Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A munkajogi torvény valtozasa 2016. januar 1-tol

1,733 views

Published on

http://systemmedia.hu
JELENTKEZZEN HONLAPUNKON MUNKAJOGI KONFERENCIÁNKRA VAGY A KONFERENCIÁBÓL KÉSZÜLT ONLINE KÉPZÉSRE!

Published in: Law
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

A munkajogi torvény valtozasa 2016. januar 1-tol

  1. 1. 1111 Munkaviszony megszüntetéseMunkaviszony megszüntetése System Media Kft.System Media Kft. 2015.10.21.2015.10.21. dr. Kulisity Máriadr. Kulisity Mária
  2. 2. 2222 2 ÚjdonságokÚjdonságok tervezett Mt. módosítás ( www.kormany.hu) Kúriai határozat a kárenyhítési kötelezettséggel kapcsolatos bizonyításról Kúriai joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleménye a felmondások és azonnali hatályú felmondások gyakorlatáról KMK vélemények (3/2014.)
  3. 3. 3333 3 Tervezett Mt. módosításTervezett Mt. módosítás aláírás, de nem kell minősített elektronikusaláírás, de nem kell minősített elektronikus aláírás,aláírás, várandósság, emberi reprodukciósvárandósság, emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés – haeljárással összefüggő kezelés – ha tájékoztatta,tájékoztatta, a felmondást követő tájékoztatás – a mt.a felmondást követő tájékoztatás – a mt. 15 napon belül írásban visszavonhatja. –15 napon belül írásban visszavonhatja. – elmaradt munkabér megtérítése,elmaradt munkabér megtérítése, átalánykártérítés: felmondási időre járóátalánykártérítés: felmondási időre járó távolléti díj 2Xtávolléti díj 2X helyreállítás joggal való visszaélés eseténhelyreállítás joggal való visszaélés esetén
  4. 4. 4444 4 Általános elvekÁltalános elvek jóhiszemű és tisztességes eljárás,jóhiszemű és tisztességes eljárás, adott helyzetben általában elvárhatóadott helyzetben általában elvárható magatartás,magatartás, együttműködési, tájékoztatásiegyüttműködési, tájékoztatási kötelezettség,kötelezettség, jogos gazdasági érdek védelme,jogos gazdasági érdek védelme, méltányos érdekmérlegelés,méltányos érdekmérlegelés, személyiségi jogok védelme,személyiségi jogok védelme, joggal való visszaélés tilalma,joggal való visszaélés tilalma, egyenlő bánásmódegyenlő bánásmód
  5. 5. 5555 5 Egyenlő bánásmód, joggal valóEgyenlő bánásmód, joggal való visszaélés tilamavisszaélés tilama • bizonyítás szabályai, mikéntjeibizonyítás szabályai, mikéntjei (Esélytv.(Esélytv. 19.§, Pp.)19.§, Pp.) • okozati összefüggés bizonyításaokozati összefüggés bizonyítása - EBH2010/2272.- EBH2010/2272. - Egyenlő Bánásmód 384/4/2008. (III.28.) TT.Egyenlő Bánásmód 384/4/2008. (III.28.) TT. sz. állásfoglalása,sz. állásfoglalása, - BH. 2004. 255, Mfv.I.10.646/2012/4.BH. 2004. 255, Mfv.I.10.646/2012/4. • egyéb helyzet mibenléteegyéb helyzet mibenléte • tudott-e rólatudott-e róla • egyenlő munkáért egyenlő bér – védettegyenlő munkáért egyenlő bér – védett
  6. 6. 6666 6 BizonyításBizonyítás -- Bizonyítási eszközök (tanú, okirat,Bizonyítási eszközök (tanú, okirat, szemle, szakértő, egyéb)szemle, szakértő, egyéb) A bizonyítási eszközök eltérő bizonyítóA bizonyítási eszközök eltérő bizonyító ereje (közokirat,ereje (közokirat, egyszerű, teljesegyszerű, teljes bizonyító erejűbizonyító erejű magánokirat)magánokirat) A jogellenesen beszerzett bizonyítékokA jogellenesen beszerzett bizonyítékok felhasználásfelhasználásaa - BH 1985/57., BH 2000/485., Pécsi- BH 1985/57., BH 2000/485., Pécsi Ítélőtábla Pf.I.20 081/2009/3.,Ítélőtábla Pf.I.20 081/2009/3., BDT2014. 3076.BDT2014. 3076.
  7. 7. 7777 A munkaviszonyA munkaviszony megszüntetésemegszüntetése Közös megegyezésKözös megegyezés
  8. 8. http://systemmedia.hu JELENTKEZZEN HONLAPUNKON MUNKAJOGI KONFERENCIÁNKRA VAGY A KONFERENCIÁBÓL KÉSZÜLT ONLINE KÉPZÉSRE!

×