Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Huong dan thuc hanh arc gis i

12,450 views

Published on

tài liệu hướng dẫn arcgis

Published in: Technology
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/36cXjBY ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/36cXjBY ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • cám ơn ạ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Thanks
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Cảm ơn nhiều ạ!!!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Huong dan thuc hanh arc gis i

 1. 1. CÔNG TY TNHH TƯ VẨN GEOVIỆT 6/17 - Ngõ 139 Nguyễn_Ngọc Vũ - Cầu Giấy Hà nội - VIẸT NAM I I "ơ'u 1 t I n 8 Tel./Fax: +84.4.3556 4710 x...‹- Email: ge0Viet@gmail.com ---- " Website: htt : Www. eoVÍet.vn TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH SỬ DỤNG ARCGIS (PHẤN I: Các chức năng cơ bản ArcGIS I) Biên soan: TS Trấìĩ Hùng, Clĩuyêìĩ gia GIS CN Pllạm Quang Lợi, Chtlyêỹz gia đào tạo GIS Uà Các Cáĩz bộ kỷ tlĩuật GIS (Công ty TNHH Tư zìâẵí Geovíệt - lĩttgt//ZUZUZU.ge0ĩJiet.zJn) Hà Nội - 2009
 2. 2. Hlt'Ó`Ilg dẫ!! t/1l_l`Cllr`Il1Il SII' Líịtlĩg ArL`GIS - Plỉẩìl I MỤC LỤC PHẪN I: PHẤN MỀM ARCGIS VÀ NGUYÊN LÝ GIS ....................................... .. 7 1.1. Nguyên lý và chức năng cơ bản của GIS .................................................. .. 7 1.2. Giới thiệu: ArcGIS là gì? ............................................................................. .. 9 1.3. Câu trúc, tố Chức dữliệu trong ArcGIS .................................................. .. 10 1.4. Giao diện và trợ giúp trong ArcGIS ........................................................ .. 12 1.4.1 Phẩn mếm ArcGIS Desktop ............................................................................. .. 12 1.4.1.1. ArcVỉeuI .................................................................................................. .. 12 1.4.1.2. ArCEdítor ................................................................................................ .. 12 1.4.1.3. Arcllựo .................................................................................................... .. 13 1.4.2 Giao diện plĩẩn mếm ArcGIS Desktop ........................................................... .. 13 1.4.2.1. ArCMnị7 ................................................................................................... .. 14 1.4.2.2. ArcCat0l0g .............................................................................................. .. 14 1.4.2.3. ArcTo0Ib0I ............................................................................................. .. 14 1.4.3 Trợ giúp trong ArcGIS ...................................................................................... .. 15 1.5. Các mô đun mớ rộng trong ArcGIS ........................................................ .. 15 Bài tập 1 Demo Vể CSDL GIS Thái Nguyên trong ArcGIS ............................ .. 16 PHẪN II: HIỂN THỊ, TRA CỨU VÀ TRUY VẨN DỮ LIÊU GIS THẢI NGUYÊN TRONG ARCGIS ...................................................................................... ..25 2.1. Các phương pháp hỈê`n thị dữ liệu CSDL GIS ....................................... .. 25 2.1.1 Híêh thị dfr Iíệu Single Symbol: ...................................................................... ..25 2.1.2 I-Iiêh thị dữ Iíệu Categories: ............................................................................ ..25 2.1.3 Hìêh thị dữ Iíệu Quantities: ............................................................................. ..25 2.1.4 Hịêh tlìị dũ' liệu Chart: ..................................................................................... ..26 2.1.5 Hịêh tlìị dử Iíệu Multiple Attributes: ............................................................. ..26 Bài tập 2.1 Hiến thị CƠ SỞ dữ Iíệu GIS Thái Nguyên .................................... .. 26 2.2 Tra cŕru thông tin Cơ SỞ dữ liệu ................................................................ .. 38 2.2.1 Sử dụlìg Công cụ Identify ................................................................................. ..38 2.2.2 Tra cL'1=u bằng bảng thuộc tính ......................................................................... ..39 2.3 Các Iệnh truy vâh, hỏi đáp (Query) Và tìm kíêrn cơ sở dữ Iíệu ......... .. 40 2.3.1 Lệnh truy vâh, hói đáp CSDL thuộc tính ..................................................... ..40 Bài tập 2.3 Truy Vâh hỏi đáp (Query) CSDL thuộc tính ............................... .. 41 2.3.2 Lệnh trLly Vâh, tìm kiêrn, hỏi đáp CSDL không gian .................................. ..48 2 ger .Ẩẳ/,let ^, _À I ' 2009©TIl' E70!! GL't7Vlẹt IÍIIÍ I:.".IIl`ĩ‹Yĩl'.t'1't›ĩ7IL'Ì.ỉv
 3. 3. Hltớllg dẫ!! tllịl`C llàìlll Sll' dịtìlg ArcGIS - Plỉlĩìl I Bài tập 2.4 Truy Vâh hỏi đáp (Query) CSDL không gian ............................. .. 50 PHẤN III: XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CSDL GIS THẢI NGUYÊN ................. .. 61 3.1. Các định dạng (forrnat) dữ liệu của ESRI .............................................. .. 61 3.1.1. Shapefíle ............................................................................................................. ..61 3.1.2. Coverages ........................................................................................................... ..61 3.1.3. Geodatabase Feahlre Datasets ......................................................................... ..62 3.1.4. Geodatabase Feature Classes ........................................................................... ..62 3.1.6 CAD Feature Dataset ........................................................................................ ..63 3.1.7 CAD Feature Classes ........................................................................................ ..63 3.2. Các loại nguồn dữ liệu đẩu vào ArcGIS ................................................. .. 63 3.3. Quản lý dữ liệu bằng ArcCatalog ........................................................... .. 63 3.3.1. Kêt nôii thư mục ................................................................................................. ..64 3.3.2. Làm việc với chêáđộ Contents view ................................................................ ..64 3.3.3. Làm việc Vớí chêIđộ Preview ........................................................................... ..65 3.3.4. Làm việc với chêlđộ Metadata ........................................................................ ..66 3.3.5. Làm việc với Các lớp dfr liệu ............................................................................ ..66 3.4. Làm quen với Các hệ tọa độ trong ArcGIS ............................................. .. 67 3.4.1. Thông tin tọa độ trong ArcGIS ........................................................................ ..67 3.4.2. Khai báo tọa độ cho lớp đôlị tu'Ợng ................................................................. ..68 3.4.3. Chuyên đổi tọa độ theo hệ qtlì clìịêu Sẵn có trong ArcGIS ......................... ..70 3.5. Tạo mới Và nhập Các lớp dữ liệu ............................................................. .. 72 3.5.1. Tạo mới một Shapefìle dạng điê°m, đường, Vùng ......................................... ..72 3.5.2. Tạo mới một Geodatabase ............................................................................... ..73 3.5.3. Thêm các lớp dũ' liệll vào bản đổ .................................................................... ..75 3.5.4. Tạo mới một trường dử liệu ............................................................................ ..76 3.5.5. Nhập dũ` liệu (tạo mới các đối hrợng) ............................................................ ..76 3.5.5.1. Nlzập dũ' líệll dạìĩg đíêẵìl ......................................................................... .. 77 3.5.5.2. Nlĩập dũ' IỈỆLỊ dạlĩg đưÒ`I1g ...................................................................... .. 78 3.5.5.3. Nlzậμ dữ Iíệu dạìlg Uìlrĩg ........................................................................ .. 78 3.5.5.4. Nltập dũ' lỉệll dạìlg ìnô tả ........................................................................ ..79 3.5.5.5. Nlzập dũ' lỉệll từ GPS .............................................................................. .. 80 3.6. Ghí lưu bản đổ ............................................................................................ .. 82 Bài tập 3.1 Xây dưng Và nhập dữ liệu cho đôlì ttxợng dạng đìêìrì, đường, vùng, mô tả ................................................................................................. .. 82 3.7. Biên tập Và chính sứa dữliệu ................................................................... .. 93 3.7.1. Chọn và dí chuyên dữliệu: ............................................................................. ..93 3.7.2. Xoay một đôli tlxợng .......................................................................................... ..94 3.7.3. Dì chuyêĩn một Vertex ....................................................................................... ..94 3 ger ẹt 2ŨŨ9©Tll' Iĩâíl GL't›VỈệt (llff I://ĩlvĩllĩlv,‹'1't›ĩ7ÍL'Ỉ.ỉYIl)
 4. 4. Hltứllg dẫ!! tlĩịl`C Ilàìlll SLI' dịtìlg ArcGIS - Plỉlĩìl I 3.7.4. Xóa một Vertex: ................................................................................................. ..95 3.7.5. Thêm một Vertex ............................................................................................... ..95 3.7.6. Xóa một đôội tượng: ........................................................................................... ..95 3.7.7. Cắt một đôĩ ttrợng dạng vùng ......................................................................... ..95 3.7.8. Cắt một đôị ttrợng dạng đường ...................................................................... ..96 3.7.9. Cắt đôli tượng theo ranh giới của đôị mọng ................................................. ..96 3.7.10. Gộp các đôội ttrợng .................................................................................... ..97 3.8. Làm việc với lớp dữ liệu thuộc tính dạng bảng .................................... .. 98 3.8.1. Nhập tlìuộc tính cho lớp dữ liệu ..................................................................... ..99 3.8.1.1. Nlĩập tlzuộc tíĩĩlĩ tù'AttrỉI71ltes trê!? tlĩanlĩ Côìzg CỊI Editor ................... ..99 3.8.1.2. Nlzập dữ líệll Zĩào bảìlg tlĩrlộc tínlĩ: ....................................................... .. 100 3.8.2. Tạo mới trường dữ Iíệu đêịcập nhật dfr Iíệu: .............................................. ..101 3.8.3. Xóa một trường dữ liệu: ................................................................................. ..102 3.8.4. Di chuyên một trường dữ liệu ...................................................................... .. 102 3.8.5. Sắp Xêp các dữ liệu trong trường dữ liệu: ................................................... ..103 3.9. Liên kêt dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tíIIl1 ............................. .. 103 3.9.1. Liên kêt bảng dữ liệu bằng ]oins .................................................................. ..103 3.9.2. Liên kêt bảng dữ liệu bằng Relates .............................................................. ..106 3.10. Làm việc với dữliệu CAD ...................................................................... .. 107 3.10.1. Ðọc dữ líệtl CAD vào ArcGIS: .............................................................. ..l07 3.10.2. Chuyến đối định dang CAD Sang Slìapefile ...................................... .. 108 Bài tập 3.2 Chuyê7n Các lớp từ định dạng CAD Sang Feature Class ........... .. 109 3.11. Nắn chuyên tọa độ dựa trên mạng lưới điếm khống Chê, tọa độ ..... .. 112 Bài tập 3.3: Nắn Chuyên tọa độ lớp gíao thông GỈaoth0ngQTQV_CAD vể lớp gíao thông GỈaothongQTQV ........................................................... .. 113 PHẪN IV: TRÌNH BÀY KẾT QUẢ, XUẤT BẢN Đô VÀ TẠO TRANG IN ....117 4.1. Lập bìêĩl đổ từ những dữ liệu trong GIS .............................................. .. 117 Bài tập 4.1: Tạo biếu đổ từ dữ liệu dận SÔI Cúa TP. Thái Nguyên ................. .. 117 4.2. Thíêt kêí biên tập và trình bày bản đổ ................................................. .. 123 Bài tập 4.2: Thiêt kêị bíên tập Và trình bày bản đổ hành chính TP. Thái Nguyên ..................................................................................................... .. 123 1. Ðặt trang ln ...................................................................................................... .. 124 2. Ðặt tỷ lệ cho bản đồ ........................................................................................ ..125 3. Kích thước của bản đổ .................................................................................... ..l26 4. Tạo lưới chiêu bản đố ..................................................................................... .. l 27 5. Tạo khung bản đổ ........................................................................................... ..131 6. Tạo tlìước tỷ lệ và tỷ lệ bản đổ ...................................................................... .. 132 4 ger .ẨẩI_let ^, _A Ì ' ` 2ŨŨ9©Tll' E70!! Gt't7VlẹỈ (llff 7.'//ĩI'Ĩl'ĩ(7,t'1'(IỈ7IL'I.ỉ'Il)
 5. 5. Httớllg dẫ!! tlĩịrc llàlzlĩ SLI' dịđìlg ArcGIS - Plĩíĩll I 7. Tạo mũi tên chì phương bắc .......................................................................... .. l 34 8. Tạo tịêu để ........................................................................................................ ..l34 9. Thiêt lập bang chfl gìải ................................................................................... .. 135 10. Biên tập bảng chí! gìải .................................................................................... .. 138 4.3. Templates bản đổ ..................................................................................... .. 140 4.4. In bản đổ .................................................................................................... .. 142 4.5. Xuât bản đổ ra ánh ................................................................................... .. 142 PHẤN V: PHÂN TÍCH GIS VỚI ARCGIS ............................................................ .. 144 5.1. Clip ............................................................................................................. .. 144 Bài tập 5.1: Sử dụng Công Cụ Clip ................................................................... .. 144 5.2. Intersect ..................................................................................................... .. 146 Bài tập 5.2: Sử dụng Công Cụ Intersect ........................................................... .. 146 5.3. Union .......................................... ............................................................ .. 149 Bài tập 5.3: Sử dụng công cụ Union .............................................................. .. 149 5.4. Merge ............................ .................................................................... .. 151 Bài tập 5.4: Sử dụng Công Cụ Merge .............................................................. .. 151 5.5. Dìssolve ..................................................................................................... .. 152 Bài tập 5.5: Sứ dụng công Cụ Díssolve .......................................................... .. 153 5.6. Buffer ......................................................................................................... .. 155 Bài tập 5.6: Sử dụng công Cụ Buffer .............................................................. .. 155 PHẪN VI: DỰ ÁN GIS MẪU QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG ..... ..158 6.1. Các bước của dự án GIS phục Vụ quản lý tài nguyên môi trường..... 158 6.1.1. Xác định mục tiêu của dự án ......................................................................... .. 158 6.1.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu cho dL_f án ................................................................ .. I 58 6.1.3. Phân tích dữ liệu ............................................................................................. ..l59 6.1.4. Hịên thị kết quả ............................................................................................... .. l 59 ,';-ZIC irỵu 0 5 S _._e=“Ị I EE 'Ế - Lự' " 2009©Ttt'Uâ3I Get›Việt (llttịz://ztvztvztv.gL'‹›z7íct.zlI1) `,ỵ`
 6. 6. Htlớlĩg dẫ!! thịrc lzàlllĩ sủ' dịđìzg ArcGIS - PIĨỂII I 6.2. Dư án GIS mẫu 1 - Thàrìh lập bản đổ ô nlliễm tiêng ổn khu vưc phường Quan Triểu và Quang Vỉnh .................................................... .. 159 6.2.1. Tạo lớp dữ liệu ô rllìiễm tiêng ổn từ các nhà máy, Xí nghiệp ................... ..159 6.2.2. Tạo lớp dữ liệu ô nhiễm tiêhg ổn từ hệ thôIng đường giao thông ........... ..161 6.2.3. Chổng Xêp kêt hợp hai lớp dữ liệu ............................................................... .. 163 6.3. Dự án GIS mẫu 2 - T`1rn Vị trí những khu đât thích hợp cho Việc phát triêh Xây dựng tại khu vực Quan Triều và Quang Vinh, TP Thái Nguyên. .................................................................................................... .. 164 6.3.1. Thiêt kê' Các bước tlìực hiện dự án ................................................................ ..164 6.3.2. Các bước trìêh khai dự án và kếtquả (dựa trên mô hình dữ liệu vector) 165 6.4. Dự án GIS mẫu 3 - Bố sung Các tiêu Chí môi trường cho Dự án mẫu 2 "Tun khu đât thích hợp phát triển Xây dựng tại Quan Triểu - Quang Vmh" ......................................................................................................... .. 176 6.4.1. SƠ đổ phân tích ................................................................................................ .. l 76 6.4.2. Dữ liệu Cẩn sứ dụng - tlìu thập và chuẩn bị dữ liệu ................................. .. 177 6.4.3. Xây dựng các bản đổ tiêu chỉ ........................................................................ ..177 6.4.4. Chổng xêp, kêt hợp các tiêu chí môi trường ............................................... .. l 81 6.4.5. Hiến tlìị diện tích đât thuận lợi khi bố sung các tiêu Chí ........................... .. 182 6.5. Dự án GIS mẫu 5 - ĐáIIl't giá lìiện trang thu gom rác thải và để xuât Vị trí đặt điêĩrĩ thu gom rác thải bố Sung .................................................. .. 186 6.6.1. ÐáIìh giá hiện trang và phân loại địa bàn thu gom rác thải ..................... ..186 6.6.1.1. Tính lệ thu gom rác thải toàn thàrlh phố Thái Nguyên ........... .. 186 6.6.2. Ðể xuât vị trí đặt điêịm thu gom rác thải bổ Sung trong khu Vực Quan Triểu Quang Vính và tírĩh sôlhộ dân Cư Chưa được thu gom rác thải ..... .. 193 6.6.2.1. Tiêu chí đặt ra: .................................................................................... .. 193 6.6.2.2. Dữ liệtĩ cẩn Sử dụng - thu thập và chuẩn bị dữ liệu: .................... .. 193 6.6.2.3. Phân tích và để xuât Vị trí điếm thu gom mới ............................... .. 194 6.6.2.4. Thông kê Các nhà dân cư đã được và Chưa được thu gom rác thải I98 6.6. Một Sổ gợi dự án GIS Với dữ liệu TP Thái Nguyên ........................ .. 205 , ị, Il 6 g e ,lil _ì IE t A, _A _ ' i ' " 2009©TLt”UnIĩ Geovlẹt (IIIIỊIỈ//Ỉllĩllĩll.ị'l't7Ĩllt'I.I'll)
 7. 7. Hlt'Ó`Ilg dẫ!! t/1l_l`Cllr`Il1Il Sll' Líịtlĩg Art`GIS - Plỉẩìl I PHẪN I: PHẪN MỀM ARCGIS VÀ NGUYÊN LÝ GIS 1.1. Nguyên lý oà chức năng cơ bản của GIS Hệ thông tin địa lý (GIS) là một hệ thông kêt hợp giữa con người và hệ thông máy tinh cùng Các thiệt bị ngoại vi để lưu trữ, xứ lý, phân tich, hiến thị Các thông tin địa lý đê` phục Vụ một mục đích nghiên Cứu Và quản lý nhât định. Xét dưới góc độ ứng dụng trong quán lý nhà nước, GIS có thê, được hiêịu như là một công nghệ xử lý tích hợp các dữ liệu có toa độ (bán đổ) với Các dạng dữ liệu khác đê` biên chúng thành thông tin hữu ich trợ giúp quyêt định cho các nhà quản lý. Cách hiê`u này có thêw khái quát lại trong hình dưới đây: I, _ _ _ S 7 _ĨcT,ÍLĨ> ., Vaan Tịŕl, ,,/7 Ị , 1 Ế Kị.) .ỊIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Ó Ỏ Co' sở dữ liệu Phẩn cứng Phẩn mềm .IIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. C llI'Itll sáL'Il OỰIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII' I Ó Ỏ Ổ .Q ŨIIIII IIIIIIIIIII+ Hệ Í/zôĩĩg tiĩĩ địa lý tIL('ũ ra qllyêt địlĩlĩ Do các ứng dụng GIS trong thưc tê' quán lý nhà nước có tính đa dạng và phŕrc tạp Xét cả Vể khia cạnh tự nhiên, Xã hội lẫn khía Cạnh quán lý, những năm gấn đây GIS thường được hỈê°u như một hệ thống thông tin đa quy mô, đa ngành và đa lệ. Tuỳ thuộc vào nhu cẩu của người Sứ dụng mà hệ thống có thể phải tich hợp thông tin Ở nhiểu mức khác nhau, nói đúng hơn, là Ở các tỷ lệ khác nhau. *Z0 Chức nãng cơ bản của GIS Một GIS có những chức năng Cơ bản sau: 7 ger .Ẩẳẵịlet ^, _À I ' 2ŨŨ9©Tlt' I7I`IIl GL't7Vlçt (llff l:."./ĩ1`I‹Yĩl',l'1't›ĩ7IL'Ì.ỉvIl)
 8. 8. HttÚl1g dẫ!! tlĩịrc llàlzll SLI' dịtìlg ArcGIS - Plĩíĩrl I 0 Nhập Dà bíêẫt đôẵ dữliệu địa lý: Đây là quá trình chuyến đối dạng dữ liệu từ dạng bản đổ giây, từ tài liệu, Văn bản khác nhau thành dạng sôi để có thê, Sử dụng được trong GIS. Sau khi nhập sôi Ilệtl và bản đổ Vào máy tịnh, khâu tiển xtr lý cho phép hoàn thiện dữ liệu-bản đồ trên máy với các nội dung như: - Gắn thuộc tính cho Các đôli tượng bản đổ: Liên kêt các dữ liệu không gian và dữliệu thuộc tinh. - Xây dựng Câịl trúc topo (quan hệ không gian) - Biên tập Các lớp thông tin và trình bày bản đổ - Chuyê°n đổi hệ chiêu (hệ tọa độ) - Chuyêh đổi khuôn dạng, Câu trúc dữ liệu bản đổ... O Quản lý dữ liệu: Trong GIS, dữ liệu được Sắp xêp theo các lớp (layer), theo chủ để, theo không gian (khu vưc), theo thòi gian (năm tháng) và theo tẩng cao và được lưu trữ Ở các thư mục một cách hệ thống. Chức năng quản lý dữ liệu GIS được thê, lliện qua các nội dung Sau: - Lưu trữ dữ liệu trong CSDL GIS - Khôi phục dữ liệu t1`1' CSDL - Tổ Chức dữ liệu theo những dạng Câu trúc dữ liệu tlĩịch hợp - Thưc hiện các chức năng lưu trữ và khôi phục trong các thiệt bị lưL1 trữ. - Truy nhập và cập nhật dữ liệu. - GIS có thêl tìm kiêm đôli tượng thỏa mãn những điểu kiện cho trước một cách dễ dàng và chính xác. O Xứ lý Dà phân tích dữ liệu: GIS cho phép Xứ lý trên máy tính hàng loạt Các phép phận tich bản đổ và Số liệu một cách nhanh chóng chính xác, phục vụ các yêu cẩu xây dựng bản đổ và phân tich quy hoạch lãnh thố. GIS có thê, thực hiện các phép biên đổi bản đố cơ bản, chổng Xêp bản đổ, xừ lý dữ liệu không gian theo các mô hình. Những kỹ thuật phân tích và Xử lý chính bao gồm: 8 ,.ç:› ”` _ Í t S ỆKỆLẸC 'I' E' ' 2009©Tt.t' Uâll Get›Việt (llttịz://ztvztvztv.gL'‹›z7íct.zlI1) .p g
 9. 9. Httứllg dẫ!! tlĩịt`C llàllll SLI' dịtìlg ArcGIS - PIĨÍIII I O Các phép đo đêrn diện tich, ctliểu dài; thông kê diện tích tự động theo các loại biêịu thiêt kêẫ O Các phép phân tích theo Vùng lưa chọn, thôịng kê Vùng biên theo các mục tiêu như: Phạm Vi thu hút của mạng đường Vận chuyêịn, Vùng nguyên liệu cho các nhà máy (bufferịng), phân loại, phân lớp mới cho các bản đổ vùng. O Các phép nội suy tạo đường đẳng trị, phân tích địa hình (độ dôc, hướng dôc, phân tich thuỷ hệ), mô phóng không gian, mô tả theo hướng nhin. O Chổng xếp bản đổ theo các tiêu chuẩn hoặc mô hình tính toán để tạo ra các bản đố chuyên để mới. Đưa ra các mô hình dữ liệu và thực hiện các bài toán ra quyêt định, các bài toán quy hoạch, phân vùng, dự báo khuynh hướng phát triến. <`^ Xuât oà trình bày dữ liệu: Đưa ra kêt quả phân tích tổng hợp sô' liệu dưới dạng báng biêiu, bản đổ, hình Vẽ bằng các phương tiện khác nhau (màn hình, đĩa, giây...) với chât lượng, độ chính Xác và khả năng tiện dụng cao. 1.2. Giỏi thiệu: ArcGIS là gì? Phẩn mếm ArcGIS là phẩn mếm ứng dụng công nghệ hệ thông thông tin địa lý của Viện nghiên Cŕru hệ thôhg môi trường (ESRI). Bộ phẩn mếm ArcGIS của ESRI có khả năng khai thác hêt các chức năng GIS trên các ứng dụng khác nhau như: desktop, máy chủ (bao gốm Web), hoặc hệ thông thiệt bị di động. Hệ phẩn mếm ArcGIS cL1ng câp những công cụ rât mạnh đê, quan lý và Cập nhật, phận tích thông tin tạo nên một hệ thống thông tin địa lý hoàn chính. ArcGIS cho phép : - Tạo và chính sưa dữ liệu tích hợp (dữ liệu không gian tích hợp với giữ liệu thuộc tính) - Truy Vâh dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính từ nhiểu nguốn và bằng nhiểu cách khác nhau - I-Iiêvn tl'1ị, truy Vâh và phận tich dữ liệu không gian kêt hợp với dữ liệu thuộc tính - Thàrĩh lập bản đồ chuyên để và các bản in có châlt lượng trình bày cao 9 ger ,ẨẳỈ_let A, _A _ ' ` ` `ị 2ŨŨ9©T1('I7Rll Get›Vlẹt (Ìlff I://ĩlvĩtlĩtv.‹'‹'tìI7IL'I.ỉYll)
 10. 10. Httứllg dẫ!! tl1ịI`CllàI1I1 SLI' dịtìlg ArcGIS - PIĨÍIII I ArcGIS bao gốm: ' `iv ` ArcGIS Engìna 'zìtccls Desktop ` “ ..;›`“`*'” I V > V J ArcGIS Explorer .ợ`k` IÌAJIẮIÌIII T h Aẵccls Mobile Appllcill lons 3"=' Party lnlegfơllon ArcGIS có thể làm được gì ? 1.3. Đọc và tạo dữ liêu trong ArcGIS từ các phẩn mếm khác như: ArcView, Mapinfo, Microstatíon, AutoCAD, MS AccessData, DBASE file, Excel file... Nội Suy, phân tích không gian: Có thê` phối hợp các kỹ thuật phân tích phức tạp vớinhau đê) tạo ra các mô Iùnh ctti tiêt. Tạo ra nhímg bản đổ với chật lượng cao Và có khả năng kêt nôi nharlh với nhiểu nguốn dự Iíệu khác nhau như: Biêịu đổ, bảng thuộc tính, ánh Và các dạng file khác. Xêp chổng các lớp đôli ttrợngz Khi Xêp chổng các lớp đôli ttrợng sẽ tạo ra lớp thông tin mới. Có nhiểu kiê°u Xêp chổng dữ liệu (union, intersect, merge, dissolve, Clip. . .) nhưng nhìn chung là kêt hợp hai lớp đối ttrợng có sẵn thành một lớp (tập hợp) đôli tượng mới. Câẵl trúc, tô° chức dữliệu trong ArcGIS ArcGIS là một nơi tố chức và lưu trữ thông tin dưới dạng các lớp dữ liệu không gian. Mỗi một lớp dữ liệu bao hàm các thuộc tílìh giô'ng nhau Dữ Iíệu trong ArcGIS được chia ÌhàIII1 các dạng: SCI ị_› ~l 10 ,lv I e t , _A Ì ' ` I ` 2009©T1t” Iĩâll Gct›Vlẹt (IlIIIII//IIIIIIIII.*'I'(lI7IL'I.ĩ'll)
 11. 11. Htlớlzg dẫ!! tl1ịl`c llàìzll sủ' dịđìlg ArcGIS - Plĩđlz I Mô hình dữ liệu Vector Là một tập các lớp dữ liệu đặc trưng có cùng một hệ quy chiêu. Người dùng có thế lưa chọn đê) tố chức Các lớp dữ liêu đặc trL1'ng đơn giản bên trong hoặc bên ngoài của các tập dữ liệu. Mô hình dữ liệu vector biê`u diễn dưới dạng các lớp dữ liệu: Poirĩts, lines, và polygonsz - Points là cặp tọa độ (X,y) hay bộ ba (x,y,Z) với Z là giá trị biêiu diễn cho độ cao. - Lines là tập hợp của các tọa độ định nghĩa một h`1I1h dạng. - Polygons là tập hợp các tọa độ khai báo cho đường bao của một Vùng. ArcGIS Sử dụng 3 mô hình Vector đế biếu diễn dữ liệu đặc trtmg là: Coverages, shapefiles, và geodatabases đổng thời lưu dữ liệu trong các lớp đôli tượng (feature classes) dưới dạng không gian và thuộc tính (bảng dữ liệu). Mô hình dữ liệu Raster Có thêl chỉ là một tập dữ liệu đơn giản hoặc một tập dữ liệu được nén t1`JỂ các dải bước Sóng của các dải phố riêng biệt hoặc một darlh Sách các giá trị. Mô hình dữ liệu Raster biê°u diễn như một bể mặt được chia thành những ô lưới bằng nhau Và được dùng để lưu trữ, phân tich dữ liệu liên tục trên một Vùng nào đây. Mỗi ô ánh chứa một giá trị có thêi biểu diễn cho một giá trị đo được. Dữ liệu raster gốm các loại ảnh (ảlìh hàng không, ảrìh Vệ tirlh, ảIII'1 quét dùng đêi số hóa, làm nến) và grid (dùng đêi phân tich và lập mô hình). Mô hình dữ Iíệu TIN Chứa đựng một tập Các tam giác liên tục một cách chính Xác của một khu Vực Với sự kêt nôi với nhau qua các điêịm với giá trị X, y, và Z rè Dữ Iíệu dụng bảng ArcGIS cho phép kêt nôi trực tiêp với các dữ liệu dạng bảng biêịu và kêt nôịi dữ liệu không gian với dữ liệu bảng biếu (thuộc tinh). S 11 S e e t ^r .,. . ' ` ` `ị 2ŨŨ9©Ttt'Ĩ7Rll Get>V1ẹt (ÌIIIịl://Itvĩtvĩtv.‹'‹'tìIYIL'f.ỉYll)
 12. 12. Hltứllg dẫ!! tl1ịl`C llàìlll SLI' dịtìlg ArcGIS - PIIIIII I 1.4. Giao diện Uà trợ giúp trong ArcGIS 1.4.1 Phẩn mếm ArcGIS Desktop Phẩn mếm ArcGIS Desktop bao gốm 3 câp bậc Với mức độ chuyên sâu khác nhau là ArcView, ArcEditor, Arclnfoz 1.4.1.1. ArcView Cung câp đẩy đủ chức năng cho phép biếu diễn, quản lý, Xây dụng Và phân tich dữ liệu địa lý, các công cụ phận tich không gian cùng với việc biên tập Và phân tích thông tin t1`r các lớp bản đổ khác nhau đổng thời thê` hiện các môti quan hệ và nhận dạng các mô hình. Với ArcView, cho phép: né Ra các quyêt định chuẩn xác hơn dưa trên các dữ liệu địa lý Xem và phân tích các dữ liệu không gian bằng nhiểu phượng pháp *zì Xây dựng đơn giản và dễ dàng các dử liệu địa lý ‹ầ Tạo ra các bản đổ có chât lượng cao. Quản lý tật cả các file, CSDL, Và các nguốn dữ liệu. G Tùy biêh giao diện người dùng theo yêu cẩu. 1.4.1.2. ArcEditor Cung câp chức năng dùng đê, chinh sứa và quản lý dữ liệu địa lý. ArcEditor bao gốm các tính năng của ArcView và thêm Vào đó l`a một số Các công cụ chính sửa, biên tập. Với ArcEditor, cho phép: ñi Dùng các công cụ CAD đê` tạo và chính sứa các đặc tính GIS ‹i Tạo ra các CSDL địa lý thông minh -9 Mô hình hóa dòng chẩy công việc của nhóm và nhiểu người biên tập Xây dựng Và giữ được tính toàn Vẹn của không gian bao gốm các quan hệ hình học topo giữa Các đặc tính địa lý Quản lý và mớ rộng mạng lưới hình học Làm tăng năng Suâlt biên tập ái Quản lý môi trường ttliêt kêlđa người dùng với Versioning 12 ger :ẨẩỂ_let ^, _A Ì ' ` 2009CỘTIt' 170!! GL”t>Vlẹt (llff I://IIYILIII7,‹'1'tìĩ7IL'Ỉ.ỉYIlI
 13. 13. Hltứllg dẫ!! tl1ịl`C llàìlll SLI' dịtìlg ArcGIS - PIĨÍIII I vơ' Duy tri tính toàn Vẹn giữa các lớp chủ để Và thúc đâiy tư duy logic của người dùng `†` Ngtmg kêt nôii CSDL Và công tác chinh sửa 1.4.1.3. Arclnfơ Là phẩn mếm GIS đẩy đủ nhât. Arclnfo bao gốm tật cả các chức năng của ArcView lẫn ArcEditor. Cung câp các chức năng tạo Và quản lý một hệ GIS, Xử lý dữ liệu không gian và khả năng Chuyến đối dữ liệu, Xây dựng dữ Iiệu, mô hình hóa, phân tích, hiên thị bản đổ trên màn hình máy tinh và xuậlt bản bản đổ ra các phương tiện khác nhau. Với Arclnfo, cho phép: G- Xây dựng một mô hình Xử lý không gian rât hữu dụng cho việc tim ra các môi quan hệ, phân tich dữ liệu và tịch hợp dữ liệu G4 Thực hiện chổng lớp các véc tơ, tinh Xập Xi Và phân tich thông kê ` Tạo ra các đặc tírìlĩ cho sự kiện và chổng Xêp các đặc tírllì của Các sự kiện đó -“4 Chuyêh đổi dữ liệu Và các địrìh dạng của dữ liệu theo rậịt nhiểu loại định dạng Xây dựng những dữ liệu phức tạp, các mô hình phận tich Và các đoạn mã để tự động hóa các quá trình GIS Cư Sử dụng các phương pháp trình diễn, thiệt kê, Ỉn ân và quản lý bản đổ đê` xuât bản bản đổ 1.4.2 Giao diện phẩn mếm ArcGIS Desktop Phẩn mếm ArcGIS Desktop cho phép người dùng truy cập vào ba ứng dụng ArcMap, ArcCatalog, ArcToolboX Giao diện ba ứng dụng ArcMap, ArcCatalog, ArcToolboX: 13 g(!'V._"ắũI1_ICt ^, _A Ì ' ` 2009CÔT1t” Iĩnll Gct>Vlẹt (Ìlff 7.'//IIIIIIIII.*'I'tlI7It'I.III!)
 14. 14. Hướìĩg dẫìz thực hàllh sử dụìzg ArcGIS - Phđìt I 1.4.2.1. Iillllllvlbvln _ ArcMap ỊỊIIFx'nlíllƠIỢuvư IỢ'oỢQ ICI: Frâạoỉiúụmmllqũnli 7 Ị ÌÙỞIÚÃỆẤI Dino A `I`- -uqìmsla ntơou.u QCBẾỢÓÓÙỂIIÁ gu 0 lu . . .r`ị“ịj : : ‹-v v ẫẵỉ - I 4.1-cn ..ĩtíẫ Zềắíễí I I lrdfoobơx .Ol 0 Arìdyas T005 ỘCartJog'a3t1yToots A1 Ộconvelsbtì Tools ;‹1ỘDataMu'agemerĩtTools '‹'1ỌGeoooctIgTo0ls Ữnđonnnnnio 11:1- n ự n u ự . μ . . . . ư . gin , l I I V I 'tì Q Lrìea Refere'Idìg Tools ArcCatalog 4: Q samples ỉơĩ Q spaual suusos Tools ArcToolboX . ị K. ArcMap *I- ArcMap: dùng đêl Xây hiến tI1ị,;xử lý và phân tich các bản đổ: N - Tạo các bản đổ tìr các rât^nhiêỸ1 các loại dữ liệu khác nhau - Truy Vâh dữ liệu. không gian để tim kiêrn Và hiêu môii liên hệ giữa các đôi tượng khôn“g- gianmĩ - Tạo các biếu đố. - Hìêh thịt trang~”ù1 1.4.2.2. ArcCatalog: dùng đê` lưu trữ, quản lý hoặc tạo mới các dữ liệu địa lý: ArcCat0I0g - Tạo mới một cơ sở dữ liệu - Explore Và tim kiêm dữ liệu - Xác định hệ thôhg toạ độ cho cơ SỞ dữ liệu 1.4.2.3. ArcToolboX ArcToolboX: cung câp các công cụ để xử lý, xuâlt - nhập các dữ liệu từ các định dạng khác như Maplrìfo, MicroStation, AutoCad... B 74 2009©Tư Utíịt Geoviệt (llŕtg:/lztvztlztĩ.gL'‹›z7íeI.zlI1)
 15. 15. Htlớllg dẫ!! tlĩị‹`C llàlzll 5tI'dtIÌ1g ArcGIS - Plĩíĩrl I 1.4.3 Trợ giúp trong ArcGIS Trong ArcGIS cho phép sứ dụng hai kiếu trợ giúp đó là: Trợ giúp trên phẩn mếm ArcGIS (ArcGIS Desktop Help) Và trợ giúp trên Internet (ArcGIS Desktop Help Online). Ngoài ra, trợ giúp trong ArcGIS còn cung câp một Vài phương pháp thuận lợi cho việc tra cŕru. 1.5. Các mô đun mớ rộng trong ArcGIS ArcGIS cung câlp các mô đun mớ rộng cho phép thực hiện các phép phân tích raster, phân tích 3 chiểu, phân tích mạng luới... Các mô đun mớ rộng bao gốm: 3D Anal St Quan Sát và hận tich 3 chiểu A Ô 5" Cẳ FD 'Z3 Qin 9 Qu Q rĩ C Ơ' Sì 5 0+ O ắ VỀ' Ệ < 0 Ở FI' O U-1 Ðọc, chu ên đối va xuat c C dan Data Interoerabìli , dữ liệu trưc tiêl Geostatistical Analyst Công cụ thôhg kê cho việc phân tích, mô hình hóa Và nội su Thêi hiện nhân và chú thich trên bản đổ tư động với chật luợn Network Anal st Côn cụ hân tich mạn lưới Publisher Xuât bản dữ liệu GIS và bản đổ Schematics Tự động tạo ra mô hình mạng nguyên lý t1`r các sô, liệu có tính mạn Spatial Analyst Phân tich không gian nâng cao sử dụng phuơng há raster và Vector Survey Analyst Quản lý và nội suy dữ liệu khảo sát thực địa bằng Tracking Analyst ẤN ì I: t 15 Lẹ' ` ' ' ' ' 2ŨŨ9©T1-t'Z7tIIl Get›Víệt (IIItịị://zlĩztvztì.gL”‹ìz7íct.z7I!)
 16. 16. Httớllg dẫ!! tlĩịrc llàlzlĩ sLi` dịđìlg ArcGIS - Plĩíĩll I Bài tập 1 Demo zJê` CSDL GIS Thái Nguyên trong ArcGIS Mục đích: Làm quen Uớí phấn Inêìn ArcGIS, rnột SỐICIIỨC năng lĩíêh thị cơ bản Dà làm quen Uớỉ dữliệu Uê`T71ái Nguyên. Yêu Câ`u: Sứ dụng tlĩànlĩ thạo các gíao diện oà ìnenu Clĩínlĩ của ArcMap, ArCCatal0g Dà ArcToolboX Trong ArcMap mỗi một bản đổ được gọi là Map document, một bản đổ có thế có một hay nhiểu data frames. Data Frame là một nhóm các lớp (Data layer) cùng được hiển thị trong một hệ quy chiêu. Mỗi Data Frame có thê, có một hệ quy chiêu riêng. Các Data Frame được hiến thị riêng biệt trong chêl độ Data View và có thế hiêin thị trong cimg một Layout View. Thông tlrìường, một bản đổ đơn giản chi có một Data Frame Và sử dụng nhiểu Data Frame khi cẩn in thêm một sôi bản đổ phụ trên 1 mảnh bản đố chilìh. Bản độ (Map document) được gl'1i trong file có đuôi là .mxd Layer là một tố hợp của dữ liệịị; Một layer file chứa các nội dung: 0 Dfr liệu không gian và dữliệu thuộc tính O Đtrờng dẫn tới (dữ liệu (Shapefile, geodatabaSe..) 0 Các tham sôịđêĩ hiến thị như màu Sẳc, lưc nét ký hiệu... Các Layer có thể được tạo ra tfx nhiểu nguốn dữ liệu khác nhau như: Shape files, personal geodatabase, Arclnfo cover datasets, CAD drawings, SDE databases, photo, image. Dữ liệu lưu trữ trong ArcGis được lưu trữ Ờ 3 dạng: shapetile, Coverages, geodatabase (xem mục 3.1 ) 1. Khởi động chương trình ArcMap: Menu Start -> Programs -> ArcGIS -> ArcMap. Giao diện ArcMap xuât hiện. 16 ø ; 2009(ỘTtt'zJâiI Get>Việt (ÌIIỈQ://ztvztlztv.gL'‹)z7íct.Zlì1) Ul it -*`-Ị I - :-I ,O Ill
 17. 17. Httứllg dẫ!! tlĩịt`C llàllll Sli' dịtìlg ArcGIS - PIĨÍIII I oi' ` tda Ey -am Iróqv Ị»-n,n,r.‹: ›`r. Dùẫũụẻ E g_,,,. v av Vùng hiến Hộp danh sách các lớp của bản đổ (Table ' ` °'“”'^”' Yeơ‹ưalce μvơ‹vIevaax1,`lou.tlavp›l. un ba.e mx:: OI Contents) , '“ “`“““" °^"'”“'“"'= Thanh công cụ F lV`rv`$ :Đ 1.5 -^` * ` .~ g°,,,Ĩ,,,',Ĩ_.,Ị,Ệ,°,,,, dieu tac vung nhìn của bản đồ Trong đó: G- A new empty Map: Tạo một bản đổ mới G= A template: mở một bản đổ mẫu có Sẵn An existing map: MỞ một bản đổ đã có bằng cách nhập vào Browse for Maps... 2. Đặt Các tham sổ cho DataFrame Trong thư mục Table of contents (TOC) của bản đổ Vừa tạo có 1 Data frame Có tên mặc định là Layers. Data Frame này hiện Còn đang rỗng. Đặt hệ thống toạ độ cho DataFrame Nhâp Chuột phải vào ẵ “il-lJH°Z"l Chọn Properties. Trong menu Data Frame Properties hiện ra chọn thẻ Coordinate System tại Select a Coordinate system chọn: Predefined Projected Coordinate Systems UTM WGS 1984WGS 1984 UTM Zone 48N. Nhâp OK 17 g er _I_ ępt 2009©T1t” tĩâil Get>Víệt (Ìlttịl://ĩlvĩlvĩtv.‹'l'tìIYÍL't.ỈYll)
 18. 18. Hltứllg dẫ!! tl1ịl`C llàìlll Sli' dịtìlg ArcGIS - PIĨÍIII I uuuflurlevơopen ư _'!_l_ịfj ủIlvjdKμìũ'us: Ị Ext'.-I`<F.".':VIS:": 1 Ilu`E E `.I.`e:V'ẤF“`::lIlt.‹ I F‹1JI‹-Llll ẫlevbfvơ I I"Il:ỈVJ*ựLø ẸouMye5y`:lun | Lurltìjirơl l Era Ệ μ‹a:,t.›c›.- `Ìivvr'1l (‹ìlm'v4 Hula' . Q, Eeler Ạ t`3JIAl“›BtẺ sỵzlørv ( ' '.it=:s [Q94 IJIH Z(I'9 Ass Ạ Ig-ớt wx JTM ?cff -léll Từ giờ trờ đi bản đổ sẽ được hiện ttli trong hệ toạ độ địa lý UTM WGS 1984. Nêíl thêm vào Data Frame (t1'J*c là thêm vào bản đổ các dữ liệu trong hệ quy chiêu khác) thì Chúng sẽ được tự động chuyến đối vê` hệ UTM WGS 1984. Ðổi tên cho DataFrame Bârn chuột phải vào ẵ Ì `=*-""“'=` Bám vào trang General *T` Trong ô Name gõ "THAI NGUYEN UTM WGS 1984" đêi đổi tên của Data Frame Trong ô Display clìọn Meters đê` hiên thị toạ độ dưới dạng mét (hoặc có thể hiê°n thị tọa độ dưới dạng độ-phút-giây) rổi Chọn Properties gx 3. Nhập lớp dữ liệu vào bản đổ Từ giao diện của ArcMap nhâp chuột Vào Ồ cứa số Add Data hiện ra: LŨŨIẾŨ ịl DalaĨlaíiìlrlg 'I Ế ị _j Berhven.shọ tl Ra7Ihgloldove.shp Ị DlenkỲIJoom.stp il Ra'ửợolDŨ1.l0nqXa.s†7ọ 1 Duol1gdÍEn.shD E Sonọtø. shu Z G6ỏothoog.stip ỞJ S0ngsuol.shp `ẫ“ Gơao‹hotìtrp‹›lygon.srlp El stảdtlrụdatvshø `ẵ PtnnrIgXa.sPu IrLIìgtt!nl“ìarỉ'ìd'ìlrt1.shp Ẹ QIDat-Zmẫuslo QTKK-2004 . srmp QĩNuocmat-20o4.shp 18 Ê. ZÌ `ñ FII ge C ^, .. _ _ __ _. _ 2009(ỘT1‹' Z711!! Get›Vlẹt (IlIIII.//lIIttltII,*'l'llIlIt`I.III!)
 19. 19. Htlớlzg dẫ!! tlĩị‹`C llàllll SLI' dịtìlg ArcGIS - PIĨÍIII I Lựa Chọn đường dẫn đêh lớp dữ liệu cẩn nhập Vào bản đổ rổi nhâp Add. Khi đó giao diện ArcMap sẽ nạp nội dung bản đổ lên màn hình Ở chêŕđộ hiến thị Data View: μ:,l .,zơw.xn.øt.ụ-v.‹w. v..aọ cuu lŕ Ở e -ở 3:1 W Inu.-uịncuu-cưụ un IE.-` amm lu ti "`vDl lo A`“` _,... i ,,,, .,.μ_ Lul” L-rau-R C'A- ỰĨỮJIIUA' ".-ẩ'ả“ -us.. 4. Các lệnh điểu tác trên bản đồ Các nút lệnh trong tharllĩ công Cụ Tools: Nút lệnh phóng to (Zoom In): Q Cho phép phóng to một vùng trên bản đổ. Chon nút lệnh trên tharìh công cụ sau đó nhâp chuột, kéo và vẽ một Vùng hình chữ nhật bao quanh khu Vực muôh phóng to rổi nhả chuột ra. Vùng hình chữ nhật sẽ được phóng to chiêin toàn bộ phẩn màn hình hiên thị nội dung bản đố. Nêu không Vẽ Vùng hình chữ nhật mà chí nhâp chuột, bản đổ sẽ được phóng to và điểm được nhâp chuột sẽ trở thàrìlì điêim trtlng târn Của Vùng hiêin thi mới. Nút lệnh thu nhỏ (Zoom Out): Q Cho phép thu nhỏ phẩn hiển thị trên bản đổ. Chọn nút lệnh Và nhâp chuột Vào khu Vực cẩn tlĩu nhỏ. Nội dung bản đổ , 19 S e .I e t ^z .,. . ' ` ` `i 2ŨŨ9©Ttt'I7Rll Get>Vlẹt (Ìlttịl://ĩlvĩlvĩtv.‹'l'tìIYIL't.ỉYll)
 20. 20. Httớllg dẫ!! thịfc llàlzll sủ' dịđìzg ArcGIS - Plĩtĩll I sẽ được thu nhó Và điêim được nhâp chuột sẽ là điểm trung tâm trong vI`Jng hiêh tl'Iị mới. Nút lệnh phóng to CÔI định (Fixed Zoom In): :Ế Có tác dụng giống như nút lệnh phóng to trong trường hợp chi nhâp Chuột, nhưng không cẩn phải nhâp chuột lên v1`.1ng Iúêh thị bản đổ. Ðiểm trtlng tâm của vilng nhin được giữ nguyên sau khi phóng to. Nút lệnh thu nhỏ cô' định (Fixed Zoom Out): Ếẫ Có tác dụng giô'ng như nút lệnh thu nhỏ nhưng không phải nhâp chuột trên Vùng hiển tllị bản đổ. Ðiêim trung tâm của vùng nh`I11 được giữ nguyên Sau khi thu nhỏ. Nút lệnh di chuyến Vùng nhin (Pan): Ữ Cho phép di Chuyêh vilng nhìn trên màn hiến thị tới một vùng khác trên bản đổ. Sau khi Chọn lệnh trên thanh công Cụ, nhâp chuột lên vilng nhìn bản đổ và kéo tới Vị tri mong muôn. Nút lệnh hiến thị toàn bộ nội dung bản đổ (Full Extent): O Cho phép hiêh tllị toàn bộ nội dụng bản đổ lên Vùng nhin. Nút lệnh trở Vể Vilng nhin trước (Go back to previous extent): Ộ Cho phép chuyêh vê` vùng nhin của bản đổ mà đã duyệt trước đó. Nút lệnh Chuyêh tới vùng nhin kê' üêp (Go to next extent): Ộ Khi đã chuyêin Vể vùng nh`1I trước rổi, nút lệnh này cho phép chuyến tới vùng nh`1Iì kê' tiêp theo thứ tự duyệt. Nút lệnh lưa chọn đôii tượng (Select Features): lẫm Cho phép lưa Chọn các đối tượng trên bản đổ. Nhâp chuột vào nút lệnh này rối nhâp lên đối tượng cẩn lựa chọn. Có thể nhâp, kéo và vẽ một vùng hình chữ nhật đê, lựa chọn nhiểu đối tượng trong phạm vi hình chữ nhật đã Vẽ. Lựa chọn Các phẩn hi” khác (Select Elements): tế Công cụ này cflng dùng đêi lưa chọn giống như đôi với nút lệnh lưa chọn đôịi tirợng nhưng không dùng để lưa chọn đối ttrợng mà dùng đê, lưa Chọn các phẩn t`1' đổ hoạ, text... được Vẽ chổng lên bản đổ. Nút lệnh Xác định nhanh đôli tlrợng bản đổ (Identify): gt Công cụ này cho phép người dùng có thể tham chiêù nhanh các thông tin của một đối tìrợng. Sau khi Chọn công cụ này, nhâp chuột vào bât cứ đôi ttrợng nào trên bản đổ, , 20 g e ,vìí _ì e t A, _A _ i ' " 2009©TLt”UnIĩ Geovlẹt (IIIIỊIẨ//Illĩtlĩtl.ị'l't7ĩ7lt'I.I'll)
 21. 21. Hltứllg dẫ!! tl1ịl`C llàìlll Sli' dịtìlg ArcGIS - PIĨÍIII I các thông tin chi tiêt Vể đôli tượng được chọn sẽ được hiêin thị thông qua một hộp thoại. Nút lệnh tim kiêrn (Find): M Cho phép tim kiêm một đối tượng thoả mãn một điểu kiện tim kiêrn nào đó. Khi clìọn lệnh này, ArcMap sẽ xuât hiện một hộp thoại tim kiêm (Find). Nhập các thông tin cẩn tìm kiêin vào hộp thoại đê` thực hiện lệnh tìm kiêrn. Nút lệnh đo khoảng cách (Measure): É' Sư dụng nút lệnh này đê` đo khoảng cách giữa hai điêlm. Sau khi chọn công cụ này, nhâp chuột vào điêim đẩu và sau đó lẩn lượt nhâp chuột vào các điêịm kê' tiêp, giá trị khoảng cách của các đoạn sẽ được hiê`n thị trên thanh trạng thái của cứa sổ. 5. Tắt, bật các lớp Layer Trong hộp danh sách các lớp bản đổ TOC (Table of Contents): Đế tắt hoặc bật một layer trong bản đổ, người dùng nhâp chuột Vào hộp lựa chọn đứng trước tên lớp trong hộp danh sách quản lý lớp. Nêịi dâĩl check (V) xuât hiện trong hộp lựa chọn, layer được hiện lên trên Vùng hiến thị nội dung bản đổ. Ngược lại nêù dâil check không xuât hiện, layer bị ẩn đi. 6. Tra cứu dữ liệu Đê, tra Cứu dữ liệu người dùng nhấp chuột phải vào lớp cẩn tra cŕru trong TOC rổi chọn Open Attibute Table Bảng thuộc tinh cúa lớp dữ liệu được mở ra hình dưới: ' ”” ” 'l` Il iIl^Ếnl MMIEEEERZEEIEỆEẺI 21 501 Jầvlĩủqĩịqnh ỈĨP. Thịi ỊfỈ_gI_.ly!n ĩlịộí Njịgftn 4__3_84 _ Z3ỂèJjỆỆỆ9` 2l5Ểlí*ẫìLWIe.59n ịT?v7hẾilịẫ!xỂu ,lỀẵlBsEIỄLl -Ll990.:, ` , ,lỳ-"*5L9,0,0'ẽ,Z,*,.,ẵ ễ,Lễ9,lZ'ãịĨEỤẺs,TlIỄEII Ề'ỀE:1hěễl¶s,ulều Ĩhẻễẵĩsuxềũ l lễ!,Qẵ,., - , ,,ẽI,?:ễŨ9ŨŨ-l` 2J30147`Tk:hLnJUng {TP Tüinggtu Tüinmen ịj S300' , 932.Ss39s4_ị 2150131 Ốllắtnug Son ịư.TưANggeu Thúiugyen 10358 . J86,7sl0D6` , l ,.ễl ẮQIAỀ IỈIÌIẦ CQ! ịữ- TIIỄLÌẾSẸIÊŨ ưJbẬj.ỂsE1ồL l ` l l l ,,,Z,l, ẵũ, ẽ,LĨhJnl!Ði I Ị LỀEẸYỀL -Jüj,NẨ5ỵtL . ,ẫl,ăQl,ẽ5 ẨỀIIẺ ITE; ,`! lzlsllrẽị Thu ,S ỤIỀL , ^ Zi , 7lĩnl77 `f`ImfẵíIì `TP ThíìNulIv!n lThñìNullvền Ễ7I7ỐQ07I` 0 _DILIJ Show: Ỉĩ Selected I Records (0 out ofzsseletted) Options VI 7. Ghi lưu bản đổ Trên tharìh menu nhâp Chọn File Save. Hộp thoại Save As hiện ra: , 21 g e ,lil _I I: t ^, _A Ì ' ` 2009CÔT1t” tvn!! Get>Vlẹt (Ilttịl://ĩlvĩllĩlv,‹'1'tìI7IL'Ỉ.ỉYllI
 22. 22. Httứllg dẫ!! tl1ịl`C llàllll SLI' dịtìlg ArcGIS - PIĨÍIII I Trong đó: seven _; 7RùllJl4ủWIL4ũ›JG _jj è B Ơ lẵ' ,JDÃTA Save in: Chọn thư mục cẩn lưu bản đổ File name: Ghi tên bản đổ (GIS ThaiNguyen UTM WGS 1984.mXd) Save as type: Định dạng dữ liệu bản ghi. ` }AưcMaDr`a:mverl ` ưuxdì _L Nhâịp Save. 8. Mở một bản đổ có sẵn: Trên thalìh menu nhâp chọn File Open.... Khi đó hộp thoại Open xu ^t hiện cho phép người dùng duyệt đêh bản độ cẩn mớ. Chọn tệp tin bản đổ cẩn mớ và nhấn chuột vào nút lệnh Open, ArcMap sẽ nạp nội dung bản độ lên màn hình Ớ chê' độ hiêh thị Data View. μ1uỉẾvr P (l.v v ` -UISỈIAINGLILN lc Tlưll~An:lt:x.L.ul "l rluxøa..ơn- Q '.'r›:›.Ạ;`:‹ Ị `..,.μ.. xơ lnuI.nnv M Cuu Riu Lưu Nêu ArcMap Chưa hiên thị lớp dữ liệt! tlìì nhâp chuột phải vào lớp dữ liệu chọn Data Data Source...xuâlt hiện hộp thoại Data Source tim đêh thư Viện có chứa lớp dữ liệu đó rổi nhâp Add. 22 ger ,ẨẳÌ_ìet A, _A Ì ' I ” ` 2009©T1t”I7nIl Get›Vlẹt (IlIIIIỆ//Illĩttitl.*'l'(lI7IL'I.ỈIll)
 23. 23. Hltứllg dẫ!! t/lịt`Cllr`II1Il Sli' dịtllg ArcGIS - Plỉliìl I 9. Hiển thị chế độ Layout view: Layout View là trang dùng đê, hiêin thị và trình bày kêt quả bản độ. Đê, chuyến chê' độ hiêin thị từ Data View sang chê/ độ hiêh thị của Layout View. Nhâp vào thực đơn View Layout. Khi đó màn hình sẽ hiêin thị như hình sau: 10. Thêm mới và Xóa một DataFrame Thêm mó'i một Data Frame ^ . , ^r .^ N D F Tren Menu Insert chọn Data Frame khi đo Xuat hiẹn ã ew ata 'ame trong TOC. Đê, các layer của Data Frame "GIS THAI NGUYEN" không hiêh thị trên màn hình nữa (do trong chêiđộ Data View, ArcMap Clìi hiêịn thị 1 Data Fralne trong 1 thòi điếm, đó là Active Frame - tên của nó được Viêt bằng chữ đậm trong TOC). Ta có thể chon hệ quy chiêù khác cho New Data Frame này Đê, làm việc với Các Data Frame trong TOC nhâp chuột phải vào Data Frame đó rổi chọn Activate. 23 ger .'ẪỈ_ìCt ^, _A Ì ' ` 2ŨŨ9©Tlt' tin!! Gt't7Vlẹt (ÌIttịl::"/Ilvĩtvĩlv,l'1't›ĩ7IL'Ỉ.ỉvIlI
 24. 24. Hltớllg dẫ!! tl1;t`cI1r`1›1It StI'dtlÌ1g ArcGIS - Plztĩlz 1 Xóa một Data Frame Trong TOC nhâp chuột phải vào Data Frame cẩn xóa rối chọn Remove 11. Di chuyển lớp dữ liệu trong TOC Ðế di chuyến lớp dữ liệu nhâp V`a giữ trái chuột vào lớp dữ liệu cẩn di chuyêịn sau đó kẻo lớp dữ liệu (lên Xuống trong TOC) đên vị tri cẩn đặt lớp dữ liệu 12. Sao chép và xóa lớp dữ liệu trong TOC Muôh Sao chép một lớp dử liệu (dùng đế thêi hiện trong TOC) nhâp Chuột phải vào lớp dữ liệu cẩn sao chép rổi Chọn Copy sau đó di chuyêh chuột đêh tên của Data Frame nhâp phải chuột rổi Chọn Paste. Muốn xóa lớp dử liệu ra khỏi danh Sách (TOC) nhâp phải chuột vào lớp dữ liệu đó và chọn Remove. , (Q IJ 24 S C -.^V .I C Í ^, .. , ' ` 2ŨŨ9©Tlt' Itlĩll Gt't7VlẹỈ (IIIIỊIỆ//II'It*ĩt7,l'l'llI7IL'I.i'Il)
 25. 25. Htlớllg dẫ!! tlĩị‹`C llàlzll 5tI'dttÌ1g ArcGIS - Plĩíĩrl I PHÂN II: HIỂN THỊ, TRA CỨU VÀ TRUY VẨN DỮ LIỆU GIS THÁI NGUYÊN TRONG ARCGIS 2.1. Các phưong pháp híêh thị dữliệu CSDL GIS ArcMap có hai Chêl độ hiêin thị: Data View và Layout View. Trong Data View chi hiêin thị các đôi ttrợng bản đổ hay nội dung của bản đổ. Layout View hiê`n thị bản đổ Ở chêlđộ in trên giây, trong đó ngoài các đối hrợng bản đổ còn có các Graphic element đó là các yêíl tô' trang trí bản đổ như khung, lưới tọa độ, chú giải... Trong DataView chi cho phép làm việc với một Data Frame Ở một thời điêim, còn trong Layout View có thê, làm việc với động thời nhiểu Data Frame. Các bản đổ chi có thể được chính sửa trong Data View. Dữ liệu có thể được hiến thị trên bản độ bằng nhiểu phương pháp khác nhau. Mỗi phương pháp được đặc trưng bới ký hiệu, màu sắc, lực nét, đường bao... Tùy theo loại dữ liệu và mục đích sử dụng mà người dùng chọn cách hiêin thị cho phù hợp. ArcMap hỗ trợ các phtrơng pháp hiển thị dữ liệu: 2.1.1 Hiển thị dữliệu Single Symbol: Tật cả các đôệi tượng đểu được hiê`n thị theo cùng một kiêiu. Phương pháp này được dùng đế hiêh thị các dữ liệu đơn giản hay dùng để nghiên ciiu mật độ phân bô, của các đôii tượng dạng điêịm. 2.1.2 Hiển thị dữ liệu Categories: Các đối tượng được hỈê`n thị bằng màu sắc hay ký hiệu khác nhau dựa trên giá trị của một (hay nhiếu) thuộc tinh nào đó. Có các chệ' độ hiêin thị bằng Categories : Unique values; Unique values, may fields; Match to symbols in style. Trong đó Unique values là hay được Sử dụng nhât chẳng hạn như đêi hiêh thị các loại hình sư dụng đât bằng các màu sắc khác nhau, hay trên bản đổ hành chính các địa phtrơng được tô màu khác nhau. Match to symbols in Style dùng đêihiêh thị bằng các style đặt trước. 2.1.3 Hiển thị dữ liệu Quantities: “v`Ấ` 25 R eỗlrr ì I: t , S " ' ' ' "" 2009©T1.t' Zĩâll Get›Víệt (IIItịị://zlĩztvztì.gL”‹ìz7íct.z7I!)
 26. 26. Hltứllg dẫ!! tlĩịl`C llàìlll SLI' dịtìlg ArcGIS - PIĨIIII I Các đôli ttrợng được hiê`n thị bằng màu sắc hay ký hiệu khác nhau dựa trên giá trị của một (hay nhiểu) thuộc IĨÍIIII nào đó. Trong đó: Graduated color: Các khoáng giá trị được hiêh tlìị bằng màu sắc khác nhau. Graduated symbols: Các khoảng giá trị được hiêin thị bằng ký hiệu có kich thước khác nhau. Proportional symbol: mỗi giá trị được hiến thị bằng ký hiệu có kích thước lệ Vớí giá trị đó. Dot Density: Thuộc tinh được thể hiện bằng các điếm có mật độ khác nhau. Giá trị các cao thì mật độ càng lớn. Ù 2.1.4 Hiển thị dữ liệu Chart: Giá trị của một tập hợp các thuộc tinh dạng sôi được thê) hiện dưới dạng biê`u độ. 2.1.5 Hiển thị dữ liệu Multiple Attributes: Giống như phương pháp Quantities Graduated color song áp dụng cho một tập hợp các thuộc tinh. Bài tập 2.1 Hiêh thị cơ SỞ dữ liệu GIS Thái Nguyên Mục đích: Làm queìĩ Uớí các Cáclĩ lỉíêìĩ tlzị dữ Iíệu trêìĩ màn lziìĩlĩ Yêu Câ`u: Sứ dụng tlzànlz tlĩạo Các Công Cụ híêiĩ tlzị dữ Iíệu tlĩeo nội dung kllác nlĩatl Bài tập: Hiêh tliị Các thông tin ciiu dữliệu TP. Thái Nguyên theo Các bzrớc đirợc mô tả L`ILt'ỚỈ đây. Sản phâm: Các báĩĩ dô`l1ỉêh tlĩị trên ìnàn llìnlĩ. 1. Đặt chế độ hiển thị (Categories) lớp hành chính phường xã TP. Thái Nguyên Khởi động ArcMap nhâp chọn A new empty Map OK. Nhập vào ArcMap lớp dữ liệu Phuongxa.shp 26 2009CÔT1t” Iĩâil Get>Víệt (Ìltt 7.'//Illĩttill,*'l'llIlIt'I.IIll) J ụ Sei eẨểI.I?=t
 27. 27. Htlớllg dẫ!! thịtc llàlzll sủ` dịđìlg ArcGIS - Plĩtĩll I Trong TOC nhâp chuột phải vào lớp dữ liệu Phuongxa.shp chọn Properties. Cửa số Layer Properties hiện ra chon thẻ Symbology, chon phương pháp hiêh thị là Categories Unique Values. Tại Value Field chọn trường dữ liệu có tên là tenphuong và Color Ramp: Chọn dải màu như hình dưới: Nhâp nút Add All Values llặl Gęvevaì] s‹u.vcø | 5cle:n...v. I Dr'dờJ ẵwllbdogầ' | Fed/ | ỈIPlrr9lrl ouμevyl Label* | .m.u,. I. Hd.ye:l cm. xFB_ịu'e, bleu culngotiut utirng mum vùng ut M: Illlll. Ịwmì Ẹỵựguịg ỵs›t Flelcđ goto: Ram l_lrvQu: Vsìllllấầ llevçtumg _lị I lị lJnnqt›e values myụ I Much ro :yrvưbol: n as lllldllitili Chilli IÍUIDƠBAIIIÙIIIBI 1 1 1 A Hwngvnĩrn Hourlgvnĩho 1 q ' ll H -txgsdu H -ngẵ-ll 1 lì ìqt L--fìgỗ-rì L-‹gS-ñ 1 J x I Phansmhmuvmz Pixvx ãnhmunq 1 `- _7 x-ị l Pỹ:ø><_ Fm›;_ l I VỊ 2 l PMC Hμ Ptloç Hμ 1 _LI T" l `ặjøấ _.,_`Ạl Ị âdtl Ajl`v ĂIZI Àgd vulưzęr Remy: Au AđVüQLEd I UI. Lưmet Aậnoờp Nhâp OK. Nhận được kếtquả: i .laị vu. gy a.. rụa ;...,v ..;- ›u‹ “Sũ/1 Ẹ Ố, "`"'v Ịlμtaủũvf ll`t.' ' ' ' 1 ịl n` L. S Ill ”.Ể.,uA-sn,_Ĩ-Iu n-- :`v‹~-n.›‹v1x.‹nư Trên Menu File chọn Save và lưu File dữ liệu với HienThiDuLieu.Ir1xd g e K _íh çlt xt Ẹt tên là: 2009©TLtt UIIII Geovíệl (Ìlttịl://Ilvĩlvĩtv.‹'L'tìĩ7ỈL't.z'Il)
 28. 28. Hltứllg dẫ!! tlĩịl`C llàìlll Sli' dịtìlg ArcGIS - PIIIIII I 2. Đặt chể độ hiển tllị Label cho lớp hàrlh chính phường Xã TP.Tháị Nguyên Mờ cửa số Layer Properties của lớp phu0ngxa.shp, vào thẻ Labels. Trong đó, đárìh dâii vào ô: Label feature in this layer, chọn Label Field là tenphuong, chọn Text Symbol là .VnTime với Size là 8 SJẨJ Geŕrevrslị 'scưcel 'ln-h:-ron] rìurstayl Smbc`:ygy| Fá:: 1 :Yaram Dmvy Lèbelấ lJt›YlĩtxFte48ezI P Lăr`H›leaIulL.n:ỹI: ln-,lev MNM Labelallỹvèlealurec ttleầane vray ' âlteaøueạ wi L›elabe1e›ju:ưrgl›sa oçuumr wecxtea leblẵhlng Lhhμl ịuniđ ?eVKIl›or.g L( Ễ*Dte'^ `:4` ĩnlsyntol Y` ”nIn't v 8 V hlbvyz: , I- I _ u B 1 u bvwtd Í: ltøl Urlrñ' Plardeỹnędl :ttl SIÁÊ EBcenen Pvqỵrlle' scale Rugọe ị Latạei Stỵíøs ị DF I Esnczl A/ A Ấ' 7 Nhap OK. Nhạn được ket qua: ..`D.`L' ra ça ,-. .ụ.. g..-.. gy.. ....«- -,. ` `4`Il B Ố' ':.!ŕă'ĩl'I ,J 7, IZ." -Ị ,ơi :A :: :Z l .. al ỈIIIII mị 'V Ú inlc. -=-I fi-xrv. 'JI-I'll- ị 0 Ị ụ-I. H _. v ru. -,qr:'L'*hnn '-,'v i I ›.-tc. W_ vợnμ μ.ę..›-Hinn ẾOIICII ỈỆỆ Dunlvn '-"I mủ lun u-.vạ rười: 'uh 'Tig ll-'HC I-Ii-u lqø. ` Aề .'.l 'J Ẹ I ql :J I I ll L ` .L - 3. Thay đổi tên cho lớp hàrlh chính phường xã TP.TháỈ Nguyên MỞ cửa số Layer Properties của lớp phu0ngxa.shp, vào tlìẻ General, trong ô Layer Name đối tên phuongxa thàrìh Phuongxa_TP. ThaiNguyen. - 28 .J- ger :Ấv.let ,rr .,. , ' ` 2009CÔTlt” tia!! Get>Vlẹt (Ilttịl://ĩlvĩllĩlv,‹'1'tìI7IL'Ỉ.ỉYllI
 29. 29. Httứllg dẫ!! tl1ịt`C llàllll Sli' dịtìlg ArcGIS - PIĨÍIII I GEMIỂI I SDJlcf:I 'ẫcleclAonI Dltplayl Sỵrnbologll Field: I Dellnlllalìũuelyl Labels] tlolnzầ Relalesl Layer Narrle: IPhIJof`ọKa_TP. Thahhlgưyen (7 ỵmble Qescvløtlon. 3 Ll Clgdữts: I Scale Rarìoe Youtalìsbeđyttìerarìgeofscalesetvatìchttxstayer Wlllbestlũwn: G Súw layer .I al scaleỉ C Dofìĩ sl'I0w laye! when goorriedz Nhâp OK trên TOC sẽ chi cho thây tên của lớp Phuongxa đã được Chuyến là Phuongxa_TP. ThaiNguyen ạμ'.:-J N- Lu ỵụ. ỵ....v μv.. ỵ‹.. g...- ,q "vơ-“Fl-` Ế' ' fJ:z!.^ậ:I!'I X . - III -` ›'Ầ 'a :. ỏl lnl-u NTT _` Dịnh "' ra-Vnh adv- Ị o ị Ibn Ị lnựỵvμih _ _ r,_ỵ.,,'*-I'-II-pun- Ll lụt- Wu_ vuvuμ hq-.I-hill-U như mun: _ hr" ___ :xựt- cun uqu Inoøl 'mh MIT- lù,.. :-lun uqu :I IDJ -LL ,,,,,ŕ,,ŕ L ,,,, lì] Ả ;Ị'_-_IIIIIA-N Iv_ vnd» 4. Đặt chế độ hiển thị (symbology) cho lớp dữ liệu quan trắc môi trường Nhập lớp dữ liệu QTI<K_2004.shp vào ArcMap Nhâp chuột phải vào lớp QTKK_2004.shp Chọn Properties hộp thoại Layer Properties hiện ra chọn thẻ Symbology: Nhâp chuột vào Features Smgle symbol và chọn Symbol. 29 ger ,ẨắÌ_ìet A, _A Ì ' ` ` `i 2009©T1t” tĩall Get›Vlẹt IIIIIIIỆ//Illĩttĩtl.*'l'(lI7IL'I.ỈIll)
 30. 30. Hltứllg dẫ!! tlĩịl`C llàìlll Sli' dịtìlg ArcGIS - PIIIIII I M EE vurủ Fyemnul fzmựrel ñeø:nvv| r" Kvă,` ^x‹vtu .›uz,` FM' l t`Aor,1,›.:`I.r`»l L:t›e-':Ị r"ư‹-LR-lvE'l “'”)'*`V' blu al ludưet atm Itu: lun Iyuboỉ `n‹›4' =:‹ntr1 '› LIIV ÉCÐ1 ' MJ r V'r À. . Lrøzfú fg`ặù-ắ Labeỡmoesuxqragnvợqvrμe .y-rt.okuvlae›kơcur1er‹~ ` enzoo {II W Ế ịμ~.-«ar:` ẢÓỐỐLWI dfzlíftlììñ azçcvrn rẹul lũ nr .rùi Ill ,vvn nx.': ryxμì DỦI'QlIưPL I MMF lvw'IIKĩl - ầtìwè l3^ỉP' , ríị : ` I'-“A v DI I Luvtel _ ur | cavet Ẹws _J Hộp thoại Symbol Selector xuât hiện ta lưa chọn Symbol thich hợp (Circle 2), Color là màu vàng (Solar Yellow), Size là 8 sau đó nhâp OKOK đế đóng hộp thoại Symbol Selector và Layer Properties. Kêt quả nhận được: - C"Iv` M ỵm ,ụ. y.-...o ę.u›.. v.. ..... ax ì`n`Eỉz' 0 - Ồì ì:‹zPùDr7 ' ' T V 7` Ĩ Tl - nr 'Ỷ .. Ô( fìiầü .‹ u-I-I μuli. :H lìụuμμ. 'F-I'M l 01 nun. . Inqvμlb A' o-iq'“°‹'-ctμhμ &La ^ nun.- ,, nun- ƠMIỀ Y lhù Int)-11'* nn.:-u lunc- _,,_ ruln P'P' , nnn uqu runn- ha_ vụng 'Wt- 1-1... :.nul- ư ,gu 'ớ“...-"-'v.v'I“ "il _Ì _. _ _ Hu ' .-›ư‹°ì 'Ì-Av ŨAẪIV T°` ỸJIIHA' "-L'.;.' 5. Đặt chể độ hiển thị cho lớp giao thông TP. Thái Nguyên Nhập lớp dữ liệu Giaoth0ngTN.shp vào trong ArcMap và tìm hiếu thuộc tinh của lớp dữliệu Nhâp chuột phải v`ao lớp Giaoth0ngTN.shp chọn Properties xuât hiện hộp thoại Layer Properties chọn thẻ Symbology. Chọn phương pháp: Categories Unique Values. Tại Value Field (thuộc tinh làm cơ sở đê, hiến thị) là Loaiduong. Nhâp nút Add All Values. 30 ger ,li/_ìet ^, _A Ì ' ` 2009CÔTlt” tia!! Get>Vlẹt (Ilttịl://ĩlvĩllĩlv,‹'1'tìĩ7IL'Ỉ.ỉYllI
 31. 31. Hllớlzg dẫ!! tltịrc llàlzll sủ' dịđìlg ArcGIS - Plzđll I Laỹefvrnuetue _;.'_]_7g ũenelall Souceị Selectlonl Display SWÙDIỐÐ' I Field: I Dęlmolíon ŨuetyI Lebelzl Joins L Rvlùlezl íh Fẵzuicg Draw categories uứlg lnlìoịle valtlet nl one Iíelđ lffìtlũll taQggnỊìeg ỵalue Field Ẹotol Flamp Umwe vduos ILoa.dt,grỵg ll( I Umqtle vdues. many I = Matctì lo synìbols ln a Iluđlltỉties Label mm. ‹aI 0tle! vdJeS> ấall olhel ValueS> 0 umbb Mtủmu (Hearírlg) Luaỉtlllnllg 5Ỉ99 ẵ>ẽng d1Ynh 5-ẻng l:hÝrl'v 273 5'ẽng rItì,rltì 5-ẽng nh,vìt! 4938 5-ẽfìg SM! 5-èng sầu IB ' ơ Ll ịl :Lề Ệ “É .Ỹ I-1 .L t~ 1 J W “kụ ịArịc_sAJlVart;aes, At_1dVahJeS `, ReguuveAJl Ađvagced vl DK Cancel I Ạpply ArcMap sẽ tirn tật cả các giá trị của trường Loaiduong trong bảng tlìuộc tinh và gán cho mỗi giá trị một màu. Thay đối kiêiu và màu đối tượng đường chính (Mars Red), đường nhánh(Rose Quartz) và đường sắt (RailRoad) cho phù hợp. Nhâp đúp chuột trái vào biếu tượng đường (hĩnh trên). Hộp thoại Symbol Selector hiện ra lựa chọn kiếu đường, màu sắc, lực nét cúa đôii tlrợng cho phù hợp. llằl Preview Ũplỉons Ệ0lƠI` u Eìtpvesswaylìauìp Ma|0íFload Alteliưalầtleet ỵỉdhv I1`00 ..:.l -Ị M -tạo- Colleololẵtreel Residerllialslleel Railroad Ỷ ...-.,. Eropetties. . I Hivev Boundaty. Boundary. state National ẫave.. I E850* I -- -ee Ạ Ệ cancel! Nhập hai lẩn OK để đóng các hộp thoại Symbol Selector Layer Properties. Kêt quà nhận được: 31 Ê. _IP Ịñ FF Se C M .i , _ _. _ 2009©TLtt Unll Get>V1ẹI (Ìlttịl.//ttvĩtvĩti.‹7t'tìtYIL't.A'i!)
 32. 32. Httứllg dẫ!! tlĩịt`C llàllll Sli' dịtìlg ArcGIS - PIĨÍIII I i lcvqlhoịtu-μL~1quμ‹ui ii iv [tt vu- I-uu v-ợ.`..` v... ,:y.x.. .A D ,,` g ., ỊI . O ịv . .. vvv' "' l Ỉíçaẵŕàdi? ư `I IQ huì- - Daul.. ư `Qụhh ‹FI'IlI u Ệ! nu...-. vv Tt-.r.,.,.. hl_ X ""vT-5"'on. IH'Iq _IDIỰII lụn. _ m_vnq :-Inn ụ`çuạ.I-I-Il-I ` mau ỆDI 7 nguy- I-li K Ổ (""' anu x, , linux. n run ` mạ .-°. ~`- T l†'“ v : I-uh ổi ,,,,ị L ,,,. U L :1lluA"'.4'L' 6. Đặt chế độ hiển thị (Quantities) cho lớp dữ liệu vể đân số (mật độ dân sổ) Tắt tât cả các lớp dữ Phuongxa_TP. ThaiNguyen. shp) liệu (QTKK_2004.Shp, GiaothongTN .Shp, Nhập tiêp lớp dữ liệu Phuongxa.shp vào trong ArcMap và tim hiêiu thuộc tinh của lớp dữ liệu. Nhâp chuột phải vào lớp Phuongxa.shp chọn Properties xuâlt hiện hộp thoại Layer Properties chọn thẻ Symbology. Chọn phương pháp: Quantities Graduated Colors: tlyervrupeft ~ ẨJE ũenelệll Sotllcel SEIQCIIOHI Dlsplèy ỀWÙOỖOSB* IFleld: I Dellfllllũn Duelyl LabtlsI Jovi: LRelde:l ỉhD'N Feature! `DllIvI qualllitõex ưlítìg color In :bnv: values. lrvìooỉl caịęggợięg Fields Elẹsztμcuhoøu Ủuanlilicx ỵaue EIANS005 'Ỉ NMMJ 8led~= Pclenkĩl IZ ụ°,,,,,:,,.,,,°,, f Classes Fjĩ v Ệẵđcslty Plnpoltlorìal symbols Dũkdenslky Color RUVÐ 'I Chill: Multille Atltỉbiltes Ỷ I Ạ 2 45959801 -412998965 2 480- 4130 ”41z998SG5-932397272 4131-8930 932997273-131100127 9931-1311 131100128-211500197 1312-2119 W_ ' 211900198-398598385 2120-3886 Ệ' lĩ `39S59s38s^s573U173s 3987-9673 1 *T-Ẹtøv _`3[" `EuB73tJ1737-991300055 6674-9813 . `kh,`I.`ĩI_ Stìuỵclazzluìgeẩuzưglulmevduez Mvuìceg - Ê. Ậñ F0 SCI Ệ! cmd 32 2009©T1t” tĩâil Get>Víệt (Ìlttịl://ĩlvĩtvĩtv.‹'t'tìIYÍt't.ỈYll)
 33. 33. Htrớìĩg dẫ!! thịrc hàìllĩ sủ' dịđìzg ArcGIS - Plĩđìĩ I Trong đó: O Fields Value: Chọn trường DANSO05 O Fields Norrnalizationz Chọn DIENTICH O Classification tại Classes chọn phân ngưỡng là: 7 Nhâp OK và hiêịn thị Label, đổi tên lớp "Phu0ngXa" thàrĩh "Mật độ dân sôi" cho lớp dữliệu nhận được kêt quả: Ĩ.IE.I'!-"?'.ị~'_-..v.Fv"-F' , Ỉ°`UÚU,' `° l!,Ĩ L"°0jlỈ`”” Ỉl'lĨlL00U4~'. Lư ^~~~ Ịontơn 'viciu' I 'I 'ă'D' A'="ĩ"`ỂI-_lM:llI°_-:I I I I.Ả' Ù'lL'ề' 7. Đặt chể độ thị (Charts) cho lớp Vể dân sổ (thàrlh phẩn dân số) Nhập üêp lớp liệu Dar1soTN.shp vào trong ArcMap Nhâp chuột phải vào lớp DansoTN.shp chọn Properties xuâlt hiện hộp thoại Layer Properties chọn thẻ Symbology. Chọn phương pháp: Charts Pie Trong đó: O Field Selection: lẩn lượt chọn và nhâp nút EJ các trường dữ liệu DAN_0_14, DAN_15_64, DAN_65. Các trường này được chuyêin Sang cứa số bên cạnh. O Background: Chọn nến cho phù hợp O Color Scheme: Chọn dái màu O Size: Chọn kich thước cho phù hợp 33 Ị ỢIỊI i ì I: t - m-'- -đg', """' 2009©TLI'Utii7 Geovíệt (IIỈÍQZ//ZtlIL'Zt7.gỮ0Z7IEI.ZIlII
 34. 34. Httứllg dẫ!! tl1ịI`Cllr`ỉI1I1 SLI'dtlÌ1g ArcGIS - PIĨÍIII I ũenevall SOIIICQI Selecllonl Dlĩpleịv SWUỒÚOW IF:eld: I Dellnlrhàlìũuęlyl Leùelsị .lơlnc t Relalesị Ẹt Fĩrtwet Dlaw pí: chat! lnl each Iealule. IỮĐƠI catęguię; Ftetd Selecllon Qumtiiex Ma hjc Charts ` pm DANSO BaIÌlỈtIltlrrư Slacked Mulliplu Altvỉlsuates Backgloưìd l Ẹotol Schefne V ' tl; E:I Ữ Pịevenl chulơveílao ‹Đ .Ệ Elopevhet E›_‹clJ:l0n Stge ũẵừ-ỉđ Cancel ẠDỌỤ Nhâp OK, hiến thị Label và đổi tên lớp "DansoTN" thàrìlì "Thàrìlì phẩn dân số" cho lớp dữliệu nhận được kếtquả: -.:IE gv gu g... ,x.ạ ‹_..v.. v... ._., i"ơ`Fl'l F - *l`:V'V7'”7 ìzơĩeờđvl tv ' ' .J ,J Qu-lq“"' ._, 'htm 9 -. ' Ị ỷ V ấl Ẹ C sø l-cil-thơ Ụ i_ ""' ỮẾỈIỂQ Tẹv* L. sr ụ V rụt- nung IỤIIII “~ `“ ị H ụ ›.Ề'›... V*H . luv- V lut:: V °'u ìí . :I Puas..._x›l-n.›yụ.,.. lnl. sa Ù' Inch [11 Ca I-tin V """ v I-T“tun `rμn. sa I-ctv lẹŕv: : 'Ạŕ.. I 5 ^`› ' `“' llf` L ,,,,, L er 7 1:1 .vv‹s~k Ĩ"r' clw ii?! "ỀlIuA' `°4'L' v .mạ 8. Ðặt chể độ hiển thị (Multiple Attributes) cho lớp dữ liệu vể đân sổ Nhập üêp lớp dữ liệu DansoTN.shp vào trong ArcMap Nhâp chuột phải vào lớp DansoTN.shp chọn Properties xuât hiện hộp thoại Layer Properties chọn thẻ Symbology. Chọn phương pháp hiê`n thị: Multiple Attributes Quantity by category 34 ger ,ẨẳÌ_ìet A, _A Ì ' ` 2009©T1t” tia!! Get>Vlẹt (IlIIIII//Illĩttĩtl.*'l'(lIIIt'I.ĩ'll)
 35. 35. Htlớlzg dẫ!! tlĩịl`c llàìlll sủ' dịtìlg ArcGIS - PIĨÍIII I Trong đó: Value Fields lẩn lượt chọn các trường dữ liệu theo thứ t1_JZ: Tenphuong, DANSO05, DIENTICH Color Scheme: Chọn dải màu cho phù hợp IT- Variation by: Nhâp chọn Symbol Size: O Fields Value: Chọn DANSO05 O Fields Normalizationz Chọn DIENTICH O Classification chọn phân ngưỡng Classer là: 7 O Symbol Size from: Chọn khoảng kich thước thể hiện đôi tượng O Template: Chọn kiê°u, màu, kich thước thê° hiện đối ttrợng ẢìIL1IZiỵịn.lilmỊ'FlỂìŕIIÙI1›Il.I'IÀ'.lì A Fields Classification ỵẽlluteĩ DANSO05 V I Natural Bleaks [JenkSl Nolmallzalion DIENTICH V ŨỡẵSeS^ 7 'I Ẹlassíív~v I Sỵlììbol Size flomz 4 Ịo: IT8 Te_rgplate Ỏ o 2.45999801 -4.129sB964 2.460-4,130 Ỷ-J 412998985-9.s2997272 4.131 -9.930 B°°k9'°””d 9.92997273 › 13,1100127 9.931 -13.11 4% tỊÌ”v 13.1100128-21.1900197 13.12-21.19 ` 21.1900188 - 39.8589385 21.20 ‹ 39.85 Ạ. :.J I_ Shou class Kafĩges using fealule values Nhấp ỘK M llằl ũeneuall S0JceI selectucnl Dvzalay Swbdũìv lrueìcx l De†vV`lIl0fI DlAe1yI Labels] J-:n:eRelate:l ẵẵulaí DILI!! nuarltỉỉel lnl sach cũlcgmy, lfvooll Calagnlìol ỵabc field: tịolol Schenx' n"a'ủi5°' T enhujetơ ' I ợ Chan: Iullble Altlíbules DANSO05 3' Vơlaliơn bv Ũ“°"**v bv °d*9°'Y tịotoợ Rang sỵrnbal Site al I Value Label 0 7: ‹al ollwl vbbesì <alì othet valẶę:> ‹Haat[ng> Ỉđlttuyen. D ẸTP Yh,ưt1gμ;,an 10185. 5757490234375 TP ĩh.ltJçty!n 1 IP Tlu,ưtlgayăs 10249. 411 27800097858 TP ĩh,nNgnăq 1 TP Th,ntlgaylr».1D358.3SE 78100585939 TP Ĩh_lNg.wM 1 `TP ĩh,ưNg:;Aw,1I00o 1591 eoüũzdtìalos TP ĨhịlNgtaJn 1 TP ĩh,ưtlg:yă›. 12103 319 SCSOÙZSBSSS TP ĩh,uNg.:y5n 1_.J , .'J A,',s ' _ _ Acjdxxlỉvalụez Agdvakn: Rem-cAl Ađvarccd v Ệ =en°et em , ,vĩ 35 S e e t ^z .,. . ' ` ` `i 2ŨŨ9©Ttt'I7Rll Get>Vlẹt (Ìlttịl://ĩlvĩtvĩtv.‹'t'tìIYIL't.ỉYll)
 36. 36. Hướìzg dẫ!! thực hàlzh sử dụng ArcGIS - Phân I Nhâp OK và hiển tliị Label cho lớp dữ liệu nhận được kêt quả: đ-lị UAŨỀẮIHĐƯIII I illo llln 0 llll-CID CII!!-IJII QllIl‹zllỢ Qalaø Iu D TP fm rum Iolll.: Đ TI nu Iụppơn. lun_: II ID 7hluLl0lu.: D IP lblụlrcao. I tv TIIalụvptl.llIoI.` I II lunLImI.l I: II' luỊ1‹t.lIlnl.I I:: II lbl'IƠI.llIaI.ẵ L_l VÌ bình IÚII,ằ E TF lUtnLlIaƠ.u B II lủv3OI.llll.l: Lì IP TUI Vbínkluo. ll Ẹ tv Yul Ơ'Ơl7íI.lì67,ơ: D TI' TII lbìì‹l.›I0o.u II III TII nạp, lIIl.ll D T? lhvnLxlI.ll U Ir llguy‹LlJB.íì Cl TI TUI lhơvfku Il. I: ị, tị . 4 . 9. Đặt chể độ hiển thị cho lớp nglìị vẽ l Nhập vào ArcMap lớp dữ liệ ấ”ì Ít. ậomgMenmu.shp Mở hộp thoại Layer Pro C ềe=-ì"'^t- i aị lớp RaJ1hgioinghiencuu.shp, vào thẻ Symbology Featuresfịlgậiaiìgle Sỵa1bo1.'Nhâịa chọn Symbol xuât hiện hộp tlìoại Symbol Selector. Tuỹẵiịgịịlẩriệnckiểu đường có sẵn này không hoàn toàn giôhg như người dùnggịrlong muôn. Có thể clìinh sưa bằng các thao tác tiêp sau: Trong hộp thLồặi°Symbol SeleCtor nhâp vào nút Properties, trên màn lùnh sẽ hiện ra hộp thoại Symbol Property Editor cho phép người dùng sửa hoặc tạo ra ký hiệu mới (Xem hình dưới). Tại Properties: O Type: Chọn Cartographic Line Symbol O Trong tlìẻ Cartographic Line Color: chọn màu đen Width (lực nét): là 1 Lme Caps: Square Line Ioinsz Bevel OOOO 36 " t 'I' F" 2009©Tu' ULĨII Geovíệt (Ilttjg:/lzuztĩzu. geoUíet.zIl1)
 37. 37. Htlớlĩg dẫ!! thịrc lzàlllĩ sủ' dịđìzg ArcGIS - PIĨÍIII I 'I "lị bøvvvi ,,,, μu. 'tt `,ơVAƠItLld"ỹ‹lLA1 J l`VI ;›`›.u. U `s.:,.:.w.v Ị-umi..-mụn( LN F -Ế lluự'-It* IJ ..,. .:...x u ...t .μm t.:.‹ SP9!! 4-' 9` 6 Nhâp vào thẻ Template (hinh dưới) Hãy dùng chuột kéo ô vuông nhó màu xám sang phia bên phải rổi bârn chuột vào các ô vuông nhỏ đê, tạo ra được kiêu đường như trong hình vẽ sau. Chú mỗi khi bâín chuột vào ô Vuông nhó nó sẽ đổi màu) và chon Irìterval (dùng để dãn đường) là 3 mmmmr t›!l ` ~1'v‹S Ĩl ẾIJẾIEÙVFŨ _i___ Ầ ị““ ”' ` Ế Ìlẵlílẩl :,ẵEl . l ní i turn( Tiếp theo ta nhâp vào nút Ả để tạo thêm một đường mới, di chuyển đường mới này xuông dưới bằng nút il Trong thẻ Cartographic Line chọn Color là màu hổng (Pushia Pink) Width (lực nét) bằng 5, chọn Line Caps là Square và Line Ioins là Bevel rvg -tư rv-.çựvnr Tm l.ề.ụq‹u `.up^›,ưx.ưi 0 trc. `“ỆvuA 3 Lnuuựuơltndveì IteT~‹e^nvxl g... J Ạ.I` `!MXj uưLn: tantu. :V Ð.: lý un ' Mm ` num - :un n IM ỊJKJỊJĐ fát# ỈJ âu- lị , ị,= 37 g e ,IV _ì IE t A, _A _ " ` ' " 2Ũ09©Ttt'UũIĨ Geovlẹt (llttịl://Ilvĩlvĩtĩ.g7t't7ĩ7IL't.z'lĩ)
 38. 38. Hltứllg dẫ!! tl1ịI`Cllr`ỉI1I1 sti' dịtìlg ArcGIS - PIĨÍIII I Bârn vào thẻ Lilìe Properties chọn Offset là -2 (hinh dưới): .:trĩ l'l.øxn Ạ JA ẵẳl ỄII "ấl Ii J m::- g, )I- -E É lắ B Ll Ll Ệ 7 LIV V . Nhâp nhiểu lẩn OK nhận được kêt quả: -""` nu Ixμ :Q-w vvn ›-nu n‹ 2.2 Tra cúu thông tin Cơ sớ dữ liệu Đê, biêt thông tin vể dữ liệu của đôii tượng có thể sử dụng hai cách tra cứu: Sư dụng công cụ Identify 0 hoặc tra cứu bảng tlìuộc tính (Attribute table) 2.2.1 Sử dụng công cụ Identify Trên thanh công cụ Tool nhâip vào công cụ Identify Ồ nhập chuột vào đôti ttrợng cẩn tra ctru thông tin (đối ttrợng bâlt kỳ chẳng hạn Phường Hoàng Văn Thụ) S 38 ge c'$í.ì ct 2009©T1t” Iĩâil Get>Víệt (Ilttịl://ĩlvĩtlĩlv.‹'t'tìI7Ít'!.ỉYllI
 39. 39. Hltớllg dẫ!! tllịt`C llãìlll Sli' dịtllg ArcGIS - PIIIIÌI I Cửa số Identify Results hiện ra: ldeniìfü from: I <Top-most laYer> ' I “ Ph”°"g”° _ 0 Location: 43U,490.760 2,388,673.B58 Meters -'J Hoμng V n Tho FID 19 Shape Polygon Phuong_Íd 2150111 tenphuong Hoμng V"n Thô Tenhuyen TP. Th ,Í Nguyền Tentinh Th ,Í Nguyền DANSO05 13706 MATDO_D5 85.66 DIENTICH 160. 005005 Cửa số Identify này sẽ cho biêt các thông tin của đôii hrợng (Phường I-loang Văn Thụ) trong lớp dữ liệu (Phuongxa.shp) trên bản độ. == Field: Cho biêt thông tin vể trường thuộc tinh của đôới hrợng tin Value: Cho biêt thông tin giá trị của đôli tượng. 2.2.2 Tra cứu bằng bảng thuộc tính Đê, mớ bảng dữ liệu thuộc tính ứng với một lớp dữ liệu, nhâp chuột phải vào lớp cẩn mớ trong TOC rổi chọn Open Attibute Table. Bảng dữ liệu thuộc tinh của lớp dữ liệu được mớ ra hình dưới: - "- .-.l.lũ Ll IEEIỆỈỈIIIỂEIEIIEIEEII 2l5o133ỊTìnThành TPThảlNs7LẢ7yèn ýlTbảlNẸuyẻnL ` l839l 23s.38gę99 21_5olgt9 :Lt:ggę_sqn TP_Thì'n_ug_ụyệu Ịịhảartggỵýu V 69ll 1591.900024 ý2l50ýlI297ỊTrung Thịnh i_1'Ệ Thát Nguyetl lTỈj.ẫíNguyẻt:ŕ Ì Ỉ p 37V8I1ẫịiTĨ3l9Vi5Ví9ỏiị3 2150147 Tích Lttrng ITP Thát Nguyen ẬThảNguyẻu q I S9, 932.583984 2l_5gl31 ịnmngẽdu _ TP Tbất_uggyèn _1`Tt1lii lìggyỳu 26.7Sl 386.781006 ""°l`*=**.'FÌi.t1'ỗY,Ễ=L ẹĩhẽtP.ẵstzãe." “ ` ,Ậẳi"`!ỳ48ẤẵỂ8`°?ổ6` _MẫễS?ĨỂI.t3ịTh'°lễ.Ð IIỉIỀẵ*ỀẤ.ẺYè" .TỀẻtỊ!&9Ịè° ` " 13.8. lẫẫfllẵggs, 2l50l25'l7tilẳrXáý ^vTP TháiNguyên Ĩrháiuguyèụ Í 7 21 l9l Qẵluõìảiy 21sol27`camGná Ĩ`PThátNRuYẻu Tbảiunuyeu 10185 1769i 575749023 Ll Record: ICI C I _blĩj Show: mr Selected Retoưds (U Dut DF ZB Selected) Options - Sau khi mở bảng dữ liệu thuộc tính của lớp dữ liệu thì việc tim kiêrn, truy Vân, kêt xuâlt dữ liệu, lựa chọn... các đôri tượng trên bản đổ dựa theo các điểu kiện khác nhau sẽ được thL_rc hiện. 39 Ê. ZÌ iñ FII ge C ^, .. _ _ __ _. Ị 2ŨŨ9©Tlt' T70!! Gt't›Vlẹt (llttịl.//tlvttltlv,‹'t't›L7It'I.‹YIl)
 40. 40. Hltứllg dẫ!! tlĩịl`C llàìlll Sli' dịtìlg ArcGIS - Plĩrill I 2.3 Các lệnh truy oâẵĩ, hỏí đáp (Query) oà tìm kiêm CƠ Sỏ' dữ liệu ArcGIS có một sô' công cụ đêi khai thác các thông tin Z công cụ Identify đê, Xem thông tin của đôii tượng, công Cu Query( Select By Attributes, Select By Location) đê, tìm các đôli tượng thỏa mãn một hay nhiểu điểu kiện nào đó. Một lênh truy Vân đơn giản bao gốm tên trường, toán tử và giá trị. Các lệnh truy Vâh đơn gián có thê) kêt hợp với nhau đê, tạo th`ar1h các lệnh phức tạp. 2.3.1 Lệnh truy vấn, hói đáp CSDL thuộc tính Đêv làm việc với công cụ Query (Select By Attributes): Từ thanh công cụ Menu chọn Selection Select By Attributes. Hộp thoại Select By Attributes xuât hiện: *âlã:ị*“ẫê;”=íẫ:ílẩ=:I*:` -'-'lẫl Layelĩ I . . I_ Qnly Show Selectable layers Ìrì this list Melhũđ lũreate a new selection 'I "Fl D ' ' "PhuongLid" "tenDhuong'^ "T enhuyen" "T enlinh" "DANs005" Ll Lu Betuníqueỵõlues RẸOTOỊ I SELECT ' FFIŨM F'hu0ngxaẠ'HEFIE: | | Help I Loag...l :_.ịl Z1 Ạpply | close | Trong đó: G Layer: Cho phép lựa chọn lớp dữ liệu cẩn truy vâh. Method: Cho phép lựa chọn theo 4 cách khác nhau: Để mô tả tfrng chê, độ hãy hình dung người dùng đã chọn 2 đôệi tượng là A và B, khi đó: , 40 g e .I e t ,tr .,. , ' ` 2009CÔT1t” tia!! Get>Vlẹt IIIIIIĨỆ//Illĩttitl,*'l'(lI7It'I.ĩ'll)
 41. 41. Hltứllg dẫ!! tl1ịi`C llàilll Sli' dịtìlg ArcGIS - Plĩrill I O Create new selection: nêu bâm vào C thi C sẽ được chọn, A và B không được Chọn nữa. O Add to current selection: nêịl bâm vào C thì cả A, B và C sẽ được Chọn. O Remove from current Selection: Nêu bạn bârn vào A thì chi có B tiêp tục được chọn. O Select from current selection: Nêu bạn bârn vào A thi chi có A tiêp tục được chọn. Tiệp đêh là một darth Sách các trường của lớp dữ liệu và các phép tinh đêĩ truy Vâh. Select'°Form. . .Where: Nơi viêt hàm đêi truy vậh dữ liệu. f- Clear: Xóa hàm truy Vâh. Verify: Kiêim tra hàm truy vâh. iv Help: Trợ giúp truy vâh. -Ê Load: Nhập vào hàm truy vân đã có sẵn. K'-I Save: Ghi hàm truy vâh. Bài tập 2.3 Tmy oâh hỏi đáp (Query) CSDL thuộc tính Khởi động ArcMap sứ dụng A new empty map. Nhâp vào nút Add Data Sli/. Tìm đên thư mục có chứa lớp dữ liệu Phuongxa.shp. Nhâp Add, hiêin thị label với trường tenphuong, phông chữ .VnTime, cỡ chữ là 8 Bold và Save bản đổ với tên Query.mxd 1. Tạo một lệnh truy vẩn để tìm tên của một phường xã (phường Hoàng Văn Thụ) Từ thanh công cụ Menu chọn Selection Select By Attributes. Hộp thoại Select By Attributes hiện ra (hĩnh dưới). Trong đó: Layer: Chon lớp dữ liệu cẩn làm việc là Phuongxa.shp . Trong danh sách các trường (Fields) tim "tenphuong" rồi nhâp vào đó. Đệ` ý rằng ArcMap sẽ tư động tạo ra danh sách Unique Sample Values (Ờ phia bên phải hộp thoại) theo các số liệu có trong trường tenphuong 47 ger ,ẨẩỂ_let ^, _A Ì ' ` 2009CÔT1t” tia!! Get>Vlẹt (Ìltt 7.'//Itlĩttitl,l'l'(lI7It'I.ĨIIII
 42. 42. Htlớllg dẫ!! thịtc llàlzll sủ` dịđìlg ArcGIS - Plĩtill I Nhâp đúp trái chuột vào “'tenphuong" đê` đưa trường này vào trong lệnh truy vâh. Nhâp v`ao nút Có dâịl = đêihiêh lZI'1ị sau từ "tenphuong" Trong darth sách Get Unique values tim 'Hoàng Văn Thụ' rổi nháy đúp để hiển tlĩị sau dậịl " ='” Như vậy sẽ được lệnh truy vâh viêt bằng ngôn ngữ SQL như sau: SELECT T FROM Phuongxa WHERE: "tenphuong" = 'Hoàng Văn Thụ' Nhâp nút Apply. Nhâp OK để đóng hộp thoại Select By Attributes Lõstetí lễ Phuongxa ' I l°` gril! show selectable layers in tl”tis list Melhũdí lũíeate a new Selection 'I "FlD" "Phuong_Íd" "tenphuong" "T enhuyen" "T enlinh" "DANSO05" ll 'Cam Gi_' 'Cao Ngln' 'Gia Sμng' 'l-loμng V“n Thô' 'H --ng S-`n' 'L--rlg S`n' 'Huan Sxnh Ph`ing' -Il SELECT " FFIŨM Pmongxa V_lHEFlE: "tenphuong" = 'Hoμng V^n Thô1 LJ Clgal Ư Velifỵ I help I Loôgl... I Saỵe.., I l Ạpply I Qlose I Nhận được kêt quá (hình dưới). Kiêim tra lại Xem có đúng là phường Hoàng Văn Thụ đã được chọn hay không. , ,;ĩ 42 g e ,tíì _ì I: t N _A _ ' i ' " 2009©TLttUaIl Geovlẹl (IIIIIl!//Itlĩtliti.t'l'tlĩ7It'I.i'll)
 43. 43. Hitớlzg dẫ!! tlĩị‹`C llàilll SLI'dttÌ1g ArcGIS - Plĩrill I ru xt vvn I'VIu ‹nuvv y. - 'vl' .i H LÌ H' Ồ ` ñ ) D W Ì L L, L C ›n;p.:.' Ị i 0 .oμrụu ri 2 I :; :Zị Ỉ III PHỈ C bg :.glu ›-'-` TJ Q-Inu ft-dvh Ị 0 Ilụln gg _- lauvunu Ị ù_,_ç liD4'llIlnhnII 'Z ỉíni 0_ :-nu μr,..l-I-hnd msq Ỉỉĩ ìVlI 'hl' aim ùi Intl. I mi YỊIJII '“°'Ộ IIIIICA lau v *ŕ L- ~‹^h L_..':, lbŕ 4_ 7 i_μ_n nn I J U Il I Il A' ` ' ụ .un.;m-M-, 2. Tạo lệnh truy vẩn tìm kiểm các phường Xã có tên bắt đẩu bằng chữ cái (T) Từ tharlh công cụ Menu chọn Selection Select By Attributes. Hộp thoại Select By Attributes hiện ra: Nhâp đúp trái chuột vào "tenphuong" đê, đưa trường này vào trong lệnh truy vâh. Nhâp vào nút có dâĩi Ếĩl đê, hiến thị sau từ "tenphuong" Nhập `T%' sau "tenphuong" trong SELECT * FROM Phuongxa WHERE Như vậy sẽ được lệnh truy vân Viêt bằng ngôn ngữ SQL như sau: SELECT * FROM Phuongxa WHERE: "tenphu0ng" LIKE 'T%' Nhâp nút Apply. Nhâp OK đế đóng hộp thoại Select By Attributes , 43 S e .I e t ,tz .,. . ' ` ` `i 2009CÔT1t* 171111 Get>Vlẹt (Ìlttịl://ĩlvĩtvĩtv.‹'t'tìIYIL't.ỉYll)
 44. 44. Htlớllg dẫ!! thịfc llàlzll sủ' dịđìlg ArcGIS - Plĩtill I LỒPẾIA lễ Phuongxa ' I I- gnữ Show selectable layers ín this list Method Itleate a new selection 'I "Fl D ' ' "PhLIong_id" "tenphuong" "T erĩlìuyen' ' "Terìtinh" "DANSŨ05" Nhận được kêt quả (hinh dưới). Kiếm tra lại Xem có đúng là các phường xã có tên bắt đẩu bằng chữ T đã được chọn hay không. ` ..zj-il nv ec Vv" I"P“ 5v0"'Iv 'vm .n.- 'vr Jớnu ',n +i il u:::a3:JI*l xx. v - l Ĩl ` vŕ IUIÙI F lmtqn I IIIFI mù III- í,`“-` 'J 'Shubin mum g 0 ` nun. . ẦVỘIRU n ,,q,__ rnu'qu,..,.. : huì WM >.ru. ìuq-J--I-6 wu IỆẸ nut.. V-lơ °'°” Ịlì Ilqìc 'hnq IHI» _I_ :-ring v-vụ uqu L1LụĨ"Ỷ7v ›-.. ìI,, .u luj Lvnvưvl ›.-'A' "Ĩ`iv-›Ĩ`T j`vjIIuA' "aL'L' . - S (Ấ _ _ 44 g e ,vv I_ e t 2009©TLt” Utiiĩ Geovíệl (Ìlttịl://ỉlvĩlvĩtv.g'L't7ĩ7ít't.z'l1)
 45. 45. Hltứllg dẫ!! tl1ịi`C llàilll Sli' dịtìlg ArcGIS - Plĩrill I 3. Tạo lệnh truy vẩn tim kiểm tất cả các phường xã có dân sổ lớn hơn 10.000 người TL`1' tharllì công cụ Menu chọn Selection Select By Attributes. Hộp thoại Select By Attributes hiện ra: Nháy đúp vào "DANSO05" đê, đưa trường này v`ao trong lệnh truy vâh tại SELECT * FROM Phuongxa WHERE: Nhâp vào nút :J đê: hịên thị sau từ "DANSO05" Nhập vào 10000 sau dâu :I Như Vậy sẽ được lệnh truy vâh Viêt bằng ngôn ngff SQL như sau: SELECT T FROM District WHERE: "DANSO05" >= 10000 Nhâp nút Apply. Nhâp OK để đóng hộp thoại Select By Attributes IIVIẸ:-L` Layer ịỗ Phuongxa ' I F gnlịl Show selectable layers in this list M9ih°d` Cteale a new selection *I .:Fl Dv u "Phuong_Íd" "tenphuong" "T enhuyen' ' "T enlinh" °'DAN5U05" ụelịl ll SELECT ' FROM Phuongxa ỵHEFlE: "DANSŨŨ5" >= IŨŨŨŨ Nhận được kêt quả (hình dưới). Kiếm tra lại kêt quả bằng các mớ bảng tlìuộc tirìh của lớp dữliệu. 45 2009CÔT1t” Iĩâil Get>Víệt (Ìltt 7.'//IIIIIIIII.*'l'tlI7IL'I.III!) l ụ SCI :"ềI.I..'=.*
 46. 46. Hltứllg dẫ!! tl1ịi`C llàilll Sli' dịtìlg ArcGIS - Plĩrill I f ..:- vμ ỵợ gụ. ;.... ;...v., :.u ị.m. m :Jil-1 ':n - Ỷ""' ;ì:,Ĩŕ-ÌDƯT `,,_. J' . Í _Ị 'C 'J arm. ..... IT; " Hm:: Ổ( :IFI t`.~ị I qu.. v- 'I tp iu 0-IVH g 0 uu . Ịụgvunn l›uụIkơụ"""*lIlllI :'. uu. . . nun-- ùmruu M “P” E IAIICI lun:- vụt.. v-Iü “'“' nun I.-.lc '_r_ "Tu Ilnlnư "ùm -mn nanh nA~l"ìF 'I Ibn .. . .ị T ---- `:~I iJ'›' -Ệ! -FIIUA' "a4'L' `: .:v Hdvvt 4. Tạo lệnh truy vẩn tìm kiếm tẩt cả các huyện có đân sổ trong khoảng từ 7.000 đến 15.000 người Từ tlĩarìh công cụ Menu chon Selection Select By Attributes. Hộp thoại Select By Attributes hiện ra: Nháy đúp vào "DANSO05" đê? đưa trường này vào trong lệnh truy vân tại SELECT T FROM District WHERE: Nhâp vào nút đê, lliêvn thị sau từ ”'DANSO05" Nhập vào 7000 sau dâĩi ">=" Nhập vào nút And đê? hiêh thị sau 7000 Tiệp tục nhâp đúp trái chuột vào "DANSO05". Nhâp vào nút `”= đê, hiển thị sau từ "DANSO05". Nhập vào 15000 sau dâĩi t = Như Vậy sẽ được lệnh truy vâh Việt bằng ngôn ngữ SQL như sau: SELECT T FROM Phuongxa WHERE: "DANSO05" >=7000 AND "DANSO05" <=15000 46 ger ,ẨẳỂ_let ^, _A Ì ' ` 2009CÔT1t” tia!! Get>Vlẹt (Ìltt 7.'//Itlĩttĩtl,*'l'(lIIIt'I.I'll)
 47. 47. Hltứllg dẫ!! tlĩịi`C llàilll Sli' dịtìlg ArcGIS - Plĩrill I Nhâp nút Apply. Nhập OK để đóng hộp thoại Select By Attributes LỔYỂĨ- ịỗ Phtbongxa ' I I_ Qnly show selectable layers ln this list Melhũdí Create a new selection * I 7093 7545 7621 8073 B30U ..I 5030 JLIEJ ỤLJẨI gdm IEIỂỂ :J ij v> I' .« ịoTo,rĨ- SELECT ' FHŨM PhuongHaẦỵHEFlE: "DANSOŨ5°' >=7000 AND "DANSŨŨ5" <=l5Ũ00 Nhận được kêt quá (hinh dirới). Kiêim tra lại kêt quả bằng cách mớ bảng thuộc tính của lớp dữ liệu. MM ” vu. [I u. ,Nơ gạ..., v ,:.. ~, `Jỉlr: ›,- -' *"" 'zàĩe->'ĩvI J Ụ -1 _J “ìnĨu.` IJ-_'c_.' Zì ` '^ I-tq miu " qui. Ik : ưyølm Iiưịvln Q 0 hun gg I nq n. ü__'___ mdvølvμkr' 1.- tuơi.. . nun. Mn_ UIII huo-u el us-I tun- ntr:: Y-lh °'“' n-nu uqu '_ù_ Ù” rnlơu """" lili: uqu Ll . -- |l n _ ị ^....,ø N :,." r- Tì ” Ĩ.ì"='Ĩj I I u A- `- J';- . na.. 5. Thống kê dữ liệu sau khi truy vẩn , Ị_› IJ 47 g e ,lv _ì I: t ^, _A Ì ' ` 2009CÔT1t” tia!! Get>Vlẹt (Ilttịl://ĩlvĩtlĩtv.‹'t'tìI7It'I.ỉYlI)
 48. 48. Hltứllg dẫ!! tl1ịi`C llàilll Sli' dịtìlg ArcGIS - Plĩrill I Tử tharlh công cụ Main Menu chọn Selection Statistics... Hộp thoại Selection Statistics hiện ra: sẽI!!tfứst*ầtỉ` s‹ T4 leatules Selected llơml layer& _ _ Fteqllency Dlstrlhmton Lqier, ịỗ PtIJongxa ' I Field IÌEIEĨỄIẾ . ' Statistics Count 14 Minimum 7083 MaXln1Am`l4838 Sum: 142933 Mean. l0209.5 Stỡìdald Ũevlatlìn 2355 21 348l 7093 9472 l 1 B51 14230 .'.l Trong đó: Layer: Cho phép chọn lớp dữ liệu cẩn thôhg kê (Phuongxa.shp ) Field: Chọn trường cẩn thống kê (DANSO05) Statistics: Count: Ðôi ttrợng dữ liệu đirợc truy vâh hllinimumz Giá trị nhỏ nhât Maxirnumz Giá trị lớn nhâlt Sum: Tổng giá trị của các đối tượng được lựa chọn Mean: Giá trị trung gian Standard Deviation: Ðộ lệch chuấn giá trị OOOOOO Tại biêĩi đổ: O Trục đứng biê`u hiện tẩn xuât xuât hiện của đôịi tìrợng. O Trục ngang biêlu hiện giá trị của đôi tượng 2.3.2 Lệnh truy vấn, tim kiểm, hỏi đáp CSDL không gian Tun kiêin không gian tức là viêt ra các lệnh truy vấn theo vị tri và môii liên hệ vể không gian giữa các đối tượng như là tim các điếm, đường và vùng nằm gấn hay cắt ngang Các đôi tượng Ớ một layer khác (hoặc Ở chính layer đó). Ðê° chọn các đối tượng dưa theo vị trí địa lý và môi liên hệ Vể không gian người dùng Sử dụng công cụ Select By Location Ở thực đơn Selection. 48 ger ,ẨẩỂ_let ^, _A Ì ' ` 2009CÔT1t” tia!! Get>Vlẹt (IIIIỊĨỆ//Illĩttitl,*'l'(lI7It'I.ĩ'll)
 49. 49. Hltứllg dẫ!! tl1ịi`C llàilll Sli' dịtìlg ArcGIS - Plĩrill I ị Lets you select features trom one Ol move layels based on whele they ale located in Ielallon to the features in anolhe! layer, l want lo. the following layefísl: `3 Díslíict F Dnbì ghow selectable layers In tlvs llsl Ịhat Ìntelsect V the ịealules m this layer: District ' r V . -, : , lũleatules selected] F Apply a buflel to the teatules in Disttict Preview The led features represent the leattnes ỉn District The highlighted Cyan featưes ale selected because they Íntersecl the led lealures: tì tư Ế C , ` ,.-:.- " ỵ Poìnls Lines Polygotĩs IZ close (IJ Một sổ mổi quan hệ không gian sử dụng trong công cụ Select By Location: Intersect: Chọn các đôi tượng giao nhau với các đối tượng Ở layer khác. Are Within a distance ojề Chọn các đôi ttrợng nằrn cách các đôi mợng Ở layer khác không Xa hơn một khoảng cách nhât định. Đôi với đường và vùng thì khoảng cách được tính theo cạnh gấn nhât hoặc tâm của chúng. Completely contain: Chọn các đôi tượng chứa các đôi tượng Ở một layer khác. Are Completely within: Chọn các đôi tượng nằm trọn bên trong các đôi tượng của layer khác. Hazle their centre ín: Chọn các đôi tượng có điếm trong tâm Ở bên trong các đôii tượng Ở một layer khác. Share a line segment With: Chọn các đôi tượng có cilng chung cạnh hay đinh với đối tượng Ở một layer khác. 49 ger ,li/_ìet ^, _A Ì ' ` 2009CÔT1t” tia!! Get>Vlẹt (IlIIlil//Illĩttĩtl.*'l'llIIIt'I.ĩ'll)
 50. 50. Htlớllg dẫ!! tlĩị‹`C llàizll 5tI'dttÌ1g ArcGIS - Plĩíirl I Are identical to: Chọn các đôii tượng có hình dạng (geometry), kich thước và vị tri giôhg nhlr các đôi tượng đã cho trước (tŕrc là các đôi tượng đirợc nhilì thây trên bản đổ như 1 đôịi tượng song thực chât nằm Ở 2 layer khác nhau). Các đôi ttrợng được chọn và đôii tượng cho trước phải có cùng dạng hình học, chẳng hạn như đirờng - đường, vùng - Vùng,... Are Crossed by the Outline of another feature: Đây là phtrơng pháp chọn các đôii tượng bị cắt bới đường bao của các đôli tượng Ở layer khác. Contain: Giôhg như Completely contain song có thể chọn thêm các đôli tượng nằm trong và tiêp xúc với đường bao của đôi tượng được chọn. Are contained by: Chọn Các đôli tượng nằm trong các đôli tlrợng của Layer khác. Khác với phương pháp Are completely within, các đôli tượng tiêp Xúc với đường bao cũng được chọn. Bài tập 2.4 Truy Uâiz hỏi đáp (Query) CSDL không gian Khởi động ArcMap sử dụng A new empty map. Nhâp vào ntlt Add Data Ở. Tim đêh thư mục có chứa lớp dữ liệu chọn Thar1hphoTN.shp, Phuongxa.shp. Nhâp Add và Save bản đổ. 1. Tìm tất cả các phường Xã không có đường ranh giới của TP. Thái Nguyên TL`Y thanh công cụ Menu nhâp vào Selection Select By Location... Hộp thoại Select By Location hiện ra (hình dưới) Trong đó: O I want to: Chọn Sect feature from O The following layer(S): Tích chọn Phuongxa O That: Chọn Are completely within 0 The feature in this layer: ThanhphoTN 50 Ai - t S "° E' ' 20Ũ9©Tl-I' Zĩâil Get›Víệt (liltịị://zlĩztvztì.gL”‹ìz7íct.z7i!)
 51. 51. Hrrửlzg dẫ!! tlrịr`Cllr`rr1Ir Sri' dịrìlg ArcGIS - Plrrill I Lets You select featưes frorn One or more layers based on vvlĩere they ae located m relatlorl to the featues n arlottler layer. I watt to: Eelect features from 3 the follũwnq layer(S): F Only ặ_hƠN selectable layers lfl this list that: aI'e completely within Vl the ịeatưes in this layer: lồ ThmhptnTN 3 F (0 features selected) I_ Amly a buffer to the featưes h Ptulofìgxa “dv l ŨK Nhâp Apply và nhập vào close đế đóng hộp thoại. Nhận được kêt quả: MIW - ”` *Ê _av ra ỵu. xum :mm ỵnv. guy.. -,.ợ ựụ3`iIc,i 8"- ~ Ỷl"v'*': L' :.-3.* .'ìũIr7 zda ' ' ' l ”:` 4 'l C 'i r F ltvtll ` gg mm.. M 7LIỒOụvl› °' li I "` Ð ` Ol F‹` Ỉ_I_' nun- :L: 'J ` Ửặμfth 'ỉỉ ậib ` 0 lụn J.q'.nnu Ữ ~°- ›Iịl'i'Ểl"°°`Y-niạvi rs' ” ầìị _ml_ ..I-..ra-qth..,:c.~cnnvu zusq IIỆDỤI bĩnự Ynlnø °"^' ngu ìiìù I Inn iuiu ,_I_. rùưvlhnn Inrlnn [lầ r ji Ian ‹l r ỊJ -Ạ- Tei.. 'Á-jĩ”"”ìuluA.' 5-.4';- 2. Tìm tẩt cả các phường xã nằm cạlìh một phường xã nào đó Tắt lớp ThanhphoTN.Shp. Hiến tlìị lớp Phuongxa.shp ` 51 Sei ẹẦắề”.íet AI .. . ' ` ` `i 2009CÔT1r* trail Get>Vlẹt (Ìrtlịl://ĩrvĩtvĩrv.‹'t'rìI7IL't.ỉYll)
 52. 52. Hrrửlzg dẫ!! tlrịr`Cllr`rr1Ir Sri' dịrìlg ArcGIS - Plríilr I Trên thanh Công cụ Tool nhâp chuột vào công cụ Select Features lìm di chuyên chuột đên vị tri đơn vị hành chính phường Hoàng Văn Thụ và nhâp trái chuột đê, lựa chọn. Từ thanh công cụ Menu nhâp vào Selection Select By Location...Hộp tlìoại Select By Location triện ra (trinh dưới) Trong đó: Ế I want to: Chọn Sect feature from The following layer(S): Tich chọn Phuongxa That: Chọn Share a line segment with The feature in this layer: Chọn Phuongxa "Ồ -T- ` .'-'lăi Lets you Select Features From orle Dr more layers based on where they are located in relation to the featưes irì another layer. I mart to: select features ŕrol'n 'I the followrng layer(S): E Phuorìọxa Ũ Thantoh0TN F Orìly ậtbow selectable layers ln [I'1lS list that: share a line seglneiìt With Vl ttle Ẹeatuĩes in this layer: lỗ Phuongxa ' I l`-' ` (6 featưes selected) I_ Amzlly a buffer to the featưes irl PhWr`tgxa 9F=lĨ[`Wĩlg Nhâp Apply và nhâp vào close đê, đóng hộp thoại. Nhận được kêt quá: , Ị›I 52 S e .I e t iz .,. . ' ` ` `i 2009CÔT1r* Zralr Get>Vlẹt (Ìrtlịl://ĩrvĩtvĩrv.‹'t'rìI7It't.ỉYll)

×