Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Galego finais sec xx

144 views

Published on

Sociolingüística

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Galego finais sec xx

 1. 1. O marco lexislativo O novo marco legal derivado da Constitución de 1978 recolle unha por primeira vez a cooficialidade do galego e o castelán O novo marco legal derivado da Constitución de 1978 recolle unha por primeira vez a cooficialidade do galego e o castelán
 2. 2. O galego a finais do séc. XXO galego a finais do séc. XX Contexto histórico e situación sociolingüística
 3. 3. O ESTATUTO DE AUTONOMÍA (1981)
 4. 4. Lei de Normalización lingüística (1983) Apróbase por unanimidade paraApróbase por unanimidade para potenciar o galego e devolvelo á súapotenciar o galego e devolvelo á súa condición de lingua oficial.condición de lingua oficial. Non obstante, hai que agardar até oNon obstante, hai que agardar até o 20042004 para que se elaboree aprobe opara que se elaboree aprobe o Plan XeralPlan Xeral de Normalización da Lingua Galegade Normalización da Lingua Galega, que, que só chegou a aplicarse de forma illada esó chegou a aplicarse de forma illada e puntual.puntual.
 5. 5. Situación sociolingüística 1: sempre en galego.1: sempre en galego. 2. Máis galego.2. Máis galego. 3. Máis castelán.3. Máis castelán. 4. En castelán.4. En castelán. 5.Outras situacións.5.Outras situacións. A substitución lingüística continúa Distribución desigual en función da idade e do hábitat O Mapa sociolingüístico de Galicia destaca unha mingua no monolingüismo a medida que descendemos na escala interxeracional O galego segue sendo a linguaO galego segue sendo a lingua maioritaria da Galizamaioritaria da Galiza
 6. 6. Usos institucionais O funcionamento administrativo das institucións realízase normalmente en galego O parlamento galego realiza as súas funcións en galego. A DXPL foi creada no 1980 como organismo responsábel da actuación do goberno galego na extensión social do galego. Hai concellos que contan cun gabinete de normalización lingüística. Ás veces, actúan só como tradutores. O galego ten un amplo uso no ámbito institucional, sobre todo na escrita.
 7. 7. O galego no ensino O sistema educativo foi sempre un instrumento moi útil nos sistemas de substitución eO sistema educativo foi sempre un instrumento moi útil nos sistemas de substitución e nos de recuperación lingüística.nos de recuperación lingüística. A escolarización masiva foi un potente elemento desgaleguizador.A escolarización masiva foi un potente elemento desgaleguizador. 19791979 permítese o ensino en lingua galega 19831983 establécese a obrigariedade O galego pasa a ser unha materia pero non un vehículo deO galego pasa a ser unha materia pero non un vehículo de comunicación nas aulascomunicación nas aulas Orde que prevía o emprego do galego na área de Ciencias Sociais 19881988 20102010 Decreto de plurilingüismo
 8. 8. O galego no ensinoO galego no ensino Iniciativas como as de Semente débense ao esforzo da sociedade civil.
 9. 9. O galego e os medios de comunicación É importante que o galego teña presenza nosÉ importante que o galego teña presenza nos medios de comunicación?medios de comunicación? Para ver esta pel cula, debeメ disponer de QuickTime y deᆰ un descompresor .
 10. 10. O galego nos medios de comunicación A Radio Galega comeza a emitir en 1985 as 24 horas en galego.
 11. 11. O galego e os medios de comunicación 1º diario monolingüe e n galego:O Correo Galego (1994-2003)1º diario monolingüe e n galego:O Correo Galego (1994-2003) Foi substituído en 2003 por Galicia Hoxe (2003-2011)Foi substituído en 2003 por Galicia Hoxe (2003-2011) O galego está presente só nos medios dixitaisO galego está presente só nos medios dixitais
 12. 12. Finais dos 70: Panorama de Galicia de TVEFinais dos 70: Panorama de Galicia de TVE 1985: TVG1985: TVG Cando comeza a TVG a publicidade seguíaCando comeza a TVG a publicidade seguía a estar maioritariamente en castelána estar maioritariamente en castelán Publicidade 1998 Para ver esta pel cula, debeメ disponer de QuickTime y deᆰ un descompresor .
 13. 13. Características lingüísticas 1982: Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego (ILG-RAG) Foron rexeitadas polo reintegracionismo e boa parte do nacionalismo 2003: Normativa da concordia (mínimos e oficial)Para ver esta pel cula, debeメ disponer de QuickTime y deᆰ un descompresor .

×