Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫המינהלת הישראלית לתוכנית המסגרת למחקר‬                ‫ופיתוח של האיחוד האירופי‬            ‫...
‫המינהלת הישראלית לתוכנית המסגרת למחקר‬                ‫ופיתוח של האיחוד האירופי‬            ‫‪I...
‫המינהלת הישראלית לתוכנית המסגרת למחקר‬                ‫ופיתוח של האיחוד האירופי‬            ‫‪...
‫המינהלת הישראלית לתוכנית המסגרת למחקר‬                ‫ופיתוח של האיחוד האירופי‬            ‫‪I...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

הנחיות הגשת בקשה לתוכנית המסגרת למחקר ופיתוח של האיחוד האירופי

1,154 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

הנחיות הגשת בקשה לתוכנית המסגרת למחקר ופיתוח של האיחוד האירופי

 1. 1. ‫המינהלת הישראלית לתוכנית המסגרת למחקר‬ ‫ופיתוח של האיחוד האירופי‬ ‫‪Israel-Europe R&D Directorate for FP‬‬ ‫קרן תמיכה לחברות תעשייתיות קטנות ובינוניות להגשת הצעות לתכנית‬ ‫המסגרת השביעית‬ ‫רקע‬‫תכנית המסגרת השביעית למו"פ של האיחוד האירופי (להלן – תוכנית המסגרת) מעניקה לגופים‬‫ישראליים הזדמנות ליצירת שיתופי פעולה עסקיים ומחקריים עם גופים מובילים באירופה ופותחת להם‬ ‫שער להשתלבות אסטרטגית במסגרות המחקר, הפיתוח והשיווק של אירופה במאה ה-12.‬‫תכנית המסגרת עושה שימוש בכלים מורכבים, ארוכי טווח ובעלי היקף כספי ניכר. בניית קונסורציום‬‫והגשת הצעה להשתתפות בקולות הקוראים של התכנית, כרוכים לרוב במאמץ בירוקראטי והשקעה‬‫כלכלית לא מבוטלת. לכן, גם כשהיתרונות המדעיים לחברה בטווח הארוך ברורים, הרי שההשקעה‬‫הראשונית הנדרשת מרתיעה לעתים קרובות את הנהלת החברה – במיוחד כשמדובר בחברות קטנות‬ ‫ובינוניות – ומונעת מהן לנסות ולהצטרף לפרויקטים של תכנית המסגרת.‬‫כחלק מהמאמצים לעזור ולעודד חברות ישראליות תעשייתיות קטנות ובינוניות לגשת לקולות הקוראים‬‫של תכנית המסגרת ותוכניות בהן קיים מימון משותף של תוכנית המסגרת השביעית והתוכניות הלאומיות‬‫(להלן – התוכניות הנלוות), יזמה ועדת ההיגוי המורכבת מהמדען הראשי של משרד התעשייה, המסחר‬‫והתעסוקה, נציג ות"ת ונציגי משרדי המדע, החוץ והאוצר ובשיתוף פעולה עם התאחדות התעשיינים‬‫בישראל ומרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח (מתימו"פ), את קרן התמיכה לתעשייה להגשת‬ ‫הצעות לתכנית המסגרת השביעית (להלן – קרן התמיכה).‬ ‫כספי קרן התמיכה ישמשו את החברות לחיפוש שותפים באירופה ובניית קשרים עמם כמפורט להלן.‬‫יצוין כי התוכניות הנלוות נכון למועד פרסום הנוהל, הן תוכנית )‪ Ambient Assisted Living (AAL‬ותוכנית‬ ‫‪.EUROSTARS‬‬ ‫הגדרות‬ ‫1. גובה המענק:‬‫לפרויקטים המוגשים לתוכנית המסגרת, תעניק קרן התמיכה סיוע בגובה של עד 000,03 ₪ על הוכחת‬ ‫הוצאות רלוונטיות (כפי שמפורט בהמשך) של לפחות 000,04 ₪. במידה ויוגשו קבלות על הוצאות בסך‬ ‫1‬
 2. 2. ‫המינהלת הישראלית לתוכנית המסגרת למחקר‬ ‫ופיתוח של האיחוד האירופי‬ ‫‪Israel-Europe R&D Directorate for FP‬‬‫הנמוך מ- 000,04 ₪ אך עולה על 000,02 ₪ גובה המימון יהיה %55 מסכום הקבלות. חברה שהוצאותיה‬‫נמוכות מ- 000,02 ש"ח לא תהיה זכאית לקבל סיוע מקרן התמיכה. ההוצאות המוכרות ותקרותיהן‬ ‫מפורטות בסעיף 4 להלן.‬‫2. למרות האמור בסעיף 1 לעיל, לתוכניות הנלוות יוענק סיוע בסכום שלא יעלה על 000,5 ₪ על הוכחת‬ ‫הוצאות של לפחות 000,5 ₪.‬ ‫3. תנאי סף לזכאות למענק במסגרת קרן התמיכה:‬‫א. הפנייה לקרן התמיכה מבוצעת לשם הגשת פרויקט המוגש במסגרת תוכניות המו"פ של האיחוד‬‫האירופי או התוכניות הנלוות – על הפונה לציין את שם התוכנית כאמור. יובהר ויודגש כי עבור כל הגשה‬‫ניתן לקבל רק מענק אחד, זאת גם אם בהגשה משתתפות מספר חברות ישראליות הזכאיות לכאורה‬‫למענק במסגרת קרן התמיכה. יובהר ויודגש כי לא יינתן מענק במסגרת קרן התמיכה ביחס להוצאות‬‫הנוגעות להגשת בקשה לתוכנית הלאומית בישראל או למדען הראשי (להלן - הגשת בקשה בישראל), גם‬ ‫אם הגשת בקשה בישראל נדרשת במסגרת התוכניות הנלוות.‬‫ב. רלוונטיות לקולות הקוראים: על המבקש להראות רלוונטיות של הטכנולוגיה ו/או של הפיתוח של‬ ‫החברה לקולות הקוראים של תוכנית המסגרת או התוכניות הנלוות.‬‫ג. הפרויקט שבכוונת הפונה להגיש אינו פרויקט תיאום ופעולות תמיכה ( ‪CSA-Coordination and‬‬ ‫-‪.)Support Action‬‬‫ד. הפונה לקרן הינה חברה תעשייתית אשר עונה על אחד משלושת הקריטריונים הבאים: 1. חברה‬‫שקבלה אישור לקבלת מענק לתוכנית בתחום המחקר ופיתוח התעשייתי במי מתוכניות לשכת המדען‬‫הראשי במשרד התמ"ת (להלן - לשכת המדען הראשי) במהלך אחת מחמשת השנים האחרונות שקדמו‬‫למועד הגשת הבקשה לקרן התמיכה; 2. חברה אשר לשכת המדען הראשי העניקה ביחס אליה במהלך‬‫אחת מחמשת השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת הבקשה לקרן התמיכה: (א) המלצה לרשות‬‫המיסים ביחס לניכוי השקעות במו"פ כהוצאה לצורכי מס מכוח סעיף 02 א לפקודת מס הכנסה; (ב)‬‫המלצה לרשות המיסים ביחס להכרה בחברה כ-"חברה עתירת מו"פ" לפי תקנות מס הכנסה (שינוי מבנה‬‫של חברות עתירות מחקר ופיתוח) התשנ"ד-4991; (ג) המלצה לרשות המיסים ביחס להפחתת מחזור‬‫בסיס לפי תקנות לעידוד השקעות הון התש"ז 5002; (ד) המלצות לרשות המיסים ביחס למו"פ עבור תושב‬‫חוץ בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון התשי"ט-9591; (ה) המלצה לרשות המיסים ביחס לאישור ידע‬‫שפותח בישראל בתור ידע אשר כשיר להיות נושא תוכנית מו"פ לפי סעיף 11 א לחוק עידוד השקעות הון‬‫התשי"ט-9591; (ו) המלצה לבורסה לניירות-ערך בת"א ביחס להקלות בהנפקות של חברות עתירות ידע‬ ‫בנוגע להון עצמי ע"פ דרישת הבורסה לני"ע; 3. חברה אשר מבצעת פעילות מחקר ופיתוח תעשייתי.‬‫ה. הפונה הינה חברה קטנה או בינונית. לצורך נוהל זה, חברה קטנה או בינונית, הינה חברה העומדת בכל‬ ‫הקריטריונים הבאים:‬ ‫2‬
 3. 3. ‫המינהלת הישראלית לתוכנית המסגרת למחקר‬ ‫ופיתוח של האיחוד האירופי‬ ‫‪Israel-Europe R&D Directorate for FP‬‬ ‫- חברה המעסיקה עד 052 עובדים.‬ ‫-‬ ‫חברה שאיננה מוחזקת ביותר מ-%94 על ידי חברה אחת.‬ ‫-‬ ‫חברה שהמאזן המאוחד שלה לא עולה על 032 מיליון ₪.‬ ‫-‬ ‫חברה שהמחזור השנתי שלה לא עולה על 052 מיליון ₪.‬‫(יובהר כי הגדרה זו איננה תואמת בהכרח את הגדרת האיחוד האירופי או הגדרות הניתנות על ידי גופים‬ ‫אחרים).‬ ‫ו. הפונה מבקש את תמיכת קרן התמיכה עבור פרויקט אחד בלבד במסגרת הקרן.‬‫ז. חברה אשר זכתה בעבר במימון מתכניות המסגרת, עם או ללא סיוע מקרן התמיכה, לא תהיה זכאית‬ ‫לתמיכה במסגרת קרן התמיכה.‬ ‫4. פעילויות/הוצאות בגינם ניתן לבקש מענק במסגרת הקרן:‬‫א. חיפוש שותפים: נסיעות עובדי החברה לאירופה, הזמנת ואירוח שותפים פוטנציאליים בישראל.‬‫תידרשנה הוכחות שכל ההוצאות ובכלל זה הנסיעות לחו"ל אכן נעשו במסגרת מאמצים אלה. במסגרת‬‫קרן התמיכה יוכרו טיסות לחו"ל במחלקת תיירים בלבד. הוצאות לינה ואש"ל יוכרו לפי קצובות‬‫האוצר‬ ‫במשרד‬ ‫השכר‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫ע"י‬ ‫שנקבעו‬ ‫בחו"ל‬ ‫הכלכלה‬ ‫(‪.)http://www.finance.gov.il/sachar/docs/eshel2008a.pdf‬‬‫ב. ייעוץ חיצוני: חברה מייעצת להכנת בקשות לתוכנית המו"פ של האיחוד האירופי או התוכניות הנלוות.‬‫יש להציג לקרן התמיכה ניסיון קודם (מעורבות בפרויקטים קודמים או שיפוט בתכנית המסגרת) של‬ ‫החברה המייעצת. תקרת ההוצאה שתוכר ע"י קרן התמיכה עבור שעת ייעוץ הינה 002 ₪.‬ ‫* קרן התמיכה לא תממן הוצאות המכוסות ע"י מקור מימון ציבורי אחר.‬‫** מיוני התקציב ע"י החברה בין סעיפי ההוצאות השונים בבקשה לקרן התמיכה יאושרו בהתאם לנהלים‬‫המקובלים באיחוד האירופי, כדלקמן- שינוי תקציב של עד %02 בין סעיפי הוצאות שונים יאושר בכפוף‬ ‫להמצאת הסבר מספק. מיוני תקציב של מעל %02 מחייבים אישור בכתב מראש של ועדת קרן התמיכה.‬ ‫5. שלבי הגשת ואישור בקשה למימון על ידי קרן התמיכה:‬‫א. הגשת בקשה למימון על ידי קרן התמיכה תעשה באמצעות מילוי טופס הבקשה שבאתר האינטרנט של‬ ‫‪.)http://www.iserd.org.il/default.asp?id=70( ISERD‬‬‫ב. הגשת הבקשה תתבצע רק לאחר פרסומו הרשמי של הקול הקורא ויהיה ניתן להגיש בקשות עד‬ ‫לתאריך סגירת הקול הקורא הרלוונטי.‬‫ג. קרן התמיכה תכסה את כל הפעילות הרלוונטית שהתבצעה עד לתאריך סגירת הקול הקורא, כולל‬ ‫פעילות שהתבצעה לפני הפרסום הרשמי של הקול קורא.‬ ‫3‬
 4. 4. ‫המינהלת הישראלית לתוכנית המסגרת למחקר‬ ‫ופיתוח של האיחוד האירופי‬ ‫‪Israel-Europe R&D Directorate for FP‬‬‫ד. הבקשה לסיוע תוגש לועדת ההיגוי של קרן התמיכה (להלן – הועדה) אשר חבריה הם: ראש איסרד‬‫(יו"ר הועדה); נציג לשכת המדען הראשי; נציג התאחדות התעשיינים בישראל וחשב מתימו"פ. הועדה‬‫תבחן את עמידת הפונה בתנאי הסף כמפורט לעיל ועל בסיס כך תאשר את הבקשה, תדחה את הבקשה או‬‫תאשרה חלקית. הועדה תוכל ,לפי שיקול דעתה, לקבוע באישור הניתן על ידה תנאים מוקדמים לכניסתו‬‫לתוקף. החלטות הועדה יתקבלו ברוב קולות של חברי הועדה המשתתפים. היו הדעות שקולות, יכריע‬ ‫יו"ר הועדה.‬‫ה. במידה והבקשה התקבלה ואושרה, תינתן התחייבות למסגרת המימון. במידה שסך ערכן הכספי של‬‫הבקשות שאושרו יעלה על תקציב קרן התמיכה שאושר לכך, קרן התמיכה תפעל עד לניצול מלוא הסכום‬ ‫והתשלומים יתבצעו לפי עקרון ה-"ראשון הוגש, ראשון מומן".‬‫ו. תשלום המימון ייעשה לאחר שיו"ר הועדה ייווכח שהבקשה הוגדרה כזכאית )‪ (Eligible‬על ידי הנציבות‬‫וכנגד קבלות עבור הוצאות העומדות בתנאי קרן התמיכה (יש לצרף לכל נסיעה שנעשתה דו"ח נסיעה‬‫מפורט, וכן לצרף את כרטיס העלייה למטוס- ‪ .)Boarding‬על החברה לספק קבלות בהתאם לגובה‬‫הבקשה שהגישה. על החברה להגיש את כל הקבלות במרוכז לוועדה על מנת לאשר את קבילותן. חברה‬‫אשר מנסיבות מיוחדות וחריגות לאחר קבלת אישור מקרן התמיכה לא הגישה בקשה לתוכנית המסגרת‬‫או לתוכנית נלוות, תוכל לקבל מענק מקרן התמיכה אם השתכנעה הועדה כי נסיבות מיוחדות וחריגות‬ ‫מנעו מהחברה להגיש את הבקשה.‬ ‫לפרטים נוספים:‬ ‫הגב הדס דאר‬ ‫רכזת קרן התמיכה‬ ‫טל: 3211115-30‬ ‫דואר אלקטרוני: ‪hadas@iserd.org.il‬‬ ‫4‬

×