Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Quy trình đông phôi và rã đông phôi

SẢN PHỤ KHOA

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Login to see the comments

Quy trình đông phôi và rã đông phôi

  1. 1. SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG _____________________________________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________________________________________________ HƯỚNG DẪN Quy trình đông phôi và rã đông phôi (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BVHV ngày 23/5/2014 của giám đốc bệnh viện Hùng Vương) ____________________________ 1. ĐÔNG PHÔI 1.1 Chuẩn bị môi trường và dụng cụ - Môi trường đông phôi được chuẩn bị trong hộp Nunc: giếng 1 chứa 0.25 ml ES và giếng 2 chứa 0.5 ml VS - Để môi trường ở nhiệt độ phòng (25o C) ít nhất 30 phút trước khi sử dụng. - Ghi thông tin bệnh nhân vào Form đông phôi, cryotop trữ phôi, cassette chứa cryotop, Nhân viên chéo phải kiểm tra và xác nhận thông tin trên Form đông phôi giống với thông tin trên cryotop cũng như trên cassette. - Kéo pipette pasteur có đường kính phù hợp với phôi (kích thước từ 160-220 µm). 1.2 Thực hiện 1.2.1 Cân bằng thẩm thấu - Load phôi (tối đa 4 phôi) từ đĩa cấy G1 vào ô có chứa môi trường ES. Nhân viên chéo phải kiểm tra đúng tên của bệnh nhân và đúng thứ tự phôi trữ đông trên đĩa phôi so với thông tin trên Form đông phôi. - Thời gian để phôi tiếp xúc với ES khoảng 12 phút. 1.2.2 Thủy tinh hóa - Chuyển phôi qua môi trường chứa VS và rửa nhiều lần. - Phôi sẽ được đặt trên phần đầu Cryotop chứa phôi cùng với một lượng rất ít môi trường VS. - Sau đó, nhúng Cryotop trực tiếp vào nitơ lỏng. - Toàn bộ quá trình này diễn ra trong vòng 60-90 giây. 1.2.3 Lưu trữ - Cho cassette chứa cryotop vào bình chứa nitơ lỏng. - Nhân viên chéo phải xác nhận vị trí chứa cassette và ghi nhận trên Form đông phôi. 2. RÃ PHÔI 2.1 Chuẩn bị môi trường và dụng cụ - Môi trường rã phôi được chuẩn bị trong hộp Nunc: + Hộp Nunc 1: cho 0.5 ml môi trường TS vào giếng 1. Để vào tủ ấm 37o C 1 BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG
  2. 2. + Hộp Nunc 2: cho 0.5 ml môi trường DS vào giếng 1, cho 0.5 ml môi trường WS vào giếng 2 và 4. Để ở nhiệt độ phòng (25o C). - Chuẩn bị môi trường ít nhất 30 phút trước khi sử dụng. - Kéo pipette pasteur có đường kính phù hợp với phôi (kích thước từ 160-220 µm). 2.2 Thực hiện - Lấy cassette chứa phôi cần rã từ bình chứa nitơ lỏng. Nhân viên chéo phải kiểm tra và xác nhận đúng thông tin bệnh nhân trên cassette chứa cũng như trên cryotop trữ phôi so với thông tin trên Form đông phôi. - Nhúng thật nhanh cryotop vào giếng 1 chứa môi trường TS (tối đa 1 phút) - Sử dụng pipette pasteur để chuyển phôi qua môi trường DS. Phôi ở trong môi trường DS tối đa 3 phút. - Sau đó, phôi được chuyển vào môi trường WS, để phôi ổn định trong vòng 5 phút. - Tiếp đến, phôi sẽ được chuyển đến môi trường WS rửa lần 2 ở giếng số 4 (rửa nhiều lần) trong 1 phút. - Cuối cùng, phôi sẽ đựơc chuyển vào môi trường nuôi cấy và cất vào trong tủ cấy 37oC, 6% CO2. GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn Trương 2 BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

×