Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Phác đồ điều trị vô kinh

SẢN PHỤ KHOA

  • Login to see the comments

Phác đồ điều trị vô kinh

  1. 1. SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG _____________________________________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________________________________________________ HƯỚNG DẪN Phác đồ điều trị vô kinh (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BVHV ngày 23/4/2014 của giám đốc bệnh viện Hùng Vương) ____________________________ SƠ ĐỒ QUI TRÌNH CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VÔ KINH Vô kinh Test progestatifs 10 ngày (-)(+) FSH- LH β-hCG GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn Trương FSH > LH LH > FSH Nhóm II a OMS Test CC 100 mg Androgen↑ Nhóm II b OMS FSH CC AI ± FSH Nhóm I OMS Nhóm IIa OMS CC AI ± FSH (-) (+) FSH - LH (-) Thai (+) Bình thường /Thấp Tăng cao Nhóm I OMS Nhóm III OMS FSH / AI + FSH AI FSH± BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

×