berfikir yang dipimpin oleh jiwa.     Hasil fikirannya bak mutiar...
MADAH ILMU   Bukan untuk mencari kepentingan dan jauh   sekali dari tujuan kesombongan dan   kebanggaan.6.  Apa...
RENUNGAN UNTUK MENGUBAH SIKAP   11.  Alim lisan pandai bercakap, tidak berbakti,      alim hati kurang bercakap, b...
Didikan5  AL H   LA
BAGAIMANA Allah mendidik manusia? Itulah persoalanyang akan dibincangkan dalam tajuk ini. Dan apakahmatlamat pendidikan it...
DIDIKAN ALLAHAllah paparkan melalui Al Quran nyata sekali, iaitu agarmanusia mengabdikan diri kepada Allah. Dalilnya ialah...
RENUNGAN UNTUK   MENGUBAH  SlKAPlalu Kumi tumbuhkan dengun air itu kebun-kebun yangberpemandangan   indah, yang kamu ...
DIDIKAN ALLAH.b) Surah Ax Ruum ayat 20 - 25 yang bkrmaksud:Dun di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ial.ah Diamenciptakan k...
RENUNGAN UNTUK MENGUBAH SIKAP  c) Surah Al Mukminun ayat 12 - 14 yang bermaksud:  Dun sesungguhnya kami telah menciptaku...
DIDIKAN  ALLAH      b) Surah Al Muthaffifin ayat. 22 -28 yang bermaksud:      Sesungguhnya orang yang berbak...
RENUNGAN ‘UNTUK  MENGUBAH SIKAP   ,  tuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni  Syurga yang menjadi suami m...
DIDIKAN ALLAH  e) Surah Al Waqiab ayat 51 yang bermaksud:  Kemudian sesungguhnya kumu hai orang-orang yang  sesat lagi ...
RENUNGAN UNTUK    MENGUBAH  SIKAP  Dun Allah memberi rezeki kepada orang-orang     yang  dikehendaki-nya tanpa ...
DIDIKAN ALLAH(Allah berfirman) : h a i Musa, sesungguhnya AkulahAllah, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.  Dan lempar...
RENUNGAN  UNTUK    MENGUBAH  SIKAPpendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariapemeliharanya. Setiap kali Zakari...
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
11 renungan untuk_mengubah_sikap
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

11 renungan untuk_mengubah_sikap

 • Be the first to comment

11 renungan untuk_mengubah_sikap

 1. 1. U s t a zAshaari Muhammad Renungan U n t u k Mengubah’ Sikap , Disusun oleh: Ustazah Khadijah Aam
 2. 2. 01-28-104Cetakan Pertama Mac 1990Q Hakcipta Penerangan Al Arqam 1990 :Hakcipta terpelihara mana-mana bahagian penerbitan ini tidak b&h dihasilkanbalik, disimpan dalam sistem simpan kekal, atau dipindahkan dalam sebarangbentuk atau sebarang cara sama ada cara elektronik. sawatan, salinan foto. rakamandan sebagainya tanpa terlebih dahulu mendapat izin daripada pcnerbit.Diaturhuruf dan Rekaictak olchAgcnsi Al Arqam (Pcrkhidmatan DTP)159-B. Jalan Aminuddin Baki,Taman Tun Dr. Ismail,60000 Kuala Lumpur.Tel: 03-7179184Muka taip teks: GoudySaiz taip teks: 11 painRekabentuk kulitUstaz Ahmad Dinie JurifotografiUnit Fotografi Al ArqamDiterbitkan olchPcnerangan Al ArqamSg. Penchala, Jalan Damansara60000 Kuala Lumpur.Tel: 03-7171801Uicetak olehPolygraphic Marketing Sdn. Bhd.,La 14, Jalan 1, Kawasan Pcrusahaan,Cheras Jaya, Balakong,Batu 11, Cheras,43200 Selangor Darul Ehsan
 3. 3. BUKU INI DITULIS S W K UA UD E A T K IPERANTAUAN, YAKNI DI NEGARA-NEGARASINGAPURA, THAILAND PAKISTAN MESIR J O R D A N DAN TURKI .. DEMIKIANLAH KEHENDAK ALLAH, AGARAKU MERASAKAN BAHAWA GELANGGANGPERJUANGAN HIDUP DAN MATIKU BUKAN MESTINYA DI BUM1 TEMPAT LAHIRKU. BUKU IN1 ADALAH OLE-OLE UNTUK SEMUA YANG KUTINGGALKAN. KHUSUS BUAT MEREKA YANG MERINDUI DANTERTANYA-TANYA, BILAKAH PERTOLONGAN ALLAH AKAN DATANG? DAN BILA MASYARAKAT ISLAM MIRIP SALAFUSSOLEH AKAN TEGAK KEMBALI? INGATLAH! JANJI ALLAH ITU BENAR DAN KITA BERADA DI ANTARA DUA KEJAYAAN: JIKA TIDAK DI DUNIA, TENTU DI AKHIRAT MENDAPAT KEMENANGAN DARIPADA TUHAN.
 4. 4. KANDUNGANPrakata . iMuqaddimah V 1 Islam Agama Fitrah 1 2 Matlamat Hidup 21 3 Kehebatan Mati 43 4 Madah Ilmu 55 5 Didikan Allah 59 6 Hati Mukmin 79 7 Maruah Umat Islam 91 8 Madah Tentang Sifat Terpuji 99 9 Pembangunan Insan 105 10 Kita Saling Mcmerlukan 121 11 Roh dan Nafsu Tua Mengikut Tuanya Badan 135 12 Madah Tentang Umum 149 13 Kalau Melanggar Sunnatullah 161 14 Dunia Laksana Anak Gadis 173 15 Kesyumulan Islam 181 16 Madah Tentang Sifdt-Sifat Keji 199 17 Perpaduan Ummah Bermula Di Sekolah 205 18 Madah Tentang Jemaah 217 19 Apabila Pemimpin Dididik Oleh Rakyat... 221 20 Pemimpin Contoh 235 21 Pemimpin Yang Dibantu Allah Tidak Diduga Bangunnya 243 22 Madah Untuk Pemimpin Dan Ulama 255 23 Wanita Pcmerintah Tanpa Kuasa 263 24 Madah Untuk Wanita 273 25 Islam Bukan Kebudayaan 277 26 Dunia Pcnipu 291
 5. 5. PRAKATA
 6. 6. USAHA-USAHA memimpin serta mendidik masyarakatke arah menjadikan Islam sebagai satu cara hidup yanglengkap dan menyeluruh, amatlah perlu dan penting. Se-bab usaha-usaha mengajarkan Islam secara serpihan danterpisah yang telah dibuat sekian lama, hasilnya begitu ii
 7. 7. PRAKATAmendukacitakan. Hingga hari ini umat Islam gagal untukmelaksanakan Islam sebagai satu cara hidup, sekaligus ga-gal untuk menjadi satu bangsa yang merdeka, berdaulat,aman dan makmur serta mendapat keampunan dan perto-longan daripada Allah SWT. Kita kini ialah umat yangterpaksa bergantung nasib pada bangsa lain yang bukanIslam, iaitu musuh-musuh Islam. Segala-gala yang kita miliki hari ini adalah pinjamanyang kita buat daripada bangsa yang bukan sebangsa danseagama dengan kita. Pendidikan, ekonomi, politik, dmupengetahuan, makanan, pakaian dan rumahtangga kitasemuanya bikinan orang lain, yang kita mengaku kepunya-an kita. Walhal kita adalah umat Islam. Allah dan Rasuladalah pemimpin kita. Al Quran dan Sunnah panduan kita.Kehidupan Sunnah adalah cara hidup kita sama ada dalamibadah, aqidah, akhlak, tarbiah, ilmu pengetahuan, ekono-mi, politik, sosial, kebudayaan, ketenteraan, kenegaraan danperhubungan dunia antarabangsa. Malangnya ha1 itu masihmenjadi angan-angan saja. Dan kelihatan hampir-hampirmustahil untuk kita ulangi semua itu dalam kehidupan kitahari ini. Oleh itu, apa yang sepatutnya dibuat untuk mereali-sasikan cara hidup Islam dalam kehidupan kita hari ini ialahmengajar dan mendidik umat untuk faham dan terus mcng-amalkan serta mempejuangkan Islam itu dalam apa juaaspek kehidupan yang dilaluinya. Mengajar saja tanpamengamalkan Islam tidak cukup, sebab ia akan mem-benarkan kata pepatah: “Ba’gai ketam menyuruh anaknyaberjalan betul”. Pendidikan melalui contoh teladan dan perlaksanaan-nya dalam kehidupan adalah syarat penting untuk mcngcm-balikan cara hidup Islam dalam masyarakat. Keutamannberikutnya ialah berjuang untuk melaksanakan cara hidupIslam di tengah-tengah masyarakat yang lebih luas. Tanpamenunaikan syarat-syarat ini, kita akan terusr mcncrus 111
 8. 8. RENUNGAN UNTUK MENGUBAH SIKAPmenjadi bangsa yang tidak ada identiti dan tamadun yangtersendiri. Ertinya, kita hanya Islam pada nama tapi tidakpada hakikatnya. Kita tipu diri kita dan kita tipu orang lain.Alangkah malangnya kita ini di dunia dan di akhirat nan-ti, sekiranya ha1 ini dibiarkan terus berlaku. Oleh itu,marilah kita tunaikan tugas-tugas yang telah disebutkan tadi.Moga-moga langkah ini akan menyampaikan kita kepadakemuliaan hidup di dunia dan akhirat. Moga-moga buku ini berfungsi untuk menjayakanmaksud tadi dengan izin Allah setelah kita merenungkan-nya dan kemudian terus mengubah sikap. Tapi tentu iatidak cukup dan tidak sempuma. Sumbangan daripada alimulama Islam adalah amat diperlukan dalam menjayakanprogram perjuangan ini. Dan kerjasama antara kita semuadalam melaksanakan Islam itu adalah faktor penting bagimenentukan berjaya tidaknya cita-cita kita ini. Moga-moga Allah SWT merestui usaha kecilku ini.Diterima-Nya sebagai ibadah untuk-Nya dan dipulangkanganjarannya untuk yang berjasa; ibu bapaku scrta guru-gurudan syeikh tareqat As Sayid Syeikh Muhammad bin Abdul-lah As Suhaimi. Berkat mereka itu moga-moga jadilah buku ini bermanfaat pada perjuangan yang sedang kita lagang ini. Sekian. rL(Ashaari Muhammad) iv
 9. 9. MUQADDIMAH
 10. 10. APABILA sebuah kereta tidak dapat berjalan dengan baik,tentu ada kerosakan atau kesilapan pada mana-mana sistemdalam kereta itu. Supaya kereta itu dapat berjalan denganbaik semula, apa yang mesti dibuat ialah membaiki kerosakantersebut atau membetulkan kesilapannya. Kerja ini hanyaboleh dibuat oleh orang yang faham tentang masalah keretaitu. Demikianlah apabila sesebuah masyarakat tidak lagiaman damai dan selamat sejahtera, tentu ada silap di mana-mana dalam pengurusan hidup masyarakat itu. Supaya ke-adaan dapat dipulihkan, kenalah kesilapan pengurusan itudiperbetulkan. Dan ia hanya boleh dibuat oleh orang yangbenar-benar faham tentang kedudukan perkara ini. Tidak boleh dinafikan lagi bahawa masyarakat hari initermasuk masyarakat kita di Malaysia, sedang mengalamiberbagai-bagai masalah, krisis dan penyakit. Keamanan,perpaduan, keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan hanyatinggal sebagai slogan oleh orang-orang tertentu. Realitikehidupan memperlihatkan keadaan yang sangat membim-bangkan. Krisis politik, krisis ekonomi, krisis akhlak, krisisperlembagaan, krisis budaya, krisis nilai dan lain-iainnya, vi
 11. 11. MUQADDIMAHsedang menjadi isu yang telah menggoncang kestabilanmasyarakat kita. Kian hari keadaan kian meruncing dankronik. Usaha-usaha penyelesaian yang dibuat, bukan me-ngurangkan masalah, tapi menambah rumitkan lagi masalahyang ada, bahkan menimbulkan masalah lain pula. Ibaratbanjir besar yang diempang; empangan itu bukan lagi menye-lamatkan keadaan tapi membuatkan banjir makin ganasmelanda dan merempuh daerah lain hinggakan kawasanyang dilanda banjir lebih luas lagi. Ia menambahrosakkanlagi keadaan-keadaan yang ada; atau ibarat pesakit yangmakin diubat, makin menjadi-jadi sakitnya. Atau ibaratbenang yang kusut, makin diungkai makin kusut. Masalah dan krisis yang menimpa manusia, kini, bukanmakin kurang tapi makin bertambah dan mengembang biakkepada berbagai-bagai masalah lain.. Ini adalah hakikat.Perpaduan makin hancur, kecoh dan makin lenyap, keaman-an makin jauh dan jauh dari kehidupan masyarakat manusiamoden ini. Pembangunan lahiriah yang dibanggakan tiadabererti lagi apabila faktor-faktor kemanusiaan yang murnikian luput daripada manusia-manusianya. Membiarkankeadaan ini samalah seperti membenarkan manusia tcrjun keNeraka dunia sebelum Neraka akhirat. Alangkah malangnyakalau begitu. Kcselamatan hakiki dunia akhirat hanya boleh dicapaikalau manusia kembali pada jalan Allah dan Rasul, yaknimengikut Al-quran dan Sunnah. Lihat sabda RasulullahSAW: Terjemahannya Aku tinggalkan untukmu dua perkara. Tidak akan sesat siapa yang menurut kedua-duanya. yakn ikitabullah dan Sunnahku. vii
 12. 12. RENUNGAN UNTUK MENGUBAH SIKAP Ertinya manusia hari ini sudah membelakangkan AlQuran dan Sunnah. Sebab itu mereka tersesat dalam mencarijalan keselamatan hidup dunia akhirat. Kecuaian untukmendalami ilmu agama atau kecuaian mengamalkannya telahmengakibatkan umat Islam tidak kenal Islam yang cantik dansempurna itu. Mereka hanya ambil sudut-sudut tertentuuntuk diamalkan tapi menolak sebahagian yang lain. Dalampada itu, lain orang lain pula sudut kekurangannya dalammemahami atau mengamalkan Islam. Ini menjadikan masa-lab bertambah rumit. Antara kelainan-kelainan yang ber-laku di kalangan anggota masyarakat dalam memahami ataumengamalkan Islam itu ialah: 1. Terdapat kumpulan bijak pandai yang hanya menda-lami ilmu dunia tapi jahil sejahil-jahilnya tentang ilmuagama. Kerana itu mereka ini tidak tahu yang mana pcrkarayang hak dan yang mana pula yang batil. Tidak tahu apamatlamat hidup dan apa dia pula alat-alat untuk hidup.Hingga tertukar alat jadi matlamat dan sebaliknya. 2. Ada kumpulan alim ulama tahu hukum-hakam danselok-belok agama, tapi mereka tidak faham penyakit masya-rakat, tidak faham isu semasa, dan tidak berperanan untukmendidik dan memimpin masyarakat ke arah Islam. lmanmereka lemah. Sebab itu mereka turut hanyut dalam suasanamasyarakat yang sudah jauh meninggalkan Islam. 3. Sesetengah kumpulan pejuang-pejuang Islam gigihmemperjuangkan Islam tapi kurang ilmu tentang syariatIslam, khususnya tentang uslub atau cara perjuangan itusendiri. Maka walaupun mereka tahu masalah masyarakatnamun usaha-usaha mereka tidak tepat sasarannya. lbaratorang yang tahu penyakit scseorang itu tapi tidak tahu nakmengubatnya. Jadilah orang yang sakit itu bertambah parahlagi sakitnya. Bukan menunjuk jalan atau bukan menyelesai-
 13. 13. MUQADDIMAHkan masalah: Sebab itu perjuangan mereka tak berhasilbahkan bertambah kusut. Mereka berjuang hanya ikut sema-ngat. Hasilnya kadang-kadang lebih menguntungkan musuh. 4. Kumpulan yang mempunyai keinginan untuk betajaragama hanya memahami Islam daripada segi ilmu-ilmulahir saja seperti ilmu Feqah tapi tidak mendalami ilmu-ilmubatin dan alam ghaib. Tidak yakin tentang ilmu Tasawufyang mendidik nafsu, hati dan akal. Begitu juga hal-hal ghaibyakni Alam Barzakh dan Alam Akhirat. Agama pada merekaialah hanya perkara-perkara lahir. Maka terjadilah tindak-tanduk memperturutkan nafsu, sedangkan tindakan lahir ituberpunca daripada nafsu. Walaupun mereka tahu soal-soallahir namun soal-soal lahir ini pun tidak dapat diselesaikan. 5. Kumpulan yang menganggap Islam itu hanya melibat-kan soal fardhu ain, yakni rukun iman dan rukun Islam(hablumminallah), telah mengabaikan soal-soal perunda-ngan, akhlak, pergaulan, ekonomi, pendidikan, sosial danlain-lain. Akhirnya kemajuan dan tamadun umat terabai. 6. Kumpulan yang mengutamakan kepentingan diri danduniawi, yang merasakan hidup cara Islam boleh menjejas-kan kepentingan-kepentingan tadi, membuat macam-macamalasan supaya perjuangan Islam terbantut. Konon peraturanhidup cara Islam tidak dapat dilaksanakan kerana masalahberbilang kaum, menjaga perpaduan, dan alasan-alasan lainlagi. Akhimya akta-akta dan peraturan yang dilaksanakan(tidak mengikut Islam) menimbulkan penyakit masyarakatseperti krisis politik, perbalahan kaum dengan kaum, ke-kecohan dalam sistem kekeluargaan, krisis ekonomi, perebu-tan pangkat, pemuda-pemudinya jadi liar dan pihak pengua-sanya sewenang-wenangnya menggunakan kuasa. ix
 14. 14. MUQADDIMAH Terjemahannya: Apakah kamu beriman dengan sebahagian isi kitab dan meninggalkan sebahagian yang lain. tidaklah yang demikian ill.4 melainkan ditimpa kehinaan di dunia dan di a hr t akan dikembalikan k ia pada azab yang pedih.. Antara kehinaan yang sedang menimpa kita sekarangialah terjadi krisis demi krisis yang tidak habis-habis dalamsemua hal. Penipuan, rasuah, arak, judi, zina dan dadahmenjadi-jadi; ini pasti berlarutan selagi kita masihmembelakangkan Allah dan agama-Nya. Dengan buku ini diharapkan agar kumpulan-kumpulanyang berbagai-bagai tadi dapat dicantum menjadi satu ummahyang bersaudara dan berjuang menegakkan hukum Allah dimuka bumi ini. Buku ini, dengan izin Allah, akan membawaanda mengembara daripada satu persoalan kepada persoalanyang lam. Antaranya ialah bagaimanameyakini Islam sebagaiagama yang mampu menyelesaikan masalah masyarakat;tentang Islam sebagai agama yang syumul dan ajakanmengamalkannya; peranan manusia di dunia; penyakit-penyakit masyarakat, punca-punca penyakit dan caramengubat; matlamat hidup; hubungan dunia dengan akhirat;mati; dan lain-lain lagi. Setelah memahami keseluruhan subjek yangdiketengahkan di dalam buku ini, adalah diharapkan ia dapatmembantu kita untuk melihat Islam secara menyeluruh. Darisana, moga-moga kekeliruan umat dapat diselesaikan insya-Allah. Dan moga-moga krisis dan masalah yang kita hadapisekarangmenemui jalan keluar yang tepat. Setelahmerenungdan mengubah sikap barulah mungkin kita perjuangkanuntuk membangunkan satu masyarakat atau satu ummahyang aman makmur dan mendapat keampunan Allah. Yangkematian mereka dalam keadaan redha lagi diredhai. Merekaredha Allah, Allah redhakan mereka. Sebagaimana firmanAllah: xi
 15. 15. R E N U N G A N lJNTUK MENGUBAH S I K A P 7. Golongan yang tidak yakin bahawa Islam mampumenyelesaikan semua masalah hidup. Mereka ini tetapmengaku Islam sebab takut untukmeninggalkan agama secaraterang-terangan. Mereka takut dihukum oleh masyarakat.Namun perjuangan hidupmereka bukan untuk Islam. Merekamengambilisme-ismelainsebagai landasanperjuangan sepertisosialisme, nasionalisme, komunisme, kapitalisme dan lain-lain. 8. Ada golongan ahli aga’ma, ,oleh kerana dilihatnyamanusia sudah rosak, sudah jahat, maka mereka kecewa,terus menyendiri dan beribadah untuk diri sendiri. Tanpamahu berjuang dan melakukan usaha ikhtiar untuk membaikimasyarakat. Inilah golongan ulama yang lemah jiwa. Demikianlah pembahagian secara kasar golongan-golongan umat Islam yang masing-masing mempunyai sikaptersendiri terhadap agama yang mereka pilih sebagai anutanmereka. Islam seolah-olah disiat-siat atau dicaing-caingkepada kepingan-kepingan kecil, dan tiap-tiap kumpulanmengambil kepingan-kepingan yang sempat dan mampudiambil. Lalu mereka tidak dapat melihat dan menikmatikeindahan Islam secara keseluruhan (sempurna). Hidupmereka itu tidak menentu, sepertimana firman Allah: X
 16. 16. 4VI
 17. 17. ALLAH SWT berfirman: Terjemahannya Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. (Ali h-an: 19) Satu-satunya agama yang Allah akui kebenarannya, ke-sempurnaannya dan terhaik untuk manusia ialah Islam.Sebab Islam itu ialah agama yang datang dari Allah, mana-kala agama-agama lain adalah bikinan manusia semata-mata. Adakah sama sesuatu yang datang dari Allah dengansesuatu yang direka oleh manusia? Jauh, jauh sekali beza-nya. Agama Allah adalah lengkap dan sesuai dengan kerjadian semula jadi (fitrah) manusia itu. Sedangkan agarna lainbanyak kurangnya serta banyak yang bertentangan dengankemahuan fitrah manusia. Kita lihat a a kata Al Quran terhadap agama-agama plain: 2
 18. 18. ISLAM AGAMA FITRAH1. Surah An Nisa’ ayat 171: Terjemahannya: Wahai ahli kitab janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu D u n janganlah kamu mengatakan tehadap Allah kecuali yang benar. SesungguhnyaAL Musih, Isa putera Muryum itu ada- lah utusun Allah dun (yang terjadi dengan)kalimat-nya yang disumpuikan-Nyu kepada maryam dun dengan (tiupun) roh daripadanya Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rusul-rusul-Nya dan janganlah kamu mengatakan “Tuhan itu tiga Berhentil2ah (daripada ucapan itu). Itu lebih baik bagimu sesungguhnya Allah Tuhun yang Esu, Maha Suci Allah daripada mempu- nyui anak, segala yang d.i langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Cukuplah Allah untuk jadi peme- lihara.2. Surah Al Maidah ayat. 18:
 19. 19. RENUNGAN UNTUK MENGUBAH SIKAP Terjemahannya: Orang-orang yahudi dan Nasrani me- ngatakan: “Kami ini adalah anak-anak Allah dan ke- kasih-kekasih-Nya.” Katakanlah: m a k a mengapa Allah menyeksa kamu kerana dosa-dosamu?” (Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya) , tapi kamu adalah manusia biasa antara orang-orang yang diciptakan-Nya. Dia mengampuni bagi sesiapa yang dikehendaki-Nya dan menyeksa sesiapa yang dikehendaki-Nya. Dan kepunyaan Allahlah kerajaan antara kedua-duanya. Dan kepada Allah kembali sega- la sesuatu.3. Surah At Taubah ayat 3 0 Terjemahannya: Orang-orang Yahudi berkata: “Uzair itu putera Allah,” dan orang Nasrani berkata: “Al Masih itu putera Allah.” Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkata- an orang-orang kafir yang terdahulu dilaknati Allah- /ah mereka; bagaimana mereka sampai berpaling?
 20. 20. ISLAM AGAMA FITRAH Jelas sekali Allah menolak agama-agama yang dibikinoleh fikrah manusia. Sebab ia tidak sesuai dan tidak scm-purna untuk tujuan sebenar penciptaan manusia. Secara logik kita lihat bagaimana Kristian, misalnya,tidak sesuai dengan fitrah manusia: 1. Mengatakan Tuhan itu tiga. Tiga dalam satu. Satupecah tiga. Sedangkan Tuhan sepatutnya hanya satu danEsa, supaya pentadbiran kerajaan langit dan bumi ini bcr-jalan dengan satu arahan dan menuju kepada satu tujuan.Kalaulah Tuhan itu tiga, Tuhan yang mana satu yangmenguasai dan mentadbir alam ini sebenarnya? 2. Paderi-paderi Kristian yakni pope dan nun tidakboleh berkahwin. Scdangkan keinginan untuk bcrkahwinadalah fitrah manusia. Siapa menentang fitrah maka kosong,menderita dan terseksalah hidupnya. Sebab itu selalu kitaterdengar cerita-cerita padcri yang konon tidak belch ber-kahwin, tapi terlibat dengan kes zina dan pcrogolan. Itulahbukti bahawa agama yang mercka anuti tidak mcngisi tun-tutan fitrah rnurni manusia. Lalu mcreka membelakangkanagama, dan menunaikan tuntutan fitrah sccara berahsia-rahsia kerana takut malu. Mcnyedari hakikat ini, pcrnah seorang Kristian dariSweden, yang kini sudah Islam dan tinggal di Mesir (sayapernah beberapa kali ke rumahnya) berkata, “Pada saya,scbenarnya orang Kristian sedar tcntang kebcnaran AlQuran dan Nabi Muhammad. Tapi rasa sombong telahmenghalang mereka untuk memeluk Islam dan meninggal-kan Kristian.” 3. Agama Buddha juga bertentangan dengan fitrahkerana sesiapa yang ingin serius dalam agama itu mesti jadipeminta sedekah kepada masyarakat. Dengan periuk sebijiberjalan tanpa kasut, pergilah mcrcka mengutip makanan 5
 21. 21. RENUNGAN UNTUK MWGUBAH SIKAPsetiap pagi daripada sesiapa yang ingin memberi’. Ini sangatmemalukan. Bukankah mengemis itu lambang rendah danhinanya imej manusia? Agama Buddha juga tidak mem-benarkan sami-saminya berkahwin. Ini bertentangan dengankemahuan semula jadi (fitrah) manusia. 4. Agama Hindu pula, seperti yang lain,’ tidak ada‘syariat’ (peraturan) yang tertentu. Ertinya agama ini tidakmemberi garis panduan yang jelas dan tepat untuk mem-bolehkan seseorang mengatur hidup sepenuh masa sebagaiseorang Hindu. Agamanya cuma berkisar pada upacaraibadah. la banyak mengambil kaedah hidup agama lainuntuk diikuti. Inilah ketidaksempumaan agama itu. Tentangketuhanan, katanya, akan sampai kepada satu peringkat dimana manusia boleh nampak dan bercakap dengan Tuhan.Dan, katanya lagi Krishna itu utusan Tuhan, sama sepertiNabi Muhammad SAW. Apabila ditanya, mengapa Krish-na tidak mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh NabiMuhammad SAW? Kenapa Tuhan membeza-bezakanagamanya? Mereka diam. Nyata bahawa agama bikinan akal manusia tidak men-jawab semua persoalan dan tidak mampu menyelcsaikansemua masalah. Sedangkan Islam sifatnya universal dan sc-suai dengan fitrah. Firman Allah SWT dalam Al Quran: Terjemahannya: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fin-ah itu. 6
 22. 22. ISLAM AGAMA FITRAH Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (itulah) aga- ma yang lurus tetapi kebanyakan manusiu tidak menge- tahui (Ar Rum 30) Untuk membuktikan syariat Allah sesuai dengan fitrah.lihat beberapa contoh: 1. Manusia sifatnya suka menghambakan diri kepa-da tuannya yang menolong, melindung dan yang mengambilberat tentangnya. Atau dengan kata lain manusia rela meng-abdikan diri kepada siapa yang dicintainya. Kalau kecintaan-nya itu perempuan maka menjadi hambalah ia pada perem-puan itu. Kalau kecintaannya ialah kereta, menghambalahdia pada keretanya. Kalau cintanya atau pautannya padanafsu yakni menurut kata nafsu, jadilah dia hamba nafsu. Tapi aneh, manusia sangat marah kalau digelar hambabetina, hamba kereta atau hamba nafsu. Fitrah menolaksekalipun sikapnya memanglah betul begitu. Mengapa? Se-bab fitrah manusia ingin menjadi hamba Allah. Dan keingi-nan menjadi hamba kepada selain Allah itu bukan fitrah.Katakanlah kepada siapa saja sama ada orang kafir atauIslam, “Kamu ini hamba Allah,” nescaya ia mengiakan danrasa senang dengan kata-kata itu sama ada di mulut atau dihati. Hal ini adalah kerana fitrah manusia telah Allahciptakan untuk menyembah-Nya dan untuk menghamba-kan diri kepada-Nya. Lihat firman-Nya: Terjemahannya: Tidak Aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah Aku. (AZ zaariat 56) 7
 23. 23. RENUNGAN UNTUK MENGUBAH SIKAP Allah mahu manusia menyembah-Nya dan tidak padayang lain. Maka dijadikan fitrah manusia itu mempunyairasa bertuhan dan menghamba diri pada-Nya. Tanyakanlahpada orang-orang yang menyembah Allah atau tidakmenyembah Allah, adakah dia ingin menyembah Allah dansuka pada orang-orang yang menyembah Allah. Nescayamereka menjawab memang suka. Suka pada pekerjaanmenyembah Allah dan suka pada orang yang melakukan-nya. Cuma kalau mereka tidak melakukannya, itu bukankerana benci, atau hati tidak mengakui, tetapi kerana naf-su dan syaitan menghalang dan melalaikan Mereka. Mere-ka tidak kuasa melawan nafsu (yang sifatnya ego), lalumenurutinya. Kalaulah bukan kerana ‘nafsu dan syaitan,nescaya manusia ini akan sentiasa merindui dan membe-sarkan Tuhannya dan sangat taat pada-Nya. Fitrah rohsudah kenal Allah dan mengaku untuk menyembah-Nya.Di dalam Al Quran ada diceritakan hakikat ini: Terjemahannya: Allah bertanya kepada roh: “Bukan- kah Aku Tuhanmu?” Mereka menjawab betul (EngkauIah tuhan kami) , kami menjadi saksi .” (Al A’raf: 172) Tapi apabila dihasut oleh syaitan dan nafsu, manusiamenjadi degil dan derhaka dengan Allah. Mereka lupaAllah dan melanggar segala perintah-Nya. Namun hati keciltetap rasa bersalah dan ingin sekali mentaati Allah sepertidengan sembahyang, puasa, mengeluarkan zakat, naik haji,berjuang, menutup aurat dan lain-lain. Hati mereka sebenar-nya tidak tenang terutama waktu susah dan waktu memerlukanpembelaan daripada satu kuasa. Ini terjadi kerana merekamelakukan sesuatu yang bertentangan dengan kemahuan 8
 24. 24. ISLAM AGAMA FITRAH hati kecil atau fitrah mereka. Manusia ateis yang kononnya tidak percaya Tuhan itu, sebenamya cuba membuang rasa bertuhan dari hatinya. Namun begitu, rasa itu selalu datang.terutama waktu sendirian atau waktu sangat memerlukan pertolongan ketika manusia lain tidak mampu memberi- kannya. Mereka sebenarnya menipu diri sendiri dan ber- perang dengan diri sendiri. Orang begini tidak bahagia hidupnya walau dalam istana, serta ada kuasa, takhta, wanita dan harta. Mereka yang percaya Tuhan tetapi tidak kenal Tuhan yang sebenar yakni Allah SWT, dan tidak tahu pula sya- riat-Nya, adalah orang-orang yang selalu tertanya-tanya. Banyak persoalan yang tidak selesai pada dirinya. Misalnya: ‘Mengapa Tuhan itu tiga dan sudah mati sebahagiannya? Atau ‘Mengapa aku mengambil patung atau tokong ini sebagai perantaraan?’ ‘Apa keistimewaan patung ini?’ ‘Tanpanya pun hati aku memang boleh berhubung dengan Tuhan dan terasa akan ada-Nya!’ Begitulah contoh-contoh persoalan yang tidak pernah terjawab. Akhirnya mereka lupakan saja kerana mengelak daripada berbagai-bagai masalah. Mereka melupakan permasalahan yang tidak ter- jawab supaya ia tidak merunsingkan fikiran. Bagi orang Islam yang tidak ikut perintah Allah, tidak ikut syariat dan Sunnah Rasulullah (kerana ikutkan nafsu), dia sering buntu dan gelisah dalam hidup. Sebab hatinya tidak bersandar pada Tuhan yang boleh memberi segala- galanya. Sedangkan nafsu tidak akan memberi kepuasan dan ketenangan. Hanya hamba-hamba Allah yang betul-betul ikut Islam secara keseluruhan saja yang akan menikmati hidup yang bermakna di dunia dan lebih-lebih lagi di akhi- rat. Sebab mereka menempuh jalan hidup yang paling sela- mat! 9
 25. 25. m n na g islam secara sedar atau t e e tn sendiri.
 26. 26. ISLAM AGAMA FITRAH 2. Manusia ingin menambah ilmu. Ingin mencaripengalaman dan ingin pandai, dan tidak bergantung hiduppada oranglain. Manusia tidak mahu hidup beku, jahil danpapa kedana. Itu adalah fitrah Semua orang memilikinyawalau apa pun jua bangsa dan agamanya. Memang Allahjadikan jiwa manusia begitu kemahuannya. Oleh itu Allahdatangkan agama Islam yang mengajar supaya manusiamengisi tuntutan fitrah itu. Firman Allah: Terjemahannya: katakanlah “Berjalanlah kamu di muka bumi, kemudian lihatlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan itu. (Al An’am: I I) Ertinya kita disuruh mengembara untuk cari penga-laman. Rasulullah SAW bersabda: Terjemahannya: Menuntut ilmu wajib bagi Ielaki dan wanita. (Riwayat lbnu Abdi Al Barri) Terjemahan: tuntutlah ilmu dari buaian hingga ke liang lahad.
 27. 27. RENUNGAN UNTUK MENGUBAH SIKAP Begitulah yang dikatakan Islam agama fitrah. Yakniapabila sesuatu itu disukai oleh fitrah maka Islam men-dorong atau membenarkannya. Disebabkan Allah yangjadikan fitrah manusia itu demikian, maka Allah pundatangkan cara bagaimana keinginan fitrah itu disalurkan.Tanpa petunjuk dari Allah, nafsulah yang akan memimpinmanusia untuk melaksanakan kehendak fitrah itu secaramelulu. Kesannya akan buruk sekali. Misalnya, apabila ilmu yang dituntut itu ilmu yangharam (ilmu sihir atau ilmu yang tidak dikaitkan dengantauhid dan jiwa sufi) maka ia akan membawa akibat buruk.Walaupun adakalanya ilmu itu bersumber dari Islam, teta-pi tanpa dikaitkan dengan tauhid dan akhlak, ia akanmembuatkan manusia sombong, dengki, bakhil, pemarah,rasuah dan lain-lain. Demikian juga halnya kalau mengembara yang tidakdipandu oleh syariat atau tidak diniatkan kerana Allah atauuntuk kebaikan, ia akan membawa hasil yang buruk. S,ebab itu Islam menurunkan panduan-panduan yang rapi dalammelaksanakan tuntutan fitrah itu. Dalam mencari kekayaan yang diingini oleh fitrah se-mula jadi manusia, misalnya, Islam tidak melarangnya.Malah Allah mendorong dengan firman-Nya: Terjemahannya: Apabila telah ditunaikan sembahyang hendaklah kamu bertebaran di muka bumi dan hendak- Iah kamu cari kurniaan Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak moga-moga kamu dapat kemenangan. (Al Jumaah: 10) 12
 28. 28. ISLAM AGAMA FlTRAH Nabi SAW bersabda: Terjemahannya: berniagalah kerana sembilan per- sepuluh daripada rezeki itu ada dalam perniagaan. Tapi mencari harta tidaklah boleh dibuat secara sewe-nang-wenangnya. Islam mengaturkan cara-cara yang bersihdari riba, tipu dan tindas-menindas, kerana hal-ha1 yangburuk itu adalah bertentangan dengan fitrah. Hasilnya pulatidak untuk berfoya-foya, berjudi atau membekukannyadalam bank, tapi untuk kebaikan seperti membantu fakirmiskin, membina projek keperluan masyarakat atau mem-bantu usaha jihad fisabililIah. Hal ini diatur begitu rupakerana ia sesuai dengan fitrah. Sebaliknya apa yang Islamhalang, adalah bertentangan dengan fitrah. 3. Siapa saja, sama ada Islam atau yang bukan Islam,suka kepada makan sedap; lelaki sukakan perempuan, pe-rempuan suka lelaki; ingin kepada badan sihat dan fikiranyang waras. Bcgitulah fitrah manusia. Kalau keinginan fit-rah ini tidak tercapai manusia akan rasa susah, dukacita dangelisah. Allah yang menciptakan manusia sedemikian rupa,tahu cara yang sebaik-baiknya untuk manusia mencapaikeinginan-keinginan itu, dan tahu juga cara-cara yang bo-leh merosakkan manusia dalam usaha mereka mencapaikeinginan-keinginan itu. Oleh itu Allah telah menurunkanpetunjuk bagaimana keinginan itu boleh dipenuhi dengansebaik-baiknya. Islam tidak menghalang keinginan fitrahtetapi tidak pula terlalu membiarkan keinginan itu dipenuhisecara melulu. Makan sedap, misalnya, diharuskan dengansyarat jangan makan makanan yang haram atau berlebih-an. Malah, mengikut Sunnah Rasulullah SAW, sunathukumnya makan daging seminggu sekali. 13
 29. 29. RENUNGAN UNTUK MENGUBAH SIKAP Demikian juga Islam menunaikan kdnginan fitrahmanusia untuk berkahwin. Ia memang dianjurkan olehRasulullah SAW: & ,& ..+ ;;r;; *+ > -.+ p *- e/, Terjermahannya: Berkahwin itu sunnahku siapa yang benci pada Sunnahku ini bukanlah dia daripada umat- ku. terjemahannya Dua rakaat sembahyang orang yang berkahwin lebih baik daripada 70 rakaat sembahyang orang bujang. Demikianlah indahnya Islam. Dalam usaha mengelak-kan masalah dalam perkahwinan, ditentukan pula syaratrukunnya yang wajib dipenuhi. Tanpa memenuhi syarat,rumahtangga akan goyang dan tumbang. Islam membenarkan berkahwin dan mengharamkanzina. Sebab zina akan menzalimi dan menganiayai kaumwanita. Anak hasil perzinaan yang tidak tentu bapanya ituakan terlonta-lonta hidupnya. Ke mana anak itu akan bawadiri? Hal ini tidak ada siapa yang suka. Fitrah menolak.Sebab itulah Allah mengharamkannya kerana ia bertenta-ngan dengan fitrah. Apa tidaknya, seseorang yang berzinaitu akan melibatkan sama ada ibu orang atau isteri orangatau anak perempuan orang. Siapa pun akan marah kalaukeluarganya yang terlibat. Kalau begitu sanggupkah kitaberzina sedangkan kita sendiri tak suka perkara itu berlakudalam keluarga kita? 14
 30. 30. ISLAM AGAMA FITRAH ertinya Tidak mudarat dan tidak memberi mudarat Contohnya: 1. Kahwin boleh tapi jangan dengan isteri orang. 2. Kaya boleh, tapi jangan cara mencuri atau tipu duit rakyat. Tiada orang, sama ada Islam atau bukan Islam, yangmenganggap zina itu baik. Kalau berlaku juga, itu adalahkerana manusia sudah jadi syaitan dan nafsunya sudah jahatsekali. Namun hati kecilnya tetap menolak; ertinya dia sen-tiasa dalam keadaan melawan hati kecilnya. Orang ini ti-dak tenang hidupnya. Dia diburu rasa bersalah dan bcrdosasepanjang masa. Islam membenarkan poligami bagi lelaki yang sanggupatau perlu berbuat begitu. Ini sesuai sekali dcngan fitrahlelaki, tapi mengapa kaum wanita sangat mcnolaknya? Disini seolah-olah Islam tidak sesuai dengan fitrah wanitakhususnya dalam masalah poligami. Sebenarnya tidak be-gitu. Poligami, kalau dilaksanakan bctul-betul mengikutsyariat, banyak baiknya pada wanita. Fitrahnya pun suka,cuma nafsu yang tidak suka. Poligami scbenarnya membaharukan rasa cinta danghairah suami isteri. Giliran yang sama adil antara isteri-isteri adalah wajib bagi suami. Ini akan menyuburkan rasacinta suami isteri, kerana kalau lama tak jumpa rindu ber-bunga kembali. Walhal kalau tidak berenggang, datang rasajemu dan letih terutama bagi pihak isteri. Mungkin pulaakan timbul perselisihan atau bermasam muka. Tapi apa-bila suami pergi, datang rasa rindu dan menunggu-nunggusuami pulang. 15
 31. 31. RENUNGAN UNTUK MENGUBAH SIKAP Cinta-menyintai itu fitrah. Ingin berkeluarga ramai jugafitrah. Tapi nafsu tidak suka. Macam juga fitrah manusiayang suka untuk jadi hamba Allah tapi nafsu tidak mahu,maka ia tidak sembahyang. Ingin kasih sayang suami tetapitidak taat. Ikut nafsu, hilang bahagia. Itulah indahnya poligami. Tetapi wanita yang nafsunyasudah liar dengan hasad, tamak, sombong, bakhil, cintadunia, tidak berasa indahnya itu sebab nafsunya mahu duniauntuknya seorang. Orang lain peduli apa. Seperkara lagi,kegagalan poligami kerana ia dilaksanakan tidak mengikutSunnah. Sebab itu nampak buruk sekali dan menakutkankaum wanita. Peraturan yang dibuat oleh pihak yang ber-kenaan terhadap poligami tidak dapat menyelesaikan masa-lah kerana tidak mengikut syariat. Untuk membina badan yang sihat dan otak yang cer-gas, Islam memang membenarkan riadah. Tapi sukan itumestilah daripada jenis yang membawa faedah, bukan hanyasia-sia. Contohnya menunggang kuda, berenang, memanahdan lain-lain. Perkara-perkara yang sia-sia bertentangandengan fitrah. Di samping itu ditegah melakukan perkarayang boleh merosakkan badan dan fikiran seperti arak dandadah. Sebenarnya fitrah manusia, walaupun yang bukanIslam, benci dengan mabuk-mabuk dan ketagihan akibatarak dan dadah. Tapi kerana dorongan nafsu, merekamenentang fitrah. Orang begini hidup dalam serba salah dantidak bahagia kerana apabila ia menentang fitrahnya, sekali-gus ia menentang Allah. Akhlak yang baik, budi pekerti yang mulia yakni mem-buat kebaikan sesama manusia hingga menghiburkan hatimanusia, semua orang suka. Bagi orang yang suka menyakit-kan hati orang lain, itu pun dia tidak mahu orang lainmenyakiti hatinya dan suka kalau ia dihiburkan. Begitulahfitrah. Maka Islam agama fitrah itu datang memerintahkanagar manusia berakhlak baik sesama manusia. Sabda Rasul-ullah SAW: 16
 32. 32. ISLAM AGAMA FITRAH / L ,r.. e * ,1;11 & ir’ ,qhl 2 terjemahannya Sebaik-baik manusiu ialah manusia yang paling banyak membuat kebaikan untuk manusia lain. Dengan itu, sesiapa saja yang berakhlak buruk dengansesama manusia, seperti sombong, bakhil, hasad dan lain-lain, bererti dia menentang Allah dan juga menentang fit-rahnya. Orang begini bukan sahaja dimurkai Allah tapi diamembenci dirinya sendiri. Hidupnya tidak tenang dunia danakhirat. Kalau manusia saling isi-mengisi fitrah, aman damailahmasyarakat. Tapi apa yang berlaku sekarang, kita susahkanorang tapi minta orang jangan susahkan kita. Al basil,sengketa merata-rata. Begitulah huraian tentang sesuainya agama Islam de-ngan fitrah manusia. Dan siapa yang tidak ikut Islam crti-nya menentang fitrahnya. Mereka ini sekalipun kaya-raya,berjawatan tinggi dan banyak ilmu, tidak akan tenang hidupmereka di dunia apalagi di akhirat. Kerana bukan saja diabermusuh dengan Allah tapi juga bermusuh dengan dirinyasendiri. Pada lahirnya manusia nampak ia senang-lenangtapi hatinya hanya Allah saja yang tahu; kosong, gelisah,terseksa dan serba salah, dan mudah marah. Di Barat hari ini, orang yang kelihatan bijak pandai dansenang-lenang itu dilaporkan ramai yang terkena sakit jiwa.Hinggakan bilangan yang masuk ke hospital sakit jiwa lebihdaripada bilangan orang yang masuk ke universiti dan ko-lej. Bunuh diri juga sudah jadi perkara biasa. Lihatlah aki-bat manusia menentang agama Tuhannya. Di Timur juga,umat Islam yang sudah rosak imannya kerana terlalu me-nurut nafsunya sedang menghadapi masalah yang sama.Cara hidup yang mereka pilih telah menghantar niereka kelembah masalah dan kesusahan. Itulah hidup yang diper- 17
 33. 33. RENUNGAN UNTUK MENGUBAH SiKAPjuangkan oleh Yahudi dan konco-konconya. Mereka kononmenjanjikan keseronokan hidup tapi akhirnya manusiamenderita dibuatnya. Lihat apa kata Allah kepada orang-orang Yahudi: Terjemahannya: Dan kamu akan melihat kebanyakan daripada mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan makanan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang dikerjakan itu. Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tid.ak melarang mereka mengucapkan perkata- an bohong dan memukan yang haram! Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka kerjakan itu. (Al Maidah: 62-63) Hanya Islam satu-satunya agama yang sisteni hidupnyabenar dan sebaik-baiknya untuk diikuti. Yakni kehidupanSunnah yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah danKhulafa ur Rasyidin serta semua salafussoleh. Contohilahmereka itu, nescaya manusia akan kembali kepada fitrahmurninya dan akan bahagia di dunia dan akhirar. Antaraciri-ciri hidup mereka adalah: 1. Beriman dan bertaqwa. 2. Beribadah dan berzikir. 3. Berakhlak mulia dengan Allah dan sesama manusia. 4. Berjuang dan berjihad dengan Allah dan sesama manusia.
 34. 34. ISLAM AGAMA FITRAH 5. Berkorban pada jalan Allah. 6. Menuntut ilmu dunia dan akhirat untuk melaksanakannya. 7. Bekerja mencari rezeki yang halal, di samping membangunkan tamadun ummah. 8. Taat dan patuh pada Allah, pada Rasul dan pada pemimpin yang taat pada Allah. 9. Berkasih sayang.10. Bertolong bantu dalam kebaikan dan menolak kejahatan.11. Bermaaf-maafan.12. Bertolak ansur di sekitar dan di sudut-sudut yang dibolehkan. 19
 35. 35. Ma lamat2 Hi8 up
 36. 36. UNTUK apa manusia dilahirkan ke dunia ini? Di manakahmanusia itu sebelum ia dilahirkan? Dan untuk apa pulamanusia dimatikan? Persoalan ini adalah persoalan setiaporang, yang mesti dijawab dengan hati-hati dan adil. Tepatjawapannya, tepat pulalah matlamat hidup yang dipilihnya.Salah jawapannya, salah pulalah matlamat hidup yang di-tujunya. Melihat kepada kelompok-kelompok manusia yangberbagai-bagai nama dan ragamnya, kita dapat mengagakapakah tujuan dan matlamat hidup masing-masing. Yang pasti, lain kumpulan, lain pula matlamat yang ingin dica- pai. Maka lainlah cara dan pendekatan serta tindakan yang mereka lakukan untuk mencapainya. Orang-orang Yahudi, yang kini menjadi pencatur dunia, mempunyai matlamat hidup yang berbeza dengan Kristian. Puak nasionalis pula ada matlamat yang tersendiri. Dasar sosialis pula lain matlamatnya. Demikianlah halnya dengan orang-orang komunis, kapitalis, sekularis, feudalis, ateis, free thinker dan lain-lain. Masing-masing ada tujuan dan matlamat yang rersendiri. Alangkah banyaknya matlamat hidup yang direka atau diajarkan oleh manusia. 22
 37. 37. MATLAMAT HIDUPMungkin sebanyak manusia sebanyak itulah matlamathidupnya. Para saintis tentu ada pandangan tersendiri ten-tang matlamat hidup. Ahli sukan pula tentu hidup untuksukan. Orang kebudayaan barangkali tentu hidup untuk itu.Pendek kata, terpecahnya manusia kepada bidang keboleh-an masing-masing telah sekaligus menentukan matlamathidup yang berbeza antara manusia. Namun secara umum, melihat pada sikap mereka,manusia di seluruh pelusuk bumi ini menjadikan hidupmereka untuk: 1. Makan, minum, berumahtangga, beranak-pinakdan tua, kemudian mati; itu saja. Sebab itu persoalan hi-dup mereka ialah bagaimana mencari duit untuk dapatkankeperluan-keperluan tadi. Halal, haram, wajib atau sunattidak diperhitungkan lagi. Bekal untuk hidup di akhirattidak masuk dalam kira bicara hidup di dunia ini. Tuhantidak penting bagi mereka. Cuma waktu susah, barulahteringat dan minta tolong pada Tuhan. Apabila telahberjaya dan selamat, selamat tinggallah Tuhan! Bagi umat Islam, yang menganggap hidup ialah untukmakan minum dan nikah kahwin itu, upacara-upacaraagama yang dilakukan lebih dirasakan sebagai tradisi atauadat daripada untuk taat pada Allah dan bekalan hidup diakhirat. Atau kalaupun memang dimaksudkan untuk Allahdan sebagai bekalan ke akhirat, tetapi hanya kerana kebiasa-an bukannya dari hati yang benar-benar yakin dan takutpada Allah atau cinta pada Allah SWT. Saya katakan begitukerana orang yang benar-benar beriman dan bertaqwa,hidupnya bukan hanya untuk makan, minum, nikah kah-win dan kemudian mati. 2. Sebahagian manusia lagi menjadikan matlamathidup mereka, selain untuk makan minum dan nikah kah-win (sebagai keperluan asasnya), untuk dapatkan kuasa. 23
 38. 38. RENUNGAN UNTUK MENGUBAH SIKAPDengan kuasa, mereka berharap untuk menguasai danmencorak bangsa dan kaum lain di dunia. Cita-cita, hidupdan matlamat perjuangan mereka ialah menjadi tuan padamanusia di dunia. Dengan itu dapatlah mereka menguasaidunia, memiliki nama dan jawatan serta kekayaan seluruh-nya. Lalu berjuanglah mereka untuk menjatuhkan pengu-asa-penguasa yang ada atau untuk menawan daerah yangbelum ditawan. Apa yang mereka mahu ialah kuasa duniajatuh ke tangan mereka. Kelompok ini akan mengorbankantenaga, harta dan jiwa raga demi mencapai matlamat mere-ka. Mereka juga sanggup memimpin, menzalimi, membunuhdan berperang untuk tujuan dan matlamat tadi. Kucar-kacirnya dunia dan kehidupan manusia hasildaripada sikap mereka, tidak dihiraukan atau dirisaukankerana itulah juga syarat-syarat untuk sampai ke matlamat mereka. Gagal satu cara, mereka akan cuba 1001 cara lagi,tanpa menghitung buruk baiknya. Apabila dapat kuasa pula,mereka akan bertindak sesuka hati. Itulah yang terjadi diseluruh dunia sekarang. Perebutan kuasa menjadi satu budaya dunia, yang akibatnya tiada satu negara pun yang sunyi daripada krisis, rusuhan dan peperangan. 3. Terdapat sekumpulan manusia lagi yang menjadi-kan matlamat hidup mereka untuk mencari kemuliaan diri.Yakni dengan menunjuk-nunjuk dan membangga-bangga-kan diri. Dengan kata lain, mereka ingin lebih daripadaorang lain. Kerana dengan demikian mereka rasa mulia danakan dimuliakan oleh orang. Mereka tidak mahu terhinadan diperhina-hinakan lantaran kemiskinan dan serbakekurangan. Atas tujuan dan matlamat ini mereka bertung-kus-lumus mencari kelebihan sama ada harta benda, ilmupengetahuan, pangkat dan gaji, kecantikan atau lain-lain.Mereka menggunakan apa saja peluang yang ada hinggakanhasad dengki, dendam, marah, fitnah, tipu, menindas danlain-lain tidak terkawal lagi. Hilang lenyaplah perpaduan 2 4
 39. 39. MATLAMATHIDUPdan kasih sayang sesama manusia. Hidup nafsi-nafsi, sen-tiasa dalam keadaan tegang dan hati berpecah-belah sekali-pun jasad lahir berdekatan, bahkan sekalipun dalam sebuahparti! Itulah kerenah hidup manusia hasil daripada matlamathidup yang mereka tentukan. Di dunia tidak bahagia, apa-tah lagi di akhirat. Tidak keterlaluan saya katakan, orang yang hidup un-tuk makan minum dan nikah kahwin, hidupnya samalahseperti binatang-binatang. Cuba lihat bagaimana binatanghidup. Kehidupan haiwan tidak lain hanyalah untuk men-cari makan, dan apabila kenyang, yang betina pun mencarijantan dan sebaliknya. Kemudian berehat-rehat dan ber-suka-suka; apabila rasa lapar cari makan lagi. Begitulahsampai mati, tidak ada apa yang ditinggalkan kecuali anak-anak. Tamadun binatang tidak pernah menjadi lebih baikdari sebelumnya. Kalau sebelumnya tidak berpakaian, sam-pai hari ini pun masih begitu. Demikianlah manusia yang hidup untuk makan minumdan nikah kahwin. Pada dasarnya sama saja dengan haiwan-haiwan itu, cuma yang berbeza ialah jenis makanan danminuman, tempat dan tekniknya. Sebab manusia ada akaluntuk memikirkan bagaimana memodenkan hidupnya.kalau haiwan pun ada akal yang tinggi, mereka juga bolehmemodenkan cara hidup mereka tadi. Walhal tidak sepatutnya manusia yang ada akal dan jiwayang tinggi ini hidup setaraf dengan haiwan. Sebab itumereka marah apabila dikatakan macam binatang, sebabmemang mereka berasa tidak patut dianggap begitu. Danmemang fitrah manusia tidak dapat menerima tuduhan ini.Mereka sedar sepatutnya matlamat hidup manusia mcstilebih mulia dan lebih tinggi daripada sekadar makan minumdan nikah kahwin. Bagi orang yang hidup untuk dapat kuasa pula, tarafhidupnya sama seperti binatang buas di rimba atau di pa- 25
 40. 40. RENUNGAN UNTUK MENGUBAH SIKAPdang pasir, iaitu singa dan harimau. Mentang-mentangmereka besar, kuat dan berani, mereka mahu memper-hambakan binatang lain. Bahkan dibunuh dan dimakannyawalaupun sesama binatang. Kemudian saling berebutan danserang-menyerang sesamanya. Semua penguasa di dunia yang sedang gilakan kuasa,hampir begitulah halnya. Mentang-mentang kuasa di ta-ngan, boleh buat apa saja, sehingga perasaan dan kepen-tingan orang lain tidak dihitung lagi. Nilai-nilai Islam ti-dak diambil kira lagi. Demi kepentingan dan kepuasansendiri, dilaga-lagakan manusia dengan manusia, negaradengan negara atau diperangilah siapa yang tidak disukai.Benar-benar telah menjadi seperti binatang buas. Marahlahmereka apabila dikata begitu, sebab fitrah manusia memangtidak suka dikata, dihina, sekalipun mereka sudah keterlalu-an mengata-ngata dan menghina orang lain. Baginya diamenghina orang lain tidak mengapa, jangan orang lain yangmenghina dirinya. Bagi kumpulan yang matlamatnya mahu tunjuk lebihtadi, tarafnya sama dengan taraf hidup pokok kayu. Walau-pun sebelah-menyebelah tapi berlumba-lumba untuk lebihdaripada yang lain. Masing-masing berusaha melepaskan danmeninggikan pucuk masing-masing. Kalau pucuknya yangtinggi itu menyebabkan pokok lain tidak dapat hidup puntidak mengapa. Itulah hidup nafsi-nafsi. Beruzlah di tengah-tengah masyarakat, atau berseorangan di tengah-tengahramai. Mementingkan diri sendiri. Masing-masing tunjuksombong sedang masyarakat benci dan meluat pada golo-ngan ini. Dalam masyarakat begini tidak akan wujud perpaduan.Hati berpecah-pecah walaupun duduk berdekatan. Perhubu-ngan mereka bukan hubungan hati, cuma hubungan fizikalyang terpaksa dilakukan untuk keperluan hidup. Misalnyatauke kilang dengan buruh-buruhnya. Masing-masing per- lu-memerlukan tapi kasih sayang antara mereka tidak wu-
 41. 41. MATLAMAT HIDUPjud lagi. Begitu juga murid dengan guru, pemimpin denganrakyat. Kasih sayang tidak wujud. Yang ada ialah kepen-tingan yang diperolehi daripada orang lain. Krisis dan pe-cab-belah adalah hasil akhirnya. Demikianlah matlamat hidup manusia yang berbagai-bagai, dan kesannya pada masyarakat. Dengan matlamat itumanusia gagal menempuh sejarah kemuliaan tapi jatuh ke.taraf haiwan dan tumbuh-tumbuhan malah lebih hina dari-pada binatang ternak. Firman Allah: Terjemuhannya: Dun sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi Neraka Jahanam) kebanyakan daripada jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan oleh mereka untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakan oleh mereka untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan rnereka mempunyai telingu (tetapi) tidak dipergunakan untuk rnendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binarang rernak, bahkan mereka le bih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. (AL A’raf: 179) Matlamat belum tentu dapat dicapai tapi keburukannyatelah menjadi penyakit yang berbagai-bagai pada masya-rakat. Keamanan, keadilan, perpaduan dan keselamatan 27
 42. 42. RENUNGAN UNTUK MENGUBAH SIKAPtidak wujud lagi. Melihatkan ini, manusia patut berfikirkembali di mana silapnya dan apa jalan keluar daripadakesilapan ini. Melihat kepada asal kejadian kita dan kesudahan hidupkelak, orang yang bijak dapat mengagak hidup sebenarnyabukan di sini. Dunia merupakan laluan atau jambatan saha-ja. Maka hidup di dunia bukanlah matlamat. Bukan di siniberakhir segala-galanya. Bukan di dunia ini kita membuatkesimpulan tentang hidup. Keputusan percubaan hidupbukan di dunia ini. Sebenarnya ada lagi hidup sesudah hidup di dunia ini.Yakni kehidupan di tempat kita tinggal sebclum datang kodunia ini. Ini adalah logik sepertimana orang yang merantauakan kembali ke tempat asal. Kita bukan berasal dari duniaini, tetapi dari satu alam yang lain. Maka ke sanalah kitaakan kembali. Itulah dia Alam Akhirat. Firman Allah: Terjemahannya: Dia yang menciptakan kamu daripada tanah, kemudian la menetapkan ajalmu dan ajal yang ditentukan di sisi-nya, kemudian kamu bimbang (juga kepadanya) . (Al An’am: 2) Sekarang mari kita lihat ke dalam diri tentang segalayang kita miliki, yang dikurniakan oleh penciptanya. Kitamempunyai akal fikiran, nafsu dan jiwa (hati atau roh) yangboleh mencapai alam ghaib dan Alam Akhirat. Mana satu yang mesti diikut? Dan bagaimana mentadbirakal fikiran dan nafsu serta roh tadi? Hal ini sangat perludiperhitungkan buat menentukan matlamat hidup yangsebenar-benarnya. Nafsukah yang hendak kita turutkan, 28
 43. 43. RENUNGAN UNTUK MENGUBAH SIKAP 2. Tentang jiwa, Allah berfirman: Terjemahannya: Sesungguhnya Kami telah ilhamkan pada jiwa itu dua l l n iaitu j l n kefasikan dan jalan aa aa ketaqwaan. (Asy Syam: 8) Ertinya manusia boleh memilih sama ada untuk berbuatfasik atau untuk bertaqwa. Sesudah itu Allah menerangkan apa tujuan dan mat-lamat hidup manusia di dunia ini. Firman-Nya: Terjernahannya: tidak Aku jadikan jin dun manusia melainkan untuk menyembah-Ku. (AZ Zaariat: 56) Maknanya, menurut ajaran Allah atau agama Islam,hidup ialah untuk Allah. Dan untuk memudahkan urusanitu, Allah telah memberi persediaan pada setiap orangdengan jiwa yang boleh bertaqwa dan diberinya akal untukmemikir, mengkaji, menilai dan memilih. Kcmudian ter-pulanglah kepada masing-masing untuk memilih jalan hi-dup sama ada menuju Allah atau menurut nafsunya. Kalau kita hidup untuk Allah bukan maknanya tidakboleh makan minum, nikah kahwin, beranak-pinak danmendapat kuasa serta mencari kekayaan, kemajuan dan lailain lagi. Boleh, cuma taraf kedudukan perkara itu bukasebagai matlamat tapi sebagai alat. Perbezaan antara matlamat dengan alat ialah: matlamat mesti dicapai, sedangkaralat tidak mesti. Matlamat hanya satu tapi alar bukan satu. 30
 44. 44. RENUNGAN UNTUK MENGUBAH SIKAPMaknanya alat boleh dipilih atau boleh ditukarkan bergan-tung pada keperluan dan keselamatan untuk mencapaimatlamat. Sedangkan bagi matlamat, tidak ada pilihankerana ia hanya satu. Orang yang hidup untuk Allah jauhbeza cara hidupnya dengan orang yang hidup untuk dunia.Hasilnya pun berbeza. Hidup untuk Allah ertinya menggunakan dunia inisebagai alat untuk tegakkan hukum Allah dan mendapat-kan keredhaan Allah. Sedangkan orang yang hidup untukdunia, sedaya upaya, baik atau buruk, hidup atau mati diamesti mendapatkan dunia itu sama ada kuasa, kekayaan ataulain-lain. Orang ini mungkin gunakan ayat Quran untukdapatkan dunia. Demi untuk dapatkan dunia, mereka judQuran dan hadis. Sebab itu ada ayat Al Quran bermaksud: Terjemahannya: jangan k m jualkan ayat-ayatku a u dengan harga yang sedikit (Al Maidah: 44) Maksudnya, jangan ditukar ayat Quran dengan kuasa,harta atau wanita cantik yang kita idamkan. Kalau tidak dapat dunia, dia akan kecewa atau mem-buat masalah. Kalau dapat pula, dia menjadi sombong,bermegah dan bimbang akan kehilangannya. Sedangkan dengan Allah manusia tidak perlu berebut-rebut, tidak sombong, tidak megah dan tidak takut. Alat-alat itu sama ada dapat atau tidak, tidak menjadi masalah.Sekiranya dapat, alat itu akan digunakan, dan kalau tidakdapat, mereka tidak putus asa dan akan mencari jalan lain.Yang penting, lakukan apa yang boleh untuk tujuan men-dapat keredhaan Allah. 32
 45. 45. MATLAMAT HIDUP Alangkah indahnya hidup ini dan dunia ini sekiranya semua manusia mahu menjadikan hidupnya untuk Allah. Tidak akan berlaku pertentangan lagi kerana masing-ma- sing melalui jalan yang satu, sama arahnya menuju kepada keredhaan Allah. Dalam perjalanan itu setiap orang akan berusaha mencari keperluannya iaitu apa jua mata benda dunia, untuk dikorbankan demi mencapai matlamat hidup- nya. Misalnya wang ringgit, ilmu, pengalaman, jawatan, harta, negara dan lain-lain. Masing-masing akan mengguna- kan perkara-perkara itu sebagai alat untuk menegakkan hukum Allah di dunia ini. Seandainya alat-alat itu boleh meruntuhkan hukum- hukum Allah, alat-alat itu tidak boleh dipakai lagi. Hen- daklah dicari jalan lain yang selamat. Begitu juga jikalau sesuatu alat itu susah untuk didapatkan, maka berjuang menegakkan hukum Allah hendaklah dibuat dengan alat- alat lain yang mudah didapati. Jangan kerana tidak men- dapat alat, matlamat pun dilupakan. Masih banyak lagi alat yang lain. Misalnya kalau belum dapat negara, masih boleh digunakan jawatan, harta benda atau ilmu untuk menegak- kan hukum Allah. Jangan, kerana negara belum dapat, banyak hukum Allah yang lain diabaikan. Tidak dapat buat semua, jangan tinggalkan semua. Begitulah mengikut kae-dah syarak. Kalau ada wang ringgit, gunakan ia untuk mengisi ta- bung jihad, menolong fakir miskin, membayar zakat, naik haji atau membeli kain menutup aurat. Ini pun perjuangan- lah namanya; perjuangan menegakkan hukum Allah. Ka- lau ada ilmu pula, maka dengan ilmu itu, pertamanya mengamalkan ilmu itu pada diri dan keluarga, supaya menjadi contoh kepada orang yang kurang berilmu. Kemu- dian ilmu itu diajarkan kepada masyarakat supaya mereka menjadi orang yang berilmu pula. Seterusnya diperjelas kebenaran dan ditolaklah kemungkaran agar dengan itu tertegaklah hukum-hukum yang diperintahkan dan runtuh- 33
 46. 46. RENUNGAN UNTUK MENGUBAH SIKAPlah hukum-hukum yang ditegah. Ilmu adalah senjata per-juangan Islam yang penting. Dengan ilmu yang banyakhukum Allah boleh ditegakkan. Kemudian kalau ada jawatan maka gunakanlah ia un-tuk menegakkan keadilan, membela orang yang susah, danmembantu orang yang menegakkan kebenaran. Kemudiangunakan jawatan untuk memberi sokongan pada pejuang-pejuang Islam yang menegakkan hukum Allah. Begitulahhalnya dengan alat-alat yang lain, yang juga dapat diguna-kan untuk menegakkan perjuangan. Sekiranya dalammempertahankan alat-alat ini, kita derhaka pada Allahmaka alat telah menjadi matlamat. Sebenarnya bermacam-macam alat lagi yang perlu,yakni untuk setiap aspek kehidupan yang diperlukan olehmasyarakat. Lebih banyak alat, maka lebih pesatlah perjua-ngan menegakkan hukum Allah. Tapi sekiranya tidak adaalat-alat ini, maka jangan kerana itu kita langsung tidakmahu tegakkan hukum-hukum Allah yang boleh ditegak;kan tanpa memerlukan alat-alat itu. Hal ini kalau berlaku,tandanya kita sudah menjadikan alat itu sebagai matlamat.Contohnya, kita perlukan kuasa pemerintahan negara seba-gai alat untuk menegakkan hukum Allah. Dengan kuasa kita akan bebas menegakkan hukum Allah, mampu pertahan- kan diri daripada musuh dan menolak kejahatan peng- khianat. Tapi katalah kita tidak dapat kuasa walaupun sudah berjuang berpuluh-puluh tahun untuk itu maka, kiranya berlaku demikian, bukan bermakna kita tidak payah mem- perjuangkan hukum-hukum lain (iaitu yang boleh dibuat tanpa kuasa pemerintahan negara). Sebab tujuan kita menegakkan hukum Allah, bukannya untuk mendapat- kan negara. Tanpa negara pun banyak lagi hukum Allah yang boleh kita bangunkan. Bangunkanlah dahulu berdikit- dikit, moga-moga satu masa Allah mengizinkan tertegaknya negara Islam. 34
 47. 47. MATLAMAT HIDUP Antara contoh-contoh lain yang menunjukkan alatmenjadi matlamat ialah: i. Seorang yang menuntut ilmu tetapi terpaksa melanggar banyak perintah Allah seperti bergaul bebas, dedah auratdan lain-lain. Menuntut ilmu itu adalah alat, sedangkanmatlamatnya ialah mencari keredhaan Allah. Tapi kalaupertahankan menuntut ilmu sampai derhaka pada Allah, itumaknanya alat jadi matlamat. Bukan Allah lagi matlamat-nya tapi ilmu telah jadi matlamat. Oleh itu carilah ilmu ditempat yang tidak menjurus kepada menderhakai Allah. ii. Dalam rumahtangga, kalau kerana ikut kata isteri,kita sampai menderhakai Allah, itu maknanya alat jadimatlamat. Allah jadi alat, isteri jadi matlamat. iii. Bagi pemerintah, matlamatnya ialah menegakkanpemerintahan Islam, negara hanya alat sahaja. Tapi keranakepentingan diri atau kerana hendak jaga hati rakyat, diatidak tegakkan pemerintahan Islam maka waktu itu berdosa-lah dia kerana telah membelakangi Allah. Allah jadi alat,memerintah jadi matlamat. iv. Seorang mufti yang takut untuk memberi fatwakerana kepentingan gaji atau jawatan selain daripada Allahmaka jatuhlah ia kepada syirik khafi kerana membelakangiAllah, atau mengubah hukum atau melanggar hukum di-sebabkan takut dilucutkan jawatan. Patutnya utamakanperintah Allah daripada kehendak-kehendak lain. Jadi,mufti tadi telah menjadikan Allah sebagai alat dan jawa-tannya sebagai matlamat atau tujuan hidupnya. Inilah yangbanyak berlaku pada mufti-mufti di dunia. Banyak lagi contoh 12n seperti di kilang, di pejabat danlain-lain. 35 .
 48. 48. REUNUNGAN UNTUK MENGUBAH SIKAP Demikianlah sedikit sebanyak bagaimana caranya un-tuk menuju kepada matlamat hidup, yakni untuk mengabdi-kan diri kepada Allah. Umat Islam harus sedar hakikat inidan wajib menjadikan hidupnya semata-mata untuk Allah.Kalau tidak, untuk apa kita jadi orang Islam? Sedangkansetiap kali berdiri sembahyang, menyembah Allah kitaucapkan janji dan sumpah: terjemahannya katakanlah “Sesungguhnya sembah- yangku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah (Al An’am: 162) Dan kita lafazkan juga: Terjemahannya: Hanya pada-mu aku mengabdikan diriku dan hanya kepadamu jua aku memohon perto- ngan. ’ (Al fatihah 5) Apabila hidup diuntukkan pada Allah, ertinya apa jugatindakan kita, cakap kita, fikiran kita dan hati kita, semua-nya dalam menegakkan hukum Allah. Dalam diri, dalamrumahtangga, dalam masyarakat, dalam ekonomi, pendidi- .kan, pergaulan, politik, perubatan, akhlak dan dalam apajuga kerja, semuanya mesti menurut syariat Islam. Perkarayang wajib dan sunat dilaksanakan, manakala yang haramdan makruh ditinggalkan. Perkara-perkara yang harus, ter-pulang. Tapi yang sebaiknya, yang harus juga hendaklahdijadikan ibadah. 36
 49. 49. MATLAMAT HIDUP Begitulah pengertian hidup untuk Allah. Begitulahhidup menurut pandangan Islam. Bukannya ibadah sembah-yang dan puasa saja yang diwajibkan. Apa saja bidanghendaklah dibuat kerana Allah dan menurut peraturannya.Bukan tutup aurat saja yang diwajibkan hukumnya. Apa sajabentuk hablumminalJa.h dan hablumminannas, semuanya mestidibuat menurut cara Islam. Orang yang tidak melakukantuntutan ini semuanya sekali dikira orang yang mengam-bil sebahagian isi kitab dan menolak yang selainnya. Inisangat dimurkai oleh Allah. Firman-Nya: Terjemahannya: Apakah kamu mengambil sebahagian saja isi kitab dan men&k yang selainnya? Tidaklah yang demikiun itu melainkan akan hina hidup di dunia dan di akhirat akan dikembalikan pada azab yang pe- dih. (Al Baqarah: 8.5) Tapi ha1 inilah yang banyak berlaku hari ini. Hattapejuang-pejuang Islam yang lantang suaranya memperjuang-kan Islam, cuma buat sembahyang, puasa, haji, zakat, tutupaurat dan lain-lain, tapi terus-menerus terlibat dalam per-gaulan bebas, menjayakan pendidikan sekular, membantuekonomi riba, bermain politik kotor, menggunakan kuasauntuk kepentingan diri dan menzalimi orang-orang yangmenegakkari kebenaran, menangkap orang yang baik, 37
 50. 50. RENUNGAN UNNK MENGUBAH SIKAPmelindungi orang jahat, hidup dalam kesombongan, hasaddengki, bakhil, mengata, memfitnah, mengadu domba, ber-foya-foya dan macam-macam lagi budaya liar yang sangatdibenci oleh Islam. Lihat apa kata Allah dalam Al Quran: Terjemahannya Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia maka sesung- guhnya Nerakalah tempat tinggalnya. (An Naazi’at : 37-39) Firman-Nya lagi: 38
 51. 51. T Terjemahannya: Apakah manusia itu menyangka baha- wa sekali-kali tiada sesiapa pun yang berkuasa atasnya? Dia mengatakan; “Aku telah menghabiskan harta yang banyak. ” Agakah dia menyangka tiada sesiapa pun yang melihatnya? Bukankah Kami telah memberikan kepada~ nya dua mara lidah dan dua bibir d.an Kami telah rnenunjukkan padanya dua jalan. Tapi dia tidak me- nempuh jalan yang mendaki lagi sukar . Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? laitu mele- paskan hamba daripada perhambaan atau memberi makan pada hari kelaparan (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat atau orang miskin yang sangat fakir Dan (dia tidak pula) termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka (orang ber- iman dan saling berpesan) adalah golongan kanan Dan orang-orang kafir kepada ayat-ayat Kami, mereka adalah golongan kiri. Mereka berada dalam Neraka yang di tutup rapat. (AL Balad: 5-20) Begitulah teliti dan halusnya agama Islam. Dalam soal-soal yang kecil, apatah lagi yang besar, ada hukum-hukum-nya yang mesti ditegakkan. Jika tidak, Allah tidak sayanguntuk mcnghukum kita dengan api Neraka-Nya. Kalaubegitu, hendaklah kita umat Islam sentiasa serius dalamhidup. Jadikan ia betul-betul untuk Allah dan bersungguh-sungguhlah melaksanakan keseluruhan ajaran-Nya. Walau-pun ia memang berat bagi nafsu dan syaitan, namun itulahkejayaan yang hakiki. Allah akan hiburkan dengan Syurga.Walhal kalau kita gagal, di dunia pun kita susah dan ter-hina, di akhirat akan terseksa selama-lamanya.Wal’iyazubillah Ingatlah gesanan Allah:
 52. 52. RENUNGAN UN-I-UK MENGUBAH SIKAP Terjemahannya: Hai orang-orang yang beriman, ber- taqwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekat- k n diri pada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, a supaya kamu mendapat keuntungan. (Al Maidah: 35) Fiiman-Nya lagi: Terjemahannya: katahuilah bahawa sesungguhnya Allah amat berat seksa-Nya dan bahawa sesungguhnya Allah Maha Pengampun l a g i maha Penyayang. (Al maidah 98) Para pembaca budiman, untuk mengetahui lebih luaslagi tentang ini, sila baca buku saya bertajuk lman dun Per-soalannya. Di antara lain, buku itu menyebut: “Orang-orang yang beriman sudah tentu akanberamal.Tetapi orang yang beramal belum tentu benar-benar beriman. Dan orang langsung tidak beramal lebihlemahlah imannya atau langsung tiada iman. Sebab ituAllah sering mengingatkan bahawa amalan yang akan di-terima-Nya hanyalah amalan daripada orang-orang yangberiman.” 40
 53. 53. MATLAMAT HIDUP “Orang-orang yang beriman itu sentiasa tenang. Dia tidak susah kalau berharta, maknanya tidak takut harta itu akan habis atau hilang , tidak juga cemaskan harta itu ka- lau-kalau tidak bertambah dan tidak kecewa kalau cita-cita tidak tercapai. Orang beriman tidak juga susah kalau mis- kin. Dia berusaha dan berikhtiar juga untuk jadi kaya. Sebab inginkan kekayaan itu adalah fitrah tetapi dia cukup yakin bahawa usaha dan ikhtiar tidak akan memberi bekas kalau tidak dengan izin Allah.” “Kerana itu dia boleh tenang. Tidak keluh-kesah dan memandang ringan akan ujian itu kerana dia yakin segala- gala yang terjadi adalah pemberian Tuhan dan tidak akan ada seorang manusia malah seluruh kuasa dunia yang akan boleh mengubahnya.”.
 54. 54. 0 -B3.3 ? +
 55. 55. ‘0
 56. 56. RENUNGAN UNTUK MENGUBAH SIKAP Terjernahannya: M a k a apabila malapetaka yang sangat besar (Hari kiamat telah datang . Pada hari (ke tika manusia reringat akan apa yang telah dikrjakannya dan diperlihatkan Neraka dengan jelas setiap orang yang melihat. Adapun orang yang melampaui batas , d.an lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya Nerakalah ternpat tinggalnya. Dan adapun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan m n h n diri e aa daripada keinginun hawa nafsunya, maka Syurga tem- pat cinggdnya. Demikianlah kita telah diberitahu seterang-terangnyatentang sesuatu yang bakal terjadi dan menimpa setiap diri.Apa pendapat anda? Nasib di dunia atau nasib di akhirat-kah yang hendak diutamakan? Sebab orang yang kaya didunia (tetapi tidak bertaqwa) akan miskin di akhirat.Walhal miskin di dunia masih ada rempat tinggal, pakaiandan makan minum. Masih boleh berikhtiar. Sedangkan jikamiskin di akhirat, sesuap makanan pun tidak akan dapat.Tidak ada seorang yang simpati. Kemiskinan dan penderitaan yang mana lebih patutditakuti. Dan bertungkus-lumus untuk dunia atau untukakhirat yang mesti diutamakan? Rasulullah SAW menjawabketika ditanya: 48
 57. 57. . RENUNGAN UNTUK MENGUBAH SIKAP Terjemahannya: Siapakah orang mukmin yang paling cerdik? s a b d Rasulullah:(orang yang paling cerdik) ialah orang yang bunyak ingatkun mati. (Riwayat lbnu Majah) Maka fahamlah kita, keutamaan patut diberi pada urusan-urusan akhirat. Sebab mati boleh jadi datang esok hari. Dan kalaulah terjadi dalam keadaan kita belum jalan- kan tugas yang diamanahkan, kita akan menderita selama- lamanya. Sedangkan untuk dunia, kalau hari ini belum selesai, esok boleh sambung lagi. Kecuaian tentang urusan dunia tidak akan mengakibatkan rugi yang panjang. Contohnya, kalau urusan yang kita tinggalkan boleh disam- bung lagi. Kita tidak rugi apa-apa. Tapi kalau kerana dunia kita tangguhkan sembahyang, tiba-tiba kita mati sebelum sembahyang. Akibat meninggalkan sembahyang dengan sengaja ialah 40 tahun masuk Neraka. Demikian halnya. kalau kita timbunkan duit dalam bank, konon untuk masa depan. Kalau kita sempat tua, bolehlah duit itu kita guna- kan; itu pun di akhirat tidak dapat apa-apa. Apahal kalau kita mati sebelum tua, sudahlah duit itu tidak berguna untuk kita di dunia, di akhirat kita akan menderita kerana dosa membekukan harta pemberian Allah. Sedangkan kalau duit itu kita korbankan pada jalan Allah, di dunia lagi akan senang-lenang. Inilah yang diingatkan oleh Rasulullah SAW, melalui sabdanya: terjemahannya Berusahalah untuk duniamu seohh- oa kamu akan hidup selama-lamanya. Dan berusaha- lh lab untuk akhiratmu, seolah-o/ah kamu akan mati esok hari. (Riwayat lbnu asakir) 50
 58. 58. Jangan fahamkan yang hadis ini suruh kita bertungkus-lumus di dunia saja; bertungkus-lumus jugalah untuk akhirat.Maksud sebenar ialah urusan dunia, kerana lama lagi (masihada masa) boleh ditangguhkan atau dikemudiankan;sedangkan untuk akhirat, kerana,boleh jadi mati esok, mesti .disegerakan atau didahulukan. Ingatlah mati dan akibatnya. Ia dahsyat, hebat danmenggerunkan pada yang mati dan untuk yang tinggal.Secara kasar kita sudah ceritakan ha1 sesudah mati, untukyang mati dan akan mati. Mari kita lihat pula akibat matipada yang hidup. Betapa hebat dan gerunnya! Orang yang kematian orang yang dikasihi, akan rasakehilangan yang berat untuk ditanggung. Sedih pilu yangtidak terkira. Tempat bergantung putus sudah. Harapanhidup bahagia, meliar tidak menentu; ke mana hendakdiadukan nasib. Kalau yang meninggal itu raja, negara diselubungi duka,rakyat kehilangan ketua negara. Terpaksalah dicari peng-ganti. Berombaklah pentadbiran negara. Kalau pemimpinmeninggal dunia, pengikut bagaikan anak ayam kehilang-an ibu. Pimpinan terputus, didika.n terhenti, payung tern-pat berteduh dirasa tiada lagi. Pengganti belum tentu apagayanya pula. Huru-hara mungkin berlaku, jika ada orangyang mahu mengambil kesempatan daripada bala itu. Kalau guru pula yang meninggal dunia, murid-murid akan kehilangan sumber ilmu. Lampu yang menerangi hidup padam Dalam kegelapanlah mereka seketika sebelum adaguru pengganti. Itu pun belum tentu sama. Dukacitalah memanjang. Apabila suami meninggal, isteri menjadi janda. Hidup- nya jadi serba salah. Mahu ke mana? Mahu berkahwin, banyak masalah walaupun itu tuntutan fitrah. Kehilangan I orang yang dikasihi, tinggal keseorangan, tiada orang yang mengurus keperluan. Bukan senang mencari pengganti. Kalau bapa meninggal, anak-anak jadi yatim. Malang sekali 5 1
 59. 59. RENUNGAN UNTUK MENGUBAH SIKAPkerana sumber kehidupan terputus. Siapa yang bakal me-nyanggupi nasib mereka? Kalau tidak ada, terbiar dan tersek-salah hidup. Jika ibu yang mati, anak-anak jadi piatu.Tempat bermanja tiada lagi. Kasih sayang, belaian danpenjagaan tidak akan ditemui lagi dalam hidup. Kalau tunang pula mati, remuk-redam jantung hati.Buah hati yang dirindui, belum sempat bertemu sudah pergibuat selama-lamanya. Kalau tidak kuat iman, berduka se-panjang hayat. Demikianlah dahsyatnya akibat kematian; ngeri danmenakutkan. Sebut saja mati, orang yang tidak berimansangat benci. Sebaliknya orang yang beriman akan insaf;dan para kekasih Allah pula merasai mati itu indah keranasaat pertemuan dengan Allah sudah tiba. Betul-betullahmati itu sebagai guru. Sabda Rasulullah: Ll; &Jq $ . . . Terjemahannya: Cukuplah kematian itu sebagai nasihat (Riwayat At Tabrani) Kenapa Allah jadikan mati sebegitu dahsyat? Jawabnyasupaya manusia ambil perhatian yang berat. Sebab biasanyasatu ha1 yang besar dan dahsyat sangat diambil berat olehmanusia. Begitulah sepatutnya dengan mati. Oleh keranakesannya terlalu dahsyat pada yang mati dan yang hidup,tentu kita tidak boleh buat tak tahu saja. Mestilah berusahadan bersedia dengan sebaik-baiknya, agar takdir Allah ity(ujian) dapat dihadapi dengan baik dan berjaya. Macamlah kita akan ambil peperiksaan besar dan pen-ting. Tentu kita bersedia bersungguh-sungguh kerana meng-harapkan kejayaan. Demikianlah halnya dengan mati ini.Iman dan taqwa, amal soleh dan akhlak mulia dengan Allahdan dengan manusia adalah syarat penting untuk selamatsama ada untuk yang pergi atau yang tinggal. Yang pergi 52
 60. 60. KEHEBATAN MATI selamat di kubur, yang tinggal tidak derita. Iman dan taq- wa akan jadi penghiburnya. Tapi kita lihat hari ini, umat Islam tidak peduli sangat dengan mati. Walaupun tiap-tiap hari orang mati, tapi itu tidak pun mengingat dan menginsafkan; masyarakat terus bergelumang dengan dosa dan hiburan di dunia. Memang kalau manusia itu tidak ingat akan mati, mereka tidak takut untuk hidup dalam dosa dan maksiat. Sebab mereka mengira kejahatan itu tidak akan dipertanggungjawabkan oleh sesia- pa. Mereka lupa atau jahil tentang apa kata Allah:. Terjemahunnya: Apakah manusia itu menyangka. bahawa sekali-kali tiada seorang pun berkuasa atasnya? Dia mengatakan; “Aku telah menghabiskan harta yang banyak.” Apakah dia menyangka bahawa tiada se- orang pun yang melihamya? Bukankah Kami telah memberikan padanya dua mata, lidah dan dua bibir? Dan Kami telah menunjukkunnya dua jalan. Tapi dia 53
 61. 61. RENUNGAN UNTUK MENGUBAH SIKAP tidak menempuh jalan mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan mendaki lagi sukar itu? (Iaitu) melepaskan hamba daripada perhambaan, atau mem- beri makan pada hari kelaparan (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir. Dan dia tidak puIa termasuk orang yang beriman dun saling berpesan untuk bersabar serta ber- pesan untuk berkasih sayang. Mereka (orang-orang beriman dan saling berpesan) adalah golongan kanan Dan orang yang kafir kepada ayat Kami, mereka itu adalah golongan kiri. mereka berada dalam Neraka yang ditutup rapat. (Al balad 5-20) Maknanya, mengingati mati bukan untuk keselamatandi akhirat saja, tapi juga di dunia lagi. Tapi hari ini, kalaukita banyak sebut mati, orang ketawakan atau marah-ma-rah. “Bila nak membangun kalau asyik ingat mati saja” katamerska. Walhal dengan tak ingat mati pun umat Islam hariini bukan membangun sangat. Cuma tumpang banggadengan pembangunan dan kemodenan yang diimport dariBarat. Sudahlah begitu, masalah hidup dan masalah masya-rakat tidak pernah habis-habis. Berdengki, kata-mengata,fitnah, krisis dan lain-lain tidak selesai. Kalau ada pemba-ngunan sedikit sebanyak ada pula golongan kiri yang mahumeruntuhkan. Sebabnya ialah kita lupakan Allah. Apabilakita lupa Allah, Allah lupakan kita. Maka susahlah kita.Mari kita kembali kepada jalan Allah. Ingatkan mati itu-lah sebenamya jalan yang menyampaikan kita kepadakemenangan dunia dan akhirat! 54
 62. 62. l 1. Berfikir taraf tinggi itu, ialah berfikir yang dipimpin oleh jiwa. Hasil fikirannya bak mutiara. 2. Orang yang belajar dengan kehidupan mendapat pengalaman, orang yang belajar dengan buku dan guru mendapat ilmu. 3. Apa saja yang kita lihat di dunia ini boleh mengajar kita, dengan syarat kita melihat . sambil berfikir dan . hati berhubung dengan Allah. 4. Tiga perkara yang tiga orang tidak puas-puas memburunya, ahli ilmu dengan ilmu, orang yang tamak dengan dunia, lelaki atau perempuan dengan seks. 5. Ilmu adalah panduan, harta adalah alat. Kedua-duanya adalah untuk menegakkan kebenaran. 56
 63. 63. MADAH ILMU Bukan untuk mencari kepentingan dan jauh sekali dari tujuan kesombongan dan kebanggaan.6. Apabila ilmu dan amal ibadah tidak membuahkan akhlak yang mulia, ertinya ilmu dan amal itu tidak ada nilainya di sisi Allah dan manusia.7. Ilmu yang memberi manfaat, ibarat kawan yang cerdik lagi setia, ia sentiasa mengingatkan dan memimpin kita ke jalan yang menyelamatkan kita, tapi kita tidak nampak akan adanya.8. Membawa harta menyusahkan kita untuk menjaganya, membawa ilmu menyenangkan jiwa sebab sesiapa pun tidak dapat mencurinya, kalau dibahagikan kepada orang ia akan bertambah. Ilmu tidak payah dikawal dan dijaga seperti harta.9. Air manakala tidak mengalir akan rosak dan busuk. Begitulah orang yang duduk diam dan tidak berjuang, ia sebenarnya merosakkan dirinya sendiri.10. Ilmu yang diperolehi melalui otak adalah kasbi (usaha), dinamakan ilmu nadri, ilmu yang dijatuhkan ke dalam hati adalah wahbi (anugerah), dinamakan ilham atau laduni.
 64. 64. RENUNGAN UNTUK MENGUBAH SIKAP 11. Alim lisan pandai bercakap, tidak berbakti, alim hati kurang bercakap, banyak berbakti, alim lisan dan hati, bercakap dan beramal sama selari. 12. Buah akai ialah ilmu pengetahuan, buah jiwa atau hati ialah iman, ,buah fizikal ialah kemajuan. Alangkah indahnya kalau ketiga-tiga anggota ini melahirkan buah di dalam kehidupan. 13. Biar sedikit bercakap, banyak amalan. Biar sedikit berbincang tapi membuahkan persepakatan. Biar sedikit ilmu asalkan jadi panduan. 14. Kalau belajar ilmu Islam, tapi . tidak datang cinta kepada Allah atau tidak bertambah takut kepada-Nya, itu menunjukkan ilmu yang dipelajari tadi tidak ada rohnya, kerana gurunya bukan mursyid. 15. Sumber ilmu itu ialah, mendengar, melihat, berfikir, membaca dan dari hati.--
 65. 65. Didikan5 AL H LA
 66. 66. BAGAIMANA Allah mendidik manusia? Itulah persoalanyang akan dibincangkan dalam tajuk ini. Dan apakahmatlamat pendidikan itu? Saya akan menghuraikan setakatyang Allah izinkan, supaya jadi panduan kita untuk men-didik manusia. Hanya kaedah pendidikan yang Allah laku-kan saja yang tepat untuk membawa manusia menjadi baikdan berguna. Kaedah-kaedah selain itu, walau kelihatansehebat mana pun, akan gagal untuk menjadikan manusiaorang-orang yang berjaya dalam hidup di dunia dan akhi-rat. Sebab manusia dijadikan oleh Allah, maka hanya Allahyang tahu bagaimana membaiki manusia. Umpama keretayang direka oleh seseorang, maka tentu si pereka itu yangpaling tahu tentang selok-belok kereta itu. Atas dasar itu, seseorang yang bijak tentu akan meli-hat dan mengaku betapa hebatnya Allah mendidik manu-sia. Ini penting supaya kaedah yang sama dapat diambiluntuk dilaksanakan dalam sistem pendidikan di sekolah, dirumah, di pejabat, dalam pergaulan dan di mana-mana saja.Di dalam Al Quranul Karim, kita dapat lihat dengan jelaskaedah-kaedah dan matlamat pendidikan yang Allah guna-kan untuk mendidik manusia. Matlamat pendidikan yang 60 .
 67. 67. DIDIKAN ALLAHAllah paparkan melalui Al Quran nyata sekali, iaitu agarmanusia mengabdikan diri kepada Allah. Dalilnya ialahfirman Allah, Terjemahannya: Tidak Aku jadikan jin dan manusia Melainkan untuk menyembah-Ku. (AZ Zaariat: 56) Untuk mendidik manusia agar menjadi seperti yangdikehendaki itu, beberapa langkah telah dibuat: 1. Mengajak manusia berfikir tentang kekuasaan Allah. 2. Memberi khabar gembira (tabsyir) dengan Syurga. 3. Menakut-nakutkan atau mengugut (tanzir) dengan Neraka. 4. Menceritakan nikmat atau kebaikan Allah. 5. Menceritakan sejarah orang-orang soleh. Sebagai bukti kepada tiap-tiap satu kaedah itu, biar sayaperturunkan ayat-ayat Al Quran yang berkaitan dengantiap-tiap satunya.1. Mengajak manusia berfikir tentang kekuasaan Allaha) Surah An Naml ayat 59 - 65 yang bermaksud: katakanlah “Segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hamba-Nya yang d i p i l i h n y a apakah Allah yang lebih baik, ataukah apa yang mereka per- sekutukan dengan Dia (yang lebih baik)? Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit, 61
 68. 68. RENUNGAN UNTUK MENGUBAH SlKAPlalu Kumi tumbuhkan dengun air itu kebun-kebun yangberpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidakmampu menumbuhkan pohon-pohonnya? apakah disamping Allah ada tuhan (yang lain) ? Bahkan (sebe-narnya) mereka adalah orang-orang yang menyimpang(daripada ke benaran) . Atau siapakah yang menjadikan bumi sebagai tem-pat berdiam dan yang menjadikan sungai-sungai dicelah-celahnya dan yang menjadikan gunung-gununguntuk (mengukuhkannya) dan menjudikan suatu pemi-sah antara dua laut? Apakah di samping Allah adatuhan (yang lain)? Bahkun (sebenarnya) kebanyakundaripada mereka tidak mengetahui. Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orangyang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadu-Nya danyang menghilangkan kesusahan dan yang menjudikankamu (manusia) sebagai khalifah Allah di bumi? Apa-kah di samping Allah ada tuhan (yang lain) ? amatsedi ki tlah kamu mengingati( n ya) . Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapanan di daratan dan l ua dan siapa (pula)kah yang a tnmendatangkan angin sebugui khabar gembira sebelum (kedatangan) rahmat-Nya? Apakah di samping Allahada tuhan (yang lain) ? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan (dengan-Nya) . Atau siapakah yang menciptakan (manusia daripermulaannya) kemudian mengulaginya (lagi), dan siapa (pula! yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dun bumi? Apakah di samping Allah ada tuhan (yang lain)? Katakanlah; “Tunjukkan bukti kebenar- anmu jika kamu memang orang-orang yang benar . ” katakanlah “Tidak ada seorung pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah,” dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkun. 62 .
 69. 69. DIDIKAN ALLAH.b) Surah Ax Ruum ayat 20 - 25 yang bkrmaksud:Dun di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ial.ah Diamenciptakan kamu daripada tanah kemudian tiba- tibakamu (menjadi) manusia yang bcrkembang biak. Dun di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Diamenciptakan untukmu isten’-isteri daripda jenismu sen-diri, supaya kamu cenderung dun merasa tenteramkepada-Nya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasihdan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itubenar-benar terdapat tanda-tanda bag kaum yangiberfikir . Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Diamenciptakan langit dan bumi dan berlainan bahasamudan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang dcmiki-an itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dun di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya iaIahtidurmu dan usahamu mencuri kurniaan-Nya padawaktu malam dan siang hari Sesungguhnya pada yangdemikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yangmendengur . Dun di anrara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Diamemperlihatkan kepadamu kilat untuk -(menimbulkan) ketakutan dan harapan dan Dia menurunkan air hu-jan dari langit, lagi menghidupkan bumi dengan air itusesudah mutinya. Sesungguhnyu pada yang demikian itu benar-benar terdupat tanda-tunda bagi kaum yang menggunakan akaln ya . Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradahnya Kemu- dian apabila Dia memanggil kamu dengan sekali pang-. gilan dari bumi, seketika itu (juga) kamu keluar (dari ku bur) . 63
 70. 70. RENUNGAN UNTUK MENGUBAH SIKAP c) Surah Al Mukminun ayat 12 - 14 yang bermaksud: Dun sesungguhnya kami telah menciptakun manusia dari suatu sariputi tberasal) dari tanah. Kemudiun Kumi jadikan suriputi itu air muni (yang disimpun) dalam ternpat yang kukuh (rahim). Kemudian air mani itu Kumi judikun segumpul d.arah, lalu segumpal darah itu Kumi jadikun segumpal duging, segumpul duging itu Kumi judikun tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkuskan dengan duging. Kemudiun Kumi jadikun dia makhluk yang (berbentuk) Iain. Maka Muha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Buik. . d) Surah An Naazi’at ayat 27 - 29 yang bermaksud: mnkh lebih sulit menciptakan kamu atau langit? aaa Numun Allah mampu membinunyu. Diu meninggikan bungununnya lalu menyempurnukunnya. Dun Diu menjudikan malamnya gelap-gelita d a n menjudikan siungnyu terang- benderang2. Memberi khabar gembira (tabsyir) tentang Syurga a) Surah Ali Imran ayat 133 yang bermaksud: Dan bersegeralah kumu kepada ampunun dari Tuhan- mu dun kepada Syurga yang luasnya selua.s langit dun bumi yang disediukun untuk orang-orang yang bertaq- wu. . 64
 71. 71. DIDIKAN ALLAH b) Surah Al Muthaffifin ayat. 22 -28 yang bermaksud: Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar (Syurga) . Mereka (duduk) di atas kerusi empuk sambil memandang, Kamu dapat mengetahui daripada wajah mereka ke- senangan hidup mereka yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum daripada minuman yang dipateri tutupnya, paterinya adalah kasturi dan untuk itu . hendaklah manusia berlumba-lumba (di dunia). Dan campuran minuman itu adalah dari tasnim (iaitu) mata air, yang meminumnya hanyaIah orang-orang yang . dekat kepada Allah (muqarrabin). c) Surah Asy Syaff ayat 12 yang bermaksud:, (iaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. itula yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya,i h nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam Syurga yang mengalir di; bawahnya sungai-sungai, dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam Syurga ‘Adn. itulah ke beruntungan yang besar . d) Surah Ar Ruum ayat: 15 yang bermaksud: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh maka mereka di d&m taman (Syurga) bergembira. e) Surah Ar Rahman ayat 56 yang bermaksud: Di dalam Syurga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangan mereka, tidak pernah disen- 65
 72. 72. RENUNGAN ‘UNTUK MENGUBAH SIKAP , tuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni Syurga yang menjadi suami mereka) dan tidak pula oleh jin.3. Menakut-nakutkan atau mengugut (tanzir) dengan Neraka a) Surah An Naml ayat 90 yang bermaksud: . Dan barang siapa yang membawa kejahatan, maka disungkurkanlah muka mereka ke Nerak.a. tiadalah kamu dibalasi, melainkan (setimpal) dengan apa yang dahulu kamu kerjakan. b) Surah Al Infitar ayat 14 yang bermaksud: Sesungguhnya orang-orang yang derhaka, benar-benar beradu dalam Neraka. c) Surah Ar Rahman ayat 43 - 44 yang bermaksud: inilah Neraka lahanam yang didustakan oleh crrang- orang yang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan air yang mendidih yang memuncak panasnya. d) Surah Al Ghasyiah ayat 4’ - 5 yang bermaksud: Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, membakar diri dengan api yang sangat panas (Neraka) , diberi minum (dengan air) yang menggelegak panas Mereka tiada memperolehi makan- an selain daripada pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan kelapar- an. 66
 73. 73. DIDIKAN ALLAH e) Surah Al Waqiab ayat 51 yang bermaksud: Kemudian sesungguhnya kumu hai orang-orang yang sesat lagi mendustakan (kedatangan) Kiamat) benar- benar akan memakan pohon zakum dan akan me- menuhkan perutmu dengannya. Sesud.ah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang kehausan. itulah hidangan untuk . mereka pada hari pembalasan.4. Menceritakan nikmat atau kebaikan Allah a) Surah An Nahl ayat 18 yang bermaksud: Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat A L H nes- LA caya kamu tidak dApat menentukan jumlahnya. Sesung- guhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. b) Surah Al Maidah ayat 114 yang bermaksud: I s a puterA Maryam b e r d o a : “Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kumi suatu hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjad.i hari raya bagi kami, iaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan orang-orang yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau; berilah rezeki kepada kami, dan engkaulah Pemberi rezeki Yang Paling utama c) Surah Al Baqarab ayat 212 yang bermaksud: Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir , d.an mereka memandang hina orang- orang yang beriman. PadahaI orang-orang yang ber- tqwa itu lebih mulia daripada mereka pada hari kiamat. 67
 74. 74. RENUNGAN UNTUK MENGUBAH SIKAP Dun Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki-nya tanpa batas. d) Surah Al Ahzab ayat 9 yang bermaksud: Hai orang-orang yang beriman ingatlah akan nikmat Allah (yang telah dikurniakan) kepadamu ketika datang kepadamu tentera-tentera, lalu Kami kirimkan kepada mereka angin taufan dun tentera yang tidak dapat kamu melihhatnya. Dun adalah Allah Maha Melihat akan Apa yang kamu kerjakan. e) At Thalaq ayat 3 yang bermaksud: Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah nescaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberi- nya rereki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah nes- caya Allah akan mencukupkan (keperluannya). Se: sungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi . tiap-tiap sesuatu.5. Cerita sejarah orang-orang soleh a) Surah An Naml ayat 7 # 14 yang bermaksud: (ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya: “Sesungguhnya a k u melihat api A k u kelak aa kn membawa kepadamu khabar daripadanyn atau aku membawa kepadamu api supaya kamu dapat berdiang. ‘: Maka tatkala dia tiba di (tempat) api itu, diseru kepadanya: “Bahawa telah d.iberkati orang-orang yang berada dekat api itu, dan orang yang berada di daerah di sekitarnya. Dun Maha Suci Allah, tuhan semesta alam 68
 75. 75. DIDIKAN ALLAH(Allah berfirman) : h a i Musa, sesungguhnya AkulahAllah, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan lemparkanlah tongkatmu. ” Maka tatkala (tong- .kat itu menjadi ular) Musa melihatnya bergeruk-gerakseolah-olah ia ular lalu larilah dia ke belakang tanpamenoleh. “Hai Musa, janganlah kamu takut. Sesung-guhnya orang yang menjadi Rasul, tidak takut semasamenghadap-Ku .b) Surah Al Kahfi ayat 10 - 13 yang bermaksud:(ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempatberlindung’ke dalam gua Ialu mereka berdoa: “WahaiTuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kumi petunjuk yang Iu-rus dalam urusan kami (ini) . ” Maka Kami tutup telinga mereka beberapa tahun da-lam gua itu. kemudian Kami bangunkan mereka agar Kamimengetahui manakah di antara kedua-dua golongan ituyang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanyamereka tinggal (dalam gua itu) .c) Surah Ali Imran ayat 36 - 37 yang bermaksud:Maka tatkala isteri Imran melahirkan anaknya, dia punberkata: “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkanseorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahuiapa yang dilahirkan itu, dan tidaklah sama anakleiaki dengan anak perempuan. Sesunguhnya aku t elah menamainya Maryam dan aku melindungkannyaserta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan)Engkau daripada syaitan ya.ng terkutuk Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar)dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan 69
 76. 76. RENUNGAN UNTUK MENGUBAH SIKAPpendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariapemeliharanya. Setiap kali Zakaria masuk untuk me-nemui Maryam di mihrabnya, didapatinya makanansudah tersedia. zakaria berkata: “Hai Maryam, darimana kamu memperolehi (makanan) ini?” Maryammenjawab; makanan ini dari Allah.” SesungguhnyaAllah memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakiNya tanpa hisabd) Surah Saba ayat 10 - 14 yang bermaksud:Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daudkurniaan daripada Kami. (Kami berfirman) : “Haigunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah ber- ulang-ulang bersama daud dan Kami telah melunak-kan besi untuknya.” (laitu) buatlah baju besi yang besar-besar danukurlah anyamunnya dan kerjakanlah amalan yangsoleh. Sesungguhnya Aku melihat apa yang kamukerjakan . Dan Kumi (tundukkan) angin bagi Sulaiman, yangperjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalan-an sebulan dan perjalanannya.pada waktu petang samadengan perjalanan sebulan (pula) dan Kumi alirkancairan tembaga baginyu. Dan sebahagian daripada jinada yang bekerja di hadapannya (di bawah kekuasaan-nya) dengan izin Tuhannya. Dun siapa yang menyim-pang di antara mereka daripada perintah Kami, Kamirasakan kepadanya a a Neraka yang apinya bernyala- zbnyala . Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yangdikehendakinya sama ada bangunan-bangunan yangtinggi dan patung-patung dan pinggan-pinggan besarseperti kolam dan periuk yang tetap (berada di atastungku). Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyu- 70

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • dijamil

  Sep. 7, 2013
 • abdulmuchith

  May. 19, 2014

Views

Total views

7,004

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

376

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×