Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

GÃY THÂN XƯƠNG ĐÙI

CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

 • Be the first to comment

GÃY THÂN XƯƠNG ĐÙI

 1. 1. GÃY THÂN XƯƠNG ĐÙI BS HOÀNG ĐỨC THÁI
 2. 2. ÑAÏI CÖÔNG  Lôùn nhaát vaø daøi nhaát  Chaán thöông naëng nguy hieåm ñeán tính maïng, löôïng maùu maát töø 0,5 ñeán 1 lít.  Nhieàu cô lôùn -thöôøng bò leäch nhieàu vaø khoù ñöôïc coá ñònh baèng caùc phöông phaùp beân ngoaøi. Vì vaäy vieäc sô cöùu vaø vaän chuyeån ñuùng raát quan troïng.  Moïi löùa tuoåi thöôøng 20 - 30 tuoåi, chuû yeáu do tai naïn löu thoâng, nam > nöõ.
 3. 3. YEÁU TOÁ CHAÅN ÑOAÙN Laâm saøng : Laâm saøng coù ñuû caùc daáu hieäu cho söï chaån ñoaùn xaùc ñònh Tình traïng soác. Toån thöông keøm theo Tìm caùc toån thöông khaùc : soï naõo, ngöïc buïng, coät soáng, khung chaäu, caùc chi .
 4. 4. YEÁU TOÁ CHAÅN ÑOAÙN X-Quang : Caùc toån thöông khaùc ôû vuøng haùng vaø goái. Phaûi luoân luoân chuïp caû ñaàu treân vaø ñaàu döôùi ñuøi Caàn phaûi chuïp theâm khung chaäu thaúng, nhaát laø tröôøng hôïp ña thöông. Kyõ thuaät: Thaúng vaø nghieâng laáy toaøn boä xöông ñuøi.
 5. 5. PHAÂN LOAÏI THEO WINQUIST HANSEN Döïa vaøo toån thöông xöông :  Ñoä 0 : Ñôn giaûn  Ñoä 1 : Maõnh vôõ nhoû  Ñoä 2 : Maõnh vôõ nhoû khoâng ñaùng keå hôn nöõa thaân xöông (< 50%).  Ñoä 3: Maõnh vôõ lôùn hôn nöõa thaân xöông(>50%).  Ñoä 4 : Nhieàu maõnh.
 6. 6. BIEÁN CHÖÙNG Caáp :  Xaûy ra trong ngaøy ñaàu, nhaát laø 6 giôø ñaàu.  Soác do ñau vaø maát maùu :  Gaõy hôû :  Cheøn cô giöõa oå gaõy.  Cheøn eùp khoang:  Hieám thaáy toån thöông maïch maùu lôùn hay thaàn kinh..  Caùc toån thöông xöông khaùc, caùc cô quan khaùc keøm theo.
 7. 7. BIEÁN CHÖÙNG Thöù caáp : Töø ngaøy thöù 02 ñeán tuaàn thöù 02  Thuoäc veà bieán chöùng do naèm laâu  Nhieãm truøng veát thöông. Treã : Töø tuaàn thöù 03 do caùc toån thöông cuõ coøn laïi vaø do sai soùt cuûa ñieàu trò.  Do gaõy hôû naëng (ñoä 3) : Maát xöông, vieâm xöông.  Do ñieàu trò keùo taï vaø boù boät : Ngaén chi (> 2cm), can xaáu (gaäp goùc, xoay), ñô goái, teo cô, khoâng lieàn.  Do ñieàu trò phaãu thuaät : nhieãm truøng sau moå, khoâng lieàn xöông do keát hôïp xöông khoâng vöõng, cong ñinh, gaõy ñinh, gaõy neïp vít, can xaáu.
 8. 8. ÑIEÀU TRÒ Höôùng xöû lyù theo phaùc ñoà sau ñaây : Sô cöùu :  Coá ñònh taïm ñuùng caùch baèng neïp daøi töø baøn chaân ñeán naùch  Choáng soác, hoài söùc, giaûm ñau.  Di chuyeån caån thaän Taïi beänh vieän : Gaõy hôû : Caét loïc saïch + KHX, hoaëc coá ñònh xöông baèng keùo taï, hoaëc naén coâù ñònh ngoaøi
 9. 9. ÑIEÀU TRÒ Taïi beänh vieän : Gaõy kín ÔÛ treû em :  Döôùi 02 tuoåi : Keùo taï chæ thieân kieåu Bryant (1876).  Töø 02 - 12 tuoåi : Keùo taï kieåu Russell (1924) .  Töø 06 - 16 tuoåi : coù theå ñoùng ñinh noäi tuûy loaïi deõo (Meùtaizeau 1988)  Treân 12 tuoåi : ñieàu trò nhö ngöôøi lôùn : ñinh noäi tuyû hay neïp vít
 10. 10. ÑIEÀU TRÒ ÔÛ ngöôøi lôùn :  Gaõy kín ñôn giaûn : Ñoùng ñinh noäi tuûy ngay sau khi tai naïn hay sau keùo taï 1 - 2 tuaàn (kín, hôû)  Gaõy kín phöùc taïp : Coù 3 phöông phaùp :  Ñoái vôùi ngöôøi giaø yeáu hay coù choáng chæ ñònh phaãu thuaät : Keùo taï neïp ñoäng .  Neáu coù C-arm thì ñoùng ñinh noäi tuûy coù choát  Hoaëc baét neïp vít.
 11. 11. ÑIEÀU TRÒ ÔÛ ngöôøi lôùn :  Gaõy nhieàu xöông : Keát hôïp xöông moät thì (moät cuoäc moå) cho caùc xöông gaõy cuøng moät luùc.  Gaõy xöông meät : Ngöng taäp luyeän trong 1 - 2 tuaàn ñi naïng choáng nheï chaân ñau, neáu coù di leäch thöù caáp thì phaûi caàn ñeán phaãu thuaät.  Gaõy xöông beänh : Laáy boû moâ böôùu, ñoùng ñinh noäi tuûy (thöôøng hay coù choát) keøm theo nheùt xi maêng choã maát xöông.
 12. 12. THEO DOÕI Dieãn tieán ñieàu trò : tö theá xaáu, bieán daïng do co ruùt ñau, taäp vaän ñoäng phuïc hoài chöùc naêng, ñieàu trò kòp thôøi bieán chöùng nhieãm truøng di leäch. Thôøi gian laønh xöông. toång traïng hay loại gaõy, ôû treû em 4 - 6 tuaàn, ôû thanh nieân khoaûng 10 - 12 tuaàn, ôû ngöôøi giaø 16 - 22 tuaàn Thôøi gian ñeå trôû laïi laøm vieäc thay ñoåi töø 04 thaùng ñeán 08 thaùng. Thôøi gian laáy kim loaïi – Ít nhaát 01 naêm sau ñoùng ñinh noäi tuûy. – Ít nhaát 02 naêm sau neïp vít .

×