Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

HẸP VAN 2 LÁ

TIM MẠCH

 • Login to see the comments

HẸP VAN 2 LÁ

 1. 1. HẸP VAN 2 LAÙ MITRAL STENOSIS
 2. 2. GIẢI PHẪU HỌC − 2 laù van : laù trƣớc lớn, laù sau nhỏ − Voøng van − Dâaây thừng gaân (daây chằng) − Cột cơ : trƣớc beân, sau giữa − S van 2 laù: 4 – 6 cm2
 3. 3. ĐẠI CƢƠNG − Định nghĩa Hẹp van 2 lá : van không mở lớn  Tắc nghẽn dòng máu chảy xuyên van 2 lá thì T.TR − 2/3 tröôøng hôïp : nữ − Nguyeân nhaân : 99% laø hậu thấp
 4. 4. NGUYEÂN NHAÂN  Thấp tim  Bẩm sinh  Voâi hoùa laù van, voØng van  Biến chứng của carcinoid aùc tính  Lupus, vieâm ña khớp dạng thấp
 5. 5. GIẢI PHẪU BỆNH Tổn thƣơng do thấp _ Laù van : daày ( moâ xô, voâi) _ Meùp van dính, bìa van daøy _ Daâây thừng gaân: dính, co ruùt
 6. 6. 1. Hậu quả ở thƣợng lƣu doøng maùu _ Daõn nhĩ traùi − Ứ maùu trong mao quản phổi _ Tăng aùp ĐMP -> hở van ĐMP − Thất P dầy daõn -> hở van 3 laù − Ứ ñọng maùu tĩnh mạch ngoại biêeân SINH LYÙ BỆNH
 7. 7. SINH LYÙ BỆNH 2 . Hậu quả ở hạ lƣu doøng maùu − Thất T bình thƣờng hay hơi nhỏ _ Mạch ngoại bieâên nhỏ, huyết aùp thấp _ Nghẽn mạch
 8. 8. A. Triệu chứng phaùt hiện bệnh  Khoù thở  Ho ra maùu  Đau ngực  Hồi hộp  Nghẽn mạch  Viêeâm nội taâm mạc  Triệu chứng khaùc : H/C Ortner, nuốt nghẹn ... TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG
 9. 9. B. Triệu chứng thực thể 1. NHÌN : daùng người, lồng ngực 2. SÔØ: _ Moõm : rung mieâêu taâm trương , T1 _ Bờ (T) xương ức: dấu nẩy thất P _ KLS (T): P2 TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG
 10. 10. 3. NGHE _ T1 ñanh − Ruø taâm trƣơng – Thổi tiền taâm thu − Clac mở van 2 laù
 11. 11. 3. NGHE  Tăng áp ĐMP : + P2 tăng cường độ  T2 tách đôi  Click phun máu van ĐMP  Thổi tâm trương của hở van ĐMP (âm thổi Graham Steel)  Thổi tâm thu của hở van 3 lá  T3, T4 thất P Coù thể nghe aâm thổi taâm thu nhỏ ở moõm
 12. 12. TRIEU CHUNG NGHE
 13. 13.  4.Ngoại bieân : Dấu hiệu suy tim P : Gan to, TMC nổi, phuø
 14. 14. BIẾN CHỨNG  Nhĩ traùi  Phổi  Tim P  Gan
 15. 15. TRIỆU CHỨNG CẬN LÂM SÀNG ECG − Dầy nhĩ T: D1, D2 : P > 0,11gy, hình M V1 : P2 pha, pha (-) > 0,04gy − Dầy thất P : V1: R/S > 1
 16. 16. TRIỆUCHỨNG CẬN LÂM SÀNG X QUANG − Nhĩ T lớn − Thất P lớn − ĐMP lớn − Phuø moâ kẽ : ñƣờng Kerley B − Voâi van 2 laù
 17. 17. XQ ngöïc binh thöôøng
 18. 18. XQ : Heïp van 2 laù
 19. 19. TRIỆU CHỨNG CẬN LÂM SÀNG Siêeâu aâm tim: _ Thaønh ngöïc, thöïc quaûn 2D, TM , Doppler.
 20. 20. Van 2 laù bình thöôøng
 21. 21. Van 2 laù binh thöôøng
 22. 22. Van 2 laù bình thöôøng: 4 buoàng töø ñænh
 23. 23. Hẹp van 2 lá
 24. 24. Sieâu aâm 3 chieàu heïp van 2 laù
 25. 25. Sieâu aâm: mode TM van 2 laù
 26. 26. Sieâu aâm van 2 laù bình thöôøng. Mode TM
 27. 27. Hẹp van 2 lá – Mode TM
 28. 28. Sieâu aâm Doppler van 2 laù bình thöôøng
 29. 29. Sieâu aâm Doppler heïp van 2 laù
 30. 30. CHẨN ĐOAÙN A. Chẩn ñoaùn xaùc ñịnh
 31. 31.  Möùc ñoä heïp van 2 laù: Nheï: S > 1,5cm2  Vöøa: S = 1  1,5 cm2  Naëng : S < 1 cm2
 32. 32. B.Chẩn ñoaùn phaân biệt − Cor triatritum − Böôùu nhó T ñaëc bieät laø Myxoma nhĩ T − Thrombus hình caàu coù cuoáng ôû nhó T (ball-valve thrombus) (thöôøng keát hôïp vôùi heïp van 2 laù) − Vieâm noäi taâm maïc vôùi suøi lôùn
 33. 33. Cor Triatriatum
 34. 34. Cor Triatriatum
 35. 35. Cor Triatriatum
 36. 36. Myxoma
 37. 37. Myxoma nhi T
 38. 38. ÑIEÀU TRÒ _ Noäi khoa _ Ngoaïi khoa
 39. 39. ÑIEÀU TRÒ NOÄI KHOA Muïc ñích:  Chaäm söï tieán trieån cuûa taêng aùp ÑMP  Phoøng ngöøa VNTMNT  Giaûm nguy cô thuyeân taéc  Giaûm trieäu chöùng suy tim
 40. 40. ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA  Điều chỉnh lối sống , sinh hoạt : lối sống ñiều ñộ, sinh hoạt nhẹ nhaøng  Hạn chế muối  Traùnh yếu tố laøm tăng aùp suất nhĩ traùi: sốt, tim nhanh, gắng sức
 41. 41. ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA  Thuốc lợi tiểu: ñiều trị nền tảng khi coù sung huyết phổi , phuø  Digitalis: • - Rung nhĩ ñaùp ứng thất nhanh • - Suy tim P • Khoâng thay ñổi huyết ñộng vaø thƣờng khoâng ích lợi treâên BN hẹp 2 laù– nhịp xoang
 42. 42. ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA  Thuốc - vaø Ca- (loại laøm chậm nhịp tim)  Nhịp xoang nhanh  Rung nhĩ ñaùp ứng thất nhanh
 43. 43. Thuốc khaùng ñoâng  Chỉ ñịnh : loaïi I ACC, AHA phoøng ngöøa thuyeân taéc/ heïp 2 laù - Rung nhĩ ( kich phaùt, dai daúng, hay vónh vieãn) - Tiền căn lấp mạch ( ngay caû coù nhòp xoang) - Huyết khối nhĩ trái - Heïp 2 laù naëng vaø nhòp xoang khi nhó traùi lôùn nhieàu ( ñöôøng kính > 55mm) hay khi coù sieâu aâm töông phaûn töï phaùt  Điều trị với Heparin, sau ñoù duøng warfarin ( duy trì INR: 2 – 3 )
 44. 44. ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA  Warfarin neân ñöôïc duøng ít nhaát 1 naêm / BN heïp van 2 laù: - Bieán chöùng ngheõn maïch vaø/ hoaëc thuyeân taéc phoåi  Warfarin neân ñöôïc duøng vónh vieãn / BN heïp 2 laù - rung nhó
 45. 45. ÑIEÀU TRÒ NOÄI KHOA  BN coù trieäu chöùng chæ khi gaéng söùc ( coù khaû naêng keøm nhòp nhanh) : - ÖÙc cheá ß hay - ÖÙc cheáù Calci
 46. 46. ÑIEÀU TRÒ NGOÏAI KHOA 1.Chæ ñònh :  BN vôùi trieäu chöùng naëng, hay taêng aùp ÑMP vaø heïp 2 laù vöøa ñeán naëng S < 1 cm2/m2 , hay S < 1,5 (ñeán 1,7) cm2 ôû ngöôøi lôùn kích thöôùc bình thöôøng
 47. 47. ÑIEÀU TRÒ NGOAÏI KHOA  2. Phöông phaùp _ Nong van _ Thay van
 48. 48. ÑIEÀU TRÒ NONG VAN  Baèng boùng qua da  Phöông phaùp moã tim kín  Phöông phaùp moã tim hôû
 49. 49. Van kim loaïi Van sinh hoïc

×