Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

VRO_Hosonangluc

443 views

Published on

Ho so nang luc Cong ty Co phan Xay dung VRO

Published in: Technology
 • DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT (Thiết kế profile cho doanh nghiệp--- Thiết kế Brochure--- Thiết kế Catalogue--- slide bài giảng--- slide bài phát biểu---slide bài TIỂU LUẬN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP--- dạy học viên thiết kế powerpoint…)-----(Giá từ 8.000 đ - 10.000 đ/1trang slide)------ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi: điện thoại 0973.764.894 hoặc zalo 0973.764.894 (Miss. Huyền) ----- • Thời gian hoàn thành: 1-2 ngày sau khi nhận đủ nội dung ----- Qui trình thực hiện: ----- 1. Bạn gửi nội dung cần thiết kế về địa chỉ email: dvluanvan@gmail.com ----- 2. DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT báo giá chi phí và thời gian thực hiện cho bạn ----- 3. Bạn chuyển tiền tạm ứng 50% chi phí để tiến hành thiết kế ----- 4. Gửi file slide demo cho bạn xem để thống nhất chỉnh sửa hoàn thành. ----- 5. Bạn chuyển tiền 50% còn lại. ----- 6. Bàn giao file gốc cho bạn.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

VRO_Hosonangluc

 1. 1. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vn H SƠ NĂNG L C 2011 Ha Noi, 2011Văn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 2. 2. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vn PH N I. GI I THI U CÔNG TYCông ty C ph n Xây d ng VRO đư c sáng l p và b t đ u ho t đ ng t 16/11/2005 b icác K sư nhi u kinh nghi m trong công tác tư v n và xây d ng công trình.VRO luôn chú tr ng phát tri n và ưu tiên áp d ng các s n ph m, công ngh m i trong xâyd ng, đ c bi t v i các ho t đ ng: Phát tri n công ngh xây d ng s d ng v t li u nh , v t li u không nung 3D Panel Tư v n thi t k , đ c bi t là thi t k nhà cao t ng Xây d ng các công trình dân d ng và công nghi pI. THÔNG TIN LIÊN H : • Tên công ty: CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO • Tên giao d ch: VRO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY (VRO.,JSC) • Tr s : S 11 Ngõ 252/39 Tây Sơn, Trung Li t, Đ ng Đa, Hà N i. • Văn phòng: 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i. • Tel: 04.3623.1436 | Fax: 04.3623.1437 | Hotline: 0983.314.550 • Email: vrojsc@gmail.com | contact@vro.vn • Website: http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vnII. H SƠ PHÁP LÝ • Gi y phép đăng ký kinh doanh s 0103009974 c p ngày 16 tháng 11 năm 2005 c a S K ho ch Đ u tư Hà N i. • Đăng ký thay đ i gi y phép đăng ký kinh doanh l n 1 ngày 17 tháng 09 năm 2008 c a S K ho ch Đ u tư Hà N i c p. • Đăng ký thay đ i gi y phép đăng ký kinh doanh l n 2 ngày 17 tháng 11 năm 2010 c a S K ho ch Đ u tư Hà N i c p. • Gi y ch ng nh n đăng ký thu , MST: 0101821355 • Gi y ch ng nh n đã đăng ký m u d u.III. LĨNH V C HO T Đ NG:1. Tư v n, thi t k và thi công xây d ng b ng công ngh 3D Panel, s d ng t m V-3D;2. Tư v n thi t k và th m tra k t c u nhà cao t ng;3. S n xu t và cung c p v t li u nh , v t li u không nung: V-3D Panel; Văn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 3. 3. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vn4. Xây d ng các công trình dân d ng và công nghi p, công trình giao thông, công trìnhth y, thu l i, h t ng đô th , c p thoát nư c, khoan khai thác nư c ng m và h th ngnư c s ch nông thôn;5. Thi t k ki n trúc, t ng m t b ng, n i ngo i th t đ i v i công trình dân d ng và côngnghi p;6. Thi t k công trình bi n và công trình d u khí: thi t k k t c u công trình;7. Thi t k các công trình xây d ng dân d ng và công nghi p;8. Tư v n qu n lý d án đ u tư xây d ng;9. Tư v n l p d án, kh o sát, th m tra, ki m đ nh ch t lư ng công trình;10. Kinh doanh b t đ ng s n;11. Kh o sát tr c đ a công trình;12. Đo v , thành l p và hi u ch nh b n đ đ a chính, b n đ đ a hinh13. D ch v s hoá b n đ ;14. S n xu t gia công ph n m m chuyên ngành tr c đ a;15. Chuy n giao công ngh trong lĩnh v c tr c đ a;16. Mua bán, cho thuê các thi t b kh o sát xây d ng, v t tư và thi t b xây d ng;17. L p báo cáo k thu t chuyên ngành tr c đ a;18. Nghiên c u, ng d ng công ngh trong lĩnh v c đo đ c b n đ , nh hàng không – vtinh;19. Tư v n, d ch v trong các lĩnh v c đo đ c b n đ đ a hình, đ a chính;20. Kh o sát thi t k đ a ch t công trình;21. Cho thuê máy móc, thi t b ngành xây d ng, giao thông, th y l i;22. S n xu t và buôn bán v t li u xây d ng, trang thi t b n i ngo i th t; Văn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 4. 4. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vn IV.CƠ C U T CH C C A CÔNG TY SƠ Đ T CH C CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH PHÒNG PHÒNG PHÒNG PHÒNG PHÒNGHÀNH CHÍNH KINH DOANH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 3D THIẾT KẾ ĐỘI 1 ĐỘI 2 ĐỘI 3 ĐỘI 4 ĐỘI 5 Văn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 5. 5. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vnV.NĂNG L C NHÂN S Thành viên ch ch t trong H i đ ng qu n tr :+ Ch t ch HĐQT: Ths. Hoàng Đ c Th ng+ Phó Ch t ch HĐQT: Ths. Mai H ng Quân Ban giám đ c:+ Giám đ c: Ks. Ngô Văn Hà+ Phó Giám đ c ph trách thi t k : Ths. Thái M nh Cư ng+ Phó Giám đ c ph trách thi công: Ks. Bùi Văn H o+ Phó Giám đ c ph trách công ngh 3D: Ks. Vũ Minh Hoàng Phòng ban ch c năng:+ Phòng k toán - hành chính t ng h p: 08 nhân s+ Phòng kinh doanh - d án: 5 nhân s+ Phòng tư v n, thi t k : 7 k sư k t c u và 04 k thu t viên+ Phòng công ngh 3D: 03 k sư và 02 k thu t viên+ Phòng k thu t - thi công: 5 k sư và 5 k thu t viên+ Văn phòng tr c đ a công trình: 05 k sư và 07 k thu t viên TRÌNH Đ CHUYÊN MÔN CÁN B C A CÔNG TY Cán b Thâm niên công tác TT S lư ng Chuyên môn >=5 năm >=10năm 1 Đ i h c và trên đ i h c 39 22 17 2 Trung c p 11 11 0 3 Công nhân > 300 100 200 BI U KHAI NĂNG L C CÔNG NHÂN K THU T C A CÔNG TY TT Công nhân theo ngh S lư ng B c 1 Công nhân k thu t 200 4/7 2 Th s t 100 5/7 Văn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 6. 6. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vnVI. NĂNG L C THI CÔNG B NG KÊ MÁY MÓC THI T B CH Y U C A CÔNG TY Công su t, TT Lo i máy S lư ng Năm sx Nư c sx tính năng k Tình tr ng thu t Máy phun bê tông Thi công 3D 1 ph c v thi công 3D 08 2008 Nh t B n t t Panel Panel 2 Máy xúc 02 1990 Nh t B n 1,2 m3 t t 3 Máy i 01 1995 Đ c 100 cv t t 4 Máy khoan J800 02 2000 Trung Qu c Khoan t t Ô tô t đ 5 02 1993 Nga 8t n t t KAMAZ Máy toàn đ c Đo xa đi n t 6 01 2000 Th y Sĩ t t TCA2000 5000 m Máy toàn đ c 7 01 1999 Nh t B n Toàn đ c t t Sokkia SET 500 Máy toàn đ c 8 01 1998 Nh t B n Toàn đ c t t Topcon GTS 6B Th y chu n 9 01 2002 Th y Sĩ Th y chu n t t Leica NA2 Máy toàn đ c 10 Trimble 5602 01 2003 Hoa Kỳ Toàn đ c t t DR300+ Máy thu GPS Thu tín hi u v 11 04 2005 Hoa Kỳ t t Trimble R3 tinh Máy khoan XY – 12 03 2005 Trung Qu c Khoan kh o sát t t 100 Văn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 7. 7. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vn VII. NH NG D ÁN TIÊU BI U DO CÔNG TY VÀ CÁC THÀNH VIÊN CH CH T C A VRO TH C HI NA. Tư v n thi t k - Tư v n th m tra Th i h n h p đ ngTT Tên h p đ ng Giá tr h p đ ng Khách hàng B tđ u Hoàn thành D án Castle Plaza-g m Th u ph thi t k k t Đang th c 1 10 tòa nhà cao đ n 40 8.847.540.000 04/2010 c u cho công ty tư hi n t ng v n ĐHXD-CCU Thi t k k t c u d án Đang th c Th u ph thi t k k t 2 250.000.000 01/2011 khách s n 5 sao Hòa Bình hi n c u cho công ty ICU Thi t k k t c u công trình 27 t ng-02 t ng h m c a Th u ph thi t k k t D án Tòa nhà HEI - Đang th c c u cho công ty tư 3 100.000USD 2010 Công ty Liên doanh BĐS hi n v n CMV- Tây Ban Đi n L c - S 1 Ng y như Nha Kon Tum, Hà N i Thi t k k t c u công trình Th u ph thi t k k t d án tòa nhà chung cư 4 474.000.000 2009 11/2009 c u cho công ty tư CT21 Hà Đông - Công ty v n ĐHXD-CCU VINACONEX 21 Thi t k k t c u công trình Th u ph thi t k k t d án tòa nhà ph c h p Đang th c c u cho Vi n Xây 5 605.000.000 2010 46 Tr n Phú – Công ty hi n D ng Công Trình B ch Đ ng 10 Bi n Th u ph thi t k k t Thi t k k t c u công trình c u cho công ty 6 d án Đ t H Tây – Công 250.000.000 2010 11/2010 HIGHEND ty Đ t H Tây ARCHITECT Th m tra d án Tòa nhà 7 20.000 USD 2007 05/2010 Công ty Charmvit Grand Plaza Th m tra d án Tòa nhà Đang th c 8 Khách s n ASIAN ph 800.00.000 2009 Công ty Mbland hi n Chùa B c Th m tra d án Trung tâm Đang th c 9 ánh sáng Đà L t- Công ty 700.000.000 2010 Công ty đ t Đà L t hi n Đ t Đà L t10 Th m tra thi t k b n v 105.000.000 2010 2010 T ng c c Công Văn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 8. 8. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vn thi công – D toán Nhà nghi p – B Qu c xư ng s n xu t – Nhà phòng máy đóng tàu Ba SonB. Các d án thi công, qu n lý và giám sát, thi công theo công ngh 3D Công vi c Th i h n h p đ ngTT Tên h p đ ng Khách hàng th c hi n B tđ u Hoàn thành Thi công xây d ng Công ty CP Đ u tư b ng công ngh Công trình Siêu th Big C Đang th c phát tri n thương m i 1 H i Dương – Tp. H i 3D, s d ng t m V- 06/2011 hi n và B t đ ng s n Dương 3D làm tư ng bao Hoana che Thi công xây d ng b ng công ngh Công trình Siêu th Big C Đang th c Công ty VINACONEX 2 Thanh Hóa – Tp. Thanh 3D, s d ng t m V- 06/2011 hi n 21 Hóa 3D làm tư ng bao che Công trình Imperial Boat Hotel - S 48 Đi n Biên Công ty C ph n Đ u Ph , Ngô Quy n, H i 3 Cung c p t m V-3D 04/2011 - tư & Xây d ng Phòng. Thi công b ng Jumeirah công ngh 3D Panel, s d ng T m V-3D Thi t k và thi công Kh i nhà A, B, C, E Khách xây d ng các h ng Công ty C ph n 4 s n Hacinco - 110 Thái 08/2010 2011 m c công trình Hacinco Th nh, Đ ng Đa, Hà N i. theo công ngh 3D Nhà văn phòng, nhà ăn và Thi t k và thi công KTX công nhân - Nhà máy s n xu t n n ngh thu t xây d ng (m t s Công ty c ph n 5 12/2010 2011 B c Ninh theo công ngh h ng m c theo Năng Lư ng 3D Panel, s d ng T m V- công ngh 3D) 3D Khu đô th sinh thái Như Thi t k và thi công Quỳnh, Văn Lâm, Hưng xây d ng (có s Công ty c ph n Cao 6 05/2010 2011 Yên (Bi t th , Trung tâm y d ng công ngh Hà t Thiên Đ c) 3D) Nhà máy Krico khu công 7 nghi p Bình Xuyên – Vĩnh Thi công xây d ng 20/06/2008 2009 DongMinh Co.,ltd Phúc 8 Công trình văn phòng, Cung c p v t li u 5/08/2010 2011 Công ty TNHH Xây khách s n và căn h cho Văn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 9. 9. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vn thuê t i 287 – 301 Đ i và chuy n giao d ng và phát tri n Đô C n, Ba Đình, Hà N i công ngh t m xây th d ng V-3D Panel đ thi công xây d ng m t s h ng m c c a tòa nhà Móng đ ANTENNA Băng KU 9M và Băng C 3,7M, T ng công ty truy n9 Phòng tr c máy cho tr m Thi công xây d ng 02/04/2010 2010 thông đa phương ti n phát lên v tinh – Tr s đài truy n hình k thu t s – VTC VTC – L c Trung, Hà N i C i t o Tr s giao d ch Ngân hàng TMCP10 Ngân hàng Tiên Phong – Thi công xây d ng 03/2010 05/2010 18 Lý Thư ng Ki t, Hà Tiên Phong N i C i t o Tr s giao d ch Ngân hàng TMCP11 Ngân hàng Tiên Phong – Thi công xây d ng 01/2008 03/2008 Tòa nhà FPT C u Gi y, Tiên Phong Hà N i C i t o Tr s giao d ch Ngân hàng TMCP12 Ngân hàng Tiên Phong – Thi công xây d ng 03/2008 05/2008 22 Láng H , Đ ng Đa, Hà Tiên Phong N i Ngân hàng TMCP Sài Kho qu Ngân hàng Sài13 Gòn Thương Tín Thi công xây d ng 10/2008 12/2008 Gòn Thương Tín (Sacombank) (Sacombank) Tư v n giám sát thi Công trình nhà hát ngoài công (thi công xây tr i công viên tu i tr Th Công ty CP TMDV TH14 Đô - 55 Võ Th Sáu, Thanh d ng m t s h ng 01/04/2009 2011 Hai Bà Trưng Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà m c b ng t m V- N i 3D) Công trình Khu ph c h p nhà máy và d ch v Lioa – Công ty TNHH15 xã Thanh Khương, huy n Thi công xây d ng 9/2009 2010 Nh t Linh Thu n Thành, t nh B c Ninh Công trình văn phòng, khách s n và căn h cho Công ty CP TMDV TH16 Tư v n giám sát 12/2008 2011 thuê t i 287 – 301 Đ i C n Hai Bà Trưng – Ba Đình – Hà N i Tòa nhà t i 25-27 Lê Đ i Hành, và 193-203-205 Bà Tư v n giám sát thi Công ty CP TMDV TH17 01/10/2008 09/2009 Tri u – Hai Bà Trưng – Hà công Hai Bà Trưng N i Nhà máy H u Toàn KCN18 Thi công xây d ng 03/02/2007 08/2007 DongMinh Co.,ltd Đài Tư Gia Lâm, Hà N i19 Nhà máy s n xu t và nhà Thi công xây d ng 18/11/2005 06/2006 Công ty TNHH s n Văn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 10. 10. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vn ngh gi a ca cho công xu t thi t b giáo d c nhân Công ty thi t b giáo ABC d c ABC The Lien West Lake Nhà th u chính: Resort Hotel Thi t k và thi công20 22/05/2006 06/2007 Kejuruteraan Bintai (Intercontinental West xây d ng Kindenko SDN. BHD. Lake Resort Hotel) Thi công mái b bơi nư c Thi t k và thi công Công ty TNHH D ch21 04/08/2006 08/2006 nóng và Bi t th vư n xây d ng v đ u tư Vinh H nh Văn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 11. 11. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vnVIII. M T S HÌNH NH HO T Đ NG C A CÔNG TYCT. HĐQT Hoàng Đ c Th ng t i h i th o Qu c t v VLXD không nung 2010 L ký k t h p tác v i Nhà s n xu t t m V-3D – Năm 2010 Văn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 12. 12. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vn PH N II. CÔNG NGH XÂY D NG V-3D PANELI. GI I THI U CHUNG V CÔNG NGH 3D PANEL VÀ TH H V-3D PANELTIÊN TI NCông ngh 3D Panel ra đ i t nh ng năm 60 t i các qu c gia phát tri n như Hoa Kỳ và Tây Âu.Có m t t i Vi t Nam t đ u nh ng năm 90, v i ưu đi m n i b t c a công ngh này là t o chocông trình xây d ng kh năng ch u l c cao, có th ch u đư c bão v i s c gió 300 km/h, ch uđư c đ ng đ t 7,5 đ Richter.T m 3D Panel v i k t c u 3 chi u hình thành b i lư i thép đan vào nhau, gi a là l p mút x pv a có tác d ng cách âm, cách nhi t v a giúp làm gi m kh i lư ng so v i tư ng g ch hay sànbê tông truy n th ng. M i mét vuông tư ng, sàn b ng t m 3D Panel có kh i lư ng ch kho ng70% so v i tư ng g ch và sàn bê tông có cùng kích thư c. Không ch thích h p cho nh ngchung cư cao t ng xây d ng trên n n đ t y u vì ti t ki m chi phí gia c móng, 3D Panel có ththay th h u hi u g ch xây d ng v n ph i khai thác tài nguyên đ t.Nh ng t m 3D Panel đư c s n xu t theo thi t k nên th i gian thi công nhanh và không đòi h iph i có giàn giáo rư m rà hay phương ti n cơ gi i n ng n . Nh v y, khi ng d ng vào th c tv i m t s lo i công trình giá thành ph n thô s r hơn kho ng 20% so v i k thu t xây d ngtruy n th ng, đ ng th i v n b o đ m tu i th công trình không dư i 50 năm. SO SÁNH V I CÔNG NGH XÂY D NG BTCT TRUY N TH NG Bê tông t m 3D Bê tông c t thép truy n th ng1. H k t c u- Tư ng d c và ngang ch u l c - Khung c t và đà b ng BTCT- C u thang và sàn b ng t m V-3D - C u thang, sàn BTCT2. Ch u l c- T i tr ng phân tán xu ng chân tư ng - T i tr ng t p trung vào khung c t + đà3. Bi n pháp thi công- L p d ng t m tư ng, sau đó đúc t i ch - Khung c t + đà BTCT đúc t i ch- Sàn có th đúc trư c, l p d ng sau - C u thang, sàn BTCT đúc t i ch- X lý c u t o m i n i, đúc bêtông t i ch - Xây tu ng4. B o dư ng bêtông- Theo quy đ nh chung - Theo quy đ nh chung Văn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 13. 13. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vn5. Ch ng th m- Công trình bêtông c t thép - Công trình bêtông c t thép6. Hòan thi n- Như công trình bêtông thông thư ng - Như công trình bêtông thông thư ng7. Tu i th công trình> 50 năm > 50 năm L I ÍCH NG D NG C A TH H V-3D PANEL TIÊN TI NT m V-3D có kh năng ch u nén, u n, c t t t như t m tư ng bê tông c t thép đ t i chT m V-3D có c u t o c i ti n v i h thanh ziczag hình sin liên k t 2 lư i thép 2 bên t o ram t h k t c u d ng h p theo 3 phương cho kh năng ch u l c đ ng và l c ngang r t t t vàđ ng đ uT m V-3D nh hơn so v i tư ng xây g ch t 20%-30% nên gi m đư c chi phí n n móng côngtrìnhKh năng cách âm, cách nhi t r t t t nên ti t ki m đáng k chi phí năng lư ng đi n cho hth ng làm mát, đi u hòaSàn ph ng nên không c n đóng tr n gi đ che d mTh i gian thi công nhanh hơn t 20%-30% so v i phương pháp truy n th ngLà v t li u nh , không nung thân thi n v i môi trư ng, phù h p v i đ nh hư ng phát tri n c angành xây d ng Văn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 14. 14. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vnCÁC CÔNG TRÌNH ĐI N HÌNH XÂY D NG B NG CÔNG NGH 3D PANELTRÊN TH GI I Thành ph Jeddah-ksa-saudia xây d ng b ng công ngh 3D t năm 1970 Văn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 15. 15. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vn Chung cư cao t ng t i Italia xây d ng b ng công ngh 3D năm 1980Văn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 16. 16. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vnCông trình nhà thi đ u đa năng t i Italia xây d ng b ng công ngh 3D năm 1985 Văn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 17. 17. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vnCÁC CÔNG TRÌNH ĐI N HÌNH XÂY D NG B NG CÔNG NGH V-3D PANELT I VI T NAM T NH NG NĂM 1990s Đ N NAY Tòa nhà văn phòng SATRA – Qu n 1 – Tp. H Chí Minh Văn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 18. 18. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vn Khách s n Vi t Úc – B n TreVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 19. 19. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vn Tòa nhà văn phòng PVC MEKONGVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 20. 20. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vn Vĩnh Trung Plaza – Siêu th Big C Đà N ngVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 21. 21. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vn Thi t k xây d ng chung cư cho ngư i thu nh p T i C n Thơ T i Qu ng NamVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 22. 22. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vnII. Đ C ĐI M VÀ TIÊU CHU N K THU T T M V-3D (V-3D PANEL®) Văn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 23. 23. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vn HÌNH NH DÂY CHUY N NHÀ MÁY S N XU T T M V-3DMáy s n xu t lư i thép Máy ziczag đơnMáy ziczag đôi H th ng đi u khi n PLCMáy s n xu t ph ki n lư i Máy s n xu t đà V-3D Văn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 24. 24. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vn C U T O T M V-3DT m V-3D có c u t o g m hai l p lư i thép song song v i nhau đư c đ nh v và liên k t v inhau nh h thanh gi ng – ch ng liên t c hình SIN b trí zic z c xuyên qua m t l p x ppolysterene (EPS – Expandable Polysterene System) theo module xác đ nh, c u ki n lư ithép và h thanh ch ng gi ng hình SIN đư c liên k t v ng ch c v i nhau b ng công nghhàn đa đi m t c th i.Ô lư i thép có kích thư c 80mm x 80mm, m i t m lư i thép có chi u r ng cơ b n là1000mm và m t c nh bên r ng 80mm. Hai t m lư i thép này đ t l ch nhau m t c nh 80mmt o thành c u t o âm dương. C u t o này giúp k t n i hai t m V-3D v i nhau theo c nh d ckhông c n các t m lư i n i. C u t o này là đi m c i ti n so v i c u t o t m 3D c đi n, vìv y giúp ti t ki m đư c chi phí, th i gian và công s c khi thi công. Thêm vào đó v i cácc nh Âm – Dương c a t m V-3D vi c ghép các t m v i nhau s đ m b o đư c tính ch tliên k t c t thép ch c a t m V-3D v i nhau. Đây chính là m t trong nh ng c i ti n quantr ng c a t m V-3D mà các th h t m 3D c đi n không có.Chi u cao t đ nh c a thanh ch ng gi ng hình SIN đ nh v 2 l p lư i t o thành chi u dàyc a t m V-3D t đó xác đ nh module t m V-3D có chi u dày: 50, 75, 100 và 125 (mm).T m V-3D có c u t o hoàn ch nh, có các thanh ch ng gi ng hình SIN liên t c và b trí zicz c trong c u ki n, đ ng nh t v m t c u t o, có kh năng ch u l c cao đư c s d ng đ ngth i làm tư ng và sàn ch u l c, không phân bi t t m dùng làm tư ng ho c làm sàn. Nhưv y nh c u t o đ ng nh t và chuyên bi t, kh năng ch u l c đ ng, ngang và kh năngch ng ng su t c t cao, t m V-3D không phân bi t làm sàn ho c tư ng s giúp d dàng vàthu n l i hơn khi phân lo i làm các module trong thi t k , thi công. Vi c xác đ nh ch ng lo it m V-3D dùng làm tư ng ho c sàn s đư c căn c d a theo t ng module ch u l c phùh p.V t li u ch t o t m V-3D:+ Thép: Toàn b l p lư i thép và thanh ch ng gi ng hình SIN đư c làm t thép có cùngđư ng kính, đư c kéo ngu i t thép carbon thư ng có đư ng kính l n hơn v i hàm lư ngcarbon nh hơn 0,15%.- Đư ng kính thép: ø3mm (±0,2mm)- Gi i h n ch y: >500 Mpa (TCVN 7575: 2007 = 500 Mpa)- Đ b n kéo: >700 Mpa (TCVN 7575: 2007 = 700 Mpa)+ Lõi x p EPS: đư c làm t v t li u polysteren có kh i lư ng th tích t 10 kg/m3 đ m b otính cách âm, cách nhi t và không b t cháy. Văn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 25. 25. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vn HÌNH NH THÀNH PH M T M V-3DVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 26. 26. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vn THÔNG S K THU T C A T M V-3D+ Ch ng lo i t m V-3D s d ng trong công trình xây d ng (làm tư ng và sàn ch u l c theoTCVN 7575: 2007), g m: STT Lo i t m Chi u r ng t m Chi u dày t m Chi u dày lõi x p EPS (mm) (mm) (mm) 1 V-3D P50 1000 50 30 2 V-3D P75 1000 75 40 3 V-3D P100 1000 100 60 4 V-3D P125 1000 125 80+ Module t m V-3D sau khi phun bê tông c t li u nh (dmax=5mm) và hoàn thi n b ng l p v atô: L p bê tông c t li u L p v a tô hoàn Chi u dày hoàn thi n STT Lo i t m nh (mm) thi n ngoài (mm) (mm) 1 V-3D P50 40 30 100 2 V-3D P75 70 30 140 3 V-3D P100 80 30 170 4 V-3D P125 90 30 200+ Tr ng lư ng c a Module t m V-3D sau khi phun bê tông c t li u nh (dmax=5mm) và hoànthi n b ng l p v a tô tính trên cơ s bêtông có tr ng lư ng 1.800kg/m3 và v a tô có tr nglư ng 1.800kg/m3 STT Lo i t m Tr ng lư ng (kg) T m V-3D Bêtông V a T m hòan thi n 1 V-3D P50 4.6 79.4 54.0 140.0 2 V-3D P75 5.0 139.0 54.0 198.0 3 V-3D P100 5.4 158.6 54.0 218.0 4 V-3D P125 5.8 178.2 54.0 238.0+ So sánh tr ng lư ng c a tư ng xây g ch v i tư ng b ng t m V-3D cùng kích thư c Lo i tư ng Tư ng g ch Tư ng t m V-3D 2 Tư ng 100 180 (kg/m ) 140 (kg/m2) Tư ng 200 330 (kg/m2) 238 (kg/m2) Văn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 27. 27. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vnVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 28. 28. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vn CÁC CH NG NH N K t qu thí nghi m th t i t m tư ng và t m sàn V-3DVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 29. 29. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vnVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 30. 30. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vnVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 31. 31. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vnVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 32. 32. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vnVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 33. 33. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vnVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 34. 34. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vn Tiêu chu n thépVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 35. 35. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vnVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 36. 36. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vn Tiêu chu n x p EPSVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 37. 37. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vn B ng đ c quy n sáng chVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 38. 38. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vnIII. TIÊU CHU N ÁP D NG CHO T M V-3DTiêu chu n thi t k , nghi m thu:+ Tiêu chu n t i tr ng và tác đ ng TCVN 2737 – 1995+ K t c u bêtông c t thép – tiêu chu n thi t k TCXDVN 356: 2005+ Tiêu chu n thi t k n n móng TCXD 205-1998+ TCXDVN 385: 2006 “Gia c n n đ t y u b ng tr đ t xi măng” do Vi n Khoa H c Công NghXây D ng – B Xây D ng biên s an+ TCVN 7575-1÷3: 2007 – T m 3D dùng trong xây d ng.+ Tiêu chu n nghi m thu công trình bêtông c t thép hi n hànhChi ti t: Văn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 39. 39. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vnVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 40. 40. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vnVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 41. 41. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vnVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 42. 42. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vnVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 43. 43. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vnVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 44. 44. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vnVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 45. 45. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vnIV. QUY TRÌNH K THU T THI CÔNG V-3D PANEL Văn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 46. 46. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vnVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 47. 47. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vnVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 48. 48. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vn QUY TRÌNH THI CÔNG V-3D PANELVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 49. 49. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vnVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 50. 50. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vnVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 51. 51. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vnVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 52. 52. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vnVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 53. 53. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vnVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 54. 54. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vnVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 55. 55. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vnVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 56. 56. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vnVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 57. 57. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vnVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 58. 58. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vnVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 59. 59. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vnVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 60. 60. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vn M TS LƯU ÝVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 61. 61. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vnVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 62. 62. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vnVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 63. 63. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vnVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 64. 64. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vnPH N III. HÌNH NH CÁC CÔNG TRÌNH ĐI N HÌNH DO VRO THAMGIA XÂY D NG KHÁCH S N INTERCONTINENTAL WESTLAKE – HÀ N I Văn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 65. 65. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vn KHÁCH S N ARIVA BA ĐÌNH – HÀ N I Quy mô: 18 t ng và 2 t ng h mVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 66. 66. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vn KHÁCH S N HACINCO – HÀ N I Quy mô: 6 t ng – 4000m2 sànVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 67. 67. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vn KHÁCH S N IMPERIAL BOAT – H I PHÒNG Quy mô: 18 t ngVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 68. 68. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vnR P HÁT NGOÀI TR I CUNG XUÂN – CÔNG VIÊN TU I TR TH ĐÔVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 69. 69. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vn SIÊU TH BIG C NAM Đ NHVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 70. 70. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vn SIÊU TH BIG C THANH HÓA SIÊU TH BIG C H I DƯƠNGVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 71. 71. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vn NHÀ MÁY – KCN Khu ph c h p Nhà máy Lioa – Thu n Thành – B c Ninh Nhà máy Krico – KCN Bình Xuyên – Vĩnh PhúcVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 72. 72. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vn Nhà máy H u Toàn – KCN Đài Tư – Gia Lâm – Hà N i Văn phòng đi u hành Nhà máy n n B c NinhVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 73. 73. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vn BI T TH CAO HÀ – HƯNG YÊNVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 74. 74. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vn M T S HÌNH NH KHÁC L p d ng t m sàn V-3D L p d ng t m tư ng V-3DVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 75. 75. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vn Thi công phun bê tông tư ng V-3D Thi công đ bê tông sàn V-3DVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 76. 76. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vn Tư ng V-3D đã phun bê tông chưa trát hoàn thi n Kh i nhà đã hoàn thi n b ng công ngh V-3D PanelVăn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550
 77. 77. CÔNG TY C PH N XÂY D NG VRO http://vro.vn | http://xaydung3D.vn | http://thicong3D.vn “Gi i pháp cho các công trình” CHÚC S C KH E VÀ H P TÁC T T Đ P!Văn phòng: S 70 Tr n Đ i Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà N i | Tel: 04.3623.1436 | Hotline: 0983.314.550

×