Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com 
GiGGGiii¶iiii BBBBμμμμiiii 
TTTTËËËËpppp TTTTiiiinnnn 
H...
Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com 
Ch−CCChhh−−−¬nnnngggg 1111:::: 
M 
éééétttt ssssèèèè kkk...
Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com 
Ch−CCChhh−−−¬nnnngggg 2222:::: 
C 
hhhh−−−−¬nnnngggg ttt...
Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com 
else eeelllssseee wwwwrrrriiiitttteeee((((''''KKKKhhhhoo...
Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com 
readlrrreeeaaadddlllnnnn 
eeeennnndddd. 
VVVVÝÝÝÝ DDDDôô...
Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com 
Ch−CCChhh−−−¬nnnngggg 3333:::: 
C 
ÊÊÊÊuuuu ttttrrrróóóó...
Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com 
Bài 4. 
aaaa)))) 
pppprrrrooooggggrrrraaaammmm bbbbaaaai...
Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com 
z:=zzz:::===aaaabbbbssss((((xxxx))))++++aaaabbbbssss((((...
Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com 
e:=eee:::===2222++++sssshhhh;;;; 
wwwwhhhhiiiilllleeee s...
Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com 
until uuunnntttiiilll ((((bbbb-cccc====22225555)))) aaaa...
Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com 
Ch−CCChhh−−−¬nnnngggg 4444:::: 
K 
iiiiÓÓÓÓuuuu dddd÷÷÷÷...
Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com 
VÝ VVVÝÝÝ DDDDôôôô 
Bài này cho kêt qu ngau nhiên nên kê...
Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com 
Bμi BBBμμμiii TTTThhhhùùùùcccc HHHHμμμμnnnnhhhh SSSSèèèè...
Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com 
Bμi BBBμμμiii TTTThhhhùùùùcccc HHHHμμμμnnnnhhhh SSSSèèèè...
Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com 
if iiifff ddddeeeemmmm0000 tttthhhheeeennnn 
wwwwrrrriii...
Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com 
Bμi BBBμμμiii ttttËËËËpppp cccchhhh−−−−¬nnnngggg 4444 
1...
Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com 
Bai BBBaaaiii 6666.... 
pppprrrrooooggggrrrraaaammmm bbb...
Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com 
readlrrreeeaaadddlllnnnn 
eeeennnndddd. 
VVVVÝÝÝÝ DDDDô ...
Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com 
chiêu, dòng th hai t trên xuông vi dòng th hai t dưi lên...
Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com 
Bài 10. 
pppprrrrooooggggrrrraaaammmm bbbbaaaaiiii111100...
Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com 
for fffooorrr iiii::::====1111 ttttoooo nnnn ddddoooo 
w...
Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com 
KÕt KKKÕÕÕttt qqqquuuu¶
Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com 
Ch−CCChhh−−−¬nnnngggg 5555:::: 
T 
hhhhaaaaoooo tttt¸ccc...
Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com 
Ch−CCChhh−−−¬nnnngggg 6666:::: 
C 
hhhh−−−−¬nnnngggg ttt...
Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com 
dung:=ddduuunnnggg:::===kkkkeeeeyyyypppprrrreeeessssssss...
Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com 
Bμi BBBμμμiii TTTThhhhùùùùcccc HHHHμμμμnnnnhhhh SSSSèèèè...
Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com 
vuong:=vvvuuuooonnnggg:::===ttttrrrruuuueeee;;;; 
eeeenn...
Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com 
Bμi BBBμμμiii ttttËËËËpppp cccchhhh−−−−¬nnnngggg 
1. SGK...
Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com 
bcnn:=bbbcccnnnnnn:::===aaaa****bbbb ddddiiiivvvv uuuucc...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Giải bài tập Tin học 11 SGK

118,229 views

Published on

Hướng dẫn giải bt sgk tin học 11

Published in: Education
 • Login to see the comments

Giải bài tập Tin học 11 SGK

 1. 1. Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com GiGGGiii¶iiii BBBBμμμμiiii TTTTËËËËpppp TTTTiiiinnnn HHHHääääcccc 11111111
 2. 2. Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com Ch−CCChhh−−−¬nnnngggg 1111:::: M éééétttt ssssèèèè kkkkhhhh¸iiii nnnniiiiÖÖÖÖmmmm vvvvÒÒÒÒ llllËËËËpppp ttttrrrr××××nnnnhhhh vvvvμμμμ nnnngggg«nnnn nnnngggg÷÷÷÷ llllËËËËpppp ttttrrrr××××nnnnhhhh BBBBμμμμiiii ttttËËËËpppp 1. Ngưi ta phi xây dng ngôn ng lap trình bac cao vì - Ngôn ng lap trình bac cao gân gũi vi t nhiên hơn, thuan tien cho ñông ño ngưi lap trình. - Ngôn ng lap trình bac cao nói chung không ph thuoc vào loi máy, cùng mot chương trình có the thc hien nhiêu máy khác nhau. - Chương trình viêt bang ngôn ng bac cao de hieu, de hieu chnh và de nâng câp hơn. - Ngôn ng lap trình bac cao cho phép làm viec vi nhiêu kieu d lieu và cách to chc d lieu ña dng, thuan tien cho mô t thuat toán. 2. Chương trình dch là chương trình ñac biet, có chc năng chuyen ñoi chương trình ñưc viêt trên ngôn ng lap trình bac cao thành chương trình thc hien ñưc trên máy tính. 3. - Biên dch: duyet, kiem tra, phát hien loi, xác ñnh chương trình nguôn có dch ñưc không. Dch toàn bo chương trình nguôn thành mot chương trình ñích có the thc hien trên máy và có the lưu tr li ñe s! dng vê sau khi cân. - Thông dch: lân lưt dch tng câu lenh ra ngôn ng máy rôi thc hiên ngay câu lenh va dch ñưc hoac thông báo loi nêu không dch ñưc. 4. Các ñiem khác nhau gia tên dành riêng và tên chuan: tên dành riêng không ñưc dùng khác vi ý nghĩa xác ñnh, tên chuan có the dùng vi ý nghĩa khác. 5. ðúng: tamgiac, bai5a, xemxonxiu_ngu... 6. C: 6,23® 6.23 E: A20 tên chưa có giá tr G: 4 + 6 H: ‘C ® ‘C’I: ‘TRUE’ “true” là hang logic.
 3. 3. Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com Ch−CCChhh−−−¬nnnngggg 2222:::: C hhhh−−−−¬nnnngggg ttttrrrr××××nnnnhhhh ®¬nnnn ggggiiii¶nnnn BBBBμμμμiiii TTTThhhhùùùùcccc HHHHμμμμnnnnhhhh SSSSèèèè 1111 --------------------------------------------------------------------*****-------------------------------------------------------------------- 1. S khác nhau gia hang có ñat tên và tên biên: Giá tr ca hang có ñat tên không thay ñoi khi thc hien chương trình còn giá tr ca biên có the thay ñoi ti tng thi ñiem thc hien chương trình. 2. Khai báo biên nham nhng mc ñích sau: - Xác ñnh kieu ca biên. Trình dch se biêt cách to chc ô nh cha giá tr ca biên. - ðưa tên biên vào danh sách các ñôi tưng ñưc chương trình qun lí. - Trình dch biêt cách truy cap giá tr ca biên và áp dng thao tác thích hp cho biên. 3. integer, real, extended, longint. 4. D 5. C 6. (1+ z) * (x + y / z) /(a -1/(1+ x * x * x * x)) 7. a) 2a ; b) b abc ; c) 2 b ; d) ac b 2 + a b 8. a) pppprrrrooooggggrrrraaaammmm bbbbaaaaiiii8888aaaa;;;; uuuusssseeeessss ccccrrrrtttt;;;; vvvvaaaarrrr xxxx,,,,yyyy::::rrrreeeeaaaallll;;;; kkkktttt::::bbbboooooooolllleeeeaaaannnn;;;; bbbbeeeeggggiiiinnnn ccccllllrrrrssssccccrrrr;;;; wwwwrrrriiiitttteeee((((''''NNNNhhhhaaaapppp xxxx:::: ''''))));;;;rrrreeeeaaaaddddllllnnnn((((xxxx))));;;; wwwwrrrriiiitttteeee((((''''NNNNhhhhaaaapppp yyyy:::: ''''))));;;;rrrreeeeaaaaddddllllnnnn((((yyyy))));;;; kkkktttt::::====ffffaaaallllsssseeee;;;; iiiiffff ((((((((yyyy1111)))) oooorrrr ((((yyyy====1111)))))))) aaaannnndddd ((((((((yyyyaaaabbbbssss((((xxxx)))))))) oooorrrr ((((yyyy====aaaabbbbssss((((xxxx)))))))))))) tttthhhheeeennnn kkkktttt::::====ttttrrrruuuueeee;;;; iiiiffff kkkktttt tttthhhheeeennnn wwwwrrrriiiitttteeee((((''''DDDDiiiieeeemmmm vvvvuuuuaaaa nnnnhhhhaaaapppp tttthhhhuuuuoooocccc pppphhhhaaaannnn ggggaaaacccchhhh cccchhhheeeeoooo''''))))
 4. 4. Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com else eeelllssseee wwwwrrrriiiitttteeee((((''''KKKKhhhhoooonnnngggg tttthhhhuuuuoooocccc''''))));;;; rrrreeeeaaaaddddllllnnnn eeeennnndddd. VVVVÝÝÝÝ DDDDôôôô b) pppprrrrooooggggrrrraaaammmm bbbbaaaaiiii8888;;;; uuuusssseeeessss ccccrrrrtttt;;;; vvvvaaaarrrr xxxx,,,,yyyy::::rrrreeeeaaaallll;;;; kkkktttt::::bbbboooooooolllleeeeaaaannnn;;;; bbbbeeeeggggiiiinnnn ccccllllrrrrssssccccrrrr;;;; wwwwrrrriiiitttteeee((((''''NNNNhhhhaaaapppp xxxx:::: ''''))));;;;rrrreeeeaaaaddddllllnnnn((((xxxx))));;;; wwwwrrrriiiitttteeee((((''''NNNNhhhhaaaapppp yyyy:::: ''''))));;;;rrrreeeeaaaaddddllllnnnn((((yyyy))));;;; kkkktttt::::====ffffaaaallllsssseeee;;;; iiiiffff ((((aaaabbbbssss((((yyyy))))====1111)))) aaaannnndddd ((((aaaabbbbssss((((xxxx))))====1111)))) tttthhhheeeennnn kkkktttt::::====ttttrrrruuuueeee;;;; iiiiffff kkkktttt tttthhhheeeennnn wwwwrrrriiiitttteeee((((''''DDDDiiiieeeemmmm vvvvuuuuaaaa nnnnhhhhaaaapppp tttthhhhuuuuoooocccc pppphhhhaaaannnn ggggaaaacccchhhh cccchhhheeeeoooo'''')))) eeeellllsssseeee wwwwrrrriiiitttteeee((((''''KKKKhhhhoooonnnngggg tttthhhhuuuuoooocccc''''))));;;; rrrreeeeaaaaddddllllnnnn eeeennnndddd. VVVVÝÝÝÝ DDDDôôôô Bài 9. rrrrooooggggrrrraaaammmm bbbbaaaaiiii9999;;;; uuuusssseeeessss ccccrrrrtttt;;;; ccccoooonnnnsssstttt ppppiiii==== 3333....1111444411116666;;;; vvvvaaaarrrr aaaa,,,,ssss::::rrrreeeeaaaallll;;;; bbbbeeeeggggiiiinnnn ccccllllrrrrssssccccrrrr;;;; rrrreeeeppppeeeeaaaatttt wwwwrrrriiiitttteeee((((''''NNNNhhhhaaaapppp bbbbaaaannnn kkkkiiiinnnnhhhh dddduuuuoooonnnngggg ttttrrrroooonnnn:::: ''''))));;;; rrrreeeeaaaaddddllllnnnn((((aaaa))));;;; iiiiffff aaaa0000 tttthhhheeeennnn wwwwrrrriiiitttteeeellllnnnn((((''''NNNNhhhhaaaapppp llllaaaaiiii!!!!''''))));;;; uuuunnnnttttiiiillll aaaa0000;;;; ssss::::====((((aaaa****aaaa****ppppiiii))))/2222;;;; wwwwrrrriiiitttteeee((((''''DDDDiiiieeeennnn ttttiiiicccchhhhpppphhhhaaaannnn ggggaaaacccchhhh cccchhhheeeeoooo:::: '''',,,,ssss::::8888::::3333))));;;;
 5. 5. Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com readlrrreeeaaadddlllnnnn eeeennnndddd. VVVVÝÝÝÝ DDDDôôôô Bài 10. pppprrrrooooggggrrrraaaammmm bbbbaaaaiiii11110000;;;; uuuusssseeeessss ccccrrrrtttt;;;; ccccoooonnnnsssstttt gggg==== 9999....8888;;;; vvvvaaaarrrr vvvv,,,, hhhh::::rrrreeeeaaaallll;;;; bbbbeeeeggggiiiinnnn ccccllllrrrrssssccccrrrr;;;; rrrreeeeppppeeeeaaaatttt wwwwrrrriiiitttteeee((((''''NNNNhhhhaaaapppp ddddoooo ccccaaaaoooo:::: ''''))));;;; rrrreeeeaaaaddddllllnnnn((((hhhh))));;;; iiiiffff hhhh0000 tttthhhheeeennnn wwwwrrrriiiitttteeeellllnnnn((((''''NNNNhhhhaaaapppp llllaaaaiiii!!!!''''))));;;; uuuunnnnttttiiiillll hhhh0000;;;; vvvv::::====ssssqqqqrrrrtttt((((2222****gggg****hhhh))));;;; wwwwrrrriiiitttteeee((((''''VVVVaaaannnn ttttoooocccc:::: '''',,,,vvvv::::8888::::3333))));;;; rrrreeeeaaaaddddllllnnnn eeeennnndddd. VVVVÝÝÝÝ DDDDôôôô
 6. 6. Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com Ch−CCChhh−−−¬nnnngggg 3333:::: C ÊÊÊÊuuuu ttttrrrróóóócccc rrrrÏÏÏÏ nnnnhhhh¸nnnnhhhh vvvvμμμμ llllÆÆÆÆpppp BBBBμμμμiiii TTTThhhhùùùùcccc HHHHμμμμnnnnhhhh SSSSèèèè 2222 --------------------------------------------------------------------*****-------------------------------------------------------------------- 1. SGK 2. Câu lenh ghép là mot câu lenh ñưc hp thành t nhiêu câu lenh thành phân. Câu lenh ghép nham thc hien thao tác gôm nhiêu thao tác thành phân. Moi thao tác thành phân ng vi mot câu lenh ñơn hoac mot câu l)nh ghép khác. Câu lenh ghép là mot trong các yêu tô ñe to kh năng chương trình có câu trúc. Các câu lenh ñat gia begin và end; Bài 3. PPPPrrrrooooggggrrrraaaammmm ttttoooonnnngggg1111aaaa;;;; UUUUsssseeeessss ccccrrrrtttt;;;; VVVVaaaarrrr SSSS:::: rrrreeeeaaaallll;;;; aaaa,,,, NNNN:::: iiiinnnntttteeeeggggeeeerrrr;;;; bbbbeeeeggggiiiinnnn ccccllllrrrrssssccccrrrr;;;; wwwwrrrriiiitttteeee((((''''NNNNhhhhaaaapppp aaaa:::: ''''))));;;;rrrreeeeaaaaddddllllnnnn((((aaaa))));;;; SSSS::::====1111....0000/aaaa;;;; NNNN::::====1111;;;; WWWWhhhhiiiilllleeee nnnn====111100000000 ddddoooo BBBBeeeeggggiiiinnnn SSSS::::====SSSS++++1111....0000/((((aaaa++++NNNN))));;;; NNNN::::====NNNN++++1111; EEEEnnnndddd; WWWWrrrriiiitttteeeellllnnnn((((''''TTTToooonnnngggg SSSS llllaaaa:::: '''',,,,SSSS::::8888::::4444))));;;; RRRReeeeaaaaddddllllnnnn EEEEnnnndddd. VVVVÝÝÝÝ DDDDôôôô
 7. 7. Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com Bài 4. aaaa)))) pppprrrrooooggggrrrraaaammmm bbbbaaaaiiii4444aaaa;;;; uuuusssseeeessss ccccrrrrtttt;;;; vvvvaaaarrrr xxxx,,,, yyyy,,,, zzzz::::rrrreeeeaaaallll;;;; bbbbeeeeggggiiiinnnn ccccllllrrrrssssccccrrrr;;;; wwwwrrrriiiitttteeee((((''''nnnnhhhhaaaapppp hhhhaaaaiiii ssssoooo xxxx vvvvaaaa yyyy:::: ''''))));;;; rrrreeeeaaaaddddllllnnnn((((xxxx,,,,yyyy))));;;; iiiiffff xxxx****xxxx++++yyyy****yyyy====1111 tttthhhheeeennnn bbbbeeeeggggiiiinnnn zzzz::::====((((xxxx****xxxx++++yyyy****yyyy))));;;; wwwwrrrriiiitttteeeellllnnnn((((''''ttttoooonnnngggg ccccaaaannnn ttttiiiimmmm:::: '''',,,,zzzz::::9999))));;;; eeeennnndddd; iiiiffff ((((xxxx****xxxx++++yyyy****yyyy1111)))) aaaannnndddd ((((yyyy====xxxx)))) tttthhhheeeennnn bbbbeeeeggggiiiinnnn zzzz::::====((((xxxx++++yyyy))));;;; wwwwrrrriiiitttteeeellllnnnn((((''''ttttoooonnnngggg ccccaaaannnn ttttiiiimmmm:::: '''',,,,zzzz::::9999))));;;; eeeennnndddd; iiiiffff ((((xxxx****xxxx++++yyyy****yyyy1111)))) aaaannnndddd ((((yyyyxxxx)))) tttthhhheeeennnn bbbbeeeeggggiiiinnnn zzzz::::====0000....5555;;;; wwwwrrrriiiitttteeeellllnnnn((((''''ttttoooonnnngggg ccccaaaannnn ttttiiiimmmm:::: '''',,,,zzzz))));;;; eeeennnndddd; rrrreeeeaaaaddddllllnnnn eeeennnndddd. VVVVÝÝÝÝ DDDDôôôô bbbb)))) pppprrrrooooggggrrrraaaammmm bbbbaaaaiiii4444b; uuuusssseeeessss ccccrrrrtttt;;;; vvvvaaaarrrr xxxx,,,,yyyy,,,,zzzz,,,,aaaa,,,,bbbb,,,,rrrr::::rrrreeeeaaaallll;;;; bbbbeeeeggggiiiinnnn ccccllllrrrrssssccccrrrr;;;; wwwwrrrriiiitttteeee((((''''NNNNhhhhaaaapppp xxxx:::: ''''))));;;;rrrreeeeaaaaddddllllnnnn((((xxxx))));;;; wwwwrrrriiiitttteeee((((''''NNNNhhhhaaaapppp yyyy:::: ''''))));;;;rrrreeeeaaaaddddllllnnnn((((yyyy))));;;; wwwwrrrriiiitttteeee((((''''NNNNhhhhaaaapppp ttttooooaaaa ddddoooo ttttaaaammmm hhhhiiiinnnnhhhh ttttrrrroooonnnn:::: ''''))));;;; rrrreeeeaaaaddddllllnnnn((((aaaa,,,,bbbb))));;;; wwwwrrrriiiitttteeee((((''''NNNNhhhhaaaapppp bbbbaaaannnn kkkkiiiinnnnhhhh rrrr:::: ''''))));;;;rrrreeeeaaaaddddllllnnnn((((rrrr))));;;; iiiiffff ssssqqqqrrrrtttt((((ssssqqqqrrrr((((xxxx-aaaa))))++++ssssqqqqrrrr((((xxxx-bbbb))))))))rrrr tttthhhheeeennnn bbbbeeeeggggiiiinnnn
 8. 8. Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com z:=zzz:::===aaaabbbbssss((((xxxx))))++++aaaabbbbssss((((yyyy))));;;; wwwwrrrriiiitttteeeellllnnnn((((''''ZZZZ==== '''',,,,zzzz::::3333::::3333))));;;; eeeennnndddd eeeellllsssseeee bbbbeeeeggggiiiinnnn zzzz::::====xxxx++++yyyy;;;; wwwwrrrriiiitttteeeellllnnnn((((''''ZZZZ==== '''',,,,zzzz::::3333::::3333))));;;; eeeennnndddd; rrrreeeeaaaaddddllllnnnn eeeennnndddd. VVVVÝÝÝÝ DDDDôôôô Bài 5. aaaa)))) PPPPrrrrooooggggrrrraaaammmm bbbbaaaaiiii5555aaaa;;;; UUUUsssseeeessss ccccrrrrtttt;;;; CCCCoooonnnnsssstttt nnnn====55550000;;;; VVVVaaaarrrr iiii:::: iiiinnnntttteeeeggggeeeerrrr;;;; YYYY::::rrrreeeeaaaallll;;;; BBBBeeeeggggiiiinnnn CCCCllllrrrrssssccccrrrr;;;; ffffoooorrrr iiii::::====1111 ttttoooo nnnn ddddoooo YYYY::::====iiii/((((iiii++++1111))));;;; WWWWrrrriiiitttteeee((((''''TTTToooonnnngggg YYYY:::: '''',,,,yyyy::::9999::::3333))));;;; RRRReeeeaaaaddddllllnnnn EEEEnnnndddd. VVVVÝÝÝÝ DDDDôôôô bbbb)))) pppprrrrooooggggrrrraaaammmm bbbbaaaaiiii5555bbbb;;;; uuuusssseeeessss ccccrrrrtttt;;;; vvvvaaaarrrr nnnn::::lllloooonnnnggggiiiinnnntttt;;;; eeee,,,,sssshhhh::::rrrreeeeaaaallll;;;; bbbbeeeeggggiiiinnnn ccccllllrrrrssssccccrrrr;;;; sssshhhh::::====1111/2222;;;; nnnn::::====2222;;;;
 9. 9. Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com e:=eee:::===2222++++sssshhhh;;;; wwwwhhhhiiiilllleeee sssshhhh====2222****1111eeee-11116666 ddddoooo bbbbeeeeggggiiiinnnn nnnn::::====nnnn++++1111;;;; sssshhhh::::====sssshhhh****((((1111/nnnn))));;;; eeee::::====eeee++++sssshhhh;;;; eeeennnndddd; wwwwrrrriiiitttteeeellllnnnn((((''''GGGGiiiiaaaa ttttrrrriiii eeee((((nnnn)))) llllaaaa:::: '''',,,,eeee::::11110000::::6666))));;;; rrrreeeeaaaaddddllllnnnn eeeennnndddd. VVVVÝÝÝÝ DDDDôôôô BBBBààààiiii 6666.... pppprrrrooooggggrrrraaaammmm BBBBaaaaiiii6666; uuuusssseeeessss ccccrrrrtttt;;;; vvvvaaaarrrr xxxx,,,, yyyy::::bbbbyyyytttteeee;;;; bbbbeeeeggggiiiinnnn ccccllllrrrrssssccccrrrr;;;; ffffoooorrrr xxxx::::====1111 ttttoooo 33336666 ddddoooo ffffoooorrrr yyyy::::====0000 ttttoooo 22220000 ddddoooo iiiiffff ((((xxxx++++yyyy====33336666)))) aaaannnndddd ((((2222****xxxx++++4444****yyyy====111100000000)))) tttthhhheeeennnn bbbbeeeeggggiiiinnnn wwwwrrrriiiitttteeeellllnnnn((((''''CCCCoooo '''',,,,xxxx,,,,'''' ccccoooonnnn GGGGaaaa''''))));;;; wwwwrrrriiiitttteeee((((''''CCCCoooo '''',,,,yyyy,,,,'''' ccccoooonnnn CCCChhhhoooo''''))));;;; eeeennnndddd; rrrreeeeaaaaddddllllnnnn eeeennnndddd. VVVVÝÝÝÝ DDDDôôôô Bài 7. pppprrrrooooggggrrrraaaammmm BBBBaaaaiiii7777; uuuusssseeeessss ccccrrrrtttt;;;; vvvvaaaarrrr bbbb,,,, cccc,,,, nnnn::::bbbbyyyytttteeee;;;; bbbbeeeeggggiiiinnnn ccccllllrrrrssssccccrrrr;;;; rrrreeeeppppeeeeaaaatttt wwwwrrrriiiitttteeee((((''''NNNNhhhhaaaapppp ttttuuuuooooiiii cccchhhhaaaa:::: ''''))));;;;rrrreeeeaaaaddddllllnnnn((((bbbb))));;;; wwwwrrrriiiitttteeee((((''''NNNNhhhhaaaapppp ttttuuuuooooiiii ccccoooonnnn:::: ''''))));;;;rrrreeeeaaaaddddllllnnnn((((cccc))));;;; iiiiffff ((((bbbb-cccc22225555)))) oooorrrr ((((bbbb2222****cccc)))) tttthhhheeeennnn wwwwrrrriiiitttteeeellllnnnn((((''''DDDDuuuu lllliiiieeeeuuuu kkkkhhhhoooonnnngggg hhhhoooopppp lllleeee,,,,nnnnhhhhaaaapppp llllaaaaiiii....''''))));;;;
 10. 10. Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com until uuunnntttiiilll ((((bbbb-cccc====22225555)))) aaaannnndddd ((((bbbb====2222****cccc))));;;; iiiiffff bbbb====2222****cccc tttthhhheeeennnn wwwwrrrriiiitttteeeellllnnnn((((''''HHHHiiiieeeennnn nnnnaaaayyyy ttttuuuuooooiiii cccchhhhaaaa ggggaaaapppp hhhhaaaaiiii llllaaaannnn ttttuuuuooooiiii ccccoooonnnn....'''')))) eeeellllsssseeee iiiiffff bbbb2222****cccc tttthhhheeeennnn wwwwrrrriiiitttteeeellllnnnn((((''''SSSSaaaauuuu '''',,,,bbbb-2222****cccc,,,,'''' nnnnaaaammmm ttttuuuuooooiiii cccchhhhaaaa sssseeee ggggaaaapppp ddddooooiiii ttttuuuuooooiiii ccccoooonnnn''''))));;;; rrrreeeeaaaaddddllllnnnn eeeennnndddd. VVVVÝÝÝÝ DDDDôôôô Bài 8. pppprrrrooooggggrrrraaaammmm BBBBaaaaiiii8888; uuuusssseeeessss ccccrrrrtttt;;;; vvvvaaaarrrr AAAA,,,, BBBB,,,, SSSStttt,,,, LLLLuuuuuuuu ::::rrrreeeeaaaallll;;;; nnnn::::bbbbyyyytttteeee;;;; bbbbeeeeggggiiiinnnn ccccllllrrrrssssccccrrrr;;;; wwwwrrrriiiitttteeee((((''''NNNNhhhhaaaapppp ssssoooo ttttiiiieeeennnn gggguuuuiiii:::: ''''))));;;;rrrreeeeaaaaddddllllnnnn((((aaaa))));;;; wwwwrrrriiiitttteeee((((''''NNNNhhhhaaaapppp ssssoooo ttttiiiieeeennnn nnnnhhhhaaaannnn:::: ''''))));;;;rrrreeeeaaaaddddllllnnnn((((bbbb))));;;; lllluuuuuuuu::::====AAAA;;;; nnnn::::====0000;;;; sssstttt::::====aaaa;;;; wwwwhhhhiiiilllleeee SSSStttt====BBBB ddddoooo bbbbeeeeggggiiiinnnn SSSStttt::::====SSSStttt++++lllluuuuuuuu****0000....000000003333; nnnn::::====nnnn++++1111;;;; eeeennnndddd; wwwwrrrriiiitttteeeellllnnnn((((''''SSSSoooo tttthhhhaaaannnngggg ccccaaaannnn llllaaaa:::: '''',,,,nnnn))));;;; rrrreeeeaaaaddddllllnnnn eeeennnndddd. VVVVÝÝÝÝ DDDDôôôô
 11. 11. Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com Ch−CCChhh−−−¬nnnngggg 4444:::: K iiiiÓÓÓÓuuuu dddd÷÷÷÷ lllliiiiÖÖÖÖuuuu ccccãããã ccccÊÊÊÊuuuu ttttrrrróóóócccc BBBBμμμμiiii TTTThhhhùùùùcccc HHHHμμμμnnnnhhhh SSSSèèèè 3333 --------------------------------------------------------------------*****-------------------------------------------------------------------- Bài 1. pppprrrrooooggggrrrraaaammmm ssssuuuummmm1111;;;; uuuusssseeeessss ccccrrrrtttt;;;; ccccoooonnnnsssstttt nnnnmmmmaaaaxxxx====111100000000;;;; ttttyyyyppppeeee MMMMyyyyaaaarrrrrrrraaaayyyy====aaaarrrrrrrraaaayyyy[[[[1111........nnnnmmmmaaaaxxxx]]]] ooooffff iiiinnnntttteeeeggggeeeerrrr;;;; vvvvaaaarrrr AAAA::::mmmmyyyyaaaarrrrrrrraaaayyyy;;;; ssss,,,,nnnn,,,,iiii,,,,kkkk::::iiiinnnntttteeeeggggeeeerrrr;;;; ppppoooossssiiii,,,,nnnneeeegggg::::iiiinnnntttteeeeggggeeeerrrr;;;; bbbbeeeeggggiiiinnnn ccccllllrrrrssssccccrrrr;;;; rrrraaaannnnddddoooommmmiiiizzzzeeee;;;; wwwwrrrriiiitttteeee((((''''NNNNhhhhaaaapppp nnnn:::: ''''))));;;;rrrreeeeaaaaddddllllnnnn((((nnnn))));;;; ffffoooorrrr iiii::::====1111 ttttoooo nnnn ddddoooo AAAA[[[[iiii]]]]::::====rrrraaaannnnddddoooommmm((((333300000000))))-rrrraaaannnnddddoooommmm((((333300000000))));;;; ffffoooorrrr iiii::::====1111 ttttoooo nnnn ddddoooo wwwwrrrriiiitttteeee((((AAAA[[[[iiii]]]]::::5555))));;;; wwwwrrrriiiitttteeeellllnnnn;;;; ffffoooorrrr iiii::::====1111 ttttoooo nnnn ddddoooo iiiiffff AAAA[[[[iiii]]]]0000 tttthhhheeeennnn ppppoooossssiiii::::====ppppoooossssiiii++++1111 eeeellllsssseeee iiiiffff AAAA[[[[iiii]]]]0000 tttthhhheeeennnn nnnneeeegggg::::====nnnneeeegggg++++1111;;;; wwwwrrrriiiitttteeeellllnnnn((((''''CCCCoooo '''',,,,ppppoooossssiiii,,,,'''' ssssoooo dddduuuuoooonnnngggg vvvvaaaa '''',,,,nnnneeeegggg,,,,'''' ssssoooo aaaammmm ttttrrrroooonnnngggg mmmmaaaannnngggg''''))));;;; wwwwrrrriiiitttteeee((((''''NNNNhhhhaaaapppp kkkk:::: ''''))));;;;rrrreeeeaaaaddddllllnnnn((((kkkk))));;;; ssss::::====0000;;;; ffffoooorrrr iiii::::====1111 ttttoooo nnnn ddddoooo iiiiffff AAAA[[[[iiii]]]] mmmmoooodddd kkkk ==== 0000 tttthhhheeeennnn ssss::::====ssss++++AAAA[[[[iiii]]]];;;; wwwwrrrriiiitttteeeellllnnnn((((''''TTTToooonnnngggg ccccaaaannnn ttttiiiinnnnhhhh llllaaaa:::: '''',,,,ssss))));;;; rrrreeeeaaaaddddllllnnnn eeeennnndddd.
 12. 12. Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com VÝ VVVÝÝÝ DDDDôôôô Bài này cho kêt qu ngau nhiên nên kêt qu ca các bn có the khác. Bài 2. pppprrrrooooggggrrrraaaammmm mmmmaaaannnngggg2222;;;; uuuusssseeeessss ccccrrrrtttt;;;; vvvvaaaarrrr AAAA::::aaaarrrrrrrraaaayyyy[[[[1111........111100000000]]]] ooooffff iiiinnnntttteeeeggggeeeerrrr;;;; nnnn,,,,iiii,,,,jjjj,,,,mmmmaaaaxxxx::::iiiinnnntttteeeeggggeeeerrrr;;;; bbbbeeeeggggiiiinnnn ccccllllrrrrssssccccrrrr;;;; wwwwrrrriiiitttteeee((((''''NNNNhhhhaaaapppp ssssoooo lllluuuuoooonnnngggg pppphhhhaaaannnn ttttuuuu:::: ''''))));;;;rrrreeeeaaaaddddllllnnnn((((nnnn))));;;; ffffoooorrrr iiii::::====1111 ttttoooo nnnn ddddoooo bbbbeeeeggggiiiinnnn wwwwrrrriiiitttteeee((((''''NNNNhhhhaaaapppp pppphhhhaaaannnn ttttuuuu tttthhhhuuuu '''',,,,iiii,,,,'''':::: ''''))));;;; rrrreeeeaaaaddddllllnnnn((((aaaa[[[[iiii]]]]))));;;; eeeennnndddd; mmmmaaaaxxxx::::====aaaa[[[[1111]]]];;;; ffffoooorrrr iiii::::====2222 ttttoooo nnnn ddddoooo iiiiffff aaaa[[[[iiii]]]]aaaa[[[[iiii-1111]]]] tttthhhheeeennnn mmmmaaaaxxxx::::====AAAA[[[[iiii]]]];;;; ffffoooorrrr jjjj::::====1111 ttttoooo nnnn ddddoooo iiiiffff aaaa[[[[jjjj]]]]====mmmmaaaaxxxx tttthhhheeeennnn wwwwrrrriiiitttteeeellllnnnn((((''''cccchhhhiiii ssssoooo pppphhhhaaaannnn ttttuuuu lllloooonnnn nnnnhhhhaaaatttt:::: '''',,,,jjjj))));;;; rrrreeeeaaaaddddllllnnnn eeeennnndddd. VVVVÝÝÝÝ DDDDôôôô Chú ý: Các bn s!a li chương trình ñe ñưa ra kêt qu hp lí, các ch sô ca phân t! ln nhât cùng nam trên mot dòng.
 13. 13. Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com Bμi BBBμμμiii TTTThhhhùùùùcccc HHHHμμμμnnnnhhhh SSSSèèèè 4444 --------------------------------------------------------------------*****-------------------------------------------------------------------- Bài 1. uuuusssseeeessss ccccrrrrtttt;;;; vvvvaaaarrrr AAAA::::aaaarrrrrrrraaaayyyy[[[[1111........222255550000]]]] ooooffff iiiinnnntttteeeeggggeeeerrrr;;;; nnnn,,,,iiii,,,,jjjj,,,,yyyy,,,,ddddeeeemmmm,,,,tttt::::iiiinnnntttteeeeggggeeeerrrr;;;; bbbbeeeeggggiiiinnnn ccccllllrrrrssssccccrrrr;;;; rrrraaaannnnddddoooommmmiiiizzzzeeee;;;; wwwwrrrriiiitttteeee((((''''NNNNhhhhaaaapppp nnnn:::: ''''))));;;;rrrreeeeaaaaddddllllnnnn((((nnnn))));;;; ffffoooorrrr iiii::::====1111 ttttoooo nnnn ddddoooo AAAA[[[[iiii]]]]::::====rrrraaaannnnddddoooommmm((((333300000000))))-rrrraaaannnnddddoooommmm((((333300000000))));;;; ffffoooorrrr iiii::::====1111 ttttoooo nnnn ddddoooo wwwwrrrriiiitttteeee((((AAAA[[[[iiii]]]]::::5555))));;;; wwwwrrrriiiitttteeeellllnnnn;;;; ddddeeeemmmm::::====1111;;;; ffffoooorrrr jjjj::::====nnnn ddddoooowwwwnnnnttttoooo 2222 ddddoooo ffffoooorrrr iiii::::====1111 ttttoooo jjjj-1111 ddddoooo iiiiffff AAAA[[[[iiii]]]]AAAA[[[[iiii++++1111]]]] tttthhhheeeennnn bbbbeeeeggggiiiinnnn tttt::::====aaaa[[[[iiii]]]];;;; aaaa[[[[iiii]]]]::::====aaaa[[[[iiii++++1111]]]];;;; AAAA[[[[iiii++++1111]]]]::::====tttt;;;; ddddeeeemmmm::::====ddddeeeemmmm++++1111;;;; eeeennnndddd; wwwwrrrriiiitttteeee((((''''SSSSaaaauuuu kkkkhhhhiiii ddddaaaaoooo '''',,,,ddddeeeemmmm,,,,'''' llllaaaannnn''''))));;;; ffffoooorrrr iiii::::====1111 ttttoooo nnnn ddddoooo wwwwrrrriiiitttteeee((((AAAA[[[[iiii]]]]::::7777))));;;; wwwwrrrriiiitttteeeellllnnnn;;;; rrrreeeeaaaaddddllllnnnn eeeennnndddd. VVVVÝÝÝÝ DDDDôôôô Bài này cho kêt qu là ngau nhiên.
 14. 14. Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com Bμi BBBμμμiii TTTThhhhùùùùcccc HHHHμμμμnnnnhhhh SSSSèèèè 5555 --------------------------------------------------------------------*****-------------------------------------------------------------------- Bài 1. pppprrrrooooggggrrrraaaammmm xxxxaaaauuuu;;;; uuuusssseeeessss ccccrrrrtttt;;;; vvvvaaaarrrr iiii,,,, xxxx::::bbbbyyyytttteeee;;;; SSSS:::: ssssttttrrrriiiinnnngggg;;;; kkkktttt::::bbbboooooooolllleeeeaaaannnn;;;; bbbbeeeeggggiiiinnnn ccccllllrrrrssssccccrrrr;;;; wwwwrrrriiiitttteeee((((''''NNNNhhhhaaaapppp xxxxaaaauuuu:::: ''''))));;;;rrrreeeeaaaaddddllllnnnn((((ssss))));;;; xxxx::::====lllleeeennnnggggtttthhhh((((SSSS))));;;; kkkktttt::::====ttttrrrruuuueeee;;;; ffffoooorrrr iiii::::====1111 ttttoooo xxxx ddddiiiivvvv 2222 ddddoooo iiiiffff SSSS[[[[iiii]]]]SSSS[[[[xxxx-iiii++++1111]]]] tttthhhheeeennnn kkkktttt::::====ffffaaaallllsssseeee;;;; iiiiffff kkkktttt tttthhhheeeennnn wwwwrrrriiiitttteeee((((''''XXXXaaaauuuu llllaaaa ppppaaaalllliiiinnnnddddrrrroooommmmeeee'''')))) eeeellllsssseeee wwwwrrrriiiitttteeee((((''''XXXXaaaauuuu kkkkhhhhoooonnnngggg llllaaaa ppppaaaalllliiiinnnnddddrrrroooommmmeeee''''))));;;; rrrreeeeaaaaddddllllnnnn eeeennnndddd. VVVVÝÝÝÝ DDDDôôôô Bài 2. pppprrrrooooggggrrrraaaammmm BBBBaaaaiiii2222;;;; uuuusssseeeessss ccccrrrrtttt;;;; vvvvaaaarrrr SSSS::::ssssttttrrrriiiinnnngggg;;;; iiii,,,,nnnn,,,,ddddeeeemmmm::::iiiinnnntttteeeeggggeeeerrrr;;;; cccchhhh::::cccchhhhaaaarrrr;;;; bbbbeeeeggggiiiinnnn ccccllllrrrrssssccccrrrr;;;; wwwwrrrriiiitttteeee((((''''NNNNhhhhaaaapppp xxxxaaaauuuu:::: ''''))));;;;rrrreeeeaaaaddddllllnnnn((((SSSS))));;;; ffffoooorrrr iiii::::====1111 ttttoooo lllleeeennnnggggtttthhhh((((SSSS)))) ddddoooo ssss[[[[iiii]]]]::::====uuuuppppccccaaaasssseeee((((ssss[[[[iiii]]]]))));;;; ffffoooorrrr cccchhhh::::====''''AAAA'''' ttttoooo ''''ZZZZ'''' ddddoooo bbbbeeeeggggiiiinnnn ddddeeeemmmm::::====0000;;;; ffffoooorrrr iiii::::====1111 ttttoooo lllleeeennnnggggtttthhhh((((ssss)))) ddddoooo iiiiffff ssss[[[[iiii]]]]====cccchhhh tttthhhheeeennnn ddddeeeemmmm::::====ddddeeeemmmm++++1111;;;;
 15. 15. Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com if iiifff ddddeeeemmmm0000 tttthhhheeeennnn wwwwrrrriiiitttteeeellllnnnn((((''''TTTTrrrroooonnnngggg xxxxaaaauuuu ccccoooo '''',,,,ddddeeeemmmm,,,,'''' cccchhhhuuuu '''',,,,cccchhhh))));;;; eeeennnndddd; rrrreeeeaaaaddddllllnnnn eeeennnndddd. VVVVÝÝÝÝ DDDDôôôô Bài 3. pppprrrrooooggggrrrraaaammmm aaaannnnhhhheeeemmmm;;;; uuuusssseeeessss ccccrrrrtttt;;;; vvvvaaaarrrr SSSS::::ssssttttrrrriiiinnnngggg;;;; iiii,,,,nnnn::::iiiinnnntttteeeeggggeeeerrrr;;;; bbbbeeeeggggiiiinnnn ccccllllrrrrssssccccrrrr;;;; wwwwrrrriiiitttteeee((((''''NNNNhhhhaaaapppp xxxxaaaauuuu:::: ''''))));;;;rrrreeeeaaaaddddllllnnnn((((ssss))));;;; wwwwhhhhiiiilllleeee ppppoooossss((((''''aaaannnnhhhh'''',,,,ssss)))) 0000 ddddoooo bbbbeeeeggggiiiinnnn nnnn::::====ppppoooossss((((''''aaaannnnhhhh'''',,,,ssss))));;;; ddddeeeelllleeeetttteeee((((SSSS,,,,nnnn,,,,3333))));;;; iiiinnnnsssseeeerrrrtttt((((''''eeeemmmm'''',,,,ssss,,,,nnnn))));;;; EEEENNNNDDDD; wwwwrrrriiiitttteeee((((''''XXXXaaaauuuu mmmmooooiiii:::: '''',,,,ssss))));;;; rrrreeeeaaaaddddllllnnnn eeeennnndddd. VVVVÝÝÝÝ DDDDôôôô
 16. 16. Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com Bμi BBBμμμiii ttttËËËËpppp cccchhhh−−−−¬nnnngggg 4444 1. Mng là kieu d lieu có câu trúc bi vì mng là kieu có câu trúc ñưc ñê cap ti sm nhât trong các ngôn ng lap trình. Nó ñưc xây dng t nhng kieu d lieu ñã có theo quy tac khuôn dng do ngôn ng lap trình cung câp. Nó ñưc dùng ñe ch ñnh mot nhóm ñôi tưng cùng mot tính chât nào ñó. 2. Chúng ta phi khai báo kích thưc mng bi vì ñe cách ñánh sô các phân t! ca nó. 3. real, boolean, integer, longint. 4. Tham chiêu ñên phân t! ca mng mot chiêu ñưc xác ñnh bi tên mng cùng vi ch sô, ñưc viêt trong cap ngoac [..] (Ví d A[1]). Còn tham chiêu ñên phân t! ca mng 2 chiêu ñưc xác ñnh bi tên mng cùng vi 2 ch sô ñưc phân cách bi dâu phay và viêt trong cap ngoac [..] (A[1,2]). Bài 5. uuuusssseeeessss ccccrrrrtttt;;;; vvvvaaaarrrr aaaa::::aaaarrrrrrrraaaayyyy[[[[1111........111100000000]]]] ooooffff iiiinnnntttteeeeggggeeeerrrr;;;; nnnn,,,,iiii,,,,dddd::::iiiinnnntttteeeeggggeeeerrrr;;;; ccccsssscccc::::bbbboooooooolllleeeeaaaannnn;;;; bbbbeeeeggggiiiinnnn ccccllllrrrrssssccccrrrr;;;; wwwwrrrriiiitttteeee((((''''NNNNhhhhaaaapppp nnnn:::: ''''))));;;;rrrreeeeaaaaddddllllnnnn((((nnnn))));;;; ffffoooorrrr iiii::::====1111 ttttoooo nnnn ddddoooo bbbbeeeeggggiiiinnnn rrrreeeeppppeeeeaaaatttt wwwwrrrriiiitttteeee((((''''NNNNhhhhaaaapppp pppphhhhaaaannnn ttttuuuu tttthhhhuuuu '''',,,,iiii,,,,'''':::: ''''))));;;; rrrreeeeaaaaddddllllnnnn((((aaaa[[[[iiii]]]]))));;;; iiiiffff aaaabbbbssss((((aaaa[[[[iiii]]]]))))1111000000000000 tttthhhheeeennnn wwwwrrrriiiitttteeeellllnnnn((((''''NNNNhhhhaaaapppp ssssoooo nnnnhhhhoooo hhhhoooonnnn 1111000000000000''''))));;;; uuuunnnnttttiiiillll aaaabbbbssss((((aaaa[[[[iiii]]]]))))====1111000000000000;;;; eeeennnndddd;;;; ccccsssscccc::::====ffffaaaallllsssseeee;;;; dddd::::====aaaa[[[[2222]]]]-aaaa[[[[1111]]]];;;; ffffoooorrrr iiii::::====2222 ttttoooo nnnn ddddoooo iiiiffff aaaa[[[[iiii++++1111]]]]-aaaa[[[[iiii]]]]====dddd tttthhhheeeennnn ccccsssscccc::::====ttttrrrruuuueeee;;;; iiiiffff ccccsssscccc tttthhhheeeennnn wwwwrrrriiiitttteeeellllnnnn((((''''DDDDaaaayyyy llllaaaa ccccaaaapppp ssssoooo ccccoooonnnngggg'''')))) eeeellllsssseeee wwwwrrrriiiitttteeee((((''''DDDDaaaayyyy kkkkhhhhoooonnnngggg llllaaaa ccccaaaapppp ssssoooo ccccoooonnnngggg''''))));;;; rrrreeeeaaaaddddllllnnnn eeeennnndddd.... VVVVÝÝÝÝ DDDDôôôô
 17. 17. Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com Bai BBBaaaiii 6666.... pppprrrrooooggggrrrraaaammmm bbbbaaaaiiii6666;;;; uuuusssseeeessss ccccrrrrtttt;;;; vvvvaaaarrrr AAAA::::aaaarrrrrrrraaaayyyy[[[[1111........111100000000]]]] ooooffff iiiinnnntttteeeeggggeeeerrrr;;;; iiii,,,,nnnn,,,,ddddeeeemmmm,,,,uuuu,,,,dddd::::iiiinnnntttteeeeggggeeeerrrr;;;; bbbbeeeeggggiiiinnnn ccccllllrrrrssssccccrrrr;;;; wwwwrrrriiiitttteeee((((''''NNNNhhhhaaaapppp ssssoooo lllluuuuoooonnnngggg pppphhhhaaaannnn ttttuuuu:::: ''''))));;;;rrrreeeeaaaaddddllllnnnn((((nnnn))));;;; ffffoooorrrr iiii::::====1111 ttttoooo nnnn ddddoooo bbbbeeeeggggiiiinnnn rrrreeeeppppeeeeaaaatttt wwwwrrrriiiitttteeee((((''''NNNNhhhhaaaapppp pppphhhhaaaannnn ttttuuuu tttthhhhuuuu '''',,,,iiii,,,,'''':::: ''''))));;;; rrrreeeeaaaaddddllllnnnn((((aaaa[[[[iiii]]]]))));;;; iiiiffff aaaabbbbssss((((AAAA[[[[iiii]]]]))))1111000000000000 tttthhhheeeennnn wwwwrrrriiiitttteeee((((''''NNNNhhhhaaaapppp ssssoooo 1111000000000000 OOOOKKKK''''))));;;; uuuunnnnttttiiiillll aaaabbbbssss((((AAAA[[[[iiii]]]]))))1111000000000000;;;; eeeennnndddd; ddddeeeemmmm::::====0000;;;; ffffoooorrrr iiii::::====1111 ttttoooo nnnn ddddoooo bbbbeeeeggggiiiinnnn iiiiffff aaaa[[[[iiii]]]] mmmmoooodddd 2222==== 0000 tttthhhheeeennnn ddddeeeemmmm::::====ddddeeeemmmm++++1111 eeeennnndddd; wwwwrrrriiiitttteeeellllnnnn((((''''SSSSoooo lllluuuuoooonnnngggg ssssoooo lllleeee:::: '''',,,,nnnn-ddddeeeemmmm))));;;; wwwwrrrriiiitttteeeellllnnnn((((''''SSSSoooo lllluuuuoooonnnngggg ssssoooo cccchhhhaaaannnn:::: '''',,,,ddddeeeemmmm))));;;; ffffoooorrrr iiii::::====1111 ttttoooo nnnn ddddoooo iiiiffff aaaa[[[[iiii]]]]1111 tttthhhheeeennnn bbbbeeeeggggiiiinnnn uuuu::::====2222;;;; wwwwhhhhiiiilllleeee ((((uuuu====ssssqqqqrrrrtttt((((AAAA[[[[iiii]]]])))))))) aaaannnndddd ((((AAAA[[[[iiii]]]] mmmmoooodddd uuuu 0000)))) ddddoooo uuuu::::====uuuu++++1111;;;; iiiiffff uuuussssqqqqrrrrtttt((((AAAA[[[[iiii]]]])))) tttthhhheeeennnn dddd::::====dddd++++1111;;;; eeeennnndddd; wwwwrrrriiiitttteeee((((''''SSSSoooo lllluuuuoooonnnngggg ssssoooo nnnngggguuuuyyyyeeeennnn ttttoooo:::: '''',,,,dddd))));;;;
 18. 18. Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com readlrrreeeaaadddlllnnnn eeeennnndddd. VVVVÝÝÝÝ DDDDô Bài 7. pppprrrrooooggggrrrraaaammmm bbbbaaaaiiii7777;;;; uuuusssseeeessss ccccrrrrtttt;;;; vvvvaaaarrrr nnnn,,,, iiii::::wwwwoooorrrrdddd;;;; ffff,,,, ffff1111,,,,ffff2222::::wwwwoooorrrrdddd;;;; bbbbeeeeggggiiiinnnn ccccllllrrrrssssccccrrrr;;;; rrrreeeeppppeeeeaaaatttt wwwwrrrriiiitttteeee((((''''NNNNhhhhaaaapppp NNNN:::: ''''))));;;;rrrreeeeaaaaddddllllnnnn((((nnnn))));;;; iiiiffff nnnn2222 tttthhhheeeennnn wwwwrrrriiiitttteeeellllnnnn((((''''NNNNhhhhaaaapppp NNNN2222 OOOOKKKK!!!!''''))));;;; uuuunnnnttttiiiillll nnnn====2222;;;; ffff1111::::====1111;;;; ffff2222::::====2222;;;; ffffoooorrrr iiii::::====3333 ttttoooo nnnn ddddoooo bbbbeeeeggggiiiinnnn ffff::::====ffff1111++++ffff2222;;;; ffff1111::::====ffff2222;;;; ffff2222::::====ffff;;;; eeeennnndddd; wwwwrrrriiiitttteeee((((''''SSSSoooo ffffiiiibbbboooonnnnaaaaxxxxiiii tttthhhhuuuu '''',,,,nnnn,,,,'''' llllaaaa '''' ,,,,ffff))));;;; rrrreeeeaaaaddddllllnnnn eeeennnndddd. VVVVÝÝÝÝ DDDDôôôô CCCChhhh−−−−¬nnnngggg ttttrrrr××××nnnnhhhh tttthhhhùùùùcccc hhhhiiiiÖÖÖÖnnnn ®ÕÕÕÕnnnn NNNNmmmmaaaaxxxx====11110000000000001111.... BBBBààààiiii 8888.... Chương trình thc hien viec hoán ñoi v trí dòng th i vi dòng th N-i+1, nghĩa là hoán ñoi v trí dòng ñâu tiên vi dòng cuôi cùng ca mng hai
 19. 19. Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com chiêu, dòng th hai t trên xuông vi dòng th hai t dưi lên,… Viec hoán ñoi v trí dòng th i vi dòng ñôi xng vi nó ñưc thc hien khi i nhan giá tr t 1 ñên N, làm cho moi dòng ñưc hoán ñoi v trí 2 lân. Vì vay mng A sau khi hoán ñoi không thay ñoi so vi ban ñâu. Bài 9. pppprrrrooooggggrrrraaaammmm bbbbaaaaiiii9999;;;; uuuusssseeeessss ccccrrrrtttt;;;; vvvvaaaarrrr AAAA::::aaaarrrrrrrraaaayyyy[[[[1111........11115555,,,,1111........11115555]]]] ooooffff iiiinnnntttteeeeggggeeeerrrr;;;; NNNN,,,, iiii,,,, jjjj,,,, mmmmaaaaxxxx,,,, iiiinnnndddd,,,, vvvvsssspppp::::iiiinnnntttteeeeggggeeeerrrr;;;; bbbbeeeeggggiiiinnnn ccccllllrrrrssssccccrrrr;;;; wwwwrrrriiiitttteeee((((''''NNNNhhhhaaaapppp NNNN:::: ''''))));;;;rrrreeeeaaaaddddllllnnnn((((nnnn))));;;; ffffoooorrrr iiii::::====1111 ttttoooo nnnn ddddoooo ffffoooorrrr jjjj::::====1111 ttttoooo nnnn ddddoooo bbbbeeeeggggiiiinnnn wwwwrrrriiiitttteeee((((''''NNNNhhhhaaaapppp AAAA[[[['''',,,,iiii,,,,'''',,,,'''',,,,jjjj,,,,'''']]]]:::: ''''))));;;; rrrreeeeaaaaddddllllnnnn((((AAAA[[[[iiii,,,,jjjj]]]]))));;;; eeeennnndddd; ffffoooorrrr iiii::::====1111 ttttoooo nnnn ddddoooo bbbbeeeeggggiiiinnnn mmmmaaaaxxxx::::====AAAA[[[[1111,,,,iiii]]]];;;;iiiinnnndddd::::====1111;;;; ffffoooorrrr jjjj::::====2222 ttttoooo nnnn ddddoooo iiiiffff AAAA[[[[jjjj,,,,iiii]]]] mmmmaaaaxxxx tttthhhheeeennnn bbbbeeeeggggiiiinnnn mmmmaaaaxxxx::::====AAAA[[[[jjjj,,,,iiii]]]];;;; iiiinnnndddd::::====jjjj;;;; eeeennnndddd; vvvvsssspppp::::====AAAA[[[[iiii,,,,iiii]]]];;;; AAAA[[[[iiii,,,,iiii]]]]::::====mmmmaaaaxxxx;;;; AAAA[[[[iiiinnnndddd,,,,iiii]]]]::::====vvvvsssspppp;;;; eeeennnndddd; ffffoooorrrr iiii::::====1111 ttttoooo nnnn ddddoooo bbbbeeeeggggiiiinnnn wwwwrrrriiiitttteeeellllnnnn;;;; ffffoooorrrr jjjj::::====1111 ttttoooo nnnn ddddoooo wwwwrrrriiiitttteeee((((AAAA[[[[iiii,,,,jjjj]]]]::::3333))));;;; eeeennnndddd; wwwwrrrriiiitttteeeellllnnnn;;;; rrrreeeeaaaaddddllllnnnn eeeennnndddd. VVVVÝÝÝÝ DDDDôôôô
 20. 20. Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com Bài 10. pppprrrrooooggggrrrraaaammmm bbbbaaaaiiii11110000;;;; uuuusssseeeessss ccccrrrrtttt;;;; vvvvaaaarrrr SSSS::::ssssttttrrrriiiinnnngggg;;;; iiii,,,,ddddeeeemmmm,,,,nnnn::::iiiinnnntttteeeeggggeeeerrrr;;;; bbbbeeeeggggiiiinnnn ccccllllrrrrssssccccrrrr;;;; wwwwrrrriiiitttteeee((((''''NNNNhhhhaaaapppp xxxxaaaauuuu:::: ''''))));;;;rrrreeeeaaaaddddllllnnnn((((SSSS))));;;; nnnn::::====lllleeeennnnggggtttthhhh((((SSSS))));;;; ddddeeeemmmm::::====0000;;;; ffffoooorrrr iiii::::====1111 ttttoooo nnnn ddddoooo iiiiffff ((((ssss[[[[iiii]]]]====''''0000'''')))) aaaannnndddd ((((ssss[[[[iiii]]]]====''''9999'''')))) tttthhhheeeennnn iiiinnnncccc((((ddddeeeemmmm))));;;; wwwwrrrriiiitttteeee((((''''CCCCoooo '''',,,,ddddeeeemmmm,,,,'''' cccchhhhuuuu ssssoooo ttttrrrroooonnnngggg xxxxaaaauuuu vvvvuuuuaaaa nnnnhhhhaaaapppp''''))));;;; rrrreeeeaaaaddddllllnnnn eeeennnndddd. VVVVÝÝÝÝ DDDDôôôô Bai 11. pppprrrrooooggggrrrraaaammmm bbbbaaaaiiii11111111;;;; uuuusssseeeessss ccccrrrrtttt;;;; ccccoooonnnnsssstttt mmmmaaaaxxxx====66660000;;;; ttttyyyyppppeeee HHHHooooccccssssiiiinnnnhhhh ==== rrrreeeeccccoooorrrrdddd hhhhooootttteeeennnn::::ssssttttrrrriiiinnnngggg[[[[33330000]]]];;;; nnnnggggaaaayyyyssssiiiinnnnhhhh::::ssssttttrrrriiiinnnngggg[[[[11110000]]]];;;; ddddiiiiaaaacccchhhhiiii::::ssssttttrrrriiiinnnngggg[[[[55550000]]]];;;; ttttooooaaaannnn,,,, vvvvaaaannnn::::rrrreeeeaaaallll;;;; xxxxeeeeppppllllooooaaaaiiii::::cccchhhhaaaarrrr;;;; eeeennnndddd; vvvvaaaarrrr lllloooopppp::::aaaarrrrrrrraaaayyyy[[[[1111........mmmmaaaaxxxx]]]] ooooffff hhhhooooccccssssiiiinnnnhhhh;;;; NNNN,,,, iiii::::bbbbyyyytttteeee;;;; bbbbeeeeggggiiiinnnn ccccllllrrrrssssccccrrrr;;;; wwwwrrrriiiitttteeee((((''''NNNNhhhhaaaapppp ssssoooo lllluuuuoooonnnngggg hhhhoooocccc ssssiiiinnnnhhhh:::: ''''))));;;;rrrreeeeaaaaddddllllnnnn((((nnnn))));;;;
 21. 21. Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com for fffooorrr iiii::::====1111 ttttoooo nnnn ddddoooo wwwwiiiitttthhhh lllloooopppp[[[[iiii]]]] ddddoooo {{{{CCCChhhhóóóó ýýýý cccc©uuuu llllÖÖÖÖnnnnhhhh nnnnμμμμyyyy}}}} bbbbeeeeggggiiiinnnn wwwwrrrriiiitttteeeellllnnnn((((''''NNNNhhhhaaaapppp ssssoooo lllliiiieeeeuuuu hhhhoooocccc ssssiiiinnnnhhhh tttthhhhuuuu '''',,,,iiii,,,,''''::::''''))));;;; wwwwrrrriiiitttteeee((((''''HHHHoooo vvvvaaaa tttteeeennnn:::: ''''))));;;;rrrreeeeaaaaddddllllnnnn((((hhhhooootttteeeennnn))));;;; wwwwrrrriiiitttteeee((((''''NNNNggggaaaayyyy ssssiiiinnnnhhhh:::: ''''))));;;;rrrreeeeaaaaddddllllnnnn((((nnnnggggaaaayyyyssssiiiinnnnhhhh))));;;; wwwwrrrriiiitttteeee((((''''DDDDiiiiaaaa cccchhhhiiii :::: ''''))));;;;rrrreeeeaaaaddddllllnnnn((((ddddiiiiaaaacccchhhhiiii))));;;; wwwwrrrriiiitttteeee((((''''DDDDiiiieeeemmmm ttttooooaaaannnn:::: ''''))));;;;rrrreeeeaaaaddddllllnnnn((((ttttooooaaaannnn))));;;; wwwwrrrriiiitttteeee((((''''DDDDiiiieeeemmmm vvvvaaaannnn :::: ''''))));;;;rrrreeeeaaaaddddllllnnnn((((vvvvaaaannnn))));;;; iiiiffff ttttooooaaaannnn++++vvvvaaaannnn====11118888 tttthhhheeeennnn xxxxeeeeppppllllooooaaaaiiii::::====''''AAAA'''';;;; iiiiffff ((((ttttooooaaaannnn++++vvvvaaaannnn====11114444)))) aaaannnndddd ((((ttttooooaaaannnn++++vvvvaaaannnn11118888)))) tttthhhheeeennnn xxxxeeeeppppllllooooaaaaiiii::::====''''BBBB'''';;;; iiiiffff ((((ttttooooaaaannnn++++vvvvaaaannnn====11110000)))) aaaannnndddd ((((ttttooooaaaannnn++++vvvvaaaannnn11114444)))) tttthhhheeeennnn xxxxeeeeppppllllooooaaaaiiii::::====''''CCCC'''';;;; iiiiffff ((((ttttooooaaaannnn++++vvvvaaaannnn11110000)))) tttthhhheeeennnn xxxxeeeeppppllllooooaaaaiiii::::====''''DDDD'''';;;; eeeennnndddd; ccccllllrrrrssssccccrrrr;;;; wwwwrrrriiiitttteeeellllnnnn((((''''DDDDaaaannnnhhhh ssssaaaacccchhhh hhhhoooocccc ssssiiiinnnnhhhh::::''''))));;;; ffffoooorrrr iiii::::====1111 ttttoooo nnnn ddddoooo wwwwiiiitttthhhh lllloooopppp[[[[iiii]]]] ddddoooo wwwwrrrriiiitttteeeellllnnnn((((hhhhooootttteeeennnn::::33330000,,,,''''- xxxxeeeepppp llllooooaaaaiiii:::: '''',,,,xxxxeeeeppppllllooooaaaaiiii))));;;; wwwwrrrriiiitttteeeellllnnnn((((''''DDDDaaaannnnhhhh ssssaaaacccchhhh hhhhoooocccc ssssiiiinnnnhhhh llllooooaaaaiiii AAAA::::''''))));;;; ffffoooorrrr iiii::::====1111 ttttoooo nnnn ddddoooo wwwwiiiitttthhhh lllloooopppp[[[[iiii]]]] ddddoooo iiiiffff xxxxeeeeppppllllooooaaaaiiii====''''AAAA'''' tttthhhheeeennnn wwwwrrrriiiitttteeeellllnnnn((((hhhhooootttteeeennnn::::33330000))));;;; rrrreeeeaaaaddddllllnnnn eeeennnndddd. VVVVÝÝÝÝ DDDDôôôô NNNNhhhhËËËËpppp vvvvμμμμoooo
 22. 22. Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com KÕt KKKÕÕÕttt qqqquuuu¶
 23. 23. Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com Ch−CCChhh−−−¬nnnngggg 5555:::: T hhhhaaaaoooo tttt¸cccc vvvvííííiiii ttttÖÖÖÖpppp BBBBμμμμiiii ttttËËËËpppp cccchhhh−−−−¬nnnngggg 1. Mot sô trưng hp phi dùng tep: lưu tr lưng thông tin ln, dùng lâu dài, ít thay ñoi như tên ngưi trong mot cơ quan, hô sơ ca sinh viên, lương cán bo,.... 2. SGK 3. Phi m tep trưc khi ñc tep vì trưc khi s! dng tep phi có câu lenh m tep ñe trình dch biêt thc hien mc ñích m tep ñe ñc hay ghi, ñông thi ñat con tr, tep vào v trí thích hp 4. Phi dùng lenh ñóng tep sau hi ñã kêt thúc ghi d lieu vào tep ñe thông tât viec ghi d lieu ra tep. Không có câu lenh ñóng tep thì chương trình se không the ghi ñưc d lieu vào tep.
 24. 24. Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com Ch−CCChhh−−−¬nnnngggg 6666:::: C hhhh−−−−¬nnnngggg ttttrrrr××××nnnnhhhh ccccoooonnnn vvvvμμμμ llllËËËËpppp ttttrrrr××××nnnnhhhh ccccãããã ccccÊÊÊÊuuuu ttttrrrróóóócccc BBBBμμμμiiii TTTThhhhùùùùcccc HHHHμμμμnnnnhhhh SSSSèèèè 6666 --------------------------------------------------------------------*****-------------------------------------------------------------------- Chương trình pppprrrrooooggggrrrraaaammmm tttthhhhuuuucccchhhhaaaannnnhhhh6666; uuuusssseeeessss ccccrrrrtttt;;;; ttttyyyyppppeeee ssssttttrrrr ==== ssssttttrrrriiiinnnngggg[[[[77779999]]]];;;; vvvvaaaarrrr SSSS1111,,,, SSSS2222::::ssssttttrrrr;;;; ddddoooonnnngggg::::bbbbyyyytttteeee;;;; dddduuuunnnngggg::::bbbboooooooolllleeeeaaaannnn;;;; pppprrrroooocccceeeedddduuuurrrreeee ccccaaaattttddddaaaannnn((((ssss1111::::ssssttttrrrr;;;; vvvvaaaarrrr ssss2222:::: ssssttttrrrr))));;;; bbbbeeeeggggiiiinnnn ssss2222::::====ccccooooppppyyyy((((ssss1111,,,,2222,,,,lllleeeennnnggggtttthhhh((((ssss1111))))-1111))))++++SSSS1111[[[[1111]]]];;;; eeeennnndddd;;;; pppprrrroooocccceeeedddduuuurrrreeee ccccaaaannnnggggiiiiuuuuaaaa((((vvvvaaaarrrr ssss::::ssssttttrrrr))));;;; vvvvaaaarrrr nnnn,,,, iiii::::iiiinnnntttteeeeggggeeeerrrr;;;; bbbbeeeeggggiiiinnnn nnnn::::====lllleeeennnnggggtttthhhh((((ssss))));;;; nnnn::::====((((88880000-nnnn)))) ddddiiiivvvv 2222;;;; ffffoooorrrr iiii::::====1111 ttttoooo nnnn ddddoooo ssss::::===='''' ''''++++ssss;;;; eeeennnndddd;;;; pppprrrroooocccceeeedddduuuurrrreeee cccchhhhuuuucccchhhhaaaayyyy((((ssss1111::::ssssttttrrrr;;;; ddddoooonnnngggg::::bbbbyyyytttteeee))));;;; vvvvaaaarrrr ssss2222::::ssssttttrrrr;;;; dddduuuunnnngggg::::bbbboooooooolllleeeeaaaannnn;;;; bbbbeeeeggggiiiinnnn ccccllllrrrrssssccccrrrr;;;; ccccaaaannnnggggiiiiuuuuaaaa((((ssss1111))));;;; ccccllllrrrrssssccccrrrr;;;; dddduuuunnnngggg::::====ffffaaaallllsssseeee;;;; wwwwhhhhiiiilllleeee nnnnooootttt((((dddduuuunnnngggg)))) ddddoooo bbbbeeeeggggiiiinnnn ggggoooottttooooxxxxyyyy((((1111,,,,ddddoooonnnngggg))));;;; wwwwrrrriiiitttteeee((((ssss1111))));;;; ddddeeeellllaaaayyyy((((111100000000))));;;; ccccaaaattttddddaaaannnn((((ssss1111,,,,ssss2222))));;;; ssss1111::::====ssss2222;;;; 24
 25. 25. Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com dung:=ddduuunnnggg:::===kkkkeeeeyyyypppprrrreeeesssssssseeeedddd;;;; eeeennnndddd;;;; eeeennnndddd;;;; bbbbeeeeggggiiiinnnn ccccllllrrrrssssccccrrrr;;;; wwwwrrrriiiitttteeee((((''''NNNNhhhhaaaapppp xxxxaaaauuuu :::: ''''))));;;;rrrreeeeaaaaddddllllnnnn((((ssss1111))));;;; wwwwrrrriiiitttteeee((((''''NNNNhhhhaaaapppp ddddoooonnnngggg:::: ''''))));;;;rrrreeeeaaaaddddllllnnnn((((ddddoooonnnngggg))));;;; cccchhhhuuuucccchhhhaaaayyyy((((ssss1111,,,,ddddoooonnnngggg))));;;; rrrreeeeaaaaddddllllnnnn eeeennnndddd....
 26. 26. Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com Bμi BBBμμμiii TTTThhhhùùùùcccc HHHHμμμμnnnnhhhh SSSSèèèè 7777 --------------------------------------------------------------------*****-------------------------------------------------------------------- pppprrrrooooggggrrrraaaammmm ttttttttaaaammmmggggiiiiaaaacccc;;;; uuuusssseeeessss ccccrrrrtttt;;;; ccccoooonnnnsssstttt eeeeppppssss====1111....0000eeee-6666;;;; ttttyyyyppppeeee ddddiiiieeeemmmm====rrrreeeeccccoooorrrrdddd xxxx,,,, yyyy::::rrrreeeeaaaallll;;;; eeeennnndddd;;;; ttttaaaammmmggggiiiiaaaacccc====rrrreeeeccccoooorrrrdddd aaaa,,,, bbbb,,,, cccc::::ddddiiiieeeemmmm;;;; eeeennnndddd;;;; vvvvaaaarrrr TTTT::::ttttaaaammmmggggiiiiaaaacccc;;;; dddd,,,, ccccnnnn,,,, vvvv:::: bbbboooooooolllleeeeaaaannnn;;;; nnnn,,,, iiii,,,, ddddeeeeuuuu,,,, ccccaaaannnn,,,, vvvvuuuuoooonnnngggg::::wwwwoooorrrrdddd;;;; ffff,,,,gggg::::tttteeeexxxxtttt;;;; ffffuuuunnnnccccttttiiiioooonnnn kkkkhhhhccccaaaacccchhhh((((PPPP,,,, QQQQ:::: DDDDiiiieeeemmmm))))::::rrrreeeeaaaallll;;;; bbbbeeeeggggiiiinnnn kkkkhhhhccccaaaacccchhhh::::====ssssqqqqrrrrtttt((((((((PPPP....xxxx-QQQQ....xxxx))))****((((pppp....xxxx-qqqq....xxxx))))++++((((pppp....yyyy-QQQQ....yyyy))))****((((pppp....yyyy-QQQQ....yyyy))))))));;;; eeeennnndddd;;;; pppprrrroooocccceeeedddduuuurrrreeee ddddaaaaiiiiccccaaaannnnhhhh((((vvvvaaaarrrr RRRR::::ttttaaaammmmggggiiiiaaaacccc;;;; vvvvaaaarrrr aaaa,,,, bbbb,,,, cccc::::rrrreeeeaaaallll))));;;; beeeeggggiiiinnnn aaaa::::====kkkkhhhhccccaaaacccchhhh((((RRRR....BBBB,,,, RRRR....CCCC))));;;; bbbb::::====kkkkhhhhccccaaaacccchhhh((((RRRR....AAAA,,,, RRRR....CCCC))));;;; cccc::::====kkkkhhhhccccaaaacccchhhh((((RRRR....AAAA,,,, RRRR....BBBB))));;;; eeeennnndddd;;;; pppprrrroooocccceeeedddduuuurrrreeee ttttiiiinnnnhhhhcccchhhhaaaatttt((((vvvvaaaarrrr RRRR:::: ttttaaaammmmggggiiiiaaaacccc;;;; vvvvaaaarrrr ddddeeeeuuuu,,,,ccccaaaannnn,,,,vvvvuuuuoooonnnngggg::::bbbboooooooolllleeeeaaaannnn))));;;; vvvvaaaarrrr aaaa,,,, bbbb,,,, cccc::::rrrreeeeaaaallll;;;; bbbbeeeeggggiiiinnnn ddddeeeeuuuu::::====ffffaaaallllsssseeee;;;; ccccaaaannnn::::====ffffaaaallllsssseeee;;;; vvvvuuuuoooonnnngggg::::====ffffaaaallllsssseeee;;;; ddddaaaaiiiiccccaaaannnnhhhh((((RRRR,,,,aaaa,,,,bbbb,,,,cccc))));;;; iiiiffff ((((aaaabbbbssss((((aaaa-bbbb))))eeeeppppssss)))) aaaannnndddd ((((aaaabbbbssss((((aaaa-cccc))))eeeeppppssss)))) tttthhhheeeen ddddeeeeuuuu::::====ttttrrrruuuueeee eeeellllsssseeee iiiiffff ((((aaaabbbbssss((((aaaa-bbbb))))eeeeppppssss)))) oooorrrr ((((aaaabbbbssss((((aaaa-cccc))))eeeeppppssss)))) oooorrrr ((((aaaabbbbssss((((bbbb-cccc))))eeeeppppssss)))) tttthhhheeeennnn ccccaaaannnn::::====ttttrrrruuuueeee;;;; iiiiffff ((((aaaabbbbssss((((aaaa****aaaa++++bbbb****bbbb-cccc****cccc))))eeeeppppssss)))) oooorrrr ((((aaaabbbbssss((((aaaa****aaaa++++cccc****cccc-bbbb****bbbb))))eeeeppppssss)))) oooorrrr ((((aaaabbbbssss((((bbbb****bbbb++++cccc****cccc-aaaa****aaaa))))eeeeppppssss)))) tttthhhheeeennnn
 27. 27. Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com vuong:=vvvuuuooonnnggg:::===ttttrrrruuuueeee;;;; eeeennnndddd;;;; bbbbeeeeggggiiiinnnn ddddeeeeuuuu::::====0000;;;; ccccaaaannnn::::====0000;;;; vvvvuuuuoooonnnngggg::::====0000;;;; aaaassssssssiiiiggggnnnn((((ffff,,,,''''ttttaaaammmmggggiiiiaaaacccc....ddddaaaatttt''''))));;;; rrrreeeesssseeeetttt((((ffff))));;;; reeeeaaaaddddllllnnnn((((ffff,,,,nnnn))));;;; aaaassssssssiiiiggggnnnn((((gggg,,,,''''ttttaaaammmmggggiiiiaaaacccc....oooouuuutttt''''))));;;; rrrreeeewwwwrrrriiiitttteeee((((gggg))));;;; ffffoooorrrr iiii::::====1111 ttttoooo nnnn ddddoooo bbbbeeeeggggiiiinnnn rrrreeeeaaaaddddllllnnnn((((ffff,,,, TTTT....AAAA....xxxx,,,, TTTT....AAAA....yyyy,,,, TTTT....BBBB....xxxx,,,, TTTT....BBBB....yyyy,,,, TTTT....CCCC....xxxx,,,, TTTT....CCCC....yyyy))));;;; ttttiiiinnnnhhhhcccchhhhaaaatttt((((TTTT,,,,DDDD,,,,ccccnnnn,,,,vvvv))));;;; iiiiffff dddd tttthhhheeeennnn ddddeeeeuuuu::::====ddddeeeeuuuu++++1111 eeeellllsssseeee bbbbeeeeggggiiiinnnn iiiiffff ccccnnnn tttthhhheeeennnn ccccaaaannnn::::====ccccaaaannnn++++1111;;;; iiiiffff vvvv tttthhhheeeennnn vvvvuuuuoooonnnngggg::::====vvvvuuuuoooonnnngggg++++1111;;;; eeeennnndddd;;;; eeeennnndddd;;;; wwwwrrrriiiitttteeeellllnnnn((((gggg,,,,''''ccccoooo '''',,,,ddddeeeeuuuu,,,,'''' ttttaaaammmm ggggiiiiaaaacccc ddddeeeeuuuu''''))));;;; wwwwrrrriiiitttteeeellllnnnn((((gggg,,,,''''ccccoooo '''',,,,ccccaaaannnn,,,,'''' ttttaaaammmm ggggiiiiaaaacccc ccccaaaannnn''''))));;;; wwwwrrrriiiitttteeeellllnnnn((((gggg,,,,''''ccccoooo '''',,,,vvvvuuuuoooonnnngggg,,,,'''' ttttaaaammmm ggggiiiiaaaacccc vvvvuuuuoooonnnngggg''''))));;;; cccclllloooosssseeee((((ffff))));;;;cccclllloooosssseeee((((gggg))));;;; eeeennnndddd.... VVVVÝÝÝÝ DDDDôôôô TTTTÖÖÖÖpppp vvvv¨nnnn bbbb¶nnnn cccchhhhøøøøaaaa ttttääääaaaa ®éééé cccc¸cccc ®ØØØØnnnnhhhh ccccññññaaaa cccc¸cccc ttttaaaammmm ggggiiii¸cccc VVVVμμμμoooo ffffiiiilllleeee-ooooppppeeeennnn-ggggââââ ttttaaaammmmggggiiiiaaaacccc....ddddaaaatttt-nnnnhhhh¸yyyy nnnnóóóótttt ooooppppeeeennnn rrrrååååiiii nnnnhhhhËËËËpppp dddd÷÷÷÷ lllliiiiÖÖÖÖuuuu nnnnhhhh−−−− dddd−−−−ííííiiii,,,, nnnnhhhhÊÊÊÊnnnn ffff2222 ®ÓÓÓÓ llll−−−−uuuu llll¹iiii VVVVμμμμoooo ffffiiiilllleeee-ooooppppeeeennnn-ggggââââ ttttaaaammmmggggiiiiaaaacccc....oooouuuutttt-nnnnhhhh¸yyyy nnnnóóóótttt ooooppppeeeennnn rrrrååååiiii nnnnhhhhÊÊÊÊnnnn ffff2222 llll−−−−uuuu llll¹iiii.... NNNNhhhhÊÊÊÊnnnn ffff6666 cccchhhhuuuuyyyyÓÓÓÓnnnn ssssaaaannnngggg ccccööööaaaa ssssææææ cccchhhh−−−−¬nnnngggg ttttrrrr××××nnnnhhhh vvvvμμμμ cccchhhh¹yyyy cccchhhh−−−−¬nnnngggg ttttrrrr××××nnnnhhhh.... CCCChhhh¹yyyy xxxxoooonnnngggg nnnnhhhhÊÊÊÊnnnn yyyyeeeessss,,,, nnnnhhhhÊÊÊÊnnnn ffff6666 cccchhhhoooo ®ÕÕÕÕnnnn kkkkhhhhiiii xxxxuuuuÊÊÊÊtttt hhhhiiiiÖÖÖÖnnnn ccccööööaaaa ssssææææ vvvv¨nnnn bbbb¶nnnn ttttaaaammmmggggiiiiaaaacccc....oooouuuutttt xxxxeeeemmmm kkkkÕÕÕÕtttt qqqquuuu¶.... TTTTÖÖÖÖpppp vvvv¨nnnn bbbb¶nnnn cccchhhhøøøøaaaa kkkkÕÕÕÕtttt qqqquuuu¶ ssssaaaauuuu kkkkhhhhiiii tttthhhhùùùùcccc hhhhiiiiÖÖÖÖnnnn cccchhhh−−−−¬nnnngggg ttttrrrr××××nnnnhhhh
 28. 28. Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com Bμi BBBμμμiii ttttËËËËpppp cccchhhh−−−−¬nnnngggg 1. SGK 2. Chương trình con không có tham sô PPPPrrrroooocccceeeedddduuuurrrreeee vvvveeee;;;; BBBBeeeeggggiiiinnnn WWWWrrrriiiitttteeeellllnnnn((((‘‘‘‘****************************************************************’’’’))));;;; WWWWrrrriiiitttteeeellllnnnn((((‘‘‘‘****IIII lllloooovvvveeee yyyyoooouuuu ooookkkk!!!!****’’’’))));;;; WWWWrrrriiiitttteeeellllnnnn((((‘‘‘‘****************************************************************’’’’))));;;; EEEEnnnndddd;;;; 3. Chương trình con cho nhiêu hơn mot kêt qu: PPPPrrrroooocccceeeedddduuuurrrreeee hhhhooooaaaannnnddddooooiiii((((vvvvaaaarrrr xxxx,,,, yyyy::::iiiinnnntttteeeeggggeeeerrrr))));;;; VVVVaaaarrrr ttttgggg::::iiiinnnntttteeeeggggeeeerrrr;;;; BBBBeeeeggggiiiinnnn TTTTgggg::::====xxxx;;;; XXXX::::====yyyy;;;; YYYY::::====ttttgggg;;;; EEEEnnnndddd;;;; 4. pppprrrrooooggggrrrraaaammmm bbbbaaaaiiii4444;;;; uuuusssseeeessss ccccrrrrtttt;;;; vvvvaaaarrrr xxxx,,,, yyyy::::iiiinnnntttteeeeggggeeeerrrr;;;; ffffuuuunnnnccccttttiiiioooonnnn uuuuccccllllnnnn((((aaaa,,,, bbbb::::iiiinnnntttteeeeggggeeeerrrr)))):::: iiiinnnntttteeeeggggeeeerrrr;;;; vvvvaaaarrrr rrrr::::iiiinnnntttteeeeggggeeeerrrr;;;; bbbbeeeeggggiiiinnnn wwwwhhhhiiiilllleeee bbbb0000 ddddoooo bbbbeeeeggggiiiinnnn rrrr::::====aaaa mmmmoooodddd bbbb;;;; aaaa::::====bbbb;;;; bbbb::::====rrrr;;;; eeeennnndddd;;;; uuuuccccllllnnnn::::====aaaa;;;; eeeennnndddd;;;; ffffuuuunnnnccccttttiiiioooonnnn bbbbccccnnnnnnnn((((aaaa,,,, bbbb::::iiiinnnntttteeeeggggeeeerrrr)))):::: iiiinnnntttteeeeggggeeeerrrr;;;; bbbbeeeeggggiiiinnnn
 29. 29. Great by: Nguyen Trng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com bcnn:=bbbcccnnnnnn:::===aaaa****bbbb ddddiiiivvvv uuuuccccllllnnnn((((aaaa,,,,bbbb))));;;; eeeennnndddd;;;; bbbbeeeeggggiiiinnnn ccccllllrrrrssssccccrrrr;;;; wwwwrrrriiiitttteeee((((''''NNNNhhhhaaaapppp xxxx:::: ''''))));;;;rrrreeeeaaaaddddllllnnnn((((xxxx))));;;; wwwwrrrriiiitttteeee((((''''NNNNhhhhaaaapppp yyyy:::: ''''))));;;;rrrreeeeaaaaddddllllnnnn((((yyyy))));;;; wwwwrrrriiiitttteeee((((''''BBBBooooiiii cccchhhhuuuunnnngggg nnnnhhhhoooo nnnnhhhhaaaatttt:::: '''',,,,bbbbccccnnnnnnnn((((xxxx,,,,yyyy))))))));;;; rrrreeeeaaaaddddllllnnnn eeeennnndddd.... VVVVÝÝÝÝ DDDDôôôô

×