Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dinh duong tien va hau phau

Hội nghị Gây Mê Hồi Sức năm 2018

 • Login to see the comments

Dinh duong tien va hau phau

 1. 1. DINH DÖÔÕNG BEÄNH NHAÂN TIEÀN HAÄU PHAÃU TS.BS TAÏ THÒ TUYEÁT MAI BEÄNH VIEÄN NHAÂN DAÂN GIA ÑÒNH
 2. 2. NOÄI DUNG 1. Muïc tieâu dinh döôõng ôû beänh nhaân coù phaåu thuaät. 2. Chieán löôïc caûi thieän dinh döôõng. - Kieåm soaùt ñöôøng maùu - Ngöøa suy dinh döôõng - Ngöøa suy ña taïng
 3. 3. NOÄI DUNG 1 MUÏC TIEÂU CAN THIEÄP DINH DÖÔÕNG ÔÛ BEÄNH NHAÂN PHAÃU THUAÄT
 4. 4. PHAÅU THUAÄT LAØ STRESS SANG CHAÁN ÑAËC BIEÄT NAËNG PHAÃU THUAÄT GIAÛM TÖÔÙI MAÙU HORMON STRESS QUAÙ TRÌNH VIEÂM TAÊNG DÒ HOÙA: ÑAÏM, ÑÖÔØNG, BEÙO SUY DINH DÖÔÕNG ÑEÀ KHAÙNG INSULIN TÖÛ VONG KHOÂNG LAØNH VEÁT THÖÔNG SUY ÑA TAÏNG CAÁP ÑÖÔØNG NUOÂI DÖÔÕNG TRÖÔÙC VAØ SAU PT KEÙM VAÄN MAÏCH BEÄNH NEÀN CUÏC MAÙU ÑOÂNG XUAÁT HUYEÁT
 5. 5. Duy trì vaø phuïc hoài chöùc naêng sinh lyù Carli et al, Anesthesiology Clin 2015; 33: 17 - 33 PHAÃU THUAÄT CHUAÅN BÒ TIEÀN PHAÃU PHAÃU THUAÄT HAÄU PHAÃU HOÀI PHUÏC
 6. 6. Giaûm phaûn öùng vieâm vaø quaù trình dò hoùa Gillis and Carli, Anesthesiology 2015; 123: 1455 - 1472
 7. 7. Mittal et al, Trends Mol Med 2014; 20: 214 - 223 Ngaên söï xaâm nhaäp cuûa vi khuaån ñöôøng ruoät vaøo maùu
 8. 8. NOÄI DUNG 2 CHIEÁN LÖÔÏC CAN THIEÄP DINH DÖÔÕNG ÔÛ BEÄNH NHAÂN PHAÅU THUAÄT
 9. 9. NOÄI DUNG 2 CHIEÁN LÖÔÏC DINH DÖÔÕNG CAÛI THIEÄN TIEÂN LÖÔÏNG ÑIEÀU TRÒ TRONG PHAÅU THUAÄT Caáp lieàu naïp carbohydrate tröôùc PT Khoâng nhòn quaù laâu tröôùc phaåu thuaät Lieàu naïp carbohydrate tröôùc thuaät PT Nuoâi döôõng tröôùc PT ñoái töôïng nguy cô Cho aên sôùm, 24-48 giôø sau phaåu thuaät Nuoâi döôõng baèng chaát taêng mieãn dòch 5-10 ngaøy tröôùc phaåu thuaät Annie Widlicka. Enteral Nutrition in the Cardiothoracic Intensive Care Unit: Challenges and Considerations. Nutr Clin Pract, 2008; 23; 510 Insulin KIEÅM SOAÙT ÑÖÔØNG MAÙU NGÖØA SUY ÑA CÔ QUAN NGÖØA SUY DINH DÖÔÕNG
 10. 10. NOÄI DUNG 2.1 KIEÅM SOAÙT ÑÖÔØNG MAÙU TRONG PHAÅU THUAÄT - Lôïi ích - Muïc tieâu - Bieän phaùp
 11. 11. LÔÏI ÍCH CUÛA KIEÅM SOAÙT ÑÖÔØNG MAÙU
 12. 12. NHOÙM ÑÖÔØNG MAÙU CAO COÙ TYÛ LEÄ BIEÁN CHÖÙNG VAØ TÖÛ VONG CAO HÔN ** PCM 37% 1,2 3,2 5,9 1,8 4,2 9,6 1,8 2,8 4,4 13,4 20,5 23,4 5,2 9,8 15 0 10 20 30 % Suy ña c ô quan Töû Nhoài maùu c ô tim Vieâm phoåi Suy thaän G/s < 200 mg/dl G/s 200-250 mg/dl G/s > 250 mg/dl R. Ascione, Inadequate blood glucose control is associated with in-hospital mortality and morbidity in diabetic and nondiabetic patients undergoing cardiac surgery. Circulation. 2008 July 8; 118(2): 113– 123. P< 0,001
 13. 13. MUÏC TIEÂU KIEÅM SOAÙT ÑÖÔØNG NGÖÔØI LÔÙN Lazar et al. Society of Thoracic Surgeons Blood Glucose Guideline Task Force. The Society of Thoracic Surgeons practice guideline series: Blood glucose management during adult cardiac surgery. Ann Thorac Surg 2009;87(2):663–669. XAÁP XÓ 140 MG/DL (7,8 MMOL/L) TREÛ EM 90- 180 MG/DL (5-10 MMOL/L) Betts P. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2009 Compendium Management of children and adolescents with diabetes requiring surgery.Pediatric Diabetes 2009: 10(Suppl. 12): 169–174
 14. 14. BIEÄN PHAÙP KIEÅM SOAÙT ÑÖÔØNG LIEÀU NAÏP CARBOHYDRATE Jose. Reducing preoperative fasting time: A trend based on evidence. World J Gastrointest Surg 2010 March 27; 2(3): 57-60. LIEÀU NAÏP GLUTAMIN-CARBOHYDRATE 3 GIÔØ TRÖÔÙC PHAÅU THUAÄT ÑEÂM TRÖÔÙC PT 800 ml Malto hay Glucose 12.5% 3 GIÔØ TRÖÔÙC PT 400 ml Malto hay Glucose 12.5% 15 g Glutamin 3,5 g Soy protein TÆNH MAÏCH Truyeàn Glucose 20%, 0,3g/kg/giôø (Ngöôøi 50kg, toác ñoä truyeàn 25 gioït/phuùt) ÑEÂM TRÖÔÙC PTTIEÂU HOÙA 800 ml Malto hay Glucose 12.5% 2 GIÔØ TRÖÔÙC PT 400 ml Malto hay Glucose 12.5% 3 GIÔØ TRÖÔÙC PT 400 ml Malto hay Glucose 12.5% BEÄNH NHAÂN ÑAÙI THAÙO ÑÖÔØNG
 15. 15. LIEÀU NAÏP CARBOHYDRATE ÔÛ BEÄNH ÑAÙI THAÙO ÑÖỜNG 3 GIÔØ TRÖÔÙC KHÔÛI MEÂ Gustafsson . Pre-operative carbohydrate loading may be used in type 2 diabetes patients. . Acta Anaesthesiol Scand. 2008 Aug;52(7):946-51 Ñöôønghuyeát(mmol/l) GIÔØ sau naïp 400 ml Carbohydrate 12,5% 0,5
 16. 16. LIEÀU NAÏP CARBOHYDRATE ÔÛ BEÄNH ÑAÙI THAÙO ÑÖỜNG HIEÄU QUAÛ Jodlowski T. Preoperative oral carbohydrate load in colorectal surgery reduces insulin resistance and may improve outcomes – preliminary results of prospective randomized study. Clin Nutr 2011;6(Supplements PP052):134. Thôøigian(ngaøy) P=0,018 P=0,056 P=0,002 - Caûi thieän hoaït ñoäng ruoät sau PT ñöôøng tieâu hoùa
 17. 17. LIEÀU NAÏP CARBOHYDRATE ÔÛ BEÄNH ÑAÙI THAÙO ÑÖỜNG HIEÄU QUAÛ Jodlowski T. Preoperative oral carbohydrate load in colorectal surgery reduces insulin resistance and may improve outcomes – preliminary results of prospective randomized study. Clin Nutr 2011;6(Supplements PP052):134. P=0,039 P=0,002 - Giaûm ñeà khaùng insulin Giaûm phaûn öùng vieâm
 18. 18. CAÁP CARBOHYDRATE TRÖÔÙC PHAÃU THUAÄT CAÛI THIEÄN TÌNH TRAÏNG ÑEÀ KHAÙNG INSULIN SAU PHAÃU THUAÄT ** PCM 37% -42 -18,00 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 Ñônvòthayñoåi Söïthay ñoåi ñoänhaïy insulin sau moã Chöùng Gluc ose uoáng Nygren J. Preoperative oral carbohydrate administration reduces postoperative insulin resistance. Clin Nutr 1998;17(2):65–71.
 19. 19. KIEÅM SOAÙT ÑÖÔØNG MAÙU BAÈNG INSULIN KHI PHAÅU THUAÄT CHÆ ÑÒNH ÑAÙI THAÙO ÑÖÔØNG Ngay trong khi phaåu thuaät Noàng ñoä pha: 1 ñôn vò Insulin/ml GLUCOSE MAÙU (mg/dl) GLUCOSE MAÙU (mmol/l) INSULIN (Ñôn vò/giôø) < 72 <4.0 0-0,5 72-106 4.0-5,9 1 108-160 6.0-8,9 2 162-196 9,0-10,9 3 198-304 11,0-16,9 4 > 306 > 17,0 6 R. Ascione, Inadequate blood glucose control is associated with in-hospital mortality and morbidity in diabetic and nondiabetic patients undergoing cardiac surgery. Circulation. 2008 July 8; 118(2): 113–123. KHOÂNG ÑAÙI THAÙO ÑÖÔØNG THÔØI GIAN 24 giôø Glucose/maùu > 144 mg/dl (> 8 mmol/l) Glucose/maùu > 126 mg/dl (>7 mmol/l) : 2 laàn lieân tieáp Neáu G/s< 4 mmol/l Buø 50G/s0,4 (g)
 20. 20. THEO DOÕI Ngaøy 1 Glucose/s > 200 mg/dl Chænh lieàu vaän maïch Moãi 30 phuùt Glucose/s 150- 200 mg/dl Moãi 60 phuùt Glucose/s 100- 150 mg/dl G/s< 15 mg/dl Insulin truyeàn oån trong 4 giôø Moãi 120 phuùt Ngaøy 2 Glucose/s 150- 200 mg/dl Moãi 2 giôø Glucose/s <150 mg/dl Moãi 4 giôø Ngaøy 3 NGÖNG Anthony, J Thorac Cardiovasc Surg 2003;125:1007-1021
 21. 21. CHÆNH LIEÀU INSULIN TRUYEÀN G/s 200-240 mg/dl -  G/s < 30 mg/dl -  G/s > 30 mg/dl -  G/s  0. Taêng 1 ñôn vò/giôø Giöõ toác ñoä Taêng 1 ñôn vò/giôø G/s 240-299 mg/dl - Bolus 4 ñôn vò Insulin. - Kieåm tra G/s. Moãi 30 phuùt G/s 300-359 mg/dl - Bolus 8 ñôn vò Insulin. - Kieåm tra G/s. Moãi 30 phuùt G/s >360 mg/dl - Bolus 12 ñôn vò Insulin. - Kieåm tra G/s. Moãi 30 phuùt CHUYEÅN INSULIN TIEÂM DÖÔÙI DA - Nuoâi 1800 kcal ñöôøng mieäng ngay khi coù theå (haäu phaåu ngaøy 3). - AÊn  50% : TDD insulin 3 ñôn vò ngay sau aên. - AÊn > 50% : TDD insulin 6 ñôn vò ngay sau aên CHUYEÅN THUOÁC HAÏ ÑÖÔØNG VIEÂN Haäu phaåu ngaøy 3
 22. 22. LIEÀU NEÀN Glucose/ s (mg/dl) Nhaïy Insulin Thöôøng duøng Ñeà khaùng Insulin 141-180 2 4 6 181-220 4 6 8 221-260 6 8 10 261-300 8 10 12 301-350 10 12 14 351-400 12 14 16 > 400 14 16 18 ½ toång lieàu, 1 laàn/ngaøy Lieàu INSULIN khi nuoâi aên qua oáng thoâng TOÅNG LIEÀU 1 ñôn vò Insulin/ 10-15 g carbohydrate 0,4-0,5 ñôn vò Insulin/kg LIEÀU TRÖÔÙC BÖÕA AÊN ½ toång lieàu, chia ñeàu caùc laàn aên/ngaøy LIEÀU BOÅ SUNG (neáu caàn) Long acting basal Insulin Regular Insulin: moãi 6 giôø Rapid acting Insulin: moãi 4 giôø Theâm vaøo lieàu tröôùc böõa aên Luigi. Cleveland Clinic Journal of Medicine, 76, S4, 2009, S53-59
 23. 23. NOÄI DUNG 2-2 NGAÊN SUY DINH DÖÔÕNG TIEÁN TRIEÅN SAU PHAÅU THUAÄT - Khoâng baét beänh nhaân nhòn ñoùi keùo daøi tröôùc phaåu thuaät - Nuoâi döôõng tröôùc phaåu thuaät ñoái töôïng nguy cô - Nuoâi aên sôùm sau phaåu thuaät + Tieâu hoùa + Tænh maïch
 24. 24. KHOÂNG ÑEÅ BEÄNH NHAÂN NHÒN ÑOÙI KEÙO DAØI TRÖÔÙC PHAÅU THUAÄT
 25. 25. THÔØI ÑIEÅM NGÖNG NUOÂI ÑÖÔØNG TIEÂU HOÙA DÒCH CÖÙNG 2 GIÔØ TRÖÔÙC MEÂ 6 GIÔØ TRÖÔÙC MEÂ Clinical Nutrition (2006) 25, 224–244; Clinical Nutrition (2009) 28, 378–386 Smith I. Perioperative fasting in adults and children: guidelines from the European Society of Anaesthesiology Eur J Anaesthesiol 2011;28(8):556–569 KHOÂNG ÑEÅ BEÄNH NHAÂN NHÒN ÑOÙI KEÙO DAØI TRÖÔÙC PHAÃU THUAÄT NGÖÔØI LÔÙN SÖÕA MEÏ-SÖÕA COÂNG THÖÙC-THÖÙC AÊN NÖÔÙC 2 GIÔØ TRÖÔÙC MEÂ 6 GIÔØ TRÖÔÙC MEÂ TREÛ > 6 THAÙNG SÖÕA MEÏ NÖÔÙC 2 GIÔØ TRÖÔÙC MEÂ 3 GIÔØ TRÖÔÙC MEÂ TREÛ ≤ 6 THAÙNG SÖÕA COÂNG THÖÙC 4 GIÔØ TRÖÔÙC MEÂ
 26. 26. UOÁNG NÖÔÙC ÑÖÔØNG ÑEÁN 2 GIÔØ TRÖÔÙC GAÂY MEÂTheåtíchdòchdaïdaøykhimoã(ml) Nöôùc ñöôøng Placebo Nhòn/ñeâm Möùckhaùt Nöôùc ñöôøng Placebo Nhòn/ñeâm Jan-P. Breuer Preoperative Oral Carbohydrate Administration to ASA III–IV Patients Undergoing Elective Cardiac Surgery(Anesth Analg 2006;103:1099–108)
 27. 27. CAÁP CARBOHYDRATE 2 GIÔØ TRÖÔÙC MOÃ CAÛI THIEÄN TÌNH TRAÏNG MAÁT CÔ SAU PHAÃU THUAÄT ** PCM 37% TSF: TRICEPS SKINFOLD THICKNESS; AMC: MID-ARM MUSCLE CIRCUMFERENCE -1 -1.20 -1.2 -0.50 -1.4 -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 Ñônvòthayñoåi TSF AMC Nöôùc Carbohy drtae Yuill et al. The administration of an oral carbohydrate-containing fluid prior to major elective upper-gastrointestinal surgery preserves skeletal muscle mass postoperatively—a randomised clinical trial. Clin Nutr 2005;24(1):32-37
 28. 28. NUOÂI DÖÔÕNG TRÖÔÙC PHAÅU THUAÄT ÑOÁI TÖÔÏNG NGUY CÔ
 29. 29. TYÛ LEÄ TÖÛ VONG SAU PHAÃU THUAÄT TIM CAO ÔÛ BEÄNH NHAÂN SUY DINH DÖÔÕNG ** PCM 37% Impact of body mass index and albumin on morbidity and mortality after cardiac surgery. Daniel t. Engelman. J Thorac Cardiovasc Surg 1999;118:866-873 16 7 8 9 3 5 7 3 3 0 5 10 15 20 % <20 20-30 >30 > 3,5 2,5-3,5 <2,5 BMI ALBUMIN/S(G/L)16 8 BEÄNH NHAÂN COÙ BMI <20, ALBUMIN/S < 2,5 G/L COÙ TYÛ LEÄ TÖÛ VONG CAO NHAÁT
 30. 30. BEÄNH NHAÂN SUY DINH DÖÔÕNG COÙ KHAÛ NAÊNG BÒ BIEÁN CHÖÙNG CAO HÔN VAØ THÔØI GIAN NAÈM VIEÄN DAØI HÔN ** PCM 37% 6,3 4,8 2,1 3,5 2,9 2,2 14,7 10,4 7,6 27 20 14 29 24 15 0 10 20 30 % Suy thaän Nhieãm khuaån huy eát Suy tim ICU>3ds Naèm vieän >10 ngaøy <2,5 2,5-3,5 >3,5 Albumin maùu: > 3,5 g/l: Bình thöôøng; 2,5-3,5g/l: Suy dinh döôõng trung bình; <2,5g/l: Suy dinh döôõng naëng Impact of body mass index and albumin on morbidity and mortality after cardiac surgery. Daniel t. Engelman. J Thorac Cardiovasc Surg 1999;118:866-873
 31. 31. BEÄNH NHAÂN SUY DINH DÖÔÕNG COÙ KHAÛ NAÊNG BÒ BIEÁN CHÖÙNG CAO HÔN VAØ THÔØI GIAN NAÈM VIEÄN DAØI HÔN ** PCM 37% BMI: > 30: BEÙO PHÌ; 20-30: BÌNH THÖÔØNG; < 20: SUY DINH DÖÔÕNG 8,6 3,5 3,5 8,6 3 3,6 16 9,4 9,6 31 18 17 34 20 19 0 10 20 30 40 % Suy thaän Vieâm phoåi Suy tim ICU>3ds Naèm vieän >10 ngaøy <20 20-30 >30 Impact of body mass index and albumin on morbidity and mortality after cardiac surgery. Daniel t. Engelman. J Thorac Cardiovasc Surg 1999;118:866-873
 32. 32. ÑOÁI TÖÔÏNG CAÀN CAN THIEÄP DINH DÖÔÕNG TRÖÔÙC PHAÅU THUAÄT PG-SGA: C Giaûm: >10-15% caân trong 6 thaùng Albumin/s: <30g/l (khoâng suy gan,thaän) BMI: < 18.5 MOÄT TRONG CAÙC DAÁU HIEÄU SAU ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition:Surgery including Organ Transplantation. Clinical Nutrition (2006) 25, 224–244
 33. 33. CAN THIEÄP DINH DÖÔÕNG TRÖÔÙC PHAÅU THUAÄT THÔØI GIAN PHÖÔNG THÖÙC PT CHÖÔNG TRÌNH Sonde Tieâu hoùaMieäng PT BAÙN KHAÅN PT KHAÅN 10-14 ngaøy 5 ngaøy Ngay sau moã - < 60% nhu caàu. - Choáng chæ ñònh Tænh maïch ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition:Surgery including Organ Transplantation. Clinical Nutrition (2006) 25, 224–244
 34. 34. NUOÂI AÊN SÔÙM SAU PHAÅU THUAÄT
 35. 35. NUOÂI AÊN SÔÙM QUA ÑÖØÔNG TIEÂU HOÙA 1. Nuoâi tieâu hoùa sôùm vaø tieân löôïng 2. Nguy cô beänh lyù tieâu hoùa ôû beänh nhaân thôû maùy. 3. Bieán chöùng tieâu hoùa ôû beänh nhaân coù duøng vaän maïch 4. Kyõ thuaät thöïc hieän nuoâi tieâu hoùa sôùm ôû beänh nhaân naëng
 36. 36. NUOÂI TIEÂU HOÙA SÔÙM ÔÛ BEÄNH NHAÂN ÑANG DUØNG VAÄN MAÏCH Ngaøy sau khi ñaët noäi khí quaûn Nuoâi aên sôùm Nuoâi aên muoän Tyûleäsoángsoùt(%) Nuoâi aên sôùm: Trong voøng 48 giôø sau ñaët noäi khí quaûn, thôû maùy Imran Khalid. Early enteral nutrition and outcomes of critically ill patients treated with vasopressors and mechanical ventilation. Am J Crit Care 2010;19:261-268
 37. 37. GIAÛM CUNG LÖÔÏNG TIM Hoaït hoùa heä giao caûm PEEP CAO THÔÛ MAÙY Giaûi phoùng protein tieàn vieâm (IL-1, TNF) Toån thöông nieâm maïc ruoät VI KHUAÅN XAÂM NHAÄP TUAÀN HOAØN SUY ÑA TAÏNG NGUY CÔ beänh lyù tieâu hoùa ôû beänh nhaân thôû maùy Taêng 10 cm nöôùc Giaûm 31% CO Taêng Cathecholamin Taêng hoaït heä Renin- Angiotensin GIAÛM TÖÔÙI MAÙU MAÏC TREO RUOÄT Giaûm nhu ñoäng ruoät -Toàn löu - Chöôùng buïng - Xuaát huyeát tieâu hoùa - Nhoài maùu ruoät Gokhan. Chest 2001;119;1222-1241 PEEP: Positive end expiratory pressure
 38. 38. ** 30,7 9,1 15,4 5 20 4,6 9,2 1 0 10 20 30 40 % Vieâm phoåi hít Toàn löu Tieâu c haûy Ngöng EN Coùvaän maïc h Khoâng vaän maïc h Jerus. Nutrition Journal 2008, 7:6 P< 0,001 Bieán chöùng nuoâi tieâu hoùa ôû beänh nhaân duøng vaän maïch
 39. 39. 4 BÖÔÙC THÖÏC HIEÄN KHI NUOÂI TIEÂU HOÙA SÔÙM ÔÛ BEÄNH NHAÂN THÔÛ MAÙY ÑANG DUØNG VAÄN MAÏCH BÖÔÙC 1 XAÙC ÑÒNH ÑOÁI TÖÔÏNG NGUY CÔ CAO NHOÀI MAÙU RUOÄT BÖÔÙC 2 ÑAÙNH GIAÙ TÌNH TRAÏNG HUYEÁT ÑOÄNG CHO PHEÙP NUOÂI TIEÂU HOÙA - Lactate  2,5 mmol/l - Kieàm dö  2,5 meq/l - Huyeát aùp TB ≥ 60 mm Hg vôùi vaän maïch, khoâng caàn truyeàn dòch - Lieàu vaän maïch + Adrenalin, Noradrenalin  5 g/phuùt + Dopamin  10 g/kg/phuùt + Vasopressin  0,04 ñôn vò/phuùt - Ñaùi thaùo ñöôøng - Tim maïch - Suy dinh döôõng tröôùc moã - Phaåu thuaät lôùn
 40. 40. BÖÔÙC 3 DUNG DÒCH NUOÂI DÖÔÕNG BÖÔÙC 4 THEO DOÕI PHAÙT HIEÄN SÔÙM NHOÀI MAÙU RUOÄT MOÃI 6-8 GIÔØ LAÂM SAØNG - Buïng chöôùng - Nhu ñoäng ruoät thöa thôùt - Dòch daï daøy > 1200 ml/12 giôø - Buïng chöôùng caêng CAÄN LAÂM SAØNG - Quai ruoät daõn, thaønh ruoät daøy, nhieàu hôi. -Khí ôû khoaûng cöûa Carol. Practical Gastroenterology, 2009, P11-21 - Chuaån hay peptide base (Peptamen, pregestimil) - Khoâng xô - AÙp suaát thaåm thaáu < 700 mosm/l 4 BÖÔÙC THÖÏC HIEÄN KHI NUOÂI TIEÂU HOÙA SÔÙM ÔÛ BEÄNH NHAÂN THÔÛ MAÙY ÑANG DUØNG VAÄN MAÏCH
 41. 41. Hình aûnh ct cuûa nhoài maùu ruoät
 42. 42. THÔØI GIAN 24-48 GIÔØ SAU PHAÅU THUAÄT KHOÂNG MÔÛ BUÏNG Baét ñaàu Taêng 15ml 15 ml/giôø 8 giôø Carol 2012. Practices Safe. www.safe-practices.org Theå tích muïc tieâu 60 ml/giôø NUOÂI TIEÂU HOÙA SÔÙM sau phaåu thuaät TOÁC ÑOÄ MÔÛ BUÏNG Baét ñaàu Taêng 15ml 15 ml/giôø 12 giôø Theå tích muïc tieâu 60 ml/giôø SUY THAÄN Theå tích muïc tieâu 40 ml/giôø NGÖNG NUOÂI - Dòch daï daøy > 1200 ml/12 giôø, dòch toàn löu > 250 ml/laàn - Noân, trôù DÖÏ PHOØNG TOÀN LÖU - Phoái hôïp: Ery 200 mg vaø Primperan 10 mg moãi 12 giôø - Toái ña 7 ngaøy Gokhan. Chest 2001;119;1222-1241
 43. 43. PHOÁI HÔÏP DÒCH TRUYEÀN TRONG HAÄU PHAÅU CHEÁ ÑOÄ 4: Phoái hôïp nuoâi tieâu hoùa vaø tænh maïch GMS 2009, 7, 1-15 CHEÁ ÑOÄ 1: Nuoâi ñöôøng mieäng sôùm CHEÁ ÑOÄ 2: Nuoâi tænh maïch ngaén haïn CHEÁ ÑOÄ 3: Nuoâi TM ñuû nhu caàu BN: Khoâng SDD, aên ñuû N4 Nuoâi TM: Ñieän giaûi Nuoâi TH: Söõa chaùo töø N1 BN: Khoâng SDD, aên khoâng ñuû N4 Nuoâi TM: Ñieän giaûi, ñaïm, ñöôøng Ngoaïi bieân BN: SDD hay Khoâng SDD, aên khoâng ñuû N7 Khoâng SDD, nuoâi khoâng ñuû N14 Nuoâi TM: Ñieän giaûi, ñaïm, ñöôøng, beùo Trung öông BN: Khoâng nuoâi ñuû baèng tieâu hoùa Nuoâi TM: Ñieän giaûi, ñaïm, ñöôøng, beùo Ngoaïi bieân Nuoâi TH: ↑ daàn theo möùc dung naïp
 44. 44. CHEÁ ÑOÄ TIEÂU HOÙA TÆNH MAÏCH NUOÂI E (KCAL) NUOÂI E (KCAL) 1A 10-25 ml/giôø/20-24 giôø 200-500 Glucose10% 1000 ml 400 Acid amin10% 500ml 200 1B 10-25 ml/giôø/20-24 giôø 200-500 Glucose10% 1000 ml 400 Acid amin10% 750ml 300 Beùo 20% 250 ml 500 2 50 ml/giôø/20-24 giôø 1000 Glucose 20% 1000 ml 800 Acid amin10% 750ml 300 3 75 ml/giôø/20-24 giôø 1500 Glucose 10% 500 ml 200 Acid amin10% 500ml 200 4 100 ml/giôø/20-24 giôø 2000 125 ml/giôø/20-24 giôø 2500 GMS 2009, 7, 1-15 CHEÁ ÑOÄ 4
 45. 45. CHỌN ÑAÏM BEÙO KHI NUOÂI TÆNH MAÏCH BEÄNH NHAÂN PHAÅU THUAÄT CHOÏN ÑAÏM Glutamin 0,2-0,4g/kg Alanyl Glutamin 0,3-0,6g/kg 1,2-1,5g acid amin/kg, BCAA > 30% Thay ñoåi loaïi ñaïm theo beänh neàn 0,1g/kg/giôø
 46. 46. Keát quaû ñieàu trò cuûa 124 beänh nhaân caét gan ñöôïc nuoâi baèng acid amin coù noàng ñoä bcaa 35% vaø 15% Sheung-Tat. N.Engl J Med 1994; 331: 1547-1552 RR=0,66 RR=0,57 p=0,01 p=0,05 Khoûe:BCAA caáp 6-7% E Stress:BCAA caáp 20% E
 47. 47. Truyeàn 1,5g/kg acid amin coù 46% bcaa caûi thieän caân baèng nitrogen toát hôn coù 24% bcaa ôû bn phaãu thuaät do chaán thöông naëng Cerra. Ana Surg 1984; 199: 286-291 CaânbaèngNitrogen(g/ngaøy) RR=0,57 p=0,01 p=0,05 Khoûe:BCAA caáp 6-7% E Stress:BCAA caáp 20% E Test da taêng 60% Taêng Lympho: 1800 so vôùi 800/ml
 48. 48. SÖÏ BIEÁN ñoåi VEÀ KHAÛ NAÊNG söû duïng döôõng chaát ôû beänh nhaân xô gan Giulio Marchesini Et Al. Gastroenterology 2003;124;1792-1801 Caûi thieän dinh döôõng ôû beänh nhaân xô ganTaêng BCAA BCAA: Leucin Isoleucin Valin
 49. 49. THAY ÑOÅI THAØNH PHAÀN ñaïm/suy thaän Caûi thieän dinh döôõng ôû beänh nhaân suy thaän %sovôùibìnhthöôøng thaønh phaàn acid Amin daønh cho bn suy thaän 1. Theâm Arginin 2. Giaûm Met, Phe, Lys 3. Taêng BCAAs 4. Giaûm Thr, His 5. Taêng Tyrosin
 50. 50. CHỌN ÑAÏM BEÙO KHI NUOÂI TÆNH MAÏCH BEÄNH NHAÂN PHAÅU THUAÄT 100g/tuaàn beùo töø daàu naønh neáu TPN>1 tuaàn CHOÏN BEÙO Baét ñaàu PN ngay sau khi keát thuùc phaãu thuaät Coù 15 mmol phospho/1 lít beùo nhuû töông Öu tieân beùo töø OÂ liu + Omega 3, lieàu 1,5 g/kg 0,1g/kg/giôø, khoâng quaù 0,27 g/kg/giôø Neân duøng beùo 20% hôn 10%
 51. 51. Caùc loïai nhuõ dòch beùo DAÀU NAØNH Intralipid Intralipos Lipovenous DAÀU DÖØA Lipofundin MCT/LCT SMOF DAÀU OLIU Clinoleic SMOF DAÀU CAÙ Lipidem Omegaven SMOF OMEGA 6 LCT MCT OMEGA 9 OMEGA 3 KHÔÛI ÑOÄNG VIEÂM KHAÙNG VIEÂM
 52. 52. MAYER K et al, Curr Opin Clin Nutr Metab Care 9: 140-148 (2006) Omega-6, GAÂY TAÊNG tình trang vieâm TRONG PHAÛN ÖÙNG SIRS ÑOÀNG THÔØI ÖÙC CHEÁ PHAÛN ÖÙNG CARS. BEÙO COÙ OMEGA 6
 53. 53. Nhöõng taùc ñoäng ñöôïc qui ñònh cuûa nhuõ dòch triglycerides chuoãi daøi döïa vaøo W-6 vaø daàu caù döïa vaøo W-3 treân chöùc naêng mieãn dòch ôû nhöõng beänh nhaân nhieãm truøng MAYER K et al, Curr Opin Clin Nutr Metab Care 9: 140-148 (2006) BEÙO COÙ OMEGA 3 Omega-3, giuùp kieåm soaùt tình trang vieâm
 54. 54. n= 256 beänh nhaân phaåu thuaät vuøng buïng, 127 PN baèng beùo coù omega 3 (MLF541), 129 PN baèng beùo ñaäu naønh (LCT). Wichmann et al (2007) Crit Care Med 35/3, 700-706 Thôøi gian naèm vieän (ngaøy) Thôøi gian naèm vieän nhoùm truyeàn beùo coù Omega-3 ngaén hôn nhoùm truyeàn beùo töø daàu naønh 5 ngaøy
 55. 55. ESPEN 2009 Beùo töø daàu OÂ liu ESPEN Guidelines on PN: Intensive careClinical Nutrition 28 (2009) 387–400 Druml, JPEN J Parenter Enteral Nutr. 1998 Jul-Aug;22(4):217-23. Qian Li, Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, 2014, 115, 222–228 DRUML, 1998 Chuyeån hoùa toát ôû beänh nhaân phaãu thuaät coù suy gan Dung naïp toát ôû beänh naëng Beùo 0,27g/kg/giôø QIAN LI,2014 Hoài tænh toát hônBeùo 100g Ngay sau phaãu thuaät Beùo coù Omega 3 -Ruùt ngaén thôøi gian naèm vieän. -Taêng mieàn dòch -Giaûm tình traïng vieâm
 56. 56. NEÂN DUØNG lipid 20% hôn 10% Lipid 20%: Coù möùc haáp thu lipid nhanh hôn  Giaûm TG/maùu  Giaûm Cholesterol/maùu Triglyceride - GLYCEROL - Fatty acid PHOSPHOLIPID Lipase FREE FATTY ACID Chuyeån hoùa lipid tyû leä thuaän vôùi tyû leä Phospholipid/Glycerol (P/G) Chu trình Citric Acetyl CoA taïo E 25g trong lipid 10 vaø 20% P/G beùo 10%= 8/25=0,32 P/G beùo 20%= 12/25=0,48 LIPID 10%: 8g LIPID 20%: 12g
 57. 57. NOÄI DUNG 2-3 NGÖØA SUY ÑA TAÏNG - Boå sung chaát naâng mieãn dòch - Caáp lieàu naïp Carbohydrate tröôùc phaåu thuaät
 58. 58. BOÅ SUNG CHAÁT NAÂNG MIEÃN DÒCH TRONG NUOÂI DÖÔÕNG TRÖÔÙC PHAÅU THUAÄT ÑOÁI TÖÔÏNG CAÀN LIEÀU 0,2-0,4 g/kg 5-7 ngaøy GLUTAMIN > 70 tuoåi 12,5 g Phaåu thuaät phöùc taïp keùo daøi Coù phaåu thuaät tim tröôùc ñoù 1-3,3 g 1,3 g ARGININ OMEGA 3 NUCLEOTIDE Robert Tepaske. J Parenter Enteral Nutr 2007; 31; 173 THÔØI GIAN Tieåu ñöôøngSuy tim
 59. 59. ** PCM 37% 948 1529 228 685 829 3375 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 ml Ma ùu truy eàn Huy eát tha nh truy eàn Ca ân ba èng d òc h sa u moã Boåsung c haát naâng mieãn dòc h Chöùng Robert. Glycine does not add to the beneficial effects of perioperative oral immune-enhancing nutritionsupplements in high-risk cardiac surgery patients. J Parenter Enteral Nutr 2007; 31; 173 P< 0,05 BOÅ SUNG CHAÁT NAÂNG MIEÃN DÒCH TRONG NUOÂI DÖÔÕNG TRÖÔÙC PHAÅU THUAÄT CAÛI THIEÄN CHÖÙC NAÊNG TUAÀN HOAØN
 60. 60. ** PCM 37% 16,6 50 16,6 41,7 0 20 40 60 80 100 % ÑA NHIEÃM VIEÂM PHOÅI Boåsung c haát naâng mieãn dòc h Chöùng Robert. Glycine does not add to the beneficial effects of perioperative oral immune-enhancing nutritionsupplements in high-risk cardiac surgery patients. J Parenter Enteral Nutr 2007; 31; 173 P< 0,05 BOÅ SUNG CHAÁT NAÂNG MIEÃN DÒCH TRONG NUOÂI DÖÔÕNG TRÖÔÙC PHAÅU THUAÄT CAÛI THIEÄN CHÖÙC NAÊNG MIEÃN DÒCH
 61. 61. CAÛI THIEÄN TYÛ LEÄ TÖÛ VONG Alessandro, Crit Care Med 2006 Vol. 34, No. 9, 2325-2333
 62. 62. ** PCM 37% 10,7 15 18 55,4 76,7 77,3 0 20 40 60 80 100 %beänhnhaâncaànhoåtrôïvaän maïch TRÖÔÙC MOÃ SAU MOÃ Carbohy drate Plac ebo Nhòn Hoå trôï vaän maïch: EPINEPHRINE, ENOSIMONE, DOPAMINE ≥ 5g/kg/phuùt Jan-P. Breuer, Preoperative Oral Carbohydrate Administration to ASA III–IV Patients Undergoing Elective Cardiac Surgery. Anesth Analg 2006;103:1099–108 CAÁP CARBOHYDRATE TRÖÔÙC MOÃ GIAÛM TYÛ LEÄ BEÄNH NHAÂN CAÀN VAÄN MAÏCH SAU MOÃ P> 0,05 P= 0,02
 63. 63. KEÁT LUAÄN Beänh nhaân phaåu thuaät caàn Kieåm soaùt ñöôøng maùu Nhòn qua ñeâm Ñoái töôïng nguy cô TRÖÔÙC PHAÃU THUAÄT Theo doõi huyeát ñoäng Uoáng ñeán 2 giôø tröôùc gaây meâ Naïp carbohydrate tröôùc PT Nuoâi döôõng tröôùc PT Boå sung chaát naâng mieãn dòch TRONG VAØ SAU PHAÃU THUAÄT Nuoâi aên tieâu hoùa sôùm Nuoâi aên tænh maïch hoå trôï Loaïi ñaïm-beùo phuø hôïp
 64. 64. Xin caùm ôn söï chuù yù laéng nghe cuûa quyù vò

×