Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Medicinsk vetenskap för st läkare, 121203

551 views

Published on

 • I think you need a perfect and 100% unique academic essays papers have a look once this site i hope you will get valuable papers, ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Medicinsk vetenskap för st läkare, 121203

 1. 1. Medicinsk vetenskap för ST-läkare 3-5 december 2012 Therese Svanberg Kliniska centralbiblioteket, SU/Sahlgrenska therese.svanberg@vgregion.se ÅÅÅÅ-MM-DD
 2. 2. Medicinska bibliotekenwww.sahlgrenska.se/bibliotek 2
 3. 3. 5 viktiga steg i EBM-processen1. Omvandla kliniska frågeställningar till fokuserade frågor som kan besvaras2. Söka bästa tillgängliga kunskap så effektivt som möjligt3. Granska den funna litteraturen kritiskt avseende validitet och klinisk nytta4. Omsätta resultaten i klinisk praxis5. Utvärdera dina egna insatser 3
 4. 4. Hur söker man? Formulera sökfrågan Hitta sökord Avgränsa ämnet Kombinera sökord Utvärdera sökningen 4
 5. 5. Formulera en fråga – vad vill du veta? Vilka aspekter av ämnet är intressanta? Diagnos, behandling, etiologi, etc. Definiera och konkretisera din frågeställning - formulera gärna ditt ämne som en fråga. Ta hjälp av PICO 5
 6. 6. PICOPatient/problem– De flesta EBM-frågor avser en patient med en viss diagnos. Försök att vara exakt, t ex diagnos, ålder, kön. Frågan kan också avse ett diagnostiskt test eller en åtgärd.Interventionen– Är interventionen ett nytt diagnostiskt test, nytt läkemedel, ny operationsmetod, akupunktur…Kontroll (comparison)– Vad vill du jämföra med? Standardbehandling, placebo, sjukgymnastik…Effektmått (outcome)– Gäller ditt effektmått överlevnad, minskade symtom, livskvalitet, återfall? Eller om ett nytt diagnostiskt test är billigare eller säkrare… 6
 7. 7. Fråga:Är laparoskopisk operation med sköljningen bättre behandlingsmetod vid perforeraddivertikulit, Hinchey grad III (purulentperitonit) än den traditionella öppnakirurgin med tarmresektion och stomi? 7
 8. 8. P: Vuxna patienter med perforerad divertikulit (Hinchey grad 3)I: Buksköljning + dränageC: Buksköljning + dränage + resektion med eller utan stomiO:1) Mortalitet 2) Reoperationsfrekvens/Behov av reoperation; Livskvalitet; Förekomst av stomi under uppföljning; Komplikationer 8
 9. 9. Hitta sökord som ringar in ämnet Identifiera grundläggande begrepp eller nyckelord. Vilka begrepp måste finnas med i sökningen? divertikulit OCH perforerad OCH sköljning 9
 10. 10. Tänk på synonymer, stavningsvarianter,närliggande begrepp och förkortningar.diverticulitis peritonitis lavagediverticular acute drainage complicated irrigation perforated 10
 11. 11. SveMed+http://svemedplus.kib.ki.se/Svensk MeSHhttp://mesh.kib.ki.se/swemesh/swemesh_se.cfmUppslagsverk och ordlistorhttp://www.sahlgrenska.se/bibliotekLänkar Uppslagsverk och ordlistor 11
 12. 12. Kombinera dina sökord med ANDAND begränsar sökningen, ger ettsmalare resultat: Diverticulitis AND Lavage 12
 13. 13. Kombinera dina sökord med OROR utvidgar en sökning, ger ett bredare resultat: Lavage OR Drainage 13
 14. 14. Begränsa din sökningTidTill exempel de senaste årenSpråkTill exempel engelska, svenskaPublikationstypTill exempel översikter, kliniska riktlinjer,metaanalyser 14
 15. 15. För få träffar: utökaHar du begränsat sökfrågan förmycket?Tänk på förkortningar, alternativastavningar, synonymer och närliggandebegreppTrunkera, vilket gör det möjligt att sökapå ordstammen.Perforat* ger referenser som innehållerorden perforated, perforation etc. 15
 16. 16. För många träffarKombinera flera sökorddiverticulitis AND perforated AND lavageHar du rätt sökord? Kan det finnas ettmer specifikt sökord?Vad händer med sökorden idatabasen? Kanske mappar databasensökorden till andra närliggande begrepp 16
 17. 17. Informationssökning – Tips på databaserNågon annan har redan gjort jobbet:Cochrane library, Joanna Briggs, TRIP,Pedro, etc. etc.Leta egen evidens, forskning, allrasenaste:PubMed, Embase, PsycInfo, AMED 17
 18. 18. PubMed 1940-Databasen täcker områden inommedicin, omvårdnad, rehabiliteringoch odontologi. Drygt 5 200tidskrifter indexeras varav ca 750inom omvårdnad och rehabilitering.Använd engelska sökordGratis på Internethttp://www.pubmed.gov 18
 19. 19. PubMed Clinical QueriesDel av PubMed, med ett särskilt metodfilter föratt söka kliniskt användbart material relaterat tilltherapy, diagnosis, etiology, prognosis samtclinical prediction guides.Här finns även Systematic Reviews, sominkluderar just systematiska översikter,metaanalyser, guidelines m.m. 19
 20. 20. www.pubmed.com 20
 21. 21.  Egen sökning 21
 22. 22. 2222
 23. 23. The Cochrane LibraryEvidence based health care – som stöd för medicinsktbeslutsfattande.Innehåller bl.a. systematiska översikter överrandomiserade studier. Både publicerade ochopublicerade studier ingår. Syftet med databasen är attutvärdera effekten av en viss behandling.Använd engelska sökord.Gratis tillgång.http://www.thecochranelibrary.com 23
 24. 24. Fråga:Är laparoskopisk operation med sköljningen bättre behandlingsmetod vid perforeraddivertikulit, Hinchey grad III (purulentperitonit) än den traditionella öppnakirurgin med tarmresektion och stomi? 24 24
 25. 25. P: Vuxna patienter med perforerad divertikulit(Hinchey grad 3)I: Buksköljning + dränageC: Buksköljning + dränage + resektion med ellerutan stomiO:1) Mortalitet 2) Reoperationsfrekvens/Behov av reoperation; Livskvalitet; Förekomst av stomi under uppföljning; Komplikationer 25 25
 26. 26. Hitta sökord som ringar in ämnet Identifiera grundläggande begrepp eller nyckelord. Vilka begrepp måste finnas med i sökningen? Tänk på: synonymer, stavningsvarianter, närliggande begrepp och förkortningar. 26 26
 27. 27. www.thecochranelibrary.com 27
 28. 28.  Egen sökning 28
 29. 29. PubMed, Cochrane eller Google?? PubMed – mer omfattande sökningar, kvalitetskrav Cochrane – bl.a. för systematiska översikter och HTA-rapporter Google – uppslagsverk & första orientering i ämnet. Hitta rapporter, uppsatser, etc. 29
 30. 30. Var hittar jag elektroniska tidskrifter? Elektroniska tidskrifter inom SU och VGR: Via SU och VGR-anslutna datorer har du tillgång till drygt 1300 elektroniska tidskrifter som VG-regionen prenumererar på. http://www.ebiblioteket.vgregion.se Elektroniska tidskrifter inom GU: http://www.ub.gu.se/sok/tidskrifter/sok/ Gratistidskrifter, t.ex. åtkomst via PubMed – eller Google… 30 30

×