Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
THÂN NÃO, TI U NÃOỂ
ThS. Hoàng Minh Tú
M C TIÊUỤ
1. Mô t v trí, hình th ngoài và hình th trong c a hành nãoả ị ể ể ủ
2. Mô t v trí, hình th ngoài và hình th tron...
Đ I C NGẠ ƯƠ
Ph n não sau phát tri n v i thành l ng b toácầ ể ớ ư ị
r ng hình trám (đ t o thành não th t IV) đ cộ ể ạ ấ ượ...
HÀNH NÃO
Hành não nh nh ng là ph n r t quanỏ ư ầ ấ
tr ng c a h th n kinh vì ch a cácọ ủ ệ ầ ứ
trung tâm quan tr ng nh trun...
HÀNH NÃO
Ph n sau hành nãoầ
n m gi a rãnh bênằ ữ
- sau và rãnh gi a -ữ
sau: phía d i cóở ướ
bó chêm và củ
chêm, bó thon và...
C U NÃOẦ
• Là ph n ti p theoầ ế
c a hành não, ngănủ
cách v i hành nãoớ
b i rãnh hành c u.ở ầ
Phía trên, c u nãoầ
ngăn cách...
C U NÃOẦ
M t tr c c uặ ướ ầ
não n m trênằ
m m n nỏ ề
x ng ch m,ươ ẩ
m t sau ngănặ
cách v i ti uớ ể
não b i th tở ấ
não IV....
C U NÃOẦ
• Ð c tr ng c aặ ư ủ
c u não là cácầ
s i ch y ngangợ ạ
m t tr c,ở ặ ướ
r i ra sau t oồ ạ
thành hai
cu ng ti u não...
TRUNG NÃO
• N i ti p c u nãoố ế ầ
d i và gianở ướ
não trên, m tở ặ
ngoài có th nầ
kinh v n nhãnậ
(dây III), ròng r cọ
(dây...
TRUNG NÃO
 Ph n l ng là mái trungầ ư
não, đây có c não sinhở ủ
t : hai gò não trên và haiư
gò não d i. Gò trên làướ
trung...
TI U NÃOỂ
• Ti u não n m trong hể ằ ố
s sau, ngăn cách v iọ ớ
m t d i sau c a đ iặ ướ ủ ạ
não b i l u ti u não.ở ề ể
M t d...
L I IƯỠL I IƯỠ
TT TR C IIƯỚTT TR C IIƯỚ
C C XỤC C XỤ
L I GÀ IXƯỠL I GÀ IXƯỠ
THÁP VIIITHÁP VIII
C VII BỦC VII BỦ
CH CH VIẾC...
KHE SAU BÊNKHE SAU BÊN
KHE PH (SAUỤ
H NH NHÂN)Ạ
KHE PH (SAUỤ
H NH NHÂN)Ạ
KHE NGANGKHE NGANG
KHE CHÍNH
(S C P)Ơ Ấ
KHE CHÍNH...
TI U NÃOỂ
NHÂN NÚTNHÂN NÚT
NHÂN RĂNGNHÂN RĂNG
NHÂN C UẦNHÂN C UẦ
NHÂN MÁINHÂN MÁI
V TI U NÃO:Ỏ Ể
CH T XÁMẤ
V TI U NÃO:Ỏ Ể
...
TI U NÃOỂ
Cu ng ti u não là đ ngố ể ườ
d n truy n t ngoài vào vàẫ ề ừ
t ti u não đi ra:ừ ể
Cu ng ti u não trên n iố ể ố
t...
NÃO TH T IVẤ
Não th t IV là m t khoangấ ộ
hình trám ch a d ch nãoứ ị
t y, n m sau hành não,ủ ằ
c u não và tr c ti u não;ầ ...
NÃO TH T IVẤ
PH N D I:Ầ ƯỚ màn
tu d i cũng có hìnhỷ ướ
tam giác
C nh trên dính vàoạ
c c nãoụ
 Hai c nh bên dínhạ
vào hai...
NÃO TH T IVẤ
Não th t IVấ
thông v i c ngớ ố
trung não và
ng trung tâmố
c a tu s ng.ủ ỷ ố
Trên màn tuỷ
d i có m t lướ ộ ỗ...
NÃO TH T IVẤ
Thành tr c d i là hướ ướ ố
trám, do hành não và c uầ
não t o nên.ạ
 d c gi a n n cóỞ ọ ữ ề rãnh
gi aữ đi t g...
NÃO TH T IVẤ
DI N TI N ĐÌNHỆ Ề : ch aứ
các nhân ti n đình n mề ằ
bên d i.ướ
L I TRONG:Ồ
Ph n trên c a l iầ ủ ồ
trong to v...
NÃO TH T IVẤ
Trên rãnh gi i h n cóớ ạ
hai hõm:
Hõm trên ng v iứ ớ
vùng c a nhân TK V.ủ
Hõm d iướ ng v iứ ớ
vùng có nhân TK...
NÃO TH T IVẤ
- Góc trên thông
v i c ng não.ớ ố
- Góc d i thôngướ
v i ng trungớ ố
tâm c a t y gai.ủ ủ
- Hai góc bên là
hai ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

[Bài giảng, thần kinh] thantieunao

Giải phẫu

 • Login to see the comments

[Bài giảng, thần kinh] thantieunao

 1. 1. THÂN NÃO, TI U NÃOỂ ThS. Hoàng Minh Tú
 2. 2. M C TIÊUỤ 1. Mô t v trí, hình th ngoài và hình th trong c a hành nãoả ị ể ể ủ 2. Mô t v trí, hình th ngoài và hình th trong c a c u nãoả ị ể ể ủ ầ 3. Mô t v trí, hình th ngoài và hình th trong c a trung nãoả ị ể ể ủ 4. Mô t v trí, hình th ngoài và hình th trong c a ti u não.ả ị ể ể ủ ể 5. Mô t não th t t .ả ấ ư
 3. 3. Đ I C NGẠ ƯƠ Ph n não sau phát tri n v i thành l ng b toácầ ể ớ ư ị r ng hình trám (đ t o thành não th t IV) đ cộ ể ạ ấ ượ g i làọ trám não. Trám não bao g mồ hành não, c u não và ti u nãoầ ể vây quanh não th t IVấ . M t khác c u não, hành não, trung não l i n mặ ầ ạ ằ trên m t tr c nên chúng đ c g i chung là thânộ ụ ượ ọ não.
 4. 4. HÀNH NÃO Hành não nh nh ng là ph n r t quanỏ ư ầ ấ tr ng c a h th n kinh vì ch a cácọ ủ ệ ầ ứ trung tâm quan tr ng nh trung tâmọ ư hô h p, trung tâm tim m ch, trungấ ạ tâm ch ti t và chuy n hoá.ế ế ể d i, hành não liên t c v i tuỞ ướ ụ ớ ỷ s ng, trên liên t c v i c u não.ố ở ụ ớ ầ M t ngoài hành não có các khe vàặ rãnh gi ng nh tu s ng. Các kheố ư ở ỷ ố rãnh này chia d c m i n a hành nãoọ ỗ ử thành ba ph n:ầ - Ph n tr c là m t kh i l i n m kầ ướ ộ ố ồ ằ ề v i khe gi a - tr c g i là tháp hành.ớ ữ ướ ọ - Ph n bên n m gi a rãnh bên - tr cầ ằ ữ ướ và rãnh bên - sau, n a d i c a ph nử ướ ủ ầ này gi ng nh th ng bên tu s ngố ư ừ ở ỷ ố nh ng n a trên phình to thành trámư ử hành. Đo n rãnh bên - tr c n mạ ướ ằ tr c trám hành là rãnh tr c trám,ướ ướ n i chui ra c a th n kinh h thi t (dâyơ ủ ầ ạ ệ XII). Đo n rãnh bên - sau n m sauạ ằ trám hành là rãnh sau trám, n i chuiơ ra c a các th n kinh thi t h u (dây IX),ủ ầ ệ ầ lang thang (dây X) và ph (dây XI).ụ - Đ u trên hành não ngăn cách v i c uầ ớ ầ não b ng rãnh hành - c u, có các th nằ ầ ầ kinh v n nhãn ngoài (dây VI), m t (dâyậ ặ VII) và ti n đình c tai (dây VIII) đi ra.ề ố KHE GI AỮKHE GI AỮ RÃNH TR CƯỚ TRÁM RÃNH TR CƯỚ TRÁM C U NÃOẦ THÁP HÀNH TRÁM HÀNH RÃNH SAU TRÁMRÃNH SAU TRÁM RÃNH BÊN TR CƯỚRÃNH BÊN TR CƯỚ RÃNH BÊN SAURÃNH BÊN SAU RÃNH HÀNH C UẦRÃNH HÀNH C UẦ VIVI VIIVII VIIIVIII IXIX XX XIXI XIIXII
 5. 5. HÀNH NÃO Ph n sau hành nãoầ n m gi a rãnh bênằ ữ - sau và rãnh gi a -ữ sau: phía d i cóở ướ bó chêm và củ chêm, bó thon và c thon; phía trênủ ở có cu ng ti u nãoố ể d i.ướ CU NG TN TRÊN,Ố GI AỮ CU NG TN TRÊN,Ố GI AỮ CU NG TNỐ D IƯỚ CU NG TNỐ D IƯỚ RÃNH GI A SAUỮRÃNH GI A SAUỮ RÃNH BÊN SAURÃNH BÊN SAU C THONỦ BÓ THON C CHÊMỦ BÓ CHÊM
 6. 6. C U NÃOẦ • Là ph n ti p theoầ ế c a hành não, ngănủ cách v i hành nãoớ b i rãnh hành c u.ở ầ Phía trên, c u nãoầ ngăn cách v i cu ngớ ố đ i não (trung não)ạ b i rãnh c u cu ng.ở ầ ố • Gi a m t tr c c uữ ặ ướ ầ não có rãnh n nề ch a đ ng m chứ ộ ạ n n, hai bên cóề ở th n kinh sinh baầ (dây V). RÃNH C U CU NGẦ ỐRÃNH C U CU NGẦ Ố C U NÃOẦ RÃNH HÀNH C UẦRÃNH HÀNH C UẦ V1,2,3V1,2,3 CU NG NÃOỐCU NG NÃOỐ RÃNH N NỀRÃNH N NỀ
 7. 7. C U NÃOẦ M t tr c c uặ ướ ầ não n m trênằ m m n nỏ ề x ng ch m,ươ ẩ m t sau ngănặ cách v i ti uớ ể não b i th tở ấ não IV. N N X. CH MỀ ẨN N X. CH MỀ Ẩ TI U NÃOỂTI U NÃOỂ NÃO TH T IVẤNÃO TH T IVẤ
 8. 8. C U NÃOẦ • Ð c tr ng c aặ ư ủ c u não là cácầ s i ch y ngangợ ạ m t tr c,ở ặ ướ r i ra sau t oồ ạ thành hai cu ng ti u nãoố ể gi a đ n i v iữ ể ố ớ ti u não.ể CU NG TN GI AỐ ỮCU NG TN GI AỐ Ữ CÁC S I CH YỢ Ạ NGANG CÁC S I CH YỢ Ạ NGANG C CHÊMỦ
 9. 9. TRUNG NÃO • N i ti p c u nãoố ế ầ d i và gianở ướ não trên, m tở ặ ngoài có th nầ kinh v n nhãnậ (dây III), ròng r cọ (dây IV) chui ra. Trung não chia làm hai ph n:ầ • Ph n b ng làầ ụ cu ng đ i nãoố ạ RÃNH C U CU NGẦ ỐRÃNH C U CU NGẦ Ố C U NÃOẦ RÃNH HÀNH C UẦRÃNH HÀNH C UẦ V1,2,3V1,2,3 CU NG NÃOỐCU NG NÃOỐ RÃNH N NỀRÃNH N NỀ
 10. 10. TRUNG NÃO  Ph n l ng là mái trungầ ư não, đây có c não sinhở ủ t : hai gò não trên và haiư gò não d i. Gò trên làướ trung tâm d i v c a thướ ỏ ủ ị giác n i v i th g i ngoàiố ớ ể ố qua cánh tay gò trên. Gò d i là trung tâm d iướ ướ v c a thính giác n i v iỏ ủ ố ớ th g i trong qua cánhể ố tay gò d i.ướ  Gi a hai ph n có c ngữ ầ ố não n i gi a não th t IIIố ữ ấ và não th t IV.ấ CU NG TN TRÊN,Ố GI AỮ CU NG TN TRÊN,Ố GI AỮ CU NG TNỐ D IƯỚ CU NG TNỐ D IƯỚ RÃNH GI A SAUỮRÃNH GI A SAUỮ RÃNH BÊN SAURÃNH BÊN SAU C THONỦ BÓ THON C CHÊMỦ BÓ CHÊM
 11. 11. TI U NÃOỂ • Ti u não n m trong hể ằ ố s sau, ngăn cách v iọ ớ m t d i sau c a đ iặ ướ ủ ạ não b i l u ti u não.ở ề ể M t d i và sau n mặ ướ ằ trên h ti u não c aố ể ủ trai ch m, m t tr cẩ ặ ướ dính vào thân não b iở ba đôi cu ng ti u não:ố ể trên, gi a và d i;ữ ướ đ ng th i ngăn cáchồ ờ v i hành não và c uớ ầ não b i não th t IV.ở ấ • KT 5 x 6 x 10 cm, n ngặ 140 - 150 gr, nam n ngặ h n n .ơ ữ NÃO TH T IVẤNÃO TH T IVẤ L U TI U NÃOỀ ỂL U TI U NÃOỀ Ể CU NG TI U NÃOỐ ỂCU NG TI U NÃOỐ Ể
 12. 12. L I IƯỠL I IƯỠ TT TR C IIƯỚTT TR C IIƯỚ C C XỤC C XỤ L I GÀ IXƯỠL I GÀ IXƯỠ THÁP VIIITHÁP VIII C VII BỦC VII BỦ CH CH VIẾCH CH VIẾ LÁ VII ALÁ VII A TT SAU IIITT SAU III Đ NH TR CỈ ƯỚ IV Đ NH TR CỈ ƯỚ IV Đ NH SAU VỈĐ NH SAU VỈ THÙY NH NGỘTHÙY NH NGỘ BC TI U NÃOỂBC TI U NÃOỂ
 13. 13. KHE SAU BÊNKHE SAU BÊN KHE PH (SAUỤ H NH NHÂN)Ạ KHE PH (SAUỤ H NH NHÂN)Ạ KHE NGANGKHE NGANG KHE CHÍNH (S C P)Ơ Ấ KHE CHÍNH (S C P)Ơ Ấ THÙY ĐUÔITHÙY ĐUÔITHÙY MỎTHÙY MỎ THÙY NHUNG NHÂNTHÙY NHUNG NHÂN TT TRUNG TÂM (H II, III) TT TRUNG TÂM (H II, III) TT VUÔNG (H IV, V)TT VUÔNG (H IV, V) TT Đ N (H VI)ƠTT Đ N (H VI)Ơ TT BÁN NGUY TỆ M (TRÊN) (HỎ VII A) TT BÁN NGUY TỆ M (TRÊN) (HỎ VII A) TT BÁN NGUY TỆ ĐUÔI (D I) (HƯỚ VII B) TT BÁN NGUY TỆ ĐUÔI (D I) (HƯỚ VII B) TT HAI B NGỤ (HAI THÂN) (H VIII) TT HAI B NGỤ (HAI THÂN) (H VIII) TT H NH NHÂNẠ (H IX) TT H NH NHÂNẠ (H IX) TT NHUNG (H X)TT NHUNG (H X)
 14. 14. TI U NÃOỂ NHÂN NÚTNHÂN NÚT NHÂN RĂNGNHÂN RĂNG NHÂN C UẦNHÂN C UẦ NHÂN MÁINHÂN MÁI V TI U NÃO:Ỏ Ể CH T XÁMẤ V TI U NÃO:Ỏ Ể CH T XÁMẤ CH T TR NG:Ấ Ắ TH T YỂ Ủ CH T TR NG:Ấ Ắ TH T YỂ Ủ
 15. 15. TI U NÃOỂ Cu ng ti u não là đ ngố ể ườ d n truy n t ngoài vào vàẫ ề ừ t ti u não đi ra:ừ ể Cu ng ti u não trên n iố ể ố ti u não v i trung nãoể ớ ch a các s i t nhân răngứ ợ ừ và nhân xen t i nhân đ vàớ ỏ đ i th .ồ ị Cu ng ti u não gi a n iố ể ữ ố ti u não v i c u não ch aể ớ ầ ứ các s i tr c t các nhânợ ụ ừ c u đi vào ti u não.ầ ể Cu ng ti u não d i n iố ể ướ ố ti u não v i hành não,ể ớ ch a các s i tr c t cácứ ợ ụ ừ nhân trám d i và tuướ ỷ s ng đi vào v ti u não.ố ỏ ể NHÂN NÚTNHÂN NÚT NHÂN RĂNGNHÂN RĂNG NHÂN C UẦNHÂN C UẦ CU NG TNỐ TRÊN CU NG TNỐ TRÊN B T CHÉOẮ CU NG TN TRÊNỐ B T CHÉOẮ CU NG TN TRÊNỐ
 16. 16. NÃO TH T IVẤ Não th t IV là m t khoangấ ộ hình trám ch a d ch nãoứ ị t y, n m sau hành não,ủ ằ c u não và tr c ti u não;ầ ướ ể có hai thành và b n góc:ố THÀNH SAU: mái não th tấ IV. PH N TRÊN:Ầ màn tuỷ trên, hình tam giác. Hai c nh bên dính vàoạ hai cu ng ti u não trênố ể Góc trên g n vào rãnhắ gi a hai gò não d i vàữ ướ đ c g i là hãm màn tuượ ọ ỷ trên. C nh d i dính vào đ uạ ướ ầ tr c c a nh ng ti u não.ướ ủ ộ ể CU NG TN TRÊNỐCU NG TN TRÊNỐ MÀN T Y TRÊNỦMÀN T Y TRÊNỦ HÃM MÀN T Y TRÊNỦ HÃM MÀN T Y TRÊNỦ MÀN T YỦ D IƯỚ MÀN T YỦ D IƯỚ CU NG TNỐ GI A, D IỮ ƯỚ CU NG TNỐ GI A, D IỮ ƯỚ ĐÁM R IỐ M CH M CẠ Ạ ĐÁM R IỐ M CH M CẠ Ạ
 17. 17. NÃO TH T IVẤ PH N D I:Ầ ƯỚ màn tu d i cũng có hìnhỷ ướ tam giác C nh trên dính vàoạ c c nãoụ  Hai c nh bên dínhạ vào hai cu ng ti uố ể não d i.ướ Gi a màn tu d iữ ỷ ướ và ti u não có t mể ấ m ch m c và đám r iạ ạ ố m ch m c não th tạ ạ ấ IV. CU NG TN TRÊNỐCU NG TN TRÊNỐ MÀN T Y TRÊNỦMÀN T Y TRÊNỦ HÃM MÀN T Y TRÊNỦ HÃM MÀN T Y TRÊNỦ MÀN T YỦ D IƯỚ MÀN T YỦ D IƯỚ CU NG TNỐ GI A, D IỮ ƯỚ CU NG TNỐ GI A, D IỮ ƯỚ ĐÁM R IỐ M CH M CẠ Ạ ĐÁM R IỐ M CH M CẠ Ạ
 18. 18. NÃO TH T IVẤ Não th t IVấ thông v i c ngớ ố trung não và ng trung tâmố c a tu s ng.ủ ỷ ố Trên màn tuỷ d i có m t lướ ộ ỗ g i là l gi aọ ỗ ữ thông não th tấ IV v i khoangớ d i nh n.ướ ệ NG TRUNGỐ TÂM NG TRUNGỐ TÂM C NG TRUNGỐ NÃO C NG TRUNGỐ NÃO L GI AỖ ỮL GI AỖ Ữ
 19. 19. NÃO TH T IVẤ Thành tr c d i là hướ ướ ố trám, do hành não và c uầ não t o nên.ạ  d c gi a n n cóỞ ọ ữ ề rãnh gi aữ đi t góc d i t iừ ướ ớ góc trên c a n n, chiaủ ề n n thành hai n a hìnhề ử tam giác. Rãnh gi i h n t gócớ ạ ừ d i ch y ch ch lên trênướ ạ ế và ra ngoài chia m i n aỗ ử thành hai ph n: ph nầ ầ ngoài là di n ti n đình,ệ ề ph n trong g i là l iầ ọ ồ trong. . DI N TI NỆ Ề ĐÌNH DI N TI NỆ Ề ĐÌNH L IỒ TRONG L IỒ TRONG
 20. 20. NÃO TH T IVẤ DI N TI N ĐÌNHỆ Ề : ch aứ các nhân ti n đình n mề ằ bên d i.ướ L I TRONG:Ồ Ph n trên c a l iầ ủ ồ trong to và tròn, đ cượ g i làọ gò th n kinhầ m tặ do g i trong TK VIIố và nhân th n kinh VIầ t o nênạ Ph n d i thuônầ ướ h p, đ c g i làẹ ượ ọ tam giác TK h thi tạ ệ vì n mằ trên nhân c a th nủ ầ kinh này. TAM GIÁC TK H THI TẠ Ệ TAM GIÁC TK H THI TẠ Ệ DI N TI NỆ Ề ĐÌNH DI N TI NỆ Ề ĐÌNH GÒ TK M TẶGÒ TK M TẶ
 21. 21. NÃO TH T IVẤ Trên rãnh gi i h n cóớ ạ hai hõm: Hõm trên ng v iứ ớ vùng c a nhân TK V.ủ Hõm d iướ ng v iứ ớ vùng có nhân TK X n a d i c a n nỞ ử ướ ủ ề có vân thính giác hay vân tuỷ t các ngáchừ bên ch y ngang vàoạ rãnh gi a.ữ TAM GIÁC HẠ THI TỆ TAM GIÁC HẠ THI TỆ VÂN T YỦVÂN T YỦ HÕM TRÊNHÕM TRÊN HÕM D IƯỚHÕM D IƯỚ TAM GIÁC LANG THANG TAM GIÁC LANG THANG
 22. 22. NÃO TH T IVẤ - Góc trên thông v i c ng não.ớ ố - Góc d i thôngướ v i ng trungớ ố tâm c a t y gai.ủ ủ - Hai góc bên là hai ngách bên c a não th t cóủ ấ hai l bên đ nãoỗ ể th t IV thông v iấ ớ khoang d iướ nh n.ệ NG TRUNGỐ TÂM NG TRUNGỐ TÂM C NG TRUNGỐ NÃO C NG TRUNGỐ NÃO L BÊNỖL BÊNỖ

×