Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ThS.BS. PHAM VIET MY.ThS.BS. PHAM VIET MY.
BỘ MÔN GIẢI PHẪUBỘ MÔN GIẢI PHẪU
XƯƠNGXƯƠNG
ĐẦU MẶT CỔĐẦU MẶT CỔ
XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT
MỤC TIÊU BÀI GIẢNG:MỤC TIÊU BÀI GIẢNG:
1- XÁC ĐỊNH ĐƯỢC VỊ TRÍ CÁC XƯƠNG ĐẦU MẶT
2- MÔ TẢ ĐƯỢC ...
XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT
XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT
XƯƠNG CỘT SỐNGXƯƠNG CỘT SỐNG
XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT
XƯƠNG SỌ MẶT
XƯƠNG TRÁN (1) XƯƠNG THÁI DƯƠNG (2)
XƯƠNG SÀNG (1) XƯƠNG ĐỈNH (2)
XƯƠNG CHẨM (1) X...
XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT
XƯƠNG SỌ MẶT
XƯƠNG KHẨU CÁI (2) XƯƠNG HÀM DƯỚI (1)
XƯƠNG GÒ MÁ (2) XƯƠNG MÓNG (1)
XƯƠNG HÀM TRÊ...
XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT
X. TRÁN X. ĐỈNH
X. THÁI
DƯƠNG
X.CHẨM
X. GÒ MÁ
X. HÀM
TRÊN
X. HÀM DƯỚI
X.BƯỚM
XƯƠNG MŨI
XƯƠNG LỆ...
XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT
1- XƯƠNG TRÁN:
1.1- PHẦN TRAI:
Ụ TRÁN
CUNG MÀY
BỜ TRÊN Ổ MẮT
CÓ KHUYẾT (LỖ)
TRÊN Ổ MẮT
GỐC MŨI
...
XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT
MÀO TRÁN
RÃNH XOAMG
TĨNH MẠCH
DỌC TRÊN
ẤN ĐỘNG MẠCH
MÀNG NÃO GIỮA
1- XƯƠNG TRÁN:
1.1- PHẦN TRAI:
XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT
PHẦN Ổ MẮT
XƯƠNG
HÀM TRÊN
X.MŨI
X. GÒ MÁ
X. SÀNG
X.LỆ
X.BƯỚM LỖ SÀNG
TRƯỚC
LỖ SÀNG SAU
GAI MŨI
...
XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT
1- XƯƠNG TRÁN:
1.3- PHẦN MŨI:
GAI MŨI
XOANG TRÁN
XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT
XƯƠNG BƯỚMXƯƠNG BƯỚM
CÁNH NHỎ
CÁNH LỚN
THÂN
2- XƯƠNG BƯỚM:
XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT
2- XƯƠNG BƯỚM:
THÂN XƯƠNG BƯỚMTHÂN XƯƠNG BƯỚM
MÕM CHÂN BƯỚM
TRONG NGOÀI
MÕM CHÂN BƯỚM
TRONG NGO...
XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT
XƯƠNG BƯỚMXƯƠNG BƯỚM
MẢNH NGOÀI
MÕM CHÂN BƯỚM
CÁNH LỚN
XƯƠNG BƯỚM
MÓC MẢNH TRONG
MÕM CHÂN BƯỚM
...
XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT
2- XƯƠNG BƯỚM:
2.2- CÁNH NHỎ:
XƯƠNGBƯỚM
CÁNH NHỎ
CÁNH LỚN
KHE Ổ MẮT
TRÊN
LỖ TK THỊ GIÁC
KHE Ổ M...
XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT
2- XƯƠNG BƯỚM:
2.3- MÕM CHÂN BƯỚM:
HỐ CHÂN BƯỚM
MẢNH TRONG MÕM
CHÂN BƯỚM
MẢNH NGOÀI MÕM
CHÂN BƯ...
XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT
KHE Ổ MẮT TRÊN
CÁNH NHỎ
LỖ TK THỊ GIÁC
CÁNH LỚN
MÕM YÊN TRƯỚC
HỐ YÊN
LỖ LỚN X. CHẨM
LỖ RÁCH
LỖT...
NỀN SỌNỀN SỌ
Nền sọ trước
Lổ sàng (dây I)
Lổ thị giác (dây II)
Rãnh giao thoa thị giác
Nền sọ giữa
Khe ổ mắt trên
(dây III...
XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT
MẢNH ĐỨNG
XOANG SÀNG
XOANG BƯỚM
3- XƯƠNG SÀNG:
3.1- MẢNH ĐỨNG:
XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT
3- XƯƠNG SÀNG:
3.1- MẢNH ĐỨNG:
MÀO GÀ
MẢNH NGANG
VÁCH NGĂNVÁCH NGĂN
MẢNH ĐỨNG
XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT
3- XƯƠNG SÀNG:
3.2- MẢNH NGANG:
XƯƠNG XOĂN
MŨI DƯỚI
MÕM SÀNG
MẢNH NGANG
XƯƠNG SÀNG
XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT
3- XƯƠNG SÀNG:
3.2- MẢNH NGANG:
THẦN KINH KHỨU GIÁC
XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT
3- XƯƠNG SÀNG:
3.3- MÊ ĐẠO SÀNG:
MẢNH NGANG
XOANG SÀNG
XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT
XƯƠNG XOĂN MŨI TRÊN
XƯƠNG XOĂN MŨI GIỮA
3- XƯƠNG SÀNG:
3.3- MÊ ĐẠO SÀNG:
XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT
BỜ TRÁN
BỜ CHẨM
BỜ TRAI
BỜ DỌC GIỮA
Ụ ĐỈNH CÓ
ĐƯỜNG THÁI
DƯƠNG
GÓC TRÁN
GÓC CHẨM
GÓC CHỦM
GÓC B...
XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT
ẤN ĐM MÀNG
NÃO GIỮA
XƯƠNG ĐỈNH:
Xương đỉnh: có 2 xương thẳng góc với vòm sọ. Ở trẻ
sơ sinh: đườ...
XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT
PHẦN
ĐÁ
PHẦN TRAI
rãnh đm thái
dương giữa
PHẦNNHĨ
MÕM GÒ MÁ
CỦ KHỚP
BỜ
ĐỈNH
BỜBƯỚM
KHUYẾT ĐỈNH
...
XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT
XƯƠNG THÁI DƯƠNG:
Phần thẳng: có hố thái
dương để cho cơ thái dương
bám, rãnh ĐM màng não
giữa....
XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT
MẶT TRƯỚC
PHẦN ĐÁ
MẶT TRƯỚC
PHẦN ĐÁ
ẤN TK SINH BA
LỒI CUNG
RÃNH XOANG
ĐÁ TRÊN
RÃNH TK ĐÁ BÉ
RÃN...
XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT
MẶT DƯỚI
PHẦN ĐÁ
MẶT DƯỚI
PHẦN ĐÁ
MÕM TRÂM
KHE ĐÁ NHĨ
LỖ TAI NGOÀI
LỖ TRÂM CHỦM
(TK VII)
RÃNH C...
XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT
6- XƯƠNG LÁ MÍA:
BỜ DƯỚI
BỜ
TRƯỚ
C BỜ TRÊN
XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT
6- XƯƠNG LÁ MÍA:
CÁNH XƯƠNG
LÁ MÍA
LỖ MŨI SAU
XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT
7- XƯƠNG XOĂN MŨI DƯỚI:
MÕM SÀNG
MÕM LỆ
MÕM TRÁN
XƯƠNG HÀM TRÊN
XOĂN MŨI DƯỚI
XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT
CUỐNG MŨI DƯỚI
CUỐNG MŨI GIỮA
NGÁCH MŨI GIỮA
7- XƯƠNG XOĂN MŨI DƯỚI:
XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT
8- XƯƠNG MŨI :
BỜ TRÊN
BỜ TRONG
BỜ NGOÀI
BỜ DƯỚI
MẶT TRƯỚCMẶT TRƯỚC
XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT
1- XƯƠNG HÀM DƯỚI:
CÀNHCÀNH
THÂNTHÂN
LỒI CẦU
MÕM VẸT
KHUYẾT
HỐ DƯỚI HÀM
LỖ CẰM
LỒI CẰM
ĐƯỜNG CH...
XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT
1- XƯƠNG HÀM DƯỚI:
THẦN KINH LƯỠI
ĐỘNG MẠCH
THẦN KINH HUYỆT
RĂNG DƯỚI
GAI CẰM TRÊNGAI CẰM TRÊN
...
XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT
2- XƯƠNG HÀM TRÊN:
4 MẶT:4 MẶT:
MẶT MŨI
MẶT Ổ MẮT
MẶT THÁI DƯƠNG
MẶT TRƯỚC
LỖ DƯỚI
Ổ MẮT
GAI MŨ...
XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT
2- XƯƠNG HÀM TRÊN:
4 MÕM:4 MÕM:
MÕM TRÁN
MÕM GÒ MÁ
MÕM HUYỆT RĂNG
XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT
2- XƯƠNG HÀM TRÊN:
MÕM KHẨU CÁI
MÕM HUYỆT RĂNG
MÕM TRÁN
XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT
3- XƯƠNG KHẨU CÁI:
MÕM Ổ MẮT
MÕM BƯỚM
LỖ BƯỚM
KHẨU CÁI
MÀO XOĂN
MẢNH NGANG
XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT
4- XƯƠNG GÒ MÁ:
3 MẶT:3 MẶT:
XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT
NHÌN NGHIÊNG
X. ĐỈNH X. TRÁN
X. HÀM TRÊN
X. HÀM DƯỚI
X. THÁI DƯƠNG(PHẦN TRAI)
X. THÁI DƯƠNG
(MÕ...
XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT
XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT
XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

[Bài giảng, đầu mặt cổ] xương đầu mặt thay mỹ

Giải phẫu

 • Be the first to comment

[Bài giảng, đầu mặt cổ] xương đầu mặt thay mỹ

 1. 1. ThS.BS. PHAM VIET MY.ThS.BS. PHAM VIET MY. BỘ MÔN GIẢI PHẪUBỘ MÔN GIẢI PHẪU XƯƠNGXƯƠNG ĐẦU MẶT CỔĐẦU MẶT CỔ
 2. 2. XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT MỤC TIÊU BÀI GIẢNG:MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1- XÁC ĐỊNH ĐƯỢC VỊ TRÍ CÁC XƯƠNG ĐẦU MẶT 2- MÔ TẢ ĐƯỢC CÁC CHI TIẾT CỦA MỘT SỐ XƯƠNG ĐẦU MẶT 3- CẤU TẠO CỦA NỀN SỌ
 3. 3. XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT XƯƠNG CỘT SỐNGXƯƠNG CỘT SỐNG
 4. 4. XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT XƯƠNG SỌ MẶT XƯƠNG TRÁN (1) XƯƠNG THÁI DƯƠNG (2) XƯƠNG SÀNG (1) XƯƠNG ĐỈNH (2) XƯƠNG CHẨM (1) XƯƠNG XOĂN MŨI DƯỚI (2) XƯƠNGLÁ MÍA (1) XƯƠNG LỆ (2) XƯƠNG BƯỚM (1) XƯƠNG MŨI (2)
 5. 5. XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT XƯƠNG SỌ MẶT XƯƠNG KHẨU CÁI (2) XƯƠNG HÀM DƯỚI (1) XƯƠNG GÒ MÁ (2) XƯƠNG MÓNG (1) XƯƠNG HÀM TRÊN (2)
 6. 6. XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT X. TRÁN X. ĐỈNH X. THÁI DƯƠNG X.CHẨM X. GÒ MÁ X. HÀM TRÊN X. HÀM DƯỚI X.BƯỚM XƯƠNG MŨI XƯƠNG LỆ XƯƠNG SÀNG
 7. 7. XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT 1- XƯƠNG TRÁN: 1.1- PHẦN TRAI: Ụ TRÁN CUNG MÀY BỜ TRÊN Ổ MẮT CÓ KHUYẾT (LỖ) TRÊN Ổ MẮT GỐC MŨI (GLABELLA) ĐỘNG MẠCH THẦN KINH TRÊN Ổ MẮT
 8. 8. XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT MÀO TRÁN RÃNH XOAMG TĨNH MẠCH DỌC TRÊN ẤN ĐỘNG MẠCH MÀNG NÃO GIỮA 1- XƯƠNG TRÁN: 1.1- PHẦN TRAI:
 9. 9. XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT PHẦN Ổ MẮT XƯƠNG HÀM TRÊN X.MŨI X. GÒ MÁ X. SÀNG X.LỆ X.BƯỚM LỖ SÀNG TRƯỚC LỖ SÀNG SAU GAI MŨI HỐ LỆ 1- XƯƠNG TRÁN: 1.2- PHẦN Ổ MẮT:
 10. 10. XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT 1- XƯƠNG TRÁN: 1.3- PHẦN MŨI: GAI MŨI XOANG TRÁN
 11. 11. XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT XƯƠNG BƯỚMXƯƠNG BƯỚM CÁNH NHỎ CÁNH LỚN THÂN 2- XƯƠNG BƯỚM:
 12. 12. XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT 2- XƯƠNG BƯỚM: THÂN XƯƠNG BƯỚMTHÂN XƯƠNG BƯỚM MÕM CHÂN BƯỚM TRONG NGOÀI MÕM CHÂN BƯỚM TRONG NGOÀI
 13. 13. XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT XƯƠNG BƯỚMXƯƠNG BƯỚM MẢNH NGOÀI MÕM CHÂN BƯỚM CÁNH LỚN XƯƠNG BƯỚM MÓC MẢNH TRONG MÕM CHÂN BƯỚM HỐ CHÂN BƯỚM HÀM LỖ BƯỚM- KHẨU CÁI 2- XƯƠNG BƯỚM: 2.1- CÁNH LỚN: BỜ ĐỈNH BỜTRAI B Ờ TR ÁN BỜGÒMÁ
 14. 14. XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT 2- XƯƠNG BƯỚM: 2.2- CÁNH NHỎ: XƯƠNGBƯỚM CÁNH NHỎ CÁNH LỚN KHE Ổ MẮT TRÊN LỖ TK THỊ GIÁC KHE Ổ MẮT DƯỚI TK III, IV, V1 TK II- ĐM MẮT
 15. 15. XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT 2- XƯƠNG BƯỚM: 2.3- MÕM CHÂN BƯỚM: HỐ CHÂN BƯỚM MẢNH TRONG MÕM CHÂN BƯỚM MẢNH NGOÀI MÕM CHÂN BƯỚM
 16. 16. XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT KHE Ổ MẮT TRÊN CÁNH NHỎ LỖ TK THỊ GIÁC CÁNH LỚN MÕM YÊN TRƯỚC HỐ YÊN LỖ LỚN X. CHẨM LỖ RÁCH LỖTRÒN LỖ GAI LỖ BẦU DỤC 2- XƯƠNG BƯỚM: 2.4- THÂN:
 17. 17. NỀN SỌNỀN SỌ Nền sọ trước Lổ sàng (dây I) Lổ thị giác (dây II) Rãnh giao thoa thị giác Nền sọ giữa Khe ổ mắt trên (dây III, IV, V1,VI) Lổ tròn (dây V2) Lổ bầu dục (dây V3) Lổ ống tai trong (dây VII,VIII) Nền sọ sau Lổ tĩnh mạch cảnh (dây IX, X, XI) Lổ hạ thiệt (dây XII)
 18. 18. XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT MẢNH ĐỨNG XOANG SÀNG XOANG BƯỚM 3- XƯƠNG SÀNG: 3.1- MẢNH ĐỨNG:
 19. 19. XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT 3- XƯƠNG SÀNG: 3.1- MẢNH ĐỨNG: MÀO GÀ MẢNH NGANG VÁCH NGĂNVÁCH NGĂN MẢNH ĐỨNG
 20. 20. XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT 3- XƯƠNG SÀNG: 3.2- MẢNH NGANG: XƯƠNG XOĂN MŨI DƯỚI MÕM SÀNG MẢNH NGANG XƯƠNG SÀNG
 21. 21. XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT 3- XƯƠNG SÀNG: 3.2- MẢNH NGANG: THẦN KINH KHỨU GIÁC
 22. 22. XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT 3- XƯƠNG SÀNG: 3.3- MÊ ĐẠO SÀNG: MẢNH NGANG XOANG SÀNG
 23. 23. XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT XƯƠNG XOĂN MŨI TRÊN XƯƠNG XOĂN MŨI GIỮA 3- XƯƠNG SÀNG: 3.3- MÊ ĐẠO SÀNG:
 24. 24. XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT BỜ TRÁN BỜ CHẨM BỜ TRAI BỜ DỌC GIỮA Ụ ĐỈNH CÓ ĐƯỜNG THÁI DƯƠNG GÓC TRÁN GÓC CHẨM GÓC CHỦM GÓC BƯỚM ẤN ĐM MÀNG NÃO GIỮA 4- XƯƠNG ĐỈNH:
 25. 25. XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT ẤN ĐM MÀNG NÃO GIỮA XƯƠNG ĐỈNH: Xương đỉnh: có 2 xương thẳng góc với vòm sọ. Ở trẻ sơ sinh: đường khớp giữa 2 xương đỉnh và xương trán tạo nên thóp trước( thóp bredma), khớp giữa xương đỉnh và xương chẩm là thóp sau(thóp lamda).
 26. 26. XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT PHẦN ĐÁ PHẦN TRAI rãnh đm thái dương giữa PHẦNNHĨ MÕM GÒ MÁ CỦ KHỚP BỜ ĐỈNH BỜBƯỚM KHUYẾT ĐỈNH MẶT NGOÀIMẶT NGOÀI LỖ TAI NGOÀI MÕM CHỦM MÕM TRÂM 5- XƯƠNG THÁI DƯƠNG:
 27. 27. XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT XƯƠNG THÁI DƯƠNG: Phần thẳng: có hố thái dương để cho cơ thái dương bám, rãnh ĐM màng não giữa. Phần nhĩ: hố hàm , khớp với lồi cầu xương hàm dưới t. Phần đá: khuyết chũm , rãnh ĐM chẩm . Mặt trong : nền sọ giữa, mặt sau có lỗ tai trong( TK VII, VII’, VIII), lỗ ĐM cảnh trong - Mỏm trâm: lỗ trâm chũm để TK mặt (VII) đi ra.
 28. 28. XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT MẶT TRƯỚC PHẦN ĐÁ MẶT TRƯỚC PHẦN ĐÁ ẤN TK SINH BA LỒI CUNG RÃNH XOANG ĐÁ TRÊN RÃNH TK ĐÁ BÉ RÃNH TK ĐÁ LỚN MẶT SAU PHẦN ĐÁ MẶT SAU PHẦN ĐÁ LỖ TAI TRONG RÃNH XOANG SIGMA 5- XƯƠNG THÁI DƯƠNG:
 29. 29. XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT MẶT DƯỚI PHẦN ĐÁ MẶT DƯỚI PHẦN ĐÁ MÕM TRÂM KHE ĐÁ NHĨ LỖ TAI NGOÀI LỖ TRÂM CHỦM (TK VII) RÃNH CHỦM CƠ NHỊ THÂN LỖ ỐNG ĐM CẢNH LỖ CHỦM RÃNH ĐM CHẨM 5- XƯƠNG THÁI DƯƠNG:
 30. 30. XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT 6- XƯƠNG LÁ MÍA: BỜ DƯỚI BỜ TRƯỚ C BỜ TRÊN
 31. 31. XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT 6- XƯƠNG LÁ MÍA: CÁNH XƯƠNG LÁ MÍA LỖ MŨI SAU
 32. 32. XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT 7- XƯƠNG XOĂN MŨI DƯỚI: MÕM SÀNG MÕM LỆ MÕM TRÁN XƯƠNG HÀM TRÊN XOĂN MŨI DƯỚI
 33. 33. XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT CUỐNG MŨI DƯỚI CUỐNG MŨI GIỮA NGÁCH MŨI GIỮA 7- XƯƠNG XOĂN MŨI DƯỚI:
 34. 34. XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT 8- XƯƠNG MŨI : BỜ TRÊN BỜ TRONG BỜ NGOÀI BỜ DƯỚI MẶT TRƯỚCMẶT TRƯỚC
 35. 35. XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT 1- XƯƠNG HÀM DƯỚI: CÀNHCÀNH THÂNTHÂN LỒI CẦU MÕM VẸT KHUYẾT HỐ DƯỚI HÀM LỖ CẰM LỒI CẰM ĐƯỜNG CHẾCH GÓCGÓC
 36. 36. XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT 1- XƯƠNG HÀM DƯỚI: THẦN KINH LƯỠI ĐỘNG MẠCH THẦN KINH HUYỆT RĂNG DƯỚI GAI CẰM TRÊNGAI CẰM TRÊN LỖ HÀM DƯỚILỖ HÀM DƯỚI NGUYÊN ỦY CƠ CẰM LƯỠI ĐƯỜNG HÀM MÓNGĐƯỜNG HÀM MÓNG NGUYÊN ỦY CƠ HÀM MÓNG
 37. 37. XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT 2- XƯƠNG HÀM TRÊN: 4 MẶT:4 MẶT: MẶT MŨI MẶT Ổ MẮT MẶT THÁI DƯƠNG MẶT TRƯỚC LỖ DƯỚI Ổ MẮT GAI MŨI TRƯỚC
 38. 38. XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT 2- XƯƠNG HÀM TRÊN: 4 MÕM:4 MÕM: MÕM TRÁN MÕM GÒ MÁ MÕM HUYỆT RĂNG
 39. 39. XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT 2- XƯƠNG HÀM TRÊN: MÕM KHẨU CÁI MÕM HUYỆT RĂNG MÕM TRÁN
 40. 40. XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT 3- XƯƠNG KHẨU CÁI: MÕM Ổ MẮT MÕM BƯỚM LỖ BƯỚM KHẨU CÁI MÀO XOĂN MẢNH NGANG
 41. 41. XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT 4- XƯƠNG GÒ MÁ: 3 MẶT:3 MẶT:
 42. 42. XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT NHÌN NGHIÊNG X. ĐỈNH X. TRÁN X. HÀM TRÊN X. HÀM DƯỚI X. THÁI DƯƠNG(PHẦN TRAI) X. THÁI DƯƠNG (MÕM CHỦM) X. MŨI X. GÒ MÁ X. BƯỚM X. CHẨM CUNG MÀY Ổ MẮT HỐ MŨI
 43. 43. XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT
 44. 44. XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT
 45. 45. XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG ĐẦU MẶT

×