Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentacja IKP, wykład pierwszy

1,568 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

Prezentacja IKP, wykład pierwszy

 1. 1. Człowiek, który otrzymuje ją ode mnie, sam zdobywa wiedzę, nie pomniejszając mojej; wszak jeśli ktoś zapala ode mnie swój kaganek, otrzymuje światło, wcale nie umniejszając mojego. Tomasz Jefferson
 2. 2. 560: św. Kolumba vs. św. Finnian Psałterz Finniana / kopia Kolumby / Król Dermott: „każdej krowie jej ciele, każdej książce jej kopia” / bitwa o Cul Dreimhne
 3. 3. XV / XVI wiek: Przywileje i monopole wydawnicze – dla wydawców, a nie autorów. Piraci zapewniali publiczny dostęp do tańszych kopii
 4. 4. Anglia, XVI – XVIIIw. 1557 – Mary I tworzy Stationers Company: monopol wydawniczy + cenzura religijna 1662: Licensing ACT of 1662 reguluje kwestię monopoli
 5. 5. Anglia, XVI – XVIIIw. 1710: Statut Królowej Anny: pierwszy nowoczesny „copyright” Prawa autorów (twórców), 14+14 lat, obowiązek rejestracji utworu Luki prawne – zasięg terytorialny: piractwo
 6. 6. Anglia, XVI – XVIIIw. Wieczyste prawa do publikacji na mocy common law. Donaldson vs. Beckett 1774: copyright nie jest wieczysty
 7. 7. Francja, XVIIIw. 1793: DÉCRET DE LA CONVENTION NATIONALE droit d'auteur – prawa moralne twórców Życie autora + 10 lat, działa automatycznie
 8. 8. Model anglosaski © Zachęta dla Ochrona twórców innowacyjności
 9. 9. Model europejski © Ochrona Zachęta dla innowacyjności twórców
 10. 10. Prawo autorskie służy: - w tradycji Anglosaskiej: “wspieraniu rozwoju nauk i sztuk” - w tradycji Europejskiej: ochronie osobistych i majątkowych praw autora
 11. 11. Konwencja berneńska, 1886 Tradycja francuska, prawo działa automatycznie, uznane prawa twórców zagranicznych, minimalne standardy (życie + 50 lat) Podpisana przez USA w 1988!
 12. 12. XX – XXI w.
 13. 13. Zmiany okresu obowiązywania prawa autorskiego w USA 1710-1831: 14 lat 1831-1909: 28 + 14 lat 1909-1978: 28 + 28 lat 1978- 1998: życie + 50 lat 1998 - : życie + 70 lat 11 zmian od 1962 roku, dwie ostatnie przedłużają okres o 39 lat
 14. 14. 1790-1800 5%
 15. 15. 2005 100%
 16. 16. Zmiany okresu obowiązywania prawa autorskiego w Polsce 1926: 50 lat fotografia - po 10 latach od wykonania zdjęcia kinematografia - 20 lat po stworzeniu filmu mechaniczne wykonanie utworu muzycznego - 20 lat
 17. 17. Zmiany okresu obowiązywania prawa autorskiego w Polsce 1952: 20 lat, 25 lat Po 1989 roku Polska zaczęła dostosowywać system prawa autorskiego do standardów europejskich i międzynarodowych (ustalanych przez WIPO). 1994: 50 lat po śmierci twórcy 2000: 70 lat po śmierci twórcy
 18. 18. Zmiany prawa autorskiego ● okres - od pierwotnych 14 do 70 lat po śmierci ● zakres – autor nie musi podejmować żadnych działań, aby utwór został objęty ochroną ● forma  kontroli- nowe metody – komputery + internet ● zasięg - każde działanie w obrębie Internetu to kopia
 19. 19. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 20. 20. USTAWA o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
 21. 21. Przedmiot prawa autorskiego “każdy przejaw działalności twórczej” (także program komputerowy) “wyłącznie sposób wyrażenia” “Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia” “niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności”
 22. 22. Przedmiot prawa autorskiego Wyjątki: znaki i symbole państwowe, dokumenty i materiały urzędowe, proste informacje prasowe Nośnik to nie utwór
 23. 23. Przedmiot prawa autorskiego utwór zależny: “opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja” Prawo zależne – rozporządzenie i korzystanie za zgodą autora utworu pierwotnego
 24. 24. Podmiot prawa autorskiego “Prawo autorskie przysługuje twórcy” “pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe” instytucja naukowa może korzystać z utworu, udostępniać osobom trzecim, przysługuje jej prawo pierwokupu”
 25. 25. Autorskie prawa osobiste “chronią nieograniczoną w czasie i nie podlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem”
 26. 26. Autorskie prawa majątkowe “wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu”
 27. 27. Autorskie prawa majątkowe autorskie prawa majątkowe gasną z upływem lat siedemdziesięciu od śmierci twórcy jeśli autorskie prawa majątkowe przysługują innej osobie niż twórca – siedemdziesiąt lat od rozpowszechnienia
 28. 28. Autorskie prawa majątkowe Opłaty od urządzeń i nośników (tzw. Private copying levies) – do 3% wpływów Opłaty za zwielokrotnianie – do 3% wpływów 5-8% wpływów ze sprzedaży utworów nie objętych ochroną praw autorskich
 29. 29. Pola eksploatacji Zakresy korzystania z utworu, składające się na treść majątkowych praw autorskich. (Wyszczególnione w art. 50)
 30. 30. Przejście praw majątkowych Dwa rodzaje umów: przeniesienie praw i licencja – umowa o korzystanie z utworu. Umowa obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione; nie obejmuje przyszłych pól eksploatacji ani przyszłych utworów twórcy. Okres obowiązywania; wyłączna / niewyłączna
 31. 31. Dozwolony użytek prywatny “korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego” (nie obejmuje programów komputerowych)
 32. 32. Dozwolony użytek publiczny “Instytucje naukowe i oświatowe mogą, w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań, korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów rozpowszechnionego utworu.”
 33. 33. Dozwolony użytek publiczny Biblioteki, archiwa i szkoły mogą: 1) udostępniać nieodpłatnie, w zakresie swoich zadań statutowych, egzemplarze utworów 2) sporządzać egzemplarze rozpowszechnionych utworów do własnych zbiorów 3) udostępniać zbiory dla celów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem końcówek systemu informatycznego
 34. 34. Cytat Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości.
 35. 35. Dozwolony użytek publiczny Wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczać rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów w podręcznikach, wypisach i antologiach.
 36. 36. Dozwolony użytek publiczny Wolno rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji już rozpowszechnione: sprawozdania o aktualnych wydarzeniach, aktualne artykuły na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne, chyba że zostało wyraźnie zastrzeżone, że ich dalsze rozpowszechnianie jest zabronione, aktualne wypowiedzi i fotografie reporterskie; krótkie wyciągi ze sprawozdań i artykułów, o których mowa w pkt 1 lit. a i b; przeglądy publikacji i utworów rozpowszechnionych; mowy wygłoszone na publicznych zebraniach i rozprawach; krótkie streszczenia rozpowszechnionych utworów.
 37. 37. Ochrona wizerunku “Ochrona wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej”
 38. 38. Ochrona baz danych Ustawa o ochronie baz danych – prawo sui generis. zbiór danych […] wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego Ochrona na 15 lat. Wolno korzystać z nieistotnej części.
 39. 39. Prawa pokrewne Prawo do artystycznych wykonań Prawo do fonogramów i wideogramów Prawo do nadań programów Prawo do pierwszych wydań, wydań naukowych i krytycznych
 40. 40. Co jeszcze? Plagiaty P2P Prawa autorskie na uniwersytecie
 41. 41. Dozwolony użytek publiczny Wolno nieodpłatnie wykonywać publicznie rozpowszechnione utwory podczas ceremonii religijnych, imprez szkolnych i akademickich lub oficjalnych uroczystości państwowych, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie pośrednio lub bezpośrednio korzyści majątkowych i artyści wykonawcy nie otrzymują wynagrodzenia.

×