Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BVBA SOSIS van Jeroen Meus kent rustige start

De BVBA SOSIS van Jeroen Meus heeft de eerste jaarrekening neergelegd. In dat eerste (verlengde) boekjaar werd een zeer bescheiden winst geboekt.

 • Login to see the comments

BVBA SOSIS van Jeroen Meus kent rustige start

 1. 1. JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN IDENTIFICATIEGEGEVENS Naam: SOSIS Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Justus Lipsiusstraat Nr: 26 Bus: Postnummer: 3000 Gemeente: Leuven Land: Belgi� Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van: Leuven Internetadres: Ondernemingsnummer BE 0637.846.165 Datum van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt. 17-09-2015 JAARREKENING IN EURO goedgekeurd door de algemene vergadering van 16-06-2017 met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 17-09-2015 tot 31-12-2016 Vorig boekjaar van - tot - De bedragen van het vorige boekjaar zijn niet identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt. Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: VKT 6.1.1, VKT 6.2, VKT 6.5, VKT 6.6, VKT 6.7, VKT 6.9, VKT 7.1, VKT 7.2, VKT 9, VKT 10, VKT 11 1/16 20 NAT. 30/09/2017 Datum neerlegging BE 0637.846.165 Nr. 16 Blz. EUR D. 17662.00534 VKT 1.1
 2. 2. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming PONSAERTS TOM Vaalbeekstraat 57 3050 Oud-Heverlee BELGI� Zaakvoerder AMGHAR Rachid Kelfsstraat 44 3150 Haacht BELGI� Zaakvoerder MEUS Jeroen Kerkstraat 53 3010 Kessel-lo BELGI� Einde van het mandaat: 31-03-2017 Zaakvoerder VIAENE Nicolas Tolhuizenstraat 7 3000 Leuven BELGI� Einde van het mandaat: 31-03-2017 Zaakvoerder VERRECKT Jens Langelostraat 10/B 3010 Kessel-lo BELGI� Begin van het mandaat: 31-03-2017 Zaakvoerder Nr. BE 0637.846.165 VKT 2.1 2/16
 3. 3. VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. De jaarrekening werd niet geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is. In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht: A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming*, B. Het opstellen van de jaarrekening*, C. Het verifi�ren van de jaarrekening en/of D. Het corrigeren van de jaarrekening. Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht. __________________________________ * Facultatieve vermelding. Nr. BE 0637.846.165 VKT 2.2 3/16
 4. 4. JAARREKENING BALANS NA WINSTVERDELING Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar ACTIVA OPRICHTINGSKOSTEN 20 VASTE ACTIVA 21/28 89.289 Immateri�le vaste activa 6.1.1 21 Materi�le vaste activa 6.1.2 22/27 80.289 Terreinen en gebouwen 22 Installaties, machines en uitrusting 23 80.289 Meubilair en rollend materieel 24 Leasing en soortgelijke rechten 25 Overige materi�le vaste activa 26 Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 Financi�le vaste activa 6.1.3 28 9.000 VLOTTENDE ACTIVA 29/58 183.891 Vorderingen op meer dan ��n jaar 29 Handelsvorderingen 290 Overige vorderingen 291 Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 1.004 Voorraden 30/36 1.004 Bestellingen in uitvoering 37 Vorderingen op ten hoogste ��n jaar 40/41 81.068 Handelsvorderingen 40 62.278 Overige vorderingen 41 18.790 Geldbeleggingen 50/53 Liquide middelen 54/58 101.819 Overlopende rekeningen 490/1 TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 273.180 Nr. BE 0637.846.165 VKT 3.1 4/16
 5. 5. Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar PASSIVA EIGEN VERMOGEN 10/15 20.846 Kapitaal 10 18.600 Geplaatst kapitaal 100 18.600 Niet-opgevraagd kapitaal 101 Uitgiftepremies 11 Herwaarderingsmeerwaarden 12 Reserves 13 2.246 Wettelijke reserve 130 1.860 Onbeschikbare reserves 131 Voor eigen aandelen 1310 Andere 1311 Belastingvrije reserves 132 Beschikbare reserves 133 386 Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 14 Kapitaalsubsidies 15 Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief 19 VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 16 Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5 Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160 Fiscale lasten 161 Grote herstellings- en onderhoudswerken 162 Milieuverplichtingen 163 Overige risico's en kosten 164/5 Uitgestelde belastingen 168 SCHULDEN 17/49 252.334 Schulden op meer dan ��n jaar 6.3 17 32.755 Financi�le schulden 170/4 32.755 Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden 172/3 32.755 Overige leningen 174/0 Handelsschulden 175 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176 Overige schulden 178/9 Schulden op ten hoogste ��n jaar 6.3 42/48 219.579 Schulden op meer dan ��n jaar die binnen het jaar vervallen 42 28.940 Financi�le schulden 43 Kredietinstellingen 430/8 Overige leningen 439 Handelsschulden 44 182.373 Leveranciers 440/4 182.373 Te betalen wissels 441 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 45 8.266 Belastingen 450/3 Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 8.266 Overige schulden 47/48 Overlopende rekeningen 492/3 TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 273.180 Nr. BE 0637.846.165 VKT 3.2 5/16
 6. 6. RESULTATENREKENING Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten Brutomarge (+)/(-) 9900 97.295 Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 76A Omzet 70 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen 60/61 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 6.4 62 36.334 Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateri�le en materi�le vaste activa 630 55.924 Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) 631/4 Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 635/8 Andere bedrijfskosten 640/8 1.290 Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) 649 Niet-recurrente bedrijfskosten 66A Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) 9901 3.746 Financi�le opbrengsten 6.4 75/76B 581 Recurrente financi�le opbrengsten 75 581 Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies 753 Niet-recurrente financi�le opbrengsten 76B Financi�le kosten 6.4 65/66B 2.081 Recurrente financi�le kosten 65 2.081 Niet-recurrente financi�le kosten 66B Winst (Verlies) van het boekjaar v��r belasting (+)/(-) 9903 2.246 Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780 Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680 Belastingen op het resultaat (+)/(-) 67/77 0 Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9904 2.246 Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789 Overboeking naar de belastingvrije reserves 689 Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 2.246 Nr. BE 0637.846.165 VKT 4 6/16
 7. 7. RESULTAATVERWERKING Codes Boekjaar Vorig boekjaar Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-) 9906 2.246 Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 2.246 Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-) 14P Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2 Toevoeging aan het eigen vermogen 691/2 2.246 aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 691 aan de wettelijke reserve 6920 1.860 aan de overige reserves 6921 386 Over te dragen winst (verlies) (+)/(-) 14 Tussenkomst van de vennoten in het verlies 794 Uit te keren winst 694/7 Vergoeding van het kapitaal 694 Bestuurders of zaakvoerders 695 Werknemers 696 Andere rechthebbenden 697 Nr. BE 0637.846.165 VKT 5 7/16
 8. 8. TOELICHTING Codes Boekjaar Vorig boekjaar MATERI�LE VASTE ACTIVA Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8199P XXXXXXXXXX Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8169 136.212 Overdrachten en buitengebruikstellingen 8179 Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8189 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8199 136.212 Meerwaarden per einde van het boekjaar 8259P XXXXXXXXXX Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt 8219 Verworven van derden 8229 Afgeboekt 8239 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8249 Meerwaarden per einde van het boekjaar 8259 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8329P XXXXXXXXXX Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt 8279 55.924 Teruggenomen 8289 Verworven van derden 8299 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8309 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8319 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8329 55.924 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 22/27 80.289 Nr. BE 0637.846.165 VKT 6.1.2 8/16
 9. 9. Codes Boekjaar Vorig boekjaar FINANCI�LE VASTE ACTIVA Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8395P XXXXXXXXXX Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen 8365 9.000 Overdrachten en buitengebruikstellingen 8375 Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8385 Andere mutaties (+)/(-) 8386 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8395 9.000 Meerwaarden per einde van het boekjaar 8455P XXXXXXXXXX Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt 8415 Verworven van derden 8425 Afgeboekt 8435 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8445 Meerwaarden per einde van het boekjaar 8455 Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8525P XXXXXXXXXX Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt 8475 Teruggenomen 8485 Verworven van derden 8495 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8505 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8515 Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8525 Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8555P XXXXXXXXXX Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-) 8545 Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8555 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 28 9.000 Nr. BE 0637.846.165 VKT 6.1.3 9/16
 10. 10. STAAT VAN DE SCHULDEN Codes Boekjaar UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ��N JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD Totaal der schulden op meer dan ��n jaar die binnen het jaar vervallen 42 28.940 Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan ��n jaar doch hoogstens 5 jaar 8912 32.755 Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar 8913 GEWAARBORGDE SCHULDEN Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden Financi�le schulden 8921 Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden 891 Overige leningen 901 Handelsschulden 8981 Leveranciers 8991 Te betalen wissels 9001 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 9011 Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 9021 Overige schulden 9051 Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden 9061 Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming Financi�le schulden 8922 Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden 892 Overige leningen 902 Handelsschulden 8982 Leveranciers 8992 Te betalen wissels 9002 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 9012 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 9022 Belastingen 9032 Bezoldigingen en sociale lasten 9042 Overige schulden 9052 Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming 9062 Nr. BE 0637.846.165 VKT 6.3 10/16
 11. 11. RESULTATEN Codes Boekjaar Vorig boekjaar PERSONEEL EN PERSONEELSKOSTEN Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten 9087 0,6 OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN Niet-recurrente opbrengsten 76 Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 76A Niet-recurrente financi�le opbrengsten 76B Niet-recurrente kosten 66 Niet-recurrente bedrijfskosten 66A Niet-recurrente financi�le kosten 66B FINANCI�LE RESULTATEN Geactiveerde interesten 6503 Nr. BE 0637.846.165 VKT 6.4 11/16
 12. 12. WAARDERINGSREGELS SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS I. Beginsel De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen. Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de bij dit besluit bepaalde waarderingsregels : nihil Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord : nihil Deze afwijkingen be�nvloeden als volgt het vermogen, de financi�le positie en het resultaat v��r belasting van de onderneming nihil De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing [xxxxxxxxxx] [niet gewijzigd]; zo ja, dan heeft de wijziging betrekking op : en heeft een [positieve] [negatieve] invloed op het resultaat van het boekjaar v��r belasting ten belope van EUR. De resultatenrekening [xxxxxx] [wordt niet] op belangrijke wijze be�nvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar moeten worden toegerekend; zo ja, dan hebben deze betrekking op : De cijfers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de volgende reden : nihil [Voor de vergelijkbaarheid worden de cijfers van het vorige boekjaar op de volgende punten aangepast] [Voor de vergelijking van de jaarrekeningen van beide boekjaren moet met volgende elementen rekening worden gehouden] Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen waarvan hierna sprake, onvermijdelijk aleatoir : nihil Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen, de financi�le positie en het resultaat van de onderneming : nihil II. Bijzondere regels De oprichtingskosten : De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen, behoudens volgende kosten die worden geactiveerd : Herstructureringskosten : Herstructureringskosten werden [geactiveerd] [niet geactiveerd] in de loop van het boekjaar; zo ja, dan wordt dit als volgt verantwoord : Immateri�le vaste activa : Het bedrag aan immateri�le vaste activa omvat voor EUR kosten van onderzoek en ontwikkeling. De afschrijvings- termijn voor deze kosten en voor de goodwill beloopt [meer] [niet meer] dan 5 jaar; indien meer dan 5 jaar wordt deze termijn als verantwoord : Materi�le vaste activa : In de loop van het boekjaar [xxxxxxx] [werden geen] materi�le vaste activa geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord : Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar : +------------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------------------------------------+ + + Methode + Basis + Afschrijvingspercentages + + Activa + L (lineaire) + NG (niet- +-------------------------+-------------------------+ + + D (degressieve) + geherwaardeerde) + Hoofdsom + Bijkomende kosten + + + A (andere) + G(geherwaardeerde) + Min. - Max. + Min. - Max. + +------------------------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+ + + + + + + + 1. Oprichtingskosten ..............+ + + + + + + + + + + + 2. Immateri�le vaste activa .......+ + + + + + + + + + + + 3. Industri�le, administratieve of + + + + + + commerci�le gebouwen * .........+ + + + + + + + + + + + 4. Installaties, machines en + + + + + + uitrustingen * .................+ L + NG + 20.00 - 20.00 + 0.00 - 0.00 + + + L + NG + 100.00 - 100.00 + 0.00 - 0.00 + + + + + + + + 5. Rollend materieel * ............+ L + NG + 100.00 - 100.00 + 0.00 - 0.00 + + + + + + + + 6. Kantoormateriaal en meubilair * + + + + + + + + + + + + 7. Andere matri�le vaste activa * .+ + + + + +------------------------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+ * Met inbegrip van de in leasing gehouden activa; deze worden in voorkomend geval op een afzonderlijke lijn vermeld. Overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijvingen ten opzichte van de economisch verantwoorde afschrijvingen : - bedrag voor het boekjaar : EUR. - gecummuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf het boekjaar dat na 31 december 1983 begint : EUR. Financi�le vaste activa : In de loop van het boekjaar [werden] [werden geen] deelnemingen geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord : Voorraden : Voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde berekend volgens de (te vermelden) methode van de gewogen gemiddelde prijzen, Fifo, Lifo, individualisering van de prijs van elk bestanddeel of tegen de lagere marktwaarde : 1. Grond- en hulpstoffen : fifo 2. Goederen in bewerking - gereed product : 3. Handelsgoederen : 4. Onroerende goederen bestemd voor verkoop : Producten : - De vervaardigingsprijs van de producten [omvat] [omvat niet] de onrechtstreekse productiekosten. - De vervaardigingsprijs van de producten waarvan de poductie meer dan ��n jaar beslaat, [omvat] [omvat geen] financi�le kosten verbonden aan de kapitalen ontleend om de productie ervan te financieren. Bij het einde van het boekjaar bedraagt de marktwaarde van de totale voorraden ongeveer % meer dan hun boekwaarde. (deze inlichting is slechts vereist zo het verschil belangrijk is). Bestellingen in uitvoering : Bestellingen in uitvoering worden geherwaardeerd [tegen vervaardigingsprijs] [tegen vervaardigingsprijs, verhoogd met een gedeelte van het resultaat naar gelang van de vordering der werken]. Schulden : De passiva [xxxxxxxx] [bevatten geen] schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormale lage rente; zo ja, dan wordt op deze schulden [een] [geen] disconto toegepast dat wordt geactiveerd. Vreemde valuta : De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op volgende grondslagen : De resultaten uit de omrekening van de vreemde valuta zijn als volgt in de jaarrekening verwerkt : Nr. BE 0637.846.165 VKT 6.8 12/16
 13. 13. Leasingovereenkomsten : Wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomsten betreft (artikel 102, �1 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.), beliepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben op het boekjaar voor leasing van onroerende goederen : EUR. Nr. BE 0637.846.165 VKT 6.8 13/16
 14. 14. AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de onderneming heeft ontvangen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, artikel 631 �2 laatste lid en artikel 632 �2 laatste lid; de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, artikel 14 vierde lid; en het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels betreffende bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten, artikel 5. NAAM van de personen die maatschappelijke rechten van de onderneming in eigendom hebben, met vermelding van het ADRES (van de maatschappelijke zetel, zo het een rechtspersoon betreft) en van het ONDERNEMINGSNUMMER, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft Aangehouden maatschappelijke rechten Aard Aantal stemrechten %Verbonden aan effecten Niet verbonden aan effecten a Nr. BE 0637.846.165 VKT 8 14/16
 15. 15. SOCIALE BALANS Nummers van de paritaire comit�s die voor de onderneming bevoegd zijn: 302 Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister Tijdens het boekjaar en het vorige boekjaar Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal (T) of totaal in voltijdse equivalenten (VTE) 3P. Totaal (T) of totaal in voltijdse equivalenten (VTE) (boekjaar) (boekjaar) (boekjaar) (vorig boekjaar) Gemiddeld aantal werknemers 100 0,4 0,3 0,6 VTE VTE Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 101 838 381 1.219 T T Personeelskosten 102 24.978 11.356 36.334 T T Op de afsluitingsdatum van het boekjaar Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse equivalenten Aantal werknemers 105 2 2 Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 110 2 2 Overeenkomst voor een bepaalde tijd 111 Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 112 Vervangingsovereenkomst 113 Volgens het geslacht en het studieniveau Mannen 120 1 1 lager onderwijs 1200 1 1 secundair onderwijs 1201 hoger niet-universitair onderwijs 1202 universitair onderwijs 1203 Vrouwen 121 1 1 lager onderwijs 1210 secundair onderwijs 1211 hoger niet-universitair onderwijs 1212 1 1 universitair onderwijs 1213 Volgens de beroepscategorie Directiepersoneel 130 Bedienden 134 1 1 Arbeiders 132 1 1 Andere 133 Nr. BE 0637.846.165 VKT 12 15/16
 16. 16. Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse equivalenten Ingetreden Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister 205 1 1 1,7 Uitgetreden Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam 305 Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar Codes Mannen Codes Vrouwen Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever Aantal betrokken werknemers 5801 5811 Aantal gevolgde opleidingsuren 5802 5812 Nettokosten voor de onderneming 5803 5813 waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding 58031 58131 waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen 58032 58132 waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) 58033 58133 Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever Aantal betrokken werknemers 5821 5831 Aantal gevolgde opleidingsuren 5822 5832 Nettokosten voor de onderneming 5823 5833 Totaal van de initi�le beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever Aantal betrokken werknemers 5841 5851 Aantal gevolgde opleidingsuren 5842 5852 Nettokosten voor de onderneming 5843 5853 Nr. BE 0637.846.165 VKT 12 16/16

×