Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TIẾP CẬN BỆNH NHÂN BÁNG BỤNG

TIÊU HÓA

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

TIẾP CẬN BỆNH NHÂN BÁNG BỤNG

 1. 1. TiẾP CẬN BN BÁNG BỤNG CHỌC DÒ MÀNG BỤNG VÀ PHÂN TÍCH DỊCH BÁNG BS CKII HUỲNH THỊ KIỂU
 2. 2. DÒCH TEÃ Baùng buïng laø söï tích tuï dòch bất thường ( > 25ml ) trong khoang maøng buïng . Giôùi nöõ :-HC Meig ,K buoàng tröùng / töû cung di caên maøng buïng Tuoåi : -Treû nghó ñeán lao maøng buïng -Giaø : K maøng buïng nguyeân phaùt/ thöù phaùt Nguyeân nhaân thöôøng gaëp : xô gan 75% K maøng buïng 12%; suy tim5% ;Lao MB 3% Khoaûng 5% BN coù hôn 1 nguyeân nhaân gaây baùng buïng : -Xô gan + Suy tim -Xô gan + K maøng buïng hoaëc lao maøng buïng .
 3. 3. LYÙ DO VAØO VIEÄN -Buïng ngaøy caøng to . -Buïng to - ñau –soát . -Buïng to keøm phuø chaân…
 4. 4. BEÄNH SÖÛ 1.Buïng baét ñaàu to ra bao laâu roài ?Môùi khôûi phaùt hay taùi ñi taùi laïi nhieàu laàn ? 2.Ñaëc ñieåm buïng to: -Khôûi phaùt ñoät ngoät : +Xô gan maát buø ñoät ngoät ( coù yeáu toá thuùc ñaåy suy gan ) +Beänh lyù aùc tính + Huyeát khoái TM laùch / TM cöûa + HC Budd-Chiari -Khôûi phaùt töø töø : Xô gan maát buø töï nhieân ,lao maøng buïng . -Buïng to coù keøm ñau khoâng ? Nhöõng trieäu chöùng ñi keøm : Trieäu chöùng cô naêng cuûa xô gan maát buø, cuûa K daï daøy, K ñaïi traøng ,lao maøng buïng… 3.BN ñaõ ñöôïc chaån ñoaùn vaø ñieàu trò gì ? keát quaû ra sau ? coù ruùt dòch baùng chöa , neáu coù thì dòch maøu gì ?sau ruùt coù thaønh laäp nhanh khoâng ? 4.Hieän taïi tình traïng buïng to dieãn tieán nhö theá naøo so vôùi luùc vöøa phaùt hieän
 5. 5. TIEÀN CAÊN 1.Caù nhaân : -Beänh noäi khoa : HCTH, vieâm gan maõn,suy tim, xô gan, lao phoåi, lao haïch . Ñaùi thaùo ñöôøng , söû duïng corticoides keùo daøi Truyeàn maùu ,Xaâm mình ;AIDS -Beänh phuï khoa :U buoàng tröùng, u töû cung ,u vuù U tieàn lieät tuyeán , u tinh hoøan -Beänh ngoaïi khoa : Moå khoái u vuøng buïng, -Nghieän : röôïu , xì ke . 2.Gia ñình : -Lao , vieâm gan sieâu vi B, C
 6. 6. LÖÔÏC QUA CAÙC CÔ QUAN  Tim maïch : ñau ngöïc,khoù thôû trong lao ña maøng  Hoâ haáp : Ho khan , khoù thôû khi coù traøn dòch maøng phoåi .  Tieâu hoaù –gan maät :Trieäu chöùng cô naêng cuûa u nguyeân phaùt thuoäc tieâu hoaù gan maät.  Tieát nieäu : Trieäu chöùng cô naêng cuûa suy thaän ,HCTH, VieâmVCTC  Thaàn kinh  Xöông khôùp
 7. 7. KHAÙM LÂM SÀNG 1.Toång traïng : Tri giaùc: Hoân meâ gan Theå traïng : Gaày suït caân Sinh hieäu : Soát … Da nieâm : Nhôït, vaøng ,xaïm ñen , xanh tím ,phuø…
 8. 8. KHAÙM LÂM SÀNG 2.Khaùm vuøng : Ñaàu maët coå : Haïch ,TM coå noåi ôû tö theá 45 ñoä , TM coå ñaäp trong hôû 3 laù cô naêng . Ngöïc :- Tim : Traøn dòch maøng tim , suy tim phaûi, co thaét maøng ngoaøi tim . - Phoåi : TDMP, lao phoåi .Rales öù ñoïng do sung huyeát phoåi Buïng : Nhìn : -Ñoä cong cuûa thaønh buïng => Coù theå phaân bieät chöôùng cuïc boä hay toaøn theå . Buïng daõn caêng,beø hai beân , roán loài  Baùng . -Tuaàn hoaøn baøng heä => Taêng aùp löïc TM cöûa -U haï söôøn phaûi di ñoäng theo nhòp thôû  K gan di caên maøngbuïng . -Noåi goø ôû thöôïng vò di chuyeån theo nhu ñoäng töø traùi sang phaûi  Heïp moân vò do K daï daøy di caên maøng buïng .
 9. 9. KHAÙM LÂM SÀNG Nghe : +Nhu ñoäng ruoät taêng coù tieáng reùo ruoät trong baùn taéc ruoät do lao Nhu ñoäng ruoät giaûm :Nhieãm truøng dòch baùng . + Treân gan to ,coù aâm thoåi ÑM ,tieáng coï bao gan K gan di caên maøngbuïng. + Tieáng thoåi TM trong tuaàn hoaøn baøng heä cöûa- chuû  Xô gan .
 10. 10. KHAÙM LÂM SÀNG Sôø vaø goõ : Goõ vuøng ñuïc tröôùc gan maát ( goõû theo ñöôøng trung ñoøn vaø ñöôøng naùch giöõa) : Hoaïi töû gan naëng ( gan teo ), coù hôi töï do trong oå buïng (thuûng taïng roãng ) Buïng baùng caêng ,sôø raát khoù ,chæ coù theå xaùc ñònh gan laùch to baèng daáu chaïm cuïc nöôùc ñaù. Sôø gan ñaäp theo nhòp tim + baùng + TM caûnh ñaäp: Hôû van 3 laù .
 11. 11. Khám xaùc ñònh baùng toaøn theå 1. Buïng to beø ra hai beân ( Buïng môû + cô thaønh buïng yeáu cuõng cho daáu hieäu naày ) 2. Goõ có dấu vùng đục di chuyển döông tính ( coù treân 1500ml dòch ) Là dấu hiệu coù ñoä nhaïy cao nhaát trong chaån ñoaùn laâm saøng baùng buïng Khi khoâng coù daáu vùng đục di chuyển => Loaïi tröø chaån ñoaùn vôùi ñoä chính xaùc 90% 3. Goõ vang ôû ñænh ,ñuïc xung quanh. 4. Daáu soùng voã ( Có độ đặc hiệu cao nhất trong chaån ñoaùn laâm saøng baùng buïng ) Boán daáu hieäu treân khoâng xaùc ñònh ñöôïc khi löôïng dòch báng < 500 ml 5. Daáu vuõng nöôùc ( Tö theá goái-tay / goái ngöïc )phaùt hieän # 120ml- 500ml dòch MB ( Sieâu aâm buïng phaùt hieän ñöôïc dòch oå buïng # 100 ml) Daáu chaïm cuïc nöôùc ñaù ( khi coù khoái u trong oå buïng hay gan to laùch to / báng bụng).
 12. 12. PHÂN ĐỘ BÁNG BỤNG Baùng toaøn theå ñöôïc chia laøm 3 möùc ñoä : +Ñoä 1 :laâm saøng khoù xaùc ñònh ,chaån ñoaùn + sieâu aâm +Ñoä 2 : Daáu vùng đục di chuyển (+) +Ñoä 3 : Buïng baùng to ,căng . Daáu soùng voã(+) Hoặc chia laøm 4 + 1+ : laâm saøng khoù xaùc ñònh ,chaån ñoaùn + sieâu aâm 2+ : Daáu vùng đục di chuyển (+) 3+ : Buïng baùng to, nhưng chưa căng lắm. Có thể có cả hai :Daáu soùng voã(+) và Daáu vùng đục di chuyển (+) . 4+: Buïng baùng caêng ,thöôøng keøm thoaùt vò roán . Daáu soùng voã(+) Daáu vùng đục di chuyển (-) . Thường gõ đục khắp bụng .
 13. 13. Baùng khu truù : gaëp trong lao maøng buïng ,goõ ñuïc baøn côø . Thöôøng coù daøy dính maøng buïng ,ruoät quaùnh khoái  ñau buïng nhieàu vôùi HC baùn taéc Chaån ñoaùn phaân bieät u nang boàng tröùng lôùn vaø baùng trung bình Coù 3 daáu hieäu ñeå nhaän ra u nang buoàng tröùng lôùn : (1)Buïng chöôùng 2 ñænh ( Ñænh treân laø ruoät , ñænh döôùi laø u nang buoàng tröùng ) (2) Daáu hieäu caây thöôùc ( +) (3)Goû ñuïc vuøng ñænh cuûa buïng, goû vang xung quanh Ranh giôùi goõ ñuïc haï vò coù ñöôøng cong ñænh quay leân treân.
 14. 14. KHÁM CƠ XƯƠNG KHỚP VÀ THẦN KINH -Cô xöông khôùp : +Lao xöông khôùp . + K di caên xöông . + teo cô trong xô gan . -Thaàn kinh :Lao maøng naõo
 15. 15. TOÙM TAÉT BEÄNH AÙN ÑAËT VAÁN ÑEÀ vaø BIEÄN LUAÄN CHAÅN ÑOAÙN: Ñaët vaán ñeà : Baùng buïng ñôn thuaàn ,hoaëc keøm ít nhatá moät trong nhöõng hoäi chöùng sau : -HC nhieãm truøng -HC nhieãm lao chung -HC baùn taéc ruoät -HC suy teá baøo gan -HC taêng aùp löïc TM cöûa. -Gan to…
 16. 16. Bieän luaän chaån ñoaùn phaân bieät döïa vaøo beänh söû vaø khaùm laâm saøng : 1.Baùng buïng ñôn thuaàn ( chæ coù baùng buïng ): -Lao maøng buïng : Thöôøng gaëp phuï nöõ treû ,trong thôøi kyø haäu saûn vôùi HC nhieãm lao chung + HC baùn taéc ruoät… Neáu keøm TDMP ,TDMT = Lao ña maøng -K maøng buïng :BN lôùn tuoåi , suït caân nhanh ,soát , ñau buïng , dòch baùng thaønh laäp nhanh ,coù u nguyeân phaùt( neáu laø K di caên) -Baùng buïng döôõng traáp :Lymphoma, K di caên, chaán thöông ngöïc/ buïng . -Vieâm phuùc maïc do vi truøng :Baùng buïng + Daáu kích thích PM+ HC nhieãm truøng
 17. 17. 2.Baùng buïng keøm HC suy teá baøo gan : Xô gan maát buø giai ñoaïn ñaàu ( chưa phù chân ) 3.Baùøng buïng keøm gan to : -K gan di caên maøng buïng. -Taéc ngheõn TM treân gan :HC Budd- Chiari( khôûi phaùt nhanh vôùi baùng khoâng kieåm soùat ñöôïc ) , huyeát khoái TM chuû döôùi . -Taêng aùp löïc TM trung taâm : +Suy thaát phaûi do baát kyø nguyeân nhanâ naøo. + vieâm maøng ngoaøi tim co thaét. + Heïp van 3 laù . +Taêng aùp ÑM phoåi.
 18. 18. 4.Baùng buïng + gan to ñau + laùch to + phuø chaân : HC Budd-Chiari 5.Baùng buïng + u haï vò + Traøn dòch maøng phoåi : -HC Meigs ( U haï vò laø adenoma buoàng tröùng ) -K buoàng tröùng di caên maøng buïng – maøng phoåi . 6.Baùng buïng keøm phuø toaøn thaân : HC thaän hö, Suy dinh döôõng . 7.Baùng buïng keøm phuø 2 chi döôùi : - Xô gan maát buø giai ñoaïn sau. - Xô gan maát buø giai ñoaïn đầu keøm suy dinh döôõng - K maøng buïng nguyeân phaùt/ thöù phaùt gaây huyeát khoái TM chuû döôùi.
 19. 19. Đề nghị CLS để chẩn đoán xác định 1.Sieâu aâm buïng laø tieâu chuaån vaøng ñeå chaån ñoaùn xaùc ñònh baùng buïng . Sieâu aâm coù theå xaùc ñònh ñöôïc baùng vôùi löôïng dòch 100mlvaø noù cuõng giuùp xaùc ñònh ñieåm choïc doø trong tröôøng hôïp löôïng dòch ít. 2. Chọc dò và XN dịch báng . 3. XN khác …
 20. 20. CHỌC DÒ MÀNG BỤNG VÀ PHÂN TÍCH DỊCH BÁNG
 21. 21. CHỈ ĐỊNH &CHỐNG CHỈ ĐỊNH CHÆ ÑÒNH : 1.Chaån ñoaùn :xaùc ñònh,nguyeân nhaân ,bieán chöùng 2.Ñieàu trò :giaûi aùp 3.Theo dõi đáp ứng điều trị CHOÁNG CHÆ ÑÒNH: 1.RLÑM: DIC;TC < 40.000/mm3 ; PT <40% 2. Mang thai, baøng quang caêng ,chöôùng ruoät ,dính ruoät ,taéc ruoät. 3.Traùnh choïc vaøo cô thaúng buïng 2 beân( vì coù ÑM thöôïng vò döôùi),seïo moå cuõ,THBH,vuøng da bò vieâm nhieãm.
 22. 22. CHUẨN BỊ DỤNG CỤ -Gaêng voâ truøng ,champ coù loå -Coàn iode ,Boâng goøn -OÁng tieâm 10cc, kim 20G ñeå choïc huùt .OÁng tieâm 5cc –kim 23- 25 G ñeå gaây teâ -Moät catheter 18G -7 ½, moät chaïc ba , oáng tieâm 60cc -Thuoác teâ : Lidocain 2% 2ml -2 oáng -Daây truyeàn dòch ,chai chöùa dòch , 3 loï ñöïng dòch laøm XN ,baêng keocuoän, gaïc voâ truøng
 23. 23. CHUẨN BỊ BỆNH NHÂN 1.Giaûi thích söï caàn thieát phaûi choïc doø vaø nhöõng tai bieán coù theå xaûy ra . 2.Cho BN ñi tieåu / ñaët sonde tieåu 3.Tö theá BN naèm : -Ngöûa khi löôïng dòch nhieàu -Nghieâng ,khi löôïng dòch töø ít - trung bình - Doác45 ñoä , khi choïc ñöôøng giöõa
 24. 24. CHUẨN BỊ BỆNH NHÂN Ñieåm hoá chaäu : Töø gai chaäu tröôùc treân moãi beân laáy 2 -3 khoùat ngoùn tay höôùng leân treân vaø vaøo ñöôøng giöõa Điểm dưới rốn: 3 cm döôùi roán theo ñöôøng traéng giöõa CHOÏN ÑIEÅM CHOÏC DOØ
 25. 25. CHỌC DÒ DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM
 26. 26. TIEÁN HAØNH CHOÏC DOØ Tuaân thuû nguyeân taéc voâ truøng vaø kyû thuaät nheï nhaøng : -Saùt truøng roäng vuøng choïc doø -Röûa tay  Traõi champ  Saùt truøng laïi -Gaây teâ -Tieán haønh choïc doø -Sau choïc doø : Baêng kín ñieåm choïc doø -Ñaùnh giaù tình traïng BN , ghi hoà sô
 27. 27. TIEÁN HAØNH CHOÏC DOØ
 28. 28. TIEÁN HAØNH CHOÏC DOØ
 29. 29. GÂY TÊ ĐiỂM CHOÏC DOØ
 30. 30. TIEÁN HAØNH CHOÏC DOØ
 31. 31. TIEÁN HAØNH CHOÏC DOØ
 32. 32. Lấy dịch làm xét nghiệm
 33. 33. TIEÁN HAØNH CHOÏC DOØ
 34. 34. TIEÁN HAØNH CHOÏC DOØ
 35. 35. TIEÁN HAØNH CHOÏC DOØ
 36. 36. BIEÁN CHÖÙNG CHOÏC DOØ 1.Taïi choã:Xuaát huyeát da buïng ,Hematoma thaønh buïng ,nhieãm truøng, doø ræ dòch ra da .Taïo tuùi dòch choã choïc 2.Toøan thaân :-Ngaát do ñau ,shock phaûn veä do thuoác gaây teâ. -Maát ñaïm do choïc doø nhieàu laàn 3.Choïc doø löôïng lôùn :Haï natri maùu ,HC gan thaän . Chaûy maùu phuùc maïc töï phaùt .Tuït HA 4.Trong oå buïng :-Thuûng taïng roãng -Raùch maïch mauù lôùn
 37. 37. NHAÄN XEÙT ÑAÏI THEÅ DÒCH BAÙNG 1. Dòch baùng traéng trong( ñaïm raát thaáp ) hoaëc vaøng nhaït trong : Dòch baùng do taêng aùp cöûa 2. Vaøng chanh: Dòch khoâng do taêng aùp cöûa, gaëp trong Lao, K, vieâm phaûn öùng. -Vaøng saäm( naâu ) :Thuûng tuùi maät 3. Hoàng: K, lao, vieâm tuïy caáp, xô gan coù roái loaïn ñoâng maùu. 4. Ñoû maùu khoâng ñoâng( HC > 10.000/mm3) : K , chaán thöông . 5. Ñuïc nhö nöôùc vo gaïo:Döôõng traáp 6. Ñuïc nhö muû :VPM 7. Dòch baùng maøu ñen:VT hoaïi töû ,hoïai töû ruoät
 38. 38. XEÙT NGHIEÄM DÒCH BAÙNG 1. XN Thöôøng quy: Ñeám teá baøo, Albumin vaø protid toøan phaàn 2.XN tuøy choïn : a.LDH : Taêng cao trong K maøng buïng ,VPM thöù phaùt. b. Amylase : Khi nghi ngôø baùng do tuî c. Glucose :< ½ glucose /maùu => Nhieãm truøng d. Caáy trong moâi tröôøng maùu ( 10 ml dòch mb vaøo chai mtcaáy ) 3.XN ít söû duïng : a.Teá baøo hoïc ( Cell block )ñoä nhaïy trong chaån ñoùan K maøng buïng =58-75% b. Triglycerid :Trong baùng döôõng chaáp TG cao gaáp 2 -8 laàn TG huyeát töông hay TG > 1100 mg/dl c.Bilirubin :Neáu Bili/ db > Bili /maùu = Thuûng tuùi maät / taù traøng d. PCR lao :Döông tính ôû 30% BN lao MB e. ADA ( Adenosin Deaminase Activity) > 36 -39 Có độ nhạy 100% và độ đặc hiệu 97% trong chẩn đoán lao màng bụng. Tuy nhiên , nếu LMB trên BN xơ gan thì độ nhạy chỉ còn 30%
 39. 39. Nhìn maøu saéc db , quyeát ñònh cho theâm xn chuyeân bieät -Dòch baùng vaøng ñuïc => Nhieãm truøng : Caáy db -Ñuïc nhö söûa/ nöôùc vo gaïo => Baùng döôõng traáp : XN Triglycerid/db -Maøu vaøng xanh => Roø ræ dòch maät : XN Bilirubin /db -Maøu hoàng/ maùu => Baùng aùc tính, vieâm tuî caáp : Cell-Block, Amylase. -Maøu vaøng chanh => Lao : ADA, PCR lao
 40. 40. 5 böôùc bieän luaän keát quaû XN dòch baùng 1. Nhận xét đại thể 2. Tính SAAG . (SAAG =Albumin huyeát thanh – Albumin / db ) SAAG ≥ 11g/L . Dòch taêng aùp => Nguyên nhân SAAG < 11g/L : Dòch khoâng taêng aùp => Nguyên nhân Lưu ý :Albumin máu và Albumin dịch báng phải lấy cùng thời điểm. SAAG thấp giả : + Tụt HA Giảm áp TMC . + Albumin/ máu < 11g/L + Globulin/máu > 50g/L SAAG cao giả : + Báng dưỡng trấp 3. Protein/db : Protein / db < 25 g/L keøm SAAG ≥ 11g/L laø dòch baùng cuûa Xô gan . Protein / db > 25 g/L keøm SAAG ≥ 11g/L laø dòch baùng cuûa suy tim, HC Budd-Chiari Cần lưu ý :Trong xơ gan có 20% case, Protein / db > 25 g/L . Do : + Sử dụng lợi tiểu , cứ giảm 10kg do lợi tiểu nồng độ protein/db tăng gấp đôi. + Nghiên cứu cho thấy 67% BN xơ gan có protein cao là do lợi tiểu . Số còn lại là do protein máu cao .
 41. 41. 4.Teá baøo vaø thaønh phaàn TB . (Dịch tăng áp protein thấp BC > 500 ; Neutro > 250 => NTB töï phaùt / thöù phaùt ở BN xơ gan) Lưu ý : Trong thời gian uống lợi tiểu liều cao, BC có thể > 1000/ml Chẩn đoán tăng BC do lợi tiểu , phải biết : (1)BC trước sử dụng lợi tiểu thấp và bình thường có lympho ưu thế (2) Tăng BC không giải thích được ( không sốt, không đau bụng…) -Nếu dịch máu do chạm mạch : - Dịch màu hồng ( 10.000 HC/ml) . Cứ 250HC có 1Neutrophil đi theo => 10.000/ 250 = 40 neutrophil ( không do phản ứng VPM)  Neutrophil/db = 260/ml . Thì sau khi trừ 40 Neutro, =220Neutro/db không đủ tiêu chuẩn chẩn đoán VPMNKNP . -Dịch màu đỏ máu không đông ( 50.000HC ),nếu máu ri nhiều ngày rồi, neutro đã bị phân hũy. =>tính như trên có thể ra số (-). 5.Caùc phaàn coøn laïi: LDH, Glucose, … Giúp phân biệt VPMNKNP/TP
 42. 42. Baùng buïng vôùi SAAG cao ( ≥11g/l ) Xô gan maát buø : Protein /DMB = 10-20g / l ( Neáu < 10 g /L .Nguy cô nhieãm truøng dòch baùng) Ñaëc ñieåm cuûa VPMNK töï phaùt : -Dòch baùng treân BN xô gan Child B / C . -Bieåu hieän laâm saøng : soát ,ñau buïng, HC suy teá baøo gan naëng leân , coù hoaëc khoâng coù trieäu chöùng laâm saøng . Coâng thöùc BC trong maùu ngoaïi bieân BT . -Protein /DMB < 10g/L . -Caáy DMB : (+)1 loaïi vi truøng ,thường làGram (-).
 43. 43. Baùng buïng vôùi SAAG cao ( ≥11g/l ) Ñaëc ñieåm cuûa VPMNK thứ phaùt ( do thuûng ruoät , vôû ruoät thöøa …) :  Dòch baùng treân BN xô gan Child B / C .  Laâm saøng : soát ,ñau buïng- phản ứng thành bụng, HC suy teá baøo gan naëng leân  Đại thể DMB: dòch muû, nhuộm Gram (+)  XN sinh hóa :Protein /db >10g/L . Glucose /db < 50% Glucose maùu . LDH cao hơn LDH máu . Bilirubin/db > bilirubin/máu => Thủng túi mật  BC trong dòch MB raát cao .Neutro chieám ña soá .  Caáy DMB : >1 loaïi vi truøng  Xét nghieäm khaùc :CTM , sieâu aâm buïng ,Xquang bụng đứng, CTScan.
 44. 44. Baùng buïng vôùi SAAG cao ( ≥11g/l ) 1.Suy tim phaûi/ toaøn boä : -Laâm saøng Gan to + phuø chaân baùng buïng +/- TDMP + Aâm thoåi cuûa hôû 3 laù cô naêng … -Protein / db > 25g/L -XN khaùc :Xquang ngöïc thaúng , sieâu aâm tim ,ECG, sieâu aâm buïng ,NT-ProBNP. 2.Vieâm maøng ngoaøi tim co thaét : -Laâm saøng :TM coå noåi , maïch nghòch . Tieáng gõ maøng tim,baùng buïng. -CLS :-Xquang : voâi hoùa maøng tim. -ECG, ECHO tim , CTScan cho chaån ñoaùn xaùc ñònh 3.HC Budd-Chiari :-Laâm saøng :Gan to ñau + Baùng buïng. -Protein / db raát cao (Budd-Chiari cấp) -Protein / db thấp (Budd-Chiari mạn)
 45. 45. Baùng buïng vôùi SAAG thaáp ( < 11g/l ) 1.Lao maøng buïng: Dòch maøng buïng maøu vaøng chanh / maøu hoàng . -Protein / db cao ( Điển hình> 55g/L ) -Teá baøo trong DMB > 500 : Lym pho / ñôn nhaân chieám öu theá -XN khaùc : PCR lao (+) , ADA cao ,VS raát cao , IDR (+) Xquang phoåi Tieâu chuaån vaøng cho chaån ñoùan lao maøng buïng : Noäi soi oå buïng –sinh thieát nang lao Hiện nay ADAvới độ nhạy và độ đặc hiệu cao, đang thay thế dần Noäi soi oå buïng –sinh thieát 2.K maøng buïng : Dòch maøng buïng maøu ñoû maùu / hoàng / vaøng chanh. LDH vaø Protein trong DMB cao . Cell-Block : tìm TB aùc tính XN khaùc :Sieâu aâm buïng vaø CT Scan tìm khoái u nguyeân phaùt. Noäi soi oå buïng –sinh thieát , nếu Cell-Block không tìm thấy TB aùc tính
 46. 46. Baùng buïng vôùi SAAG thaáp ( < 11g/l ) 3.Báng döôõng traáp :Dòch MB ñuïc nhö söûa dosöï tích tuï môû ,noåi baät laø döôõng traáp trong DMB.Nguyeân nhaân thöôøng laø Lymphoma , taéc oáng ngöïc, moät vaøi case do xô gan . TG / DMB cao hôn TG huyeát thanh gaáp 2-8 laàn.có thể > 1000mg /ml. 4.Báng do tuïy : Hieám khi löôïng nhieàu , laø bieán chöùng cuûa vieâm tuïy caáp vôùi vôû nang giaû tuïy hoaëc vôû oáng tuïy . Noàng ñoä Amylase/ db > huyết thanh ( 1000-20.000 U/l) 5.HC thaän hö : Phuø traéng meàm toaøn thaân ,baét ñaàu ôû maët. Protein / DMB < 2,5 g/dl XN khaùc : Ñaïm nieäu /24 giôø > 3,5g . 6.Suy dinh döôõng : Phuø traéng meàmtoaøn thaân ,baét ñaàu ôû ngoïn chi. XN :Ñaïm maùu thaáp, Albumin giảm với A/G >1 7.HC Meigs : Adenoma buoàng tröùng + Ascites dòch thaám+ TDMP . XN khaùc: Sieâu aâm buïng ,xquang phoåi
 47. 47. BÀI TÂP PHÂN TÍCH DỊCH MÀNG BỤNG 1. Nhóm SV đã và đang đi trại tiêu hóa : Làm bài tập GV cho . 2.Nhóm SV còn lại. Làm bài tập của nhóm SV đã và đang đi trại tiêu hóa đề nghị .

×