Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Các khái niệm cơ bản về soạn thảo văn bản

11,876 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

Các khái niệm cơ bản về soạn thảo văn bản

 1. 1. Bài 2: Các khái niệm cơ bản về soạn thảo văn bản 2.1. Các khái niệm cơ bản về soạn thảo văn bản 2.2. Sử dụng tiếng Việt 2.3. Làm việc với văn bảnMS – Word 2007 Biên soạn: Trần Đỗ Thu Hà - Bộ môn CNPM 1
 2. 2. 2.1. Các khái niệm cơ bản về soạn thảo văn bản  Khái niệm: Văn bản là phương tiện để ghi nhận những thông tin, truyền đạt các thông tin từ chủ thể này đến chủ thể khác bằng một ký hiệu hoặc bằng ngôn ngữ nhất định nào đó.  Thể thức và bố cục văn bản: 4 phần • Tiên đề • Thượng đề • Chính đề • Hậu đềMS – Word 2007 Biên soạn: Trần Đỗ Thu Hà - Bộ môn CNPM 2
 3. 3. Tiên đề Thượng đề Chính đề Hậu đềMS – Word 2007 Biên soạn: Trần Đỗ Thu Hà - Bộ môn CNPM 3
 4. 4. Quy định lề, cỡ chữ trong văn bản 2 ->2.5 cm 2 ->2.5 cmMS – Word 2007 Biên soạn: Trần Đỗ Thu Hà - Bộ môn CNPM 4
 5. 5. Quy định lề, cỡ chữ trong văn bản (tiếp)  Phông tiêu chuẩn: Unicode, thông thường sử dụng Time New Romans  Cỡ chữ tiêu chuẩn: 13  Khổ giấy: A4MS – Word 2007 Biên soạn: Trần Đỗ Thu Hà - Bộ môn CNPM 5
 6. 6. Cách dùng dấu chấm câu  Các dấu: ‘.’, ‘,’, ‘:’, ‘;’, ‘?’, ‘!’ được viết liền sau ký tự trước nó và cách 1 dấu cách với ký tự sau nó VD: An đi chơi, An đi học.  Các dấu ( ), { }, “ “, ‘ ‘, ‘-’ được viết cách ký tự liền trước và liền sau 1 dấu cách, nội dung bên trong ghi liền vào cặp dấu VD: An đi học (tại trung tâm)MS – Word 2007 Biên soạn: Trần Đỗ Thu Hà - Bộ môn CNPM 6
 7. 7. 2.2. Sử dụng tiếng Việt  Mã và phông chữ tiếng Việt: thông thường 2 - Bộ mã TCVN3: .vnTime; .vnTimeH, .VnArial, .VnArialH … - Bộ mã Unicode: Times New Roman, Arial, Tohama,… - Bộ mã VNI: VNI-Time.MS – Word 2007 Biên soạn: Trần Đỗ Thu Hà - Bộ môn CNPM 7
 8. 8. Quy ước gõ tiếng ViệtMS – Word 2007 Biên soạn: Trần Đỗ Thu Hà - Bộ môn CNPM 8
 9. 9. Cách gõ 10 ngón tayMS – Word 2007 Biên soạn: Trần Đỗ Thu Hà - Bộ môn CNPM 9
 10. 10. Giới thiệu bộ gõ Unikey  Unikey là một phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt  Màn hình giao diện của UnikeyMS – Word 2007 Biên soạn: Trần Đỗ Thu Hà - Bộ môn CNPM 10
 11. 11. 2.3. Làm việc với văn bản 2.3.1. Con trỏ nhập, con trỏ chuột - Con trỏ nhập văn bản là một thanh đứng màu đen, nhấp nhánh - Con trỏ chuột có dạng chữ I nét mảnh, không nhấp nhánhMS – Word 2007 Biên soạn: Trần Đỗ Thu Hà - Bộ môn CNPM 11
 12. 12. 2.3.2. Thao tác trên chuột và bàn phím Thao tác trên chuột: - Click: nhấn phím trái chuột một lần. - Right click: nhấn phím phải chuột một lần. - Double click: nhấn phím trái chuột hai lần liên tục. - Click and drag: nhấn và giữ phím trái chuột, đồng thời di chuyển chuột đến một vị trí khác.MS – Word 2007 Biên soạn: Trần Đỗ Thu Hà - Bộ môn CNPM 12
 13. 13. 2.3.2. Thao tác trên chuột và bàn phím (tiếp) Thao tác trên bàn phím: - ←: qua trái một ký tự. - →: qua phải một ký tự. - ↑: lên một dòng. - ↓: xuống một dòng. - Ctrl + ← : qua trái một từ. - Ctrl + → : qua phải một từ. - Ctrl + ↑: lên một đoạn. - Ctrl + ↓: xuống một đoạn. - Home: đến đầu dòng. - End: đến cuối dòng. - Ctrl + Home: đến đầu văn bản. - Ctrl + End: đến cuối văn bản. - Page Up: lên một trang màn hình. - Page Down: xuống một trang màn hình. - Ctrl + Page Up: đến đầu màn hình. - Ctrl + Page Down: đến cuối màn hình. - Enter: xuống hàng, kết thúc đoạn. - Shift + Enter: xuống hàng, chưa kết thúc đoạn.MS – Word 2007 Biên soạn: Trần Đỗ Thu Hà - Bộ môn CNPM 13
 14. 14. 2.3.3. Tạo chỉ số mũ trên và chỉ số mũ dưới Chỉ số mũ trên - Ấn tổ hợp Ctrl + Shift + = - Để con trỏ về trạng thái cũ ấn Ctrl + Shift + = hoặc Ctrl + dấu cách Chỉ số mũ dưới - Ấn tổ hợp Ctrl + = - Để con trỏ về trạng thái cũ ấn Ctrl + = hoặc Ctrl + dấu cáchMS – Word 2007 Biên soạn: Trần Đỗ Thu Hà - Bộ môn CNPM 14
 15. 15. 2.3.4. Xác định khối văn bản Đưa con trỏ đến vùng cần chọn: Giữ và rê chuột trái đến hết đoạn muốn chọn thì nhả chuột Giữ phím Shift, nhấn các phím →, ↑, ↓, ←, PgUp, PgDn, Home, End đến vị trí cuối Giữ Shift, đưa con trỏ chuột đến vị trí cuối rồi nháy nút trái chuột.MS – Word 2007 Biên soạn: Trần Đỗ Thu Hà - Bộ môn CNPM 15
 16. 16. 2.3.4. Xác định khối văn bản (tiếp) Chọn một từ: Double click vào từ muốn chọn. Chọn một câu: Nhấn giữ phím Ctrl, đồng thời click chuột vào vị trí bất kỳ trong câu. Chọn một đoạn: Double click vào khoảng trống bên trái của đoạn muốn chọn. Chọn một dòng: click vào khoảng trống bên trái của dòng muốn chọn. Chọn toàn bộ văn bản: nhấn phím Ctrl đồng thời click vào khoảng trống bên trái của văn bản; hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + A. Để hủy chọn VB, click chuột trái vào vùng trắng của VBMS – Word 2007 Biên soạn: Trần Đỗ Thu Hà - Bộ môn CNPM 16
 17. 17. 2.3.5. Thao tác trên khối văn bản  Xóa khối: nhấn phím Delete  Di chuyển khối: Chọn khối Cách 1: - Click thẻ Home,chọn Cut hoặc ấn Ctrl + X - Di chuyển đến vị trí cần chèn, chọn Paste hoặc Ctrl + V Cách 2: - Bấm và giữ chuột vào văn bản đã chọn, khi trỏ chuột có thêm một hình vuông mờ ở phía dưới mũi tên, ta nhấn kéo đến vị trí mới. - Thả chuộtMS – Word 2007 Biên soạn: Trần Đỗ Thu Hà - Bộ môn CNPM 17
 18. 18. 2.3.5. Thao tác trên khối văn bản (tiếp)  Sao chép khối: Chọn khối Cách 1: - Click thẻ Home,chọn Copy hoặc ấn Ctrl + C - Di chuyển đến vị trí cần chèn, chọn Paste hoặc Ctrl + V Cách 2: - Bấm Ctrl và giữ chuột vào văn bản đã chọn, khi trỏ chuột có thêm một dấu cộng nhỏ ở phía dưới mũi tên, ta nhấn kéo đến vị trí mới. - Thả chuộtMS – Word 2007 Biên soạn: Trần Đỗ Thu Hà - Bộ môn CNPM 18
 19. 19. 2.3.6. Sử dụng Undo, Redo  Undo: Quay lại các thao tác trước đó, hoặc ấn Ctrl + Z  Redo: Quay lại lệnh UndoMS – Word 2007 Biên soạn: Trần Đỗ Thu Hà - Bộ môn CNPM 19

×