Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Qui trình tách trứng (denuding)

SẢN PHỤ KHOA

  • Login to see the comments

Qui trình tách trứng (denuding)

  1. 1. SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG _____________________________________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________________________________________________ HƯỚNG DẪN Qui trình tách trứng (Denuding) (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BVHV ngày 23/5/2014 của giám đốc bệnh viện Hùng Vương) ____________________________ 1. VẬT LIỆU – DỤNG CỤ - Kính hiển vi soi nổi có gắn bàn ấm - Pipette Pasteur - Đĩa 4 giếng - Môi trường HyaseTM nồng độ 800 IU/mL - Môi trường GIVFTM plus 2. TÁCH TRỨNG - Pha loãng 0.1 ml Hyase với 0.9 ml GIVF plus. Hút nhả nhiều lần để trộn đều. - Đĩa 4 giếng được chuẩn bị truớc khi sử dụng 2 tiếng và giữ ấm trong tủ 37o C, 6% CO2: giếng đầu tiên chứa 0.5 ml Hyase đã được pha loãng, 3 giếng còn lại mỗi giếng chứa 0.5 ml GIVF plus. Phủ 0.25 ml dầu cho tất cả các giếng. - 4 cây pipette Pasteur được chuẩn bị như sau: 1 cây đuợc hơ dưới ngọn lửa đèn cồn tạo đầu hơi tù, 3 cây còn lại được kéo dưới ngọn lửa đèn cồn tạo đầu tròn với kích thước nhỏ dần và vừa đủ lớn hơn đường kính trứng (120-150 µm) để có thể tách hết tế bào cumulus xung quanh trứng. - Tiến hành tách trứng 2-3 giờ sau chọc hút trứng. - Gắn pipette Pasteur đầu tù vào syringe 1ml. - Dùng pipette Pasteur đầu tù hút trứng từ môi trường GIVF plus chuyển sang giếng chứa Hyase. Quá trình chuyển trứng cần phải được double-check. - Hút nhả trứng nhiều lần trong Hyase (tối đa 10 lần) để tách bớt tế bào cumulus bao quanh trứng. Sau đó chuyển trứng sang giếng chứa GIVF plus. - Gắn pipette Pasteur đầu nhọn vào mouth pipette. - Lần lượt dùng pipette Pasteur với các kích thước khác nhau hút nhả trứng nhiều lần trong các giếng chứa GIVF plus để dần dần lọai bỏ hết các tế bào cumulus bao quanh trứng. - Trứng sau khi đã lọai bỏ hết các tế bào cumulus bao quanh, sẽ đươc phân lọai là trứng MI hay trứng MII dựa vào sự hiện diện của thế cực thứ nhất (1st polar body), trứng non GV hay trứng thoái hóa… - Chuyển trứng trở lại vào môi trường GIVF plus sạch: giếng số 4 chứa trứng MII, giếng số 3 chứa trứng MI, GV và trứng thoái hóa…Quá trình chuyển BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG
  2. 2. trứng cần phải được double-check. Sau đó cho đĩa GIVF plus vào tủ ấm 37o C, 6% CO2. Đĩa tách trứng GIVF plus GIVF plus GIVF plus Hyase GIVF plus GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn Trương BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG
  3. 3. Hướng giải quyết đối với sơ đồ - Sẽ ban hành Hướng dẫn dạng văn bản pháp qui khổ A4 - Sơ đồ cố gắng trình bày lấp đầy trang A4, để riêng ở trang cuối, lưu ở dạng đồ họa .jpg - Sau này khi in cuốn phác đồ khổ A5, chỉ cần resize 50% sơ đồ, không thể vẽ lại vì rất mất thời gian Tài liệu tham khảo - Chỉ trích các tài liệu học thuật: bài báo, sách giáo khoa; các hướng dẫn có uy tín của ACOG, RCOG, WHO,… - Không trích các tài liệu chưa qua bình duyệt: các báo cáo hội nghị, kỷ yếu,… - Các quan điểm chẩn đoán, điều trị có thể gây tranh luận, phải có số tài liệu tham khảo kế bên để tiện đọc tài liệu gốc. BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

×