Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chuong 2 vi sinh vat trong cong nghe len men

1,865 views

Published on

Chuong 2 Vi sinh vat trong cong nghe len men

Published in: Education
 • Be the first to comment

Chuong 2 vi sinh vat trong cong nghe len men

 1. 1. VI SINH VT TRONG CÔNG NGH LÊN MEN Ths. Bùi Hng Quân 09.09.25.24.19/09.17.27.26.25 Email: buihongquan@hui.edu.vn Website: www.buihongquan.tk GBD gi gìn màu xanh cho quê hương, xây d ng tương lai t ch
 2. 2. t lư ng cuc sng
 3. 3. SINH LÝ VI SINH VT Chia làm bn giai on: – Pha lag: làm quen môi trưng, kéo dài hay ngn tùy theo ging vi sinh vt – Pha log: vi sinh vt phát trin mnh tăng sinh khi nhanh theo c
 4. 4. p s 2n – Pha cân bng: ngun dinh dưng bt u cn kit, s t bào sinh ra bng s t bào cht i – Pha suy vong: ngun dinh dưng ã cn kit, ch
 5. 5. t thi t hot ng sng ca vi sinh vt tích t càng nhiu, s lư ng t bào cht nhiu hơn s lư ng t bào sng Trong công ngh lên men chúng ta thưng quan tâm n pha lag và pha cân bng. Pha lag càng ngn thì quá trình lên men càng nhanh
 6. 6. QUÁ TRÌNH LÊN MEN HAI PHA • Pha 1: là pha sinh trư)ng, thu nhn sn ph*m bc 1 – Sinh t+ng h p protein và xây d ng t bào – Các t bào tr, sinh trư)ng nhanh và tăng sinh khi – Bao gm t nhân ging và thi gian u quá trình lên men – Sn ph*m trao +i ch
 7. 7. t không có ho-c bt u tích t v.i s lư ng nh/. D
 8. 8. u hiu chuyn qua pha th0 hai
 9. 9. QUÁ TRÌNH LÊN MEN HAI PHA • Pha 2: tích t các sn ph*m trao +i ch
 10. 10. t, các t bào vi sinh vt trư)ng thành, sinh khi phát trin chm ho-c ngng phát trin = thu nhn sn ph*m bc hai – Bt u ging vi sinh vt phát trin chm li – Các sn ph*m trao +i ch
 11. 11. t tích t trong pha này – Môi trưng dinh dưng còn ít ho-c bt u cn kit • Thi kỳ u pha 2: tích t nhiu sn ph*m trong môi trưng • Thi kỳ cui pha 2: – Sinh khi gim do t bào t phân – Tích t sn ph*m bc 2 ít – Mt s sn ph*m li tr) thành ngun dinh dưng ca vi sinh vt (ging có th ng hóa tr) li sn ph*m) – Hin tư ng t bào t phân làm tăng nh.t d2ch lên men – Quá trình lên men thu nhn sn ph*m bc 2: kt thúc trư.c thi kỳ cui ca pha 2
 12. 12. QUÁ TRÌNH LÊN MEN HAI PHA Thu sn ph*m bc 2: • Thu sn ph*m bc 2 không nm trong giai on thu sinh khi mà phi i thi gian thoát ra môi trưng = chm hơn • Vi sinh vt luôn có quá trình t phân = thoát ra ngoài môi trưng. Mun thu sn ph*m bc 2 phi i qua giai on vi sinh vt phát trin sinh khi c c i • Ch3n các iu kin phát trin ti ưu ca ging vi sinh vt trong pha 1 (nu thu sn ph*m bc 2 thì càng cn nghiên c0u rút ngn giai on này (pha log)) • Xác 2nh nhng iu kin chuyn tip t pha 1 sang pha 2 = kho sát bin ng ca quá trình lên men • Tìm nhng nguyên nhân làm gim hàm lư ng các sn ph*m ư c to thành sau khi ã t m0c ti a (t phân, tp nhi4m, ng hóa ngư c li,…)
 13. 13. QUÁ TRÌNH LÊN MEN HAI PHA • Pha 1: – Môi trưng nhân ging giàu các ch
 14. 14. t dinh dưng hơn môi trưng lên men – Môi trưng nhân ging có hàm lư ng ưng th
 15. 15. p hơn môi trưng lên men • Pha 2: – Thành phn môi trưng nh hư)ng n s chuyn tip t pha 1 sang pha 2 – Thay +i thành phn môi trưng dinh dưng: thay +i hot l c và hình thái ca ging – Thay +i hình thái: tính ch
 16. 16. t t bào
 17. 17. QUÁ TRÌNH LÊN MEN HAI PHA • Phi bit sn ph*m cn thu sinh ra ) giai on nào ca quá trình nuôi c
 18. 18. y • Tìm ra trng thái sinh lý ca vi sinh vt cho năng su
 19. 19. t to sn ph*m t cao nh
 20. 20. t và duy trì nó trong thi gian dài • Nhiu trưng h p -t ra là vi sinh vt t trng thái sinh trư)ng phát trin ti ưu không ng thi cho ra sn ph*m v.i hiu su
 21. 21. t cao
 22. 22. VAI TRÒ CA GING VI SINH VT • Ging óng vai trò quyt 2nh: –Năng su
 23. 23. t sinh h3c = gim chi phí cho qúa trình sn xu
 24. 24. t –Ch
 25. 25. t lư ng sn ph*m lên men –Vn u tư cho sn xu
 26. 26. t –Giá thành sn ph*m
 27. 27. YÊU CU V GING • Cho sn ph*m có s lư ng và ch
 28. 28. t lư ng cao hơn các sn ph*m ph khác • Năng su
 29. 29. t sinh h3c cao • S5 dng các nguyên liu r, tin, d4 kim, ho-c phi h p v.i các ngun ph liu, ph thi công nghip th c ph*m • Sn ph*m d4 thu nhn và tinh sch • Tính +n 2nh ca ging • Tính thích nghi trong iu kin lên men công nghip • Tính cnh tranh và 0c ch, sinh sn và phát trin mnh • Tc trao +i ch
 30. 30. t mnh
 31. 31. PHÂN LP GING – PHÂN LP T NHIÊN • T nhiên là ngun vô tn thu nhn các ging vi sinh vt • Nguyên tc cơ bn: cơ ch
 32. 32. t nào thì có m-t vi sinh vt phân hy cơ ch
 33. 33. t ó • Năng su
 34. 34. t sinh h3c không cao • Chưa thích nghi sn xu
 35. 35. t quy mô công nghip
 36. 36. TIN HÀNH PHÂN LP • Xác 2nh v2 trí phân lp ging • Môi trưng tp trung: loi dn các vi sinh vt không mong mun • Môi trưng -c hiu: ch8 cho phép vi sinh vt cn phân lp phát trin • 92nh danh ging cn phân lp
 37. 37. PHÂN LP GING TRONG NHÀ MÁY • D4 thích nghi trong iu kin sn xu
 38. 38. t • Cho năng su
 39. 39. t và ch
 40. 40. t lư ng sn ph*m sinh h3c cao • Trong nư.c thi, ch
 41. 41. t thi có mt vi sinh vt cn quan tâm nh
 42. 42. t • Phân lp tương t trong t nhiên
 43. 43. HO T HÓA GING • Môi trưng bi dưng • Sàng l3c ging • Rút g3n pha lag • Chiu tia t5 ngoi, laser = không gây t bin = kích hot ging. Ví d: n
 44. 44. m
 45. 45. TUY N CHN • Nguyên tc: ) âu có cơ ch
 46. 46. t thì ) ó có vi sinh vt phân gii cơ ch
 47. 47. t ó • T nhiên: có h gen +n 2nh • Nhà máy: phòng thí nghim nhà máy, thùng lên men, nư.c thi, ch
 48. 48. t thi • Ngân hàng ging vi sinh vt • Ví d: – Phân lp ging Bifidobacteria 0ng dng trong sn xu
 49. 49. t ch ph*m probiotic – Phân lp ging Lactococcus lactis 0ng dng trong sn xu
 50. 50. t ch ph*m Bacteriocin – Phân lp ging Bacillus subtilis 0ng dng trong sn xu
 51. 51. t probiotic
 52. 52. NÂNG CAO CH
 53. 53. T LƯNG GING • Thay +i -c tính di truyn: – Phương pháp di truyn c+ in – Lai • Ưu im: d4 th c hin • Như c im: gi.i hn trong loài – Phương pháp to t bào trn – Gây t bin • Ưu im: phá v gi.i hn loài • Như c im: không 2nh hư.ng • Phương pháp hin i – Phương pháp chuyn gen – Phương pháp to dòng
 54. 54. HU
 55. 55. N LUYN THÍCH NGHI • Nguyên tc: t
 56. 56. t c các vi sinh vt có kh năng thích nghi cao • Hu
 57. 57. n luyn thích nghi v.i iu kin sn xu
 58. 58. t công nghip • Tip cn v.i năng su
 59. 59. t sinh h3c cao nh
 60. 60. t ca nó trong t nhiên, nhng yu t nh hư)ng như: nhit , pH, enzyme,… • Bt nó phi thay +i quá trình trao +i ch
 61. 61. t • Hu
 62. 62. n luyn thích nghi nâng cao ch
 63. 63. t lư g ging • Thay +i các yu t to ra tính thích nghi • Tính thích nghi ch8 biu hin khi các yu t tác ng n tính thích nghi ó tn ti (vì tính thích nghi không di truyn) • Ví d: nâng cao biu hin gen amylase
 64. 64. NGUYÊN LÝ SINH TNG HP THA VI SINH VT • Quá trình trao +i ch
 65. 65. t tuân theo nguyên tc kinh t và hài hòa: không t+ng h p nhng ch
 66. 66. t quá tha so v.i nhu cu phát trin • Cơ ch sinh t+ng h p tha (siêu t+ng h p): c
 67. 67. u trúc không gian ca enzyme và cơ ch di truyn
 68. 68. Nhng nguyên tc iu hòa trao +i ch
 69. 69. t • 9iu hòa hot tính enzyme nh s 0c ch quá trình t+ng h p ca chính nó • A --- B --- C --- X • (b) (c) • Enzyme (a): thay +i c
 70. 70. u hình không gian khi có m-t sn ph*m cui - gim b.t hot tính xúc tác • (a) có kh năng gn v.i A • Nu X dư tha = bao vây trung tâm d2 lp th = trung tâm xúc tác b2 bin +i = (a) không th gn v.i A mà ch8 gn v.i X = (a) không có hiu l c chuyn A thành B = chui sinh t+ng h p X b2 gián on = X gim
 71. 71. NGUYÊN LÝ SINH TNG HP THA VI SINH VT • V2 trí các axít amin trong c
 72. 72. u trúc enzyme: – S sai lch th0 t sp xp hay s lư ng các axít amin nm trong các trung tâm hot ng – S thay +i axít amin trong trung tâm kim ch - m
 73. 73. t kh năng kt h p v.i ch
 74. 74. t kim ch
 75. 75. NHNG PHƯƠNG PHÁP GI GING THUN CHNG VÀ N NH HO T TÍNH SINH HC Trên môi trưng agar: – Ph+ bin, ơn gin, tin l i – Thi gian gi ging ngn – D4 m
 76. 76. t hot tính di truyn ban u ca ging – Tn nhiu công s0c – D4 nhi4m bacteriophage, m
 77. 77. t nư.c
 78. 78. NHNG PHƯƠNG PHÁP GI GING THUN CHNG VÀ N NH HO T TÍNH SINH HC • Dưi lp du khoáng – Ph lên môi trưng agar ã có vi sinh vt mt l.p du khoáng – Thi gian bo qun là 12 tháng • Trên cát, t – Gi vi sinh vt có bào t5 • Silicagen và ht ngũ cc – Tương t
 79. 79. NHNG PHƯƠNG PHÁP GI GING THUN CHNG VÀ N NH HO T TÍNH SINH HC • Giy l c – Bo qun vi sinh vt có bào t5 trong nhiu năm – Thi gian ngn hơn so v.i gi ging trên cát,
 80. 80. t, ngũ cc • Gelatin • Phương pháp lnh sâu – S phát trin ca vi sinh vt b2 0c ch ) nhit lnh sâu
 81. 81. NHNG PHƯƠNG PHÁP GI GING THUN CHNG VÀ N NH HO T TÍNH SINH HC • Phương pháp ông khô – Có 3 giai on: – Lnh ông (tin ông khô) – S
 82. 82. y chính – S
 83. 83. y ph

×