Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Contribute to free open source software tamil - கட்டற்ற மென்பொருளுக்கு பங்களிக்கலாமே

794 views

Published on

Contribute to free open-source software in tamil - கட்டற்ற மென்பொருளுக்கு பங்களிக்கலாமே

Published in: Education
 • Login to see the comments

Contribute to free open source software tamil - கட்டற்ற மென்பொருளுக்கு பங்களிக்கலாமே

 1. 1. கட்டற்ற ெமென்பெபொருளுக்கு பங்களிக்கலொேமெ! (நிரலொக்கமெ் அல்ல)
 2. 2. பயனர் குழுவில் ேசேர்க
 3. 3. மெின்பனஞ்சேல் குழுக்கள்
 4. 4. IRC
 5. 5. Documentation ஆவணமெொக்கமெ்
 6. 6. பயிற்சேிப் பட்டைறகள்
 7. 7. பரப்புர ைர
 8. 8. குைற கூறுதல்
 9. 9. ெபொதியொக்கமெ்
 10. 10. நிகழ்ச்சிகள்
 11. 11. நட்பூடகங்கள்
 12. 12. அச்ச/ஒளி/ஒலி ஊடகங்கள்
 13. 13. ேநர்முகம்
 14. 14. ஒலி ெசய்திேயோடைட
 15. 15. ஒலி ெசய்திேயோடைட
 16. 16. Blog
 17. 17. வலைலைப்பதிவ
 18. 18. ெமோடழிமோடற்றம்
 19. 19. ோசோதனைனை ோமேல் ோசோதனைனை
 20. 20. Forums எனை் ோகேள்விக்கெகேன்னை பதனில்?
 21. 21. Forums
 22. 22. வைலத்தனள வடிவைமேப்ப
 23. 23. ஓவியமே்
 24. 24. ஓவியமே்
 25. 25. இசைச
 26. 26. Music
 27. 27. காணொணாணளி பாணடங்கள்
 28. 28. இலவச/வணிக ேசைவ
 29. 29. இலவச/வணிக ேசைவ
 30. 30. தன தானம
 31. 31. பயன் படுத்துக
 32. 32. நன்றி

×